НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Їаннуaріа к7ѕ

Прпdбнагw nц7A нaшегw xенофHнта, и3 дружи1ны є3гw2.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры nктHиха G: и3 с™aгw G: Глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Сіsz дост0инствомъ души2, млcтынею и3 вёрою тебE самaго просвэти1лъ є3си2: рaдуzсz бо расточи1лъ є3си2 богaтство ни1щымъ, во вёки же пребывaетъ твоS прaвда, свётъ тебЁ возсіsвшій, џ§е, невечeрній, и3дёже прпdбныz тво‰ дёти зри1ши, и3 сі‰ р0ждшую, во грaдэ нбcнэмъ живyщыz.

Слaву презрёвше тлённую, слaвы нетлённыz и3 б9eственныz ўдост0истесz: всю1 бо попрaвше житіS красотY, и4стиннw прекрaснаго хrтA, бGон0сніи, вельми2 возжелaсте, вaсъ спaсшаго t мірскaгw треволнeніz и3 бyри, и3 въ ти1хое и3 свэтон0сное житіE напрaвльшаго, пребогaтіи.

Стр†сти ўмертви1вше плотск‡z въ безстрaстіz ри6зы њдёzстесz, житіS чистот0ю сі‰ и3сткaвше, житіE равноaгGльное въ тэлеси2 сyще є3щE, крэпкомyдренніи, показaвше, слaвы ўдост0истесz вси2 ѓгGльскіz въ вhшнихъ, б9eственныz наслаждaющесz свётлости.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е#ди1на невмэсти1маго бGа, нетэсновмёстнw во чрeвэ плодоноси1ла є3си2, чlвёка бhвша за блaгость, всес™az бGоневёсто. Тёмже молю2 тS: ўтэснsющихъ мS страстeй и3змэни2, ћкw да тёсную и3 прaвую стезю2 шeствовавъ, дости1гну ћже къ жи1зни, дв7о, водsщую.

КrтобGор0диченъ: Гр0здъ всезрёлый, чcтаz, є3г0же невоздёланнw во ўтр0бэ плодоноси1ла є3си2, на дрeвэ ћкw ўзрЁ сего2 повёшена, рыдaющи восклицaла є3си2, и3 взывaла є3си2: чaдо, слaдость и3скaпай, є4юже tи1метсz піsнство всsкое страстeй, благодётелю, менє2 рaди тебE р0ждшіz, свои1мъ благоутр0біемъ ўмолsемь.

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nц7ъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви ми1лость твою2 t нaсъ: но моли1твами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

На ќтрени џба канHна nктHиха: И# с™hхъ канHнъ на д7, творeніе fеофaново, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

XенофHнта пою2 съ сожи1тельницею же и3 ч†ды.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

Дрeва жи1зни и3 рaйскагw вои1стинну наслаждeніz, вседом0внэ, всемyдріи, нhнэ воспріeмше, вaсъ восхвалsющыz моли1те спасти2 къ чlвэколю1бцу.

Въ пути2 зaповэдей твои1хъ шeствуz тeплэ тв0й рaбъ, вLко, nби1тели дости1же, сугyбымъ желaніемъ жи1зни вёчныz наслаждazсz.

Н0вую ски1нію ґвраaмову показaлъ є3си2 тв0й д0мъ всBмъ: тёмже, чyдне, во ґвраaмлихъ нёдрэхъ дост0йнw и3 прaведнw воспочи1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Вeсь въ тS всели1всz, всенепор0чнаz, всег0 мz человёка воwбрази2, и3з8 nц7A возсіsвый прeжде всёхъ вBкъ, сл0во безначaльное.

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1босz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть свsтъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ, пaче тебє2, гDи.

Свэтлёйшими дост0инствы почтeнъ, свэтон0снымъ житіeмъ ўкраси1всz: дэsніе бо восхождeніе видёніz, вопіS показaлъ є3си2: ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 нёсть свsтъ, пaче тебє2, гDи.

Ћкw всёхъ строи1тель бhвъ, всёхъ попечeніе пріsлъ є3си2, трeбующымъ богaтство твоE раздаS, пріeмлz любомyдреннw монaшествующихъ чи1ны, џ§е препод0бне.

Зак0нами питazсz вLки, въ зак0нэ и3 поучeніемъ, и3 наказaніемъ гDнимъ, наказaлъ є3си2 тво‰ дёти, зовhй, чyдне: ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 нёсть свsтъ, пaче тебє2, гDи.

БGор0диченъ: Е#ди1ну дёвствующую по ржcтвЁ мRjю, с™hхъ свzтёйшую, сyщую неискусобрaчную бцdу, пріиди1те, воспои1мъ, вёрніи, зовyще: рaдуйсz, м™и чcтаz, рaдуйсz, вLчце.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Въ зaповэдехъ б0дрствовалъ є3си2 вLчнихъ, ни1щымъ расточи1вый твоE богaтство, бlжeнне, ти1хw, съ сопрyжницею и3 чaды твои1ми: тёмже наслёдуете бжcтвенное наслаждeніе.

Тaже, сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Въ зaповэдехъ вLки бдsй, под0бными же нрaвы дёти тво‰ наказyz, блажeнне xенофHнте, и3 сопрyжницу, съ ни1миже вhшнее наслёдовалъ є3си2 цrтвіе, напaстей всsческихъ њстaвивъ њбуревaніе, тёмже восхвалsемъ благочeстнw вaсъ вси2, и3 люб0вію почитaемъ, и3 вёрнw взывaемъ: бGон0сніи всеблажeнніи, моли1тесz хrтY бGу, грэхHвъ њставлeніе даровaти, прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть вaшу.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 бlжи1мъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS б9ествA, и3 ћкw мLнца млек0мъ питaеши зижди1телz и3 гDа. Тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ всес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz и3 и3збaвителz ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи, вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлzй тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. Долготерпэли1ве гDи, ми1лости бeздно и3 и3ст0чниче неизчерпaемый, ўмилосeрдисz, и3 дaруй прегрэшeній њставлeніе вёрою воспэвaющымъ б9eствєнныz стrти тво‰.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, слyхъ твоегw2 смотрeніz, и3 прослaвихъ тS, є3ди1не чlвэколю1бче.

Спaсшесz t бyри житeйскіz, въ пристaнище бlгочeстіz ўстреми1стесz, дёти блажeннэйшіи.

Научи1вшесz знaнію б9eственныхъ и3 человёческихъ, бGу служи1ти и3зв0листе.

И#зъ бeздны, прпdбніи, мірскjz и3збaвльшесz преслaвнw, ко благи1хъ бeзднэ пріид0сте.

БGор0диченъ: И#збaвленніи кр0вію, t рeбръ и3зліsнною сн7а твоегw2, бGомaти, вси2 тS блажи1мъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2, и3н0гw б0га не знaемъ.

Къ неги1бнущей преходsй жи1зни, потщaлсz є3си2 дости1гнути сщ7eнный, ґркaдіе, грaдъ, и3 гр0бу сyщіz жи1зни поклони1лсz є3си2.

Ћкw бlголёпный вои1стинну бhвшій њ тебЁ пр0мыслъ, и3 чyдно и3 препрослaвленно њкормлeніе б9eственное всёхъ вLки, всеблажeнне ґркaдіе!

Тоб0ю промышлszй, и4же на њб8sтіихъ сmмеHновыхъ пeрвэе возлегjй б9eственнагw стaрца: стaрцу тS б9eственному, ґркaдіе, приводS, хrт0съ путев0ждствова.

БGор0диченъ: Сн7а безначaльнаго и3 соприсносyщнаго nц7Y, родилA є3си2 преестeственнw, и3з8 тебє2 воплощeнна, всенепор0чнаz nтрокови1це. Тёмже бцdу чcтую тS проповёдуемъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Блажeнныz жи1зни желaz, къ монaшествующихъ притекaеши соб0ру, жи1тельное дохновeніе, споспёшника, їwaнне, творS.

Человэкоубjйцы ѕл0бы мeртвость, и3 смертон0сный ћдъ tвeргъ, къ живон0сному гр0бу хrт0ву, їwaнне, притeклъ є3си2.

Їwaннову житію2 поревновaлъ є3си2, и4бо ћкw џнъ въ пустhню всели1лсz є3си2, и3 чи1стэ пожи1лъ є3си2, їwaнне, хrтY њчищazсz.

БGор0диченъ: Нб7о прострhй хотёніемъ, друг0е нб7о содёла њдушевлeнно тS, бGомaти чcтаz, и3з8 тебє2 сyщымъ во тмЁ возсіS.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Житeйскагw м0рz и3збёгше, xенофHнтъ прaведный съ сопрyжницею чcтн0ю, на нб7сёхъ свеселsтсz съ чaды, хrтA величaюще.

Јкосъ: Стрaненъ пyть, бGолёпнw, xенофHнте, шeствовалъ є3си2, и3 съ сопрyжницею, забhсте є3стество2, ћкоже безтэлeсніи ћвэ, на земли2 ћвльшесz: тёмже и3 двє1ри нбcныz вaмъ tверз0шасz, и3 со ѓгGлы ликyете, ћкw віногрaда бhвше гDнz б9eственніи дёлателє, и3 съ чaды. Моли1тесz u5бо хrтY, даровaти зарю2 просвэщeніz њмрачє1ннымъ нaшымъ сердцaмъ, пaмzть вaшу творsщымъ свэтон0сную, вэнцедaтелz хrтA величaюще.

Пёснь з7.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

ЎмA чистот0ю бGон0сный вaше сошeствіе зрS, провозвэсти2: бGъ бо прaведный благочeстіе вaше бжcтвеннэ возмзди1въ, во є3ди1но ћкw ми1лостивъ собрA.

Рeвность зрS благочeстіz, желaніе пріeмъ, вёру призрёвъ вaшу чlвэколю1бецъ, вс‰ собрA во є3ди1ну трапeзу вaсъ, ћкw благодётель и3 препрослaвленный.

БGор0диченъ: Надeжда непостhднаz, надeжда и3звёстнаz, и3 стэнA непоколеби1маz, и3 покр0въ и3 пом0щница бyди ми2, всенепор0чнаz, ўповaющему на тS: на тs бо возлагaю, чcтаz, всю2 надeжду спасeніz моегw2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дёйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz пою1щыz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пeщь ѕэлw2 nгнeмъ распалsемую, разлучeніе t дрyгъ дрyга крёпкw претерпёсте: ўтр0бами бо растерзaеми, и3 душaми распалsеми, nстн0мъ ср0дства, страд†ніz мyченикwвъ под8sсте.

Свhше вaсъ џблакъ росодaтельный человэколю1біz њсэни2 въ горaхъ сіHнскихъ, и3дёже росA д¦а ў§ники2 просвэти2, зовyщыz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Млcтива нaмъ и3 бlгосeрда бhти бlгодётелz моли1те, nц7ы2 всебогaтіи, вaшу торжествyющымъ сщ7eнную пaмzть, є3стеств0мъ соединeнныхъ, и3 совокyпленныхъ благодaтію.

БGор0диченъ: Е#динор0днаго сн7а и3 бGа сл0ва, прeжде вBкъ и3з8 безначaльнагw nц7A неизречeннw возсіsвшаго, твaри первор0дна бhвша родилA є3си2: тёмъ тS, бGомaти, вси2 kзhцы слaвимъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

На рaмэхъ взeмше хrт0въ кrтъ, вои1стинну шeствовасте стезeю воздержaніz, всsку добродётель совершaюще, д0ндеже сaмую и4стиннw нестарёемую жи1знь пріsсте, вседом0внэ вэнчавaеми.

Њгосп0дствовавше плотск0му мудровaнію, д¦а богaтство сокр0виществовасте, благодaть врачевaній пріeмше t и3ст0чника даровaній: къ немyже нhнэ прешeдше, вёчнw почивaете.

Побэди1вше ков†рства ѕміи6наz, на конeцъ п0честей препод0бніи нарек0стесz, прaвды вэнцы2 t хrтA пріeмше дост0йнw: є3г0же нhнэ моли1те, є4же спасти2 дyшы нaшz.

БGор0диченъ: Безмaтернz пeрвэе по пeрвому рождeнію, нaсъ рaди воплощeнна раждaеши безъ nц7A, во двою2 познавaема є3стєствY, бжcтвеннэмъ и3 человёчестэмъ: и3 си1ми вёруема дёйствы, бGоневёсто.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

Расточи1лъ є3си2 богaтство ни1щымъ бGоуг0днw, и3 вседом0внэ присв0илсz є3си2, q xенофHнте, гDу, є3г0же моли2, всебlжeнне, t страстeй нaсъ и3збaвити.

БGор0диченъ: ВHинства ѓгGлwвъ, и3 с™hхъ ли1ки, превзыд0ша и4стиннw вели6чіz тво‰, чcтаz. Тёмже хrтA ўмоли2 њ лю1дехъ согрёшшихъ.

 

Коментарисање није више омогућено.