НАСЛОВНА » Свештене књиге (Свето Писмо) » Богослужбени Апостол

Богослужбени Апостол

Къ тімоfeю пeрвое послaніе с™aгw ґпcла пavла

Знамєнaніz къ тімоfeю є3піст0ліи пeрвыz.

(№) Њ наставлeніи въ люб0вь б9ію.

(в7) Њ и3збрaніи є3гw2 во благовёстіе t гони1тельства, по бlгодaти хrт0вэ.

(G) Повелёніе њ вёрэ и3 бlгодaти, с0вэстнэ слyжбэ є3гw2, кромЁ напaсти.

(д7) Њ моли1твэ за вс‰ и3 вездЁ, безѕл0бивэ и3 без8 смущeніz.

(є7) Ћкw не подобaетъ женЁ ўчи1ти.

(ѕ7) КаковY подобaетъ бhти є3пjскопу.

(№) Въ нeмже њ діaконэхъ, мужёхъ же и3 женaхъ.

(з7) Њ б9іи воплощeніи.

(№) Въ нeмже њ бyдущихъ є3ресёхъ бэснhхъ.

(}) Въ кjихъ подобaетъ њбучaтисz благовёрному проповёднику и3 ўчи1телю.

(f7) Њ прилэжaніи є3гw2 и3 цeркви.

(‹) Њ приключeніи, кaкw њбрэтaтисz ко всsкому.

(№i) Њ вдови1цахъ, њ врeмени, и3 џбразэ, и3 строeніи.

(в7i) Њ чeсти пресвЂтерстэй.

(Gi) Њ свzщeніи и3звёстнэ.

(д7i) Ћкw ни є3ди1ное дёло таи1тсz.

(є7i) Њ послушaніи р†бъ.

(ѕ7i) На люби1тели непрaведныхъ прибhткwвъ, и3 њ лжи1выхъ ўчи1телехъ.

(з7i) Завэщaніе крёпко њ чи1стомъ послушaніи.

(}i) Бог†тымъ наставлeніе во и4стинную жи1знь.

Сказaніе къ тімоfeю пeрвагw послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ °t лаодікjи° (°и3з8 лаодікjи°). Винa же послaніz сіS є4сть: во є3фeсэ нёцыи їудeйски живyще, начинaху и4накw ўчи1ти, и3 прельщaти простёйшихъ, и3звётомъ зак0на, сіe же ўслhшавъ ґпcлъ, вели1тъ тімоfeю тaмw пребhти на и3справлeніе и5мъ. Пи1шетъ же послaніе сіE, и3 пeрвэе ќбw воспоминaетъ тімоfeю, вёдущему ю4же во хrтA вёру: ўчS є3го2 њ зак0нэ возбранsти глаг0лющымъ, не по прaвому ўчeнію, и3 запрещaти и5мъ. И$бо и3 сaмъ v3менeа и3 ґлеxaндра погрэши1вшихъ њ вёрэ прeдалъ є4сть сатанЁ, да накaжутсz не хyлити. Сі‰ воспомzнyвъ, пр0чее ўставлsетъ є3мY пр†вила церкHвнаz њ моли1твэ, кaкw, и3 гдЁ, и3 њ к0ихъ подобaетъ моли1тисz: и3 њ є4же молчaти въ цeркви женaмъ, и3 пaче ўчи1тисz, ґ не ўчи1ти и5мъ. Њ є3пjскопэхъ и3 пресвЂтерэхъ и3 діaконэхъ, кaкw и3 кaцэмъ бhти подобaетъ поставлsємымъ. Њ сyщихъ въ цeркви вдови1цахъ, t коли1кихъ лётъ подобaетъ и5мъ глаг0латисz, и3 какwвhмъ и5мъ бhти подобaетъ, и3 кaкw и5мъ подобaетъ внимaти. И# њ є4же цэломyдрити ю3нёйшихъ, и3 велёти пaче посzгaти, ґ не сквeрнw жи1ти. И# њ є4же ўчи1ти богaтыхъ, не высокомyдрствовати, нижE ўповaти на богaтство ги1блющее. Сі‰ разчини1въ, вели1тъ є3мY сі‰ ўчи1ти, и3 ктомY воды2 не пи1ти. Внимaти же себЁ и3 ўчeнію, вёдущу, ћкw бyдутъ временA, въ ни1хже tстyпzтъ нёцыи t вёры. Научи1въ же чи6стымъ бhти брaшнwмъ, и3 завэщaвъ є3мY tвращaтисz сп0рливыхъ взыскaній, ѓки сквeрныхъ, њ ни1хже нёцыи хвaлzщесz, преступи1ша вёру прaву, си1це скончавaетъ послaніе.

ГлавA пeрваz.

(за? сo7и) с< № Пavелъ послaнникъ* (Въ понедёльникъ к7ѕ недёли: Пavелъ послaнникъ*) ї}съ хrт0въ, по повелёнію бGа, сп7са нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA, ўповaніz нaшегw: в7 Тімоfeю при1сному чaду въ вёрэ, бlгодaть, ми1лость, ми1ръ, t бGа nц7A нaшегw, и3 хrтA ї}са гDа нaшегw. (№) G Ћкоже ўмоли1хъ тS пребhти во є3фeсэ, и3дhй въ макед0нію, да завэщaеши нBкимъ, не и4накw ўчи1ти, д7 НижE внимaти бaснемъ и3 родосл0віємъ безконє1чнымъ: ±же стzз†ніz творsтъ пaче, нeжели б9іе строeніе, є4же въ вёрэ. є7 Конeцъ же завэщaніz є4сть, любы2 t чи1ста сeрдца, и3 с0вэсти блaги, и3 вёры нелицемёрныz, ѕ7 И$хже нёцыи погрэши1вше, ўклони1шасz въ суеслHвіz: з7 Хотsще бhти законоучи1тели, не разумёюще ни ±же глаг0лютъ, ни њ ни1хже ўтверждaютъ.

Конeцъ понедёльнику.

(за? сo7д) } Вёмы же* (Во вт0рникъ к7ѕ недёли: Чaдо тімоfeе, вёмы*) ћкw д0бръ зак0нъ є4сть, ѓще кто2 є3го2 зак0ннэ твори1тъ, f7 Вёдый сіE, ћкw прaведнику зак0нъ °не лежи1тъ° (°не положeнъ°), но беззакHннымъ, и3 непокори6вымъ, нечести6вымъ же и3 грёшникwмъ, непрaвєднымъ, и3 сквє1рнымъ, nтцA и3 мaтере досади1телємъ, мужеубjйцамъ, ‹ БлудникHмъ, мужел0жникwмъ, разб0йникwмъ, клеветникHмъ, скотол0жникwмъ, лжи6вымъ, клzтвопрестyпникwмъ, и3 ѓще что2 и4но здрaвому ўчeнію проти1витсz, №i По благовёстію слaвы блажeннагw бGа, є4же мнЁ ўвёрено бhсть.

(за? ©п) в7i И# благодарю2* (NктHвріа в7: Чaдо тімоfeе, благодарю2*) ўкрэплsющаго мS хrтA ї}са гDа нaшего: ћкw вёрна мS непщевA, положи1въ мS въ слyжбу, (в7) Gi Бhвша мS и3ногдA хyльника, и3 гони1телz, и3 досади1телz: но поми1лованъ бhхъ, ћкw не вёдый сотвори1хъ въ невёрствіи: д7i Ўпреумн0жисz же благодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, съ вёрою, и3 люб0вію ћже њ хrтЁ ї}сэ.

Конeцъ вт0рнику.

(за?) є7i Вёрно сл0во* (Недёлz lа: Чaдо тімоfeе, вёрно сл0во*) и3 всsкагw пріsтіz дост0йно: ћкw хrт0съ ї}съ пріи1де въ мjръ грёшники спасти2, t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ. ѕ7i Но сегw2 рaди поми1лованъ бhхъ, да њ мнЁ пeрвомъ покaжетъ ї}съ хrт0съ всE долготерпёніе, за џбразъ хотsщихъ вёровати є3мY въ жи1знь вёчную. з7i ЦRю1 же вэкHвъ, нетлённому, неви1димому, є3ди1ному премyдрому бGу, чeсть и3 слaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Конeцъ недёли, и3 с™0му.

(за? сп7а) (G) }i Сіe же завэщaніе предаю1 ти, чaдо тімоfeе,* (Въ срeду к7ѕ недёли: Чaдо тімоfeе, сіE завэщaніе предаю2 тебЁ*) по бhвшихъ на тS прeжде прор0чествіихъ, да в0инствуеши въ ни1хъ д0брое в0инство, f7i И#мёz вёру, и3 бlгyю с0вэсть, ю4же нёцыи tри1нувше, t вёры tпад0ша. к7 T ни1хже є4сть v3менeй, и3 ґлеxaндръ, и5хже предaхъ сатанЁ, ћкw да накaжутсz не хyлити.

Преступи2 средЁ.

ГлавA вторaz.

(за? сп7в) (д7) с< № Молю2 u5бо* (Септeмвріа №: Чaдо тімоfeе, молю2*) прeжде всёхъ твори1ти моли6твы, молє1ніz, прошє1ніz, бlгодарє1ніz за всS человёки: в7 За цRS, и3 за всS и5же во влaсти сyть: да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ, во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ. G Сіe бо добро2 и3 пріsтно пред8 сп7си1телемъ нaшимъ бGомъ, д7 И$же всёмъ чlвёкwмъ х0щетъ спасти1сz, и3 въ рaзумъ и4стины пріити2. є7 Е#ди1нъ бо є4сть бGъ, и3 є3ди1нъ ходaтай бGа и3 чlвёкwвъ, чlвёкъ хrт0съ ї}съ: ѕ7 Дaвый себE и3збавлeніе за всёхъ, свидётельство времены2 свои1ми. з7 Въ нeже постaвленъ бhхъ ѓзъ проповёдникъ и3 ґпcлъ: (и4стину глаг0лю њ хrтЁ, не лгY,) ўчи1тель kзhкwвъ въ вёрэ и3 и4стинэ.

Конeцъ н0вому лёту.

Чти2 средЁ:

} ХощY u5бо, да моли6твы творsтъ мyжіе на всsкомъ мёстэ, воздёюще преподHбныz рyки без8 гнёва и3 размышлeніz. f7 Тaкожде и3 жєны2 во ўкрашeніи лёпотномъ, со стыдёніемъ и3 цэломyдріемъ, да ўкрашaютъ себE, не въ плетeніихъ, ни злaтомъ и3ли2 би1серомъ, и3ли2 ри1зами многоцёнными: ‹ Но (є4же подобaетъ женaмъ, њбэщавaющымсz благочeстію) дэлесы2 благи1ми. №i ЖенA въ безм0лвіи да ўчи1тсz со всsкимъ покорeніемъ. в7i Женё же ўчи1ти не повелэвaю, ни владёти мyжемъ, но бhти въ безм0лвіи. Gi Ґдaмъ бо прeжде с0зданъ бhсть, пот0мъ же є4vа. д7i И# ґдaмъ не прельсти1сz, женa же прельсти1вшисz, въ преступлeніи бhсть. є7i Спасeтсz же °чадор0діz рaди° (°чрез8 чадор0діе°), ѓще пребyдетъ въ вёрэ, и3 любви2, и3 во свzтhни съ цэломyдріемъ.

Конeцъ средЁ.

ГлавA трeтіz.

(за? сп7г) (ѕ7) с< № Вёрно* (Въ четверт0къ к7ѕ недёли: Чaдо тімоfeе, вёрно*) сл0во, ѓще кто2 є3пjскопства х0щетъ, добрA дёла желaетъ. в7 Подобaетъ же є3пcкпу бhти непор0чну, є3ди1ныz жены2 мyжу, трeзвену, цэломyдру, бlгоговёйну, чeстну, страннолюби1ву, ўчи1тельну, G Не піsницэ, не бjйцэ, не сварли1ву, не мшелои1мцу, но кр0тку, не зави1стливу, не сребролю1бцу: д7 Св0й д0мъ д0брэ прaвzщу, ч†да и3мyщу въ послушaніи со всsкою °чистот0ю° (°чeстностію°). є7 (Ѓще же кто2 своегw2 д0му не ўмёетъ прaвити, кaкw њ цRкви б9іей прилэжaти возм0жетъ;) ѕ7 Не новокрещeнну, да не разгордёвсz въ сyдъ впадeтъ и3 въ сёть діaволю. з7 Подобaетъ же є3мY и3 свидётельство добро2 и3мёти t внёшнихъ, да не въ поношeніе впадeтъ, и3 въ сёть непріsзнену. (№) Діaконwмъ тaкожде °чи1стымъ° (°чє1стнымъ°), не двоzзhчнымъ, не вінY мн0гу внимaющымъ, не скверностzжaтєльнымъ: f7 И#мyщымъ тaинство вёры въ чи1стэй с0вэсти. (че\к) ‹ И# сjи ќбw да и3скушaютсz прeжде, пот0мъ же да слyжатъ непор0чни сyще. №i Женaмъ тaкожде °чи1стымъ° (°чє1стнымъ°), не клевети1вымъ, не навaдницамъ, трeзвеннымъ, вёрнымъ њ всeмъ. в7i Діaкони да бывaютъ є3ди1ныz жены2 мyжи, ч†да д0брэ заступaюще, и3 своS д0мы. Gi И$бо служи1вшіи д0брэ, степeнь себЁ д0бръ снискaютъ, и3 мн0гое дерзновeніе въ вёрэ, ћже њ хrтЁ ї}сэ.

Конeцъ четверткY.

(за? сп7д) д7i Сі‰* (Въ суббHту пред8 просвэщeніемъ: Чaдо тімоfeе, сі‰*) пишY тебЁ, ўповaz пріити2 къ тебЁ ск0рw: є7i Ѓще же замeдлю, да ўвёси кaкw подобaетъ въ домY б9іи жи1ти, ћже є4сть цRковь бGа жи1ва, ст0лпъ и3 ўтверждeніе и4стины. ѕ7i И# и3сповёдуемw вeліz є4сть бlгочeстіz тaйна: бGъ kви1сz во пл0ти, њправдaсz въ д©э, показaсz ѓгGлwмъ, проповёданъ бhсть во kзhцэхъ, вёровасz въ мjрэ, вознесeсz во слaвэ.

ГлавA четвeртаz.

(№) с< № Д¦ъ же ћвственнэ глаг0летъ: ћкw въ послёднzz временA tстyпzтъ нёцыи t вёры, внeмлюще духовHмъ лeстьчымъ, и3 ўчeніємъ бэсHвскимъ, в7 Въ лицемёріи лжесловє1сникъ, сожжeнныхъ своeю с0вэстію: G Возбранsющихъ жени1тисz, ўдалsтисz t брaшенъ, ±же бGъ сотвори2 въ снэдeніе со бlгодарeніемъ вBрнымъ, и3 познaвшымъ и4стину.

(за? сп7є) д7 ЗанE всsкое* (Въ пzт0къ к7ѕ недёли: Чaдо тімоfeе, всsкое*) создaніе б9іе добро2, и3 ничт0же tмeтно, со бlгодарeніемъ пріeмлемо: є7 Њсвzщaетсz бо сл0вомъ б9іимъ и3 моли1твою.

Конeцъ суббHтэ.

ѕ7 Сі‰ вс‰ сказyz брaтіи, д0бръ бyдеши служи1тель ї}са хrтA, питaемь словесы2 вёры, и3 д0брымъ ўчeніемъ, є3мyже послёдовалъ є3си2. (}) з7 Сквeрныхъ же и3 бaбіихъ бaсней tрицaйсz: њбучaй же себE ко бlгочeстію. } Тэлeсное бо њбучeніе вмaлэ є4сть полeзно: ґ благочeстіе на всE полeзно є4сть, њбэтовaніе и3мёюще животA нhнэшнzгw, и3 грzдyщагw.

Преступи2 пzткY.

(за?) f7 Вёрно сл0во,* (Недёлz lв: Чaдо тімоfeе, вёрно сл0во*) и3 всsкагw пріsтіz дост0йно. ‹ На сіe бо и3 труждaемсz, и3 поношaеми є3смы2, ћкw ўповaхомъ на бGа жи1ва, и4же є4сть сп7си1тель всёмъ человёкwмъ, пaче же вёрнымъ. №i Завэщавaй сі‰ и3 ўчи2. (f7) в7i Никт0же њ ю4ности твоeй да неради1тъ: но џбразъ бyди вBрнымъ: сл0вомъ, житіeмъ, люб0вію, д¦омъ, вёрою, чистот0ю. Gi Д0ндеже пріидY, внемли2 чтeнію, ўтэшeнію, ўчeнію. д7i Не неради2 њ своeмъ даровaніи живyщемъ въ тебЁ, є4же дано2 тебЁ бhсть прор0чествомъ, съ возложeніемъ рукY свzщeнничества. є7i Въ си1хъ поучaйсz, въ си1хъ пребывaй, (въ си1хъ разумэвaй,) да предспёzніе твоE kвлeно бyдетъ во всёхъ.

Конeцъ недёли.

Чти2 пzткY:

ѕ7i Внимaй себЁ и3 ўчeнію, и3 пребывaй въ ни1хъ: сі‰ бо творS и3 сaмъ спасeшисz, и3 послyшающіи тебE.

Конeцъ пzткY.

ГлавA пsтаz.

(за?) (‹) с< № Стaрцу* (Въ понедёльникъ к7з недёли: Чaдо тімоfeе, стaрцу*) не твори2 пaкости, но ўтэшaй° (°стaрца не ўкорsй, но ўмолsй°) ћкоже nц7A: ю4ношы, ћкоже брaтію: в7 Ст†рицы ћкоже мaтєри: ю4ныz, ћкоже сєстры2, со всsкою чистот0ю. G Вдови6цы чти2, сyщыz и4стинныz вдови1цы. д7 Ѓще ли кaz вдови1ца ч†да, и3ли2 внyчата и4мать, да ўчaтсz прeжде св0й д0мъ благочести1внw ўстр0ити, и3 взаeмъ воздаsти роди1телємъ, сіe бо є4сть благоуг0дно пред8 бGомъ. є7 Ґ сyщаz и4стиннаz вдови1ца и3 ўединeна, ўповA на бGа, и3 пребывaетъ въ моли1твахъ и3 молeніихъ дeнь и3 н0щь. ѕ7 Питaющаzсz же прострaннw, живA ўмерлA. з7 И# сі‰ завэщавaй, да непор0чни бyдутъ. } Ѓще же кто2 њ свои1хъ, пaче же њ °при1сныхъ° (°домaшнихъ°) не промышлsетъ, вёры tвeрглсz є4сть, и3 невёрнагw г0рши є4сть. f7 Вдови1ца же да причитaетсz не мeньши лётъ шести1десzтихъ, бhвши є3ди1ному мyжу женA, ‹ Въ дёлэхъ д0брыхъ свидётельствуема, ѓще ч†да воспитaла є4сть, ѓще с™hхъ н0зэ ўмы2, ѓще стр†нныz пріsтъ, ѓще °скHрбнымъ ўтэшeніе бhсть° (°ск0рбныхъ снабдЁ°), ѓще всsкому дёлу бlгу послёдовала є4сть.

Конeцъ понедёльнику.

(за? сп7ѕ) №i Ю$ныхъ же* (Во вт0рникъ к7з-z недёли: Чaдо тімоfeе, ю4ныхъ*) вдови1цъ tрицaйсz: є3гдa бо разсвирёпэютъ °њ хrтЁ° (°проти1ву хrтA°), посzгaти хотsтъ, в7i И#мyщz грёхъ, ћкw пeрвыz вёры tверг0шасz. Gi Кyпнw же и3 прaздны, ўчaтсz њбходи1ти д0мы, не т0чію же прaздны, но и3 блzди1вы и3 °њплази1вы° (°любопhтны°), глаг0лющыz ±же не подобaетъ: д7i ХощY u5бо ю4нымъ вдови1цамъ посzгaти, ч†да раждaти, д0мъ стр0ити, ниеди1ны же вины2 даsти проти1вному хулы2 рaди. є7i СE ќбw нBкіz разврати1шасz въ слёдъ сатаны2. ѕ7i Ѓще кто2 вёренъ, и3ли2 вёрна, и4мать вдови6цы, да довли1тъ и5хъ, ћкw да не тzготи1тсz цRковь, да сyщихъ и4стинныхъ вдови1цъ ўдов0литъ. з7i Прилэжaщіи же д0брэ пресвЂтеры сугyбыz чeсти да сподоблsютсz, пaче же труждaющіисz въ сл0вэ и3 ўчeніи. }i Глаг0летъ бо писaніе: волA молотsща не њброти1ши, и3 дост0инъ дёлатель мзды2 своеS. f7i На пресвЂтера хулы2 не пріeмли, рaзвэ при двою2 и3ли2 тріeхъ свидётелехъ. к7 Согрэшaющихъ же пред8 всёми и3 њбличaй, да и3 пр0чіи стрaхъ и4мутъ. к7а Засвидётельствую пред8 бGомъ, и3 гDемъ ї}съ хrт0мъ, и3 и3збрaнными є3гw2 ѓгGлы, да сі‰ сохрани1ши без8 лицемёріz, ничесHже творS по ўклонeнію.

Конeцъ вт0рнику.

(за? сп7з) (Gi) к7в Руки2 ск0рw* (Въ срeду к7з-z недёли: Чaдо тімоfeе, руки2 ск0рw*) не возлагaй ни на ког0же, нижE пріwбщaйсz чужhмъ грэхHмъ, себE чи1ста соблюдaй. к7г КтомY не пjй воды2, но мaлw вінA пріeмли, стомaха рaди твоегw2, и3 чaстыхъ твои1хъ недyгwвъ. (д7i) к7д Нёкихъ же человBкъ грэси2 kвлeни сyть, предварsюще на сyдъ, нBкимъ же и3 послёдствуютъ. к7є Тaкоже и3 дHбраz дэлA kвлeна сyть, и3 с{щаz и4накw ўтаи1тисz не м0гутъ.

ГлавA шестaz.

(є7i) с< № Е#ли1цы сyть под8 и4гомъ раби2, своS господы2 всsкіz чeсти да сподоблsютъ, да и4мz б9іе не хyлитсz и3 ўчeніе. в7 И#мyщіи же вёрны господы2, да не нерадsтъ њ ни1хъ, понeже брaтіz сyть: но пaче да раб0таютъ, занE вёрни сyть, и3 возлю1бленни, и5же благодaть воспріeмлющіи, сі‰ ўчи2, и3 моли2. ѕ7i Ѓще ли кто2 и4накw ўчи1тъ, и3 не приступaетъ къ здрaвымъ словесє1мъ гDа нaшегw ї}са хrтA, и3 ўчeнію є4же по благовёрію, д7 Разгордёвсz ничт0же вёдый, но недyгуzй њ стzзaніихъ, и3 словопрёніихъ: t ни1хже бывaетъ зaвисть, рвeніе, хулы6, непщев†ніz лукaва. є7 БесBды ѕлhz растлённыхъ человёкwвъ ўм0мъ, и3 лишeнныхъ и4стины, непщyющихъ пріwбрётеніе бhти бlгочeстіе, tступaй t таковhхъ. ѕ7 Е$сть же снискaніе вeліе, благочeстіе съ дов0льствомъ. з7 Ничт0же бо внес0хомъ въ мjръ сeй, ћвэ, ћкw нижE и3знести2 что2 м0жемъ: } И#мёюще же пи1щу и3 њдэsніе, си1ми дов0льни бyдемъ: f7 Ґ хотsщіи богати1тисz, впaдаютъ въ напaсти и3 сёти, и3 въ п0хwти мнHги, несмhсленны, и3 вреждaющыz, ±же погружaютъ человёки во всегуби1тельство и3 поги1бель. ‹ К0рень бо всBмъ ѕлы6мъ, сребролю1біе є4сть: є3гHже нёцыи желaюще, заблуди1ша t вёры, и3 себE пригвозди1ша болёзнемъ мнHгимъ. (з7i) №i Тh же, q человёче б9ій! Си1хъ бёгай.

Конeцъ средЁ.

(за? сп7и) Гони1 же прaвду,* (Въ суббHту по ржcтвЁ хrт0вэ: Чaдо тімоfeе, гони2 прaвду,*) благочeстіе, вёру, люб0вь, терпёніе, кр0тость. в7i Подвизaйсz д0брымъ п0двигомъ вёры, є3мли1сz за вёчную жи1знь, въ ню1же и3 звaнъ бhлъ є3си2, и3 и3сповёдалъ є3си2 д0брое и3сповёданіе пред8 мн0гими свидётели. Gi Завэщавaю ти2 пред8 бGомъ њживлsющимъ всsчєскаz, и3 хrт0мъ ї}сомъ, свидётельствовавшимъ при понтjйстэмъ пілaтэ д0брое и3сповёданіе: д7i Соблюсти2 тебЁ зaповэдь несквeрну, и3 незаз0рну, дaже до kвлeніz гDа нaшегw ї}са хrтA. є7i Е$же во своS временA kви1тъ бlжeнный, и3 є3ди1нъ си1льный, цRь цaрствующихъ, и3 гDь госп0дствующихъ: ѕ7i Е#ди1нъ и3мёzй безсмeртіе, и3 во свётэ живhй непристyпнэмъ, є3гHже никт0же ви1дэлъ є4сть t человBкъ, нижE ви1дэти м0жетъ, є3мyже чeсть и3 держaва вёчнаz. Ґми1нь.

Конeцъ суббHтэ.

(за? сп7f) (}i ) з7i Бог†тымъ* (Въ четверт0къ к7з-z недёли: Чaдо тімоfeе, бог†тымъ*) въ нhнэшнэмъ вёцэ запрещaй не высокомyдрствовати, нижE ўповaти на богaтство погибaющее, но на бGа жи1ва, даю1щаго нaмъ вс‰ nби1льнw въ наслаждeніе: }i Бlг0е дёлати, богати1тисz въ дёлэхъ д0брыхъ, благопод†тливымъ бhти, nбщи1тєльнымъ. f7i Сокр0вищующе себЁ њсновaніе добро2 въ бyдущее, да пріи1мутъ вёчную жи1знь. к7 Q тімоfeе! Предaніе сохрани2, ўклонszсz сквeрныхъ суесл0вій, и3 прекосл0вій лжеимeннагw рaзума. к7а Њ нeмже нёцыи хвaлzщесz, њ вёрэ погрэши1ша. Бlгодaть съ тоб0ю. Ґми1нь.

Конeцъ четверткY.

Конeцъ пeрвагw послaніz, є4же къ тімоfeю: напи1сано бhсть t лаодікjи, ћже є4сть митроп0ліа фрmгjи пакатіанjйскіz: и4мать въ себЁ глaвъ, ѕ7: зач†лъ цRк0вныхъ, д7i: стіхHвъ рGi: знаменaній чeрныхъ, }i: послёдующихъ же и5мъ червлeныхъ двA.

 

Коментарисање није више омогућено.