НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Їаннуaріа д7i

Прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ, въ сінaи и3 раjfэ и3збіeнныхъ.

Поeмъ всю2 слyжбу препод0бныхъ въ Gi дeнь. Понeже въ сjй дeнь tдаeтсz прaздникъ просвэщeніz, и3 поeтсz слyжба прaздника.

Вeчеръ: Nбhчнаz каfjсма, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: поє1мыz на сaмый прaздникъ. Слaва, и3 нhнэ: Приклони1лъ є3си2 главY п®тeчи: Прокjменъ днE. Вх0да нёсть, паремjй не чтeмъ. Тaже, Спод0би, гDи: и3 є3ктеніA, И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву: На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, со стіхи2 и4хъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По Нhнэ tпущaеши, и3 по трис™0мъ тропaрь прaздника. Тaже є3ктеніA, Поми1луй нaсъ, б9е: и3 tпyстъ. С™aго же, и4же на рzдY, поминaемъ на tпyстэ. Воyтріе полyнощницу поeмъ по nбhчаю съ каfjсмою, и3 тропари2 глаг0лемъ рzдовы6z. И# моли1тву глаг0лемъ: Помzни2, гDи, въ надeжди воскресeніz: И# tпyстъ.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь прaздника три1жды. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника. И# чтeніе прaздника. КанHнъ пeрвый со їрмос0мъ на }: другjй канHнъ со їрмос0мъ на ѕ7. Їрмосы2 поeмъ nбою2 канHнwвъ по двaжды. Катавaсіа, їрм0съ поeмъ пeрвагw канHна, на сх0дэ. По G-й пёсни v3пакои2, глaсъ є7: Е#гдA kвлeніемъ твои1мъ: По ѕ7-й пёсни кондaкъ прaздника, и3 јкосъ. На f7-й пёсни Честнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвы прaздника, ћкоже и3 на сaмый прaздникъ. Свэти1ленъ прaздника є3ди1ножды. Слaва, и3 нhнэ, т0йже. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника, на д7. Слaва, глaсъ ѕ7: Водaми їoрдaнскими: И# нhнэ, глaсъ в7: Днeсь хrт0съ на їoрдaнъ: И# славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ тропaрь прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ. И# nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ. И# чaсъ №-й тропaрь и3 кондaкъ прaздника.

На літургjи: Бlжє1нна, nбои1хъ канHнwвъ пёснь f7, на }. ҐнтіфHнwвъ же прaздника не глаг0лемъ. По вх0дэ тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaздника. Тaже Трис™0е. Прокjменъ, Ґллилyіа и3 причaстенъ прaздника. Ґпcлъ и3 є3ђліе днE.

Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz tдaніе бGоzвлeніz въ недёлю прeжде мытарS и3 фарісeа.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи1ра воскрeсна є3ди1на, и3 прaздника, стіх0вна со стіхи2 свои1ми, вели1кіz вечeрни. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: Днeсь хrт0съ: пи1санъ на хвали1техъ.

На вели1цэй вечeрни: По nбhчной стіхол0гіи. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны G, и3 вост0ченъ є3ди1нъ: и3 прaздника ѕ7, поє1мыz на сaмый прaздникъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. На літjи стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о, двaжды: и3 прaздника є3ди1ножды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcтольскихъ. Ѓще же нёсть бдёніz. По Нhнэ tпущaеши, тропaрь воскрeсенъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи по Дост0йнэ, по Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскрє1сны, съ бGорHдичны и4хъ. И# чтeніе. Тaже непорHчны, съ тропари2: ЃгGльскій соб0ръ, v3пакои2 глaса. Степє1нна. Прокjменъ, Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскрeсно, и3 пр0чее воскрeсно и3 до канHна. КанHнъ воскрeсенъ со їрмос0мъ на д7, и3 бцdэ на двA: и3 прaздника џба канHна на }. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни кондaкъ прaздника, и3 јкосъ, и3 v3пакои2 прaздника, и3 чтeніе прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ воскrнъ и3 јкосъ, и3 чтeмъ пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ Честнёйшую: Свэти1ленъ воскрeсенъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскрє1сны д7: и3 прaздника д7, со Слaвнымъ, съ припёвы и4хъ. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2, бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ, тропaрь воскрeсенъ т0чію, є3ктєніи2, и3 tпyстъ: и3 њглашeніе, и3 и3схождeніе nбhчное въ притв0ръ. И# чaсъ №-й, и3 конeчный tпyстъ. На часёхъ тропaрь воскрeсенъ, Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника и3 воскрeсенъ, глаг0лемъ премэнsюще.

На літургjи: Бlжє1нна глaса на ѕ7: и3 прaздника пёснь f7-z nбои1хъ канHнwвъ на д7. По вх0дэ тропaрь воскрeсенъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ воскrнъ: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, Ґпcлъ и3 є3ђліе, недёли рsдъ. Ґллилyіа и3 причaстенъ прaздника, и3 днE.

Зри1мъ же и3 сегw2 ўказaніz.

Ѓще приспёетъ въ д7i їаннуaріа недёлz њ мытари2 и3 фарісeи, на tдaніе бGоzвлeніz, поeмъ воскрeсно, и3 тріHди, и3 прaздника.

Въ суббHту вeчера, на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскрє1сны, на д7. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса, мaлыz вечeрни. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на: и3 прaздника стіх0вна вели1кіz вечeрни со стіхи2 є3S. Слaва, и3 нhнэ, прaздника: Днeсь хrт0съ: пи1санъ на хвали1техъ. По Трис™0мъ тропaрь воскrнъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктеніA мaлаz, и3 tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни: Бlжeнъ мyжъ, каfjсму всю2: на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны, глaса G, и3 тріHди G, со Слaвнымъ, и3 прaздника д7, поє1мыz на сaмый прaздникъ, Слaва, прaздника. И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ, прокjменъ днE. На літjи стіхи6ры прaздника, и3 тріHди самогл†сны: Фарісeа велехвaльный глaсъ: Слaва, мытарS и3 фарісeа: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны: Слaва, тріHди: И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды, и3 прaздника, є3ди1ножды, и3 чтeніе. Ѓще же нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, тропaрь воскрeсенъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На повечeріи по Дост0йнэ: по Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника: Слaва, и3 нhнэ, тріHди.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскрє1сны, съ бGорHдичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ. И# непорHчны: v3пакои2 глaса, и3 чтeніе. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса, и3 є3ђліе воскрeсно. Воскресeніе хrт0во: Pал0мъ н7. Слaва, Покаsніz: И# нhнэ, На спасeніz стези6: тaже, Поми1луй мS, б9е: и3, Мн0жєства содёzнныхъ мн0ю лю1тыхъ: КанHнъ воскрeсенъ: со їрмос0мъ на д7, и3 тріHди на д7: и3 прaздника џба канHна на ѕ7. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ, и3 сэдaленъ тріHди. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника: На f7-й пёсни поeмъ Честнёйшую: Свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, тріHди: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскрє1сны д7: и3 прaздника со Слaвнымъ д7, съ припёвы и4хъ. Слaва, самоглaсенъ тріHди: И# нhнэ, Преблагословeнна є3си2, бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ тропaрь воскрeсенъ т0чію, є3ктеніи6, и3 tпyстъ, и3 и3схождeніе въ притв0ръ. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz. И# чaсъ №-й. И# совершeнный tпyстъ. На №-мъ часЁ тропaрь воскрeсенъ, Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Трис™0мъ кондaкъ тріHди. Тaкожде и3 на G-мъ, и3 на ѕ7-мъ, и3 на f7-мъ часёхъ глаг0лемъ тропари2: кондаки1 же прaздника и3 тріHди, премэнsюще глаг0лемъ.

На літургjи: Бlжє1нна глaса на д7: и3 тріHди пёснь G, на д7: и3 прaздника пёснь f7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскрeсенъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ тріHди: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ глaса, и3 прaздника. Ґпcлъ и3 є3ђліе днE. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй, прaздника.

 

Коментарисање није више омогућено.