НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Їаннуaріа ѕ7i

Поклонeніе честнhхъ вери1гъ с™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла петрA.

На ГDи, воззвaхъ стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Прeлесть свzзaлъ є3си2, по гDэ вsжемь, и3 въ темни1цэ, ґпcле, заключaемь. Тёмже тS люб0вію почитaемъ, и3 вёрою вери6ги њблобызaемъ тво‰: t ни1хже почерпaюще здрaвіе тэлесE, и3 души2 спасeніе, по д0лгу восхвалsемъ тS, бGови1дче, безпл0тныхъ собесёдниче. Двaжды.

Тоб0ю рaзумъ пріeмлютъ неразyміемъ њдержи1міи, kзhкwвъ многосёменніи р0ди пeрвэе, и4хже џбразъ показA съ высоты2 носи1мь, сосyдъ внyтрь вмэщaющь всsкое жив0тно, ґпcле. Тёмже всsкъ тS в0зрастъ слaвитъ покланszсz, ±же носи1лъ є3си2, вери1гамъ, за хrтA ўсeрднэйше. Двaжды.

Е#гHже tвeрглсz є3си2 суди1ма, востaвша воспёлъ є3си2 и3з8 мeртвыхъ, ґпcле: и3 проповёдалъ є3си2 въ концёхъ мjра, бGа же и3 чlвёка, блaгостію мн0гою земны6мъ приwбщи1вшасz. Тёмже люб0вію тS бlжи1мъ, пeтре, покланsющесz, ±же носи1лъ є3си2, вери1гамъ, за хrтA, преслaвне. Двaжды.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Вmзантjево: Днeсь нaмъ њсновaніе цRкве, пeтръ, кaмень вёры, предлагaетъ честны6z сво‰ вери6ги въ душeвное бlгочeстіе. Пріиди1те, вси2, сі‰ њблобызaюще, бlгохвaльными пёсньми того2 ўвэнчaимъ: рaдуйсz, тeплый вёры поб0рниче, и4же тeплымъ рaзумомъ хrтA и3сповёдавъ, и3 сн7а б9іz въ дерзновeніи мн0зэмъ: рaдуйсz, вселeнныz рaдованіе, и3 нбcнагw цrтвіz ключарю2, бlгодaть подавaй люб0вію тS чтyщымъ, и3 честны6z тво‰ вери6ги њблобызaющымъ желaніемъ: ћкw предстоS прест0лу всёхъ цRS хrтA, моли1тву творS њ нaсъ, совершaющихъ пaмzть твою2.

И# нhнэ бGор0диченъ:

Ѓще средA и3ли2 пzт0къ кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

На дрeвэ жив0тъ нaшъ, зрsщи всенепор0чнаz бцdа ви1сzщъ, м™рски рыдaющи вопіsше: сн7е м0й, и3 б9е м0й, спаси2 люб0вію пою1щыz тS.

На стіх0внэ стіхи6ры nктHиха. Слaва, глaсъ ѕ7:

Пaки нaсъ тeплый предстaтель совоздвизaетъ къ д¦0внэй трапeзэ, пeтръ, кaмень вёры, честны6z сво‰ вери6ги предложи1въ нaмъ, ћкоже снёдь многоцённу, недyгwвъ во врачевaніе, скорбsщихъ во ўтэшeніе, въ пристaнище њбуревaемыхъ. Пріиди1те, вси2, сі‰ њблобызaюще, того2 прослaвльшаго ўм0лимъ: моли1твами є3гw2, хrтE, спаси2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

Ви1дzщи тS распинaема, хrтE, тебE р0ждшаz вопіsше: что2 стрaнное, є4же ви1жду, тaинство, сн7е м0й; кaкw на дрeвэ ўмирaеши пл0тію повёшенъ, жи1зни подaтелю;

Тропaрь, глaсъ д7:

Ри1ма не њстaвль, къ нaмъ пришeлъ є3си2, честнhми вери1гами, ±же носи1лъ є3си2, ґпcлwвъ первопрест0льне, и5мже вёрою покланsющесz м0лимсz: твои1ми къ бGу моли1твами дaруй нaмъ вeлію ми1лость.

На ќтрени џба канHна nктHиха, и3 ґпcтола на ѕ7.

КанHнъ ґпcтола, творeніе їHсифово, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

ПетрA чествyю њсновaніе догм†тъ.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ли1цы ї}льтестіи невлaжными стопaми п0нтъ чермнhй, и3 влaжную глубинY прогнaвше, всaдники трістaты враги2 ви1дzще въ нeй погружє1ны, съ весeліемъ поsху: пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Торжествyетъ ликyющи всS хrт0ва цRковь д¦омъ, благохвaлzщи тS вёрою: и3 тво‰, ґпcле первопрест0льне, њблобызaющи вери6ги честны6z t любвE, ±же носи1лъ є3си2 свsзанъ, свzзyz мучи1телz.

И#з8 глубины2 прeлести ловS, пeтре, человёки, ћкw ры6бы привeлъ є3си2 тебE и3збрaвшему t рhбарей, и4стиннw въ верх0внаго всёхъ ўченикHвъ: сегw2 рaди вери6ги, ±же носи1лъ є3си2, њблобызaемъ.

Њсновaніемъ вёры всёхъ дyшы вёрныхъ наздaлъ є3си2: и3 хрaмы прeлести, пeтре, низложи1въ, создaлъ є3си2 цRкви, тS велеглaснw чтyщыz всегдA, и3 вери6ги, ±же носи1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Nр{жіz вс‰ льсти1вагw врагA, пречcтаz дв7о, совершeннw њскудёша, tнeлэже копіeмъ ўzзви1сz, въ твою2 ўтр0бу несквeрную всели1вшеесz сл0во. Е#гHже сладчaйшимъ нhнэ ўzзви1тисz желaніемъ сeрдцу моемY, молю1 тz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою: сегw2 рaди ўтверди1сz въ гDэ сeрдце моE.

Вeсь свёту соединszсz чистёйшему, тогw2 бжcтвенными причащє1ніи, свётъ kви1лсz є3си2 вторhй, пeтре, њзарsющій дyшы нaшz.

Зак0ны хrтHвы ўтверди1лъ є3си2, и3 пребеззак0ннующыz благозак0нію научи1лъ є3си2, ћкw ґп0столwвъ верх0вный, ћкw догмaтwвъ њсновaніе недви1жимо.

Љзhкомъ свzщeннымъ проповёдалъ є3си2 бGа пострадaвшаго, и3 на кrтЁ распeншагосz: сегw2 рaди, пeтре, почитaемъ свzзaвшыz тS вери6ги.

БGор0диченъ: Стоsше дaже до тебє2 смeрть неwдержи1магw стремлeніz: тh бо родилA є3си2 и3ст0чникъ безсмeртіz, бцdе м™и дв7о.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Кaмень хrт0съ, кaменz вёры прославлsетъ свётлw, ўченикHвъ первопрест0льника: созывaетъ бо вс‰ прaздновати, пeтре, чудеси2 твоеS честнhz вери6ги, и3 подаeтъ согрэшeній прощeніе.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Ћкw верх0внаго мyдрыхъ ґпcлwвъ, и3 ћкw ключарS нбcнагw цrтвіz восхвалsемъ вёрою тS, ґпcтоле, и3 њблобызaемъ чи1стою с0вэстію, пeтре, ±же носи1лъ є3си2, ћкw ѕлодёй, вери6ги, ѕлодBйства разрушaz вр†жіz: t ни1хже и3збaвитисz нaмъ помоли1сz. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Херувjмwвъ и3 серафjмwвъ превhшши, нб7сe же и3 земли2 прострaннэйши, и3 ви1димыz твaри и3 неви1димыz kви1ласz є3си2 преимyщи неразсyднымъ разсуждeніемъ: є3гHже бо прострaнствіz нб7сA не вмэщaютъ, во твоeй ўтр0бэ вмэсти1ла є3си2, чcтаz: є3г0же моли2 спасти1сz рабHмъ твои6мъ.

КrтобGор0диченъ: И#зъ безначaльнагw nц7A рождeннаго, напослёдокъ тS пл0тію р0ждшаz, на кrтЁ ви1сzща зрsщи, хrтE, ўвы2 мнЁ, любeзнэйшій ї}се, вопіsше: кaкw слaвимый ћкw бGъ t ѓгGлwвъ, t беззак0нныхъ нhнэ человёкwвъ, сн7е, хотS, распинaешисz; пою1 тz, долготерпэли1ве.

Пёснь д7.

Їрм0съ: ЛюбвE рaди, щeдре, твоегw2 џбраза, на крестЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3 растazшасz kзhцы: тh бо є3си2, чlвэколю1бче, крёпость моS и3 хвалeніе.

Витjйствуz вLки вели6чіz, непокори1выхъ є3врeєвъ сердцA къ вёрэ њбрати1лъ є3си2 бжcтвеннэй, ћкw њсновaніе вёры.

Шє1ствіz тво‰ позн†на бhша на водaхъ, преoби1льною люб0вію, ходи1вшагw верхY си1хъ, пeтре, и3 стєзи2 тебЁ б9eствєнныz сказaвшагw.

Врачевство2 и3мyще недyгwвъ всеразли1чныхъ, б9eствєнныz вери6ги тво‰, блажeнне: сі‰ њблобызaемъ вёрою, тS почитaюще.

БGор0диченъ: Ћкw въ палaту прострaнную всeльсz цRь всёхъ, во с™yю твою2 ўтр0бу, kви1сz воплощaемь, всенепор0чнаz вLчце.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэщeніе твоE, гDи, низпосли2 нaмъ, и3 t мглы2 прегрэшeній разрэши1 ны, бlже, тв0й ми1ръ дaруzй.

Nц7Y собезначaльнаго, проповёдалъ є3си2 сн7а, tкровeніемъ, всехвaльне, б9eственнымъ, и3 бlжeнства спод0билсz є3си2 бlжeннагw и3зъ ќстъ.

Е#гдA свётъ ўзрёлъ є3си2 возсіsвшій на fавHрэ, с0лнєчныz покрывaющій лучы2, свётомъ сyщимъ t свёта њзари1лсz є3си2, пeтре, и3 вBрныz просвэти1лъ є3си2.

Мeртва триднeвновавша проповёдалъ є3си2 хrтA, є3гHже рaди вери6ги носи1лъ є3си2, пeтре: и5мже поклони1тисz спод0бившесz, бlгочeстнw тS чти1мъ.

БGор0диченъ: Њтzгощeннаго, пречcтаz, брeменемъ мн0гимъ грэхHвъ, њблегчи1 мz нhнэ носи1ти и4го ўкрэплsющи хrт0во легчaйшее.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна, въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се, цRю2 си1лъ.

Стремглaвное преслaвнw претерпёлъ є3си2 распsтіе, ўгот0вилъ є3си2 къ нбcнэй стези2 н0ги тво‰: є4юже нaсъ ходи1ти, ўченичE хrт0въ, ўкрэпи2.

Всели1лсz є3си2 въ жи1знь живyщихъ, и3 вsжемь є3S рaди, ќзы веліaра сокруши1лъ є3си2, свzзaвшагw тS: сегw2 рaди чти1мъ тво‰ вери6ги.

Моли2 вLку, всеблажeнне, твaри, низпослaти њчищeніе, и3 ми1ръ и3 ми1лость слaвzщымъ тS, ћкw тогw2 ўчени1къ и4скреннэйшій.

БGор0диченъ: Ўмерщвлeніz к0жныхъ ри1зъ совлечeсz прaoц7ъ: зижди1тель бо, въ того2 њблачи1тсz t твои1хъ кровeй, воплоти1всz пaче сл0ва, всенепор0чнаz.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Въ мlтвахъ неусыпaющую:

Верх0внаго и3 пeрваго ґпcтолwвъ, и4стины бжcтвеннаго ўченикA, петрA вели1каго восхвaлимъ, и3 тогw2 вёрою цэлyемъ вери6ги, прегрэшeній разрэшeніе пріeмлюще.

Јкосъ: Слaвнаго и3 вели1каго гDнz ўченикA, дост0йнw кjй љзhкъ человёкwвъ похвали1ти возм0жетъ; є3г0же бо благосл0внэ бжcтвенное сл0во ўблажи2, кjй ќмъ восхвaлитъ; nбaче є4же кто2 по си1лэ стsжетъ, д0лжно є4сть бGу приноси1ти, сіe же и3 сотвори1ти покушaюсz: но q празднолю1бцы! Бlгочeстнw первопрест0льнаго пёсньми ўвэнчaимъ, прегрэшeній разрэшeніе пріeмлюще.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ґвраaмстіи и3ногдA въ вавmлHнэ џтроцы пeщный плaмень попрaша, пёсньми взывaюще: nц7ъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Три1жды tвeрглсz є3си2 хrтA, тёмже вопрошeніемъ трикрaтнымъ и3сцэлsетъ твоE согрэшeніе, пeтре преслaвне, и3 ўтверждeніе показyетъ мн0гихъ колeблющихсz.

Ћкw ќзникъ хrт0въ, сладчaйшимъ желaніемъ ќзамъ разли6чнымъ приwбщи1лсz є3си2: тёмже и3 твои6мъ вери1гамъ, разрэшaющымъ стр†сти, пeтре, вёрою покланsемсz.

Н0щь глуб0кую лю1тагw многоб0жіz рэши1ши, вселeнную проходS, ћкоже величaйшее с0лнце, пeтре, хrт0въ самови1дче, ґпcлwвъ слaва.

Слaва хrтY бhлъ є3си2, сего2 твои1ми ўдесы2 прослaвилъ є3си2, пeтре преслaвне. Тёмже тS слaвимъ, и3 свzзaвшымъ тS вери1гамъ покланsемсz.

БGор0диченъ: Сошeдый на зeмлю, ћкw д0ждь, дв7о, бGоразyміемъ всю2 напои2 зeмлю, и3 показa тz ѓгGлwвъ всёхъ, чcтаz, честнёйшую.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ всеси1льне, посредЁ плaмене бlгочeствовавшыz, снизшeдъ њроси1лъ є3си2, и3 научи1лъ є3си2 пёти: вс‰ дэлA, бlгослови1те, п0йте гDа.

Земледёльствуz сердцA, пeтре, жестHкаz, благоплHднэйшаz сі‰ соверши1лъ є3си2, дёлателю твaри, ключи2 тебЁ бжcтвєнныz предaвшему, вzзaти же и3 рэши1ти согрэшє1ніz.

Бlжи1мъ тS, пeтре, всегдA, и3 тво‰ цэлyемъ вери6ги, ±же ћкw ѕлодёй носи1лъ є3си2, ўбивaz ѕл0бы начaльника, и3 свzзyz ќзами твои1ми, ґпcле.

Неукл0ннымъ твои1мъ кaменемъ, пeтре, вёры, соблюдaz цRкве и3сполнeніе, t среды2 соблaзны tжени2, пeтре, и3 ми1рное и3спроси2 сeй, бlжeнне, ўстроeніе.

Ќзами и3 стrтію пречи1стою свzзaвшаго ѓдъ и3 смeрть, свётлw проповёдалъ є3си2: сегw2 рaди, всебlжeнне, вери6ги тво‰ цэлyюще, њсвzщaемсz.

Трbченъ: Ћкоже чи1ни г0рніи, возопіи1мъ трис™hми глaсы, всевин0внаго nц7A нhнэ слaвzще, и3 сн7а и3 д¦а, є3ди1но существо2, є3ди1ну си1лу и3 є3ди1но дёйство.

БGор0диченъ: Мhсленный тS свёщникъ преднаписA прbр0къ, б9eственную свэщY, бGороди1тельнице, носsщій, просвёщшу пeрвэе њмрачє1нныz, мн0гими ѕHлъ њмрачeньми.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Рождество2 твоE нетлённо kви1сz: бGъ и3зъ бокY твоє1ю пр0йде, ћкw плотон0сецъ kви1сz на земли2, и3 съ человёки поживE. ТS, бцdе, тёмъ вси2 величaемъ.

Ви1дэти спод0билсz є3си2 д†льнаz, вёрнw надёємаz тебЁ, пeтре, и3 трудHвъ п0чєсти t бGа человэколю1бца, рaдуzсz пріeмлеши. Е#гHже пл0тію твоeю стrть б9eственную и3з8wбрази1лъ є3си2.

Ћкw бжcтвенный ключaрь цrтвіz, сегw2 tвeрзи вх0ды вёрнw тS чтyщымъ на земли2, и3 честны6z тво‰ цэлyющымъ вери6ги, пeтре, и4миже свsзанъ носи1лъ є3си2.

Съ сн7омъ сhй на fавHрэ, глaса n§ескагw сего2 kвлsюща спод0билсz є3си2 ўслhшати: бжcтвеннымъ бо д¦омъ, пeтре, твоE сeрдце њчищaемо, преслaвнw њзари1сz.

Нaмъ, люб0вію тS чтyщымъ и3 вери6ги тво‰ цэлyющымъ, и4миже, пeтре, свzзaлсz є3си2, њчищeніе, и3 долгHвъ и3спроси2 разрэшeніе, и3 цrтвіz нбcнагw наслаждeніе.

БGор0диченъ: Свёта жили1ще былA є3си2, тёмже свётомъ настaви мS, nтрокови1це, њмрачeна всёми врaжіими и3скушeньми: ћкw да вёрою тS, всечcтаz, величaю, м™и дв7о.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Д¦омъ во свzти1лищи:

Вери1гами свsзана страстeй мS њкаsннаго, разрэши2, блажeнне, ћкоже и3ногдA вери6ги разрэши2 ѓгGлъ б9ій, и3 t темни1цы и3звeдъ преслaвнw заключeна тS въ нeй, ґпcтолwвъ верх0вниче, бlжeннэйше пeтре.

БGор0диченъ: Дв7о всенепор0чнаz, ты2 познaласz є3си2 ћкw м™и, ћкw бGа же и3 чlвёка пaче є3стествA р0ждши: и3 спасeніе бhсть рождeніе твоE пою1щымъ люб0вію: слaва подобaетъ, и3 чeсть и3 поклонeніе трbцэ непристyпнэй и3 б9eственнэй.

На стіх0внэ стіхи6ры nктHиха. Слaва, глaсъ д7.

Їwaнна монaха: Трикрaтнымъ вопрошeніемъ, є4же, пeтре, лю1биши ли мS, трикрaтное tвержeніе хrт0съ и3спрaви. Тёмже и3 къ тайновёдцу сjмwнъ: гDи, вс‰ вёси, вс‰ знaеши, ты2 вёси, ћкw люблю1 тz. Тёмже къ немY сп7съ: паси2 џвцы мо‰, паси2 и3збр†нныz мо‰, паси2 ѓгнцы мо‰, ±же своeю кр0вію стzжaхъ во спасeніе. Того2 моли2, бGоблажeнне ґпcтоле, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Ѓгнца и3 пaстырz тS на дрeвэ ћкw ви1дэ, ѓгница р0ждшаz рыдaше, и3 м™рски тебЁ вэщaше: сн7е вожделённэйше, кaкw на дрeвэ крeстнэмъ повёшенъ є3си2, долготерпэли1ве; кaкw рyки и3 н0ги тво‰, сл0ве, пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2, вLко;

На літургjи бlжє1нна t канHна ґпcтола пёснь G, и3 ѕ7.

Прокjменъ, глaсъ }:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:

Ґпcтолъ дэsній, зачaло к7f.

Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ небесA чудесA тво‰, гDи, и4бо и4стину твою2 въ цRкви с™hхъ.

Е#ђліе їwaнна, зачaло …з.

Причaстенъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ:

 

Коментарисање није више омогућено.