НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Їаннуaріа №

Въ пeрвый дeнь, є4же по пл0ти њбрёзаніе гDа нaшегw ї}са хrтA.

И# пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw васjліа вели1кагw, ґрхіепcкопа кесарjи каппадокjйскіz.

Ѓще хрaмъ с™aгw васjліа, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на д7, глaсъ G, самоглaсны:

ХrтA всели1въ въ дyшу твою2 чи1стымъ твои1мъ житіeмъ, и3ст0чника жи1зни, сщ7енноzвлeнне васjліе, рёки и3сточи1лъ є3си2 ўчeній бlгочести1выхъ вселeннэй: t ни1хже напоsеми вёрніи цRк0вніи лю1діе, плоды2 ўстeнъ и3сповёдающихъ, бlгодaть прин0сzтъ прослaвльшему пaмzть твою2 во вёкъ вёка. Двaжды.

МЂро и3зліsнное на тебЁ бlгодaти помaза тS сщ7еннодёйствовати є3ђліе цrтвіz нбcнагw, васjліе бGоzвлeнне, хrт0во бlгоухaніе бhвъ, вонeю знaніz є3гw2 вселeнную и3сп0лнилъ є3си2. Тёмже, глaсы р†бъ твои1хъ бlгопріsтнэ пріeмлzй, и3спроси2 нaмъ, чтyщымъ тS, вє1ліz ми1лwсти.

Вmзантjево: С™и1тельскою nдeждею њдёzнъ, трbцы поб0рниче васjліе, пrт0лу предстaлъ є3си2 суди1щному, бэдY пріeмлzй њ вёрэ, и3 страдaльческое противостоsніе показaвъ, ћрость є3пaрхову посрами1лъ є3си2, kрsщасz держaвою нечeстіz, и3 неми1лостивнымъ разсэчeніемъ претsща, ўсeрднw, џ§е, проразсуди1въ, и3 мyченикъ бhвъ произволeніемъ, вэнeцъ пріsлъ є3си2 побёды t хrтA, и3мyщагw вeлію млcть.

Слaва, глaсъ в7:

Сyщихъ и3звhкъ є3стество2, и3 всёхъ ўсмотри1въ нестоsтельное, є3ди1наго њбрёлъ є3си2 непоколeблема, пресyщнаго сyща содётелz всёхъ: є3мyже и3 пaче приложи1всz, не сyщихъ желaніе tвeрглъ є3си2, моли2 и3 нaмъ бжcтвеннагw желaніz получи1ти, сщ7енноzвлeнне васjліе.

И# нhнэ, прaздника.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Хрaмъ всесвётелъ трис0лнечныz зари2 сhй, њзарsеши дyшы питaющихсz словесы2 твои1ми, васjліе.

Стjхъ: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.

ТрубA съ небесE шyмъ глaса твоегw2 є4сть, и3 џгнь, и4мже попалsютсz є3ретjчєскаz вс‰, васjліе, ўчє1ніz.

Стjхъ: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ.

Свётъ є3ди1нъ трисіsнный, раздэлszй ли1цы, є3динszй же существ0мъ, ѓріа низложи1лъ є3си2 и3 савeлліа, васjліе.

Слaва, и3 нhнэ:

Плотск0е њбрёзаніе бGовочеловёчнагw сл0ва и3 пaмzть васjліа почитaюще вели1кагw, бцdу почитaемъ.

По Џ§е нaшъ, тропaрь с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, њбрёзаніz. Е#ктеніA, и3 tпyстъ.

На вели1цэй же вечeрни, и3 на ќтрени, и3 на літургjи, поeмъ всE послёдованіе, ћкоже и3з8zви1сz на рzдY.

На вели1цэй вечeрни поeмъ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }. Прaздника д7, глaсъ }. Самоглaсны:

Сходsй сп7съ къ р0ду человёческому пріsтъ пеленaми пови1тіе, не возгнушaсz плотскaгw њбрёзаніz nсмоднeвенъ по м™ри, безначaльный по nц7Y. ТомY вёрніи возопіи1мъ: ты2 є3си2 бGъ нaшъ, поми1луй нaсъ.

Не ўстыдёсz всебlгjй бGъ плотски1мъ њбрёзаніемъ њбрёзатисz: но дадE самаго2 себE џбразъ и3 начертaніе всBмъ ко спасeнію: и4бо зак0на творeцъ закHннаz и3сполнsетъ, и3 прbр0кwвъ проречє1ніz, ±же њ нeмъ. И$же вс‰ содержaй г0рстію и3 пеленaми пови1выйсz гDи, слaва тебЁ. Двaжды.

И$ны стіхи6ры с™aгw васjліа, на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

И$же тезоимени1тнэ наречeнъ бhвъ цrтвіz, є3гдA цrкое ты2 свzщeніе, хrт0въ kзhкъ свsтъ, любомyдріемъ и3 худ0жествомъ, џ§е, ўпaслъ є3си2: тогдA вэнцeмъ тS ўкраси2 цrтвіz, васjліе, цrтвующими цrтвуzй и3 всёхъ гDь, и4же р0ждшему соединeнный, присносyщный сн7ъ и3 собезначaльный. Е#г0же моли2, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz. Двaжды.

С™и1тельства nдeждами ўкрaшенъ, рaдуzсz проповёдалъ є3си2 є3ђліе цrтвіz, васjліе, правослaвіz цRкви и3сточи1въ ўчeніе. И$мже нhнэ просвэщaеми, є3ди1но бжcтво2, є4же во nц7Ё вседержи1тели, и3 во є3динор0днэмъ б9іи сл0вэ и3 бжcтвеннэмъ д©э, бGосл0вимъ и3 слaвимъ въ тріeхъ ли1цэхъ нераздёльнw. Е#г0же моли2, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Небє1снымъ спребывaz ликостоsніємъ, и3 соводворszсz, џ§е васjліе, и4хже и3 житію2 поревновaлъ є3си2 свётлостію чи1стою житіS твоегw2, є3щE съ пл0тію живhй съ сyщими на земли2, ћкw безпл0тенъ: наслаждaющыzсz бGодохновeннымъ ўчeніемъ твои1мъ t бёдъ и3 тмы2 невёдэніz, хrтA бGа нaшего моли2, спасти2, и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ }.

Ґнат0ліа: Премyдрости рачи1тель бhвъ, прпdбне, и3 всёхъ сyщихъ, є4же къ бGу, предсуди1въ сожи1тельницу поучeніе смeртное, лёпотно житіE препроводи1лъ є3си2. И$бо плотскjz стрaсти воздержaніz крёпостьми себE њбложи1въ, и3 бжcтвеннагw поучeніz зак0номъ, нераб0тенъ душeвный соблю1лъ є3си2 сaнъ, добродётели богaтствомъ всE плотск0е мудровaніе повинyлъ є3си2 дyху. Тёмже, пл0ть и3 мjръ возненави1дэвъ и3 міродeржца, предстоS хrтY, проси2 душaмъ нaшымъ вeліz ми1лости.

И# нhнэ, глaсъ т0йже, пeрвую стіхи1ру:

Сходsй сп7съ къ р0ду человёческому:

Вх0дъ. Прокjменъ днE.

БытіS чтeніе. (ГлавA з7i.)

Kви1сz гDь ґврaму, и3 речE є3мY: ѓзъ є4смь бGъ тв0й, бlгоугождaй предо мн0ю, и3 бyди непор0ченъ. И# положY завётъ м0й междY мн0ю и3 междY тоб0ю, и3 ўмн0жу тS ѕэлw2. И# бyдеши nц7ъ мн0гихъ kзhкwвъ. И# не наречeтсz ктомY и4мz твоE, ґврaмъ, но бyдетъ и4мz твоE, ґвраaмъ, ћкw nц7A мн0гихъ kзhкwвъ положи1хъ тS. И# возращy тz ѕэлw2 ѕэлw2, и3 положy тz въ kзhки, и3 цaріе и3зъ тебє2 и3зhдутъ. И# положY завётъ м0й междY мн0ю и3 тоб0ю, и3 междY сёменемъ твои1мъ по тебЁ, въ р0ды и4хъ, въ завётъ вёчный, и3 бyду и5мъ бGъ. И# падE ґвраaмъ на лицЁ своeмъ, и3 поклони1сz гDеви. И# речE бGъ ко ґвраaму: тh же завётъ м0й да соблюдeши, ты2 и3 сёмz твоE по тебЁ въ р0ды и4хъ. И# сeй завётъ, и4же соблюдeши междY мн0ю и3 вaми, и3 междY сёменемъ твои1мъ по тебЁ въ р0ды и4хъ: њбрёжите пл0ть вaшу крaйнюю, и3 бyдетъ въ знaменіе завёта междY мн0ю и3 вaми, и3 междY сёменемъ твои1мъ по тебЁ въ р0ды и4хъ. И# nтрочA nсмоднeвнw њбрёжетсz вaмъ, всsкъ мyжескъ п0лъ въ р0дэхъ вaшихъ. И# мyжескій п0лъ, и4же не њбрёжетъ пл0ть крaйнюю свою2 во nсмhй дeнь, потреби1тсz душA џна t р0да своегw2, ћкw завётъ м0й разори1ла є4сть.

При1тчей чтeніе. (ГлавA }.)

ГDь создa мz начaло путeй свои1хъ, въ дэлA сво‰. Прeжде вёка њсновa мz въ начaлэ, прeжде зeмлю сотвори1ти, и3 прeжде бє1здны содёлати, прeжде проити2 и3ст0чникwмъ водны6мъ: прeжде горaмъ водрузи1тисz, прeжде же всёхъ холмHвъ раждaетъ мS. ГDь сотвори2 страны6 и3 пусты6ни и3 концы2 населeны подъ нб7сeмъ. Е#гдA гот0вzше нб7о, съ ни1мъ бёхъ, и3 є3гдA tлучaше себЁ пrт0лъ на вётрэхъ. Е#гдA крёпки творsше вы6шніz џблаки, и3 ћкw твeрды полагaше и3ст0чники поднбcныz. ВнегдA полагaти м0рю предёлъ є3гw2, и3 в0ды не мимои1дутъ ќстъ є3гw2, и3 крёпки творsше њснов†ніz земли2: бёхъ къ немY под0бна. Ѓзъ бёхъ, њ нeйже рaдовашесz По вс‰ же дни6 веселsхсz предъ лицeмъ є3гw2 на всsко врeмz.

При1тчей чтeніе. (ГлавA ‹.)

ЎстA првdнагw кaплютъ премyдрость, љзhкъ же непрaведнагw поги1бнетъ. ЎстнЁ мужeй првdныхъ кaплютъ бlгод†ти, ўстa же нечести1выхъ развращaютсz. МBрила льсти6ваz мeрзость предъ гDемъ: вёсъ же прaведный пріsтенъ є3мY. И#дёже ѓще вни1детъ досаждeніе, тaмw и3 безчeстіе: Ўстa же смирeнныхъ поучaютсz премyдрости. Совершeніе прaвыхъ настaвитъ и5хъ, и3 поползновeніе tрицaющихсz ўпасeтъ и5хъ. Не п0льзуютъ и3мBніz въ дeнь ћрости: прaвда же и3збaвитъ t смeрти. Ќмеръ првdный, њстaви раскazніе: нарyчна же бывaетъ и3 посмэsтельна нечести1выхъ пaгуба. Прaвда непор0чнагw и3справлsетъ пути6: въ нечeстіе же пaдаетъ непрaвда. Прaвда мужeй прaвыхъ и3збaвитъ и5хъ: безсовётіемъ же плэнsютсz беззак0нніи. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда: похвалa же нечести1выхъ поги1бнетъ. Прaведникъ t л0ва ўбёгнетъ, вмёстw же є3гw2 предаeтсz нечести1вый. Во ўстёхъ нечести1выхъ сёть грaжданwмъ, чyвство же прaведныхъ благоспёшное. Во благи1хъ прaведныхъ и3спрaвитсz грaдъ, и3 въ поги1бели нечести1выхъ рaдованіе. Во бlгословeніи прaвыхъ возвhситсz грaдъ, ўсты6 же нечести1выхъ раскопaетсz. Ругaетсz грaжданwмъ лишeнный рaзума, мyжъ же мyдрый безм0лвіе в0дитъ.

На літjи стіхи1ра хрaма: тaже с™aгw васjліа, глaсъ G.

Гeрманово: ХrтA всели1въ въ дyшу твою2 чи1стымъ твои1мъ житіeмъ, и3ст0чника жи1зни, сщ7енноzвлeнне васjліе, рёки и3сточи1лъ є3си2 ўчeній бlгочести1выхъ вселeннэй: t ни1хже напаsеми вёрніи цRк0вніи лю1діе, плоды2 ўстeнъ и3сповёдающихъ, бlгодaть прин0сzтъ прослaвльшему пaмzть твою2 во вёкъ вёка.

МЂро и3зліsнное на тебЁ благодaти помaза тS свzщеннодёйствовати є3ђліе цrтвіz нбcнагw, васjліе бGоzвлeнне, хrт0во благоухaніе бhвъ, вонeю рaзума є3гw2 вселeнную и3сп0лнилъ є3си2. Тёмже, глaсы р†бъ твои1хъ благопріsтнэ пріeмлzй, и3спроси2 нaмъ, чтyщымъ тS, вє1ліz ми1лwсти.

Вmзантjево: Свzти1тельскою nдeждею њдёzнъ, трbцы поб0рниче васjліе, пrт0лу предстaлъ є3си2 суди1щному, бэдY пріeмлzй њ вёрэ, и3 страдaльческое противостоsніе показaвъ, ћрость є3пaрхову посрами1лъ є3си2, kрsщасz держaвою нечeстіz, и3 неми1лостивнымъ разсэчeніемъ претsща, ўсeрднw, џ§е, проразсуди1въ, и3 мyченикъ бhвъ произволeніемъ, вэнeцъ пріsлъ є3си2 побёды t хrтA, и3мyщагw вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7:

И#зліsсz благодaть во ўстнaхъ твои1хъ, прпdбне џ§е, и3 бhлъ є3си2 пaстырь хrт0вы цRкве, ўчS словє1сныz џвцы вёровати въ трbцу є3диносyщную, во є3ди1номъ бжcтвЁ.

И# нhнэ, глaсъ }:

Сходsй сп7съ:

На стіх0внэ стіхи6ры с™aгw, самоглaсны: глaсъ №.

Вmзантjево: Q б9eственнаz и3 сщ7eннаz хrт0вы цRкве пчело2, васjліе всебlжeнне! Тh бо б9eственнагw желaніz жaломъ тебE воwружи1въ, богомeрзскихъ є3ресeй хулы6 ўzзви1лъ є3си2, и3 душaмъ вёрныхъ бlгочeстіz слaдость сокр0виществовалъ є3си2. И# нhнэ б9eственнагw раS нетлBнныz проходS п†жити, поминaй и3 нaсъ, предстоS трbцэ є3диносyщнэй.

Стjхъ: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Васjліа монaха: Всёхъ с™hхъ собрaлъ є3си2 добродётєли, џ§е нaшъ васjліе: мwmсeеву кр0тость и3 и3ліинY рeвность, петр0во и3сповёданіе, їwaнново бGосл0віе. Ћкw пavелъ вопіS не престaлъ є3си2: кто2 и3знемогaетъ, и3 ѓзъ не и3знемогaю; кто2 соблажнsетсz, и3 ѓзъ не разжизaюсz; Тёмже, съ ни1ми водворszсz, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Стjхъ, глaсъ в7: ЎстA првdнагw поучaтсz премyдрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ.

Їwaнна монaха: Сyщихъ и3звhкъ є3стество2, и3 всёхъ ўсмотри1въ нестоsтельное, є3ди1наго њбрёлъ є3си2 непоколeблема, пресyщнаго сyща содётелz всёхъ, є3мyже и3 пaче приложи1всz, не сyщихъ желaніе tвeрглъ є3си2. Моли2 и3 нaмъ бжcтвеннагw желaніz получи1ти, сщ7енноzвлeнне васjліе.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Бlгодaть чудeсъ съ нб7сE пріeмъ, и3 лeсть јдwльскую њбличи1въ ўчeньми, с™и1телей є3си2 слaва и3 ўтверждeніе, всебlжeнне васjліе, и3 всёхъ прпdбныхъ ўчeніz џбразъ, дерзновeніе и3мёz къ бGу. Того2 моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, глaсъ }:

Не ўстыдёсz всебlгjй бGъ плотски1мъ њбрёзаніемъ њбрёзатисz, но дадE самаго2 себE џбразъ и3 начертaніе всBмъ ко спасeнію: и4бо зак0на творeцъ закHннаz и3сполнsетъ, и3 прbр0кwвъ проречє1ніz, ±же њ нeмъ. И$же вс‰ содержaй г0рстію и3 пеленaми пови1выйсz гDи, слaва тебЁ.

Тропaрь с™aгw, глaсъ №:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE, ћкw пріeмшую сл0во твоE, и4мже бGолёпнw научи1лъ є3си2, є3стество2 сyщихъ ўzсни1лъ є3си2, человёчєскіz nбhчаи ўкраси1лъ є3си2, цrкое свzщeніе, џ§е прпdбне: моли2 хrтA бGа спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

На пrт0лэ nгнезрaчнэмъ въ вhшнихъ сэдsй со nц7eмъ безначaльнымъ и3 бжcтвеннымъ твои1мъ д¦омъ, благоволи1лъ є3си2 роди1тисz на земли2, t nтрокови1цы, неискусомyжныz твоеS м™ре, ї}се: сегw2 рaди и3 њбрёзанъ бhлъ є3си2, ћкw чlвёкъ nсмоднeвный. Слaва всеблаг0му твоемY совёту, слaва смотрeнію твоемY, слaва снизхождeнію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче.

И# tпyстъ.

На повечeріи кондaкъ с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю, съ каfjсмою. По №-мъ трис™0мъ тропaрь прaздника. По в7-мъ трис™0мъ кондaкъ прaздника же. Моли1твы же, Помzни2, гDи, въ надeжди воскrніz: не глаг0лемъ, т0чію ГDи, поми1луй, в7i. И# tпyстъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника двaжды. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника.

По №-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное:

Ћкw цrкое ўкрашeніе цRкве, васjліа вси2 да восхвaлимъ, ўчeній сокр0вище неwскyдное: си1ми бо т0й наказA нaсъ трbцу почитaти с™yю, соединeну ќбw существ0мъ, раздэлeну же v3постaсьми.

Слaва, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Васjліе премyдре, предстоsй трbцэ, моли1сz получи1ти въ дeнь судA, нaмъ, пою1щымъ тS и3 чтyщымъ пaмzть твою2, благодaть, ми1лость и3 њчищeніе прегрэшeній: ћкw да ўсты6 прославлsемъ и3 сeрдцемъ є3ди1наго человэколю1бца.

И# нhнэ:

Всёхъ творeцъ и3 вLка мjра, сhй со nц7eмъ и3 д¦омъ горЁ, ћкw мLнцъ њбрёзуетсz на земли2 nсмоднeвенъ. И$стиннw бжcтвенна же и3 чyдна дэлA тво‰: тh бо, вLко, нaсъ рaди њбрёзалсz є3си2, ћкw сhй зак0на и3сполнeніе.

И# чтeмъ во є3ђліи толков0мъ поучeніе вели1кагw васjліа монaхwмъ.

По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Неизречeнныz премyдрости бGови1днэ почeрплъ є3си2 богaтство тaйное, всBмъ и3сточи1лъ є3си2 правослaвіz в0ды, вёрныхъ ќбw с®цA бжcтвеннэ веселsщыz, невёрныхъ же велBніz дост0йнэ потоплsющыz. Tню1дуже nбою1ду благочeстіz пHты, показaлсz є3си2 непобэди1мь трbцы поб0рникъ, с™и1телю васjліе. Моли1сz хrтY бGу, прегрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Всю2 напои1лъ є3си2 вселeнную, ћкоже водaми, ўчє1ніи твои1ми, бlгочeстіz собрaнными догм†ты: жи1зни бо и3ст0чникъ въ тебЁ препочивaше вои1стинну, васjліе. Е#г0же моли2, ћкw дерзновeніе стzжaвый, бGодохновeнне, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, глaсъ д7:

И$же є3стеств0мъ неви1димый нhнэ ви1димь є4сть пл0тію: сл0во несоздaнное нhнэ, и3зъ дв7ы чи1стыz раждaемо, зи1ждетсz. Тёмже и3 по зак0ну, нaсъ рaди человёкwвъ, ћкоже nсмоднeвенъ њбрёзуетсz младeнецъ. ТомY u5бо поклони1мсz, ћкw сп7су нaшему.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Си1лою словeсъ б9eственныхъ є4рєси низложи1лъ є3си2 мр†чныz: вс‰ шат†ніz є3vн0мієва погрузи1лъ є3си2: человёкwмъ бо д¦а бGа бhти проповёдалъ є3си2, и3 рyкъ воздёніемъ враги2 ўмертви1лъ є3си2. ВсE прогнaлъ є3си2 савeлліево служeніе, вс‰ же мудров†ніz нестHрієва ўпраздни1лъ є3си2, с™и1телю васjліе: моли1сz хrтY бGу, прегрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва:

Благодaть словeсъ твои1хъ бжcтвенныхъ и3 догм†тъ высотA тaинственнаz бжcтвеннагw нaмъ бhсть восхождeніz лёствица: д¦а бо, џ§е, стzжaвый трубY, т0ю проповёдалъ є3си2 бжcтвєннаz ўчє1ніz. Тёмже и3 на мёстэ всели1лсz є3си2 ѕлaчнэ, мзды6 подвигHвъ твои1хъ пріeмъ, прпdбне їерaрше васjліе: моли1сz хrтY бGу, прегрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

И# нhнэ:

Всsческихъ вLка и3 творeцъ, и3зъ пречcтыz ўтр0бы твоеS пл0ть пріeмый, предстaтельницу тS показA человёкwмъ, всенепор0чнаz: сегw2 рaди вси2 къ тебЁ прибэгaемъ, њчищeніz прегрэшeній просsще, вLчце, и3 вёчнующіz и3збaвитисz мyки, и3 всsкагw њѕлоблeніz лю1тагw міродeржца. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: моли1сz твоемY сн7у и3 бGу, прегрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою всес™0му рождествY твоемY.

И# чтeмъ надгр0бное сл0во григ0ріа бGосл0ва, є4же њ вели1цэмъ васjліи, на четhре ч†сти.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра самоглaсна, глaсъ ѕ7:

И#зліsсz благодaть во ўстнaхъ твои1хъ, прпdбне џ§е, и3 бhлъ є3си2 пaстырь хrт0вы цRкве, ўчA словє1сныz џвцы вёровати въ трbцу є3диносyщную, во є3ди1номъ бжcтвЁ.

КанHнъ прaздника. Творeніе стефaново: Їрм0съ по двaжды, тропари1 же на д7. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

Nсмери1ца днeй, носsщаz џбразъ бyдущагw, твоeю, хrтE, просвэщaетсz и3 њсщ7aетсz в0льною нищет0ю: въ сeй бо зак0ннw њбрёзалсz є3си2 пл0тію.

Њбрёзаніе пріeмлетъ nсмоднeвное хrт0съ своегw2 ржcтвA, и3 сегw2 днeсь сёнь спрsтаетъ, свётъ возсіzвaz н0выz бlгодaти.

И$нъ канHнъ с™и1телz васjліа, на }. Творeніе їwaнна дамаскинA. Глaсъ и3 їрм0съ т0йже.

ТвоемY глaсу подобaше пріити2, васjліе, начaти хотsщымъ хвалы6 тво‰: но, џ§е, мольбY пріeмъ, бlгодaть подавaй незави1стнw нaмъ.

Добродётелей ты2 жест0кій шeствовалъ є3си2 пyть, въ глaдкій дости1глъ є3си2 и3 несопроти1вный нбcный восх0дъ, и3 всBмъ kви1лсz є3си2 џбразъ, васjліе.

Страстн0е взыгрaніе, томsщее пл0ть, любомyдріz желaніемъ наказaлъ є3си2: тёмже въ нетлённыхъ водворsешисz цrтвіихъ, џ§е васjліе.

Душє1вныz стр†сти, бlгопотрeбнw, васjліе, вкyпэ же и3 тэлє1сныz, д¦0внымъ посёклъ є3си2 мечeмъ: себe же вLцэ жeртву принeслъ є3си2.

Ты2 бhвъ неизречeнныхъ таи1нникъ, васjліе, хrт0ву цrтвію тайнонаучи1лъ є3си2, свzщeнне џ§е, ћвэ, трbческій свётъ њблистaлъ є3си2 нaмъ.

БGор0диченъ: Кто2 и3зрещи2 твоE по дост0инству возм0жетъ, є4же пaче сл0ва, зачaтіе; бGа бо родилA є3си2 пл0тію, всечи1стаz, нaмъ ћвльшасz сп7са и3 гDа.

Катавaсіа, пeрвый ли1къ поeтъ їрм0съ:

Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2, и3 сyшею сво‰ влечeтъ, въ нeй покрhвъ проти6вныz, крёпкій во брaнэхъ гDь, ћкw прослaвисz.

Другjй ли1къ, їрм0съ:

Шeствуетъ морскyю волнsщуюсz бyрю, сyшу ѓбіе ї}ль ћвльшуюсz: чермнhй же п0нтъ трістaты є3гЂпєтскіz покры2 кyпнw, водостлaненъ гр0бъ, си1лою крёпкою десни1цы вLчни.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ, гDи, дрeвомъ ўмерщвлeй грёхъ, и3 стрaхъ тв0й всади2 въ сердцA нaсъ, пою1щихъ тS.

Сл0во вопл0щшеесz пресyщественное, въ престaтіе зак0на њбрёзасz: начaтокъ же бжcтвенныz бlгодaти, и3 жи1зни нетлённыz нaмъ подадE.

Зак0на и3сп0лнитель, не ћкw сопроти1венъ бGу сhй хrт0съ воплоти1выйсz показaсz, и3 спод0бисz в0лею њбрёзатисz nсмоднeвенъ.

Препод0бнагw: СпритечE хrт0ву, и3 спросіS пaмzть твоS, џ§е, ржcтвY, є3гHже несказaнное тaинство твои1ми ўчeньми ћвэ сотвори1лъ є3си2.

Стрaхомъ гDнимъ ўтверждaемь, начaло бо мyдрости сeй є4сть, люб0вію лyчшею впери1лсz є3си2 премyдрости, q васjліе.

Наказaніz бhвъ всsкагw и3сп0лненъ, не т0кмw д0льнzгw и3 попирaемагw, мн0гw же пaче лyчшагw, показaлсz є3си2 мjру свётъ, васjліе.

Васjліе премyдре, вшeлъ є3си2 дэsніемъ, и3 дэsніе вшeствіе видёніz бжcтвеннэйшагw показaлъ є3си2, и3 сyщихъ рaзуму научи1лсz є3си2 ћвэ.

БGор0диченъ: Безсёменнw во чрeвэ бGа зачалA є3си2, и3 раждaеши несказaннw воплощeнна: на нег0же зрёти не смёютъ, чcтаz, нбcныхъ си6лы, приснодв7о.

Катавaсіа, ли1къ пeрвый:

Крёпость даsй царє1мъ нaшымъ гDь и3 р0гъ помaзанныхъ свои1хъ возносsй t дв7ы раждaетсz, грzдeтъ же ко крещeнію. ТомY вёрніи возопіeмъ: нёсть с™ъ, ћкw бGъ нaшъ.

Другjй:

Е#ли1цы дрeвнихъ и3зрэши1хомсz сётей, брaшенъ львHвъ сотрeнныхъ член0вными, рaдуимсz и3 разшири1мъ ўстA, сл0во плетyще t словeсъ сладкопёніz, и4мже къ нaмъ наслаждaетсz даровaній.

Кондaкъ прaздника, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Всёхъ гDь њбрёзаніе терпи1тъ, и3 человёчєскаz прегрэшє1ніz, ћкw бlгъ њбрёзуетъ, даeтъ спасeніе днeсь мjру: рaдуетсz же въ вhшнихъ и3 создaтелевъ їерaрхъ и3 свэтон0сный бжcтвенный таи1нникъ хrт0въ васjлій.

Тaже сэдaленъ с™aгw, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Премyдрости сл0ва навhкъ, и3 писaніе зак0на tложи1въ, всBмъ проповёдалъ є3си2 бlгодaти сл0во, и3 дyшъ скриж†ли ўглaдилъ є3си2 словесы2 твои1ми, въ ни1хже начертaлъ є3си2 бжcтвєннаz ўчє1ніz. Тёмже и3 мрaкъ прошeдъ џблакомъ покр0ва тэлесE, и3 просіsлъ є3си2 д¦омъ, с™и1телю васjліе: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Ћкw сhй бeздна чlвэколю1біz, њдёzлсz є3си2, вLко, въ зрaкъ рaбій, и3 пл0тію њбрёзалсz є3си2, дaруz всBмъ человёкwмъ вели1кую твою2 ми1лость.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, слyхъ твоегw2 смотрeніz, и3 прослaвихъ тS, є3ди1не человэколю1бче.

Њбрёзаніе престA, tнeлэже хrт0съ в0лею њбрёзасz, kзы6къ мн0жество спасaz бlгодaтію.

Бyдущагw непрестaнную nсмaгw вёка жи1знь и3з8wбражaетъ, въ ню1же вLка њбрёзасz пл0тію.

Препод0бнагw: Ўкрашaетсz ћкоже ржcтв0мъ хrт0ва невёста цeрковь, тaкw и3 пaмzтію твоeю, всеблажeнне.

Непребори1мь kви1лсz є3си2 по бз7э борS, васjліе, во всёхъ тогw2 повелёнію покарszсz.

ЦRкви подадeсz t бGа њграждeніе и3 стэнA твердA, васjліе всеблажeнне.

СопротивобHжнымъ сёчиво ты2 сэкaтельное и3 џгнь, поzдazй прeлесть, kви1лсz є3си2, џ§е васjліе.

БGор0диченъ: М0лимъ тS, чи1стаz, ћже бGа безсёменнw зачeнши, при1снw моли1ти за рабы6 тво‰.

Катавaсіа: Ўслhшахъ, гDи, глaсъ тв0й, є3г0же рeклъ є3си2, глaсъ вопію1щагw въ пустhни, ћкw возгремёлъ є3си2 надъ водaми мн0гими, твоемY свидётельствуzй сн7у, вeсь, бhлъ сошeдшагw д¦а, возопи2: ты2 є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Другjй: Nгнeмъ њчи1щсz тaйнагw зрёніz, поS прbр0къ человёкwвъ новодёйство, возглашaетъ глaсъ, д¦омъ плeщущь, воплощeніе kвлsющь неизречeнна сл0ва: и4мже си1льныхъ держ†вы сотр0шасz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2, и3н0гw б0га не знaемъ.

Ты2 t дв7ы м™ре несказaннw прошeдъ, гDи, и3 въ человёческій не не спод0билсz є3си2 њдёzтисz џбразъ, ћкw младeнецъ, зак0ннw зак0нъ и3сп0лнилъ є3си2.

Н0щи ўпод0бисz, ћкw сёнь зак0нную лю1бzщи ї}лz, р0ждшаz, и3зъ неsже њблистaвшій свётъ мjра хrт0съ kви1сz.

Препод0бнагw: В0дитъ вои1стинну сугyбъ цRковь прaздникъ днeсь њбрёзаніz, ћкw мLнца вLки ћвльшагwсz на земли2, и3 пaмzть рабA мyдра и3 требlжeнна.

Непостижи1мый свётъ почи1въ въ тебЁ, прпdбне, пресвётлу свэщY мjру тS показA хrт0съ: тёмже пaмzть твою2 поeмъ, васjліе.

Всетeмно напи1санное въ сінaи бытіE мwmсeемъ, ты2 сказyz t бжcтвенныхъ сокр0вищь, начертaлъ є3си2 всBмъ, пребlжeнне васjліе.

Ни законопол0жникъ мwmсeй, ни пeрвэе зак0на їHсифъ бhсть, и4же по тебЁ пи1щи пшеницомёритель. Бжcтвенныz бо пл0ти сaмъ раздроби1тель kви1лсz є3си2, васjліе.

БGор0диченъ: ТебЁ, р0ждшей хrтA, всёхъ содётелz, зовeмъ: рaдуйсz, чcтаz, рaдуйсz, свётъ возсіsвшаz нaмъ: рaдуйсz, вмэсти1вшаz бGа невмэсти1маго.

Катавaсіа: Ї}съ, животA начaльникъ, разрэши1ти њсуждeніе грzдeтъ ґдaма первоздaннагw. Њчищeній же, ћкw бGъ, не трeбуz, пaдшаго њчищaетъ во їoрдaнэ: въ нeмже враждY ўби1въ, преимyщь всsкъ ќмъ ми1ръ дaруетъ.

Другjй: ВрагA тeмнагw и3 њсквернeннагw ћда њчищeніемъ д¦а и3змовeни, къ н0вой пристaхомъ неблaзненной стези2, водsщей въ непристyпную рaдость, є3ди1нэмъ пристyпну, и4мже бGъ примири1сz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бeздна мS мн0га грэх0внаz њкружaетъ, и3 вопію1 ти, прbр0ка подражazй: t тли1 мz, гDи, возведи2.

Пріsтъ конeцъ зак0нъ, tнeлэже хrт0съ младeнствовавъ, и3сп0лнитель зак0на сhй, њбрёзаніе воспріsтъ, и3 разрэши2 зак0нную клsтву.

СуббHтство, њбрёзаніе же шатaніz є3врeйскагw ћвльшагwсz хrтA мановeніемъ престA, и3 возсіS бlгодaти веснA.

Препод0бнагw: Напитaлъ є3си2 дyшы, тaющыz глaдомъ, ни1щихъ nби1льнw, и3 ѓлчущихъ сердцA всsкагw и3сп0лнилъ є3си2, васjліе, бжcтвеннагw весeліz.

Напитaлъ є3си2 богaтнw ѓлчущыz пи1щею нбcною: хлёбъ бо ѓгGльскій є4сть сл0во твоE, васjліе, и4мже и3зрsденъ пшеницодaвецъ бhлъ є3си2.

Собрaлъ є3си2 пчeльный, васjліе, люботрyднw добродётели всsкіz цвётъ, и3 худ0гъ бhвъ, въ ни1хже ўблажaешисz.

Потщaлсz є3си2 мjра tлучи1тисz, и3 съ бGомъ пожи1ти: тёмже нестоsтєльнаz и3 тлBннаz, всебlжeнне васjліе, њстaвль, пребыв†ющаz, ћкw мyдръ, стzжaлъ є3си2.

БGор0диченъ: Спаси2 t бёдъ рабы6 тво‰, бцdе, ћкw вси2 по бз7э къ тебЁ прибэгaемъ, ћкw къ неруши1мэй стэнЁ и3 предстaтельству.

Катавaсіа: Глaсъ словесE, свэти1льникъ свёта, денни1ца сlнца, п®тeча въ пустhни, покaйтесz, всBмъ вопіeтъ лю1демъ, и3 пред8wчи1ститесz: сe бо предстои1тъ хrт0съ, t тли2 мjръ и3збавалszй.

Другjй: Возжелённаго ћвствова со всебlжeннымъ глaсомъ nц7ъ, є3г0же и3з8 чрeва tрhгну: є4й, глаг0летъ, сeй соестeственъ сн7ъ, сhй свэтозaренъ, произни1че и3з8 человёча р0да: сл0во же моE жи1во, и3 человёкъ промышлeніемъ.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Kви1лсz є3си2 њсновaніе непоколеби1мое цRкве, подаS всBмъ некрaдомое гDство человёкwмъ, запечатлёz твои1ми велёньми, небоzвлeнне васjліе препод0бне.

Јкосъ: Цэломyдріz чaша, ўстA премyдрости, и3 степeнь ўчeній, васjлій вели1кій, всBмъ њблистaетъ мhсленнw. Пріиди1те u5бо, и3 стaнемъ въ домY б9іи, тeплэ взирaюще, чудесы2 сегw2 красsщесz, ћкоже лучeю њблистaвшесz житіS, чи1стымъ д¦омъ прохлaждшесz, под0бzщесz тогw2 вёрэ, и3 теплотЁ, и3 смирeнію, и4миже д0мъ kви1сz є3стествA б9іz, къ немyже вопію1ще поeмъ: небоzвлeнне васjліе прпdбне.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џбразу злат0му, на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz, посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: благословeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ.

Свётло и3 пресвётло ржcтво2 хrт0во, и3 бyдущагw њбновлeніz подписaвшее тaинство днeсь: ћкw зак0ннымъ чи1номъ сп7съ њбрёзуетсz, не ћкw бGъ, но ћкw человёкъ, и3 зак0на и3сполнeніе.

Зак0нъ и3сполнsz, зак0на творeцъ пл0тію днeсь в0лею њбрёзуетсz, њбрёзаніе содэвaz грэх0вныz зимы2, и3 звaти дaруz: бlгословeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ.

Препод0бнагw: Џбразъ nц7A сн7ъ, и3 сн7а д¦ъ є4сть: тh же д¦а, q васjліе, несквeрнено зерцaло, д0мъ же всеS трbцы. Бlжeнна пaмzть твоS, и3 слaвzщіи ю5 воспрославлsютсz.

Ўглуби1въ ќмъ во глубины6 б9іz непостижи6мыz, и3 собрaвъ многоцённый ты2 би1серъ рaзума, нап0лнилъ є3си2 мjръ премyдростію, и3 звaти научи1лъ є3си2: бlгословeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ.

Q є3ди1но дохновeніе ўмA сщ7eнныхъ сопрyгъ, ћкоже є3ди1на душA во двою2 тэлесёхъ нераздёльнw, въ григ0ріи васjлій, желaніемъ бжcтвеннымъ совокyплени, въ васjліи же григ0рій, нhнэ моли1те хrтA њ стaдэ вaшемъ.

Nц7ъ сир0тъ, и3 вдHвъ защи1тникъ, и3 богaтство ни1щихъ, болsщихъ ўтэшeніе, и3 сyщихъ въ богaтствэ њкормлeніе, стaрости жeзлъ kви1лсz є3си2 и3 наказaніе ю4ности, и3 монaшествующихъ добродётели прaвило, васjліе.

Њчи1стивъ t всsкагw ти1ннагw сквернeніz ќмъ, васjліе, сразсмотри1лъ є3си2 д¦Hвнаz желaннымъ твои1мъ д¦омъ. Тёмже, воспэвaz трbцу, со дерзновeніемъ взывaлъ є3си2: бlгословeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ.

БGор0диченъ: ТS купинY мwmсeй въ горЁ сінaйстэй nгнепали1му, чcтаz, прови1дzше, пріeмшую неwпaльнw нестерпи1мую зарю2 неизглаг0ланнагw существA, соедини1вшагwсz дебельствY пл0ти, є3ди1ныz въ нeмъ с™hхъ v3постaсей.

Катавaсіа: Ю$ношы бlгочести6выz, пeщи џгненнэй приwбщи1вшыzсz, шумsщъ д¦ъ р0сный невреди1мы сохрани2, и3 б9іz ѓгGла снисхождeніе. Тёмже, въ плaмени њрошaеми, благодaрственнw воспэвaху: препётый nтє1цъ гDи и3 б9е, бlгословeнъ є3си2.

Другjй: Њпали2 струeю ѕмjєвы главы6 пeщный выс0кій плaмень, ю4ношы носsщъ благочести6выz, ўти1шивый неудободержи1мую мглY и3з8 грэхA, всю1 же њмывaетъ рос0ю д¦а.

Пёснь }.

Їрм0съ: Неизречeнною мyдростію состaвльшаго всsчєскаz бGа сл0ва, и3 t не сyщихъ во є4же бhти привeдшаго, бlгослови1те дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Во nсмhй дeнь њбрёзуетсz, ћкw младeнецъ, вLка: ї}са же пріeмлетъ и3меновaніе, ћкw мjра є4сть сп7съ и3 гDь.

Ко хrт0ву ржcтвY дост0йнw nсмhй спрzжeсz, с™и1телz всеслaвнаz пaмzть, ю4же почитaюще вёрою, поeмъ гDа и3 превозн0симъ во вёки.

Препод0бнагw: Несказaннымъ пр0мысломъ даровaвшаго васjліа мjру, свётъ бlгочeстіz, трубy же бGосл0віz, бlгослови1те, дэлA гDнz, гDа.

Богaтнымъ дёйствомъ всeльшасz въ мyдраго васjліа, и3 тёмъ бlгочeстнw бGосл0вившаго, бlгослови1те, дэлA гDнz, гDа.

Б9eственныхъ твои1хъ словeсъ наслади1вшіисz, васjліе, непрестaннw въ твоeй пaмzти торжествyюще, вопіeмъ: бlгослови1те, дэлA гDнz, гDа.

Лучы2 словeсъ и3спусти1лъ є3си2, васjліе, мjру, свётомъ наставлsющыz є3ди1но чествовaти трbческое є3стество2: бlгослови1те, дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: И#з8 nц7A прошeдшаго прeжде вBкъ, и3 безлётнаго бGа сл0ва, и3 въ послBднzz возсіsвша и3з8 дв7ы, бlгослови1те, дэлA гDнz, гDа.

Катавaсіа: Тaйну преслaвную вавmлHнскаz показA пeщь, и3сточи1вшаz р0су, ћкw струsми и3мsше невещeственный џгнь воспріsти їoрдaнъ, и3 њб8sти пл0тію крещaема зижди1телz, є3г0же благословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Другjй: Своб0дна ќбw твaрь познавaетсz, и3 сhнове свёта прeжде њмрачeнніи: є3ди1нъ стeнетъ тмы2 предстaтель. Нhнэ да благослови1тъ ўсeрднw вин0внаго, прeжде nкаsнное kзhкwвъ всенаслёдіе.

На f7-й пёсни ЧCтнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвы њбрёзаніz:

Величaй, душE моS, по зак0ну пл0тію њбрёзавшагосz гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ћже прeжде с0лнца свэти1льника бGа возсіsвшаго, пл0тски къ нaмъ пришeдшаго, и3з8 бокY дв7и1чу, неизречeннw воплоти1вшаz, бlгословeннаz всечcтаz, тS, бцdе, величaемъ.

Тaже вторhй ли1къ поeтъ т0йже припёвъ и3 їрм0съ. Пр0чыz же три2 припэвaемъ къ тропарє1мъ.

Величaй, душE моS, во nсмhй дeнь њбрёзаніе пріемлю1ща. Двaжды.

Днeсь вLка њбрёзуетсz пл0тію, ћкw младeнецъ, и3сполнsz зак0нъ. Е#ди1ножды.

Днeсь вLка пл0тію њбрёзасz, ї}съ наречeсz. Е#ди1ножды.

Прешeдъ предёлы хrт0съ человёческагw всегw2 є3стествA, преестeственнw и3з8 дв7ы раждaетсz: и3 писaніе зак0нное ћкоже повелэвaетъ, пл0тію њбрёзаетсz, и3 и3сп0лнитель зак0на kвлsетсz.

Пріиди1те, вLки сл†внаz хrтHва и3менов†ніz во свzтhни торжествyимъ: ї}съ бо бGолёпнw наречeсz днeсь. Съ си1миже и3 пaмzть с™и1телz величaемъ.

Тaже с™aгw припёвы къ тропарє1мъ є3гw2.

Величaй, душE моS, во їерaрсэхъ васjліа вели1каго. Двaжды.

Величaй, душE моS, вселeнныz пресвётлаго свэти1льника. Двaжды.

Величaй, душE моS, t кесарjи васjліа вели1каго. Двaжды.

Сeй же вмёстw слaвы:

Величaй, душE моS, ўкраси1вшаго хrт0ву цRковь.

Вмёстw И# нhнэ:

Величaй, душE моS, чcтнёйшую нбcныхъ в0инствъ, дв7у пречcтую бцdу.

Пeрвагw пaстырz, ћкw nвчA вёрное хrт0во, васjліе, живонHснымъ стопaмъ послёдовалъ є3си2: мучи1телю бо твою2 дyшу, џ§е, предaлъ є3си2, д0блественнэ предбёдствуz њ цRкви, всеблажeнне.

ЦRк0вное всесщ7eнное хrт0во ви1дэвъ совокуплeніе, твои1мъ ўкрaшено с™и1тельствомъ, мyдре, всегуби1тель, ћкw t гр0ма, тресновeнъ бhвъ, падeсz мучи1тель: сyщіz бо въ тебЁ д¦а зари2 не стерпЁ, васjліе.

Ґпcтолwвъ сэдaлища, ли1ка же страдaлєцъ хrт0выхъ, патріaрхwвъ ски1ніи, и3 прaведныхъ слaдости, и3 рaдости прbр0кwвъ спод0билсz є3си2, васjліе: бцdы бо служи1тель и3 трbцы таи1нникъ бhлъ є3си2.

Превhспрєннzz водaми покрывazй є3ди1нъ гDь, возстzзyzй м0ре, бє1здны же и3зсушazй и3зъ тебє2, чcтаz, пл0ть воспріeмый, t виfлеeма тщи1тсz ко їoрдaну кrти1тисz пл0тію.

Тaже џба ли6ка, сошeдшесz вкyпэ, пою1тъ пeрвый припёвъ прaздника, и3 їрм0съ:

Недоумёетъ всsкъ љзhкъ благохвали1ти по достоsнію, и3з8умэвaетъ же ќмъ и3 премjрный пёти тS, бцdе. Nбaче, бlгaz сyщи, вёру пріими2: и4бо люб0вь вёси бжcтвенную нaшу: тh бо хrтіaнъ є3си2 предстaтельница, тS величaемъ.

Тaже припёвъ: Величaй, душE моS, чcтнёйшую нбcныхъ в0инствъ, дв7у пречcтую бцdу.

И# їрм0съ: Q пaче ўмA ржcтвA твоегw2 чудeсъ! Невёсто всечcтаz, м™и бlгословeннаz, є4юже получи1вше всесовершeнное спасeніе, дост0йнw хвaлимъ, ћкw благодётелz, дaръ носsще пёснь благодарeніz.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Любомyдріz желaніемъ њбрёзалъ є3си2, џ§е, души2 твоеS покрывaло, и3 мjру показaлсz є3си2, ћкw с0лнце, чудесы2, и3 вёрныхъ њзари1лъ є3си2 мы6сли, бGомyдре, трbцы таи1нниче, q васjліе мyдре, и3 служи1телю бцdы! Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ: прaздника:

Пл0тію њбрёзуетсz зак0нъ и3сп0лнивый, ћкw младeнецъ nсмоднeвенъ, вэкHвъ зижди1тель: и3 пеленaми повивaетсz, ћкw человёкъ: и3 млек0мъ питaетсz, и4же вс‰ безмёрною крёпостію, ћкw бGъ, содержaй, и3 мановeніемъ возводsй.

На хвали1техъ стіхи6ры, на ѕ7, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Терпи1тъ њбрёзаніе пл0тію, и3з8 nц7A кромЁ сэчeніz же и3 тлёніz неизречeннw р0ждсz, ћкw сл0во, и3 ћкw бGъ t бGа, въ непрел0жнэмъ пребывazй бжcтвЁ: тёмъ, по зак0ну пaче зак0на бhвый, клsтвы зак0нныz и3збавлsетъ вс‰, и3 свhше бlгословeніе дaруетъ. Тёмже, преблаг0е є3гw2 схождeніе восхвалsюще, поeмъ и3 бlгодaрственнw прославлsемъ, того2 молsще, душaмъ нaшымъ даровaти вeлію ми1лость. Двaжды.

По бlгодaти сн7ъ б9ій бhвъ, возрождeніемъ бжcтвеннагw кRщeніz, є3стеств0мъ и3 и4стиною, и3 первовёчна сн7а б9іz и3 сл0ва, є3диносyщна nц7Y и3 собезначaльна, и3сповёдалъ є3си2, препод0бне: є3ретікHвъ же незатворє1ннаz ўстA свётлостію твои1хъ словeсъ загради1лъ є3си2, тёмже и3 въ цrтва вы6шнzz всели1лсz є3си2, сцrтвуzй є3ди1ному и3 є3стeственнэ цrтвующему хrтY, богaтнw раздаю1щему мjру вeлію ми1лость.

Внyтрь нбcнагw хрaма, ћкw с™и1тель свzщeненъ, вмэсти1лсz є3си2, дэsніемъ и3 видёніемъ, премyдрости начaлами, ћкw nдeждею с™0ю, њбложeнъ. И# нhнэ, въ вhшнэмъ жeртвенницэ, прпdбне, свzщeнствуz, и3 бGу предстоS, и3 невещeственную слyжбу совершaz, поминaй ми1лостивнw, всеблажeнне васjліе, совершaющыz пaмzть сщ7eнную твою2 и3 всечестнyю, хrтA молS, подаю1щаго мjрови вeлію ми1лость.

Вeсь њсщ7eнъ бGу, и3 всеoбрaзнw t дётства возложeнъ, мyдрости пребжcтвенныz њзари1всz зарsми, сyщихъ разумёніе ўzсни1лъ є3си2, свётлw сказyz и3 мyдрэ повёдаz, є4же въ сyщихъ бlгочи1ніе творS, познaніz бжcтвеннэйшагw дёла. Тёмже тS бGоглаг0лива и3 бжcтвенна ўч™лz и3 свэтон0сна свэти1льника цRк0внаго проповёдуемъ, хrтA молsща, подаю1щаго мjру вeлію ми1лость.

Стрaхомъ ўтверди1всz б9іимъ, начaло премyдрости разумёлъ є3си2, васjліе: стрaхъ премyдростію и3 житіS прaвостію превозшeлъ є3си2, џ§е: люб0вію же бGу сраствори1всz, и3 св0йственнэйшій бhлъ є3си2. Тёмже, бжcтвєннымъ наказaвсz њправдaніємъ и3 судьбaмъ, человёкwвъ и3з8учи1лъ є3си2 nбhчаи, и3 ўкраси1лъ є3си2 вёрныхъ рaзумы, закопоположeньми д¦0вными ўzсни1въ соб0ръ. ХrтA u5бо моли2, душaмъ нaшымъ даровaти вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7:

И#зліsсz бlгодaть во ўстнaхъ твои1хъ, прпdбне џ§е, и3 бhлъ є3си2 пaстырь хrт0вы цRкве, ўчS словє1сныz џвцы вёровати въ трbцу є3диносyщную во є3ди1номъ бжcтвЁ.

И# нhнэ, глaсъ }:

Сходsй сп7съ къ р0ду человёческому, пріsтъ пеленaми пови1тіе, не возгнушaсz плотскaгw њбрёзаніz, nсмоднeвенъ по м™ри, безначaльный по nц7Y. ТомY вёрніи возопіи1мъ: ты2 є3си2 бGъ нaшъ, поми1луй нaсъ.

Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь васjліа. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, є3ктєніи2, и3 tпyстъ.

И# знaменуютсz брaтіz є3лeемъ t канди1ла с™aгw, ѓще и3зв0литъ настоsтель, и3 поeмъ стіхи1ру самоглaсну. На №-мъ часЁ тропaрь прaздника: Слaва, васjліа: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ прaздника. И# прHчаz. И# совершeнный tпyстъ.

На часёхъ кондаки2 глаг0лемъ прaздника и3 с™aгw, премэнsюще.

На літургjи: Блажє1нна, t канHна прaздника, пёснь G: и3 с™aгw, пёснь ѕ7.

По вх0дэ тропaрь прaздника и3 с™aгw. Слaва, кондaкъ с™aгw: И# нhнэ, прaздника.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰:

Стjхъ: Къ тебЁ, гDи:

И# с™aгw, глaсъ №:

ЎстA мо‰ возглаг0лютъ:

Ґпcлъ къ колоссaємъ, зачaло сн7д.

И# с™aгw ко є3врeємъ, зачaло т}i.

Ґллилyіа, глaсъ }: Пасhй ї}лz:

Стjхъ: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости:

Е#ђліе луки2, зачaло ѕ7.

И# с™aгw, зачaло к7д.

Совершaетсz бжcтвеннаz літургjа вели1кагw васjліа. И# поeмъ за Дост0йно:

Њ тебЁ рaдуетсz:

Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ:

Другjй: Въ пaмzть вёчную:

(Зри2) Ѓще случи1тсz њбрёзаніе гDне, и3 с™aгw васjліа вели1кагw въ недёлю. Твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскrны по nбhчаю: На стіх0внэ стіхи1ра воскrна глaса є3ди1на. Тaже стіхHвныz стіхи6ры васjліа, вели1кіz вечeрни, глaсъ №, самоглaсны, съ припёвы и4хъ: Слaва, глaсъ ѕ7. И#зліsсz благодaть: И# нhнэ: Не ўстыдёсz всеблагjй бGъ: По Трис™0мъ, тропaрь воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. И# tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни: На ГDи, воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры воскrны G, и3 прaздника G, и3 с™aгw, на д7. Слaва, с™aгw: Премyдрости рачи1тель: И# нhнэ: бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ, прокjменъ. И# чтє1ніz G. На літjи стіхи1ра хрaма: И# с™aгw васjліа. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры nктHиха: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь с™aгw двaжды: и3 Бцdе дв7о, є3ди1ножды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ, двaжды: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны съ бGор0дичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz пред8 бGоzвлeніемъ. По полmелeи тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: и3 v3пакои2 глaса, и3 сэдaльны с™aгw вси2, по є3ди1ножды: Слaва, сэдaленъ по полmелeи: И# нhнэ, прaздника. И# чтeніе въ бGосл0вэ, сл0во надгр0бное њ вели1комъ васjліи. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскрeсное. Воскресeніе хrт0во: и3 pал0мъ н7. Стіхи1ра воскrна. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 прaздника на д7: и3 с™aгw, на ѕ7. Катавaсіа: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2: и3 Шeствуетъ морскyю: кjйждо ли1къ св0й їрм0съ. По G пёсни кондaкъ прaздника и3 сэдaленъ с™aгw, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7 пёсни кондaкъ с™aгw, и3 јкосъ. И# чтeмъ пр0логъ. На f7 пёсни поeмъ Честнёйшую. Припёвы же прaздника, и3 с™aгw не поeмъ. Свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, д7: и3 с™aгw под0бны, д7, со nбhчными припBвы є3гw2. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ: Преблагословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое, тропaрь воскрeсенъ. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. И# њглашeніе студjтово. Даeтсz же и3 є3лeй по nбhчаю t канди1ла с™aгw, и3 и3схождeніе въ притв0ръ, и3 чaсъ №-й. И# конeчный tпyстъ. На часёхъ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Трис™0мъ, кондaкъ прaздника. На G-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Трис™0мъ, кондaкъ с™aгw, и3 прaздника, премэнsюще глаг0лемъ.

На літургjи: Блажє1нна глaса, на д7: и3 прaздника пёснь G, на д7: и3 с™aгw ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскрeсенъ, и3 прaздника, и3 с™aгw: Слaва, кондaкъ с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ недёли пред8 просвэщeніемъ, глaсъ ѕ7: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰: Стjхъ: Къ тебЁ, гDи, воззовY: И# с™aгw, глaсъ №: ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость: Ґпcлъ недёли пред8 просвэщeніемъ, къ тімоfeю, зачaло с§и. Другjй ґпcлъ къ колоссaємъ, зачaло сн7д. Ґллилyіа, глaсъ }, недёли пред8 просвэщeніемъ: Б9е, ўщeдри ны2: Стjхъ: Пасhй ї}лz: Е#ђліе недёли пред8 просвэщeніемъ, мaрка, зачaло №. И# њбрёзаніz, луки2, зачaло ѕ7. Причaстенъ: Хвали1те гDа: Другjй: Въ пaмzть вёчную: Літургjа васjліа вели1кагw. За Дост0йно, Њ тебЁ рaдуетсz:

(Зри2) СуббHта пред8 бGоzвлeніемъ.

На літургjи Ґпcлъ къ тімоfeю, зачaло сп7д. Е#ђліе матfeа, зачaло є7.

(Зри2) Недёлz пред8 бGоzвлeніемъ:

Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰:

Стjхъ: Къ тебЁ, гDи, воззовY, б9е м0й.

Ґпcлъ въ тімоfeю, зачaло с§и.

Ґллилyіа, глaсъ }: Б9е, ўщeдри ны2:

Е#ђліе мaрка, зачaло №.

Причaстенъ: Хвали1те гDа съ небeсъ:

 

Коментарисање није више омогућено.