НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Їаннуaріа з7

Соб0ръ с™aгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна.

Вeчеръ стіхол0гіа не бывaетъ, бдёніz рaди бhвшагw, кромЁ суббHты.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника G глaсъ в7:

Просвэти1телz нaшего, просвэщaющаго всsкаго человёка, ви1дэвъ п®тeча кrти1тисz пришeдша, рaдуетсz душeю, и3 трепeщетъ, рук0ю показyетъ є3го2, и3 глаг0летъ лю1демъ: сeй и3збавлszй ї}лz, свобождazй нaсъ t и3стлёніz. Q безгрёшный хrтE, б9е нaшъ, слaва тебЁ!

И#збaвителю нaшему, t рабA крещaему, и3 д¦а пришeствіемъ свидётельствуему, ўжас0шасz зрsще ѓгGльскаz вHинства. Глaсъ же съ нб7сE принесeсz t nц7A: сeй, є3г0же п®тeча рук0ю крещaетъ, сн7ъ м0й є4сть возлю1бленный, њ нeмже бlговоли1хъ. ХrтE б9е нaшъ, слaва тебЁ!

Їoрд†нскіz струи6 тебE и3ст0чника пріsша, и3 ўтёшитель въ ви1дэ голуби1нэ схождaше. Приклонsетъ вeрхъ приклони1вый нб7сA. Зовeтъ и3 вопіeтъ брeніе зижди1телю: чт0 ми повелэвaеши, ћже вhше менє2; ѓзъ трeбую твоегw2 кRщeніz. Q безгрёшный хrтE, б9е нaшъ, слaва тебЁ!

И# предтeчи G. Глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи м§ницы:

Ви1дэвъ тS грzдyща, хrтE, къ себЁ предтeча, и3 крещeніz просsща, съ трeпетомъ возопи2: чт0 ми повелэвaеши, ±же пaче си1лы соверши1ти; q всеси1льне гDи, кaкw рук0ю коснyсz тебє2, рук0ю вс‰ содержaщагw; тh мz пaче крести2 рабA твоего2.

Kви1хсz вeсь человёкъ нhнэ, пристyпенъ тебЁ бhхъ, є3стеств0мъ непристyпный: в0лею њбнищaхъ богaтъ сhй, ћкw да њбнищaвшее њбогащY нетлёніемъ и3 и3збавлeніемъ. Приступи2, крести2 тлёнію неподлежaщаго, и3 мjръ t тли2 и3з8имaющаго.

Содержи1мь є4смь tвсю1ду, и3 кaмw бэжaти недоумёюсz, речE зижди1телю п®тeча: пот0къ сhй пи1щный, щeдре, кaкw ќбw тS рBчныz вшeдшаго пріи1мутъ струи6, и3зливaюща спасeніе, почитaющымъ твоE с™0е, сл0ве, kвлeніе;

Слaва, глaсъ ѕ7:

Во пл0ти свэти1льниче, п®тeче сп7совъ, прозzбeніе непл0дныz, дрyже сyщагw t дв7ы, є3мyже взыгрaньми во ўтр0бэ поклони1лсz є3си2, и3 крести1лъ є3си2 въ водaхъ їoрдaнскихъ: сего2 моли2, м0лимсz, прbр0че, бyдущихъ и3збэжaти треволнeній.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.

БGъ сл0во kви1сz пл0тію р0ду человёческому, стоsше крести1тисz во їoрдaнэ. И# глаг0лаше къ немY п®тeча: кaкw прострY рyку, и3 прикоснyсz верхY держaщагw всsчєскаz; ѓще и3 t мRjи є3си2 мLнецъ, но вёмъ тS бGа превёчнаго, по земли2 х0диши пэвaемый t сераф‡мъ, и3 рaбъ вLку крещaти не научи1хсz. Непостижи1ме гDи, слaва тебЁ.

Вх0дъ. Прокjменъ, глaсъ з7:

БGъ нaшъ на нб7си2 и3 на земли2, вс‰, є3ли6ка восхотЁ, сотвори2.

Стjхъ: Во и3сх0дэ ї}левэ t є3гЂпта, д0му їaкwвлz и3зъ людeй в†рваръ, бhсть їудeа с™hнz є3гw2, ї}ль џбласть є3гw2.

Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть.

Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2; и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть;

И# пaки: БGъ нaшъ на нб7си2 и3 на земли2:

Тaже, є3ктеніA.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Ћкw ви1дэ тS, вLко, їwaннъ предтeча, къ немY и3дyща, ўжaсенъ бhвъ, ћкw благонрaвенъ рaбъ со стрaхомъ вопіsше: к0е смирeніе, сп7се; кaz нищетA, въ ню1же њдёzлсz є3си2, богaтствомъ блaгости смири1вшагосz человёка вознeсъ, ћкw благоутр0бенъ, ћкw въ него2 њдёzвыйсz;

Стjхъ: М0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ возврати1сz вспsть.

Грzди2 ко мнЁ, тaинство совершaющему спаси1тельное, предтeчи противовэщaлъ є3си2, со стрaхомъ послужи2, сп7се всsческихъ, и3 не ўжасaйсz. Сокрушeннаго бо ґдaма грэх0мъ њбновлsz, крещaюсz, ћкw человёкъ: є3стеств0мъ несквeрный, їoрдaнскими водaми, въ ни1хже ви1диши пришeдша мS.

Стjхъ: Чт0 ти є4сть, м0ре, ћкw побёгло є3си2; и3 тебЁ, їoрдaне, ћкw возврати1лсz є3си2 вспsть;

С0лнце њчищaемо кто2 t земнор0дныхъ ви1дэ, їwaннъ проти1вw речE, и3 њдэвaющаго нб7о џблаки њбнажaема всего2, и3 и3ст0чники и3 рёки содэвaющаго въ в0ды входsща; дивлю1сz несказaнному смотрeнію твоемY, вLко: не њтzгчи2 рабA твоего2 стрaшными повелBніи.

Слaва, глaсъ д7.

Вmзантjево: Ћкw д¦а рачи1тель, и3 бlгодaти бGовэщaннаz лaстовица, ћснw смотрeніе цReво, человёческому р0ду и3зъ чи1стыz свётлw возсіsвшаго, человёкwвъ на њбновлeніе, просвэти1лъ є3си2, предтeче, сётующихъ nбhчай teмлz въ конeцъ, и3 жи1зни присносyщныz пріsти направлsz сердцA, въ покаsніи крещaемыхъ, бlжeнне бGопріsтне.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Пріиди1те, подражaимъ м{дрыz дBвы, пріиди1те, срsщимъ ћвльшагосz вLку: ћкw пріи1де, ћкw жени1хъ ко їwaнну. Їoрдaнъ ви1дэвъ тS ўбоsсz и3 пождA. Їwaннъ вопіsше: не смёю держaти верхA безсмeртнагw. Д¦ъ схождaше въ ви1дэ голуби1нэ њсвzти1ти в0ды. И# глaсъ съ нб7сE: сeй є4сть сн7ъ м0й, пришeдый въ мjръ спасти2 р0дъ человёческій, гDи, слaва тебЁ.

Тропaрь, глaсъ в7:

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, тебё же довлёетъ свидётельство гDне, п®тeче, показaлбосz є3си2 вои1стинну и3 прbр0кwвъ честнёйшій, ћкw и3 въ струsхъ кrти1ти спод0билсz є3си2 проповёданнаго. Тёмже за и4стину пострадaвъ рaдуzсz, бlговэсти1лъ є3си2 и3 сyщымъ во ѓдэ бGа ћвльшагосz пл0тію, взeмлющаго грёхъ мjра и3 подаю1щаго нaмъ вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника:

Во їoрдaнэ крещaющусz тебЁ, гDи, трbческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz: и3 д¦ъ въ ви1дэ голуби1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. Kвлeйсz хrтE б9е, и3 мjръ просвэщeй, слaва тебЁ.

На повечeріи, по трис™0мъ, кондaкъ предтeчи:

Плотскaгw твоегw2 пришeствіz ўбоsвсz їoрдaнъ, стрaхомъ возвращaшесz: прbр0ческое же служeніе и3сполнsz їwaннъ, трeпетомъ спрsташесz: ѓгGльскіz чи1ни ўжасaхусz, зрsше тS во струsхъ пл0тію крещaема: и3 вси2 сyщіи во тмЁ њзарsхусz, воспэвaюще тS ћвльшагосz, и3 просвэти1вшаго вс‰.

На полyнощницэ глаг0лемъ каfjсму nбhчную.

По №-мъ Трис™0мъ, вмёстw, СE жени1хъ: глаг0лемъ тропaрь прaздника.

По в7-мъ Трис™0мъ, кондaкъ предтeчи:

Плотскaгw твоегw2 пришeствіz:

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, Предтeчи: И# нhнэ, прaздника.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Ї}су р0ждшусz t дв7ы мRjи, и3 во їoрдaнэ крeщшусz t їwaнна, д¦ъ сни1де на него2 зри1мый въ ви1дэ голуби1нэ. Сегw2 рaди прbр0къ со ѓгGлы глаг0лаше зовhй: слaва пришeствію твоемY, хrтE, слaва цrтвію твоемY, слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не человэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Во струsхъ ви1дэвъ тS їoрдaнскихъ крести1тисz хотsща, вели1кій предтeча, хrтE, съ весeліемъ взывaше: пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

КанHнъ прaздника пeрвый со їрмос0мъ на ѕ7, тропари2 на д7: и3 другjй со їрмос0мъ на д7. Їрмосы2 nбою2 канHнwвъ прaздника по двaжды: и3 предтeчи на д7, глaсъ т0йже.

КанHнъ прaздника. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2, и3 сyшею сво‰ влечeтъ, въ нeй покрhвъ проти6вныz, крёпкій во бранёхъ гDь, ћкw прослaвисz.

Ґдaма и3стлёвшаго њбновлsетъ струsми їoрдaнскими, и3 ѕміє1въ главы6 гнэздsщихсz сокрушaетъ цRь вэкHвъ гDь, ћкw прослaвисz.

Nгнeмъ б9ествA невещeственнымъ, въ пл0ть вещeственну њдёzвсz, їoрдaнскою њблагaетсz вод0ю, воплощeйсz t дв7ы гDь, ћкw прослaвисz.

Сквeрну њмывazй человёкwвъ, си1мъ њчи1щсz во їoрдaнэ: и5мже восхотёвъ ўпод0бисz, є4же бЁ пребhвъ, сyщыz во тмЁ просвэщazй гDь, ћкw прослaвисz.

И$нъ канHнъ прaздника. Глaсъ т0йже.

Пёснь №.

Їрм0съ: Шeствуетъ морскyю волнsщуюсz бyрю, сyшу ѓбіе ї}ль ћвльшуюсz: чeрмный же п0нтъ трістaты є3гЂпєтскіz покры2 кyпнw, водостлaненъ гр0бъ, си1лою крёпкою десни1цы вLчни.

Ќтру ћвльшусz человёкwмъ свэтон0сну, нhнэ t пустhни къ водaмъ їoрд†нскимъ, цRю2, преклони1лъ є3си2 с0лнца твою2 вhю, ли1ка мрaчна родоначaльника и3схи1тити, сквeрны же всsкіz њчи1стити твaрь.

Безначaльне, струsмъ спогрeбшасz тебЁ, сл0ве, н0ваго прев0диши, и3стлёвшаго лeстію сего2, несказaннw t nц7A пріeмъ глaсъ держaвенъ: сeй возлю1бленный, рaвенъ же мнЁ є4сть џтрокъ є3стеств0мъ.

КанHнъ предтeчи. Глaсъ в7. Творeніе fеофaново, є3гHже краегранeсіе:

Крести1телю хrт0въ, хвалє1ніz мо‰ пріими2.

Пёснь №.

Їрм0съ: Непроходи1мое волнsщеесz м0ре, б9іимъ свои1мъ велёніемъ и3зсуши1вшему, и3 пэшешeствовати сквозЁ є5 ї}льтєскіz лю1ди настaвльшему, гDеви пои1мъ: слaвнw бо прослaвисz.

Погружaема мS страстeй бyрею, предтeче, мlтвами твои1ми предвари1въ спаси2: безстрaстіz бо сaмъ бhлъ є3си2 пріsтелище чcтн0е и3 чистёйшее, гDу свhше t младeнства возложeнъ.

Рaдуzсz бGу предстоsй ѓгGлъ, равноaгGльнаго бlговэсти2 захaріи честн0му, твоемY свzщeнствующу nтцY, тS, всебlжeнне, гDнz предтeчу, и3 дрyга бhвша.

И#сп0лненъ бhлъ є3си2 всес™aгw д¦а, є3щE во чрeвэ твоеS мaтере внyтрь носи1мь, и3 взыгрaніемъ крaснымъ дёвственный пл0дъ рaдуzсz возвэсти1лъ є3си2, и3 поклони1лсz є3си2, прbр0че всечeстне.

Непрох0дный всBмъ человёкwмъ пeрвэе, стрaнный пyть житіS просёкшаго, и3 крести1вшаго хrтA во їoрдaнскихъ струsхъ, восхвaлимъ гDнz п®тeчу, б9eственнаго и3 бGомyдраго.

БGор0диченъ: Всеwсщ7eнный двcтва хрaмъ, во чрeвэ бGа сл0ва чревоноси1вшаz, притекaющыz къ тебЁ и3 призывaющыz, чcтаz, спаси2 моли1твами твои1ми, бёдъ разрушaющи нахождeніе, всенепор0чнаz.

Катавaсіа: Глубины2 tкрhлъ є4сть дно2:

Другjй: Шeствуетъ морскyю: По кли1росwмъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Крёпость даsй царє1мъ нaшымъ гDь и3 р0гъ помaзанныхъ свои1хъ возносsй t дв7ы раждaетсz, грzдeтъ же ко крещeнію. ТомY, вёрніи, возопіeмъ: нёсть с™ъ, ћкw бGъ нaшъ.

Непл0днаz дрeвле и3 безчaднаz лю1тэ, днeсь весели1сz хrт0ва цeрковь: вод0ю бо и3 д¦омъ сhнове тебЁ роди1шасz, вёрою взывaюще: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ.

Вeліимъ глaсомъ въ пустhни вопіeтъ п®тeча: хrтY ўгот0вайте пути6, и3 стези6 бGу нaшему пр†вы содёлайте, вёрою взывaюще: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Е#ли1цы дрeвнихъ и3зрэши1хомсz сётей, брaшенъ львHвъ сотрeнныхъ член0вными, рaдуимсz и3 разшири1мъ ўстA, сл0во плетyще словeсъ сладкопёніz, и4мже къ нaмъ наслаждaетсz даровaній.

Ўмерщвлeніе пeрвэе насади1вый твaри, ѕвёрz ѕлодёйственнагw воwбрaжсz въ є3стество2, њмрачaетсz плотски1мъ пришeствіемъ, ќтру ћвльшусz, прирази1всz вLцэ, сокруши1ти свою2 враждeбную главY.

Влечeтъ къ себЁ бGоздaнное є3стество2 ўтр0бы мучи1телz, погребeнное предёлы: раждaетсz пaки земнор0дныхъ њбновлeніе, дёло держaвно совершaz вLка: пріи1де бо т0е њчи1стити хотS.

И$нъ.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰. Возвесели1босz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ, пaче тебє2, гDи.

Непл0дствіz поношeніе разрэши1лъ є3си2, познaвъ дв7ы бжcтвенное ржcтво2, взыгрaлъ є3си2 рaдуzсz во чрeвэ мaтерни, всехвaльне, ѓгGлwвъ сожи1телю, гDень предтeче блажeннэйшій.

Стези6 пред8угот0вивъ гDни, шeствовалъ є3си2 предъ лицeмъ є3гw2, прbр0че: ћкw свэти1льникъ бо всBмъ kвлszй слaвы џ§ее сіsніе, ћвльшеесz пл0тію нaсъ рaди, показaлсz є3си2 всёхъ и3зsщнэйшій.

Возсіsлъ є3си2, ћкw ќтро, прaвды сlнце возвэщaz сyщымъ во тмЁ: всёхъ бо спасeніz ты2 бhлъ є3си2 проповёдникъ и3 предтeча, и3 всBмъ глаг0лалъ є3си2: ко хrтY приступи1те вёрою, и3 спасeтесz.

БGор0диченъ: Рaдость неизглаг0ланную пріeмши, зачалA є3си2 безсёменнw твоего2 вLку, всю2, бGомaти, вселeнную призвaвшаго. Е#мyже и3 взывaемъ: ћкw нёсть с™ъ пaче тебє2, гDи.

Катавaсіа: Крёпость даsй:

Другjй: Е#ли1цы дрeвнихъ:

Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй, и3 свётъ тв0й, гDи, знaменасz на нaсъ, въ рaзумэ пою1щихъ тS: пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

Јкосъ: Галілeи kзhчестэй, завулHнстэй странЁ, и3 нефfали1мстэй земли2, ћкоже речE прbр0къ, свётъ вели1къ возсіS хrт0съ, њмрачє1ннымъ свэтлA kви1сz зарS и3зъ виfлеeма њблистaющаz, пaче же и3зъ мRjи гDь, всeй вселeннэй возсіzвaетъ лучы2 сlнце прaвды. Тёмже и5же t ґдaма назjи, пріиди1те вси2 њблечeмсz въ него2, да согрёемсz: покрывaетъ бо наг‡z, и3 просвэщaетъ тє1мныz. //Пришeлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный.

Тaже сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Їoрдaнъ струsми слyжитъ, и3 їwaннъ простирaетъ рyку тлённую, ћвльшусz тебЁ, неви1диме, пл0тію ко крещeнію: но џвъ ќбw возвращaшесz вспsть со стрaхомъ, џвъ же ѓбіе держaше съ трeпетомъ тS нетлённаго. Вои1стинну ѓгнецъ б9ій и3ст0чникъ присножив0тный, и3ст0чники же и3 морS, и3 человёки њсвzти1въ: трbца бо просіS свhше, сн7а тS и3менyетъ роди1тель, и3 с™hй д¦ъ сх0дитъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, глaсъ тв0й, є3г0же рeклъ є3си2, глaсъ вопію1щагw въ пустhни, ћкw возгремёлъ є3си2 надъ водaми мн0гими, твоемY свидётельствуzй сн7у, вeсь бhвъ сошeдшагw д¦а, возопи2: ты2 є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Њчищaемо с0лнце кто2 ви1дэ, проповёдникъ вопіeтъ, пресвётлое є3стеств0мъ; да тебE водaми сіsніе слaвы, nц7A џбразъ присносyщнагw њмhю, и3 сёно сhй nгню2 прикоснyсz твоегw2 б9ествA: тh бо є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Kви2 бжcтвенное, є4же и3мЁ бlгоговёніе мwmсeй прилучи1всz тебЁ: ћкw бо и3з8 купины2 тS возгласи1вша разумЁ, ѓбіе tврати2 лицE, ѓзъ же кaкw тS ўви1жу ћснw; и3ли2 кaкw рyку положY на тS; тh бо є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Душeвное совершaz, мyдре, и3 сл0вомъ почтeный, бездyшныхъ стыждyсz. Ѓще бо крещy тz, клевeтна ми2 є4сть nгнeмъ дымsщаzсz горA, побёгшее же м0ре на дв0е, и3 їoрдaнъ сeй возврати1выйсz: тh бо є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

И$нъ.

Їрм0съ: Nгнeмъ њчи1щсz тaйнагw зрёніz, поS прbр0къ человёкwвъ новодёйство, возглашaетъ глaсъ, д¦омъ плeщущъ, воплощeніе kвлsющь неизречeнна сл0ва, и4мже си1льныхъ держ†вы сотр0шасz.

П0сланъ t nц7A, всесвётлое сл0во, н0щи tгнaти ѕломрaчное стремлeніе, и3 и3скорени1ти грzдeши человёкwвъ грэхи2, сhны же привлещи2 твои1мъ крещeніемъ, бlже, свBтлы t стрyй їoрдaнскихъ.

Сaмое прови1дэвъ наречeнное сл0во, ћснw проповёдникъ вопіeтъ твaри: сeй прeжде менє2, вторhй пл0тію, соoбрaзенъ просіS бжcтвенною си1лою, враждeбный нaшъ tsти грёхъ.

Пaжить ў себє2 животв0рну носS, ўловлsетъ ѕміє1въ гнёздамъ натекaz мн0гими сэтьми2, низлагaz бGъ сл0во: запинaетъ же ўzзви1вшаго всемjрный р0дъ, сего2 потрeбль и3збавлsетъ твaрь.

И$нъ.

Їрм0съ: Пою1 тz, слyхомъ бо, гDи, ўслhшахъ и3 ўжас0хсz, до менє1 бо и4деши, менE и3щS заблyждшаго. Тёмъ мн0гое твоE снизхождeніе, є4же на мS, прославлsю, многоми1лостиве.

Њсквернє1нныz њмhти вод0ю послaлсz є3си2, t вLки ўготовлsz пріsти, взeмлющагw грёхъ хrтA, и3 лeсть tгонsща бGоразyміz зарeю, всечeстне.

Ћда мS ѕміи1на ўгрызeніz и3сцэли1ти, бlжeнне, моли2, и4же хrтA водaми крести1въ їoрдaнскими, въ ни1хже ѕміє1въ возгнэзди1вшуюсz ѕл0бу сп7съ сокруши2.

Мyдростію б9іею ўкрaшенъ, пришeлъ є3си2 хrтопроповёдникъ: вопію1щагw бо бhлъ є3си2 зовyщій, покaйтесz, глaсъ, ћкw прbр0къ провозгласи2, сyщаго пaче всёхъ человBкъ тS показyz нaмъ.

Стрaнное и3 человёки нетрeнное живhй житіE, предстaлъ є3си2 водaмъ, всеизрsднэйше, їoрд†нскимъ, глaсъ џ§ій слhшавъ, и3 пришeствіе д¦а ўзрёвъ.

БGор0диченъ: И$же вс‰ создaвый гDь, по нaмъ сaмъ зи1ждетсz, всели1всz, всечcтаz, во ўтр0бу твою2 всес™yю, во џбразъ человёчь њдёzсz, и3 св0й џбразъ спасE.

Катавaсіа: Ўслhшахъ, гDи, глaсъ тв0й:

Другjй: Nгнeмъ њчи1щсz:

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ї}съ, животA начaльникъ, разрэши1ти њсуждeніе грzдeтъ ґдaма первоздaннагw, њчищeній же ћкw бGъ не трeбуz, пaдшаго њчищaетъ во їoрдaнэ: въ нeмже враждY ўби1въ, преимyщь всsкъ ќмъ ми1ръ дaруетъ.

Сшeдшымсz без8 числA лю1демъ t їwaнна крести1тисz, сaмъ посредЁ и4хъ стA. Провозглaси же предстоsщымъ: кто2 показA, непокори1віи, гнёва вaмъ ўклони1тисz хотsщагw бhти; плоды2 достHйны хrтY сотвори1те: предстоsй бо нhнэ ми1ръ дaруетъ.

Дёлатель и3 зижди1тель посредЁ стоsй, ћкw є3ди1нъ всёхъ сердцA и3спытyетъ, чисти1тельную же лопaту рук0ю пріeмъ, всемjрное гумно2 всемyдрэ разлучaетъ, непл0діе палS, бlгоплHднымъ вёчный жив0тъ дaруетъ.

И$нъ.

Їрм0съ: ВрагA тeмнагw и3 њсквернeннагw ћда њчищeніемъ д¦а и3змовeни, къ н0вой пристaхомъ неблaзненной стези2, водsщей въ непристyпную рaдость, є3ди1нэмъ пристyпну, и5мже бGъ примири1сz.

Ви1дэвъ зижди1тель, во мрaцэ прегрэшeній плени1цами неизбёжными, є3г0же воwбрази2 пє1рсты, поставлsетъ на nбою2 р†му воздви1гъ горЁ, нhнэ во многотекyщихъ водaхъ њмывaz студA дрeвнzгw ґдaмова ѕлaгw нрaва.

Со бlгочeстіемъ притецeмъ прилёжнw, ко и3ст0чникwмъ пречи6стымъ течeніz спаси1тельнагw, сл0во ўсмотрsюще t нетлённыz, почерп†ла приносsще жaжди бжcтвенныz, мjра слaдостнэ и3сцэлsz недyгъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Просвэщeніе во тмЁ лежaщихъ, спасeніе tчazнныхъ, хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, б0га не знaю.

Преестeственныz добродётели свэтлостьми2 њзарeнъ, ћкw t нбcнагw тайновождeніе водaмъ предстaлъ є3си2 їoрд†нскимъ, крещaz и3 њчищaz вод0ю, предтeче, вёрою душeвною приступaющыz тебЁ.

Чи1стый и3 нетлённый свётъ хотS крести1ти, сосyдъ чистёйшій показaлсz є3си2, їwaнне: б0лій бо всёхъ t негw2 пред8избрaлсz є3си2, прbр0кwвъ же честнёйшій, прbр0чествованнаго бо спод0билсz є3си2 ви1дэти.

П0сланъ бhвъ пред8 лицeмъ гDнимъ, всегw2 всBмъ стєзи2 человёкwмъ показyz, прикасaетсz трепeщz верхY вLчню, и3 кRщaетъ глаг0лz предтeча: и3н0гw рaзвэ тебє2 б0га не вёмъ.

Кто2 ви1дэ, и3ли2 кто2 слhша когдA безсквeрнаго создaнію вeрхъ преклонsюща, рук0ю вс‰ содержaщаго, тёмъ трeпетнw крести1тель вопіsше: и3н0гw пaче тебє2 б0га не вёмъ.

БGор0диченъ: Сн7ъ б9ій, сн7ъ тв0й, дв7о, ћвэ показaсz, дэлA ћкw бGъ совершaz в0лею є3ди1ною. Тёмже тS вси2 и4стиннw бцdу и3 гDственнw и3менyемъ: и3нhz бо м™ре б9іz не вёмы.

Катавaсіа: Ї}съ, животA начaльникъ:

Другjй: ВрагA тeмнагw:

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Глaсъ словесE, свэти1льникъ свёта, денни1ца сlнца, п®тeча, въ пустhни, покaйтесz, всBмъ вопіeтъ лю1демъ, и3 пред8wчи1ститесz: сe бо предстои1тъ хrт0съ, t тли2 мjръ и3збавлszй.

Р0ждсz нетлённw t бGа и3 nц7A, t дв7ы кромЁ сквeрны воплощaетсz хrт0съ: є3мyже ремeнь, ±же t нaсъ сл0ва сочтaніz, разрэши1ти неуд0бь ўчи1тъ предтeча, земнорHдныz t лeсти и3збавлsz.

Nгнeмъ кrти1тъ конeчнымъ хrт0съ проти6вныz, ґ не бGа мyдрствующихъ є3го2: д¦омъ же њбновлsетъ вод0ю бlгодaти разумли6выz бжcтвA є3гw2, t прегрэшeній и3збавлsz.

И$нъ.

Їрм0съ: Вожделённаго ћвствова со всебlжeннымъ глaсомъ nц7ъ, є3г0же и3з8 чрeва tрhгну: є4й, глаг0летъ, сeй соестeственъ сн7ъ сhй свэтозaренъ, произни1че и3з8 человёча р0да: сл0во же моE жи1во, и3 чlвёкъ промышлeніемъ.

T глуби1ннагw львA, тревечeрній стрaннэ прbр0къ во внyтреннихъ валszсz, ѓбіе произhде, пакибытіS спасeніе, t ѕмjz человэкоубjйцы, всBмъ пред8zвлsz въ послBднzz лBта.

Tвeрсту нeбу всесвётлыхъ писaній, ўчени1къ зри1тъ t nц7A посылaемь: пребывaющь же д¦ъ на пречи1стэмъ сл0вэ, нашeдъ ћкw г0лубь неизречeннымъ џбразомъ, лю1демъ же kвлsетсz, пришeдшымъ ко вLцэ.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Ты2 сл0ва глaсъ предшeствовалъ є3си2, и3 ћкw свэтон0снаz ѕвэздA возсіsлъ є3си2, провозвэщaz, предтeче, ты2 прaвды сlнца.

Земнhхъ попечeній не ўвёдэлъ є3си2, и3 нбcными надeждами њбогати1лсz є3си2: на земли2 ћкw ѓгGлъ жи1знь соверши1лъ є3си2, всебlжeнне.

Прbр0кwвъ тS печaть знaемъ, ћкw вeтхаго и3 н0ваго ходaтаz, и3 крести1телz и3 п®тeчу, сп7са хrтA предвозвэщaемъ.

БGор0диченъ: Несказaнно вои1стинну зачaтіе, неизречeнно ржcтво2 твоE и3 непостижи1мо всBмъ вBрнымъ познавaетсz и3 вёруетсz, є3ди1на бGоневёсто.

Катавaсіа: Глaсъ словесE:

Другjй: Вожделённаго ћвствова:

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Плотскaгw твоегw2 пришeствіz ўбоsвсz їoрдaнъ, стрaхомъ возвращaшесz: прbр0ческое же служeніе и3сполнsz їwaннъ, трeпетомъ спрsташесz: ѓгGльскіz чи1ни ўжасaхусz, зрsше тS во струsхъ пл0тію крещaема: и3 вси2 сyщіи во тмЁ њзарsхусz, воспэвaюще тS ћвльшагосz, и3 просвэти1вшаго вс‰.

Јкосъ: Њслёпшу ґдaму во є3дeмэ, kви1сz сlнце и3з8 виfлеeма, и3 tвeрзе є3мY зBницы, њмhвъ сі‰ їoрдaнскими водaми: њчернёвшему и3 њмрачeнному свётъ возсіS неугаси1мый. ЎжE є3мY нёсть н0щь, по всегдA дeнь. Е$же ко ќтру ќтро, є3гw2 рaди роди1сz: къ вeчеру бо сокрhсz, ћкоже пи1шетъ, њбрёте зарю2 возставлsющую того2. И$же къ вeчеру падhй, и3змэни1сz мрaка, и3 дости1же ко ќтру ћвльшагwсz, и3 просвэти1вшагw вс‰.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ю$ноши бlгочести6выz, пeщи џгненнэй приwбщи1вшыzсz, шумsщъ д¦ъ р0сный невреди6мы сохрани2, и3 б9іz ѓгGла снизхождeніе. Тёмже, въ плaмени њрошaеми, благодaрственнw воспэвaху: препётый nц7ъ гDи и3 б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ћкоже на нб7си2 съ трeпетомъ и3 чyдомъ предстоsху, во їoрдaнэ си6лы ѓгGльскіz, смотрsюще толи6ка б9іz схождє1ніz: ћкw держaй превhшнихъ в0дъ состaвъ, въ водaхъ плотон0сецъ стоsше, бGъ nц7ъ нaшихъ.

Џблакъ дрeвле и3 м0ре бжcтвеннагw проwбражaху крещeніz чyдо: въ ни1хже дрeвніи крести1шасz, и3сходsще зак0нніи лю1діе. М0ре же бЁ џбразъ воды2, и3 џблакъ д¦а: и4миже совершaеми, бlгословeнъ є3си2, зовeмъ, гDи б9е, во вёки.

Вси2 вёрніи, въ нeмже совершeніе пріsхомъ, бGосл0вzще нем0лчнw со ѓгGлы, прослaвимъ nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго: сe бо трbца v3постaсьми є3диносyщнаz, є3ди1нъ же бGъ, є3мyже поeмъ: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Њпали2 струeю ѕмjєвы главы6 пeщный выс0кій плaмень, ю4ношы носsщъ бlгочести6выz, ўти1шивый неудободержи1мую мглY и3з8 грэхA, всю1 же њмывaетъ рос0ю д¦а.

ТебE живописyющій ґссmрjйскій плaмень ўжaсенъ поставлsеши, въ р0су преведeнъ. Тёмже водA нhнэ, ћкоже плaмень њдэвazй врeдную ѕл0бу, хrтE, прикровeнную њпалsетъ, t поползновeнныz стези2 призывaющи.

Раздёльшусz їoрдaну дрeвле, по сyху прех0дzтъ лю1діе ї}льстіи, тебE держaвнэйшаго, содержaща твaрь некосни1тельнэ, нhнэ въ водaхъ написyющіи, къ нетлённэй и3 полeзнэй стези2.

Вёмы пeрвэе всепaгубный пот0пъ, ми1лостивнw тS всёхъ во тлю2 привести2. Q тревели6каz сотворsz, и3 стр†ннаz! Нhнэ же пот0пльша, хrтE, грёхъ за благосeрдіе и3 человёческое спасeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: КупинA въ горЁ nгнеwпaльнаz, и3 росон0снаz пeщь халдeйскаz, ћвэ предписa тz, бGоневёсто: бжcтвенный бо невещeственный въ вещeственнэмъ чрeвэ џгнь неwпaльнw пріsла є3си2. Тёмже и3зъ тебє2 р0ждшемусz поeмъ: бlгословeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ.

Сщ7еннодёйствовавъ крещeніе, и3 соверши1въ, п®тeче, ±же t бGа ћвэ д†нныz тебЁ т†йны, ћкw ѓгнецъ неѕл0бивъ, сщ7еннодёйствуемый принeслсz є3си2 жeртва. Тёмже съ тоб0ю соглaснw поeмъ: бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.

Н0вый и3ліA ты2 бhлъ є3си2, со дерзновeніемъ, п®тeче, и3 царS њбличaz беззак0нновавша, и3 житіE невещeственно показyz нaмъ, ћкоже џнъ, требlжeнне. Тёмже съ тоб0ю, прbр0че, поeмъ: бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.

И$же прbр0кwвъ б0льшій, и3 ґпcлwвъ, п®тeче, хrт0выхъ бжcтвенную чeсть наслёдовавъ, ты2 зак0на и3сполнeніе, и3 начaло ћвэ н0выz бlгодaти kви1лсz є3си2. Тёмже съ тоб0ю, требlжeнне, поeмъ: бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Пэснословeньми всечcтую и3 бGопріsтную вLчцу, бlгочести1віи дост0йнw вси2 воспои1мъ, ћкw бGа р0ждшую є3динор0днаго нaмъ человёкwмъ ћвльшасz. Къ немyже, вёрніи, соглaснw поeмъ, бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.

Катавaсіа: Ю$ноши бlгочести6выz:

Другjй: Њпали2 струeю ѕмjєвы главы6:

Пёснь }.

Їрм0съ: Тaйну преслaвную вавmлHнскаz показA пeщь, и3сточи1вшаz р0су, ћкw струsми и3мsше невещeственный џгнь воспріsти їoрдaнъ, и3 њб8sти пл0тію крещaема зижди1телz, є3г0же благословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Tложи2 стрaхъ вeсь, и3збaвитель предтeчи речE: мнё же повини1сz, ћкw бlг0му, мнЁ приступи2, сіe бо є3стеств0мъ бhхъ, мои6мъ повелёніємъ покори1сz, и3 крести1 мz сошeдшаго: є3г0же благословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Глаг0лы ћкоже ўслhша кrти1тель вLчни, съ трeпетомъ длaнь простирaетъ: nбaче же рук0ю коснyвсz верхY зижди1телz своегw2, крeщшемусz вопіsше: њсвzти1 мz, тh бо є3си2 бGъ м0й, є3г0же благословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Трbцы kвлeніе во їoрдaнэ бhсть, сaмое бо преб9eственное є3стество2, nц7ъ возгласи2: сeй крещaемый, сн7ъ возлю1бленный м0й. Д¦ъ же пріи1де къ под0бному, є3г0же благословsтъ лю1діе, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Своб0дна ќбw твaрь познавaетсz, и3 сhнове свёта прeжде њмрачeнніи: є3ди1нъ стeнетъ тмы2 предстaтель. Нhнэ да бlгослови1тъ ўсeрднw вин0внаго, прeжде nкаsнное kзhкwвъ всенаслёдіе.

ТріE бGови1дніи во nгни2 њрошaеми, њзарsющесz треми2 всесвётлэ с™hнzми, ћвэ покaзоваху превhшнее є3стество2 смэшeніемъ человёческимъ, nгнепалsщее рос0ю ми1лостивнw всsку пaгубную лeсть.

Да ўбэли1тсz всsкое земн0е є3стество2, t падeніz нhнэ на нeбо возводи1мо: и4мже бо вс‰ соблюдaютсz сл0вомъ, текyщими струsми њмhвшесz, прегрэшeній прeжнихъ ўбэжE, пресвётлw и3змовeно.

И$нъ.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дBйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

ТS и4же на земли2 равноaгGльна ћвльшасz премэнeннымъ житіeмъ, и3 всёхъ вhшша, їwaнне всебlжeнне, рaдостнw почитaемъ, зовyще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Е#ди1но въ трeхъ бжcтвA существо2, є3диносyщными v3постaсьми, прbр0че, научи1лъ є3си2: глaсомъ бо роди1телz, и3 пришeствіемъ д¦а познaлъ є3си2 крещaемаго, сл0ва б9іz присносyщнаго.

Ќтро мhсленное, сlнце возвэщaz, є4же и3з8 дв7ы возсіsвшее, и3з8 непл0дныz предтeклъ є3си2, їwaнне всечeстне, и3 ѓгнца проповёдалъ є3си2, мjра грёхъ человэколю1біемъ взeмлющаго.

Свhше нaсъ нhнэ назирaz, бlжeнне, твои1ми моли1твами сохрани2, бжcтвенному проповёданію послёдующыz твоемY, всебlжeнне, и3 во ўчeніихъ пребывaюще, предтeче, бжcтвенныхъ и3 спаси1тельныхъ твои1хъ догмaтwвъ.

БGор0диченъ: Слaвы џ§іz зачалA є3си2 несказaннw превёчное њсіsніе, и3 сл0во безначaльное, въ начaлэ сyщее разумэвaемое: и3 нhнэ и3з8 тебє2 перворождeнна, всечcтаz, бhвша неизмённw твaри.

Катавaсіа: Тaйну преслaвную вавmлHнскаz:

Другjй: Своб0дна ќбw твaрь познавaетсz:

На f7-й пёсни, Честнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвы прaздника, и3 предтeчи, и3 їрмосы2.

Припёвъ: Величaй, душE моS, честнёйшую г0рнихъ в0инствъ, дв7у пречи1стую бцdу.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Недоумёетъ всsкъ љзhкъ благохвали1ти по достоsнію, и3з8умэвaетъ же ќмъ и3 премjрный пёти тS, бцdе. Nбaче, бlгaz сyщи, вёру пріими2, и4бо люб0вь вёси бжcтвенную нaшу: тh бо хrтіaнъ є3си2 предстaтельница, тS величaемъ.

Тaже вторhй ли1къ поeтъ т0йже припёвъ и3 їрм0съ:

Величaй, душE моS, t п®тeчи крещeніz просsща.

Величaй, душE моS, во їoрдaнэ пришeдшаго крести1тисz.

Дв7де, пріиди2 д¦омъ къ просвэщє1ннымъ, нhнэ приступи1те, п0й, къ бGу вёрою, глаг0лz: просвэти1тесz, сeй ни1щій воззвA ґдaмъ въ падeніи: и4бо того2 ўслhша гDь, пришeдъ струsми їoрдaнскими, тлённаго же њбнови2. Двaжды.

Величaй, душE моS, t n§ескагw глaса свидётельствованна.

И#сaіа, и3змhйтесz, њчи1ститесz, глаг0летъ, лук†вствіz предъ гDемъ њстaвите, жaждущіи, на в0ду жи1ву и3ди1те: кропи1тъ бо вод0ю, њбновлsz хrт0съ приступaющыz къ немY вёрою, и3 къ животY нестарёемому крещaетъ д¦омъ.

Величaй, душE моS, є3ди1наго t трbцы, прекл0ншаго вhю, и3 крещeніе пріeмша.

Соблюдaемсz благодaтію, вёрніи, и3 печaтію: ћкw бо губи1телz бэжaша прaга є3врeи дрeвле њкровaвлена: тaкw и3 нaмъ и3сх0дное бжcтвенное сіE, пакибытіS бaнz бyдетъ. Tсю1ду и3 трbцы ќзримъ свётъ незаходи1мый.

Тaже пeрвый ли1къ поeтъ вторaгw канHна припёвъ:

Днeсь вLка преклонsетъ вhю под8 рyку предтeчеву.

И# їрм0съ: Q пaче ўмA ржcтвA твоегw2 чудeсъ, невёсто всечcтаz, м™и бlгословeннаz! Е$юже получи1вше всесовершeнное спасeніе, дост0йнw хвaлимъ ћкw благодётелz, дaръ носsще пёснь благодарeніz.

Тaже вторhй ли1къ поeтъ т0йже припёвъ, и3 їрм0съ.

Днeсь їwaннъ крещaетъ вLку во струsхъ їoрдaнскихъ.

Ўвёдэхомъ мwmсeю купин0ю kвлє1ннаz, грzди2 стрaнными ўстaвы содёланнаz: ћкw бо спасeсz џгнь носsщи дв7а, свэтон0сна р0ждши бlгодётелz, во їoрдaнскихъ же струsхъ kвлeнна.

Днeсь вLка водaми погребaетъ человёческій грёхъ.

Помазyеши, совершaz человёческое существо2, цRю2 безначaльне, д¦а nбщeніемъ, струsми чи1стыми tмhвъ: и3 тмы2 крёпость же посрaмль возвhшенную, нhнэ въ безпрестaннэмъ воздaти житіи2.

И$нъ.

Їрм0съ: Я%же прeжде с0лнца свэти1льника бGа возсіsвшаго, пл0тски къ нaмъ пришeдшаго, и3з8 бокY дв7и1чу, неизречeннw воплоти1вшаz, бlгословeннаz всечcтаz, тS, бцdе, величaемъ.

Припёвъ къ тропарє1мъ п®тeчєвымъ:

Величaй, душE моS, (и4же) во прbр0цэхъ вели1каго предтeчу.

И#зъ пустhни п®тeча глaсъ, сл0во показyетъ пл0тски къ нaмъ пришeдшее: и3 присyщее прерaдостнw крести1ти гот0витсz, дyшы њчищaющее t грэхA, вёры рaди.

Благодaть же и3 зак0нъ ходaтаz тS чeстна ћвэ предлагaютъ, џвъ ќбw запечaтствующаго, џваz же начинaющаго, всёхъ прbр0кwвъ сл0вомъ предпочтeннаго, пaче ви1димыхъ пожи1вша, всечeстне.

Безтэлє1снымъ под0бное житіE показaвъ, со ѓгGльскими ли1ки весели1тсz, и3 пrт0лу предстоS вLчню рaдуетсz, восхвалsющымъ њставлeніе и3 спасeніе и3спрошaz.

БGор0диченъ:

Припёвъ пeрвый: За бlгоутр0біе всёхъ и3збaвитель человёкъ бывaетъ, и3 плотск0е рождeніе пріeмлетъ, человэколю1бнw пaче человёкwвъ сhй чlвэколю1бецъ, и3з8 двcтвеннагw ложеснA твоегw2, бGороди1тельнице всеблажeннаz.

И# посeмъ на сх0дэ поeмъ џба ли6ка вкyпэ припёвъ прaздника.

Тaже катавaсіа: Недоумёетъ всsкъ љзhкъ:

Тaже припёвъ бцdэ, и3 їрм0съ:

Q пaче ўмA: И# покл0нъ.

Свэти1ленъ п®тeчи.

Под0бенъ: Д¦омъ въ с™и1лищи:

Стези6 пред8угот0валъ є3си2 чyднw гDеви: глaсъ бо бhлъ є3си2 тогw2 пришeствіz, и3 проповёдникъ и4стиннэйшій, прbр0кwвъ превhшній, бlжeнне їwaнне: ты2 свётъ ви1дэлъ є3си2, ћкw неизглаг0ланное є3гw2 скончaвъ смотрeніе.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника:

Kви1сz сп7съ, благодaть и3 и4стина во струsхъ їoрдaнскихъ, и3 сyщыz во тмЁ и3 сёни спsщыz просвэти1лъ є4сть: и4бо пріи1де и3 kви1сz свётъ непристyпный.

На хвали1техъ стіхи6ры, глaсъ №, на д7. Самоглaсны:

Свётъ t свёта возсіS мjру хrт0съ сп7съ нaшъ, kвлeйсz бGъ: семY, лю1діе, поклони1мсz.

Кaкw тS, хrтE, раби2 вLку дост0йнw почти1мъ; ћкw въ водaхъ всёхъ нaсъ њбнови1лъ є3си2.

Ты2 во їoрдaнэ крeщсz, сп7се нaшъ, в0ды њсвzти1лъ є3си2, длaнію рабA рукополагaемый, и3 стр†сти мjра врачyzй. Вeліе тaинство kвлeніz твоегw2, чlвэколю1бче гDи, слaва тебЁ.

И$стинный свётъ kви1сz, и3 всBмъ просвэщeніе дaруетъ. Крещaетсz хrт0съ съ нaми, и4же всsкіz вhшше чистоты2: влагaетъ свzщeніе водЁ, и3 душaмъ сіE њчищeніе бывaетъ, земн0е kвлsемое, и3 вhшше нб7съ разумэвaемое. Бaнею спасeніе, вод0ю же д¦ъ: погружeніz рaди, и4же къ бGу, нaшъ восх0дъ бывaетъ. Чудє1сна дэлA тво‰, гDи, слaва тебЁ.

Слaва, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

ЃгGлъ и3зъ непл0дныхъ ложeснъ произшeлъ є3си2, крести1телю, t сaмыхъ пелeнъ въ пустhню всели1лсz є3си2, печaть же всёхъ прbр0кwвъ показaлсz є3си2: є3г0же бо nни2 многоoбрaзнw ви1дэша, и3 гадaтельнw проповёдаша, сего2 кrти1ти во їoрдaнэ спод0билсz є3си2. Глaсъ же ўслhшалъ є3си2 n§ескій съ нб7сE, свидётельствующь є3гw2 сн7овство2: и3 д¦а ви1дэлъ є3си2 голуби1нымъ ви1домъ, глaсъ влекyщаго на крещaемаго. Но, q всёхъ прbр0кwвъ превhшшій! Не престaй моли1тисz њ нaсъ, вёрнw творsщихъ твою2 пaмzть.

И# нhнэ, глaсъ в7.

Ґнат0ліа: Днeсь хrт0съ на їoрдaнъ пріи1де крести1тисz, днeсь їwaннъ касaетсz верхY вLчню. Си6лы нбcныz ўжас0шасz, преслaвное ви1дzще тaинство, м0ре ви1дэ и3 побэжE, їoрдaнъ ви1дэвъ, возврати1сz. Мh же просвёщшесz вопіeмъ: слaва kви1вшемусz бGу, и3 на земли2 ви1дэнному, и3 просвэти1вшему мjръ.

Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь п®тeчи: Слaва, и3 нhнэ, прaздника: є3ктєніи2 и3 tпyстъ, и3 чaсъ пeрвый.

На №-мъ часЁ тропaрь прaздника: Слaва, п®тeчи: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ кондaкъ прaздника, и3 пр0чее. И# совершeнный tпyстъ.

На літургjи: Бlжє1нна прaздника, пёснь G-z, на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z, на д7.

По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 п®тeчи. Слaва, кондaкъ п®тeчи: И# нhнэ, прaздника.

Вх0дное: Спаси1 ны, сн7е б9ій, во їoрдaнэ кrти1выйсz, пою1щыz ти2: Ґллилyіа.

Си1це поeмъ и3 до tдaніz.

Прокjменъ, глaсъ з7:

Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2.

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й:

Ґпcлъ въ дэsніихъ, зачaло м7в.

Ґллилyіа, глaсъ є7: Свётъ возсіS прaведнику, и3 пр†вымъ сeрдцемъ весeліе.

Стjхъ: Весели1тесz, прaведніи њ гDэ:

Е#ђліе їwaнна, зачaло G.

Причaстенъ: Kви1сz благодaть б9іz:

Другjй: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

Ѓще прилучи1тсz соб0ръ їwaнна п®тeчи въ недёлю, поeмъ си1це:

Въ суббHту вeчера на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскrны и3 бцdы, по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: По каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны глaса, G: и3 прaздника, д7, глaсъ в7: Просвэти1телz нaшего: и3 п®тeчи G, глaсъ №, под0бенъ: Всехвaльніи мyчєницы: Слaва, п®тeчи: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE. На літjи стіхи6ры прaздника, поє1мыz на сaмый прaздникъ. Слaва, прaздника, глaсъ }: ГDи, и3сп0лнити хотS. И# нhнэ, глaсъ т0йже: Днeсь твaрь просвэщaетсz: На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны, t ґлфави1та. Слaва, п®тeчи, глaсъ д7: И# нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о: є3ди1ножды, и3 прaздника є3ди1ножды, и3 п®тeчи, є3ди1ножды. И# чтeмъ въ послaніихъ ґпcтольскихъ.

(Зри2) Ґ и3дёже нёсть всен0щнагw, на повечeріи по Дост0йнэ и3 по Трис™0мъ глаг0лемъ кондaкъ п®тeчи: Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ двaжды: Слaва, п®тeчи: И# нhнэ, прaздника. По nбhчныхъ стіхол0гіахъ сэдaльны воскрє1сны съ бGорHдичны и4хъ: и3 чтeніе въ толковaніи є3ђліа, є4же t матfeа, недёлz по крещeніи. По непор0чнахъ тропари2 и4хъ, и3 v3пакои2 глaса: и3 чтeмъ въ толковaніи є3ђліа, недёлz рsдъ. Ѓще ли же недёлz рsдъ бyдетъ во tстyпкэ, тогдA є3ђліе недёли рsдъ не чтeмъ. Степє1нна глaса, и3 прокjменъ: Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: и3 пр0чее воскrно. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7, и3 прaздника, џба канHна на ѕ7, и3 п®тeчи на д7. Катавaсіа прaздника, џба ли6ка вкyпэ. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3 сэдaленъ п®тeчи двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. И# чтeніе њ принесeніи руки2 п®тeчевы. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ п®тeчи. На f7-й пёсни поeмъ Честнёйшую: Свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, п®тeчи: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 прaздника д7, со стіхи2 прaздничными, и5же пи6саны вeчера на стіх0внэ. Тaже глаг0лемъ стjхъ на глaсъ ѕ7-й: Возвесели1тсz прaведникъ: и3 поeмъ самоглaсну стіхи1ру п®тeчи, ћже пи1сана на слaву, на хвали1техъ: ЃгGлъ и3з8 непл0дныхъ ложeснъ: Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2, бцdе дв7о: Славосл0віе вели1кое: и3 тропaрь воскрeсенъ т0чію: и3 є3ктєніи2, и3 tпyстъ.

На №-мъ часЁ: Тропaрь воскrнъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Трис™0мъ кондaкъ прaздника.

На G-мъ часЁ: Тропaрь воскрeсенъ. Слaва, п®тeчи: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Трис™0мъ кондaкъ п®тeчи. Тaкожде глаг0лемъ и3 на пр0чихъ часёхъ, тропaрь и3 кондaкъ прaздника, и3 п®тeчи, премэнsюще.

На літургjи: Бlжє1нна nктHиха на д7: и3 прaздника пёснь G-z на д7. Nбои1хъ канHнwвъ: и3 п®тeчи пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника, и3 п®тeчи. Тaже Слaва, кондaкъ п®тeчи. И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcтолъ, ґллилyіа, и3 є3ђліе недёли по бGоzвлeніи, и3 п®тeчи. Причaстенъ прaздника, и3 п®тeчи. Въ пaмzть вёчную:

Ѓще не бyдетъ tстyпки, то2 недёли рsдъ чтeмъ ґпcлъ, и3 є3ђліе, под8 зачaло.

Ѓще ли же tстyпка бyдетъ, ґпcла и3 є3ђліа недёли рsду не чтeмъ, и3 прокjменъ глaса њставлsетсz.

Подобaетъ вёдати:

Ѓще прилучи1тсz попрaзднство крещeніz хrт0ва въ недёлю, ґ с™hй поeтсz на д7, и3ли2 на ѕ7.

Въ суббHту вeчера на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскрє1сны и3 бцdэ, по nбhчаю. Тропaрь воскрeсенъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2.

На вели1цэй вечeрни: По стіхол0гіи, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны д7: и3 прaздника G, тогw2 днE, и3 с™aгw G. (Зри2) Ѓще ли поeтсz с™hй на ѕ7, и3ли2 є3мyже и3 полmелeй, и3 поeмъ стіхи6ры воскрє1сны G, и3 прaздника G, и3 с™aгw д7. Слaва, с™aгw. Ѓще же ни2, Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса. На літjи стіхи6ры прaздника, тогw2 днE рzдовы6z стіхHвныz. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Ѓще ли и4мать с™hй Слaву, Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны. Слaва, с™aгw, ѓще є4сть: И# нhнэ, прaздника. Ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды, и3 прaздника є3ди1ножды: и3 Бyди и4мz гDне: и3 пр0чее, и3 чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ, двaжды. Слaва, с™aгw, ѓще є4сть: ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскрє1сны, и3 бGорHдичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz по просвэщeніи, и3 непорHчны, и3 тропaрь: ЃгGльскій соб0ръ: v3пакои2 глaса. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ, недёлz рsдъ. (Зри2: Ѓще ли и4мать с™hй полmелeй. И# по полmелeи, тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: И# по є3ктеніи2 сэдaльны с™aгw вси2, и3 чтeніе.) Степє1нна, и3 прокjменъ глaса: и3 Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскрeсно: стіхи1ра воскрeсна, и3 пр0чее воскрeсно. КанHнъ воскрeсенъ со їрмос0мъ на д7: и3 бцdэ на двA: и3 прaздника на д7: и3 с™aгw на д7. Катавaсіа прaздника. Ѓще полmелeй, и3ли2 славосл0віе, и3 поeмъ канHнъ воскрeсенъ со їрмос0мъ на д7, и3 прaздника на д7, и3 с™aгw на ѕ7. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3 с™aгw, ѓще и4мать, и3 сэдaленъ с™aгw. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3 чтeніе. По ѕ7-й пёсни кондaкъ воскrнъ и3 јкосъ, и3 пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ Честнёйшую. Свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, с™aгw, ѓще и4мать: Ѓще ли ни2, Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскрє1сны д7: и3 с™aгw, ѓще и4мать, подHбны G, и3 самоглaсенъ, и4же на Слaву, поeмъ съ припёвы є3гw2. (Зри2) Ѓще ли не и4мать с™hй хвали1тныхъ, и3 поeмъ стіхи6ры воскрє1сны д7: и3 прaздника д7, тогw2 днE стіхHвны ќтрєнніz съ припёвы прaздничными. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь воскрeсенъ т0чію. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе, и3 nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ, и3 чaсъ №-й.

На №-мъ часЁ: Тропaрь воскрeсенъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ прaздника. Тaкожде и3 въ пр0чыz часы2 глаг0лемъ кондaкъ прaздника и3 воскрeсенъ премэнsюще: ѓще полmелeй, и3 с™aгw.

На літургjи: Бlжє1нна глaса на ѕ7, и3 прaздника пёснь рzдовaz на д7. Ѓще ли и4мать с™hй пёснь: и3 бlжє1нна воскрє1сна на д7: и3 прaздника пёснь рzдовaz на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскрeсенъ, и3 прaздника: Тaже хрaма, и3 с™aгw, ѓще и4мать. Слaва, кондaкъ с™aгw: И# нhнэ, прaздника. (Зри2) Ѓще ли не и4мать с™hй тропарS и3 кондакA: Слaва, воскрeсенъ: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, и3 є3ђліе недёли по просвэщeніи. Тaже с™aгw, ѓще и4мать: ѓще ли ни2, рsдъ. Ґ прокjменъ глaса њставлsетсz. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: Другjй с™aгw, ѓще и4мать: Ѓще ли ни2, прaздника.

 

Коментарисање није више омогућено.