НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Їаннуaріа f7i

Препод0бнагw nц7A нaшегw макaріа є3гЂптzнина.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7. Глaсъ д7

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Блажeнства сyщагw пaче ўмA желaz, вмэни1лъ є3си2, чyдне, пи1щу, воздержaніе: нищетY, богaтство: нестzжaніе, и3мёніе и4стинное: и3 бlгослaвіе, смирeніе. Тёмже и3 жел†ніz, є4же по рaзуму, ўлучи1лъ є3си2, въ жили1щахъ водворszсz с™hхъ, макaріе.

Течeніе воздержaніz непрел0жнw соверши1лъ є3си2, и3 вёру соблю1лъ є3си2: toнyдуже и3 вэнeцъ пріsлъ є3си2, џ§е, прaвды, є3г0же тебЁ ўгот0ва хrт0съ, по дост0инству даsй возда‰ніz, и3 чє1сти дaруzй, и3 болёзней возмeздіе: и5хже и3 нhнэ нaмъ, слaвне, подaти моли1сz.

Всsкое сладострaстіе, ўдручaz тёло твоE, tвeрглъ є3си2, бGомyдре, њгорчaz ч{вства воздерж†ніи крёпкими и3 жестокожи1тіемъ, терпёніемъ же напaстей, и3 пождaніемъ њбстоsній. И$хже рaди безконeчное воспріeмлеши наслаждeніе, и3 пи1щу непреeмную, и3 рaдость неизглаг0ланную.

Слaва, глaсъ }.

Ґнат0ліево: Весели1сz, є3гЂпте, процвётшій таковaго граждани1на, во бlжeнныхъ макaріа: сeй бо премyдростію с™aгw д¦а ўкраси1всz, всsко пощeніе въ добродётельномъ житіи2 своeмъ произ8wбрази2. Того2 и3 мы2 ходaтаz приводsще, пр0симъ ўмоли1ти хrтA, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Мyчєницы твои2, гDи:

Ю$ница несквeрнаz, ю3нцA ви1дzщи на дрeвэ пригвождaема в0лею, рыдaющи жaлостнэ, ўвы2 мнЁ, вопіsше, люби1мэйшее чaдо! Чт0 ти с0нмъ воздадE безбlгодaтный є3врeйскій, хотs мz њбезчaдствовати t тебє2, вселюбeзне;

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ ѕ7:

Прпdбне џ§е, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои1хъ. Тёмъ на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дє1мwнскіz погуби1лъ є3си2 полки2, и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны, и4хже житію2 непор0чнw поревновaлъ є3си2: дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

На дрeвэ жив0тъ нaшъ зрsщи, всенепор0чнаz бцdе, ви1сzщъ, м™рски рыдaющи вопіsла є3си2: сн7е м0й и3 б9е м0й, спаси2 люб0вію пою1щыz тS.

Тропaрь, глaсъ №:

Пустhнный жи1тель, и3 во пл0ти ѓгGлъ, и3 чудотв0рецъ kви1лсz є3си2, бGон0се џ§е нaшъ макaріе, пост0мъ, бдёніемъ, моли1твою, нбcнаz даров†ніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дyшы вёрою приходsщихъ ти2. Слaва дaвшему тебЁ крёпость: слaва вэнчaвшему тS: слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

На ќтрени џба канHна nктHиха: и3 с™aгw канHнъ на ѕ7, fеофaново, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Всеизрsднаго въ п0стницэхъ макaріа слaвлю.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ли1цы ї}льтестіи невлaжными стопaми п0нтъ чермнhй, и3 влaжную глубинY прогнaвше, всaдники трістaты враги2 ви1дzще въ нeй погружє1ны, съ весeліемъ поsху: пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Б9eственнымъ свётомъ сіsz, и3 со ѓгGлы, џ§е, нhнэ водворszсz, моли1твами твои1ми спасaй совершaющыz всесвzщeнную твою2 пaмzть, и3 въ рaдости вопію1щыz: пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Пyть къ жи1зни ведyщій, неукл0ннw, пребlжeнне, шeствуzй соверши1лъ є3си2, и3збёгъ мzтeжей, и3 бэсHвскаz смущє1ніz разори1лъ є3си2, рaдостнw взывaz: пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Ўмертви1въ плотск0е мудровaніе, п0стническими твои1ми борє1ніи, б9eственному д¦у покори1лъ є3си2, џ§е: и3 сегw2 ўправлsемь б9eственною си1лою, въ рaдости вопіsлъ є3си2: пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Вс‰ кр†снаz њстaвилъ є3си2, непрестaнную возлюби1въ, џ§е, красотY въ домY гDни, и3дёже шyмъ чи1стэ прaзднующихъ, въ рaдости вопію1щихъ: пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

БGор0диченъ: Безлётнаго сн7а безначaльнагw nц7A, пл0ть нaсъ рaди человёкwвъ бhвша, чcтаz, во ўтр0бэ зачeнши, подъ лётомъ сего2 родилA є3си2 несказaннw, є3мyже и3 рaдующесz вопіeмъ: пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою: сегw2 рaди ўтверди1сz въ гDэ сeрдце моE.

Зак0ну повинyлсz є3си2 д¦а, є3гHже всеoрyжіемъ препоsсавсz, препод0бне, не зак0ну грэхA произволeніе подклони1лъ є3си2.

ГорЁ къ бGу мудровaніе и3мёz, бGон0се, ±же на земли2 њстaвилъ є3си2, болёзньми воздержaніz непрестaннw њблегчaемь.

Раст0ргъ ќзы є3стествA преестeственнымъ и3 чи1стымъ твои1мъ житіeмъ, бGон0се, сyщихъ пaче є3стествA пріsлъ є3си2 дёйство.

Да бGу, бlжeнне, въ безмzтeжіи бесёдуеши, въ пустhни, џ§е, жи1ти и3зв0лилъ є3си2, t м0лвъ ўдалszсz.

БGор0диченъ: Спасти2 хотS человёка на полeзное, ћкw бlгодётель чlвэколю1бецъ, въ твою2 ўтр0бу неwпи1саннw, бGомaти, всели1сz.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Въ домY гDь воздержaніz вои1стинну тS положи2, ћкоже ѕвэздY непрелeстную, свэтоводsщу концы2, џ§е nц7є1въ, макaріе препод0бне.

Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Воздержaніz nгнeмъ, ћкw злaто въ пещи2, мyдре, и3скуси1всz, свэтлёйшій kви1лсz є3си2: сегw2 рaди къ нбcному престaвилсz є3си2 цrтвію. Тёмже вёрою восхвалsюще тS, вопіeмъ: благодaть, ми1лость и3 њчищeніе прегрэшeній нaшихъ, џ§е, и3спроси2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Напрaви ны2 на пyть покаsніz, ўкл0ншыzсz при1снw къ безпyтіємъ ѕHлъ, и3 пребlгaго прогнёвавшыz гDа, неискусобрaчнаz, бlгословeннаz мRjе, прибёжище tчazнныхъ человёкwвъ, б9іе жили1ще.

КrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница ѓгнца и3 пaстырz повёшена на дрeвэ мeртва зрsщи, плaчущи вэщaше, м™рски восклицaющи: кaкw претерплю2 твоE, є4же пaче сл0ва, сн7е м0й, сни1тіе, и3 вHльныz стrти, б9е пребlгjй;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Тлёемагw ѓбіе вeтхагw человёка совлeклсz є3си2, џ§е, съ грэх0вными страстьми2, воздержaніемъ незави1стнымъ: њблeклсz же є3си2 въ н0ваго по хrтЁ, всечeстне.

Свэтлёйшее твоE житіE, ћкw прaвило и3звёстнэйшее всsкіz, џ§е, б9eственныz добродётели показaсz въ моли1твахъ и3 постёхъ, бдёніихъ же и3 мольбaхъ ко хrтY чlвэколю1бцу.

Дремaніz твои6мъ вёждwмъ, бGомyдре, не дaлъ є3си2, д0ндеже, џ§е, д0мъ себE сотвори1лъ є3си2 краснёйшіи всеви1дцу вLцэ, къ немyже взывaлъ є3си2: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Въ ю4ности цэломyдріе, въ стaрости рaзумъ, во всeмъ же житіи2 пождaніе и3 долготерпёніе, и3 ко всBмъ люб0вь показaлъ є3си2, взывaющымъ: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

БGор0диченъ: Ўмерщвлє1нныz, всечcтаz, человёки њживи1ла є3си2, пaдшыz сі‰ къ тлёнію возстaвила є3си2, жизнодaвца р0ждши, и3збавлsющаго взывaющыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэщeніе твоE, гDи, низспосли2 нaмъ, и3 t мглы2 прегрэшeній разрэши1 ны, бlже, тв0й ми1ръ дaруzй.

Простeръ, слaвне, души2 ќмное, и3 ч{вства, мyдре, ўпрaвивъ, бhлъ є3си2 хрaмъ њсвzщeнъ бGу и3 всечeстенъ.

Стропти1вэйшагw ѕмjz ўвzди1въ ков†рства, и3 тогw2 гHрькіz кHзни притупи1лъ є3си2, при1снw въ бжcтвенномъ зак0нэ дyшу ўстроsz.

Ўкраси1лъ є3си2, прпdбне, души2 тричaстное, и3 владhку ќмъ постaвивъ, и3мёлъ є3си2 хrтA, наставлsющаго къ шeствію нбcному.

БGор0диченъ: Дв7а роди2 пречи1стаго бGа, законополагaюща всBмъ чистотY, и3 свzтhню благочeстіz сyщымъ на земли2 возвэщaюща.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи2 проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна, въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се, цRю2 си1лъ.

Въ пустhни жи1ти ўсeрднw возлюби1лъ є3си2, бGон0се, въ нeй бGа пріeмлz, и3збавлsющаго тS и3 соблюдaюща тво‰ стwпы2.

Непрекл0ненъ въ пощeніи, бGомyдре, пребhлъ є3си2, дaже до концA хранS сіE њпасeніе, и4мже нетлённагw спод0билсz є3си2 ћвэ наслаждeніz.

РавноaгGльно на земли2 житіE пожи1лъ є3си2, равноaгGльную и3 чeсть дост0йнw получи1лъ є3си2, со ѓгGлы всёхъ бGу предстоS.

БGор0диченъ: ЗачалA є3си2 во ўтр0бэ, бGомaти, безначaльнаго бGа сл0ва, нaсъ рaди человёкwвъ бhвша непрел0жна по нaмъ, во двою2 знaемаго є3стєствY.

Кондaкъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Блажeнную жи1знь скончaвъ въ житіи2 съ мyченическими ли1ки, въ земли2 кр0ткихъ дост0йнw водворsешисz, бGон0се макaріе: и3 пустhню, ћкоже грaдъ, насели1въ, благодaть пріsлъ є3си2 t бGа чудeсъ. Тёмже тS почитaемъ.

Јкосъ: БGон0снагw бhвъ ќбw ґнтHніа ў§ни1къ, џ§е, и4скренній, ћкоже в0скъ и3з8wбразyемь, всsкую и3з8wбрази1лъ є3си2 тогw2 пои1стиннэ добродётель и3 страд†ніz. Тёмъ и3 ћкw и3ліA сугyбw, ћкоже и3н0му є3ліссeю тебЁ чудeсъ благодaть дадeсz, и3 предвёдэніz њсіsніе и4стины получи1вшему. Вeліе положи1сz во всeмъ мjрэ дэsніе житіS твоегw2, воздвизaz спsщыz въ поги1бельнэй пр0пасти: тёмже тS почитaемъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Спасhй во nгни2 ґвра†мскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда прaведнw ўловлsше, препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, благословeнъ є3си2.

Свhше мановeніемъ и3 б9іею п0мощію враги2 низложи1въ, побэдон0сецъ зовhй бhлъ є3си2: препётый гDи, б9е nц7є1въ нaшихъ, благословeнъ є3си2.

Њчи1стивъ мглY, t страстeй бhвшую, безстрaстіz просвэщeніемъ њзари1лсz є3си2, зовhй, блажeнне: препётый гDи, б9е nц7є1въ нaшихъ, благословeнъ є3си2.

Ўzсни1въ дyшу добродётельными благолёпотами, красeнъ добр0тою бGу бhвъ, пэснопёлъ є3си2 рaдуzсz: препётый гDи, б9е nц7є1въ нaшихъ, благословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Призывaz ны2 плэнє1нныz, дв7о, во є4же бёхомъ въ начaлэхъ, во чрeво твоE всели1всz, воплоти1сz человэколю1бецъ гDи, бGъ nц7є1въ нaшихъ бlгословeнный.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2 рождество2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Глаг0лы жи1зни вёчныz, всебlжeнне, въ сeрдцы твоeмъ пріeмъ, пл0ть ўвzди1лъ є3си2: мjру же ўмертви1лсz є3си2, и3 въ живон0сную мeртвость њдёzвсz, гDа п0йте, взывaеши, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Ми1лостива бhти, бGон0се, є3ди1наго бlгодaтелz моли2, твою2 всесвzщeнную пaмzть прaзднующымъ, согрэшeній њставлeніе си6мъ и3спрошaz: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Мaніємъ къ бGу непрест†ннымъ внимaz, и3 toнyднагw њсіsніz зарю2 пріeмлz, свётъ противосіsющій прозaрный, ћкw зерцaло, посылaеши пою1щымъ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

На лёствицу, къ небеси2 простeртую, на нeйже ўтверждeнъ kви1сz гDь, џ§е, возшeлъ є3си2, б9eственными восхождeньми при1снw пред8успэвaz, препод0бне, д0ндеже дости1глъ є3си2 пою1щихъ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Поeмъ тS, њбрaдованнаz, бGа бо воплощeнна нaмъ родилA є3си2. Тёмже бцdу тS вси2 и3менyемъ, бGопріsтную трапeзу, добр0ту їaкwвлю: гDа п0йте, дэлA, вопію1ще, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть, тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz мjрови бlгословeніе процвэлA є3си2: тёмъ тS вси2 величaемъ.

Слезaми ќбw п0стническими ни1ву сeрдца твоегw2 напои1лъ є3си2: рaдуzсz же, џ§е бGон0се, нhнэ въ рaдости руко‰ти собирaеши подвигHвъ п0чєсти: тёмже тS вси2 ўблажaемъ.

Незаходи1мый возсіS тебЁ свётъ, и3 присносyщное весeліе воспріS: и3дёже ликyz со ѓгGлы џкрестъ цRS и3 гDа, вёрою совершaющыz пaмzть твою2 поминaй, џ§е всеблажeнне.

Возм0глъ є3си2 и3збэжaти дeмwнwвъ стрэлsніz и3 ковaрствій лукaвыхъ: спасeсz, бlжeнне, душA твоS, с™A, чистA и3 несквeрна, наслёдіz нбcнагw спод0бисz: поминaй u5бо пою1щыz тS.

Зак0номъ, џ§е, страдaльческимъ подвизaлсz є3си2 дост0йнэ, и3 побэди1лъ є3си2. Тёмже тS слaвы вэнцeмъ є3ди1нъ бlгодётель почтE, и3 бжcтвеннагw свэтоzвлeніz спод0би, и3 блажeнныхъ наслаждeній.

БGор0диченъ: Ћкw всёхъ твaрей творцA р0ждши, бGомaти, превозшлA є3си2 всю2 твaрь бжcтвенною слaвою, и3 с™hнею, и3 бlгодaтію, и3 всsкими добродётели пeрвшествы. Тёмже тS вси2 величaемъ.

Свэти1ленъ, под0бенъ:

Нб7о ѕвэздaми:

ЃгGльскагw житіS желaz, ўдали1лъ є3си2 тебE самaго въ пустhнzхъ, и3 стр†сти покори1въ плотск‡z, равноaгGленъ показaлсz є3си2, џ§е нaшъ бGон0се.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Держaвнымъ твои1мъ покр0вомъ t врагHвъ навёта тво‰ рабы6, чcтаz, соблюди2 вс‰ ны2 неврє1дны: тs бо и4мамы є3ди1ну прибёжище въ нyждахъ.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ д7:

Просіsша дHбраz дэлA тво‰, ћкw с0лнце, на земли2 и3 на нб7си2, хrт0въ ўг0дниче макaріе: правослaвнw бо проповёдалъ є3си2 нaмъ и4стинную и3 непор0чную вёру хrт0ву. Тёмже моли1сz, препод0бне џ§е, въ пaмzти твоeй, бGон0се, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ:

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Ѓгнца и3 пaстырz тS на дрeвэ ћкw ви1дэ, ѓгница р0ждшаz рыдaше, и3 м™рски тебЁ вэщaше: сн7е вожделённе, кaкw на дрeвэ крeстнэмъ повёшенъ є3си2, долготерпэли1ве; кaкw рyки и3 н0ги тво‰, сл0ве, пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2, вLко;

На літургjи: Блажє1нна, nктHиха, на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z, на д7: и3 всS слyжба сегw2 мёсzца въ є7i дeнь.

 

Коментарисање није више омогућено.