НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Їаннуaріа д7i

Пaмzть ўспeніz с™hz равноапcльныz нjны, просвэти1тельницы грyзіи.

На вечeрни, стіхосл0вимъ: Бlжeнъ мyжъ: пeрвый ґнтіфHнъ.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }: прaздника д7 и3 с™hz д7. Ѓще же нёсть tдaніz бGоzвлeніи, с™hz на }, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Непор0чнw возрaстшаz, въ вёрэ крёпкаz настaвнице ївeріи, бlжeннаz нjно, рабо2 всёхъ и3скупи1телz хrтA бGа, съ весeліемъ вослёдъ тогw2 теклA є3си2, и3 лю1демъ проповёдала є3си2 и4стиннаго бGа, и3 научи1ла є3си2 | tрещи1сz t јдwлъ бездyшныхъ, показyющи пyть и4стины. Двaжды.

Въ руцЁ держaщи чудeсъ знaменіе, и3з8 л0зъ віногрaдныхъ крeстъ честнhй, бlжeннаz с™az нjна, си1лою є3гw2 во грaдэ мцхeтэ сотвори2 мнHга чудесA. Тёмже є3ли1цы пр0повэдь є3S пріsша, и3сцэли1шасz t нeмощи, и3 бGа прослaвиша.

T зaпада къ вост0ку пришeдшую, и3 лю1ди во тьмЁ сэдsщыz ўчeніемъ хrт0вымъ просвэти1вшую, и3 вс‰ јвєрскаz племенA ко хrтY бGу привeдшую, цари6 же и3 кн‰зи и3стукaнwмъ порабощє1нныz и3збaвльшую си1лою б9іею, слaвимъ с™yю равноапcльную нjну, ћкw свободи2 | t лeсти јдwльскіz.

И$ны стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Пріиди1те днeсь, вси2 вёрніи, соглaснw ўбlжи1мъ сосyдъ бlгодaти, нjну с™yю, ћкw ґпcлwмъ ўпод0бисz, и3 пріи1де во страны2 јвєрскіz, и3 њблистaсz бlгодaтію б9іею: q бlжeннаz, въ п0двизэхъ твои1хъ, за ны2 тоб0ю содёzнныхъ, бyди нaмъ застyпница пред8 гDемъ. Двaжды.

Q чудесE ди1внагw, ћкw ст0лпъ животв0рный и3 слaвный мlтвами жены2 воздвизaетсz. Днeсь хrтA бGа славосл0вzтъ лю1діе јверстіи: си6лы же ґрмaза и3 зaдена вспsть ўстремлsютсz. Q хrтE, толи1кую млcть даровaлъ є3си2 нaмъ раб0ю твоeю нjною, и3 т0ю спaслъ є3си2 дyшы нaшz, ћкw многомлcтивъ.

Q чудесE чудeсъ, ћкw немощн0е є3стество2 жены2 t хrтA гDа б9eственнэ ўкрэплsетсz, и3 сeю странA јверскаz просвэщaетсz: вёра бо разсёz мрaкъ јдwльскій и3 kви2 нaмъ сlнце прaвды хrтA бGа.

Слaва, глaсъ в7:

Пріиди1те, вси2 вёрніи, восхвaлимъ цэвни1цу д¦а с™aгw, ўбlжи1мъ настaвницу бlгочeстіz, врачевaніе дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, цвёты словeсъ ўвzзeмъ равноапcльную проповёдницу и3 бlговёстницу, свэтозaрное свэти1ло ївeріи, трубY бGоглaсную, нjну бGомyдрую, пречcтыz бGомaтере прехвaльную ўчени1цу, и3 тaкw є4й возопіи1мъ: рaдуйсz, голуби1це непор0чнаz и3 г0рлице чи1стаz: рaдуйсz, настaвнице бGовёдэніz: рaдуйсz, сподви1жнице с™hхъ ґпcлъ пavла и3 ґндрeа: рaдуйсz, ївeрійцєвъ просвэщeніе и3 слaво всегw2 мjра.

И# нhнэ, прaздника:

Приклони1лъ є3си2 главY п®тeчи:

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz три2.

Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе, главы6 G и3 д7.

Возлю1бленніи, ѓще сeрдце нaше не зaзритъ нaмъ, дерзновeніе и4мамы къ бGу. И# є3гHже ѓще пр0симъ, пріeмлемъ t негw2: ћкw зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ, и3 ўгHднаz пред8 ни1мъ твори1мъ. И# сіS є4сть зaповэдь є3гw2, да вёруемъ во и4мz сн7а є3гw2 ї}са хrтA, и3 лю1бимъ дрyгъ дрyга, ћкоже дaлъ є4сть зaповэдь нaмъ. И# соблюдazй зaпwвэди є3гw2, въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ нeмъ: и3 њ сeмъ разумёемъ, ћкw пребывaетъ въ нaсъ, t д¦а, є3г0же дaлъ є4сть нaмъ. Возлю1бленніи, не всsкому дyху вёруйте, но и3скушaйте, дyхи, ѓще t бGа сyть: ћкw мн0зи лжепрор0цы и3зыд0ша въ мjръ. Њ сeмъ познавaйте д¦а б9іz и3 дyха лeстча. Всsкъ д¦ъ, и4же и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа є4сть. И# всsкъ дyхъ, и4же не и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа нёсть: и3 сeй є4сть ґнтjхрістовъ, є3г0же слhшасте, ћкw грzдeтъ, и3 нhнэ въ мjрэ є4сть ўжE. Вы2 t бGа є3стE, ч†дца, и3 побэди1сте тёхъ, ћкw б0лій є4сть и4же въ вaсъ, нeжели и4же въ мjрэ. Nни2 t мjра сyть, сегw2 рaди t мjра глаг0лютъ, и3 мjръ тёхъ послyшаетъ. Мы2 t бGа є3смы2: и4же знaетъ бGа, послyшаетъ нaсъ: и3 и4же нёсть t бGа, не послyшаетъ нaсъ.

Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе, главA д7.

Возлю1бленніи, ѓще си1це возлюби1лъ є4сть нaсъ бGъ, и3 мы2 д0лжни є3смы2 дрyгъ дрyга люби1ти. БGа никт0же нигдёже ви1дэ. Ѓще дрyгъ дрyга лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пребывaетъ, и3 любы2 є3гw2 совершeнна є4сть въ нaсъ. Њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ пребывaемъ, и3 т0й въ нaсъ, ћкw t д¦а своегw2 дaлъ є4сть нaмъ. И# мы2 ви1дэхомъ и3 свидётельствуемъ, ћкw nц7ъ послA сн7а сп7си1телz мjру. И$же ѓще и3сповёсть, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій, бGъ въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ бз7э. И# мы2 познaхомъ, и3 вёровахомъ люб0вь, ю4же и4мать бGъ въ нaсъ. БGъ любы2 є4сть, и3 пребывazй въ любви2, въ бз7э пребывaетъ, и3 бGъ въ нeмъ пребывaетъ.

Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе, главы6 д7 и3 є7.

Возлю1бленніи, ѓще кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, л0жь є4сть: и4бо не любsй брaта своегw2, є3г0же ви1дэ, бGа, є3гHже не ви1дэ, кaкw м0жетъ люби1ти; И# сію2 зaповэдь и4мамы t негw2, да любsй бGа лю1битъ и3 брaта своего2. Всsкъ вёруzй, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ, t бGа рождeнъ є4сть: и3 всsкъ любsй р0ждшаго лю1битъ и3 рождeннаго t негw2. Њ сeмъ вёмы, ћкw лю1бимъ ч†да б9іz, є3гдA бGа лю1бимъ и3 зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ. Сі‰ бо є4сть любы2 б9іz, да зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ: и3 зaпwвэди є3гw2 т‰жки не сyть. Ћкw всsкъ рождeнный t бGа побэждaетъ мjръ: и3 сіS є4сть побёда побёждшаz мjръ, вёра нaша. Кто2 є4сть побэждazй мjръ, т0кмw вёруzй, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій;

Ѓще твори1мъ бдёніе, на літjи стіхи6ры прaздника.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №:

Рождeннаго t дв7ы хrтA бGа бlжeннаz дёва нjна возлюби2, да вeліимъ глaсомъ возвэсти1тъ племенHмъ јвєрскимъ с™0е и4мz є3гw2. СегH бо рaди нбcный жени1хъ хrт0съ гDь дадE є4й даров†ніz с™aгw д¦а, и3 содёла ю5 равноапcльну, ћкw сосyдъ бlгодaти д¦0вныz, и3 є4ю даровA нaмъ сп7сeніе, ћкw чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

И#дёже бlгоухaша стwпы2 тво‰, хrтE, женишE свётлый, тaмw шeствова с™az цэломyдреннаz невёста твоS, бlжeннаz нjна, голуби1ца чи1стаz, г0рлица бlголёпнаz, лaстовица сладкоглaснаz, и3 воню2 мЂра твоегw2 њбонsвши, глaсомъ вeліимъ с™0е твоE и4мz возвэсти2, и3 си1лою крёпкою вс‰ јвєрскіz и3 картали6нскіz лю1ди вёровати въ б9ество2 твоE научи2.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Ўстрашeннаz си1ла тьмы2 сётуетъ: діaволъ побэждeнъ бhсть. Ґрмaза порази2 гр0мъ: зaдена пости1же гнёвъ нбcный. Крeстъ воздви1жесz, и3 с™az купёль бlгодaтнагw кRщeніz tкрhсz нaмъ ў столпA животв0рнагw. Тёмже и3 мы2 ч†да б9іz, воспріи1мше кRщeніе твоeю њ хrтЁ пр0повэдію, нjно всехвaльнаz, д¦0внэ весели1мсz, и3 хrтA бGа воспэвaемъ њбновлeнніи.

Слaва, глaсъ }:

Чaшу бlгодaти, и3зліsньми д¦а с™aгw, бlжeннаz нjно, въ цRкви богaтнw раствори1ла є3си2: сегw2 рaди преслaвное торжество2 твоE на вeчерю призывaетъ вс‰ вBрныz, ±же бlгодaть д¦а б9іz возроди2 въ купёли с™aгw кRщeніz. Тёмже вси2 во хrтA њблeкшіисz да восхвaлzтъ бGа пёсньми, и3 прaзднующе днeсь, да величaютъ бGосвётлую трbцу, си1це глаг0люще: б9е чудотв0рче вседержи1телю, сохрани2 нaсъ и3сповёдающихъ тS.

И# нhнэ, прaздника.

Тропaрь, глaсъ д7:

Сл0ва б9іz служи1тельнице, во ґпcльстэй пр0повэди первозвaнному ґндрeю и3 пр0чымъ ґпcлwмъ подражaвшаz, просвэти1тельнице ївeріи, и3 д¦а с™aгw цэвни1це, с™az равноапcльнаz нjно, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Ѓще же твори1мъ бдёніе, тропaрь с™hz, двaжды, и3 прaздника. Е#ди1ножды.

На ќтрени, На БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™hz. И# нhнэ, прaздника.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ G:

Всю2 странY нaшу сл0вомъ д¦0внымъ, равноапcльнаz нjно, њроси1ла є3си2, и3 тaкw плодон0сну сію2 сотвори1ла є3си2, во є4же произрасти1ти сёмz вёры: концы2 вселeнныz просвэти1ла є3си2, и3 невёріz плeвелы и3ст0ргла є3си2, крести1вши јвєрскіz kзhки во и4мz трbцы безначaльныz.

Слaва, глaсъ }.

Пріиди1те вси2, воспои1мъ равноапcльную нjну, бGомyдрую просвэти1тельницу ївeріи: тa бо лeсть јдwльскую, tгнA, t тьмы2 ко свёту нaсъ привeдши, и3 трbцу є3диносyщную слaвити научи2. Тёмже вси2 вёрніи прaзднуимъ честнyю пaмzть є3S съ вёрою, и3 прослaвимъ сп7са нaшего.

И# нhнэ, прaздника.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ }.

Митроп0ліе с™az, цRкве красото2, весели1сz и3 рaдуйсz, ћкw свётлое прaзднество њсновaвшіz тS проповёдницы є3ђліа совершaетсz, мaтере нaшеz нjны равноапcльныz, и3 съ нaми возопjй: хrтE б9е, тоS мlтвами ўтверди2 вёру твою2.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На полmелeи величaніе:

Величaемъ тS, с™az равноапcльнаz нjно, всю2 странY јверскую свётомъ є3ђліа просвэти1вшую и3 ко хrтY привeдшую.

Pал0мъ и3збрaнный: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }:

Пред8избрaннаz t бGа мaти, ґпcлwвъ чи1нъ взeмши, свётомъ є3ђліа странY јверскую просвэти1ла є3си2, со ѓгGлы пэсносл0вzщи и3збaвителz и3 молsщисz непрестaннw њ нaсъ, ћкw да бlгодaть и3 млcть хrт0съ нaмъ дaруетъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Тaже, степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе t матfeа, зачaло lд t полY:

Во врeмz џно призвA ї}съ nбанaдесzть ў§нки2 сво‰:

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те вси2, воспои1мъ равноапcльную нjну:

Сп7си2, б9е, лю1ди твоS:

Џба канw6на прaздника со їрмосы2 на }: и3 с™ёй нjнэ на ѕ7, глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: Сп7сE лю1ди чудодёйствуzй вLка, м0крую м0рz в0лну њземлени1въ дрeвле: в0лею же р0ждьсz t дв7ы, стезю2 прох0дну нб7сE полагaетъ нaмъ. Е#г0же по существY, рaвна же nц7Y и3 человёкwмъ слaвимъ.

Tвeрзи ўстнЁ мои2, хrтE б9е, да восхвалю2 дёву равноапcльную и3 проповёдницу нjну воспою2, и3 просвэти2 ќмъ м0й, да дост0йную цвBты словeсъ ўкрaшу по достоsнію.

РBчи чуждhхъ ти2 племeнъ ўразумёла є3си2, прехвaльнаz нjно, и3 t д¦а с™а ўмудрeна бhвши, въ видёніи самaго гDа ўзрёла є3си2. Тёмже въ земли2 непл0днэй, бGомyдраz дёво, лю1ди јвєрскіz ко хrтY привелA є3си2.

Жестосє1рдыz вaрвары, кумjрwмъ служaщыz, ћкw голуби1ца t зaпада воспари1вшаz, люб0вію твоeю њбрати1ла є3си2 ко творцY, и3 бlгодaтію њбновлє1нныz, невёсто хrт0ва непор0чнаz, женихY твоемY њбручи1ла є3си2.

БGор0диченъ: Сосyдъ бlгостhни твоеS, пречcтаz дв7о бцdе, бhсть с™az дёва, и3 странY, жрeбіемъ тебЁ свидётельствовану, просвэти2. Сегw2 рaди м0лимъ тS: сію2 пріими2 съ тоб0ю въ мlтву њ вопію1щихъ тебЁ: поми1луй жрeбій тв0й.

Катавaсіа: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2:

И# другaz: Шeствуетъ морскyю:

Пёснь G.

Їрм0съ: При1зри на пBніz рабHвъ, бlгодётелю, врагA смирsz вознесeнную гордhню: носsй же, всеви1дче, грэхA превhше непоколeблемw, ўтверждє1ныz, бlже, пэвцы2, њсновaніемъ вёры.

Милосeрдіz рaди своегw2 ми1лостивнw помzнyвъ нaсъ, ўсeрдну бlговёстницу содёла тS бGъ, женY сyщу, мyжескимъ смhсломъ ўкрaшену. И# и3сп0лнену д¦а с™а kви2 нaмъ, и3 твоeю пр0повэдію њ хrтЁ, чрез8 вёру въ него2, нaсъ ўсынови1лъ є4сть.

Покрывaло t сердeцъ нaшихъ безчyвственныхъ tпадE, њтzгчeнный слyхъ нaшъ t глaса пр0повэди твоеS tкрhсz, њмрачeніе ўмA нaшегw разсёzсz свётомъ ўчeніz хrт0ва, тоб0ю возвэщeннагw, q с™az равноапcльнаz нjно, д0блественнаz ўчени1це хrт0ва.

Покланsвшіисz и3ногдA кумjрwмъ, и3 пребывaвшіи во тьмЁ нечeстіz, t лeсти јдwльскіz твои1мъ пришeствіемъ, бlжeннаz нjно, свободи1шасz: ґрмaзъ же вострепетA, є3гдA гр0мъ возгремЁ, и3 неи1стwвства зaдена престaша.

БGор0диченъ: Тоб0ю, бцdе дв7о, t р0ва нечeстіz под8sти бhхомъ, є3гдA ти2 ўг0дно бhсть просвэщeніе нaше жен0ю сотвори1ти: повнегдa же и3зhти нaмъ t купёли с™hz, познaхомъ сн7а твоего2 и3 бGа нaшего бlжeнною нjною.

Кондaкъ и3 јкосъ прaздника. Сэдaленъ, глaсъ в7:

Ћкоже с0лнце незаходи1мое, сlнца прaвды хrтA бGа проповёдница, свэтозaрнаz ѕвэздA, свётлый вселeнныz свэти1льникъ, неwцэнeнное сокр0вище јверскіz страны2, днeсь нjна въ земли2 нaшей сіsетъ и3 бlгоухaетъ, настaвница нaша, равноапcльнаz рабA хrт0ва. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Р0да человёча њбновлeніе, дрeвле поS, прbр0къ ґввакyмъ предвозвэщaетъ, ви1дэти неизречeннw спод0бивсz w4бразъ: младhй мLнцъ бо и3з8 горы2 дв7ы и3зhде, людeй во њбновлeніе, сл0во.

Ћкоже лeвъ безстрaшна пребhвши, крёпцэ хrтA бGа проповёдала є3си2: пaрfzнъ си1лою чудeсъ ўлови1ла є3си2, гаіанjю же и3 ріpімjю п0двигомъ д0блественнагw и4хъ мyченичества въ дaръ хrтY принеслA є3си2. Т0й же сохрани2 тебE самyю, во є4же просвэти1ти тоб0ю јверскую странY.

Ћкоже nрeлъ, во џчію твоє1ю воз8wбрази1ла є3си2 јверскую странY нaшу, преслaвнаz нjно, и3 с™0ю рeвностію по бз7э разжeгшисz, с™hмъ є3ђліемъ сію2 просвэти1ла є3си2.

Влaсть и3мyщи разгнaти мглY, мyдраго царS просвэти1ла є3си2, равноапcльному царю2 кwнстантjну ўпод0бльшисz, настaвнице нaша и3 врачY смhсленный. Сегw2 рaди ўбlжaемъ и4мz твоE, дёво, проповёднице хrтA, вели1каz равноапcльнаz нjно.

БGор0диченъ: T лeсти јдwльскіz тоб0ю, бцdе, и3збaвлени бhвше лю1діе јверстіи, и4хже тебЁ жрeбій показA, и3 бlговёстіемъ прпdбныz мaтере нaшеz нjны њзарeни бhвше, взывaютъ къ тебЁ: и3збавлeніе нaше, сп7си1 ны, м™и хrтA бGа.

Пёснь є7.

Їрм0съ: И#з8 н0щи дёлъ њмрачeнныz прeлести, њчищeніе нaмъ, хrтE, б0дреннw нhнэ совершaющымъ пёснь, ћкw бlгодётелю, пріиди2 подавazй ўд0бну стезю2, по нeйже востекaюще њбрsщемъ слaву.

Пад0ша јдwли во странЁ јверстэй и3 создaшасz хрaмы гDни тоб0ю, мaти нaша: мh же, ч†да сіHна, тоб0ю просвэщeни бhвше, днeсь прославлsемъ тріmпостaсное б9ество2, слaвимъ честнhй кrтъ хrтA и3 чествyемъ цэльбон0сный хітHнъ є3гw2.

Сhнове тёхъ, и5же t днeй столпотворeніz вавmлHнска ѕлочeстіемъ плэнeни бhша, и3 пёснь гDню воспэвaти не разумёша, нhнэ и3зшeдше t с™hz купёли глаг0лютъ: во хrтA њблек0хомсz, во хrтA крести1вшесz.

Е#гдA цaрствова фараHнъ над8 є3гЂптzны, тjи, во тьмЁ є3гЂпетстэй сэдsще, и4стинному бGу служи1ти не мог0ша: днeсь же мы2, ч†да сіHна, нjною и3збaвлени бhвше, рaдостнw пои1мъ гDеви.

БGор0диченъ: Е#гдA приспЁ ко мнЁ врaчь, прес™az бцdе, тогдA востaхъ t nдрA моегw2 немощствyzй, и3 прпdбною нjною и3збaвихсz t лeсти јдwлъ нечи1стыхъ: сі‰ р0дъ јверскій взывaетъ, глаг0лz: воспэвaю тS, ўповaніе моE, м™и б9іz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њбитaz їHна въ преисп0днихъ морски1хъ, пріити2 молsщесz, и3 бyрю ўтоли1ти: ўнзeнъ же ѓзъ мyчащагw стрэл0ю, хrтY воспэвaю, ѕHлъ губи1телю, ск0рw пріити2 тебЁ къ моeй лёности.

Возсіsвшу свёту t зaпада, престaни, сёвере, и3 повёй, ю4же: с0лнце бо восх0дитъ разгнaти мглY, и3 бли1зъ є4сть дхновeніе теплоты2, во є4же тazти лeду: сE грzдeтъ проповёдница хrтA, нjна с™az.

T тьмы2 јдwльскіz и3збaвлени бhвше тоб0ю, равноапcльнаz нjно, вси2 лю1діе картали1нстіи воспэвaютъ тS и3 ўмилeннw взывaютъ: tжени2 t нaсъ ѕл0бу, діaвола же и3 супостaты нaшz порази2.

Ўгот0ваннаz тоб0ю при столпЁ животв0рнэмъ и3 мёстэ хранeніz хітHна гDнz купёль с™az не мертви1тъ младeнцы, но сі‰ возраждaетъ, є3лeемъ с™hмъ ўмащaющи. Тёмже вопіeмъ ти2: рaдуйсz, дёво, равноапcльнаz нjно.

БGор0диченъ: Надeждо непостhднаz надёющихсz на тS, є3ди1на р0ждшаz пaче є3стествA пл0тію хrтA бGа нaшего, того2 со бlжeнною нjною моли2 подaти јверстэй странЁ ўтверждeніе и3 преспёzніе въ вёрэ, и3 всBмъ нaмъ прeжде концA житіS и3справлeніе.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Пріиди1те днeсь вси2, воспои1мъ и3збрaнную t хrтA равноапcльную проповёдницу б9іz сл0ва, мyдрую бlговёстницу, лю1ди картали1ніи привeдшу на пyть животA и3 и4стины, бGомaтере ўчени1цу, ўсeрдную застyпницу и3 неусыпaющую храни1тельницу нaшу, нjну прехвaльную.

Јкосъ: Въ гyслехъ д¦0вныхъ да восхвaлитсz мyдраz проповёдница, ївeріи просвэти1тельница, въ купёли крещeніz и3збрaнными пaстырьми њс™и1вшаz лю1ди, жрeбіемъ свидётельствwванныz, равноапcльнаz, возлю1бленнаz рабA хrт0ва, ћже дeсzть зaповэдей б9іихъ пріsтъ, ћкоже мwmсeй бGови1децъ. Пріиди1те u5бо, днeсь ўбlжи1мъ пёсньми ўсeрдную застyпницу и3 неусыпaющую храни1тельницу нaшу, нjну прехвaльную.

Пёснь з7.

Їрм0съ: ВсецRS люб0вію ўловлeнніи џтроцы, ўкори1ша безчи1сленнw kрsщасz мучи1телz ѕлоб0жное љзыковрeдіе. И%мже повинyсz џгнь мн0гіи, вLцэ глаг0лющымъ: во вёки бlгословeнъ є3си2.

Черт0зи царS и3 цари1цы ћкw плённицу и3 стрaнницу тS призрёша: nбaче и3 сі‰ t плёна преисп0днzгw бlгодaтію хrт0вою привелA є3си2 ко хrтY бGу, нjно равноапcльнаz, бlговёстнице сп7сeніz.

ВнегдA воздви1гнути тебЁ ст0лпъ с™hй и3 воздёzти рyцэ твои2, ўстраши1шасz си6лы діaвола и3 со трeпетомъ бэжaщz возрыдaша г0рькw. Мh же вопіeмъ: бlгословeнъ є3си2, хrтE б9е, во вёки.

Возвэщaємымъ словесє1мъ твои6мъ, пад0ша ни1цъ лю1діе, ћкw t глaса трyбъ царeвыхъ, и3 ц†рства и3 цaріе вострепетaша, глаг0люще: q плённице и3 плённыхъ свобождeніе! Бyди бlгословeно пришeствіе твоE.

БGор0диченъ: Ћвэ предречeннаz прbрHки, м™и б9іz, пренепор0чнаz дв7о мRjе, пребывaніемъ твои1мъ во є3гЂптэ съ бGомладeнцемъ, ї}съ хrт0мъ, и3стукaны є3гЂпєтскіz сокруши1ла є3си2 до њсновaній, и3 нjною потреби1ла є3си2 кумjры картали1ніи: бyди бlгословeна, приснодв7о.

Пёснь }.

Їрм0съ: Ўтр0бу неwпaльнw њбразyютъ nтрокови1цы, и5же въ вeтсэмъ њпалsеміи ю4нwши, преестeственнw раждaющую, запечатлёну: nбоs же содэвaющи чудодёйство є3ди1но, лю1ди къ пёнію возставлsетъ бlгодaть.

Пaмzти с™hz нjны подобaетъ прaзднество. Пріиди1те u5бо, вёрніи хrтY: прослaвимъ и3 возбlгодари1мъ млcтиваго бGа. Р0ди же и3 племенA и3 чaда сіHна, въ д¦0внэй рaдости торжествyйте кyпнw съ нaми, глаг0люще: слaва проповёдницэ хrтA и3 бGа нaшегw.

Рaдуйсz, страно2 картали1нскаz, t нjны вэнцeмъ хrт0вымъ вэнчaннаz, свэти1сz и3 бlгоукрашaйсz: призывaетъ бо ны2 равноапcльнаz с™az нjна, свётомъ гDнимъ вс‰ њзарsющи.

Ты2 заповёдала є3си2 нaмъ, равноапcльнаz, вёру свsтw блюсти2, є4йже новоwбращє1нныz лю1ди научи1ла є3си2. Сегw2 рaди вертогрaды, ±же насади1ла є3си2 въ д¦0внэй пaствэ твоeй, посэти2 и3 ўтверди2.

БGор0диченъ: Q м™и хrтA бGа, творцA сyщихъ, спод0бльшійсz тоб0ю жи1зни вёчныz р0дъ картали1нскій храни2, мlтвами нjны бlжeнныz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Люби1ти ќбw нaмъ, ћкw безбёдное стрaхомъ, ўд0бэе молчaніе: люб0вію же, дв7о, пBсни ткaти, спротzжeннw сложє1нныz, неуд0бно є4сть. Но и3, м™и, си1лу, є3ли1ко є4сть произволeніе, дaждь.

Вожделённа нaмъ пaмzть твоS, ди1вно чудодёйство твоE, с™о житіE твоE: вс‰ нaмъ бывaютъ во бlго тоб0ю, нjно цэломyдреннаz.

Пріsтелище мощeй твои1хъ, бlгодaть и3сточaющихъ, ўтверждeніе є4сть странЁ їверjйстэй. Сегw2 рaди и3 взывaетъ къ тебЁ: бlжeннаz нjно, њхранsй нaсъ твои1мъ заступлeніемъ.

Проповёднице и3 просвэти1тельнице, при1зри на пёніе нaше ўмилeнное, и3 ўми1лостиви къ нaмъ гDа: не попусти2 нaмъ, хвалы2 твоеS ревни1телємъ, во грэсёхъ поги1бнути, и3 предстоsщи пrт0лу б9ію, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

БGор0диченъ: Ўслhши молє1ніz н†ша, м™и б9іz, и3 прпdбныz нjны заступлeніемъ tжени2 t нaсъ вс‰ и3скушє1ніz, дaруй нaмъ млcть твою2, и3 побёду на враги2.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Посэти1лъ ны2 є4сть вост0къ свhше:

Равноапcльнаz проповёднице и3 бlговёстнице хrт0ва, t навBтъ врaжіихъ и3збавлsющаz ны2! Ѓще и3 въ нёдрэхъ земли2 сокровeна є3си2 t џчію нaшєю, nбaче живA пребывaеши ў пrт0ла хrтA бGа нaшегw: бyди u5бо застyпница ўсeрднw чтyщымъ тS. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На хвали1техъ стіхи6ры на ѕ7: прaздника G и3 с™hz G, глaсъ №:

Рaдуйсz, цRковь б9іz, со чaды твои1ми, бlжeнныz нjны соб0ру слaвному: рaдуйсz и3 состaви д¦0вное торжество2, въ є4же пёти проповёдницу нaшу, цrтвіz нбcнагw равноапcльную бlговёстницу. Двaжды.

Знaменіе д¦0вное, с™hй кrтъ хrт0въ запечатлЁ нaсъ, пріeмшихъ пр0повэдь нjны бlжeнныz. Тёмже и3 воскли1кнемъ глаг0люще: q животворsщій кrте гDень! Храни2 вс‰ ны2: во хrтa бо крести1хомсz и3 во хrтA њблек0хомсz. Тh же, хrтE б9е, сп7си2 лю1ди тво‰.

Слaва, глaсъ в7:

Днeсь си6лы нбcныz съ земнhми рaдуютсz: днeсь странA картали1нскаz, кrт0мъ њграждeннаz, њблекaетсz си1лою, и3 р0гъ цRкве возн0ситсz: днeсь хрaмъ прес™hz бцdы пaмzтію с™hz нjны бlголёпнw ўкрашaетсz. Мh же вёрніи воспои1мъ хrтA, бGа же и3 чlвёка, и3 возопіи1мъ: слaва въ вhшнихъ бGу.

И# нhнэ, прaздника.

Славосл0віе вели1кое. По трис™ёмъ тропaрь с™ёй. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ.

На літургjи: Бlжє1нна t канHна бGоzвлeній и3 с™hz, пёснь G-z и3 ѕ7-z.

Прокjменъ, глaсъ }:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рlа:

Брaтіе, бGъ ны2 послaнники послBдніz kви2:

Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи.

Стjхъ: БGъ прославлsемь въ совётэ с™hхъ.

Е#ђліе t матfeа, зачaло Rд.

РечE гDь при1тчу сію2: ўпод0бисz цrтвіе нбcное десzти1мъ дёвамъ:

Причaстенъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ:

 

Коментарисање није више омогућено.