НАСЛОВНА » Свештене књиге (Свето Писмо) » Богослужбени Апостол

Богослужбени Апостол

Соб0рное послaніе трeтіе с™aгw ґп0стола їwaнна бGосл0ва

Знамєнaніz їwaнновы є3піст0ліи G-z.

(№) Моли1тва њ совершeніи, и3 њ похвалЁ, и3 њ и3сповёданіи, и3 њ страннолю1біи брaтіи хrтA рaди.

(№) Въ нeмже њ развращeніи льсти2, и3 братоненавидёніи.

(в7) Њ дими1тріи, є3мyже свидётельствуетъ њ добродётели.

(G) Њ пришeствіи къ ни1мъ вск0рэ на п0льзу.

Сказaніе їwaннова трeтіzгw послaніz.

Е$сть послaніе сіE њ страннолю1біи. И# пeрвэе ќбw хвaлитъ гaіа, свидётельствуема t всёхъ њ страннолю1біи: и3 м0литъ є3го2 въ таков0мъ и3зволeніи пребывaти, и3 пріимaти и3 провождaти брaтію. Пaки же прин0съ є3гw2 хвaлитъ. Ўкорsетъ же діотрефи1са, ћкw ни сaмъ даeтъ ни1щымъ, но и3 и3ны6мъ возбранsетъ, и3 мн0гw блудsща. Таковhхъ же глаг0летъ чyждихъ бhти t и4стины, и3 не вёдэти бGа. Дими1тріа же пріимaти, свидётельствуz є3гw2 дHбраz дэлA.

ГлавA пeрваz.

(за? o7ѕ) (№) с< № Стaрецъ* (Въ понедёльникъ сhрный: Стaрецъ*) гaіеви возлю1бленному, є3г0же ѓзъ люблю2 вои1стинну. в7 Возлю1бленне, пaче всёхъ молю1сz њ тебЁ, спёzтисz тебЁ, здрaвствовати, ћкоже спёетсz ти2 душA. G Возрaдовахсz ѕэлw2 пришeдшымъ брaтіzмъ, и3 свидётельствующымъ твою2 и4стину, ћкоже ты2 во и4стинэ х0диши. д7 Б0льши сеS не и4мамъ рaдости, да слhшу моS ч†да во и4стинэ ходsщz. є7 Возлю1бленне, вёрнw твори1ши, є4же ѓще дёлаеши въ брaтію, и3 въ стр†нныz: ѕ7 И%же свидётельствоваша њ твоeй любви2 пред8 цRковію, и5хже предпослaвъ дост0йнw бGу, д0брэ твори1ши. з7 Њ и4мени бо є3гw2 и3зыд0ша, ничт0же пріeмлюще t kзы6къ. } Мы2 u5бо д0лжни є3смы2 пріимaти таковhхъ, да поспёшницы бyдемъ и4стинэ. (№) f7 Писaхъ цRкви: но первстволю1бецъ и4хъ діотрефи1съ не пріeмлетъ нaсъ. ‹ Сегw2 рaди ѓще пріидY, воспомzнY є3мY дэлA, ±же твори1тъ, словесы2 лукaвыми ўкорsz нaсъ: и3 недов0ленъ бывaz њ си1хъ, ни сaмъ пріeмлетъ брaтію, и3 хотsщымъ возбранsетъ, и3 t цRкве и3зг0нитъ. №i Возлю1бленне, не ўподоблsйсz ѕл0му, но бlг0му. Бlготворsй t бGа є4сть: ґ ѕлотворsй, не ви1дэ бGа. (в7) в7i Дими1тріеви свидётельствовасz t всёхъ, и3 t сaмыz и4стины: и3 мh же свидётельствуемъ, и3 вёсте, ћкw свидётельство нaше и4стинно є4сть. (G) Gi МнHга и3мёхъ писaти, но не хощY черни1ломъ и3 тр0стію писaти тебЁ. д7i Ўповaю же ѓбіе ви1дэти тS, и3 ўсты2 ко ўстHмъ глаг0лати. є7i Ми1ръ тебЁ. Цэлyютъ тS дрyзи: цэлyй дрyги по и4мени. Ґми1нь.

Конeцъ понедёльнику сhрному.

Конeцъ послaніz їwaннова трeтіzгw, и3мyщагw въ себЁ главY №: цRк0вное зачaло №: стіхHвъ є7i: знаменaній чeрныхъ G: послёдующее же и5мъ червлeное №.

 

Коментарисање није више омогућено.