НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Їаннуaріа в7

Предпрaзднство просвэщeніz:

И# пaмzть, и4же во с™hхъ, nц7A нaшегw сільвeстра, пaпы ри1мскагw.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Предпрaзднствєнныz пBсни бlгочeстнw предвозгласи1мъ чcтнaгw крещeніz бGа нaшегw: сe бо х0щетъ, ћкw человёкъ, пл0тію пріити2 къ п®тeчи своемY, и3 проси1ти крещeніz спаси1тельнагw, въ наздaніе всёхъ, вёрою свzщeннw просвэщaемыхъ и3 причaстникwвъ д¦а.

Хrт0съ показyетсz, бGъ kвлsетсz, ћкоже дв7дъ преднаписA ћвственнэйше, и3 къ рабY, кRщeніz просS, грzдeтъ. Їoрдaне рэко2, весeліz и3сп0лнисz: землS и3 м0ре, г0ры и3 х0лми, и3 человёчєскаz нhнэ и3грaйте сердцA, свётъ мhсленный воспріeмлюще.

РэкY мjра тS, и3 пот0къ, ћкоже пи1шетъ, пи1щи сyща, всеси1льне, кaкw тS рBчныz струи6 пріи1мутъ, гDи, восходsща нaга, нeбо њблагaющаго џблаки, и3 њбнaжша всsку ѕл0бу врaжію, и3 нетлёніемъ земнорHдныz њдэвaюща;

И$ны стіхи6ры с™aгw, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Џ§е с™и1телю сільвeстре, сщ7eнства свётомъ сщ7еннопросвэщaемь, вBрныz просвэти1лъ є3си2 свэтолyчными ўчє1ніи, є3ди1ницу є3стеств0мъ тріmпостaсное существо2 чествовaти, и3 tгнaлъ є3си2 тмY є3ресeй. Тёмже свэтон0сную днeсь ћснw пaмzть твою2 рaдующесz торжествyемъ.

Џ§е бGон0се сільвeстре, ст0лпъ kви1лсz є3си2 џгненъ, сщ7eннw предводS сщ7eнный соб0ръ: и3 џблакъ њсэнsющь, t є3гЂпетскіz лeсти вBрныz и3з8имaющь, и3 къ бжcтвеннэй земли2 преносsщь нелeстными твои1ми ўчє1ніи всегдA. Тёмже бlгослaвную и3 всесвzщeнную пaмzть твою2 чти1мъ.

Џ§е бGоглаг0ливе сільвeстре, струsми твои1хъ моли1твъ, многоoбрaзнаго ѕмjz твeрдw затвори1лъ є3си2, свzщенноудивлsемь. Е$ллинwвъ мн0жество бGу привeлъ є3си2, є3врeєвъ же суровство2 смири1лъ є3си2, чудесA вє1ліz творS пред8 ни1ми ћвэ. Тёмже тS чти1мъ и3 ўблажaемъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

Грzдeтъ ко їoрдaну хrт0съ и4стина, кrти1тисz t їwaнна, и3 гlг0летъ къ немY: ѓзъ трeбую t тебє2 крести1тисz, и3 тh ли грzдeши ко мнЁ; не смёю сёно прикоснyтисz nгню2, тh мz њс™и2, вLко, б9eственнымъ kвлeніемъ твои1мъ.

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №.

Їwaнна монaха: Свётелъ ќбw мимошeдшій прaздникъ, свэтлёйшій же, сп7се, приходsщій: џнъ ѓгGла и3мёzше бlговёстника, и3 сeй п®тeчу њбрёте пред8угот0вителz. Џнъ кр0вємъ и3зливaємымъ, ћкw безчaденъ, рыдaше виfлеeмъ: и3 сeй, водaмъ благословє1ннымъ, многочaдна познавaетсz купёль. ТогдA ѕвэздA волхвHмъ возвэсти2, нhнэ же nц7ъ мjру тS показA: воплоти1выйсz и3 пaки грzдhй ћвэ гDи, слaва тебЁ.

Глaсъ в7:

Стjхъ: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 є3рмwніи1мски.

Ґндрeа їеросолЂмскагw: Пaки ї}съ м0й њчищaетсz во їoрдaнэ, пaче же њчищaетъ грэхи2 нaшz: грzдeтъ бо вои1стинну на крещeніе, њмhти хотS ґдaмово рукописaніе. И# речE ко їwaнну: грzди2, послужи2, q кrти1телю, тaинства стрaннагw глави1знэ. Грzди2, простри2 рyку твою2 ск0рw, и3 прикосни1сz верхY стeршагw ѕмjеву главY, и3 tвeрзшагw рaй, є3г0же затвори2 преступлeніе лeстію ѕмjевою, вкушeніемъ дрeва и3ногдA.

Глaсъ G:

Стjхъ: Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz.

Ћсенъ ќбw мимошeдшій прaздникъ, слaвнэйшій же настоsщій дeнь: во џнъ сп7су волсви2 поклони1шасz, въ сeмъ же вLку рaбъ слaвенъ кrти2. Тaмw пaстыріе свирsюще ви1дэвше, и3 чудsхусz: здё же глaсъ џ§ій є3динор0днаго сн7а проповёда.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже:

Пріиди1те, вси2 вёрніи, їудeйскую странY њстaвивше, прeйдемъ пустhню їoрдaнскую, и3 ќзримъ днeсь тaмw нaсъ рaди ћвльшагосz пл0тію, кRщeніz просsща во струsхъ їoрдaнскихъ, кrти1телz tрицaющасz и3 вопію1ща со стрaхомъ: не смёю рукоположи1ти брeнною длaнію nгнS. Їoрдaнъ и3 м0ре бэжaша, сп7се, и3 возврати1шасz, и3 ѓзъ кaкw положY на вeрхъ тв0й рyку, є3гHже трепeщутъ серафjми; побэжE їoрдaнъ, ћкw пріsтъ є3ліссeй и3ліинY ми1лwть. Кaкw не зaйде въ пр0пасть и3 глубинY, ви1дzй нaга тS во струsхъ; кaкw же не њпали1тъ мS, всего2 t тебє2 разгарaема; что2 косни1ши, кrти1телю, кrти1ти гDа моего2; їoрдaнъ вопіeтъ ко їwaнну: что2 мн0гихъ возбранsеши њчищeніе; всю2 твaрь њсвzти2, њстaви њсвzти1ти и3 менE, и3 водн0е є3стество2, ћкw на сіE kви1сz.

Тропaрь сільвeстра, глaсъ д7:

Прaвило вёры и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY, ћже вещeй и4стина. Сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz, џ§е сільвeстре: моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ т0йже:

Гот0висz, завулHне, и3 красyйсz, нефfалjме, їoрдaне рэко2, стaни, под8ими2 взыгрaz кrти1тисz грzдyща вLку, весели1сz, ґдaме, съ прамaтерію, не крhйта себE, ћкоже въ раи2 прeжде: и4бо, нaги ви1дэвъ вы2, kви1сz, да њблечeтъ въ пeрвую nдeжду. Хrт0съ kви1сz, всю2 твaрь хотS њбнови1ти.

На повечeріи поeмъ трипёснецъ. Їрмосы2 по двaжды, тропари2 на ѕ7, и3 послэди2 їрм0съ џба ли6ка вкyпэ. Ѓще же двоірм0сенъ трипёснецъ, и3 поeмъ №-гw творцA їрм0съ двaжды, тропари1 же nбои1хъ творцHвъ на ѕ7: и3 послэди2 їрм0съ в7-гw канHна џба ли6ка вкyпэ. Си1це поeмъ канHнъ, и3 їрмосы2, и3 на пр0чіихъ повечeріzхъ.

Трипёснецъ, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

Втор0му же.

Пёснь №.

Їрм0съ: Непроходи1мое волнsщеесz м0ре б9іимъ свои1мъ велёніемъ и3зсуши1вшему, и3 пэшешeствовати сквозЁ є5 ї}льтєскіz лю1ди настaвльшему, гDеви пои1мъ: слaвнw бо прослaвисz.

Припёвъ: Слaва тебЁ, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Неизречeнное зижди1телz сошeствіе, пeрвэе t дв7ы возсіsвша, мjръ њзари1ло є4сть: сaмъ же пaки хrт0съ, друг0е тaинство нhнэ совершaz, грzдeтъ на їoрдaнъ земны6мъ въ стрaнное возрождeніе.

СлужA дёлу стрaшному, предгрzдeтъ ко їoрдaну п®тeча нhнэ, словесE глaсъ, њбнищaвшаго ґдaма њбогащazй б9еств0мъ, д¦омъ бо богатS, грzдeтъ хrт0съ дaромъ кRщeніz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Ўстраши1сz nтрокHвъ бlгочести1выхъ соoбрaзнагw души2 несквeрнагw тёла, и3 ўстрани1сz воспитaнный въ безмёрномъ веществЁ неутруждeнъ џгнь, присноживyщу же и3з8увsдшу плaменю вёчнующаz пёснь воспэвaшесz: гDа вс‰ дэлA п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Вaсъ, мо‰ сосyды и3збр†нныz, тогдA познaю, ѓще моегw2 даровaніz печaть воwбрази1тсz въ вaсъ, трисіsнный њблистaющи свётъ ко крещeнію, хrт0съ сл0во речE въ лёности ўнhніz пребывaющымъ: въ сeмъ бо пyть спасeніz подaмъ, и3 свобождeніz жи1знь всBмъ дaрую.

Чи1на проти1вна въ тебЁ є3стeственнагw є4сть вeщь совершaема нhнэ: мeншее бо твоегw2 бlгословeніz трeбую лyчшагw. Тёмже ўбоsхсz верхY прикоснyтисz твоемY, и3збaвителю, возопи2 п®тeча: нелёпо бо, да прибли1житсz џгнь сёну, тh мz пaче њсвzти2, твоего2 рабA.

Другjй двоепёснецъ, глaсъ т0йже, є3гHже краегранeсіе:

Трeтіему же.

Їрм0съ: Велёнію мучи1телеву:

Ўнhніz с0нъ душeвный tтрsсше сердeчною б0дростію, грzдyщему њчи1стити дyшы во струsхъ возопіи1мъ: благослови1те, дэлA гDнz, гDа.

Да ўдовли1тсz дэsніе въ нaсъ души2 въ выс0цэмъ зрёніи, ћкw да сугyбw kви1вшесz свётли, вс‰ њчищaющему бжcтвенными струsми, вLцэ kви1мсz вси2.

Талaнтъ сл0вомъ дёzтельнымъ ўкраси1вше въ сугyбомъ дёланіи, вёрою дaвшему вLцэ вёрніи, ћкw раби2, принесeмъ крести1тисz грzдyщему душaмъ на њбновлeніе.

Вмёстw Слaвы, глаг0лемъ:

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Ґ къ послёднему тропарю2 глаг0лемъ: И# нhнэ:

Тaже, на сх0дэ поeмъ:

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDеви, пою1ще и3 превозносsще во вс‰ вёки.

И# поeмъ їрм0съ:

Велёнію мучи1телеву препод0бніи тріE џтроцы не повинyвшесz, въ пeщь ввeржени, бGа и3сповёдаху, пою1ще: благослови1те, дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Возвели1чилъ є3си2, хrтE, р0ждшую тS бцdу, t неsже, создaтелю нaшъ, въ подобострaстное нaмъ њблeклсz є3си2 тёло, нaшихъ прегрэшeній рэши1тельное: сію2 ўблажaюще, вси2 р0ди тебE величaемъ.

Сквeрну всsку стрaстную tтрsсше, дост0йнw кRщeніz бжcтвеннагw џбразъ пріими1те мhсленнw: грzдeтъ бо зижди1тель њчищeніе даровaти стрaнное, во струsхъ крещazсz, всBмъ же н0вое показaти и3змэнeніе.

Взирaюще на хrтA, смирsющагосz в0лею дaже и3 до рaбіz џбраза, подъ крёпкую є3гw2 рyку нhнэ смири1мсz, д¦омъ взeмшесz: ћкw да крещaема сего2 чи1стыми дBлы почти1мъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Невмэсти1маго бGа:

Грэх0вную мглY вси2 tложи1вше, чи1сти, вс‰ њчищaющему струsми бжcтвенными, kви1мсz вLцэ.

Во їoрдaнэ рэцЁ крести1тисz грzдyщему хrтY, пріиди1те, прибли1жимсz, слeзными њчи1щшесz струsми.

Вмёстw дост0йна, поeмъ їрм0съ:

Невмэсти1маго бGа во чрeвэ вмэсти1вшаz, и3 рaдость мjру роди1вшаz, тS поeмъ, бцdе дв7о.

И# покл0нъ.

По трис™0мъ кондaкъ предпрaзднства. Си1це глаг0лемъ на повечeріzхъ, и3 до прaздника.

На ќтрени, на БGъ гDь, Тропaрь предпрaзднства двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, предпрaзднства.

По № стіхол0гіи, сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Њдёzвсz въ мою2, ї}се м0й, нищетY, предгрzдeши, тебE съ рабы6 смэшaz, и3 кRщeніz просS t рабA, чlвэколю1бче. Тёмже ви1дэвъ тS їwaннъ вопіsше: кaкw крещy тz, сквeрны весьмA не и3мyща, б9е преблагjй;

Слaва, и3 нhнэ, под0бенъ т0йже:

Предгрzдeтъ хrт0съ бlгостію къ струsмъ рёчнымъ їoрдaнскимъ, и3 въ тёхъ нaше њбновлeніе содёлати х0щетъ бlгодaтію: бжcтвенный п®тeче, сего2 пріими2 рaдуzсz, и3 въ водaхъ того2 восхотёвша њмhй, є3ди1наго человэколю1бца.

По в7-й стіхол0гіи, сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Њбнищaвъ богaтый за милосeрдіе мн0гое, нaсъ, њбнищaвшихъ невоздержaніемъ и3ногдA, њбогати1ти хотS, грzдeтъ вни1ти во їoрд†нскіz струи6, и3 t їwaнна ћвственнw кrти1тисz: воспои1мъ, вёрніи, тогw2 крaйнее смирeніе.

Слaва, и3 нhнэ, под0бенъ т0йже:

Соверши1сz днeсь и3сaіи глaсъ вопію1щагw: ўгот0вите пyть гDень, и3 стєзи2 сотвори1те: возгласи1 бо, ћкоже речE, пустынолю1бнаz трубA, вс‰ созывaющи, їwaннъ вели1кій. Тёмже стецeмсz кyпнw, и3 пресл†внаz ўви1димъ.

КанHнъ предпрaзднства со їрмос0мъ на }, їрм0съ по двaжды, тропари1 же на ѕ7: и3 с™aгw на д7.

КанHнъ предпрaзднства, є3гHже краегранeсіе по ґлфави1ту, їHсифъ. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Непроходи1мое волнsщеесz м0ре, б9іимъ свои1мъ велёніемъ и3зсуши1вшему, и3 пэшешeствовати сквозЁ є5 ї}льтєскіz лю1ди настaвльшему, гDеви пои1мъ: слaвнw бо прослaвисz.

Вёдый гDне пришeствіе, и3зъ пустhни прих0дитъ бжcтвенный предтeча, вопіS свётлw: прибли1жисz, kви1сz и3збавлeніе, покaйтесz и3 вод0ю њчи1ститесz.

Погружeнна мS грэхHвъ волн0ю, сл0ве, nц7Y собезначaльне, всего2 њчи1сти покаsніz кроплeніемъ, и4же крещeніемъ твои1мъ вBрнымъ и3збавлeніе при1снw дaруz, за милосeрдіе безмёрное.

ЗемлS, ћкоже пи1шетъ, завулHнz незаходи1мый ви1дэвши свётъ, њзари1сz: сe бо пріи1де на їoрд†нскіz струи6, и3 сyщаго надъ всёми бGа поeтъ, зовyщи: гDеви воспои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Нар0дъ вeсь бGоглаг0ливый предтeча ви1дz пришeдшъ, си6мъ вэщaше: кто2 показA вaмъ t грzдyщагw гнёва бэжaти; сотвори1те покаsніz плоды2, бlгодaтію спасaеміи.

И$нъ канHнъ с™aгw, їHсифъ, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

Пёти тS вёрою, бlгодaть дaждь, бlжeнне.

Пёснь №.

Їрм0съ: Посёченный несэк0маго пресэчE, и3 ви1дэ с0лнце зeмлю, ю4же не ви1дэ, лю1таго врагA водA потопи2, и3 непроходи1мое пр0йде ї}ль. Пёснь же воспэвaшесz: гDеви пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Сн7оположи1всz бlгодaтію, сільвeстре, бGу nц7Y, чи1сто житіE њблобызaвъ, и3 бжcтвенными блист†ніи душeю свэтови1дэнъ бhвъ, прешeлъ є3си2 къ свёту, зовhй, невечeрнему: гDу воспои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Велемyдреннw стр†сти ўдержaлъ є3си2, и3 пл0ть п0стнымъ житіeмъ повинyлъ є3си2 дyху, мyдре, и3 бжcтвенное жили1ще трbцы бhвъ свётло, лукaвствіz дyхи, гDу поS, смири1лъ є3си2, слaвнw бо прослaвисz.

Зак0ну бжcтвенному бжcтвеннэ повинyzсz, и3 бGодухновeннагw писaніz рaзумомъ ўкрaшенъ, є4ллинскіz мудрецы2 и4стинэ наказaлъ є3си2, хrтA и3сповёдати со nц7eмъ и3 д¦омъ, вопію1щыz: гDу воспои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Во v3постaси є3ди1нэй познавaема, вопл0щшагосz хrтA, блажeнне, проповёдалъ є3си2 во двyхъ в0лzхъ и3 дёйствіихъ, сільвeстре, разумэвaема, и3 вёрою томY њбожи1вша зовyщыz: гDу воспои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

БGор0диченъ: Да ни6жніz съ вhшними совокупи1тъ, є3ди1ный всёхъ бGъ, во чрeво неискусобрaчныz вни1де, и3 въ под0біи пл0тстэмъ kви1сz, вражды2 средогрaдіе раз0рь, ми1ръ введE, и3 жи1знь подадE, и3 бжcтвенное и3збавлeніе.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ, гDи, дрeвомъ ўмерщвeй грёхъ, и3 стрaхъ тв0й всади2 въ сердцA нaсъ, пою1щихъ тS.

Kви1сz хrт0съ, вопіeтъ п®тeча, и3 на струи6 восх0дитъ їoрд†нскіz: срёсти сего2 потщи1мсz, чи1стыми помышлє1ніи просвэщaеми.

И#щs мz, безпyтіемъ заблyждшаго, б9е м0й, нищет0ю богaтною њдёzвсz, предстои1ши кrти1тисz, всёхъ и3збавлeніе.

ЗемлS и3 нeбо нhнэ да ликyютъ, всёхъ кRщaетсz бlгодётель, въ водaхъ погружaz нaше мн0жество безмёрныхъ прегрэшeній.

И$нъ.

Їрм0съ: Стрaхъ тв0й, гDи, всади2 въ сердцA р†бъ твои1хъ, и3 бyди нaмъ ўтверждeніе, тS во и4стинэ призывaющихъ.

ЎмA чистотY стzжaвъ, с™и1тель бhлъ є3си2, помaзаніе с™0е воспріeмъ. Тёмъ тS, бGон0се џ§е, восхвалsемъ.

На крестЁ простeршаго дл†ни пл0тію бGа сл0ва ўzсни1лъ є3си2 словeсными твои1ми показaньми, и3 їудeйское суровство2 погуби1лъ є3си2, всебlжeнне.

Въ чудесёхъ вели1къ бhвъ, tгонsеши дyхи, и3 њчищaеши недyги вёрою просsщымъ, сільвeстре бGомyдре.

БGор0диченъ: Дв7а чcтаz по ржcтвЁ всес™az пребылA є3си2, бGа бо сл0ва родилA є3си2, нaмъ ўпод0бльшасz, кромЁ грэхA.

Кондaкъ с™aгw, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Во сщ7eнницэхъ сщ7eнникъ kви1лсz є3си2, цRS и3 бGа, бGон0се, п0стникwмъ собесёдникъ бhвъ: toнyдуже срaдуешисz нhнэ ликHмъ ѓгGльскимъ, џ§е, веселsсz въ нбcныхъ, сільвeстре, слaвне пaстырю, спасaй люб0вію совершaющыz пaмzть твою2.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

РэкA бlгочeстіz kви1всz, ўчeній твои1хъ струsми всю2 зeмлю напои1лъ є3си2, сільвeстре, ћкw с™и1тель б9eственный, и3 чудeсъ тyчами страстeй сквeрну њмhлъ є3си2, и3 пи1щный пот0къ дост0йнw наслёдовалъ є3си2. Тёмже сошeдшесz бlгочeстнw тS чти1мъ пёсньми днeсь, и3 вёрнw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Свирёлей пaстырскихъ:

Неви1димый б9е, непостижи1мый сл0ве, роди1лсz є3си2 t nц7A пaче є3стествA и3 сл0ва: пaки же въ послBднzz t дв7ы, не и3змэни1въ є4же бЁ, грzдeши и3 во струsхъ їoрдaнскихъ нhнэ кrти1тисz пл0тію, бlговоли1вый спасти2, ћкw бGъ, р0дъ человёческій.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Чуди1тсz твоемY, ї}се бlгодётелю, прих0ду вели1кій п®тeча, и3 ўжасazсz вопіeтъ тебЁ: џгнь сhй, вLко, да не њпали1ши менE, сёно сyща.

Стоsща въ водaхъ си1хъ в0лею, зрs мz нhнэ, приступи2, q їwaнне! И# крести2, ћкw да вод0ю бlгодaть человёческому р0ду содёлаю.

Крhющеесz ћкw во џблацэхъ тS познaхъ с0лнце, б9е м0й, пл0тію: кaкw ќбw нaга тS водaми нhнэ њдёzна зрю2; їwaннъ вопіsше, ўдивлszсz.

Просвэщaетсz человёческое є3стество2, и3 и3збавлeніе тмы2 пріeмлетъ грэх0вныz, и3 свhше бжcтвенною њдэвaетсz нетлёніz nдeждою, њбнажaему мнЁ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Свzти1тель бGопріsтенъ, помазyz сщ7eнники бжcтвеннымъ д¦омъ, показaлсz є3си2, џ§е сільвeстре, и3 лю1ди просвэщazй, свzщeннэйше.

Содёйствомъ д¦а недyги tгонsz, стр†сти неисцBльныz и3сцэли1лъ є3си2, пребогaте, њбращaz t лeсти заблуждє1нныz.

Е#ресeй, сільвeстре, лeсть tгнaлъ є3си2, пaству ўпaслъ є3си2 на водaхъ бlгочeстіz, на ѕлaцэ бжcтвеннагw познaніz.

И#зліsсz во ўстнaхъ твои1хъ бlгодaть бжcтвеннагw д¦а: сегw2 рaди тS свzщeнника лю1демъ свои6мъ бGъ, всебlжeнне џ§е, помaза.

БGор0диченъ: И#сцэли2, nтрокови1це, ћзвы сeрдца моегw2, и3 наведи2 души2 моеS движє1ніz къ б9іимъ, дв7о, хотёніємъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Свёта подaтелю, и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2, и3н0гw б0га не знaемъ.

Покaйтесz, вопіS, цrтвіе б9іе прибли1жисz: свzщeнный п®тeча kви1сz и3зъ пустhни, њпустёвшыz въ ѕлhхъ њбновлsz.

Зак0нъ є3г0же дрeвле речE и3 прbрHкъ сщ7eнное сосл0віе, пріи1де хrт0съ, нaсъ њбновлsz бжcтвеннымъ кRщeніемъ, њбветшaвшыz мн0гими прегрэшeньми.

Стр†нна, речE, и3 ўж†сна, їwaннъ, зрю2 днeсь: нhнэ бо и3ст0чникъ безсмeртіz пріи1де t мaлыz кaпли бжcтвенное проси1ти крещeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Плетeньми твои1хъ словeсъ, вeсь разрэши1лъ є3си2 сyетенъ соyзъ, и3 къ б9eственнэй вёрэ, лeстію св‰занныz свzзaлъ є3си2, tверзaz, џ§е, си1хъ ќмъ прочитaніемъ писaній, с™и1телю бlжeнне.

Сeрдце твоE, џ§е, непор0чно бhсть во њправдaніихъ џбщагw вLки, є3гHже вожделёвъ, пл0ть ўдержaлъ є3си2, и3 чудeсъ бlгодaтію њбогaщсz, недyги и3сцэлsеши и3 душє1вныz лю6тыz ћзвы.

Бэс‰щаzсz сердцA недyгомъ душегyбнымъ, лю6тыz є4рєси г0рькагw мaнента, ск0рыми лэчбaми словeсъ твои1хъ, бGон0се, ўстaвилъ є3си2, ћкw врaчь, бlгодaтію б9eственною честнhмъ tгнaлъ є3си2 д¦омъ.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, є3ди1на р0ждшаz преси1льнаго, пл0тію њбнищaвшаго: рaдуйсz, пaдшагw мjра и3справлeніе, всенепор0чнаz: рaдуйсz, печaли разрэшeніе: рaдуйсz, вёрныхъ спасeніе: рaдуйсz, прест0ле б9ій превыс0кій.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бeздна согрэшeній њбhде мS послёднzz: но, ћкw прbр0ка їHну, гDи, гDи, возведи2 и3зъ и3стлёніz жив0тъ м0й.

Њдожди2 согрэшeній нaшихъ, чlвэколю1бче, разрэшeніе, и4же їoрдaнскими струsми погрузи1вый прегрэшє1ніz земнор0дныхъ, за ми1лость вели1кую.

Пучи1на сhй, хrтE, прaвды, предгрzдeши нhнэ на їoрдaнскую рэкY потопи1ти ѕмjz, и3 ґдaмово преступлeніе и3зсуши1ти.

Струю1 тz нетлёніz, хrтE, сyща вои1стинну, струи6 кaкw вмэстsтъ рBчныz; вопіsше п®тeча, слaвz твоE мн0гое бlгоутр0біе.

И$нъ.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Неисх0дна и3 въ темни1цэ вёчнэ затворeнна содёлалъ є3си2 моли1твами твои1ми лукaваго, погублsющаго зaвистію приходsщыz, бlжeнне, ѕмjz, и3 ћкw двє1ри же, и3 ћкw верєи2, кrтA знaменіе положи1въ.

ГлагHлъ твои1хъ медот0чныхъ вэщaніе, во всsчєскаz и3зhде, всебlжeнне, и3 ўчeній въ концы2 всеS вселeнныz сіsніе њблистA, чудeсъ же свётлость, и3 дёлъ бжcтвенное показaніе.

И#сцэлє1ніz и3 даров†ніz бжcтвєннаz тyчами и3сточaz богaтнw вседётелz, с™и1телю всебlжeнне, и3 всес™aгw всегдA д¦а вёрою тебЁ чи1стою приступaющыz цэли1ти бlгодaтію.

БGор0диченъ: Разумёвше бGоглаг0ливіи прbр0цы тaинства твоегw2, дв7о, глубинY, прbр0чески провозвэсти1ша сіE, наставлsеми б9eственнымъ д¦омъ: и3 нhнэ мы2, прерaдостнw сбыті‰ зрsще вёруемъ.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Во струsхъ днeсь їoрдaнскихъ бhвъ, гDь їwaнну вопіeтъ: не ўб0йсz кrти1ти мS, спасти1 бо пріид0хъ ґдaма первоздaннаго.

Јкосъ: Не и3стzзyю тS, кrти1телю, предёлы преходи1ти. Не гlг0лю тебЁ: рцh ми, ±же глаг0леши беззакHннымъ, и3 ўчи1ши грёшники. Т0чію кrти1 мz молчA, и3 чaz ±же t кRщeніz: пріи1меши бо сегw2 рaди дост0инство, є4же не бhсть ѓгGлwмъ: и4бо всёхъ прbр0кwвъ б0льша тS сотворю2. Њ џныхъ ќбw ни є3ди1нъ ћвэ мS ви1дэ, но во џбразэхъ и3 сёнехъ, и3 гадaніихъ, тh же предъ тоб0ю стоsща ви1дэлъ є3си2: спасти1 бо пріид0хъ ґдaма первоздaннаго.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џбразу злат0му, на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz: посредё же nгнS ввeржени њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ.

Во nдeжду свzщeнную њдэвaz мS, хrтE, њбнажи1вшагосz совётомъ льсти1вагw, нaгъ проити2 сквозЁ в0ды пришeлъ є3си2, блaгости богaтствомъ. Воспэвaю твоE милосeрдіе, и3 покланsюсz чyдному твоемY смотрeнію.

Что2 сіE, хrтE, мн0гое твоE, є4же къ нaмъ, смотрeніе; что2 нищетA; что2 неизречeнное и3 пaче ўмA сни1тіе; речE, є3гдa тz ви1дэ їwaннъ њбнажeна, и3 кrти1тисz t негw2 повелэвaюща.

Возжeглъ є3си2, хrтE, ћкоже свэти1льникъ, чcтнyю пл0ть твою2 среди2 їoрдaна, и3 взыскaлъ є3си2 погребeнный страстьми2 и3 грэх0мъ џбразъ, и3 њбрётъ, ўдобри1лъ є3си2 крещeніемъ твои1мъ, бlже: тёмже поeмъ тS.

И$нъ.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nц7є1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Прaведникъ, ћкоже фjніxъ, въ домY гDни, џ§е, процвёлъ є3си2 плоды2 прaвды, и4миже чтyщіи тS питaютсz, пою1ще: nтцє1въ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Крёпкими твои1хъ словeсъ kвлeньми њбличи1лъ є3си2 суемyдренники, недyгующыz невёріемъ, и3 рaдуzсz поeши, преслaвне сільвeстре: nц7є1въ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пребывaетъ слaва во вёки твоS, џ§е, и3 пaмzть со всёми првdными, съ ни1миже нaсъ, вёрою пою1щихъ, поминaй: nц7є1въ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Слaвный свzти1тель, д¦0вною зарeю просвэщaемь, тмY ѕл0бы разори2, и3 вс‰ пою1щыz просвэти2: nц7є1въ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Пречyднаz nтрокови1це, сyщаго прeжде всёхъ вэкHвъ родилA є3си2, нaмъ ўпод0бльшагосz, за крaйнее бlгоутр0біе, да спасeтъ пою1щыz: nц7є1въ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа п0йте дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Глaсъ вопію1щагw въ пустhни ћвственнw предстaвъ їwaннъ, њбращaz сердцA покazвшихсz тeплэ, слaвити ћвльшагосz во їoрдaнэ сп7са и3 вLку.

Пот0къ є3си2 пи1щный, и4же морS, и3ст0чники содёлавый, и3 кaкw на в0ды восх0диши; что2 tмhти и3щaй, и4же всёхъ њмовeніе и3 њчищeніе пэсносл0вzщихъ тS, хrтE, во вёки;

И#зсуши1ти струи6 и3щaй ѕл0бы врaжіz, и3 морS страстeй ўстaвити, и3 вBрнымъ њчищeніе и3сточи1ти и3 њставлeніе, вLко, грzдeши крести1тисz во струsхъ їoрдaнскихъ.

ЧасHвъ и3 лётъ тв0рче, подъ лёты бhвъ за бlгоутр0біе, безлётнw возсіsвъ и3з8 пребезначaльнагw nц7A, пришeлъ є3си2 лBтнzz прегрэшє1ніz всёхъ tмhти во струsхъ їoрдaнскихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Побэди1тели мучи1телz и3 плaмене бlгодaтію твоeю бhвше, зaповэдемъ твои1мъ ѕэлw2 прилэжaще, џтроцы вопіsху: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Е#ди1но є3стество2, џ§е, є3ди1нагw бжcтвA бGосл0вивъ, въ трeхъ ли1цэхъ разумэвaемаго пёлъ є3си2 непрестaннw: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И$стины, џ§е, и4стиненъ ўчи1тель нарeклсz є3си2. Тёмже лжеимeнныz льсти2 њбличи1лъ є3си2 лeсть, поS: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Верх0вникъ kви1лсz є3си2 свzщeннагw соб0ра, сщ7еннотаи1нниче, и3 верх0внагw ўченикHвъ ўкраси1лъ є3си2 прест0лъ, вопіS: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Добродётельми бжcтвенными, џ§е, сeрдце твоE ўдобри1лъ є3си2, вeсь ўкраси1всz, и3 съ вhшними чи1нми, вопіS, совокупи1лсz є3си2: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Глаг0лwмъ твои6мъ бжcтвєннымъ послёдующе р0ди человёчестіи, ўблажaемъ тS приснобlжeнную, и3 воспэвaемъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: T бGа, бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ, t с™hz дв7ы неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.

Ви1дэвъ тS їwaннъ къ себЁ бlгодётелz грzдyща, и3 просsща t негw2 смирeніемъ кRщeніz, ўди1вльсz, ўжасeсz, никaкоже рук0ю прикоснyтисz смёz прикасaющагwсz всBмъ горaмъ, и3 воздымsтсz.

Ћкw лaстовица пречестнaz, провозвэщaющаz вeсну мhсленную, предстA кrти1тель, въ зимЁ сyщымъ безмёрныхъ прегрэшeній, и3 бyрю терпsщымъ при1снw сопроти1вныхъ духHвъ, лукaвыхъ страстeй.

ТS, њзарeніе слaвы џ§іz, просіsвшее во тмЁ сэдsщымъ лю1тыхъ, незаходи1мое сlнце, гDи, и3 грzдyща вс‰ просвэти1ти свzщeннымъ твои1мъ крещeніемъ, ћкw бGа и3 сп7са, пёсньми величaемъ.

Смeртнаz сэки1ра, при к0рени лежaщи, ћкw дрeву, прети1тъ и3зсэчeніемъ, непл0діе твоE ви1дzщи. Не u5бо безпл0дна пребyди, душE моS, но возопjй бGу тeплымъ покаsніемъ: согрэши1хъ ти2, спаси1 мz.

Глaсъ вопію1щагw слhшанъ бhсть въ пустhхъ сердцaхъ: возвесели1тесz, предстA хrт0съ, њставлeніе всBмъ дaруz. Њсвzти1тесz вс‰: м0ре, и3ст0чницы и3 рёки, и3 ўдHліz, и3 л{жнаz мBста и3 всS подс0лнечнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ спасeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли6ки тS величaюще.

Свzщeнствовавъ ўсeрднw самаго2 себE, всеблажeнне, сластeй ўмерщвлeніемъ, и3 бhлъ є3си2 нaсъ рaди ўмертви1вшемусz жeртва бlгопріsтна.

Ћкw бжcтвенный верх0вникъ сщ7eнныхъ nтцє1въ, сщ7eнное ўчeніе ўтверди1въ, є3ретікHвъ загради1лъ є3си2 безбHжнаz ўстA.

Совокупи1лсz є3си2 съ ли6ки безпл0тныхъ, безплHтныz враги2 съ тёломъ свётлw, с™и1телю, побори1въ.

Пaмzть твоS мjру, џ§е с™и1телю, ћкw свэтозaрное возсіS сlнце, свэтоводsщи вёрою восхвалsющыz тS.

БGор0диченъ: Бlголюби1ваz дв7о, њѕл0бленную грэхми2 дyшу мою2 ўблажи2, бlгaго р0ждшаz бGа и3 гDа.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Глaсъ вопію1щагw возгласи2, и3 г0ры взыгрaйте, ликyй, р0де человёческій: и4бо пребезначaльное сл0во пл0ть пріeмъ, ћкw человёкъ, пріи1де, крещazсz t рyкъ, ±же создA, во їoрдaнэ погружazй мjра грёхъ.

Слaва, и3 нhнэ:

Кaкw струи6 тS рBчныz пріи1мутъ, человэколю1бче, рёки и3 морS сотв0ршаго t не сyщихъ; кaкw на вeрхъ пречcтый тв0й дeрзнетъ п®тeча рyку положи1ти, вLко; поeмъ трепeщуще, сл0ве, твоеS нищеты2 высотY.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, и4хже краегранeсіе:

Пёсни fеофaновы на свёты. Глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ЃгGльскіz:

ЃгGльскіz пред8иди1те си6лы t виfлеeма ко струsмъ їoрд†нскимъ: предгрzди2, їwaнне, њстaвль пустhню: рaдуйсz, рэко2, и3 ўгот0висz, всs же землS да рaдуетсz: хrт0съ грzдeтъ грёхъ ґдaмовъ њчи1стити, ћкw благоутр0бенъ.

Ўсты6 чи1стыми и3 душaми и3змовeнными, пріиди1те, тaйнw виfлеeмъ њстaвльше, и3 ко їoрдaну со хrт0мъ и3дyще, воспои1мъ є3мY съ весeліемъ, n§єствіz земн†z вс‰, вёрнw глаг0люще: благословeнъ пришeдый б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Вeліе и3 стрaшное тaинство є4сть, ћкw бGъ человёкwмъ ўпод0бисz, и3 грэхA tню1дъ не вёдый, ћкw пови1ненъ, t їwaнна кrти1тисz въ рэцЁ їoрдaнстэй пр0ситъ днeсь: благословeнъ kвлeйсz, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Цвётъ дв7довъ возсіsвъ и3зъ дв7ы, пріи1де хrт0съ ко струsмъ їoрд†нскимъ грэхи2 њмhти прaoц7а водaми. Ликyй, ґдaме, весели1сz, є4vо, нб7о да рaдуетсz, лю1діе рцeмъ: бlгословeнъ пришeдый, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Трепeщетъ рук0ю, ўжасazсz рукоположи1ти, рaдуетсz душeю, помышлsz їwaннъ, ћкw вeрхъ тв0й подклони1ти благоволи1лъ є3си2, въ рaбій зрaкъ њдёzнъ, да человёки t раб0ты и3збaвиши врaжіz, зовyщыz: благословeнъ пришeдый, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

И# нhнэ:

ВсS землS тaйнw да рaдуетсz нhнэ прор0чески, и3 г0ры да и3грaютъ: возврати2 струи6, їoрдaне, ћкоже пи1шетъ, ўжасни1сz t лицA вLчнz, ћкw бGъ, вочеловёчивсz, человёки вс‰ t грэхA ґдaмлz њчи1стити пріи1де.

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, глaсъ ѕ7:

Свэтлёйшій с0лнца бhсть прешeдшій прaздникъ ржcтвA хrт0ва, ћсенъ и3 пресвётелъ показaсz приходsй бжcтвеннагw kвлeніz є3гw2. Во џнъ пaстыріе, со ѓгGлы славосл0вzще, поклони1шасz бGу вочlвёчшемусz: въ сeмъ же вLцэ їwaннъ прикоснyвсz десн0ю рук0ю, съ трeпетомъ глаг0лаше: њсвzти2 менE и3 в0ды, є3ди1ный и3мёzй вeлію млcть.

Стjхъ: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 є3рмwніи1мски.

Гот0висz, їoрдaне рэко2: сe бо прих0дитъ хrт0съ бGъ кrти1тисz t їwaнна, да ѕміє1въ неви6димыz главы6 сокруши1тъ бжcтв0мъ въ водaхъ твои1хъ. Рaдуйсz, пустhне їoрдaнскаz: г0ры, и3грaйте съ весeліемъ, прих0дитъ бо вёчный жив0тъ воззвaти ґдaма. Глaсъ вопію1щагw возопjй, q їwaнне п®тeче: ўгот0вайте пути6 гDни, и3 стєзи2 є3гw2 пр†вы содёлайте.

Стjхъ: Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz.

Да возрaдуетсz пустhнz їoрдaнова, и3 да процвэтeтъ, ћкw крjнъ: глaсъ бо вопію1щагw ўслhшасz въ нeй: ўгот0вайте пyть гDень. Г0ры бо положи1вый мёриломъ, и3 мBста дубр†внаz вёсомъ, вс‰ и3сполнszй, ћкw бGъ, кRщaетсz t рабA: њбнищавaти начaтъ бог†тныz дaры дaруzй. Ўслhша є4vа: въ печaлэхъ роди1ши ч†да, нhнэ же ўслhша дв7а: рaдуйсz, њбрaдованнаz, гDь съ тоб0ю, и3мёzй вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }.

Ґнат0ліево: Їwaнне кrти1телю, во ўтр0бэ познaвый мS ѓгнца, на рэцЁ мнЁ послужи2, со ѓгGлы мнЁ слyжбу принеси2: простeръ, косни1сz длaнію верхY моемY пречcтому, и3 є3гдA ќзриши г0ры трепeщущыz, и3 їoрдaна возвращaющасz, съ си1ми возопjй: воплоти1выйсz и3зъ дв7ы, въ нaше спасeніе, гDи, слaва тебЁ.

На літургjи блажє1нна предпрaзднства, пёснь G и3 ѕ7-z. По вх0дэ тропaрь предпрaзднства, и3 хрaма бцdы, ѓще є4сть, и3 хрaма с™aгw: тaже тропaрь с™aгw, и3 кондaкъ хрaма бцdы, ѓще є4сть, и3ли2 хрaма с™aгw.

Слaва, кондaкъ с™aгw: И# нhнэ, кондaкъ предпрaзднства.

Си1це глаг0лемъ тропари2 и3 кондаки2, въ предпрaзднствэ бGоzвлeніz по вс‰ дни6, кромЁ недёли, и3 полmелeа с™aгw.

Прокjменъ, глaсъ №:

ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй.

Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло т}i.

Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ.

Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцэ є3гw2, и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw2.

Е#ђліе їwaнна, зачaло н7.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.