НАСЛОВНА » Свештене књиге (Свето Писмо) » Богослужбени Апостол

Богослужбени Апостол

Соб0рное послaніе втор0е с™aгw ґп0стола їwaнна бGосл0ва

Знамєнaніz їwaнновы є3піст0ліи вторhz.

(№) Њ проглашeніи, њ пeрвэмъ житіи2 въ любви2 б9іей, вёрою благочeстною, и3 неприл0жну грэсЁ.

(№) Въ нeмже, ћкw не подобaетъ є3ретікA въ д0мъ пріимaти, и3ли2 цэловaти њ грэсЁ.

(в7) Њ њбэщaніи пришeствіz є3гw2, и3 њ ўповaніи на п0льзу.

Сказaніе вторaгw соб0рнагw послaніz с™aгw їwaнна бGосл0ва.

(су\б) СіE ћкw стaрецъ пи1шетъ господhни и3 чaдwмъ є3S. Непщевaніе же послaнію сіE є4сть: Ви1дz ч†да є3S д0брэ ходsща въ вёрэ, и3 мн0ги лестцы2 њбходsщихъ, и3 глаг0лющихъ не бhти пришeствію хrт0ву во пл0ти: пи1шетъ послaніе сіE, и3 пeрвэе ќбw хвaлитъ ч†да є3S. Тaже ўчS не н0ву бhти є4же по нaмъ тaинству, пaки пи1шетъ њ любви2, и3 да пребывaютъ во ўчeніи прeданнэмъ и5мъ t негw2. И# пр0чее ўчи1тъ ґнтjхрісту бhти, глаг0лющему, не пришeдша хrтA во пл0ти. Завэщавaетъ же, ћкw таковhхъ ни є3ди1нагw пріимaти въ д0мъ, нижE глаг0лати таковы6мъ, рaдоватисz. И# си1це скончавaетъ послaніе.

ГлавA пeрваz.

(за? o7є) (№) с< № Стaрецъ* (Пzт0къ lє-z недёли: Стaрецъ*) и3збрaннэй господhнэ, и3 чaдwмъ є3S, и5хже ѓзъ люблю2 вои1стинну: и3 не ѓзъ т0чію, но и3 вси2 разумёвшіи и4стину: в7 За и4стину пребывaющую въ нaсъ, и3 съ нaми бyдетъ во вёки. G Да бyдетъ съ вaми бlгодaть, ми1лость, ми1ръ t бGа nц7A, и3 t гDа ї}са хrтA сн7а џ§а, во и4стинэ и3 любви2. д7 Возрaдовахсz ѕэлw2, ћкw њбрэт0хъ t ч†дъ твои1хъ ходsщz во и4стинэ, ћкоже зaповэдь пріsхомъ t nц7A. є7 И# нhнэ молю1 тz, госпожE, не ћкw зaповэдь пишY тебЁ н0ву, но ю4же и4мамы и3спeрва, да лю1бимъ другъдрyга. ѕ7 И# сіS є4сть любы2, да х0димъ по зaповэдемъ є3гw2. СіS є4сть зaповэдь, ћкоже слhшасте и3спeрва, да въ нeй х0дите. з7 ЗанE мн0зи лестцы2 внид0ша въ мjръ, не и3сповёдающе ї}са хrтA пришeдша во пл0ти: сeй є4сть льстeцъ и3 ґнтjхрістъ. } Блюди1те себE, да не погубитE ±же дёласте дHбраz, но да мздY совершeнну воспріи1мете. f7 Всsкъ преступazй, и3 не пребывazй во ўчeніи хrт0вэ, бGа не и4мать: пребывazй же во ўчeніи хrт0вэ, сeй и3 nц7A и3 сн7а и4мать. (№) ‹ Ѓще кто2 прих0дитъ къ вaмъ, и3 сегw2 ўчeніz не прин0ситъ, не пріeмлите є3го2 въ д0мъ, и3 рaдоватисz є3мY не глаг0лите. №i Глаг0лzй бо є3мY рaдоватисz, соwбщaетсz дэлHмъ є3гw2 ѕлhмъ. (в7) в7i МнHга и3мёхъ писaти вaмъ, и3 не восхотёхъ хартіeю и3 черни1ломъ: но надёюсz пріити2 къ вaмъ, и3 ўсты2 ко ўстHмъ глаг0лати, да рaдость вaша бyдетъ и3сп0лнена. Gi Цэлyютъ тS чaда сестры2 твоеS и3збрaнныz. Ґми1нь.

Конeцъ пzткY.

Конeцъ соб0рнагw послaніz їwaннова вторaгw, и3мyщагw въ себЁ главY №: зачaло цRк0вное №: стіхHвъ Gi: знаменaній чeрныхъ в7: послёдующее и5мъ червлeное №.

 

Коментарисање није више омогућено.