НАСЛОВНА » Свештене књиге (Свето Писмо) » Богослужбени Апостол

Богослужбени Апостол

Дэ‰ніz с™hхъ ґп0стwлъ

Сказaніе дэsній ґпcльскихъ, спи1санныхъ с™hмъ ґпcломъ и3 є3ђлjстомъ лук0ю, по лётэхъ мн0зэхъ стrти гDни.

(нLz) Сі‰ кни6ги, дэ‰ніz ґпcльска нари1чутсz, є3лмa же дэ‰ніz ґпcльска содержaтъ. Повёдаzй же є4сть лукA є3ђлjстъ, ґнтіохjанинъ сhй р0домъ, врaчь же хи1тростію, хождaше со ґп0столы, пaче же съ пavломъ, и3 вёдый вои1стинну пи1шетъ.

Повёдаетъ же, кaкw ѓгGлwмъ под8eмшымъ, вознесeсz гDь, и3 бhвшее проли1тіе с™aгw д¦а въ пентик0стіи, на ґпcлы же и3 на всS бhвшыz тогдA тY: возставлeніе же матfjево, во їyды мёсто предaтелz, и3 ўстроeніе седми2 діaкwнъ, и3 и3збрaніе пavлово, и3 є3ли1кw пострадA, и3 tшeствіе є3гw2 въ ри1мъ. И# є3ли6ка сотвори1ша чудесA ґп0столи, моли1твою и3 вёрою хrт0вою.

Ґпcлwмъ же и3менA сyть сі‰: Пeрвый сjмwнъ, нарицaемый пeтръ, и3 ґндрeй брaтъ є3гw2, їaкwвъ зеведeовъ, и3 їwaннъ брaтъ є3гw2, філjппъ, и3 варfоломeй, fwмA, и3 матfeй бhвый мhтникъ, їaкwвъ ґлфeовъ, и3 сjмwнъ кананjтъ, и3 їyда їaкwвль, и3 матfjй причтeный ко є3динонaдесzтимъ, во їyды мёсто предaтелz. Ўстр0енныхъ же діaкwнъ и3менA сyть сі‰: стефaнъ, філjппъ, пр0хwръ, и3 нікан0ръ, тjмwнъ, и3 пармeна, и3 ніколaй. Посeмъ пріsтъ бhсть и3 пavелъ, и3збрaнный сосyдъ: си1хъ же ґп0стwлъ знaмєніz и3 чудесA, ±же сотвори1ша, сyть сі‰.

ГлавA пeрваz.

(за? №) (№) с< № Пeрвое ќбw сл0во (Во с™yю и3 вели1кую недёлю пaсхи: И# на вознесeніе гDне.) сотвори1хъ њ всёхъ q fе0філе, ±же начaтъ ї}съ твори1ти же и3 ўчи1ти, в7 Дaже до днE, в0ньже заповёдавъ ґпcтолwмъ д¦омъ с™hмъ, и5хже и3збрA, вознесeсz. G Пред8 ни1миже и3 постaви себE жи1ва по страдaніи своeмъ, во мн0зэхъ (и4стинныхъ) знaменіихъ дeньми четhредесzтьми kвлszсz и5мъ, и3 глаг0лz ±же њ цrтвіи б9іи. д7 Съ ни1миже и3 kдhй, повелЁ и5мъ t їерусали1ма не tлучaтисz, но ждaти њбэтовaніz џ§а, є4же слhшасте t менE: є7 Ћкw їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вh же и4мате кrти1тисz д¦омъ с™hмъ, не по мн0зэхъ си1хъ днeхъ. ѕ7 Nни1 же u5бо сошeдшесz, вопрошaху є3го2, глаг0люще: гDи, ѓще въ лёто сіE ўстроsеши цrтвіе ї}лево; з7 Речe же къ ни1мъ: нёсть вaше разумёти временA и3 лёта, ±же nц7ъ положи2 во своeй влaсти. } Но пріи1мете си1лу, нашeдшу с™0му д¦у на вы2: и3 бyдете ми2 свидётели во їерусали1мэ же и3 во всeй їудeи и3 самарjи, и3 дaже до послёднихъ земли2.

Конeцъ пaсцэ.

f7 И# сі‰ рeкъ, зрsщымъ и5мъ, взsтсz: и3 џблакъ под8sтъ є3го2 t џчію и4хъ. ‹ И# ћкw взирaюще бsху на нб7о, и3дyщу є3мY, и3 сE мyжа двA стaста пред8 ни1ми во nдeжди бэлЁ, №i Я%же и3 рек0ста: мyжіе галілeйстіи, что2 стоитE зрsще на нб7о; сeй ї}съ вознесhйсz t вaсъ на нб7о, тaкожде пріи1детъ, и4мже џбразомъ ви1дэсте є3го2 и3дyща на нб7о.

(за? в7) в7i ТогдA возврати1шасz* (Въ понедёльникъ свётлыz недёли: Во дни2 џны, возврати1шасz ґпcли*) во їерусали1мъ t горы2 нарицaемыz є3леHнъ, ћже є4сть бли1зъ їерусали1ма, суббHты и3мyщіz пyть.

Конeцъ вознесeнію.

Gi И# є3гдA внид0ша, взыд0ша на г0рницу, и3дёже бsху пребывaюще, пeтръ же и3 їaкwвъ, и3 їwaннъ и3 ґндрeй, філjппъ и3 fwмA, варfоломeй и3 матfeй, їaкwвъ ґлфeовъ, и3 сjмwнъ зилHтъ, и3 їyда їaкwвль. д7i Сjи вси2 бsху терпsще є3динодyшнw въ моли1твэ и3 молeніи, съ женaми, и3 марjею м™рію ї}совою, и3 съ брaтіею є3гw2. (в7) є7i И# во дни2 тhz, востaвъ пeтръ посредЁ ўчени6къ, речE: (бё же и3мeнъ нар0да вкyпэ, ћкw сто2 и3 двaдесzть:) ѕ7i Мyжіе брaтіе, подобaше скончaтисz писaнію семY, є4же предречE д¦ъ с™hй ўсты2 дв7довыми њ їyдэ, бhвшемъ вожди2 є4мшымъ ї}са: з7i Ћкw причтeнъ бЁ съ нaми, и3 пріsлъ бsше жрeбій слyжбы сеS.

Преступи2 понедёльнику.

}i Сeй ќбw стzжA село2 t мзды2 непрaведныz, и3 ни1цъ бhвъ, просёдесz посредЁ, и3 и3зліsсz всS ўтр0ба є3гw2. f7i И# разyмно бhсть всёмъ живyщымъ во їеrли1мэ, ћкw нарещи1сz селY томY свои1мъ и4хъ љзhкомъ, ґкелдамA, є4же є4сть село2 кр0ве. к7 Пи1шетъ бо сz въ кни1зэ pал0мстэй: да бyдетъ дв0ръ є3гw2 пyстъ, и3 да не бyдетъ живyщагw въ нeмъ, и3 є3пjскопство є3гw2 да пріи1метъ и4нъ.

Чти2 понедёльнику:

к7а Подобaетъ u5бо t сходи1вшихсz съ нaми мужeй, во всsко лёто, въ нeже вни1де и3 и3зhде въ нaсъ гDь ї}съ: к7в Начeнъ t крещeніz їwaннова, дaже до днE, в0ньже вознесeсz (на нб7о) t нaсъ, свидётелю воскrніz є3гw2 бhти съ нaми є3ди1ному t си1хъ. (№) к7г И# постaвиша двA, їHсифа, нарицaемаго варсaву, и4же наречeнъ бhсть їyстъ, и3 матfjа. к7д И# помоли1вшесz, рёша: ты2 гDи сердцевёдче всёхъ, покажи2 є3г0же и3збрaлъ є3си2 t сею2 двою2 є3ди1наго, к7є Пріsти жрeбій служeніz сегw2 и3 ґп0стольства, и3з8 негHже и3спадE їyда, и3ти2 въ мёсто своE. к7ѕ И# дaша жрє1біz и4ма: и3 падE жрeбій на матfjа, и3 причтeнъ бhсть ко є3динонaдесzти ґпcтолwмъ.

Конeцъ понедёльнику.

ГлавA вторaz.

(за? G) (G) с< № И# є3гдA* (Въ недёлю }-ю: Во дни2 џны, є3гдA*) скончавaшасz днjе пzтьдесsтницы, бёша вси2 ґпcли є3динодyшнw вкyпэ. в7 И# бhсть внезaпу съ нб7сE шyмъ, ћкw носи1му дыхaнію бyрну, и3 и3сп0лни вeсь д0мъ, и3дёже бsху сэдsще. G И# kви1шасz и5мъ раздэлeни љзhцы ћкw џгненни, сёде же на є3ди1номъ к0емждо и4хъ. д7 И# и3сп0лнишасz вси2 д¦а с™а, и3 начaша глаг0лати и3нhми љзhки, ћкоже д¦ъ даsше и5мъ провэщавaти. є7 Бsху же во їерусали1мэ живyщіи їудє1и, мyжіе благоговёйніи t всегw2 kзhка, и4же под8 нб7сeмъ. ѕ7 Бhвшу же глaсу семY, сни1десz нар0дъ и3 смzтeсz, ћкw слhшаху є3ди1нъ к0йждо и4хъ свои1мъ љзhкомъ глаг0лющихъ и5хъ. з7 Дивлsхусz же вси2 и3 чудsхусz, глаг0люще дрyгъ ко дрyгу: не сe ли вси2 сjи сyть глаг0лющіи галілeане; } И# кaкw мы2 слhшимъ к0ждо св0й љзhкъ нaшъ, въ нeмже роди1хомсz; f7 Пaрfzне, и3 ми1дzне, и3 є3ламjте, и3 живyщіи въ месопотaміи, во їудeи же и3 каппадокjи, въ п0нтэ и3 во ґсjи, ‹ Во фрmгjи же и3 памфmлjи, во є3гЂптэ и3 странaхъ лівЂи, ћже при кmринjи, и3 приходsщіи ри1млzне, №i Їудє1и же и3 пришeльцы, кри1тzне и3 ґрaвлzне, слhшимъ глаг0лющихъ и5хъ нaшими љзhки вели1чіz б9іz.

Конeцъ пzтьдесsтницы.

в7i Ўжасaху же сz вси2, и3 недоумэвaхусz, дрyгъ ко дрyгу глаг0люще: что2 ќбw х0щетъ сіE бhти; И#нjи же ругaющесz глаг0лаху: ћкw він0мъ и3сп0лнени сyть.

(за? д7) (№) д7i Стaвъ же пeтръ* (Во вт0рникъ свётлыz недёли: Во дни2 џны, стaвъ пeтръ*) со є3динонaдесzтьми воздви1же глaсъ св0й, и3 речE и5мъ: мyжіе їудeйстіи, и3 живyщіи во їерусали1мэ вси2, сіE вaмъ разyмно да бyдетъ и3 внуши1те глаг0лы моS: є7i Не бо2, ћкоже вы2 непщyете, сjи піsни сyть: є4сть бо чaсъ трeтій днE. ѕ7i Но сіE є4сть речeнное прор0комъ їHилемъ: з7i И# бyдетъ въ послёдніz дни2 (глаг0летъ гDь,) и3злію2 t д¦а моегw2 на всsку пл0ть, и3 прорекyтъ сhнове вaши, и3 дщє1ри вaшz, и3 ю4ноши вaши видBніz ќзрzтъ, и3 стaрцы вaши сHніz ви1дzтъ. }i И$бо на рабы2 моS, и3 на рабы6ни моS, во дни2 џны и3злію2 t д¦а моегw2, и3 прорекyтъ. f7i И# дaмъ чудесA на нб7си2 горЁ, и3 знaмєніz на земли2 ни1зу, кр0вь, и3 џгнь, и3 курeніе дhма. к7 С0лнце преложи1тсz во тмY, и3 лунA въ кр0вь, прeжде дaже не пріити2 дню2 гDню вели1кому и3 просвэщeнному. к7а И# бyдетъ, всsкъ, и4же ѓще призовeтъ и4мz гDне, спасeтсz.

Конeцъ вт0рнику.

(за? є7) (в7) к7в Мyжіе* (Въ срeду свётлыz недёли: Во дни2 џны, речE пeтръ къ лю1демъ: мyжіе*) ї}льстіи, послyшайте словeсъ си1хъ: ї}са назwрeа, мyжа t бGа и3звёствованна въ вaсъ си1лами, и3 чудесы2, и3 знaменіи, ±же сотвори2 тёмъ бGъ посредЁ вaсъ, ћкоже и3 сaми вёсте: к7г Сего2 нарековaннымъ совётомъ и3 проразумёніемъ б9іимъ прeдана пріeмше, рукaми беззак0нныхъ пригв0ждьше, ўби1сте: к7д Е#г0же бGъ воскреси2, разрэши1въ болBзни смє1ртныz, ћкоже не бsше м0щно держaну бhти є3мY t неS. к7є Давjдъ бо глаг0летъ њ нeмъ: предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz. к7ѕ Сегw2 рaди возвесели1сz сeрдце моE, и3 возрaдовасz љзhкъ м0й: є3щe же и3 пл0ть моS всели1тсz на ўповaніи. к7з Ћкw не њстaвиши души2 моеS во ѓдэ, нижE дaси препод0бному твоемY ви1дэти и3стлёніz. к7и Сказaлъ ми2 є3си2 пути6 животA, и3сп0лниши мS весeліz съ лицeмъ твои1мъ. к7f Мyжіе брaтіе, дост0итъ рещи2 съ дерзновeніемъ къ вaмъ њ патріaрсэ давjдэ, ћкw и3 ќмре, и3 погребeнъ бhсть, и3 гр0бъ є3гw2 є4сть въ нaсъ дaже до днE сегw2. l Прор0къ u5бо сhй, и3 вёдый, ћкw клsтвою клsтсz є3мY бGъ, t плодA чрeслъ є3гw2, по пл0ти воздви1гнути хrтA, и3 посади1ти є3го2 на пrт0лэ є3гw2: lа Предви1дэвъ глаг0ла њ воскrніи хrт0вэ, ћкw не њстaвисz душA є3гw2 во ѓдэ, ни пл0ть є3гw2 ви1дэ и3стлёніz. lв Сего2 ї}са воскреси2 бGъ, є3мyже вси2 мы2 є3смы2 свидётели. lг Десни1цею u5бо б9іею вознесeсz, и3 њбэтовaніе с™aгw д¦а пріeмъ t nц7A, и3зліS сіE, є4же вы2 нhнэ ви1дите и3 слhшите. lд Не бо2 давjдъ взhде на небесA, глаг0летъ бо сaмъ: речE гDь гDви моемY, сэди2 њдеснyю менE, lє Д0ндеже положY враги2 твоS подн0жіе н0гъ твои1хъ. lѕ Твeрдw u5бо да разумёетъ вeсь д0мъ ї}левъ, ћкw и3 гDа и3 хrтA є3го2 бGъ сотвори1лъ є4сть, сего2 ї}са, є3г0же вы2 распsсте.

Конeцъ средЁ.

(G)Слhшавше же ўмили1шасz сeрдцемъ, и3 рёша къ петрY и3 пр0чымъ ґп0столwмъ: что2 сотвори1мъ, мyжіе брaтіе;

(за? ѕ7)Пeтръ же речE къ ни1мъ: покaйтесz,* (Въ четверт0къ свётлыz недёли: Во дни2 џны, речE пeтръ къ лю1демъ: покaйтесz,*) и3 да крести1тсz кjйждо вaсъ во и4мz ї}са хrтA, во њставлeніе грэхHвъ, и3 пріи1мете дaръ с™aгw д¦а. lf Вaмъ бо є4сть њбэтовaніе и3 чaдwмъ вaшымъ, и3 всёмъ д†льнимъ, є3ли1ки ѓще призовeтъ гDь бGъ нaшъ. м7 И# и3нhми словесы2 мн0жайшими засвидётельствоваше, и3 молsше |, глаг0лz: спаси1тесz t р0да стропти1вагw сегw2. (д7) м7а И%же u5бо любeзнw пріsша сл0во є3гw2, крести1шасz: и3 приложи1шасz въ дeнь т0й дyшъ ћкw три2 тhсzщи. м7в Бsху же терпsще во ўчeніи ґпcлъ, и3 во њбщeніи, и3 въ преломлeніи хлёба, и3 въ моли1твахъ. м7г Бhсть же на всsкой души2 стрaхъ: мн0га бо чудесA и3 знaмєніz ґпcлы бhша во їерусали1мэ.

Конeцъ четверткY.

м7д Стрaхъ же вeлій бsше на всёхъ и4хъ. Вси1 же вёровавшіи бsху вкyпэ, и3 и3мsху вс‰ џбща. м7є И# стzж†ніz и3 и3мBніz продаsху, и3 раздаsху всBмъ, є3гHже ѓще кто2 трeбоваше. м7ѕ По всs же дни2 терпsще є3динодyшнw въ цeркви, и3 ломsще по домHмъ хлёбъ, пріимaху пи1щу въ рaдости, и3 въ простотЁ сeрдца, м7з Хвaлzще бGа, и3 и3мyще благодaть ў всёхъ людeй гDь же прилагaше по всS дни2 цeркви спасaющыzсz.

ГлавA трeтіz.

(за? з7) (д7) с< № Вкyпэ же* (Въ пzт0къ свётлыz недёли: Во дни2 џны, вкyпэ*) пeтръ и3 їwaннъ восхождaста во свzти1лище на моли1тву, въ чaсъ девsтый. в7 И# нёкій мyжъ хр0мъ t чрeва мaтере своеS сhй, носи1мь бывaше, є3г0же полагaху по всS дни2 пред8 двeрьми церк0вными, рек0мыми крaсными, проси1ти ми1лостыни t входsщихъ въ цeрковь. (пнdе) G И$же ви1дэвъ петрA и3 їwaнна, хотsщыz вни1ти въ цeрковь, прошaше ми1лостыни. д7 Воззрёвъ же пeтръ нaнь со їwaнномъ, речE: воззри2 на ны2. є7 Џнъ же прилэжaше и4ма, мнS нёчто t нею2 пріsти. ѕ7 Речe же пeтръ: сребрA и3 злaта нёсть ў менE, но є4же и4мамъ, сіe ти даю2: во и4мz ї}са хrтA назwрeа, востaни и3 ходи2. з7 И# є4мъ є3го2 за деснyю рyку воздви1же: ѓбіе же ўтверди1стэсz є3гw2 плеснЁ и3 глeзнэ. } И# вскочи1въ стA и3 хождaше, и3 вни1де съ ни1ма въ цeрковь, ходS, и3 скачS, и3 хвалS бGа.

Конeцъ пzткY.

f7 И# ви1дэша є3го2 вси2 лю1діе ходsща, и3 хвaлzща бGа. ‹ Знaху же є3го2, ћкw сeй бsше, и4же ми1лостыни рaди сэдsше при крaсныхъ двeрехъ церк0вныхъ: и3 и3сп0лнишасz чyда и3 ќжаса њ приключи1вшемсz є3мY.

(за? }) №i Держaщу же сz* (Въ суббHту свётлыz недёли: Во дни2 џны, держaщусz*) и3сцэлёвшему хром0му петрA и3 їwaнна, притек0ша къ ни1мъ вси2 лю1діе въ притв0ръ, нарицaемый соломHновъ, ўжaсни. в7i Ви1дэвъ же пeтръ tвэщавaше къ лю1демъ: мyжіе ї}льтzне, что2 чудитeсz њ сeмъ; и3ли2 на ны2 что2 взирaете, ћкw своeю ли си1лою, и3ли2 благочeстіемъ сотвори1хомъ є3го2 ходи1ти; Gi БGъ ґвраaмовъ, и3 їсаaковъ, и3 їaкwвль, бGъ nтє1цъ нaшихъ прослaви џтрока своего2 ї}са, є3г0же вы2 предaсте, и3 tверг0стесz є3гw2 пред8 лицeмъ пілaтовымъ, сyждьшу џному пусти1ти. д7i Вh же с™aгw и3 првdнагw tверг0стесz, и3 и3спроси1сте мyжа ўбjйцу дaти вaмъ: є7i Начaльника же жи1зни ўби1сте, є3г0же бGъ воскреси2 t мeртвыхъ, є3мyже мы2 свидётели є3смы2. ѕ7i И# њ вёрэ и4мене є3гw2, сего2, є3г0же ви1дите и3 знaете, ўтверди2 и4мz є3гw2: и3 вёра, ћже є3гw2 рaди, дадE є3мY всю2 цёлость сію2 пред8 всёми вaми.

Конeцъ суббHтэ.

з7i И# нhнэ брaтіе, вёмъ, ћкw по невёдэнію сіE сотвори1сте, ћкоже и3 кнsзи вaши. }i БGъ же ±же предвозвэсти2 ўсты2 всёхъ прорHкъ свои1хъ пострадaти хrтY, и3сп0лни тaкw.

(за? f7) f7i Покaйтесz u5бо* (Въ понедёльникъ вторhz недёли: Во дни2 џны, речE пeтръ къ лю1демъ: покaйтесz*) и3 њбрати1тесz, да њчи1ститесz t грBхъ вaшихъ. к7 Ћкw да пріи1дутъ временA прохлaдна t лицA гDнz, и3 п0слетъ пронаречeннаго вaмъ хrтA ї}са: к7а Е#г0же подобaетъ нб7си2 ќбw пріsти, дaже до лётъ ўстроeніz всёхъ, ±же глаг0ла бGъ ўсты2 всёхъ с™hхъ свои1хъ прорHкъ t вёка. к7в Мwmсeй ќбw ко nц7є1мъ речE: ћкw прор0ка вaмъ воздви1гнетъ гDь бGъ вaшъ t брaтіи вaшеz, ћкw менE: тогw2 послyшайте по всемY, є3ли6ка ѓще речeтъ къ вaмъ. к7г Бyдетъ же, всsка душA, ћже ѓще не послyшаетъ прbр0ка џнагw, потреби1тсz t людeй. к7д И# вси1 же прор0цы t самyила и3 и5же по си1хъ, є3ли1цы глаг0лаша, тaкожде предвозвэсти1ша дни2 сіS. к7є Вы2 є3стE сhнове прорHкъ, и3 завёта, є3г0же завэщA бGъ ко nц7є1мъ вaшымъ, глаг0лz ко ґвраaму: и3 њ сёмени твоeмъ возблагословsтсz всS nтeчєствіz земн†z. к7ѕ Вaмъ пeрвэе бGъ воздви1гій џтрока своего2 ї}са, послA є3го2 бlгословsща вaсъ, во є4же tврати1тисz вaмъ комyждо t ѕлHбъ вaшихъ.

Конeцъ понедёльнику.

ГлавA четвeртаz.

(за? ‹) (№) с< № Глаг0лющымъ же и5мъ* (Во вт0рникъ вторhz недёли: Во дни2 џны, глаг0лющымъ ґпcлwмъ*) къ лю1демъ, наид0ша на ни1хъ свzщeнницы и3 воев0да цRк0вный, и3 саддукє1и: в7 Жaлzще си2, за є4же ўчи1ти и5мъ лю1ди, и3 возвэщaти њ ї}сэ воскrніе мeртвыхъ: G И# возложи1ша на ни1хъ рyки, и3 положи1ша и5хъ въ соблюдeніе до ќтріz: бё бо вeчеръ ўжE. д7 Мн0зи же t слhшавшихъ сл0во, вёроваша: и3 бhсть число2 мужeй ћкw тhсzщъ пsть. є7 Бhсть же наyтріе собрaтисz кнzзє1мъ и4хъ, и3 стaрцємъ, и3 кни1жникwмъ во їерусали1мъ: ѕ7 И# ѓннэ ґрхіерeю, и3 каіaфэ, и3 їwaнну, и3 ґлеxaндру, и3 є3ли1цы бёша t р0да ґрхіерeйска. з7 И# постaвльше и5хъ посредЁ, вопрошaху: к0ею си1лою, и3ли2 к0имъ и4менемъ сотвори1сте сіE вы2; } ТогдA пeтръ и3сп0лнивсz д¦а с™а, речE къ ни1мъ: кнsзи лю1дстіи и3 стaрцы ї}левы, f7 Ѓще мы2 днeсь и3стzзyеми є3смы2 њ благодэsніи человёка нeмощна, њ чес0мъ сeй спасeсz: ‹ Разyмно бyди всёмъ вaмъ, и3 всёмъ лю1демъ ї}лєвымъ, ћкw во и4мz ї}са хrтA назwрeа, є3г0же вы2 распsсте, є3г0же бGъ воскреси2 t мeртвыхъ, њ сeмъ сeй стои1тъ пред8 вaми здрaвъ.

Конeцъ вт0рнику.

№i Сeй є4сть кaмень ўкорeный t вaсъ зи1ждущихъ, бhвый во главY ќгла: и3 нёсть ни њ є3ди1номъ же и3н0мъ спасeніz. в7i Нёсть бо и3н0гw и4мене под8 нб7сeмъ дaннагw въ человёцэхъ, њ нeмже подобaетъ спасти1сz нaмъ.

(за? №i) (в7) Gi Ви1дzще же* (Въ срeду вторhz недёли: Во дни2 џны, ви1дzще їудє1и*) петр0во дерзновeніе и3 їwaнново, и3 разумёвше, ћкw человёка некни6жна є3стA и3 прHста, дивлsхусz: знaху же и5хъ, ћкw со ї}сомъ бёста. д7i Ви1дzще же и3сцэлёвшаго человёка съ ни1ма стоsща, ничт0же и3мsху проти1ву рещи2. є7i Повелёвше же и4ма в0нъ и3з8 с0нмища и3зhти, стzзaхусz ко другъдрyгу, ѕ7i Глаг0люще: что2 сотвори1мъ человёкома си1ма; ћкw ќбw нар0читое знaменіе бhсть и4ма, всёмъ живyщымъ во їерусали1мэ ћвэ, и3 не м0жемъ tврещи1сz. з7i Но да не б0лэе прострeтсz въ лю1дехъ, прещeніемъ да запрети1мъ и4ма, ктомY не глаг0лати њ и4мени сeмъ ни є3ди1ному t человBкъ. }i И# призвaвше и5хъ, заповёдаша и4ма tню1дъ не провэщавaти, нижE ўчи1ти њ и4мени ї}совэ. f7i Пeтръ же и3 їwaннъ tвэщaвше къ ни1мъ, рёста: ѓще прaведно є4сть пред8 бGомъ, вaсъ послyшати пaче, нeжели бGа, суди1те; к7 Не м0жемъ бо мы2, ±же ви1дэхомъ и3 слhшахомъ, не глаг0лати. к7а Nни1 же призапрeщше и4ма, пусти1ша |, ничт0же њбрётше, кaкw мyчити и5хъ, людeй рaди, ћкw вси2 прославлsху бGа њ бhвшемъ. к7в Лётъ бо бsше мн0жае четhредесzти человёкъ т0й, на нeмже бhсть чyдо сіE и3сцэлeніz.

Конeцъ средЁ.

(за? в7i) (G) к7г Tпущє1на же бhвша* (Въ четверт0къ вторhz недёли: Во дни2 џны, tпущє1на бhвша ґпcла*) пріид0ста къ свои1мъ, и3 возвэсти1ста є3ли6ка къ ни1ма ґрхіерeи и3 стaрцы рёша. к7д Nни1 же слhшавше є3динодyшнw воздвиг0ша глaсъ къ бGу, и3 рек0ша: вLко, ты2 б9е сотвори1вый нб7о и3 зeмлю и3 м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ: к7є И$же ўсты2 дв7да џтрока твоегw2 речE: вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ; к7ѕ Предстaша цaріе зeмстіи, и3 кнsзи собрaшасz вкyпэ, на гDа и3 на хrтA є3гw2. к7з Собрaшасz бо вои1стинну во грaдэ сeмъ на с™aго џтрока твоего2 ї}са, є3г0же помaзалъ є3си2, и4родъ же и3 понтjйскій пілaтъ, съ kзhки и3 людьми2 ї}левыми, к7и Сотвори1ти, є3ли6ка рукA твоS и3 совётъ тв0й преднаречE бhти. к7f И# нhнэ, гDи, при1зри на прещє1ніz и4хъ, и3 дaждь рабHмъ твои1мъ со всsкимъ дерзновeніемъ глаг0лати сл0во твоE: l ВнегдA рyку твою2 прострeти ти2 во и3сцэлє1ніz, и3 знaменіємъ и3 чудесє1мъ бывaти, и4менемъ с™hмъ џтрока твоегw2 ї}са. lа И# помоли1вшымсz и5мъ, подви1жесz мёсто, и3дёже бsху с0брани, и3 и3сп0лнишасz вси2 д¦а с™а, и3 глаг0лаху сл0во б9іе со дерзновeніемъ.

Конeцъ четверткY.

(є7) lв Нар0ду же вёровавшему бЁ сeрдце и3 душA є3ди1на, и3 ни є3ди1нъ же что2 t и3мёній свои1хъ глаг0лаше своE бhти: но бsху и5мъ вс‰ џбща. lг И# вeліею си1лою воздаsху свидётельство ґпcли воскресeнію гDа ї}са хrтA: благодaть же бЁ вeліz на всёхъ и4хъ. lд Не бsше бо ни1щъ ни є3ди1нъ въ ни1хъ: є3ли1цы бо госп0діе сeлwмъ, и3ли2 домовHмъ бsху, продаю1ще приношaху цёны продаeмыхъ, lє И# полагaху при ногaхъ ґпcлъ: даsше же сz коемyждо, є3гHже ѓще кто2 трeбоваше. lѕ Їwсjа же наречeнный варнaва t ґпcлъ, (є4же є4сть сказaемо, сhнъ ўтэшeніz,) леvjтъ, кЂпрzнинъ р0домъ, lз И#мёz село2, продaвъ принесE цёну, и3 положи2 пред8 ногaми ґпcлъ.

ГлавA пsтаz.

(за? Gi) (№) с< № Мyжъ же нёкій* (Въ пzт0къ вторhz недёли: Во дни2 џны, мyжъ нёкій*) ґнaніа и4менемъ, съ сапфjрою жен0ю своeю, продaста село2: в7 И# ўтаи2 t цэны2, свёдущей и3 женЁ є3гw2, и3 принeсъ чaсть нёкую, пред8 ногaми ґпcлъ положи2. G Речe же пeтръ: ґнaніе, почто2 и3сп0лни сатанA сeрдце твоE, солгaти д¦у с™0му, и3 ўтаи1ти t цэны2 селA; д7 Сyщее тебЁ, не твоe ли бЁ; и3 продaное, не въ твоeй ли влaсти бsше; что2 ћкw положи1лъ є3си2 въ сeрдцэ твоeмъ вeщь сію2; не человёкwмъ солгaлъ є3си2, но бGу. є7 Слhшавъ же ґнaніа словесA сі‰, пaдъ и4здше. И# бhсть стрaхъ вели1къ на всёхъ слhшащихъ сі‰. ѕ7 Встaвше же ю4ноши, взsша є3го2, и3 и3знeсше погреб0ша. з7 Бhсть же ћкw трeмъ часHмъ минyвшымъ и3 женA є3гw2 не вёдущи бhвшагw, вни1де. } Tвэщaвъ же є4й пeтръ: рцh ми, ѓще на толи1цэ село2 tдaста; nнa же речE: є4й, на толи1цэ. f7 Пeтръ же речE къ нeй: что2 ћкw согласи1стасz и3скуси1ти д¦а гDнz; сE н0ги погрeбшихъ мyжа твоего2 при двeрехъ, и3 и3знесyтъ тS. ‹ Падe же ѓбіе пред8 ногaма є3гw2, и3 и4здше. Вшeдше же ю4ноши њбрэт0ша ю5 мeртву, и3 и3знeсше погреб0ша бли1зъ мyжа є3S. №i И# бhсть стрaхъ вели1къ на всeй цeркви, и3 на всёхъ слhшащихъ сі‰.

Конeцъ пzткY.

(за? д7i) в7i Рукaми же ґпcльскими* (Въ недёлю fwминY: Во дни2 џны, рукaми ґпcльскими*) бhша знaмєніz и3 чудесA въ лю1дехъ мнHга: и3 бsху є3динодyшнw вси2 въ притв0рэ соломHни. Gi T пр0чихъ же никт0же смёzше прилэплsтисz и5мъ, но величaху и5хъ лю1діе. д7i Пaче же прилагaхусz вёрующіи гDви, мн0жество мужeй и3 жeнъ. є7i Ћкw и3 на ст0гны и3зноси1ти нед{жныz, и3 полагaти на постeлzхъ и3 на nдрёхъ: да грzдyщу петрY, понE сёнь є3гw2 њсэни1тъ нёкоего t ни1хъ. ѕ7i Схождaше же сz и3 мн0жество t nкрeстныхъ градHвъ во їеrли1мъ, приносsще нед{жныz и3 стрaждущыz t д{хъ нечи1стыхъ, и5же и3сцэлэвaхусz вси2. (ѕ7) з7i Востaвъ же ґрхіерeй, и3 вси2 и5же съ ни1мъ, сyщаz є4ресь саддукeйскаz, и3сп0лнишасz зaвисти. }i И# возложи1ша рyки своS на ґпcлы, и3 послaша и5хъ въ соблюдeніе џбщее. (вто>) f7i ЃгGлъ же гDнь н0щію tвeрзе двє1ри темни1цы, и3звeдъ же и5хъ, речE: к7 И#ди1те, и3 стaвше глаг0лите въ цeркви лю1демъ всS глаг0лы жи1зни сеS.

Конeцъ недёли.

(за? є7i) к7а Слhшавше же,* (Въ суббHту вторhz недёли: Во дни2 џны, слhшавше ґпcли*) внид0ша °по ќтреницэ° (°ќтрw°) въ цeрковь, и3 ўчaху. Пришeдъ же ґрхіерeй, и3 и5же съ ни1мъ, созвaша соб0ръ, и3 всS стaрцы t сынHвъ ї}левыхъ, и3 послaша во ўзи1лище привести2 и5хъ. к7в Слуги1 же шeдше, не њбрэт0ша и5хъ въ темни1цэ, возврaщше же сz возвэсти1ша, к7г Глаг0люще: ћкw темни1цу ќбw њбрэт0хомъ заключeну, со всsкимъ ўтверждeніемъ, и3 блюсти1тели стоsщыz пред8 двeрьми: tвeрзше же, внyтрь ни є3ди1нагw њбрэт0хомъ. к7д Ћкоже слhшаша словесA сіS, ґрхіерeй же, и3 воев0да церк0вный, и3 первосщ7eнницы, недоумэвaхусz њ ни1хъ, что2 ќбw бyдетъ сіE. к7є Пришeдъ же нёкто возвэсти2 и5мъ, глаг0лz: ћкw сE мyжіе, и5хже всади1сте въ темни1цу, сyть въ цRкви стоsще и3 ўчaще лю1ди. к7ѕ ТогдA шeдъ воев0да со слугaми, приведE и5хъ, не съ нyждею: (боsхусz бо людeй, да не кaменіемъ побію1тъ и5хъ.) к7з Привeдше же и5хъ постaвиша на с0нмищи: и3 вопроси2 и5хъ ґрхіерeй, глаг0лz: к7и Не запрещeніемъ ли запрети1хомъ вaмъ, не ўчи1ти њ и4мени сeмъ; и3 сE и3сп0лнисте їеrли1мъ ўчeніемъ вaшимъ, и3 х0щете навести2 на ны2 кр0вь чlвёка сегw2. к7f Tвэщaвъ же пeтръ, и3 ґпcли рёша: повиновaтисz подобaетъ бGови пaче, нeжели человёкwмъ. l БGъ nтє1цъ нaшихъ воздви1же ї}са, є3г0же вы2 ўби1сте повёсивше на дрeвэ. lа Сего2 бGъ начaльника и3 сп7са возвhси десни1цею своeю, дaти покаsніе ї}леви, и3 њставлeніе грэхHвъ. lв И# мы2 є3смы2 тогw2 свидётели глагHлъ си1хъ, и3 д¦ъ же с™hй, є3г0же дадE бGъ повинyющымсz є3мY. lг Nни1 же слhшавше, распыхaхусz, и3 совэщaша ўби1ти и5хъ.

Конeцъ суббHтэ.

(в7)Востaвъ же нёкій на с0нмищи фарісeй, и4менемъ гамаліи1лъ, законоучи1тель чeстенъ всёмъ лю1демъ, повелЁ внЁ мaлw что2 ґпcлwмъ ўступи1ти. lє Речe же къ ни1мъ: мyжіе ї}льтzне, внимaйте себЁ њ человёцэхъ си1хъ, что2 х0щете сотвори1ти. lѕ Пред8 си1ми бо дeньми востA fevда, глаг0лz бhти вели1ка нёкоего себE, є3мyже прилэпи1шасz числ0мъ мужeй ћкw четhреста: и4же ўбіeнъ бhсть, и3 вси2 є3ли1цы повинyшасz є3мY, разыд0шасz и3 бhша нивочт0же. lз Посeмъ востA їyда галілeанинъ во дни2 написaніz, и3 tвлечE лю1ди дов0льны въ слёдъ себE: и3 т0й поги1бе, и3 вси2 є3ли1цы послyшаша є3гw2, разсhпашасz. lи И# нhнэ глаг0лю вaмъ, tступи1те t человBкъ си1хъ, и3 њстaвите и5хъ: ћкw ѓще бyдетъ t человBкъ совётъ сeй, и3ли2 дёло сіE, разори1тсz: lf Ѓще ли же t бGа є4сть, не м0жете разори1ти то2, да не кaкw и3 бGоб0рцы њбрsщетесz. м7 Послyшаша же є3гw2, и3 призвaвше ґпcлы, би1вше запрети1ша и5мъ не глаг0лати њ и4мени ї}совэ, и3 tпусти1ша и5хъ. м7а Nни1 же ќбw и3дsху рaдующесz t лицA соб0ра, ћкw за и4мz гDа ї}са спод0бишасz безчeстіе пріsти. м7в По всs же дни2 въ цRкви и3 въ домёхъ не престаsху ўчaще, и3 бlговэствyюще ї}са хrтA.

ГлавA шестaz.

(за? ѕ7i) с< № Во днeхъ же си1хъ* (Въ недёлю G-ю по пaсцэ: Во дни2 џны,*) ўмн0жившымсz ўченикHмъ, бhсть роптaніе є4ллинwмъ ко є3врeємъ, ћкw презирaеми бывaху во вседнeвнэмъ служeніи вдови6цы и4хъ. в7 Призвaвше же дванaдесzть мн0жество ўчени6къ, рёша: не ўг0дно є4сть нaмъ, њстaвльшымъ сл0во б9іе, служи1ти трапeзамъ. G Ўсмотри1те u5бо брaтіе, мyжы t вaсъ свидётельствованы сeдмь, и3сп0лнены д¦а с™а и3 премyдрости, и5хже постaвимъ над8 слyжбою сeю: д7 Мh же въ моли1твэ и3 служeніи сл0ва пребyдемъ. є7 И# ўг0дно бhсть сл0во сіE пред8 всёмъ нар0домъ. (з7) И# и3збрaша стефaна, мyжа и3сп0лнена вёры, и3 д¦а с™а, и3 філjппа, и3 пр0хwра, и3 нікан0ра, и3 тjмwна, и3 пармeна, и3 ніколaа, пришeльца ґнтіохjйскаго: ѕ7 Я%же постaвиша пред8 ґпcлы, и3 помоли1вшесz положи1ша на нS рyки. з7 И# сл0во б9іе растsше, и3 мн0жашесz число2 ўчени6къ во їерусали1мэ ѕэлw2: мн0гъ же нар0дъ свzщeнникwвъ послyшаху вёры.

Конeцъ недёли.

(за? з7i) (}) } Стефaнъ же* (Въ понедёльникъ G-z недёли: Во дни2 џны, стефaнъ* Сіe же и3 с™0му стефaну первомyченику.) и3сп0лнь вёры и3 си1лы, творsше знaмєніz и3 чудесA вє1ліz въ лю1дехъ. f7 Востaша же нёцыи t с0нма глаг0лемагw лівертjнска, и3 кmринeйска, и3 ґлеxaндрска, и3 и5же t кілікjи и3 ґсjи, стzзaющесz со стефaномъ: ‹ И# не можaху проти1ву стaти премyдрости и3 д¦у, и4мже глаг0лаше. №i ТогдA под8усти1ша мyжы, глаг0лющыz: ћкw слhшахомъ є3го2 глаг0люща глаг0лы хyльныz на мwmсeа и3 на бGа. в7i Сподвиг0ша же лю1ди и3 стaрцы и3 кни1жники, и3 напaдше восхи1тиша є3го2, и3 привед0ша на с0нмище. Gi Постaвиша же свидётели л0жны, глаг0лющыz: ћкw человёкъ сeй не престаeтъ глаг0лы хyльныz глаг0лz на мёсто с™0е сіE и3 зак0нъ. д7i Слhшахомъ бо є3го2 глаг0люща, ћкw ї}съ назwрeй сeй разори1тъ мёсто сіE, и3 и3змэни1тъ nбhчаи, ±же предадE нaмъ мwmсeй. є7i И# воззрёвше нaнь вси2 сэдsщіи въ с0нмищи, ви1дэша лицE є3гw2, ћкw лицE ѓгGла.

ГлавA седмaz.

с< № Речe же ґрхіерeй: ѓще ќбw сі‰ тaкw сyть; в7 Џнъ же речE: мyжіе брaтіе и3 nц7ы2, послyшайте: бGъ слaвы kви1сz nц7Y нaшему ґвраaму, сyщу въ месопотaміи, прeжде дaже не всели1тисz є3мY въ харрaнь. G И# речE къ немY: и3зhди t земли2 твоеS, и3 t р0да твоегw2, и3 t д0му nц7A твоегw2, и3 пріиди2 въ зeмлю, ю4же ѓще ти2 покажY. д7 ТогдA и3зшeдъ t земли2 халдeйскіz, всели1сz въ харрaнь: и3 tтyду, по ўмeртвіи nц7A є3гw2, пресели2 є3го2 въ зeмлю сію2, на нeйже вы2 нhнэ живетE. є7 И# не дадE є3мY наслёдіz въ нeй, нижE стопы2 нHгу:

Преступи2 с™0му, и3 понедёльнику, чти2 напреди2:

СоломHнъ же создA є3мY хрaмъ: и3 њбэщA дaти є3мY ю5 во њдержaніе, и3 сёмени є3гw2 по нeмъ, не сyщу є3мY чaду. ѕ7 Глаг0ла же си1це бGъ: ћкw бyдетъ сёмz є3гw2 пришeльцы въ земли2 чуждeй, И# пораб0тzтъ є5 и3 њѕл0бzтъ лётъ четhреста. з7 И# kзhку, є3мyже пораб0таютъ, суждY ѓзъ, речE бGъ: и3 по си1хъ и3зhдутъ, и3 послyжатъ ми2 на мёстэ сeмъ. } И# дадE є3мY завётъ њбрёзаніz. И# тaкw роди2 їсаaка, и3 њбрёза є3го2 въ дeнь nсмhй: и3 їсаaкъ їaкwва, и3 їaкwвъ дванaдесzть патрі†рхъ. f7 И# патріaрси позави1дэвше їHсифу, продaша є3го2 во є3гЂпетъ: и3 бЁ бGъ съ ни1мъ. ‹ И# и3з8sтъ є3го2 t всёхъ скорбeй є3гw2, и3 дадE є3мY благодaть и3 премyдрость пред8 фараHномъ царeмъ є3гЂпетскимъ: и3 постaви є3го2 начaльника над8 є3гЂптомъ, и3 над8 всёмъ д0момъ свои1мъ. (№) №i Пріи1де же глaдъ на всю2 зeмлю є3гЂпетскую и3 ханаaню, и3 ск0рбь вeліz, и3 не њбрэтaху сhтости nц7ы2 нaши. в7i Слhшавъ же їaкwвъ сyщую пшени1цу во є3гЂптэ, послA nц7ы2 нaшz пeрвэе. д7i И# внегдA втор0е пріид0ша, познaнъ бhсть їHсифъ брaтіи своeй, и3 ћвэ бhсть фараHну р0дъ їHсифовъ. д7i Послaвъ же їHсифъ призвA nц7A своего2 їaкwва, и3 всE ср0дство своE сeдмьдесzтъ и3 пsть дyшъ. є7i Сни1де же їaкwвъ во є3гЂпетъ, и3 скончaсz сaмъ, и3 nц7ы2 нaши. ѕ7i И# принесeни бhша въ сmхeмъ, и3 положeни бhша во гр0бэ, є3г0же купи2 ґвраaмъ цэн0ю сребрA, t сынHвъ є3мм0ра сmхeмова. з7i И# ћкоже приближaшесz врeмz њбэтовaніz, и4мже клsтсz бGъ ґвраaму, возраст0ша лю1діе, и3 ўмн0жишасz во є3гЂптэ: }i Д0ндеже настA цaрь и4нъ во є3гЂптэ, и4же не знaше їHсифа. f7i Сeй ѕлЁ ўмhсливъ њ р0дэ нaшемъ, њѕл0би nц7ы2 нaшz, °ўмори1ти младeнцы и4хъ, и3 не њживи1ти° (°дабы2 и3звергaли младeнцы своS, во є4же не бhти и5мъ живы6мъ°). к7 Въ нeже врeмz роди1сz мwmсeй, и3 бЁ ўг0денъ бGови, и4же питaнъ бhсть мёсzцы три2 въ домY nц7A своегw2. к7а И#звeржена же є3го2, взsтъ є3го2 дщи2 фараHнова, и3 воспитA и5 себЁ въ сhна. к7в И# накaзанъ бhсть мwmсeй всeй премyдрости є3гЂпетстэй: бё же си1ленъ въ словесёхъ и3 дёлэхъ. к7г Е#гдa же и3сполнsшесz є3мY лётъ четhредесzтихъ врeмz, взhде на сeрдце є3мY посэти1ти брaтію свою2, сhны ї}левы. к7д И# ви1дэвъ нёкоего њби1дима, пос0бствова, и3 сотвори2 tмщeніе њби1димому, ўби1въ є3гЂптzнина. к7є Мнsше же разумёти брaтіzмъ свои1мъ, ћкw бGъ рук0ю є3гw2 дaстъ и5мъ спасeніе: nни1 же не разумёша. к7ѕ Во ќтрій же дeнь kви1сz и5мъ тsжущымсz, и3 привлачaше и5хъ въ примирeніе, рeкъ: мyжіе, брaтіz є3стE вы2, вскyю њби1дите дрyгъ дрyга; к7з Њби1дzй же бли1жнzго, tри1ну и5, рeкъ: кт0 тz постaви кнsзz и3 судію2 над8 нaми; к7и Е#дA ўби1ти мS ты2 х0щеши, и4мже џбразомъ ўби1лъ є3си2 вчерA є3гЂптzнина; к7f Бэжa же мwmсeй њ словеси2 сeмъ, и3 бhсть пришлeцъ въ земли2 мадіaмстэй, и3дёже роди2 сhна двA. l И# и3сп0лньшымсz лётwмъ четhредесzтимъ, kви1сz є3мY въ пустhни горы2 сінaйскіz ѓгGлъ гDнь, въ плaмени џгненнэ въ купинЁ. lа Мwmсeй же ви1дэвъ дивлsшесz видёнію. Приступaющу же є3мY разумёти, бhсть глaсъ гDнь къ немY: lв Ѓзъ бGъ nтє1цъ твои1хъ, бGъ ґвраaмовъ, и3 бGъ їсаaковъ, и3 бGъ їaкwвль. Трeпетенъ же бhвъ мwmсeй, не смёzше смотри1ти. lг Речe же є3мY гDь: и3ззyй сапоги2 нHгу твоeю, мёсто бо на нeмже стои1ши, землS с™A є4сть. lд Ви1дz ви1дэхъ њѕлоблeніе людeй мои1хъ, и5же во є3гЂптэ, и3 стенaніе и4хъ ўслhшахъ, и3 снид0хъ и3з8sти и5хъ: и3 нhнэ грzди2, и3 послю1 тz во є3гЂпетъ. lє Сего2 мwmсeа, є3г0же tри1нуша, рeкше: кт0 тz постaви начaльника и3 судію2; сего2 бGъ кнsзz и3 и3збaвителz послA рук0ю ѓгGла, ћвльшагwсz є3мY въ купинЁ. (в7) lѕ Сeй и3зведE и5хъ, сотв0рь чудесA и3 знaмєніz въ земли2 є3гЂпетстэй, и3 въ чермн0мъ м0ри, и3 въ пустhни лётъ четhредесzть. lз Сeй є4сть мwmсeй, рекjй сынHмъ ї}левымъ: прbр0ка вaмъ воздви1гнетъ гDь бGъ вaшъ t брaтіи вaшеz, ћкw менE: тогw2 послyшайте. lи Сeй є4сть бhвый въ цRкви въ пустhни со ѓгGломъ глаг0лавшимъ є3мY на горЁ сінaйстэй, и3 со nц7ы2 нaшими, и4же пріsтъ словесA жи1ва дaти нaмъ. lf Е#гHже не восхотёша послyшати nц7ы2 нaши, но tри1нуша и5, и3 њбрати1шасz сeрдцемъ свои1мъ во є3гЂпетъ, м7 Рeкше ґарHну: сотвори2 нaмъ б0ги, и5же пред8и1дутъ пред8 нaми: мwmсeю бо семY, и4же и3зведE нaсъ t земли2 є3гЂпетскіz, не вёмы, что2 бhсть є3мY. м7а И# сотвори1ша тельцA во дни2 џны, и3 принес0ша жeртву јдwлу, и3 веселsхусz въ дёлэхъ рукY своeю. м7в Tврати1сz же бGъ, и3 предадE и5хъ служи1ти в0ємъ нбcнымъ, ћкоже пи1сано є4сть въ кни1зэ прbрHкъ: є3дA заколє1ніz и3 жє1ртвы принес0сте ми2 лётъ четhредесzть въ пустhни, д0ме ї}левъ; м7г И# воспріsсте ски1нію мол0хову, и3 ѕвэздY б0га вaшегw ремфaна, џбразы ±же сотвори1сте покланsтисz и5мъ: и3 преселю2 вы2 дaлэе вавmлHна. м7д Сёнь свидёніz бsше nц7є1мъ нaшымъ въ пустhни, ћкоже повелЁ глаг0лzй мwmсeови, сотвори1ти ю5 по џбразу, є3г0же ви1дэ. м7є Ю$же и3 внес0ша пріeмше nтцы2 нaши со їисyсомъ во њдержaніе kзhкwвъ, и5хже и3зри1ну бGъ t лицA nтє1цъ нaшихъ, дaже до днjй дв7да: м7ѕ И$же њбрёте бlгодaть пред8 бGомъ, и3 и3спроси2 њбрэсти2 селeніе бGу їaкwвлю.

Чти2 понедёльнику, и3 с™0му:

м7з СоломHнъ же создA є3мY хрaмъ. м7и Но вhшній не въ рукотворeнныхъ цRквахъ живeтъ, ћкоже прор0къ глаг0летъ: (с®е) м7f Нб7о мнЁ прест0лъ є4сть, землs же подн0жіе ногaма мои1ма. Кjй хрaмъ сози1ждете ми2, глаг0летъ гDь, и3ли2 к0е мёсто пок0ищу моемY; н7 Не рукa ли моS сотвори2 сі‰ вс‰; Жестоковhйніи и3 неwбрёзанніи сердцы2 и3 ўшесы2, вы2 при1снw д¦у с™0му проти1витесz, ћкоже nц7ы2 вaши, тaкw и3 вы2. н7в Кого2 t прорHкъ не и3згнaша nц7ы2 вaши; и3 ўби1ша предвозвэсти1вшыz њ пришeствіи прaведнагw, є3гHже вы2 нhнэ предaтелє и3 ўбjйцы бhсте: н7г И%же пріsсте зак0нъ ўстроeніемъ ѓгGльскимъ, и3 не сохрани1сте. н7д Слhшаще же сі‰, распыхaхусz сердцы2 свои1ми, и3 скрежетaху зубы2 нaнь. н7є (Стефaнъ же) сhй и3сп0лнь д¦а с™а, воззрёвъ на нeбо, ви1дэ слaву б9ію, и3 ї}са стоsща њдеснyю бGа, н7ѕ И# речE: сE ви1жу нб7сA tвeрста, и3 сн7а человёча њдеснyю стоsща бGа. н7з Возопи1вше же глaсомъ вeліимъ, затыкaху ќши свои2, и3 ўстреми1шасz є3динодyшнw нaнь. н7и И# и3звeдше внЁ грaда, кaменіемъ побивaху є3го2: и3 свидётеліе, (снeмше) ри6зы своS, положи1ша при ногY ю4ноши нарицaемагw сavла: н7f И# кaменіемъ побивaху стефaна, молsщасz и3 глаг0люща: гDи ї}се, пріими2 дyхъ м0й. … Прекл0нь же колBна, возопи2 глaсомъ вeліимъ: гDи, не постaви и5мъ грэхA сегw2. И# сі‰ рeкъ ќспе.

Конeцъ стефaну, и3 понедёльнику.

ГлавA nсмaz.

(f7) с< № Сavлъ же бЁ соизволsz ўбjйству є3гw2. Бhсть же въ т0й дeнь гонeніе вeліе на цRковь їерусали1мскую: вси1 же разсёzшасz по странaмъ їудeйскимъ и3 самарjйскимъ, кромЁ ґпcлъ. в7 Погреб0ша же стефaна мyжіе благоговёйніи, и3 сотвори1ша плaчь вeлій над8 ни1мъ. G Сavлъ же њѕлоблsше цRковь, въ д0мы входS, и3 влачS мyжы и3 жєны2 предаsше въ темни1цу. д7 Разсёzвшіисz же, прохождaху благовэствyюще сл0во.

(за? }i) є7 Філjппъ же* (Во вт0рникъ G-z недёли: Во дни2 џны, філjппъ*) сошeдъ во грaдъ самарjйскій, проповёдаше и5мъ хrтA. (№) ѕ7 Внимaху же нар0ди глаг0лємымъ t філjппа є3динодyшнw, слhшаще и3 ви1дzще знaмєніz, ±же творsше. з7 Дyси бо нечи1стіи t мн0гихъ и3мyщихъ |, вопію1ще глaсомъ вeліимъ, и3схождaху: мн0зи же разслaбленніи и3 хр0міи и3сцэли1шасz. } И# бhсть рaдость вeліz во грaдэ т0мъ. (‹) f7 Мyжъ же нёкій, и4менемъ сjмwнъ, прeжде бЁ во грaдэ волхвyz, и3 ўдивлsz kзhкъ самарjйскій, глаг0лz нёкоего бhти себE вели1ка: ‹ Е#мyже внимaху вси2 t мaла дaже до вели1ка, глаг0люще: сeй є4сть си1ла б9іz вели1каz. №i Внимaху же є3мY за сіE, ћкw дов0льно врeмz волхвовaніи ўдивлsше и5хъ. в7i Е#гдa же вёроваша філjппу благовэствyющу ±же њ цrтвіи б9іи, и3 њ и4мени ї}съ хrт0вэ, крещaхусz мyжіе же и3 жєны2. Gi Сjмwнъ же и3 т0й вёрова, и3 крeщсz, бЁ пребывaz ў філjппа: ви1дz же си6лы и3 знaмєніz вeліz бывaєма, ўжaсенъ дивлsшесz. (№) д7i Слhшавше же и5же во їерусали1мэ ґпcли, ћкw пріsтъ самарjа сл0во б9іе, послaша къ ни1мъ петрA и3 їwaнна: є7i И%же сошeдше, помоли1шасz њ ни1хъ, ћкw да пріи1мутъ д¦а с™aго. ѕ7i (Е#щe бо ни на є3ди1наго и4хъ бЁ пришeлъ, т0чію крещeни бsху во и4мz гDа ї}са.) з7i ТогдA возложи1ша рyцэ на нS, и3 пріsша д¦а с™aго.

Конeцъ вт0рнику.

(за? f7i) (№i) (№) }i Ви1дэвъ же* (Въ срeду G-z недёли: Во дни2 џны, ви1дэвъ*) сjмwнъ, ћкw возложeніемъ рyкъ ґпcльскихъ даeтсz д¦ъ с™hй, принесE и5мъ сребро2, f7i Глаг0лz: дади1те и3 мнЁ влaсть сію2, да на нег0же ѓще положY рyцэ, пріи1метъ д¦а с™aго. к7 Пeтръ же речE къ немY: сребро2 твоE съ тоб0ю да бyдетъ въ поги1бель, ћкw дaръ б9ій непщевaлъ є3си2 сребр0мъ стzжaти. к7а Нёсть ти2 чaсти, ни жрeбіz въ словеси2 сeмъ: и4бо сeрдце твоE нёсть прaво пред8 бGомъ. к7в Покaйсz u5бо њ ѕл0бэ твоeй сeй, и3 моли1сz бGу, ѓще ќбw tпyститсz ти2 помышлeніе сeрдца твоегw2: к7д Въ жeлчи бо г0рести, и3 сою1зэ непрaвды, зрю1 тz сyща. к7д Tвэщaвъ же сjмwнъ речE: помоли1тесz вы2 њ мнЁ ко гDу, ћкw да ничт0же си1хъ нaйдетъ на мS, ±же рек0сте. к7є Nни1 же u5бо засвидётельствовавше и3 глаг0лавше сл0во гDне, возврати1шасz во їерусали1мъ, и3 мнHгимъ вeсємъ самарjйскимъ благовэсти1ша.

Конeцъ средЁ.

(за? к7) (в7i) к7ѕ ЃгGлъ же* (Въ четверт0къ трeтіz недёли: Во дни2 џны, ѓгGлъ*) гDнь речE къ філjппу, глаг0лz: востaни и3 и3ди2 на полyдне, на пyть сходsщій t їерусали1ма въ гaзу, и3 т0й є4сть пyстъ. к7з И# востaвъ п0йде: и3 сE мyжъ мyрінъ, є3vнyхъ, си1ленъ кандакjи цари1цы мyрінскіz, и4же бЁ над8 всёми сокр0вищи є3S: и4же пріи1де поклони1тисz во їерусали1мъ. к7и Бё же возвращazсz, и3 сэдS на колесни1цэ своeй, чтsше прbр0ка и3сaію. к7f Речe же д¦ъ къ філjппу: приступи2, и3 прилэпи1сz колесни1цэ сeй. l Притeкъ же філjппъ, ўслhша є3го2 чтyща прbр0ка и3сaію, и3 речE: u5бо разумёеши ли, ±же чтeши; lа Џнъ же речE: кaкw ќбw могY (разумёти), ѓще не кто2 настaвитъ мS; ўмоли1 же філjппа возшeдша сёсти съ ни1мъ. lв Сл0во же писaніz, є4же чтsше, бЁ сіE: ћкw nвчA на заколeніе ведeсz, и3 ћкw ѓгнецъ прsмw стригyщему є3го2 безглaсенъ, тaкw не tверзaетъ ќстъ свои1хъ. lг Во смирeніи є3гw2 сyдъ є3гw2 взsтсz: р0дъ же є3гw2 кто2 и3сповёсть; ћкw взeмлетсz t земли2 жив0тъ є3гw2. lд Tвэщaвъ же кaженикъ къ філjппу, речE: молю1 тz, њ к0мъ прbр0къ глаг0летъ сіE; њ себё ли, и3ли2 њ и3н0мъ нёкоемъ; lє Tвeрзъ же філjппъ ўстA своS, и3 начeнъ t писaніz сегw2, благовэсти2 є3мY ї}са. lѕ Ћкоже и3дsху путeмъ, пріид0ша на нёкую в0ду, и3 речE кaженикъ: сE водA, что2 возбранsетъ ми2 кrти1тисz; lз Речe же є3мY філjппъ: ѓще вёруеши t всегw2 сeрдца твоегw2, м0щно ти2 є4сть. Tвэщaвъ же речE: вёрую сн7а б9іz бhти ї}са хrтA. lи И# повелЁ стaти колесни1цэ: и3 снид0ста џба на в0ду, філjппъ же и3 кaженикъ: и3 кrти2 є3го2. lf Е#гдa же и3зыд0ста t воды2, д¦ъ с™hй нападE на кaженика. ЃгGлъ же гDнь восхи1ти філjппа, и3 не ви1дэ є3гw2 ктомY кaженикъ: и3дsше бо въ пyть св0й рaдуzсz.

Конeцъ четверткY.

(за? к7а) м7 Філjппъ же* (Въ пzт0къ G-z недёли: Во дни2 џны, філjппъ*) њбрётесz во ґзHтэ: и3 проходS благовэствовaше градHмъ всёмъ, д0ндеже пріити2 є3мY въ кесарjю.

ГлавA девsтаz.

(Gi) с< № Сavлъ же, є3щE дыхaz прещeніемъ и3 ўбjйствомъ на ўченики2 гDни, пристyпль ко ґрхіерeю, в7 И#спроси2 t негw2 посл†ніz въ дамaскъ къ соб0рищємъ, ћкw да ѓще нBкіz њбрsщетъ тогw2 пути2 сyщыz, мyжы же и3 жєны2, свsзаны приведeтъ во їерусали1мъ. G Внегдa же и3ти2, бhсть є3мY прибли1житисz къ дамaску, и3 внезaпу њблистA є3го2 свётъ t небесE: д7 И# пaдъ на зeмлю, слhша глaсъ глаг0лющъ є3мY: сavле, сavле, чт0 мz г0ниши; є7 Речe же: кт0 є3си гDи; гDь же речE: ѓзъ є4смь ї}съ, є3г0же ты2 г0ниши: жесток0 ти є4сть проти1ву рожнY прaти. ѕ7 Трепeща же и3 ўжасazсz, глаг0ла: гDи, чт0 мz х0щеши твори1ти; и3 гDь речE къ немY: востaни и3 вни1ди во грaдъ, и3 речeтсz ти2, чт0 ти подобaетъ твори1ти. з7 Мyжіе же и3дyщіи съ ни1мъ, стоsху чудsщесz, слhшаще ќбw глaсъ, никогHже ви1дzще. } Востaвъ же сavлъ t земли2, и3 tвeрстыма nчи1ма свои1ма ни є3ди1нагw ви1дzше: ведyще же є3го2 за рyку, введ0ша въ дамaскъ. f7 И# бЁ дни2 три2 не ви1дz, и3 ни kдE, нижE пи1тъ.

(за?)Бё же нёкто* (NктHвріа въ № дeнь, ґп0столу ґнaніи: Во дни2 џны, бЁ нёкто*) ўчени1къ въ дамaсцэ, и4менемъ нaша, и3 речE къ немY гDь въ видёніи: ґнaніе. Џнъ же речE, сE ѓзъ гDи. №i ГDь же къ немY: востaвъ поиди2 на ст0гну нарицaемую прaвую, и3 взыщи2 въ домY їyдовэ сavла и4менемъ, тарсzни1на: сe бо моли1тву дёетъ. в7i (И# ви1дэ въ видёніи мyжа и4менемъ ґнaнію, вшeдша и3 возл0жша нaнь рyку, ћкw да пр0зритъ.) Gi Tвэщa же ґнaніа: гDи, слhшахъ t мн0гихъ њ мyжи сeмъ, коли6ка ѕлA сотвори2 с™ы6мъ твои1мъ во їерусали1мэ. д7i И# здЁ и4мать влaсть t ґрхіерє1й, свzзaти всS нарицaющыz и4мz твоE. є7i Речe же къ немY гDь: и3ди2, ћкw сосyдъ и3збрaнъ ми2 є4сть сeй, пронести2 и4мz моE пред8 kзhки, и3 царьми2 и3 сынми2 ї}левыми. ѕ7i Ѓзъ бо скажY є3мY, є3ли6ка подобaетъ є3мY њ и4мени моeмъ пострадaти. (№) з7i П0йде же ґнaніа, и3 вни1де въ хрaмину, и3 возл0жъ нaнь рyцэ, речE: сavле брaте, гDь ї}съ kвлeй ти сz на пути2, и4мже шeлъ є3си2, послa мz, ћкw да пр0зриши, и3 и3сп0лнишисz д¦а с™а. }i И# ѓбіе tпад0ша t џчію є3гw2 ћкw чешуS: прозрё же ѓбіе, и3 востaвъ крести1сz: f7i И# пріeмъ пи1щу, ўкрэпи1сz.

Конeцъ пzткY, и3 с™0му.

(за? к7в) Бhсть же* (Въ суббHту G, по пaсцэ: Во дни2 џны, бhсть*) сavлъ съ сyщими въ дамaсцэ ўченикaми дни2 нёкіz: к7 И# ѓбіе на с0нмищахъ проповёдаше ї}са, ћкw сeй є4сть сн7ъ б9ій. к7а Дивлsхусz же вси2 слhшащіи, и3 глаг0лаху: не сeй ли є4сть гони1вый во їерусали1мэ нарицaющыz и4мz сіE, и3 здЁ на сіE пріи1де, да свsзаны ты6z приведeтъ ко ґрхіерeємъ; к7в Сavлъ же пaче крэплsшесz, и3 смущaше їудє1и живyщыz въ дамaсцэ, препирaz, ћкw сeй є4сть хrт0съ. к7г Ћкоже и3сп0лнишасz днjе дов0льны, совэщaша їудє1и ўби1ти є3го2. к7д Ўвёданъ же бhсть сavлу совётъ и4хъ: стрежaху же врaтъ дeнь и3 н0щь, ћкw да ўбію1тъ є3го2. к7є Поeмше же є3го2 ўченицы2 н0щію, свёсиша по стэнЁ въ к0шницэ. к7ѕ Пришeдъ же сavлъ во їерусали1мъ, покушaшесz прилэплsтисz ўченикHмъ: и3 вси2 боsхусz є3гw2, не вёрующе, ћкw є4сть ўчени1къ. к7з Варнaва же пріeмъ є3го2, приведE ко ґпcлwмъ, и3 повёда и5мъ, кaкw на пути2 ви1дэ гDа, и3 ћкw глаг0ла є3мY, и3 кaкw въ дамaсцэ дерзaше њ и4мени ї}совэ. к7и И# бsше съ ни1ми входS и3 и3сходS во їерусали1мэ, и3 дерзaz њ и4мени гDа ї}са. к7f Глаг0лаше же и3 стzзaшесz съ є4ллины: nни1 же и3скaху ўби1ти є3го2. l Разумёвше же брaтіz свед0ша є3го2 въ кесарjю, и3 tпусти1ша є3го2 въ тaрсъ. lа Цє1ркви же по всeй їудeи и3 галілeи и3 самарjи и3мёzху ми1ръ, созидaющесz и3 ходsще въ стрaсэ гDни, и3 ўтэшeніемъ с™aгw д¦а ўмножaхусz.

Конeцъ суббHтэ.

(за? к7г) (д7i) lв И# бhсть* (Недёлz четвeртаz њ разслaбленномъ: Во дни2 џны, бhсть*) петрY посэщaющу всёхъ, сни1ти и3 ко с™hмъ живyщымъ въ лЂддэ. lг Њбрёте же тaмw человёка нёкоего, и4менемъ є3нeа, t nсми2 лётъ лежaща на nдрЁ, и4же бЁ разслaбленъ. lд И# речE є3мY пeтръ: є3нeе, и3сцэлsетъ тS ї}съ хrт0съ, востaни съ постeли твоеS. И# ѓбіе востA. lє И# ви1дэша є3го2 вси2 живyщіи въ лЂддэ и3 во ґссарHнэ, и5же њбрати1шасz ко гDу. (№) lѕ Во їoппjи же бЁ нёкаz ўчени1ца и4менемъ тавjfа, ћже сказaема глаг0летсz, сeрна: сіS бsше и3сп0лнена благи1хъ дёлъ и3 млcтынь, ±же творsше. lз Бhсть же во дни2 тhz болёвшей є4й ўмрeти: њмhвше же ю5, положи1ша въ г0рницэ. lи Бли1зъ же сyщей лЂддэ їoппjи, ўченицы2 слhшавше, ћкw пeтръ є4сть въ нeй, послaша двA мyжа къ немY, молsще є3го2 не њблэни1тисz пріити2 до ни1хъ. lf Востaвъ же пeтръ и4де съ ни1ма, є3г0же пришeдша возвед0ша въ г0рницу: и3 предстaша є3мY всS вдови1цы плaчущz, и3 показyющz ри6зы и3 nдє1жды, є3ли6ка творsше съ ни1ми сyщи сeрна. м7 И#згнaвъ же в0нъ вс‰ пeтръ, прекл0нь колBна помоли1сz, и3 њбрaщсz къ тёлу, речE: тавjfо, востaни. Nнa же tвeрзе џчи свои2, и3 ви1дэвши петрA, сёде. м7а Подaвъ же є4й рyку, воздви1же ю5: и3 призвaвъ с™hz и3 вдови6цы, постaви ю5 жи1ву. м7в Ўвёдано же бhсть сE по всeй їoппjи, и3 мн0зи вёроваша въ гDа.

Конeцъ недёли.

м7г Бhсть же дни2 дов0льны пребhти є3мY во їoппjи, ў нёкоегw сjмwна ўсмарS.

ГлавA десsтаz.

(за? к7д) (є7i) с< № Мyжъ же* (Въ понедёльникъ д7 недёли: Во дни2 џны, мyжъ*) нёкій бЁ въ кесарjи, и4менемъ корни1лій, с0тникъ t спjры нарицaющіzсz їталjйскіz, в7 Благоговёинъ и3 боsйсz бGа со всёмъ д0момъ свои1мъ, творsй ми1лwстыни мнHги лю1демъ, и3 молsйсz бGу всегдA: G Ви1дэ въ видёніи ћвэ, ћкw въ чaсъ девsтый днE, ѓгGла б9іz сшeдша къ немY, и3 рeкша є3мY: корни1ліе. д7 Џнъ же воззрёвъ нaнь, и3 пристрaшенъ бhвъ, речE: чт0 є3сть гDи; речe же є3мY: моли1твы твоS, и3 ми1лwстыни твоS взыд0ша на пaмzть пред8 бGа. є7 И# нhнэ посли2 во їoппjю мужeй, и3 призови2 сjмwна нарицaемаго петрA. ѕ7 Сeй стрaнствуетъ ў нёкоегw сjмwна ўсмарS, є3мyже є4сть д0мъ при м0ри: т0й речeтъ тебЁ глаг0лы, въ ни1хже спасeшисz ты2, и3 вeсь д0мъ тв0й. з7 И# ћкоже tи1де ѓгGлъ глаг0лzй корни1лію, пригласи1въ двA t рабHвъ свои1хъ, и3 в0ина бlгочести1ва t служaщихъ є3мY, } И# сказaвъ и5мъ вс‰, послA и5хъ во їoппjю. f7 Воyтріе же путьшeствующымъ и5мъ, и3 ко грaду приближaющымсz, взhде пeтръ на г0рницу помоли1тисz, въ чaсъ шестhй. ‹ Бhсть же пріaлченъ, и3 хотsше вкуси1ти: гот0вzщымъ же џнэмъ, нападE нaнь ќжасъ, №i И# ви1дэ нб7о tвeрсто, и3 сходsщъ нaнь сосyдъ нёкій ћкw плащани1цу вeлію, по четhремъ крaємъ привsзанъ, и3 ни1зу спущaемь на зeмлю: в7i Въ нeмже бsху всS четверонHгаz земли2, и3 ѕвёріе и3 гaди, и3 пти1цы нбcныz. Gi И# бhсть глaсъ къ немY: востaвъ пeтре, заколи2 и3 ћждь. д7i Пeтръ же речE: никaкоже гDи, ћкw николи1же kд0хъ всsко сквeрно и3ли2 нечи1сто. є7i И# сE глaсъ пaки къ немY втори1цею: ±же бGъ њчи1стилъ є4сть, ты2 не скверни2. ѕ7i Сіe же бhсть три1щи: и3 пaки взsсz сосyдъ на нб7о.

Конeцъ понедёльнику.

з7i Ћкоже въ себЁ недоумэвaшесz пeтръ, чт0 бы бhло видёніе, є4же ви1дэ: и3 сE мyжіе п0сланніи t корни1ліа, вопр0шше и3 ўвёдэвше д0мъ сjмwновъ, стaша пред8 враты2, }i И# возглaшше вопрошaху: ѓще сjмwнъ нарицaемый пeтръ здЁ стрaнствуетъ; (че\к) f7i Петрy же размышлsющу њ видёніи, речE є3мY д¦ъ: сE мyжіе тріE и4щутъ тебE: к7 Но востaвъ сни1ди, и3 и3ди2 съ ни1ми, ничт0же разсуждaz, занE ѓзъ послaхъ и5хъ.

(за? к7є) к7а Сошeдъ же* (Вт0рникъ д7 недёли: Во дни2 џны, сошeдъ*) пeтръ къ мужє1мъ п0сланнымъ къ немY t корни1ліа, речE: сE ѓзъ є4смь, є3гHже и4щете: кaz є4сть винA, є3sже рaди пріид0сте; к7в Nни1 же рек0ша: корни1лій с0тникъ, мyжъ прaведенъ и3 боsйсz бGа, свидётельствованъ t всегw2 kзhка їудeйска, ўвэщeнъ є4сть t ѓгGла с™а, призвaти тS въ д0мъ св0й, и3 слhшати глаг0лы t тебE. (№) к7г Призвaвъ же и5хъ, ўчреди2. Наyтріе же пeтръ востaвъ и4де съ ни1ми, и3 нёцыи t брaтій и5же t їoппjи, и3д0ша съ ни1мъ. к7д И# наyтріе внид0ша въ кесарjю: корни1лій же бЁ чaz и5хъ, созвaвъ ср0дники своS и3 любeзныz дрyги. к7є Ћкоже бhсть вни1ти петрY, срёте є3го2 корни1лій, и3 пaдъ на нHгу є3гw2 поклони1сz. к7ѕ Пeтръ же воздви1же є3го2, глаг0лz: востaни, и3 ѓзъ сaмъ чlвёкъ є4смь. к7з И# съ ни1мъ бесёдуz вни1де, и3 њбрёте собрaвшыzсz мнHги. к7и Речe же къ ни1мъ: вы2 вёсте, ћкw не лёпо є4сть мyжу їудeанину прилэплsтисz, и3ли2 приходи1ти ко и3ноплемeннику: и3 мнЁ бGъ показA, ни є3ди1наго сквeрна, и3ли2 нечи1ста глаг0лати человёка. к7f Тёмже и3 без8 сумнёніz пріид0хъ призвaнъ. Вопрошaю вы2 u5бо, к0имъ сл0вомъ послaсте по менE; (в7) l И# корни1лій речE: t четвeртагw днE дaже до сегw2 часA бёхъ постsсz, и3 въ девsтый чaсъ молsсz въ домY моeмъ: и3 сE мyжъ стA предо мн0ю во nдeждэ свётлэ, lа И# речE: корни1ліе, ўслhшана бhсть моли1тва твоS, и3 млcтыни твоS помzнyшасz пред8 бGомъ. lв Посли2 u5бо во їoппjю, и3 призови2 сjмwна, и4же нарицaетсz пeтръ: сeй стрaнствуетъ въ домY сjмwна ўсмарS, бли1зъ м0рz, и4же пришeдъ возглаг0летъ тебЁ. lг Ѓбіе u5бо послaхъ къ тебЁ: тh же д0брэ сотвори1лъ є3си2 пришeдъ. Нhнэ u5бо вси2 мы2 пред8 бGомъ предстои1мъ, слhшати вс‰ повелBннаz тебЁ t бGа.

Конeцъ вт0рнику.

(за? к7ѕ) (G)Tвeрзъ же* (Въ четверт0къ д7 недёли: Во дни2 џны, tвeрзъ*) пeтръ ўстA, речE: пои1стиннэ разумэвaю, ћкw не на лицA зри1тъ бGъ: lє Но во всsкомъ kзhцэ боsйсz є3гw2, и3 дёлаzй прaвду, пріsтенъ є3мY є4сть: lѕ Сл0во є4же послA сынHмъ ї}левымъ, бlговэствyz ми1ръ ї}съ хrт0мъ, сeй є4сть всBмъ гDь. lз Вы2 вёсте глаг0лъ бhвшій по всeй їудeи, начeншійсz t галілeи по крещeніи, є4же проповёда їwaннъ: lи Ї}са и4же t назарeта, ћкw помaза є3го2 бGъ д¦омъ с™hмъ и3 си1лою, и4же пр0йде благодётельствуz, и3 и3сцэлsz вс‰ наси1лwванныz t діaвола, ћкw бGъ бsше съ ни1мъ. lf И# мы2 є3смы2 свидётелє всёхъ, ±же сотвори2 во странЁ їудeйстэй, и3 во їеrли1мэ, є3г0же и3 ўби1ша повёшше на дрeвэ. м7 Сего2 бGъ воскреси2 въ трeтій дeнь, и3 дадE є3мY kвлeнну бhти, м7а Не всёмъ лю1демъ, но нaмъ свидётелємъ преднаречє1ннымъ t бGа, и5же съ ни1мъ kд0хомъ и3 пи1хомъ, по воскресeніи є3гw2 t мeртвыхъ. м7в И# повелЁ нaмъ проповёдати лю1демъ, и3 засвидётельствовати, ћкw т0й є4сть наречeнный t бGа судіS живhмъ и3 мє1ртвымъ. (пz\к) м7г Њ сeмъ вси2 прор0цы свидётельствуютъ, њставлeніе грэхHвъ пріsти и4менемъ є3гw2, всsкому вёрующему в0нь.

Конeцъ четверткY.

(за? к7з) м7д Е#щe же глаг0лющу* (Въ пzт0къ д7-z недёли: Во дни2 џны, глаг0лющу*) петрY глаг0лы сі‰, нападE д¦ъ с™hй на вс‰ слhшащыz сл0во. м7є И# ўжас0шасz и5же t њбрёзаніz вёрніи, є3ли1цы пріид0ша съ петр0мъ, ћкw и3 на kзhки дaръ с™aгw д¦а и3зліsсz: м7ѕ Слhшаху бо и5хъ глаг0лющихъ љзhки, и3 величaющихъ бGа. ТогдA tвэщA пeтръ: м7з Е#дA в0ду возбрани1ти м0жетъ кто2, є4же не крести1тисz си6мъ, и5же д¦ъ с™hй пріsша, ћкоже и3 мы2; Повелё же и5мъ кrти1тисz во и4мz ї}съ хrт0во: тогдA моли1ша є3го2 пребhти ў ни1хъ дни2 нёкіz.

ГлавA перваzнaдесzть.

с< № Слhшаша же ґпcли и3 брaтіz сyщіи во їудeи, ћкw и3 kзhцы пріsша сл0во б9іе. в7 И# є3гдA взhде пeтръ во їеrли1мъ, препирaхусz съ ни1мъ и5же t њбрёзаніz, G Глаг0люще: ћкw къ мужє1мъ њбрёзаніz не и3мyщымъ вшeлъ є3си2, и3 ћлъ є3си2 съ ни1ми. (ѕ7i) д7 Начeнъ же пeтръ, скaзоваше и5мъ по рsду, глаг0лz: є7 Ѓзъ бёхъ во грaдэ їoппjйстэмъ молsсz, и3 ви1дэхъ во ќжасэ видёніе, сходsщъ сосyдъ нёкій, ћкw плащани1цу вeлію, t четhрехъ крaєвъ низпущaему съ нб7сE, и3 пріи1де дaже до менE: ѕ7 Въ ню1же воззрёвъ смотрsхъ, и3 ви1дэхъ четверонHгаz земнaz, и3 ѕвёри, и3 гaды, и3 пти6цы нбcныz. з7 Слhшахъ же глaсъ глаг0лющъ мнЁ: востaвъ пeтре, заколи2 и3 ћждь. } Рёхъ же: никaкоже гDи, ћкw всsко сквeрно и3 нечи1сто николи1же вни1де во ўстA моS. f7 Tвэщa же ми2 глaсъ втори1цею съ нб7сE глаг0лющъ: ±же бGъ њчи1стилъ є4сть, ты2 не скверни2. ‹ Сіe же бhсть три1жды: и3 пaки взsшасz вс‰ на нб7о.

Конeцъ пzткY.

№i И# сE ѓбіе тріE мyжіе стaша пред8 хрaминою, въ нeйже бёхъ, п0слани t кесарjи ко мнЁ. в7i Речe же ми2 д¦ъ и3ти2 съ ни1ми, ничт0же разсуждaz: пріид0ша же со мн0ю и3 шeсть брaтіz сjи, и3 внид0хомъ въ д0мъ мyжа. Gi И# возвэсти2 нaмъ, кaкw ви1дэ ѓгGла (с™а) въ домY своeмъ, стaвша и3 рeкша є3мY: посли2 во їoппjю мyжы, и3 призови2 сjмwна нарицaемаго петрA: д7i И$же речeтъ глаг0лы къ тебЁ, въ ни1хже спасeшисz ты2, и3 вeсь д0мъ тв0й. є7i Внегдa же начaхъ глаг0лати, нападE д¦ъ с™hй на ни1хъ, ћкоже и3 на ны2 въ начaлэ. ѕ7i Помzнyхъ же глаг0лъ гDнь, ћкоже глаг0лаше: їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вh же и4мате кrти1тисz д¦омъ с™hмъ. з7i Да ѓще u5бо рaвенъ дaръ дадE и5мъ бGъ, ћкоже и3 нaмъ вёровавшымъ въ гDа нaшего ї}са хrтA: ѓзъ же кто2 бёхъ, могjй возбрани1ти бGа; }i Слhшавше же сі‰, ўмолк0ша, и3 слaвлzху бGа, глаг0люще: u5бо и3 kзhкwмъ бGъ покаsніе дадE въ жив0тъ.

(за? к7и) f7i Разсёzвшіи же сz* (Недёлz пsтаz њ самарzнhни: Во дни2 џны, разсёzвшіисz ґп0столи*) t ск0рби бhвшіz при стефaнэ, проид0ша дaже до фінікjи, и3 кЂпра, и3 ґнтіохjи, ни є3ди1ному же глаг0люще сл0ва, т0кмw їудeємъ. к7 Бsху же нёцыи t ни1хъ мyжіе кЂпрстіи и3 кmринeйстіи, и5же вшeдше во ґнтіохjю, глаг0лаху къ є4ллинwмъ, благовэствyюще гDа ї}са. к7а И# бЁ рукA гDнz съ ни1ми: мн0гое же число2 вёровавше, њбрати1шасz ко гDу. к7в Слhшано же бhсть сл0во њ ни1хъ во ќшію цRкве, сyщіz во їерусали1мэ: (№) и3 послaша варнaву преити2 дaже до ґнтіохjи. к7г И$же пришeдъ, и3 ви1дэвъ благодaть б9ію, возрaдовасz: и3 ўтэшaше вс‰ и3зволeніемъ сeрдца терпёти њ гDэ. к7д Ћкw бЁ мyжъ блaгъ, и3 и3сп0лнь д¦а с™а и3 вёры: и3 приложи1сz нар0дъ мн0гъ гDви. к7є И#зhде же варнaва въ тaрсъ взыскaти сavла: и3 њбрётъ є3го2, приведE и5 во ґнтіохjю. к7ѕ Бhсть же и5мъ лёто цёло собирaтисz въ цRкви, и3 ўчи1ти нар0дъ мн0гъ, нарещи1 же прeжде во ґнтіохjи ўченики2, хрістіaны.

Преступи2 недёли.

(з7i) к7з Въ тhz же дни2 снид0ша t їерусали1ма прор0цы во ґнтіохjю. к7и Востaвъ же є3ди1нъ t ни1хъ и4менемъ ґгaвъ, назнaменаше д¦омъ глaдъ вели1къ, хотsщъ бhти по всeй вселeннэй: и4же и3 бhсть при клаvдjи кeсарэ.

Чти2 недёли:

к7f T ў§ни6къ же, по є3ли1ку кто2 и3мёzше что2, и3зв0лиша кjйждо и4хъ на слyжбу послaти живyщымъ во їудeи брaтіzмъ: l Е$же и3 сотвори1ша, послaвше къ стaрцємъ рук0ю варнaвлею и3 сavлею.

Конeцъ недёли.

ГлавA втораzнaдесzть.

(за? к7f) (}i) (№) с< № Во џно же врeмz возложи2* (Въ суббHту д7 недёли: Во дни2 џны, возложи2* Сіe же и3 с™0му мyченику геHргію, и3 їaкwву зеведeеву.) и4рwдъ цaрь рyцэ њѕл0бити нBкіz и5же t цRкве. в7 Ўби1 же їaкwва брaта їwaннова мечeмъ. G И# ви1дэвъ, ћкw г0дэ є4сть їудeємъ, приложи2 ћти и3 петрA: (бsху же днjе њпрэсн0чніи.) д7 Е#г0же и3 є4мъ всади2 въ темни1цу, предaвъ четhрємъ четвери1цамъ в0инwвъ стрещи2 є3го2, хотS по пaсцэ и3звести2 є3го2 къ лю1демъ. є7 И# u5бо петрA стрежaху въ темни1цэ: мlтва же бЁ прилёжна, бывaемаz t цRкве къ бGу њ нeмъ. ѕ7 Е#гдa же хотsше є3го2 и3звести2 и4рwдъ, въ нощи2 т0й бЁ пeтръ спS междY двэмA в0инома, свsзанъ желёзнома ќжема двэмA, стрaжіе же пред8 двeрьми стрежaху темни1цы. з7 И# сE ѓгGлъ гDнь предстA, и3 свётъ возсіS въ хрaминэ: толкнyвъ же въ рeбра петрA, воздви1же є3го2, глаг0лz: востaни вск0рэ. И# спад0ша є3мY ќжz желёзнаz съ рукY. } Речe же ѓгGлъ къ немY: препоsшисz, и3 вступи2 въ плесни1цы твоS: сотвори1 же тaкw. И# глаг0ла є3мY: њблецhсz въ ри1зу твою2, и3 послёдствуй ми2. f7 И# и3зшeдъ въ слёдъ є3гw2 и3дsше, и3 не вёдzше, ћкw и4стина є4сть бhвшее t ѓгGла: мнsше же видёніе зрёти. ‹ Прошeдша же пeрвую стрaжу и3 вторyю, пріид0ста ко вратHмъ желёзнымъ, вводsщымъ во грaдъ, ±же њ себЁ tверз0шасz и4ма. И# и3зшeдше преид0ша ст0гну є3ди1ну, и3 ѓбіе tступи2 ѓгGлъ t негw2. №i И# пeтръ бhвъ въ себЁ, речE: нhнэ вёмъ вои1стинну, ћкw послA бGъ ѓгGла своего2, и3 и3з8sтъ мS и3з8 руки2 и4рwдовы, и3 t всегw2 чazніz людeй їудeйскихъ.

Конeцъ суббHтэ, и3 с™0му геHргію, и3 їaкwву.

(за? l) в7i Смотри1въ же* (Въ понедёльникъ є7 недёли: Во дни2 џны, смотри1въ пeтръ*) пріи1де въ д0мъ марjинъ м™ре їwaнновы, нарицaемагw мaрка, и3дёже бsху мн0зи с0брани и3 молsщесz. Gi Толкнyвшу же петрY во вратA дворA, приступи2 слhшати nтрокови1ца и4менемъ р0ди: д7i И# познaвши глaсъ петр0въ, t рaдости не tвeрзе врaтъ: притeкши же сказA петрA стоsща пред8 враты2. є7i Nни1 же къ нeй рёша: бэснyеши ли сz; nнa же крэплsшесz тaкw бhти. Nни1 же глаг0лаху: ѓгGлъ є3гw2 є4сть. ѕ7i Пeтръ же пребывaше толкjй: tвeрзше же ви1дэша є3го2, и3 ўжас0шасz. з7i Помаaвъ же и5мъ рук0ю молчaти, сказA и5мъ, кaкw гDь є3го2 и3зведE и3з8 темни1цы. Речe же: возвэсти1те їaкwву и3 брaтіzмъ сі‰. И# и3зшeдъ и4де во и4но мёсто.

Конeцъ понедёльнику.

(в7) }i Бhвшу же дню2, бЁ молвA не мaла въ в0инэхъ: что2 u5бо петрY бhсть; f7i И$рwдъ же поискaвъ є3го2, и3 не њбрётъ: и3 и3стzзaвъ стр†жи, повелЁ tвести2 и5хъ. И# и3зшeдъ t їудє1й въ кесарjю, живsше. к7 Бё же и4рwдъ гнёваzсz на тЂрzны и3 сідHнzны, и5же є3динодyшнw пріид0ша къ немY, и3 ўмоли1вше влaста постeльника царeва прошaху ми1ра: понeже страны6 и4хъ t цrтва є3гw2 питaхусz. к7а Въ наречeнный же дeнь и4рwдъ њб0лксz во nдeжду цaрску, и3 сёдъ на суди1щи пред8 нар0домъ, глаг0лаше къ ни1мъ. к7в Нар0дъ же возглашaше: глaсъ б9ій, ґ не человёчь. к7г Внезaпу же порази2 є3го2 ѓгGлъ гDнь, занE не дадE слaвы бGу: и3 бhвъ червьми2 и3з8zдeнъ, и4здше. к7д Сл0во же б9іе растsше и3 мн0жашесz.

(за? lа) к7є Варнaва же и3 сavлъ* (Во вт0рникъ є7 недёли: Во дни2 џны, варнaва и3 сavлъ*) возврати1стасz и3з8 їеrли1ма во ґнтіохjю, и3сп0лнивше слyжбу, поeмше съ соб0ю и3 їwaнна, нарицaемаго мaрка.

ГлавA третіzнaдесzть.

с< № Бsху же нёцыи во цRкви сyщей во ґнтіохjи, прор0цы и3 ўчи1теліе, варнaва же и3 сmмеHнъ, нарицaемый нjгеръ, и3 лукjй кmринeанинъ, и3 манаи1нъ со и4рwдомъ четвертовлaстникомъ воспитaнный, и3 сavлъ. в7 Служaщымъ же и5мъ гDви, и3 постsщымсz, речE д¦ъ с™hй: tдэли1те ми2 варнaву и3 сavла на дёло, на нeже призвaхъ и5хъ. G ТогдA пости1вшесz, и3 помоли1вшесz, и3 возл0жше рyки на нS, tпусти1ша и5хъ. д7 СіS ќбw п0слана бhвша t д¦а с™а, снид0ста въ селеvкjю, tтyду же tплhша въ кЂпръ. є7 И# бhвше въ саламjнэ, возвэщaста сл0во б9іе въ с0нмищахъ їудeйскихъ: и3мёста же и3 їwaнна слугY. ѕ7 Прошeдша же џстровъ дaже до пaфа, њбрэт0ста нёкоего мyжа волхвA лжепрор0ка їудeанина, є3мyже и4мz варіисyсъ: з7 И$же бЁ со ґнfmпaтомъ сeргіемъ пavломъ, мyжемъ разyмнымъ. Сeй призвaвъ варнaву и3 сavла, взыскA ўслhшати сл0во б9іе. } Сопротивлsшесz же и4ма є3ллЂма в0лхвъ, (тaкw бо сказyетсz и4мz є3гw2,) и3скjй разврати1ти ґнfmпaта t вёры. f7 Сavлъ же, и4же и3 пavелъ, и3сп0лнисz д¦а с™а, и3 воззрёвъ нaнь, ‹ РечE: q и3сп0лненне всsкіz льсти2 и3 всsкіz ѕл0бы, сhне діaволь, врaже всsкіz прaвды, не престaнеши ли развращaz пути2 гDни пр†выz; №i И# нhнэ сE рукA гDнz на тS, и3 бyдеши слёпъ, не ви1дz с0лнца до врeмене. Внезaпу же нападE нaнь мрaкъ и3 тмA, и3 њсzзaz и3скaше вождA. (су\б) в7i ТогдA ви1дэвъ ґнfmпaтъ бhвшее, вёрова, дивsсz њ ўчeніи гDни.

Конeцъ вт0рнику.

(за? lв) Gi Tвeзшесz же* (Въ срeду є7 недёли: Во дни2 џны, tвeзшесz*) t пaфа, пavелъ и3 сyщіи съ ни1мъ, пріид0ша въ пергjю памфmлjйскую. Їwaннъ же tлучи1всz t ни1хъ, возврати1сz во їерусали1мъ: д7i Nни1 же прошeдше t пергjи, пріид0ша во ґнтіохjю пісідjйскую: и3 вшeдше въ с0нмище въ дeнь суббHтный, сэд0ша. є7i По чтeніи же зак0на и3 прорHкъ, послaша начaльницы с0нмища къ ни1мъ, глаг0люще: мyжіе брaтіе, ѓще є4сть сл0во въ вaсъ ўтэшeніz къ лю1демъ, глаг0лите. (к7) ѕ7i Востaвъ же пavелъ, и3 помаaвъ рук0ю, речE: мyжіе ї}льтzне, и3 боsщіисz бGа, ўслhшите. з7i БGъ людeй си1хъ, и3збрA nц7ы2 нaшы, и3 лю1ди вознесE въ пришeльствіи въ земли2 є3гЂпетстэй: и3 мhшцею выс0кою и3зведE и5хъ и3з8 неS. }i И# до четhредесzти лётъ препитA и5хъ въ пустhни. f7i И# низложи1въ kзы6къ сeдмь, въ земли2 ханаaнстэй, дадE и5мъ въ наслёдіе зeмлю и4хъ. к7 И# по си1хъ ћкw лётъ четhреста и3 пzтьдесsтъ, дадE и5мъ судіи6 до самyила прор0ка. к7а И# tтyду проси1ша царS, и3 дадE и5мъ бGъ саyла, сhна кjсова, мyжа t колёна веніамjнова, лётъ четhредесzть. к7в И# престaвль є3го2, воздви1же и5мъ дв7да въ царS, є3мyже и3 речE, свидётельствовавъ: њбрэт0хъ дв7да сн7а їессeова, мyжа по сeрдцу моемY, и4же сотвори1тъ вс‰ хотёніz моS. к7г T сегw2 сёмене бGъ, по њбэтовaнію, воздви1же ї}лю спасeніе, ї}са: к7д Проповёдавшу їwaнну пред8 лицeмъ вни1тіz є3гw2 крещeніе покаsніz, всёмъ лю1демъ ї}левымъ.

Конeцъ средЁ.

(за? lг) к7є И# ћкоже* (Ѓvгуста въ к7f: Во дни2 џны, ћкоже*) скончавaше їwaннъ течeніе, глаг0лаше: ког0 мz непщyете бhти, нёсмь ѓзъ, но сE грzдeтъ по мнЁ, є3мyже нёсмь дост0инъ разрэши1ти ремeнь сапогY є3гw2. к7ѕ Мyжіе брaтіе, сhнове р0да ґвраaмлz, и3 и5же въ вaсъ боsщіисz бGа: вaмъ сл0во спасeніz сегw2 послaсz. к7з Живyщіи бо во їерусали1мэ, и3 кнsзи и4хъ сегw2 не разумёвше, и3 глaсы прор0ческіz, по всS суббHты чтHмыz, њсуди1вше є3го2, и3сп0лниша. к7и И# ниеди1ныz вины2 смeртныz њбрётше, проси1ша ў пілaта ўби1ти є3го2. к7f Ћкоже скончaша вс‰, ±же њ нeмъ пи1сана, снeмше съ дрeва, положи1ша во гр0бэ. l БGъ же воскреси2 є3го2 t мeртвыхъ: lа И$же kви1сz на дни2 мнHги, совозшeдшымъ съ ни1мъ t галілeи во їерусали1мъ, и5же нhнэ сyть свидётеліе є3гw2 къ лю1демъ. lв И# мы2 вaмъ благовэствyемъ њбэтовaніе бhвшее ко nц7є1мъ, ћкw сіE бGъ и3сп0лнилъ є4сть нaмъ чaдwмъ и4хъ, воздви1гъ ї}са.

Конeцъ предтeчи.

(№) lг Ћкоже и3 во pалмЁ втор0мъ пи1сано є4сть: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS. lд Ґ ћкоже воскреси2 є3го2 t мeртвыхъ, не ктомY хотsща возврати1тисz во и3стлёніе, си1це речE: ћкw дaмъ вaмъ преподHбнаz дв7дова вBрнаz. lє Тёмже и3 въ друг0мъ глаг0летъ: не дaси препод0бному твоемY ви1дэти и3стлёніz. lѕ Дв7дъ бо ќбw своемY р0ду послужи1въ, б9іимъ совётомъ ќспе, и3 приложи1сz ко nц7є1мъ свои1мъ, и3 ви1дэ и3стлёніе. lз Ґ є3г0же бGъ воздви1же, не ви1дэ и3стлёніz: lи Вёдомо u5бо да бyдетъ вaмъ, мyжіе брaтіе, ћкw є3гw2 рaди вaмъ њставлeніе грэхHвъ проповёдаетсz: и3 t всёхъ, t и4хже не возмог0сте въ зак0нэ мwmсeовэ њправди1тисz, lf Њ сeмъ всsкъ вёруzй њправдaетсz. м7 Блюди1те u5бо, да не пріи1детъ на вaсъ речeнное во прор0цэхъ: м7а Ви1дите неради1віи, и3 чуди1тесz, и3 ќзрите, и3 и3счeзнете, ћкw дёло ѓзъ содёлаю во дни2 вaшz, є3мyже не и4мате вёровати, ѓще кто2 повёсть вaмъ. м7в И#зходsщымъ же и5мъ t с0нмища їудeйска, молsху kзhцы въ другyю суббHту глаг0латисz и5мъ глаг0лwмъ си6мъ. м7г Разшeдшусz же соб0ру, послёдоваша мн0зи t їудє1й, и3 чести1выхъ пришлє1цъ, пavлу и3 варнaвэ, и5же глаг0люще и5мъ, ўвэщaху и5хъ пребывaти въ бlгодaти б9іей. м7д Во грzдyщую же суббHту мaлw не вeсь грaдъ собрaсz послyшати сл0ва б9іz. м7є Ви1дэвше же їудє1и нар0ды, и3сп0лнишасz зaвисти, и3 вопреки2 глаг0лаху глаг0лємымъ t пavла, сопроти1въ глаг0люще и3 хyлzще. (в7) м7ѕ Дерзнyвша же пavелъ и3 варнaва рек0ста: вaмъ бЁ лёпо пeрвэе глаг0лати сл0во б9іе: ґ понeже tверг0сте є5, и3 недост0йны творитE сaми себE вёчному животY, сE њбращaемсz во kзhки. м7з Тaкw бо заповёда нaмъ гDь: положи1хъ тS во свётъ kзhкwмъ, є4же бhти тебЁ во спасeніе дaже до послёднихъ земли2. м7и Слhшаще же kзhцы, рaдовахусz, и3 слaвлzху сл0во гDне, и3 вёроваша, є3ли1цы ўчинeни бsху въ жи1знь вёчную. м7f Проношaшесz же сл0во гDне по всeй странЁ. н7 Їудє1и же наусти1ша чести1выz жєны2, и3 бlгоoбрaзныz, и3 старёйшины грaда, и3 воздвиг0ша гонeніе на пavла и3 варнaву, и3 и3згнaша | t предBлъ свои1хъ. н7а Џна же tтрsсше прaхъ t н0гъ свои1хъ на ни1хъ, пріид0ста во їконjю. н7в Ўченицh же и3сполнsхусz рaдости и3 д¦а с™а.

ГлавA четвертаzнaдесzть.

(к7а) с< № Бhсть же во їконjи вкyпэ вни1ти и4ма въ с0нмище їудeйское, и3 глаг0лати тaкw, ћкw вёровати їудeєвъ и3 є4ллинwвъ мн0жеству мн0гу. в7 Невёрующіи же їудє1и воздвиг0ша и3 °њѕл0биша° (°къ ѕл0бэ под8усти1ша°) дyшы kзhкwвъ на брaтію. G Дов0льно же u5бо врeмz пребhша дерзaюще њ гDэ, свидётельствующемъ сл0ву благодaти своеS, и3 даю1щемъ знaмєніz и3 чудесA бhти рукaма и4хъ. д7 Раздэли1ша же сz мн0жество грaда: и3 џви ќбw бsху со їудє1и, џви же со ґпcлы. є7 И# ћкоже бhсть стремлeніе kзhкwмъ же и3 їудeємъ съ начaльники и4хъ, досади1ти и3 кaменіемъ поби1ти и5хъ: ѕ7 Ўвёдэвше же,

(за? lд) (к7в) Прибэг0ста* (Въ срeду д7-z недёли, преполовeніz: Во дни2 џны, пavелъ и3 варнaва прибэг0ста*) во грaды лmка0нскіz, въ лЂстру и3 дeрвію, и3 во nкрє1стныz и4хъ: з7 И# тaмw бёста благовэствyюща. } И# нёкто мyжъ въ лЂстрэхъ нeмощенъ ногaма сэдsше, хр0мъ t чрeва мaтере своеS сhй, и4же николи1же бЁ ходи1лъ. f7 Сeй слhшаше пavла глаг0люща: и4же воззрёвъ нaнь, и3 ви1дэвъ, ћкw вёру и4мать здрaвъ бhти, ‹ РечE вeліимъ глaсомъ: тебЁ глаг0лю, во и4мz гDа ї}са хrтA, встaни на нHгу твою2 прaвъ: и3 ѓбіе возскочи2 и3 хождaше. №i Нар0ди же ви1дэвше, є4же сотвори2 пavелъ, воздвиг0ша глaсъ св0й лmка0нски глаг0люще: б0зи ўпод0бльшесz человёкwмъ снид0ша къ нaмъ. в7i Нарицaху же u5бо варнaву дjа, пavла же є3рмjа, понeже т0й бsше начaльникъ сл0ва. Gi Жрeцъ же дjевъ сyщагw пред8 грaдомъ и4хъ, приведE ю3нцы2, и3 принесE вэнцы2 пред8 вратA, съ нар0ды хотsше жрeти. д7i Слhшавша же ґпcла, варнaва и3 пavелъ, растерзaвша ри6зы своS, вскочи1ста въ нар0дъ зовyща, и3 глаг0люща: є7i Мyжіе, что2 сі‰ творитE; и3 мы2 подобострaстна є3смA вaмъ человёка, бlговэствyюща вaмъ, t си1хъ сyетныхъ њбращaтисz къ бGу жи1ву, и4же сотвори2 нб7о и3 зeмлю, и3 м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ. ѕ7i И$же въ мимошeдшыz р0ды њстaвилъ бЁ всS kзhки ходи1ти въ путeхъ и4хъ. з7i И# u5бо не несвидётельствована себE њстaви, благотворS, съ нб7сE нaмъ °дождeвы° (°дожди2°) даS, и3 временA плодонHсна, и3сполнsz пи1щею и3 весeліемъ сердцA нaша. }i И# сі‰ глаг0люща, є3двA ўстaвиста нар0ды не жрeти и4ма: но tити2 коемyждо во своsси.

Конeцъ средЁ.

f7i Пребывaющема же и4ма и3 ўчaщема, пріид0ша t ґнтіохjи и3 їконjи нёцыи їудє1и, и3 стzзaющемасz и4ма съ дерзновeніемъ, наусти1ша нар0ды tступи1ти t нею2, глаг0люще: ћкw ничт0же и4стинно глаг0лета, но всE лжeта. (№) и3 наусти1вше нар0ды, и3 кaменіемъ поби1вше пavла, и3звлек0ша внЁ грaда, мнsще є3го2 ўмeрша. к7 Џкрестъ же стaвшымъ є3гw2 ўченикHмъ, востaвъ вни1де во грaдъ.

(за? lє) И# наyтріе и3зhде съ варнaвою* (Въ четверт0къ є7-z недёли: Во дни2 џны, и3зhде пavелъ съ варнaвою*) въ дeрвію. к7а Бlговэствовaста же грaду томY и3 научи1ста мн0ги, возврати1стасz въ лЂстру, и3 їконjю, и3 ґнтіохjю: к7в Ўтверждaюще дyшы ўченикHвъ, молsще пребhти въ вёрэ, и3 ћкw мн0гими скорбьми2 подобaетъ нaмъ вни1ти въ цrтвіе б9іе. к7г Рукопол0жше же и5мъ пресвЂтеры на всS цRкви, и3 помоли1вшесz съ пост0мъ, предaста и5хъ гDви, въ нег0же вёроваша. к7д И# прошeдша пісідjю, пріид0ста въ памфmлjю: к7є И# глаг0лавша въ пергjи сл0во гDне, снид0ста во ґтталjю. к7ѕ И# tтyду tплhста во ґнтіохjю, tню1дуже бёста прeдана бlгодaти б9іей въ дёло, є4же скончaста. к7з Пришeдша же и3 собрaвша цRковь, сказaста є3ли6ка сотвори2 бGъ съ ни1ма, и3 ћкw tвeрзе kзhкwмъ двeрь вёры.

Конeцъ четверткY.

(к7г) к7и Пребhста же тaмw врeмz не мaло со ўченики2.

ГлавA пzтаzнaдесzть.

с< № И# нёцыи сшeдше t їудeи, ўчaху брaтію: ћкw ѓще не њбрёжетесz, по nбhчаю мwmсeову, не м0жете спасти1сz. в7 Бhвши же рaспри и3 стzзaнію не мaлу пavлу и3 варнaвэ къ ни1мъ, ўчини1ша взhти пavлу и3 варнaвэ, и3 нёкимъ други6мъ t ни1хъ, ко ґпcлwмъ и3 стaрцємъ во їеrли1мъ, њ вопрошeніи сeмъ. G Nни1 же u5бо предп0слани бhвше t цRкве, прохождaху фінікjю и3 самарjю, повёдающе њбращeніе kзhкwвъ, и3 творsху рaдость вeлію всeй брaтіи. (нLz) д7 Пришeдше же во їерусали1мъ, пріsти бhша t цRкве и3 ґпcтwлъ и3 стaрєцъ: сказaша же є3ли6ка сотвори2 бGъ съ ни1ми, и3 ћкw tвeрзе kзhкwмъ двeрь вёры.

(за? lѕ) є7 Востaша же нёцыи* (Въ пzт0къ є7-z недёли: Во дни2 џны, востaша нёцыи*) t є4реси фарісeйскіz вёровавшіи, глаг0люще: ћкw подобaетъ њбрёзати и5хъ, завэщавaти же блюсти2 зак0нъ мwmсeовъ. ѕ7 Собрaшасz же ґпcли и3 стaрцы вёдэти њ словеси2 сeмъ. з7 Мн0гу же взыскaнію бhвшу, востaвъ пeтръ речE къ ни1мъ: мyжіе брaтіе, вы2 вёсте, ћкw t днjй пeрвыхъ бGъ въ нaсъ и3збрA, ўсты2 мои1ми ўслhшати kзhкwмъ сл0во бlговёстіz, и3 вёровати. } И# сердцевёдецъ бGъ свидётельствова и5мъ, дaвъ и5мъ д¦а с™aго, ћкоже и3 нaмъ. f7 И# ничт0же разсуди2 междY нaми же и3 џнэми, вёрою њчи1щъ сердцA и4хъ. ‹ Нhнэ u5бо что2 и3скушaете бGа, хотsще возложи1ти и4го на вы6и ўчн7кHмъ, є3гHже ни nтцы2 нaши, ни мы2 возмог0хомъ понести2; №i Но бlгодaтію гDа ї}са хrтA вёруемъ спасти1сz, ћкоже и3 nни2. в7i Ўмолчa же всE мн0жество, и3 послyшаху варнaвы и3 пavла повёдающихъ, є3ли1ка сотвори2 бGъ знaмєніz и3 чудесA во kзhцэхъ и4ма. Gi По ўмолчaніи же и4хъ tвэщA їaкwвъ, глаг0лz: мyжіе брaтіе, послyшайте менE. д7i СmмеHнъ повёда, ћкw прeжде бGъ посэти2 пріsти t kзы6къ лю1ди њ и4мени своeмъ. є7i И# семY согласyютъ словесA прорHкъ, ћкоже пи1шетъ: ѕ7i По си1хъ њбращyсz, и3 сози1жду кр0въ дв7довъ пaдшій, и3 раскHпанаz є3гw2 сози1жду, и3 и3спрaвлю є3го2: з7i Ћкw да взhщутъ пр0чіи человёцы гDа, и3 вси2 kзhцы, въ ни1хже наречeсz и4мz моE: глаг0летъ гDь, творsй сі‰ вс‰. }i Раз{мна t вёка сyть бGови всS дэлA є3гw2. f7i Сегw2 рaди ѓзъ суждY, не стужaти t kзы6къ њбращaющымсz къ бGу: к7 Но заповёдати и5мъ њгребaтисz t трeбъ јдwльскихъ, и3 t блудA, и3 ўдaвленины, и3 t кр0ве: и3, є3ли6ка неугHдна себЁ бhти, и3ны6мъ не твори1ти. к7а Мwmсeй бо t родHвъ дрeвнихъ, по всS грaды проповёдающыz є3го2 и4мать въ с0нмищахъ, по всS суббHты чт0мый. к7в ТогдA и3зв0лисz ґпcтолwмъ и3 стaрцємъ со всeю цRковію, и3збрaвше мyжа t ни1хъ, послaти во ґнтіохjю съ пavломъ и3 варнaвою: їyду, нарицaемаго варсaву, и3 сjлу, мyжа нарHчита въ брaтіи. (№) к7г Написaвше рукaма и4хъ сі‰: ґпcтоли, и3 стaрцы, и3 брaтіz, сyщымъ во ґнтіохjи, и3 сmрjи, и3 кілікjи брaтіи, и5же t kзы6къ, њ гDэ рaдоватисz. к7д Понeже ќбw слhшахомъ, ћкw нёцыи t нaсъ и3зшeдше возмути1ша вaсъ словесы2, развращaюще дyшы вaшz, глаг0люще, њбрёзатисz и3 блюсти2 зак0нъ, и5мже мы2 не завэщaхомъ: к7є И#зв0лисz нaмъ собрaвшымсz є3динодyшнw, и3збрaнныz мyжы послaти къ вaмъ, съ возлю1бленныма нaшима варнaвою и3 пavломъ, к7ѕ Человёкома предaвшема душS своS њ и4мени гDа нaшегw ї}са хrтA. к7з Послaхомъ u5бо їyду и3 сjлу, и3 тёхъ сл0вомъ сказyющихъ т†zжде. к7и И#зв0лисz бо с™0му д¦у и3 нaмъ, ничт0же мн0жае возложи1ти вaмъ тzготы2, рaзвэ нyждныхъ си1хъ: к7f Њгребaтисz t їдwложeртвенныхъ, и3 кр0ве, и3 ўдaвленины, и3 блудA: и3, є3ли6ка не х0щете вaмъ бhти други6мъ не твори1те: t ни1хже соблюдaюще себE д0брэ сотворитE. Здрaвствуйте. l Nни1 же u5бо п0слани бhвше, пріид0ша во ґнтіохjю: и3 собрaвше нар0дъ, вдaша послaніе. lа Прочeтше же возрaдовашасz њ ўтэшeніи. lв Їyда же и3 сjла, и3 тA прорHка сyща, сл0вомъ мн0зэмъ ўтёшиста брaтію и3 ўтверди1ста. lг Пребhвше же тaмw врeмz, tпущє1на бhста съ ми1ромъ t брaтій ко ґпcлwмъ. lд И#зв0лисz же сjлэ пребhти тaмw, їyда же возврати1сz во їерусали1мъ.

Конeцъ пzткY.

(за? lз)Пavелъ же и3 варнaва* (Въ суббHту є7-z недёли: Во дни2 џны, пavелъ и3 варнaва*) живsста во ґнтіохjи, ўчaще и3 благовэствyюще сл0во гDне, и3 со и3нёми мн0гими. lѕ По нёкихъ же днeхъ, речE пavелъ къ варнaвэ: возврaщшесz подобaетъ посэти1ти брaтію нaшу во всёхъ грaдэхъ, въ ни1хже проповёдахомъ сл0во гDне, кaкw пребывaютъ. (в7) lз Варнaва же восхотЁ поsти съ соб0ю їwaнна, нарицaемаго мaрка. lи Пavелъ же глаг0лаше: tстyпльшагw t нaю t памфmлjи, и3 не шeдшагw съ нaми на дёло, въ нeже положeни бhхомъ, не поsти сегw2 съ соб0ю. lf Бhсть u5бо рaспрz, ћкw tлучи1тисz и4ма t себE, варнaва ќбw поeмъ мaрка, tплы2 въ кЂпръ: м7 Пavелъ же и3збрaвъ сjлу, и3зhде прeданъ бlгодaти б9іей, t брaтій. м7а Прохождaше сmрjю и3 кілікjю, ўтверждaz цє1ркви.

Конeцъ суббHтэ.

ГлавA шестаzнaдесzть.

(к7д) с< № Пріи1де же въ дeрвію и3 лЂстру, и3 сE ўчени1къ нёкій бЁ тY, и4менемъ тімоfeй, сhнъ жены2 нёкіz їудeаныни вёрны, nтцa же є4ллина: в7 И$же свидётельствованъ бЁ t сyщихъ въ лЂстрэхъ и3 їконjи брaтіи. G Сего2 восхотЁ пavелъ съ соб0ю и3зhти, и3 пріeмъ њбрёза є3го2 їудє1й рaди, сyщихъ на мёстэхъ џнэхъ: вёдzху бо вси2 nтцA є3гw2, ћкw є4ллинъ бsше. д7 И# ћкоже прохождaху грaды, предаsше и5мъ храни1ти ўстaвы суждє1нныz t ґп0стwлъ и3 стaрєцъ, и5же во їерусали1мэ. є7 Цє1ркви же ўтверждaхусz вёрою: и3 прибывaху въ число2 по всS дни2. ѕ7 Прошeдше же фрmгjю и3 галатjйскую странY, возбранeни бhша t с™aгw д¦а глаг0лати сл0во во ґсjи. з7 Пришeдше же въ мmсjю, покушaхусz въ віfmнjю поити2: и3 не њстaви и4хъ д¦ъ. з7 Прешeдше же мmсjю, снид0ша въ трwaду. f7 И# видёніе въ нощи2 kви1сz пavлу: мyжъ нёкій бЁ макед0нzнинъ стоS молS є3го2 и3 глаг0лz: пришeдъ въ макед0нію, помози2 нaмъ. ‹ И# ћкоже видёніе ви1дэ, ѓбіе взыскaхомъ и3зhти въ макед0нію, разумёвше, ћкw призвa ны гDь благовэсти1ти и5мъ. №i Tвeзшесz же t трwaды, пріид0хомъ въ самоfрaкъ, во ќтріе же въ неап0ль. в7i Tтyду же въ філіппyсы, и4же є4сть пeрвый грaдъ чaсти макед0ніи, колHніа: бёхомъ же въ т0мъ грaдэ пребывaюще дни2 нёкіz. Gi Въ дeнь же суббHтный, и3зыд0хомъ в0нъ и3з8 грaда при рэцЁ, и3дёже мнsшесz моли1твенница бhти, и3 сёдше глаг0лахомъ къ собрaвшымсz женaмъ. (№) д7i И# нёкаz женA и4менемъ лmдjа, порфmропродaльница t грaда fmатjрскагw, чтyщи бGа, послyшаше: є4йже гDь tвeрзе сeрдце внимaти глаг0лємымъ t пavла. є7i Ћкоже крести1сz тA, и3 д0мъ є3S, молsше ны2 глаг0лющи: ѓще смотри1сте мS вёрну гDви бhти, вшeдше въ д0мъ м0й, пребyдите: и3 принyди нaсъ.

(за? lи) ѕ7i Бhсть же и3дyщымъ нaмъ* (Недёлz ѕ7 њ слэп0мъ: Во дни2 џны, бhсть и3дyщымъ ґп0столwмъ*) на моли1тву, nтрокови1ца нёкаz и3мyщаz дyхъ пытли1въ срёте нaсъ, ћже тzжaніе мн0го даsше господє1мъ свои1мъ волхвyющи. з7i ТA послёдовавши пavлу и3 нaмъ, взывaше глаг0лющи: сjи человёцы раби2 бGа вhшнzгw сyть, и5же возвэщaютъ нaмъ пyть спасeніz. }i Сe же творsше на мн0ги дни2. Стужи1въ же си2 пavелъ, и3 њбрaщсz, дyхови речE: запрещaю ти2 и4менемъ ї}са хrтA, и3зhди и3з8 неS: и3 и3зhде въ т0мъ часЁ. f7i Ви1дэвше же госп0діе є3S, ћкw и3зhде надeжда тzжaніz и4хъ, поeмше пavла и3 сjлу, влек0ша на т0ргъ ко кнzзє1мъ. к7 И# ввeдше и5хъ къ воев0дамъ, рёша: сjи человёцы возмущaютъ грaдъ нaшъ, їудeє сyще. к7а И# завэщавaютъ nбhчаи, ±же не дост0итъ нaмъ пріимaти, ни твори1ти, ри1млzнwмъ сyщымъ. к7в И# сни1десz нар0дъ на ни1хъ, и3 воевHды растерзaвше и5мъ ри1зы, велsху пaлицами би1ти и5хъ. к7г Мн0ги же дaвше и5мъ р†ны, всади1ша въ темни1цу, завэщaвше темни1чному стрaжу твeрдw стрещи2 и5хъ: к7д И$же таково2 завэщaніе пріeмъ, всади2 и5хъ во внyтреннюю темни1цу, и3 н0ги и4хъ заби2 въ клaдэ. к7є Въ полyнощи же пavелъ и3 сjла молsщасz поsста бGа: послyшаху же и4хъ ю4зницы. (в7) к7ѕ Внезaпу же трyсъ бhсть вeлій, ћкw поколебaтисz њсновaнію темни1чному: tверз0ша же сz ѓбіе двє1ри всS, и3 всBмъ ю4зы њслабёша. к7з Возбyждьсz же темни1чный стрaжъ, и3 ви1дэвъ tвeрсты двє1ри темни1цы, и3звлeкъ н0жъ, хотsше себE ўби1ти, мнS и3збёгшz ю4зники. к7и Возгласи1 же глaсомъ вeліимъ пavелъ, глаг0лz: ничт0же сотвори2 себЁ ѕлA, вси1 бо є3смы2 здЁ. к7f Проси1въ же свэщи2, вскочи2, и3 трeпетенъ бhвъ, припадE къ пavлу и3 сjлэ: l И# и3звeдъ и5хъ в0нъ, речE: госп0діе, чт0 ми подобaетъ твори1ти, да спасyсz; lа Џна же рек0ста: вёруй въ гDа ї}са хrтA, и3 спасeшисz ты2, и3 вeсь д0мъ тв0й. lв И# глаг0ласта є3мY сл0во гDне, и3 всBмъ и5же въ домY є3гw2. lг И# поeмъ | въ т0й же чaсъ н0щи, и3змы2 t рaнъ, и3 крести1сz сaмъ, и3 свои2 є3мY вси2 ѓбіе. lд Ввeдъ же | въ д0мъ св0й, постaви трапeзу, и3 возрaдовасz со всёмъ д0момъ свои1мъ, вёровавъ бGу.

Конeцъ недёли.

Дню1 же бhвшу, послaша воевHды пaличники, глаг0люще: tпусти2 человёка џна. lѕ Сказa же темни1чный стрaжъ словесA сіS пavлу, ћкw послaша воевHды, да tпущeна бyдета: нhнэ u5бо и3зшeдша, и3ди1та съ ми1ромъ. lз Пavелъ же речE къ ни1мъ: би1вше нaю пред8 людьми2 неwсуждeна человёка ри1млzнина сyща, всади1ша въ темни1цу, и3 нhнэ џтай и3зв0дzтъ нaю: ни2 ќбw, но да пришeдше сaми и3зведyтъ нaю. lи Сказaша же пaличницы воев0дамъ глаг0лы сіS: и3 ўбоsшасz, слhшавше ћкw ри1млzнина є3стA. lf И# пришeдше ўмоли1ша и5хъ, и3 и3звeдше молsху и3зhти и3з8 грaда. м7 И#зшeдша же и3з8 темни1цы, пріид0ста къ лmдjи: и3 ви1дэвша брaтію, ўтёшиста и5хъ, и3 и3зыд0ста.

ГлавA седмаzнaдесzть.

(за? lf) (к7є) с< № Прешeдша же* (Въ понедёльникъ ѕ7-z недёли: Во дни2 џны, пavелъ и3 сjла прешeдша*) ґмфіп0ль и3 ґполлHнію, внид0ста въ солyнь, и3дёже бЁ с0нмище їудeйское. в7 По nбhчаю же своемY пavелъ вни1де къ ни1мъ, и3 по суббHты три2 стzзaшесz съ ни1ми t писaній, G (пнdе) Сказyz и3 предлагaz и5мъ, ћкw хrтY подобaше пострадaти, и3 воскрeснути t мeртвыхъ: и3 ћкw сeй ї}съ, є3г0же ѓзъ проповёдаю вaмъ, є4сть хrт0съ. д7 И# нёцыи t ни1хъ вёроваша, и3 приложи1шасz къ пavлу и3 сjлэ, t чести1выхъ є4ллинъ мн0жество мн0го, и3 t жeнъ бlгор0дныхъ не мaло. є7 Зазрёвше же непок0ршіисz їудeє, и3 пріeмше крам0льники нёкіz мyжы ѕлhz, и3 собрaвше нар0дъ, м0лвzху по грaду: нашeдше же на д0мъ їасс0новъ, и3скaху и5хъ и3звести2 къ нар0ду. ѕ7 Не њбрётше же и5хъ, влечaху їасс0на, и3 нёкіz t брaтій ко градоначaльникwмъ, вопію1ще: ћкw и5же разврати1ша вселeнную, сjи здЁ пріид0ша: з7 И%же пріsтъ їасс0нъ. И# сjи вси2 проти1внw велёніємъ кeсаревымъ творsтъ, цRS глаг0люще и3н0го бhти, ї}са. } Смzт0ша же нар0дъ, и3 градоначaльники слhшащыz сі‰. f7 Взeмше же дов0льное t їасс0на и3 t пр0чихъ, tпусти1ша и5хъ. ‹ Брaтіz же ѓбіе въ нощи2 tслaша пavла и3 сjлу въ бeрію: и5же пришeдше, и3д0ша въ соб0ръ їудeйскій. №i Сjи же бsху бlгор0днэйши живyщихъ въ солyнэ, и5же пріsша сл0во со всёмъ ўсeрдіемъ, по всS дни2 разсуждaюще пис†ніz, ѓще сyть сі‰ тaкw. в7i Мн0зи ќбw t ни1хъ вёроваша, и3 t є4ллинскихъ жeнъ благоoбрaзныхъ, и3 мужeй не мaлw. Gi И# ћкw ўвёдаша и5же t солyнz їудє1и, ћкw и3 въ бeріи проповёдасz t пavла сл0во б9іе, пріид0ша и3 тaмw дви1жуще и3 смущaюще нар0ды. д7i Ѓбіе же тогдA брaтіz tпусти1ша пavла и3ти2 на пом0ріе: њстaста же сjла и3 тімоfeй тaмw. є7i Провождaющіи же пavла, вед0ша є3го2 дaже до ґfи1нъ: и3 пріeмше зaповэдь къ сjлэ и3 тімоfeю, да ћкw скорёе пріи1дутъ къ немY, и3зыд0ша.

Конeцъ понедёльнику.

(за? м7) ѕ7i Во ґfи1нэхъ же ждyщу и5хъ пavлу,* (С™0му діонЂсію ґреопагjту: Во дни2 џны, во ґfи1нэхъ ждyщу пavлу сjлы и3 тімоfeа,*) раздражaшесz д¦ъ є3гw2 въ нeмъ, зрsщемъ јдwлъ п0лнъ сyщъ грaдъ. (к7ѕ) з7i Стzзaшесz же ќбw на с0нмищи со їудє1и и3 съ чести1выми, и3 на т0ржищи по всS дни2 съ приключaющимисz. }i Нёцыи же t є3пік{ръ, и3 t стHікъ філосHфъ, стzзaхусz съ ни1мъ, и3 нёцыи глаг0лаху: что2 ќбw х0щетъ суесл0вивый сeй глаг0лати; и3нjи же, чужди1хъ богHвъ мни1тсz проповёдникъ бhти: ћкw ї}са и3 воскrніе бlговэствовaше и5мъ.

(за?) f7i Поeмше же є3го2,* (Во вт0рникъ ѕ7-z недёли: Во дни2 џны, поeмше пavла*) вед0ша на ґреопaгъ, глаг0люще: м0жемъ ли разумёти, что2 н0вое сіE глаг0лемое тоб0ю ўчeніе, к7 Стр†нна бо нёкаz влагaеши во ўшесA нaша: х0щемъ u5бо разумёти, что2 хотsтъ сі‰ бhти; к7а (Ґfинeи же вси2, и3 приходsщіи стрaнніи, ни во чт0же и4но ўпражнsхусz, рaзвэ глаг0лати что2, и3ли2 слhшати н0вое.) к7в Стaвъ же пavелъ посредЁ ґреопaга, речE: мyжіе ґfинeйстіи, по всемY зрю2 вы2 ѓки благочести1выz. к7г Проходs бо и3 соглsдаz чествов†ніz вaша, њбрэт0хъ и3 кaпище, на нeмже бЁ напи1сано: невёдомому бGу. Е#г0же ќбw не вёдуще бlголёпнw чтетE, сего2 ѓзъ проповёдую вaмъ. к7д БGъ сотвори1вый мjръ, и3 вс‰ ±же въ нeмъ, сeй нб7сE и3 земли2 гDь сhй, не въ рукотворeнныхъ хрaмэхъ живeтъ: к7є Ни t рyкъ человёческихъ ўгождє1ніz пріeмлетъ, трeбуz что2, сaмъ даS всBмъ жив0тъ, и3 дыхaніе, и3 вс‰. к7ѕ Сотвори1лъ же є4сть t є3ди1ныz кр0ве вeсь kзhкъ человёчь, жи1ти по всемY лицY земн0му, ўстaвивъ пред8учинeнаz временA и3 предёлы селeніz и4хъ: к7з Взыскaти гDа, да понE њсsжутъ є3го2, и3 њбрsщутъ, ћкw не далeче t є3ди1нагw коегHждо нaсъ сyща. к7и Њ нeмъ бо живeмъ, и3 дви1жемсz, и3 є3смы2.

Конeцъ вт0рнику.

Ћкоже и3 нёцыи t вaшихъ кни6жникъ рек0ша: сегH бо и3 р0дъ є3смы2. к7f Р0дъ u5бо сyще б9ій, не д0лжни є3смы2 непщевaти, под0бно бhти бжcтво2 злaту, и3ли2 сребрY, и3ли2 кaменю худ0жнэ начертaнну, и3 смышлeнію человёчу. l ЛBта u5бо невёдэніz презирaz бGъ, нhнэ повелэвaетъ человёкwмъ всёмъ всю1ду покazтисz. lа ЗанE ўстaвилъ є4сть дeнь, в0ньже х0щетъ суди1ти вселeннэй въ прaвдэ, њ мyжэ, є3г0же предустaви, вёру подаS всBмъ, воскреси1въ є3го2 t мeртвыхъ. lв Слhшавше же воскресeніе мeртвыхъ, џвіи ќбw ругaхусz: џвіи же рёша, да слhшимъ тS пaки њ сeмъ. lг И# тaкw пavелъ и3зhде t среды2 и4хъ. lд Нёцыи же мyжіе прилэпи1вшесz є3мY, вёроваша: въ ни1хже бЁ и3 діонЂсій ґреопагjтскій, и3 женA и4менемъ дaмарь, и3 друзjи съ ни1ми.

Конeцъ с™0му.

ГлавA nсмаzнaдесzть.

(за? к7з) с< № По си1хъ же tлучи1всz* (На њбновлeніе цRS грaда: Во дни2 џны, tлучи1сz* Сіe же и3 на њсновaніе грaда.) пavелъ t ґfи1нъ, пріи1де въ корjнfъ. в7 И# њбрёте нёкоего їудeанина и4менемъ ґкЂлу, п0нтzнина р0домъ, н0вw пришeдша t їталjи, и3 пріскjллу женY є3гw2, (занE повелёлъ бsше клаvдjй tлучи1тисz всёмъ їудeємъ t ри1ма,) пріи1де къ ни1мъ: G И# занE є3динохуд0жникwмъ бhти и5мъ, пребhсть ў ни1хъ, и3 дёлаше: бsху бо скинотв0рцы хи1тростію. д7 Стzзaшесz же на с0нмищахъ по всS суббHты, и3 препирaше їудє1и и3 є4ллины. є7 И# ћкоже снид0ста t макед0ніи сjла же и3 тімоfeй, тужaше д¦омъ пavелъ, свидётельствуz їудewмъ ї}са бhти хrтA. ѕ7 Проти1вzщымсz же и5мъ и3 хyлzщымъ, њтрsсъ ри6зы своS, речE къ ни1мъ: кр0вь вaша на главaхъ вaшихъ: чи1стъ ѓзъ, t нн7э во kзhки и3дY. з7 И# прешeдъ tтyду, пріи1де въ д0мъ нёкоегw и4менемъ їyста, чтyща бGа, є3мyже хрaмина бЁ вскрaй с0нмища. } Крjспъ же начaльникъ соб0ра, вёрова гDви со всёмъ д0момъ свои1мъ: (№) и3 мн0зи t корjнfzнъ слhшавше вёроваху, и3 крещaхусz. f7 Речe же гDь въ видёніи нощн0мъ пavлу: не б0йсz, но глаг0ли, и3 да не ўм0лкнеши: ‹ ЗанE ѓзъ є4смь съ тоб0ю, и3 никт0же приложи1тъ њѕл0бити тS: занE лю1діе сyть ми2 мн0зи во грaдэ сeмъ. №i Сэдsше же тaмw лёто и3 мBсzцъ шeсть, ўчS въ ни1хъ сл0ву б9ію.

Конeцъ њбновлeнію, и3 њсновaнію грaда.

(в7) в7i ГалліHну же ґнfmпaту сyщу во ґхaіи, напад0ша є3динодyшнw їудє1и на пavла, и3 привед0ша є3го2 на суди1лище, Gi Глаг0люще: ћкw проти1ву зак0ну сeй ўвэщавaетъ чlвёки чти1ти бGа. д7i Хотsщу же пavлу tвeрсти ўстA, речE галліHнъ ко їудeємъ: ѓще бы непрaвда былA кaz, и3ли2 дёло ѕл0е, q їудeє, по сл0ву ќбw послyшалъ бhхъ вaсъ. є7i Ѓще ли же стzз†ніz сyть њ словеси2, и3 њ и4менехъ, и3 њ зак0нэ вaшемъ, вёдите сaми: судіs бо ѓзъ си6мъ не хощY бhти. ѕ7i И# и3згнA и5хъ t суди1лища. з7i Е$мше же вси2 є4ллини сосfeна, начaльника соб0ра, біsху пред8 суди1лищемъ, и3 ни є3ди1но њ си1хъ галліHну радёніе бhсть. }i Пavелъ же є3щE пребhвъ дни2 дов0льны, и3 цэловaвъ брaтію, tплы2 въ сmрjю, (и3 съ ни1мъ ґкЂла, и3 пріскjлла,) њстри1гъ главY въ кeгхреихъ: њбрeксz бо бЁ. f7i Пристa же во є3фeсэ, и3 тёхъ њстaви тaмw: сaмъ же вшeдъ въ с0нмище, стzзaшесz со їудє1и. к7 Молsщымъ же и5мъ є3го2 на мн0го врeмz пребhти ў ни1хъ, не и3зв0ли: к7а Но tречeсz и5мъ, глаг0лz, ћкw подобaетъ ми2 всsкw прaздникъ грzдyщій сотвори1ти во їеrли1мэ: пaки же возвращyсz къ вaмъ, бGу хотsщу. И# tвезeсz t є3фeса: ґкЂла же и3 пріскjлла њстaша во є3фeсэ.

(за? м7а) к7в И# сошeдъ* (Въ срeду ѕ7 недёли: Во дни2 џны, сшeдъ пavелъ*) въ кесарjю, возшeдъ и3 цэловaвъ цRковь, сни1де бо ґнтіохjю: к7г И# сотв0рь врeмz нёкое, и3зhде проходS по рsду галатjйскую странY и3 фрmгjю, ўтверждaz всS ўченики2. (G) к7д Їудeанинъ же нёкто ґполлHсъ и4менемъ, ґлеxaндрzнинъ р0домъ, мyжъ словeсенъ, пріи1де во є3фeсъ, си1ленъ сhй въ кни1гахъ: к7є Сeй бЁ њглашeнъ пути2 гDню, и3 горS д¦омъ, глаг0лаше и3 ўчaше и3звёстнw ±же њ гDэ, вёдый т0кмw крещeніе їwaнново. к7ѕ Сeй же начaтъ дерзaти на с0нмищахъ: слhшавше же є3го2 ґкЂла и3 пріскjлла, пріsша є3го2, и3 и3звёстнэе томY сказaша пyть гDнь. к7з Хотsщу же є3мY преити2 во ґхaію, предпослaвше брaтіz, написaша ўченикHмъ пріsти є3го2: и4же пришeдъ тaмw, пос0бствова мн0гw вёровавшымъ бlгодaтію. к7и Твeрдw бо їудє1и не престаS њбличaше пред8 людьми2, сказyz писaньми, ї}са бhти хrтA.

Конeцъ средЁ.

ГлавA девzтаzнaдесzть.

(за? м7в) (к7и) с< № Бhсть же внегдA* (Въ пzт0къ ѕ7 недёли: Во дни2 џны бhсть внегдA* Сіe же и3 їаннуaріа з7, крести1телю.) бhти ґполлHсу въ корjнfэ, пavлу же прошeдшу вhшніz страны6, пріити2 во є3фeсъ: и3 њбрётъ нёкіz ўченики2, в7 РечE къ ни1мъ: ѓще ќбw д¦ъ с™ъ пріsли є3стE вёровавше; nни1 же рёша къ немY: но нижE, ѓще д¦ъ с™hй є4сть, слhшахомъ. (вто>) G Речe же къ ни1мъ: во что2 ќбw кrти1стесz; nни1 же рек0ша: во їwaнново крещeніе. д7 Речe же пavелъ: їwaннъ u5бо крести2 крещeніемъ покаsніz, лю1демъ глаг0лz: во грzдyщаго по нeмъ да вёруютъ, си1рэчь, во хrтA ї}са. є7 Слhшавше же, крести1шасz во и4мz гDа ї}са. ѕ7 И# возл0жшу пavлу на нS рyцэ, пріи1де д¦ъ с™hй на нS: глаг0лаху же љзhки и3 прbр0чествоваху. з7 Бsше же всёхъ мужeй ћкw дванaдесzть. } Вшeдъ же въ с0нмище, дерзaше, не њбинyzсz три2 мцcы бесёдуz, и3 ўвэрsz ±же њ цrтвіи б9іи.

Конeцъ пzткY, и3 предтeчи.

f7 И# ћкоже нёцыи њжесточaхусz и3 прsхусz, ѕлосл0вzще пyть гDнь пред8 нар0домъ, tстyпль t ни1хъ, tлучи2 ўченики2, по всS дни2 стzзazсz во ўчи1лищи °мучи1телz° (°власти1телz°) нёкоегw. ‹ Сіe же бhсть двA лёта: ћкw всёмъ живyщымъ во ґсjи, слhшати сл0во гDа ї}са, жидHмъ же и3 є4ллинwмъ. №i Си6лы же непр0сты творsше бGъ рукaма пavловыма: в7i Ћкw и3 на нед{жныz наноси1ти t п0та тёла є3гw2 главотsжы и3 ўбрyсцы, и3 и3сцэли1тисz и5мъ t нед{гъ, и3 духHмъ лукaвымъ и3сходи1ти t ни1хъ. (№) Gi Начaша же нёцыи t скитaющихсz їудє1й nба‰нникъ, и3меновaти над8 и3мyщими дyхи лукaвыz, и4мz гDа ї}са, глаг0люще: заклинaемъ вы2 ї}сомъ, є3г0же пavелъ проповёдуетъ. д7i Бsху же нёцыи сhнове скevы їудeанина ґрхіерeа сeдмь, и5же сіE творsху. є7i Tвэщaвъ же дyхъ лукaвый, речE: ї}са знaю, и3 пavла свёмъ: вh же кто2 є3стE; ѕ7i И# скачS на ни1хъ человёкъ, въ нeмже бЁ дyхъ лукaвый, и3 њдолёвъ и5мъ, ўкрэпи1сz на ни1хъ, ћкоже наги6мъ и3 ўрaнєнымъ и3збэжaти t хрaма џнагw. з7i Сіe же бhсть разyмно всёмъ живyщымъ во є3фeсэ, їудeємъ же и3 є4ллинwмъ: и3 нападE стрaхъ на всёхъ и5хъ, и3 величaшесz и4мz гDа ї}са. }i Мн0зи же t вёровавшихъ прихождaху, и3сповёдающе и3 сказyюще дэлA своS. f7i Дов0льни же t сотв0ршихъ чародэ‰ніz, собрaвше кни6ги своS, сжигaху пред8 всёми: и3 сложи1ша цёны и4хъ, и3 њбрэт0ша сребрA пsть тє1мъ. к7 Си1це крёпкw сл0во гDне растsше и3 крэплsшесz. к7а И# ћкоже скончaшасz сі‰, положи2 пavелъ въ д©э, прошeдъ макед0нію и3 ґхaію, и3ти2 во їерусали1мъ, рeкъ: ћкw бhвшу ми2 тaмw, подобaетъ ми2 и3 ри1мъ ви1дэти. к7в Послaвъ же въ макед0нію двA t служaщихъ є3мY, тімоfeа и3 є3рaста: сaмъ же пребhсть врeмz во ґсjи. (в7) к7г Бhсть же во врeмz џно молвA не мaла њ пути2 гDни. к7д Дими1трій бо нёкто и4менемъ, среброковaчь, творsй хрaмы срeбрzны ґртемjдэ, даsше хитрецє1мъ °дёланіе° (°стzжaніе°) не мaло. к7є И%хже собрaвъ, и3 и4ны сицевhхъ вещeй дёлатели, речE: мyжіе, вёсте, ћкw t сегw2 дёланіz дов0льство житію2 нaшему є4сть. к7ѕ И# ви1дите и3 слhшите, ћкw не т0кмw є3фeсъ, но мaлw не всю2 ґсjю пavелъ сeй препрёвъ, њбрати2 мн0гъ нар0дъ, глаг0лz: ћкw не сyть б0зи, и5же рукaми человёческими бывaютъ. к7з Не т0кмw же сіS бэдY пріeмлетъ нaша чaсть во њбличeніе пріити2: но и3 вели1кіz боги1ни ґртемjды хрaмъ ни во чт0же вмэни1тсz: х0щетъ же разори1тисz и3 вели1чество є3S, ю4же всS ґсjа и3 вселeннаz почитaетъ. к7и Слhшавше же, и3 бhвше и3сп0лнени ћрости, вопіsху глаг0люще: вели1ка ґртемjда є3фeсскаz. к7f И# и3сп0лнисz грaдъ вeсь мzтeжа: ўстреми1ша же сz є3динодyшнw на поз0рище, восхи1щше гaіа и3 ґрістaрха макед0нzны, °дрyги° (°сопyтники°) пavловы. l Пavлу же хотsщу вни1ти въ нар0дъ, не њставлsху є3гw2 ўченицы2. lа Нёцыи же t ґсjйскихъ нач†льникъ, сyще є3мY дрyзи, послaвше къ немY, молsху не вдaти себE въ поз0ръ. lв Друзjи же ќбw и4но нёчто вопіsху: бё бо собрaніе смущeно, и3 мн0жайшіи t ни1хъ не вёдzху, чесw2 рaди собрaшасz. lг T нар0да же и3збрaша ґлеxaндра, и3звeдшымъ є3го2 їудeємъ. Ґлеxaндръ же помаaвъ рук0ю, хотsше tвэщaти нар0ду. lд Разумёвше же ћкw їудeанинъ є4сть, глaсъ бhсть є3ди1нъ t всёхъ, ћкw на двA часA вопію1щихъ: вели1ка ґртемjда є3фeсскаz. lє Ўти1шивъ же кни1жникъ нар0дъ, речE: мyжіе є3фeсстіи, кто2 ќбw є4сть человёкъ, и4же не вёсть, ћкw є3фeсскій грaдъ служи1тель є4сть вели1кіz боги1ни ґртемjды и3 діопeта; lѕ Без8 всsкагw u5бо прекосл0віz си6мъ си1це сyщымъ, потрeбно є4сть вaмъ безмHлвнымъ бhти, и3 ничт0же безчи1нно твори1ти. lз Привед0сте бо м{жа сіS, ни хрaмъ ґртемjдинъ њкрaдша, нижE боги1ню вaшу хyлzща. lи Ѓще ќбw дими1трій, и3 и5же съ ни1мъ худ0жницы, и4мутъ къ комY сл0во, суды2 сyть, и3 ґнfmпaти сyть, да поeмлютъ дрyгъ на дрyга. lѕ Ѓще ли же что2 њ и3нhхъ и4щете, въ зак0нномъ собрaніи да разрэши1тсz. м7 И$бо бёдствуемъ порицaеми бhти њ крамолЁ днeшней, ниеди1нэй винЁ сyщей, є4юже возм0жемъ воздaти сл0во стремлeніz сегw2. И# сі‰ рeкъ, распусти2 собрaвшійсz нар0дъ.

ГлавA двадесsтаz.

(к7f) с< № По ўтишeніи же молвы2, призвaвъ пavелъ ўченики2, ўтёшивъ и3 цэловaвъ и5хъ, и3зhде и3ти2 въ макед0нію. в7 Прошeдъ же страны6 џны, и3 ўтёшивъ и5хъ сл0вомъ мн0гимъ, пріи1де во є3ллaду. G Пожи1въ же мцcы три2, бhвшу нaнь навёту t їудє1й, хотsщу tвести1сz въ сmрjю, бhсть хотёніе возврати1тисz сквозЁ макед0нію. д7 Послёдова же є3мY дaже до ґсjи сwсіпaтръ пЂрровъ бeрzнинъ: солyнzне же ґрістaрхъ, и3 секyндъ, и3 гaій дeрвzнинъ, и3 тімоfeй: ґсjане же, тmхjкъ и3 трофjмъ. є7 Сjи предшeдше ждaху нaсъ въ трwaдэ. ѕ7 Мh же tвез0хомсz по днeхъ њпрэсн0чныхъ t філ‡ппъ, и3 пріид0хомъ къ ни1мъ въ трwaду, во днeхъ пzти2, и3дёже пребhхомъ днeй сeдмь.

(за? м7г) з7 Во є3ди1ну же t суббHтъ,* (Въ суббHту ѕ7: Во дни2 џны, во є3ди1ну t суббHтъ*) собрaвшымсz ўченикHмъ преломи1ти хлёбъ, пavелъ бесёдоваше къ ни1мъ, хотS и3зhти наyтріе: прострe же сл0во до полyнощи. } Бsху же свэщы2 мн0ги въ г0рницэ, и3дёже бёхомъ с0брани. (№) f7 Сэдs же нёкто ю4ноша, и4менемъ є3vтЂхъ, во nкнЁ, њтzгчeнъ сн0мъ глуб0кимъ, глаг0лющу пavлу њ мн0зэ, прекл0ньсz t снA, падE t трекр0вника д0лу: и3 взsша є3го2 мeртва. ‹ Сошeдъ же пavелъ нападE нaнь, и3 њб8eмъ є3го2 речE: не м0лвите, и4бо душA є3гw2 въ нeмъ є4сть. №i Возшeдъ же и3 прел0мль хлёбъ, и3 вкyшъ, дов0льнw же бесёдовавъ дaже до зари2, и3 тaкw и3зhде. в7i Привед0ша же џтрока жи1ва, и3 ўтёшишасz не мaлw.

Конeцъ суббHтэ.

Gi Мh же пришeдше въ корaбль, tвез0хомсz во ѓссонъ, tтyду хотsще поsти пavла: тaкw бо нaмъ бЁ повелёлъ, хотS сaмъ пёшъ и3ти2. д7i И# ћкоже сни1десz съ нaми во ѓссонэ, взeмше є3го2 пріид0хомъ въ мітmли1нъ: є7i И# tтyду tвeзшесz, воyтріе пристaхомъ проти1ву хjю: въ другjй же tвез0хомсz въ сaмонъ: и3 пребhвше въ трwгmллjи, въ грzдyщій же дeнь пріид0хомъ въ міли1тъ.

(за? м7д) ѕ7i Суди1 бо пavелъ* (Недёлz з7-z с™hхъ nц7ъ: Во дни2 џны, суди2 пavелъ*) ми1мw и3ти2 є3фeсъ, ћкw да не бyдетъ є3мY закоснёти во ґсjи: тщaше бо сz, ѓще возм0жно бyдетъ, въ дeнь пzтьдесsтный бhти во їеrли1мэ. з7i T міли1та же послaвъ во є3фeсъ, призвA пресвЂтеры цRк0вныz. }i И# ћкоже пріид0ша къ немY, речE къ ни1мъ:

Преступи2 недёли.

Вы2 вёсте, ћкw t пeрвагw днE, tнeлиже пріид0хъ во ґсjю, кaкw съ вaми всE врeмz бhхъ: f7i Раб0таz гDви со всsкимъ смиреномyдріемъ, и3 мн0гими слезaми, и3 напaстьми, прилучи1вшимисz мнЁ t їудeйскихъ навBтъ. к7 Ћкw ни въ чес0мъ t полeзныхъ њбинyхсz, є4же сказaти вaмъ, и3 научи1ти вaсъ пред8 людьми2 и3 по домHмъ: к7а Засвидётельствуz їудeємъ же и3 є4ллинwмъ, є4же къ бGу покаsніе, и3 вёру ћже въ гDа нaшего ї}са хrтA. к7в И# нhнэ сE ѓзъ свsзанъ д¦омъ, грzдY во їерусали1мъ, ±же въ нeмъ хот‰щаz приключи1тисz мнЁ, не вёдый: к7г Т0чію ћкw д¦ъ с™hй по всS грaды свидётельствуетъ, глаг0лz: ћкw ќзы менE и3 скHрби ждyтъ. к7д Но ни є3ди1но же попечeніе творю2, нижE и4мамъ дyшу мою2 чeстну себЁ, рaзвэ є4же скончaти течeніе моE съ рaдостію, и3 слyжбу ю4же пріsхъ t гDа ї}са, засвидётельствовати є3ђліе бlгодaти б9іz. к7є И# нhнэ сE ѓзъ вёмъ, ћкw ктомY не ќзрите лицA моегw2 вы2 вси2, въ ни1хже проид0хъ проповёдуz цrтвіе б9іе. к7ѕ Тёмже свидётельствую вaмъ во днeшній дeнь, ћкw чи1стъ ѓзъ t кр0ве всёхъ. к7з Не њбинyхсz бо сказaти вaмъ всю2 в0лю б9ію.

Чти2 недёли.

(с®е) к7и Внимaйте u5бо себЁ, и3 всемY стaду, въ нeмже вaсъ д¦ъ с™hй постaви є3пcкопы, пасти2 цRковь гDа и3 бGа, ю4же стzжA кр0вію своeю. к7f Ѓзъ бо вёмъ сіE, ћкw по tшeствіи моeмъ вни1дутъ в0лцы тsжцы въ вaсъ, не щадsщіи стaда. l И# t вaсъ самёхъ востaнутъ мyжіе глаг0лющіи развращє1наz, є4же tторгaти ўчн7ки2 въ слёдъ себE. lа Сегw2 рaди бди1те, поминaюще, ћкw три2 лBта н0щь и3 дeнь не престаsхъ ўчS со слезaми є3ди1наго ког0ждо вaсъ. lв И# нhнэ предаю2 вaсъ, брaтіе, бGови, и3 сл0ву бlгодaти є3гw2, могyщему наздaти, и3 дaти вaмъ наслёдіе во њсвzщeнныхъ всёхъ. lг СребрA и3ли2 злaта и3ли2 ри1зъ, ни є3ди1нагw возжелaхъ. lд Сaми вёсте, ћкw трeбованію моемY и3 сyщымъ со мн0ю, послужи1стэ рyцэ мои2 сjи. lє Вс‰ сказaхъ вaмъ, ћкw тaкw труждaющымсz подобaетъ заступaти немощны6z, поминaти же сл0во гDа ї}са, ћкw сaмъ речE: блажeннэе є4сть пaче даsти, нeжели пріимaти. lѕ И# сі‰ рeкъ, прекл0нь кwлёна своS, со всёми и4ми помоли1сz.

Конeцъ недёли.

Мн0гъ же бhсть плaчь всёмъ, и3 напaдше на вhю пavлову, њблобызaху є3го2: lи Скорбsще наипaче њ словеси2, є4же речE, ћкw ктомY не и4мутъ лицA є3гw2 ўзрёти. Провождaху же є3го2 въ корaбль.

ГлавA двaдесzть пeрваz.

(в7) с< № И# ћкоже бhсть tвезти1сz нaмъ tт0ргшымсz t ни1хъ, прsмw шeдше пріид0хомъ въ кHнъ: въ другjй же дeнь въ р0досъ, и3 tтyду въ патaру: в7 И# њбрётше корaбль преходsщъ въ фінікjю, возшeдше tвез0хомсz. G Возни1кшій же нaмъ кЂпръ њстaвльше њшyюю, плhхомъ въ сmрjю, и3 пристaхомъ въ тЂрэ: тaмw бо бsше кораблю2 и3зложи1ти брeмz. д7 И# њбрётше ўченики2, пребhхомъ тY днjй сeдмь: и5же пavлови глаг0лаху д¦омъ, не восходи1ти во їеrли1мъ. є7 Е#гдa же бhсть нaмъ скончaти дни2, и3зшeдше и3д0хомъ, провождaющымъ нaсъ всBмъ, съ женaми и3 дэтьми2, дaже до внЁ грaда: и3 прекл0ньше колBна при брeзэ, помоли1хомсz. ѕ7 И# цэловaвше другъдрyга, внид0хомъ въ корaбль, nни1 же возврати1шасz во своsси. з7 Мh же плaваніе начeнше t тЂра, пристaхомъ во птолемаjдэ, и3 цэловaвше брaтію, пребhхомъ дeнь є3ди1нъ ў ни1хъ.

(за? м7є) } Во ќтріе же и3зшeдше пavелъ* (Въ понедёльникъ з7-z недёли: Во дни2 џны, и3зшeдше пavелъ*) и3 и5же съ ни1мъ, пріид0хомъ въ кесарjю: и3 вшeдше въ д0мъ філjппа бlговёстника, сyща t седми2 діaкwнъ, пребhхомъ ў негw2. f7 СегH же бsху дщє1ри дэви6цы четhри прорицaющыz. (l) ‹ Пребывaющымъ же нaмъ тaмw дни2 мн0ги, сни1де нёкто t їудeи прор0къ, и4менемъ ґгaвъ: №i И# пришeдъ къ нaмъ, и3 взeмъ п0zсъ пavловъ, свzзaвъ же свои2 рyцэ и3 н0зэ, речE: тaкw глаг0летъ д¦ъ с™hй, мyжа, є3гHже є4сть п0zсъ сeй, тaкw свsжутъ є3го2 во їеrли1мэ їудє1и, и3 предадsтъ въ рyцэ kзhкwвъ. в7i И# ћкоже слhшахомъ сі‰ моли1хомъ, мh же и3 °намёстніи° (°тaмошніи жи1тели°), не восходи1ти є3мY во їерусали1мъ. Gi Tвэщaвъ же пavелъ, и3 речE: что2 творитE, плaчуще и3 сокрушaюще ми2 сeрдце; ѓзъ бо не т0чію свsзанъ бhти хощY, но и3 ўмрeти во їеrли1мэ гот0въ є4смь, за и4мz гDа ї}са. д7i Не повинyющусz же є3мY, ўмолчaхомъ, рeкше: в0лz гDнz да бyдетъ.

Конeцъ понедёльнику.

є7i По днeхъ же си1хъ ўгот0вльшесz, взыд0хомъ во їерусали1мъ. ѕ7i Пріид0ша же съ нaми и3 нёцыи ўченицы2 t кесарjи, ведyще съ соб0ю, ў негHже бы њбитaти нaмъ, мнaсwна нёкоего кЂпрzнина, дрeвнzго ўченикA. з7i Бhвшымъ же нaмъ во їерусали1мэ, любeзнw пріsша нaсъ брaтіz. (lа) }i На ќтріе же вни1де пavелъ съ нaми ко їaкwву, вси1 же пріид0ша стaрцы. f7i И# цэловaвъ и5хъ, сказaше по є3ди1ному к0еждо, є4же сотвори2 бGъ во kзhцэхъ служeніемъ є3гw2. к7 Nни1 же слhшавше, слaвлzху бGа, и3 рек0ша є3мY: ви1диши ли брaте, коли1кw тє1мъ є4сть їудє1й вёровавшихъ, и3 вси2 ревни1тели зак0ну сyть; к7а Ўвэсти1ша же сz њ тебЁ, ћкw tступлeнію ўчи1ши t зак0на мwmсeова, живyщыz во kзhцэхъ всS їудє1и, глаг0лz: не њбрёзовати и5мъ ч†дъ свои1хъ, нижE во nбhчаехъ nтeческихъ ходи1ти. к7в Что2 ќбw є4сть, всsкw подобaетъ нар0ду сни1тисz: ўслhшатъ бо ћкw пришeлъ є3си2. к7г СіE u5бо сотвори2, є4же ти2 глаг0лемъ: сyть ў нaсъ мyжіе четhри, њбэщaвше себE бGу: к7д Сі‰ пои1мъ, њчи1стисz съ ни1ми, и3 и3ждиви2 на ни1хъ, да њстри1жутъ си2 главы6, и3 разумёютъ вси2, ћкw возвэщє1ннаz и5мъ њ тебЁ, ничт0же сyть: но пребывaеши и3 сaмъ зак0нъ хранS. к7є Ґ њ вёровавшихъ kзhцэхъ, мы2 послaхомъ, суди1вше, ничт0же таков0е соблюдaти и5мъ, т0кмw храни1ти себE t їдwложeртвенныхъ, и3 кр0ве, и3 ўдaвленины, и3 блудA.

(за? м7ѕ) (lв) к7ѕ ТогдA пavелъ поeмъ* (Во вт0рникъ з7-z недёли: Во дни2 џны, поeмъ пavелъ*) мyжы џны, наyтріе съ ни1ми њчи1щсz, вни1де во с™и1лище, возвэщaz и3сполнeніе днeй њчищeніz, д0ндеже принесено2 бhсть за є3ди1наго коег0ждо и4хъ приношeніе. к7з И# ћкоже хотsху сeдмь днjй скончaтисz, и5же t ґсjи їудє1и, ви1дэвше є3го2 во с™и1лищи, навaдиша вeсь нар0дъ, и3 возложи1ша нaнь рyцэ, к7и Вопію1ще: мyжіе ї}льстіи, помози1те: сeй є4сть человёкъ, и4же на лю1ди и3 зак0нъ, и3 на мёсто сіE, всёхъ всю1ду ўчи1тъ: є3щe же и3 є4ллины введE въ цRковь, и3 њскверни2 с™0е мёсто сіE. к7f (Бsху бо ви1дэли трофjма є3фeсzнина во грaдэ съ ни1мъ, є3г0же мнsху, ћкw въ цRковь ввeлъ є4сть пavелъ.) l Подви1жесz же грaдъ вeсь, и3 бhсть стечeніе лю1демъ: и3 є4мше пavла, влечaху є3го2 в0нъ и3з8 цRкве: и3 ѓбіе затвори1шасz двє1ри. lа И$щущымъ же и5мъ ўби1ти є3го2, взhде вёсть къ тhсzщнику спjры, ћкw вeсь возмути1сz їерусали1мъ. lв Џнъ же ѓбіе пои1мъ в0ины и3 с0тники, притечE на нS: nни1 же ви1дэвше тhсzщника и3 в0ины, престaша би1ти пavла.

Конeцъ вт0рнику.

Пристyпль же тhсzщникъ ћтъ є3го2, и3 повелЁ свzзaти є3го2 вери1гома желёзнома двэмA: и3 вопрошaше: кто2 ќбw є4сть, и3 что2 є4сть сотвори1лъ; lд Друзjи же и4но нёчто вопіsху въ нар0дэ: не могjй же разумёти и3звёстное молвы2 рaди, повелЁ tвести2 є3го2 въ п0лкъ. lє Е#гдa же бhсть на степeнехъ, прилучи1сz воздви1жену бhти є3мY t вHинъ, нyжды рaди нар0да. lѕ Послёдоваше бо мн0жество людeй зовyщихъ: воз8ми2 є3го2. lз Хотs же вни1ти въ п0лкъ пavелъ, глаг0ла тhсzщнику: ѓще лёть ми2 є4сть глаг0лати что2 тебЁ; џнъ же речE: грeчески ўмёеши ли; lи Не тh ли є3си2 є3гЂптzнинъ, прeжде си1хъ днeй превэщaвый, и3 и3зведhй въ пустhню четhре тhсzщы мужeй сікарeй; (че\к) lf Речe же пavелъ: ѓзъ человёкъ ќбw є4смь жидови1нъ тaрсzнинъ, слaвнагw грaда въ кілікjи жи1тель: молю1 же тS, повели1 ми глаг0лати къ лю1демъ. (№) м7 Повелёвшу же є3мY, пavелъ стоS на степeнехъ, помаaвъ рук0ю къ лю1демъ: мн0гу же безм0лвію бhвшу, возгласи2 є3врeйскимъ љзhкомъ, глаг0лz:

ГлавA двaдесzть вторaz.

с< № Мyжіе брaтіе и3 nтцы2, ўслhшите м0й къ вaмъ нhнэ tвётъ. в7 (Слhшавше же, ћкw є3врeйскимъ љзhкомъ возгласи2 къ ни1мъ, пaче приложи1ша безм0лвіе. И# речE:) G Ѓзъ ќбw є4смь мyжъ їудeанинъ, роди1всz въ тaрсэ кілікjйстэмъ, воспитaнъ же во грaдэ сeмъ, при ногY гамаліи1лову, накaзанъ и3звёстнw n§ескому зак0ну, ревни1тель сhй б9ій, ћкоже вси2 вы2 є3стE днeсь. д7 И$же сeй пyть гони1хъ дaже до смeрти, вzжS и3 предаS въ темни1цу мyжы же и3 жєны2: є7 Ћкоже и3 ґрхіерeй свидётельствуетъ ми2, и3 вси2 стaрцы: t ни1хже и3 посл†ніz пріeмъ къ живyщымъ въ дамaсцэ брaтіzмъ, и3дsхъ привести2 сyщыz тaмw, свsзаны во їеrли1мъ да мyчатсz. ѕ7 Бhсть же ми2 и3дyщу, и3 приближaющусz къ дамaску въ полyдне, внезaпу съ нб7сE њблистA свётъ мн0гъ њ мнЁ: з7 Пад0хъ же на зeмлю, слhшахъ и3 глaсъ глаг0лющъ ми2: сavле, сavле, чт0 мz г0ниши; } Ѓзъ же tвэщaхъ: кт0 є3си гDи; речe же ко мнЁ: ѓзъ є4смь ї}съ назwрeй, є3г0же ты2 г0ниши. f7 Со мн0ю же сyщіи, свётъ ќбw ви1дэша и3 пристрaшни бhша, глaса же не слhшаша глаг0лющагw ко мнЁ. ‹ Рек0хъ же: что2 сотворю2 гDи; гDь же речE ко мнЁ: востaвъ и3ди2 въ дамaскъ, и3 тaмw речeтсz ти2 њ всёхъ, ±же вчинeно ти2 є4сть твори1ти. №i И# ћкоже не ви1дэхъ t слaвы свёта џнагw, за рyку вед0мь t сyщихъ со мн0ю, внид0хъ въ дамaскъ. (в7) в7i Ґнaніа же нёкій, мyжъ бlгоговёинъ по зак0ну, свидётельствованъ t всёхъ живyщихъ въ дамaсцэ їудє1й, Gi Пришeдъ ко мнЁ, и3 стaвъ речe ми: сavле брaте, прозри2. И# ѓзъ въ т0й чaсъ воззрёхъ нaнь. д7i Џнъ же речe ми: бGъ nтє1цъ нaшихъ °и3зв0ли° (°пред8избрA°) тS разумёти хотёніе є3гw2, и3 ви1дэти прaведника, и3 слhшати глaсъ t ќстъ є3гw2: є7i Ћкw бyдеши є3мY свидётель ко всёмъ человёкwмъ њ си1хъ, ±же ви1дэлъ є3си2 и3 слhшалъ. ѕ7i И# нhнэ что2 мeдлиши; востaвъ кrти1сz, и3 њмhй грэхи2 твоS, призвaвъ и4мz гDа ї}са. з7i Бhсть же возврати1вшу ми сz во їерусали1мъ, и3 молsщу ми сz въ цRкви, бhти во и3зступлeніи, }i И# ви1дэти є3го2 глаг0люща ми2: потщи1сz и3 и3зhди ск0рw и3з8 їерусали1ма: занE не пріи1мутъ свидётельства твоегw2, є4же њ мнЁ. f7i И# ѓзъ рёхъ: гDи, сaми вёдzтъ, ћкw ѓзъ бёхъ всаждaz въ темни1цу, и3 біS по с0нмищахъ вёрующыz въ тS. к7 И# є3гдA и3зливaшесz кр0вь стефaна свидётелz твоегw2, и3 сaмъ бёхъ стоS, и3 соизволsz ўбіeнію є3гw2, и3 стрегjй ри1зъ ўбивaющихъ є3го2. к7а И# речE ко мнЁ: и3ди2, ћкw ѓзъ во kзhки далeче послю1 тz. к7в Послyшаху же є3гw2 дaже до сегw2 словесE, и3 воздвиг0ша глaсъ св0й, глаг0люще: воз8ми2 t земли2 таковaго, не подобaетъ бо є3мY жи1ти. к7г Вопію1щымъ же и5мъ, и3 мeщущымъ ри1зы, и3 прaхъ возметaющымъ на воздyхъ, к7д ПовелЁ тhсzщникъ tвести2 є3го2 въ п0лкъ, рeкъ: рaнами и3стzзaти є3го2, да разумёетъ, за кyю винY тaкw вопіsху нaнь. (G) к7є И# ћкоже протzг0ша є3го2 вервьми2, речE къ стоsщему с0тнику пavелъ: чlвёка ри1млzнина и3 неwсуждeна лёть ли є4сть вaмъ би1ти; к7ѕ Слhшавъ же с0тникъ, приступи2 къ тhсzщнику, сказA глаг0лz: ви1ждь, что2 х0щеши сотвори1ти: человёкъ бо сeй ри1млzнинъ є4сть. к7з Пристyпль же тhсzщникъ, речE є3мY: глаг0ли ми2, ри1млzнинъ ли є3си2 ты2; џнъ же речE: є4й. к7и Tвэщa же тhсzщникъ: ѓзъ мн0гою цэн0ю наречeніе жи1тельства сегw2 стzжaхъ. Пavелъ же речE: ѓзъ же и3 роди1хсz въ нeмъ. к7f Ѓбіе же tступи1ша t негw2 хотsщіи є3го2 и3стzзaти: и3 тhсzщникъ же ўбоsсz, разумёвъ, ћкw ри1млzнинъ є4сть, и3 ћкw бЁ є3го2 свzзaлъ. l Наyтріе же хотS разумёти и4стину, чесw2 рaди њклеветaетсz t їудє1й, разрэши2 є3го2 t ќзъ, и3 повелЁ пріити2 ґрхіерeємъ, и3 всемY соб0ру и4хъ: и3 свeдъ пavла, постaви є3го2 пред8 ни1ми.

ГлавA двaдесzть трeтіz.

(за? м7з) (lг) с< № Воззрёвъ же* (Въ срeду з7-z недёли: Во дни2 џны, воззрёвъ*) пavелъ на с0нмъ, речE: мyжіе брaтіе, ѓзъ всeю с0вэстію благ0ю жи1тельствовахъ пред8 бGомъ, дaже до сегw2 днE. в7 Ґрхіерeй же ґнaніа повелЁ предстоsщымъ є3мY би1ти є3гw2 ўстA. G ТогдA пavелъ речE къ немY: би1ти тS и4мать бGъ, стэно2 повaпленаz: и3 ты2 сэди1ши судs ми по зак0ну, преступaz же зак0нъ вели1ши да бію1тъ мS. д7 Предстоsщіи же рёша: ґрхіерeю ли б9ію досаждaеши; є7 Речe же пavелъ: не вёдахъ брaтіе, ћкw ґрхіерeй є4сть: пи1сано бо є4сть: кнsзю людeй твои1хъ да не речeши ѕлA. ѕ7 Разумёвъ же пavелъ, ћкw є3ди1на чaсть є4сть саддукє1й, другaz же фарісє1й, воззвA въ с0нмищи: мyжіе брaтіе, ѓзъ фарісeй є4смь, сhнъ фарісeовъ: њ ўповaніи и3 њ воскrніи мeртвыхъ ѓзъ сyдъ пріeмлю. з7 Сe же є3мY рeкшу, бhсть рaспрz междY саддукeи и3 фарісeи, и3 раздэли1сz нар0дъ. } Саддукeи бо глаг0лютъ, не бhти воскресeніz, ни ѓгGла, ни д¦а: фарісeи же и3сповёдуютъ nбоS. f7 Бhсть же кли1чь вели1къ, и3 востaвше кни1жницы чaсти фарісeйскіz, прsхусz междY соб0ю глаг0люще: ни є3ди1но ѕло2 њбрэтaемъ въ чlвёцэ сeмъ, ѓще ли же д¦ъ глаг0ла є3мY, и3ли2 ѓгGлъ, не проти1вимсz бGу. ‹ Мн0зэ же бhвшей рaспрэ, боsсz тhсzщникъ, да не растерзaнъ бyдетъ пavелъ t ни1хъ, повелЁ в0инwмъ сни1ти, и3 восхи1тити є3го2 t среды2 и4хъ, и3 вести2 є3го2 въ п0лкъ. №i Въ настaвшую же н0щь предстaвъ є3мY гDь, речE: дерзaй пavле: ћкоже бо свидётельствовалъ є3си2 ±же њ мнЁ во їерусали1мэ, си1це ти2 подобaетъ и3 въ ри1мэ свидётельствовати.

Конeцъ средЁ.

(lд) в7i Бhвшу же дню2, сотв0рше нёцыи t їудє1й °совётъ° (°навётъ °), заклsша себE, глаг0люще: не ћсти, ни пи1ти, д0ндеже ўбію1тъ пavла. Gi Бsху же мн0жае четhредесzтихъ сію2 клsтву сотв0ршіи. д7i И%же пристyпльше ко ґрхіерeємъ и3 стaрцємъ, рёша: клsтвою проклsхомъ себE, ничт0же вкуси1ти, д0ндеже ўбіeмъ пavла. є7i Нhнэ u5бо вы2 скажи1те тhсzщнику съ соб0ромъ, ћкw да ќтрэ сведeтъ є3го2 къ вaмъ, ѓки бы хотsще разумёти и3звёстнэе ±же њ нeмъ: мh же, прeжде дaже не прибли1житисz є3мY, гот0ви є3смы2 ўби1ти є3го2. ѕ7i Слhшавъ же сhнъ сестры2 пavловы к0въ, пришeдъ и3 вшeдъ въ п0лкъ сказA пavлу. з7i Призвaвъ же пavелъ є3ди1наго t сHтникъ, речE: ю4ношу сего2 tведи2 къ тhсzщнику, и4мать бо нёчто сказaти є3мY. }i Џнъ же ќбw пои1мъ є3го2, приведE къ тhсzщнику, и3 речE: ќзникъ пavелъ призвaвъ мS ўмоли2, сего2 ю4ношу привести2 къ тебЁ, и3мyща нёчто глаг0лати тебЁ. f7i Пои1мъ же є3го2 за рyку тhсzщникъ, и3 tшeдъ наединЁ вопрошaше є3го2: чт0 є3сть, є4же и4маши возвэсти1ти ми2; к7 Речe же: ћкw їудє1и совэщaша ўмоли1ти тS, ћкw да ќтрэ сведeши пavла къ ни1мъ въ соб0ръ, ѓки бы хотsщымъ и3звёстнэе и3стzзaти ±же њ нeмъ. к7а Ты2 u5бо не послyшай и4хъ: л0вzтъ бо є3го2 t ни1хъ мyжіе мн0жае четhредесzти, и5же заклsша себE ни ћсти ни пи1ти, д0ндеже ўбію1тъ є3го2: и3 нhнэ гот0ви сyть, чaюще є4же t тебE њбэщaніz. к7в Тhсzщникъ же u5бо tпусти2 ю4ношу, завэщaвъ ни є3ди1ному же повёдати, ћкw сі‰ kви1лъ є3си2 мнЁ. (№) к7г И# призвaвъ двA нёкаz t сHтникъ, речE: ўгот0вите ми2 в0инwвъ воwружeнныхъ двёстэ, ћкw да и4дутъ до кесарjи, и3 кHнникъ сeдмьдесzтъ, и3 стрэлє1цъ двёстэ, t трeтіzгw часA н0щи. к7д И# скоты2 привести2, да всади1вше пavла пров0дzтъ до фи1ліxа и3гeмwна. к7є Написa же и3 послaніе и3мyщее џбразъ сeй: к7ѕ Клаvдjй лmсjа держaвному и3гeмwну фи1ліxу рaдоватисz. к7з Мyжа сего2 ћта t їудє1й, и3 хотsща ўбіeна бhти t ни1хъ, пристyпль, съ в0ины tsхъ є3го2, ўвёдэвъ, ћкw ри1млzнинъ є4сть. к7и Хотs же разумёти винY, є3sже рaди поимaху нaнь, свед0хъ є3го2 въ с0нмище и4хъ: к7f Е#г0же њбрэт0хъ њглаг0луема њ взыскaніи зак0на и4хъ, ни є3ди1но же дост0йно смeрти, и3ли2 ќзамъ согрэшeніе и3мyща. l Скaзану же бhвшу ми2 к0ву хотsщу бhти t їудє1й на мyжа сего2, ѓбіе послaхъ є3го2 къ тебЁ, завэщaвъ и3 клеветникHмъ є3гw2 глаг0лати пред8 тоб0ю ±же нaнь: здрaвъ бyди. lа В0ини же ќбw по повелённому и5мъ, взeмше пavла, вед0ша њбн0щь во ґнтіпатрjду. lв Воyтріе же њстaвльше к0нники и3ти2 съ ни1мъ, возврати1шасz въ п0лкъ. lг Nни1 же пришeдше въ кесарjю, и3 вдaвше послaніе и3гeмwну, предстaвиша є3мY и3 пavла. lд Прочeтъ же и3гeмwнъ послaніе, и3 вопр0шъ, t к0еz џбласти є4сть; и3 ўвёдэвъ ћкw t кілікjи, речE: lє Ўслhшу њ тебЁ, є3гдA и3 клеветницы2 твои2 пріи1дутъ, и3 повелЁ въ претHрэ и4рwдовэ стрещи2 є3го2.

ГлавA двaдесzть четвeртаz.

(lє) с< № По пzти1хъ же днeхъ, сни1де ґрхіерeй ґнaніа со стaрцы, и3 съ ри1торомъ нёкимъ тертЂлломъ, и5же сказaша и3гeмwну њ пavлэ. в7 При1звану же бhвшу є3мY, начaтъ клеветaти тертЂллъ, глаг0лz: мн0гъ ми1ръ ўлучaюще тоб0ю, и3 и3справлє1ніz бывaємаz kзhку семY твои1мъ промышлeніемъ, G Всsкимъ ќбw џбразомъ и3 вездЁ, пріeмлемъ держaвный фи1ліxе, со всsкимъ благодарeніемъ. д7 Но да не мн0жае стужaю тебЁ, молю1 тz послyшати нaсъ вкрaтцэ твоeю кр0тостію. є7 Њбрётше бо мyжа сего2 губи1телz, и3 дви1жуща противлeніе всёмъ їудeємъ живyщымъ по вселeннэй, и3 предстaтелz сyща назwрeйстэй є4реси: ѕ7 И$же и3 цeрковь покуси1сz њскверни1ти, є3г0же и3 ћхомъ, и3 по зак0ну нaшему хотёхомъ суди1ти є3мY. з7 Пришeдъ же лmсjа тhсzщникъ, мн0гою си1лою t рyкъ нaшихъ и3схити2 є3го2, и3 къ тебЁ послA, } Повелёвъ и3 нaмъ поeмлющымъ нaнь и3ти2 къ тебЁ, t негHже возм0жеши сaмъ разсуди1въ њ всёхъ си1хъ познaти, њ ни1хже мы2 поeмлемъ нaнь. f7 Сложи1шасz же и3 їудє1и, глаг0люще си6мъ тaкw бhти. ‹ Tвэщa же пavелъ, поманyвшу є3мY и3гeмwну глаг0лати: t мн0гихъ лётъ сyща тS судію2 прaведна kзhку семY свёдый, благодyшнэе ±же њ мнЁ tвэщaю: №i Могyщу ти2 разумёти, ћкw не мн0жае ми2 є4сть днeй дванaдесzтихъ, tнeлэже взыд0хъ поклони1тисz во їерусали1мъ. в7i И# ни въ цeркви њбрэт0ша мS къ комY глаг0люща, и3ли2 развётъ творsща нар0ду, ни въ с0нмищахъ, ни во грaдэ: Gi НижE довести2 м0гутъ, є3ли6ка тебЁ нhнэ на мS глаг0лютъ. д7i И#сповёдую же тебЁ сіE ћкw въ пути2, є3г0же сjи глаг0лютъ є4ресь, тaкw служY nтeческому бGу, вёруz всёмъ сyщымъ въ зак0нэ и3 прор0цэхъ пи6саннымъ. є7i Ўповaніе и3мhй на бGа, ћкw воскресeніе х0щетъ бhти мє1ртвымъ прaведникwмъ же и3 грёшникwмъ, є3гHже и3 сaми сjи чaютъ. ѕ7i Њ сeмъ же и3 ѓзъ подвизaюсz, непор0чну с0вэсть и3мёти всегдA, пред8 бGомъ же и3 человёки. з7i По лётэхъ же мн0гихъ пріид0хъ сотвори1ти ми1лwстыни, во kзhкъ м0й, и3 приношє1ніz: }i Въ ни1хже њбрэт0ша мS њчищeнна въ цeркви, ни съ нар0домъ, нижE съ молв0ю. f7i Нёцыи же t ґсjи їудє1и, и4мже подобaше пред8 тS пріити2, и3 глаг0лати, ѓще и4мутъ что2 на мS: к7 И#ли2 сaми тjи да глаг0лютъ, ѓще кyю њбрэт0ша во мнЁ непрaвду, стaвшу ми2 въ с0нмищи, к7а Рaзвэ є3ди1нагw сегw2 глaса, и4мже возопи1хъ стоS въ ни1хъ: ћкw њ воскресeніи мeртвыхъ ѓзъ сyдъ пріeмлю днeсь t вaсъ. (пz\к) к7в Слhшавъ же сі‰ фи1ліxъ, °tвэщA° (°tречE°) и5мъ, и3звёстнэе ўвёдэвъ, ±же њ пути2 сeмъ, рeкъ: є3гдA лmсjа тhсzщникъ пріи1детъ, разсуждY ±же њ вaсъ. к7г Повелё же с0тнику стрещи2 пavла, и3 и3мёти њслaбу, и3 ни є3ди1ному же возбранsти t свои1хъ є3мY служи1ти, и3ли2 приходи1ти къ немY. к7д По днeхъ же нёкіихъ пришeдъ фи1ліxъ со друсjлліею жен0ю своeю, сyщею їудeанынею, призвA пavла, да слhшитъ t негw2 вёру, ћже во хrтA ї}са. к7є Глаг0лющу же є3мY њ прaвдэ, и3 њ воздержaніи, и3 њ судЁ хотsщемъ бhти, пристрaшенъ бhвъ фи1ліxъ tвэщA: нhнэ ќбw и3ди2, врeмz же получи1въ призовy тz. к7ѕ Вкyпэ же и3 надёzсz, ћкw мздA дaстсz є3мY t пavла, ћкw да tпyститъ є3го2: тёмже и3 чaстw призывaz є3го2 бесёдоваше съ ни1мъ. (lѕ) к7з Двэмa же лётома скончaвшемасz, пріsтъ и3змэнeніе фи1ліxъ поркjа фи1ста: хотs же ўг0дное сотвори1ти їудeємъ фи1ліxъ, њстaви пavла свsзана.

ГлавA двaдесzть пsтаz.

с< № Фи1стъ же u5бо пріи1мъ влaсть, по трeхъ днeхъ взhде во їерусали1мъ t кесарjи. в7 Сказaша же є3мY ґрхіерє1и, и3 пeрвіи їудeємъ на пavла, и3 молsху є3го2, G Просsще благодaти нaнь, ћкw да п0слетъ є3го2 во їерусали1мъ: к0въ творsще ћкw да ўбію1тъ є3го2 на пути2. д7 Фи1стъ же повелЁ пavла стрещи2 въ кесарjи, сaмъ тaмw хотS вск0рэ и3зhти. є7 И%же u5бо си1льніи въ вaсъ, речE, со мн0ю шeдше, ѓще є4сть кaz непрaвда въ мyжэ сeмъ, да глаг0лютъ нaнь. ѕ7 Пребhвъ же ў ни1хъ не мн0жае десzти2 днeй, сни1де въ кесарjю. Наyтріе сёдъ на суди1щи, повелЁ пavла привести2. з7 Приведeну же бhвшу є3мY, џкрестъ стaша и5же t їерусали1ма сшeдшіи їудє1и, мн0ги и3 тsжки вины6 приносsще на пavла, и4хже не можaху и3з8zви1ти, } Tвэщавaющу є3мY: ћкw ни на зак0нъ їудeйскій, ни на цeрковь, ни на кeсарz что2 согрэши1хъ. f7 Фи1стъ же хотS ўг0дное їудeємъ сотвори1ти, tвэщaвъ пavлови речE: х0щеши ли во їерусали1мъ возшeдъ, тaмw њ си1хъ сyдъ пріsти t менE; ‹ Речe же пavелъ: на суди1щи кeсаревэ стоS є4смь, и3дёже ми2 дост0итъ сyдъ пріsти. Їудє1й ничи1мже њби1дэхъ, ћкоже и3 ты2 д0брэ вёси. №i Ѓще ќбw непрaвдую, и3ли2 дост0йно смeрти сотвори1хъ что2, не tмeщусz ўмрeти: ѓще ли же ничт0же є4сть во мнЁ, є4же сjи на мS клевeщутъ, никт0же мS м0жетъ тBмъ вhдати кeсарz нарицaю. в7i ТогдA фи1стъ состzзaвсz съ совётники, tвэщA: кeсарz ли нарeклъ є3си2, къ кeсарю да п0йдеши. Gi Днє1мъ же минyвшымъ нёкимъ,

(за? м7и) Ґгрjппа цaрь* (Въ четверт0къ з7 недёли: Во дни2 џны, ґгрjппа цaрь*) и3 вернікjа снид0ста въ кесарjю цэловaти фи1ста. д7i И# ћкоже мн0ги дни2 пребhста тY, фи1стъ сказA царю2 ±же њ пavлэ, глаг0лz: мyжъ нёкій є4сть њстaвленъ t фи1ліxа ќзникъ, є7i Њ нeмже, бhвшу ми2 во їерусали1мэ, kви1ша ґрхіерeи и3 стaрцы їудeйстіи, просsще нaнь судA. ѕ7i Къ ни1мже tвэщaхъ: ћкw нёсть nбhчай ри1млzнwмъ вhдати человёка к0его на поги1бель, прeжде дaже њклеветaемый не и4мать пред8 лицeмъ клевeщущихъ є3го2, и3 мёсто tвёта пріи1метъ њ своeмъ согрэшeніи. з7i Сшeдшымсz же и5мъ здЁ, закоснёніе ни є3ди1но сотв0рь, наyтріе сёдъ на суди1щи, повелёхъ привести2 мyжа. }i Џкрестъ же є3гw2 стaвше клеветницы2, ни є3ди1ну винY, ±же ѓзъ непщевaхъ, нанес0ша. f7i Стzз†ніz же нёкаz њ своeй разли1чнэй вёрэ и3мsху къ немY, и3 њ нёкоемъ ї}сэ ўмeршемъ, є3г0же глаг0лаше пavелъ жи1ва бhти.

Конeцъ четверткY.

к7 Недоумёzсz же ѓзъ њ взыскaніи си1хъ, глаг0лахъ: ѓще х0щетъ и3ти2 во їерусали1мъ, и3 тaмw сyдъ пріsти њ си1хъ. к7а Пavлу же нарeкшу, блюдeну бhти є3мY до разсуждeніz ѓvгуста, повелёхъ блюсти2 є3го2, д0ндеже послю2 є3го2 къ кeсарю. к7в Ґгрjппа же къ фи1сту речE: хотёлъ бhхъ и3 сaмъ человёка сего2 слhшати. Џнъ же речE: ќтрэ ўслhшиши є3го2. (lз) к7г Наyтріе же пришeдшу ґгрjппэ и3 вернікjи со мн0гою г0рдостію, и3 вшeдшымъ въ судeбную палaту, съ тhсzщники и3 съ нар0читыми мyжи грaда, и3 повелёвшу фи1сту, приведeнъ бhсть пavелъ. к7д И# речE фи1стъ: ґгрjппо царю2, и3 вси2 сyщіи съ нaми мyжіе, ви1дите сего2, њ нeмже всE мн0жество їудє1й стужaху ми2 во їерусали1мэ же и3 здЁ, вопію1ще: ћкw не подобaетъ жи1ти є3мY ктомY. к7є Ѓзъ же разумёвъ ничт0же дост0йно смeрти сотв0рша є3го2, и3 самомy же семY нарeкшу севaста, суди1хъ послaти є3го2: к7ѕ Њ нeмже и3звёстное что2 писaти гDи1ну не и4мамъ. Тёмже и3 привед0хъ є3го2 пред8 вaсъ, наипaче же пред8 тS ґгрjппо царю2, ћкw да разсуждeнію бhвшу, и4мамъ что2 писaти. к7з Безсловeсно бо мни1тсz ми2, посылaющу ю4зника, ґ ±же нaнь вины2 не сказaти.

ГлавA двaдесzть шестaz.

(за? м7f) (№) с< № Ґгрjппа же къ пavлу речE:* (Мaіа въ к7а, царю2 кwнстантjну: Во дни2 џны, ґгрjппа къ пavлу речE:*) повелэвaетсz ти2 њ себЁ самомY глаг0лати. ТогдA пavелъ простeръ рyку, tвэщавaше: в7 Њ всёхъ, њ ни1хже њклеветaемь є4смь t їудє1й, царю2 ґгрjппо, непщyю себE бlжeнна бhти, ћкw пред8 тоб0ю tвэщaти днeсь и4мамъ: G Пaче же вёдца тS сyща свёдый всёхъ їудeйскихъ nбhчаєвъ и3 взыскaній. Тёмже молю1сz ти2, долготерпэли1внw послyшати менE. д7 ЖитіE ќбw моE є4же t ю4ности, и3спeрва бhвшее во kзhцэ моeмъ во їерусали1мэ, вёдzтъ вси2 їудє1и: є7 Вёдzще мS и3спeрва, ѓще хотsтъ свидётельствовати, ћкw по и3звёстнэй є4реси нaшеz вёры, жи1хъ фарісeй.

Преступи2 с™0му.

ѕ7 И# нhнэ њ ўповaніи њбэтовaніz бhвшагw t бGа ко nц7є1мъ нaшымъ, стою2 суди1мь: з7 Въ нeже nбанaдесzте колBна нaша, безпрестaни дeнь и3 н0щь служaще, надёютсz доити2: њ нeмже ўповaніи њклеветaемь є4смь, царю2 ґгрjппо, t їудє1й. } Что2; невёрно ли сyдитсz вaми, ћкw бGъ мє1ртвыz возставлsетъ; f7 Ѓзъ ќбw мнёхъ, ћкw подобaетъ ми2 мнHга сопроти6вна проти1ву и4мене ї}са назwрeа сотвори1ти: ‹ Е$же и3 сотвори1хъ во їерусали1мэ, и3 мнHги t с™hхъ ѓзъ въ темни1цахъ затворsхъ, влaсть t ґрхіерє1й пріeмъ: ўбивaємымъ же и5мъ, прилагaхъ совётъ. №i И# на всёхъ с0нмищахъ мн0жицею мyчz и5хъ, принуждaхъ хyлити: преизли1ха же враждyz на ни1хъ, гонsхъ дaже и3 до внёшнихъ градHвъ.

Чти2 с™0му:

в7i Въ ни1хже и3дhй въ дамaскъ, со влaстію и3 повелёніемъ є4же t ґрхіерє1й, Gi Въ полyдни, на пути2 ви1дэхъ, царю2, съ нб7сE пaче сіsніz с0лнечнагw, њсіsвшій мS свётъ, и3 со мн0ю и3дyщихъ. д7i Всёмъ же пaдшымъ нaмъ на зeмлю, слhшахъ глaсъ глаг0лющъ ко мнЁ, и3 вэщaющъ є3врeйскимъ љзhкомъ: сavле, сavле, чт0 мz г0ниши, жeстоко ти2 є4сть проти1ву рожнA прaти. є7i Ѓзъ же рёхъ. Кто2 є3си2 гDи; џнъ же речE: ѓзъ є4смь ї}съ, є3г0же ты2 г0ниши. ѕ7i Но востaни, и3 стaни на ногY твоeю: на сe бо kви1хсz ти2, сотвори1ти тS слугY и3 свидётелz, и4хже ви1дэлъ є3си2, и3 и4хже kвлю2 тебЁ, з7i И#з8имaz тS t людeй їудeйскихъ, и3 t kзhкъ, къ ни1мже ѓзъ тS послю2: }i Tвeрсти џчи и4хъ, да њбратsтсz t тмы2 въ свётъ, и3 t џбласти сатанины2 къ бGу, є4же пріsти и5мъ њставлeніе грэхHвъ, и3 достоsніе во с™hхъ вёрою, ћже въ мS. f7i Тёмже царю2 ґгрjппо, не бhхъ проти1венъ нбcному видёнію: к7 Но сyщымъ въ дамaсцэ прeжде и3 во їерусали1мэ, и3 во всsкой странЁ їудeйстэй, и3 kзhкwмъ проповёдую покazтисz, и3 њбрати1тисz къ бGу, достHйна покаsнію дэлA творsще.

Конeцъ с™0му.

к7а Си1хъ рaди мS їудє1и є4мше во с™и1лищи, хотsху растерзaти. к7в П0мощь ќбw ўлучи1въ ћже t бGа, дaже до днE сегw2 стою2, свидётельствуz мaлу же и3 вели1ку, ничт0же вэщaz, рaзвэ ±же прор0цы рек0ша хот‰щаz бhти, и3 мwmсeй: к7г Ћкw хrт0съ и3мёzше пострадaти, ћкw пeрвый t воскресeніz мeртвыхъ, свётъ хотsше проповёдати лю1демъ їудeйскимъ, и3 kзhкwмъ. к7д Сі‰ же є3мY tвэщавaющу, фи1стъ вeліимъ глaсомъ речE: бэснyеши ли сz пavле; мнHгіz тS кни1ги въ неи1стовство прелагaютъ. к7є Џнъ же: не бэснyюсz, речE, держaвный фи1сте, но и4стины и3 цэломyдріz глаг0лы вэщaю. к7ѕ Вёсть бо њ си1хъ цaрь, къ немyже и3 съ дерзновeніемъ глаг0лю: ўтаи1ти бо сz є3мY t си1хъ не вёрую ничесомyже: нёсть бо во ќглэ сотворeно сіE. к7з Вёруеши ли, царю2 ґгрjппо, прор0кwмъ; вёмъ, ћкw вёруеши. к7и Ґгрjппа же къ пavлу речE: вмaлэ мS препирaеши хрістіaнина бhти. к7f Пavелъ же речE: моли1лъ ќбw бhхъ бGа, и3 вмaлэ и3 во мн0зэ, не т0кмw тебE, но и3 всёхъ слhшащихъ мS днeсь, бhти и5мъ тaцэмъ, kк0въ и3 ѓзъ є4смь, кромЁ ќзъ си1хъ. l И# сі‰ рeкшу є3мY, востA цaрь и3 и3гeмwнъ, и3 вернікjа, и3 сэдsщіи съ ни1ми. lа И# tшeдше бесёдоваху дрyгъ ко дрyгу, глаг0люще: ћкw ничт0же смeрти дост0йно и3ли2 ќзъ твори1тъ человёкъ сeй. (в7) lв Ґгрjппа же фи1сту речE: tпущeнъ бhти можaше человёкъ сeй, ѓще не бы2 кeсарz нарицaлъ. И# тaкw суди2 и3гeмwнъ послaти є3го2 къ кeсарю.

ГлавA двaдесzть седмaz.

(за? н7) (lи) с< № И# ћкоже сyждено бhсть* (Въ пzт0къ з7-z недёли: Во дни2 џны, ћкоже сyждено бhсть*) tплhти нaмъ во їталjю, предaху пavла же и3 и3нhz нёкіz ю4зники с0тнику, и4менемъ їyлію, спjры севастjйскіz. в7 Вшeдше же въ корaбль ґдрамЂтскій, восхотёвше плhти во ґсjйскаz мBста, tвез0хомсz, сyщу съ нaми ґрістaрху макед0нzнину t солyнz. (су\б) G Въ другjй же пристaхомъ въ сідHнэ: человэколю1біе же їyлій пavлови дёz, повелЁ къ другHмъ шeдшу, °прилэжaніе° (°пос0біе°) ўлучи1ти. д7 И# tтyду tвeзшесz, приплhхомъ въ кЂпръ, занE вётри бsху проти1вни. є7 Пучи1ну же кілікjйскую и3 памфmлjйскую преплhвше, пріид0хомъ въ мЂры лmкjйскіz. ѕ7 И# тaмw њбрётъ с0тникъ корaбль ґлеxандрjйскій, пловyщъ во їталjю, всади1 ны в0нь. з7 Во мн0ги же дни2 к0снw плaвающе, и3 є3двA бhвше въ кнjдэ, не њставлsющу нaсъ вётру, приплhхомъ под8 кри1тъ, при салмHнэ. } Е#двa же и3збирaюще крaй, пріид0хомъ на мёсто нёкое, нарицaемое д0брое пристaнище, є3мyже бли1зъ бЁ грaдъ ласeй. f7 Мн0гу же врeмени минyвшу, и3 сyщу ўжE небезбёдну плaванію, занeже и3 п0стъ ўжE бЁ прешeлъ, совётоваше пavелъ, ‹ Глаг0лz и5мъ: мyжіе, ви1жу, ћкw съ досаждeніемъ и3 мн0гою тщет0ю, не т0кмw брeмене и3 кораблS, но и3 дyшъ нaшихъ х0щетъ бhти плaваніе. №i С0тникъ же к0рмчіz и3 наvкли1ра послyшаше пaче, нeжели пavломъ глаг0лемыхъ. в7i Не добрy же пристaнищу сyщу ко њзимёнію, мн0зи совётъ даsху tвезти1сz tтyду, ѓще кaкw возм0гутъ, дости1гше фінікjи њзимёти, въ пристaнищи кри1тстэмъ зрsщемъ къ лjву и3 къ хHру. Gi Дхнyвшу же ю4гу, мнёвше в0лю свою2 ўлучи1ти, воздви1гше вBтрила, плhху вскрaй кри1та. д7i Не по мн0зэ же возвёz проти1венъ є3мY вётръ бyренъ, нарицaемый є3vроклЂдwнъ. є7i Восхищeну же бhвшу кораблю2, и3 не могyщу сопроти1витисz вётру, вдaвшесz волнaмъ носи1ми бёхомъ. ѕ7i Џстровъ же нёкій мимотeкше, нарицaющсz клаvдjй, є3двA возмог0хомъ ўдержaти ладію2: з7i Ю$же востsгше, всsкимъ џбразомъ помогaху, подтверждaюще корaбль: боsщесz да не °въ сЂрть° (°въ мBлкаz мBста°) впадyтъ, низпусти1вше пaрусъ, си1це носи1ми бёху. }i Вельми1 же њбуревaємымъ нaмъ, наyтріе и3зметaніе творsху. f7i И# въ трeтій дeнь свои1ми рукaми ћдрило корaбленное и3зверг0хомъ. к7 Ни с0лнцу же, ни ѕвэздaмъ ћвльшымсz на мн0ги дни2, и3 зимЁ не мaлэ належaщи, пр0чее tимaшесz надeжда всS є4же спасти1сz нaмъ. (№) к7а Мн0гу же неzдeнію сyщу, тогдA стaвъ пavелъ посредЁ и4хъ, речE: подобaше ќбw, q мyжіе, послyшавше менE, не tвезти1сz t кри1та, и3 и3збhти досаждeніz сегw2 и3 тщеты2. к7в И# сE нhнэ молю1 вы бlгодyшствовати: поги1бель бо ни є3ди1ной души2 t вaсъ бyдетъ, рaзвэ кораблS. к7г Предстa бо ми2 въ сію2 н0щь, є3гHже ѓзъ є4смь, є3мyже и3 служY, ѓгGлъ б9ій, к7д Глаг0лz: не б0йсz пavле, кeсарю ти2 подобaетъ предстaти, и3 сE даровA тебЁ бGъ вс‰ плaвающыz съ тоб0ю. к7є Тёмже дерзaйте мyжіе, вёрую бо бGови, ћкw тaкw бyдетъ, и4мже џбразомъ речeно ми2 бhсть. к7ѕ Во џстровъ же нёкій подобaетъ нaмъ пристaти. к7з И# ћкоже четвертаzнaдесzть н0щь бhсть, носи6мымъ нaмъ во ґдріaтской пучи1нэ въ полyнощи, непщевaху корaбленицы приближaтисz и5мъ къ нёкоей странЁ: к7и И# и3змёривше глубинY, њбрэт0ша сажeней двaдесzть. Мaлw же прешeдше, и3 пaки и3змёривше, њбрэт0ша сажeней пzтьнaдесzть: к7f Боsщесz же, да не кaкw въ прyднаz мBста впадyтъ, t н0са кораблS вeргше кHтвы четhре, молsхомсz, да дeнь бyдетъ. l Корaбленикwмъ же и4щущымъ бэжaти и3з8 кораблS, и3 низвёсившымъ ладію2 въ м0ре, и3звётомъ ѓки t н0са хотsщымъ кHтвы простeрти, lа РечE пavелъ с0тнику, и3 в0инwмъ: ѓще не сjи пребyдутъ въ корабли2, вы2 спасти1сz не м0жете. lв ТогдA в0ини tрёзаша ќжz ладіи2, и3 њстaвиша ю5 tпaсти. lг Е#гдa же ќбw хотsше дeнь бhти молsше пavелъ вс‰ пріsти пи1щу, глаг0лz: четыренадесsтый днeсь дeнь чaюще, не ћдше пребывaете, ничт0же вкуси1вше. lд Тёмже молю2 вaсъ пріsти пи1щу: сe бо къ вaшему спасeнію є4сть: ни є3ди1ному же t вaсъ влaсъ главы2 tпадeтъ. lє Рeкъ же сі‰, и3 пріeмъ хлёбъ, бlгодари2 бGа пред8 всёми, и3 прел0мль начaтъ ћсти. lѕ Бlгонадeжни же бhвше вси2, и3 тjи пріsша пи1щу. lѕ Бё же въ корабли2 всёхъ дyшъ двёстэ сeдмьдесzтъ и3 шeсть. lи Насhщшесz же брaшна, њблегчи1ша корaбль, и3зметaюще пшени1цу въ м0ре. lf Е#гдa же дeнь бhсть, земли2 не познавaху: нёдро же нёкое смотрsху и3мyщее °пес0къ° (°брeгъ°), на нeже совэщaша, ѓще м0щно є4сть, и3звлещи2 корaбль. м7 И# кHтвы собрaвше везsхусz по м0рю, и3 кyпнw њслaбивше ќжz корми1лwмъ, и3 воздви1гше мaлое вётрило къ дhшущему вётрецу, вез0хомсz на °крaй° (°брeгъ°). м7а Впaдше же въ мёсто и3с0пное, ўвzзи1ша корaбль, и3 н0съ ќбw ўвsзшій пребhсть недви1жимь: корми1ло же разбивaшесz t нyжды в0лнъ. м7в В0инwмъ же совётъ бhсть, да ќзники ўбію1тъ, да не кто2 поплhвъ и3збёгнетъ. м7г С0тникъ же хотS соблюсти2 пavла, возбрани2 совёту и4хъ: повелё же могyщымъ плaвати, и3зскочи1вше пeрвэе, и3зhти на крaй. м7д Ґ пр0чіи, џви ќбw на дщи1цахъ, џви же на нёчемъ t кораблS. И# тaкw бhсть всBмъ спасти1сz на зeмлю.

Конeцъ пzткY.

ГлавA двaдесzть nсмaz.

(за? н7а) с< № Спасeни же бhвше* (Въ суббHту з7: Во дни2 џны, спасeни бhвше*) и5же њ пavлэ t °кораблS° (°плaваніz°), тогдA разумёша, ћкw џстровъ мелjтъ нарицaетсz. в7 Вaрвари же творsху не мaлое милосeрдіе нaмъ: возгнёщше бо џгнь, пріsша всёхъ нaсъ, за настоsщій д0ждь и3 зи1му. G Сграмaждшу же пavлу р0ждіz мн0жество, и3 возл0жшу на џгнь, є3хjдна t теплоты2 и3зшeдши, сэкнY въ рyку є3гw2. д7 И# ћкоже ви1дэша вaрвари ви1сzщу ѕмію2 t руки2 є3гw2, глаг0лаху дрyгъ ко дрyгу: всsкw ўбjйца є4сть чlвёкъ сeй, є3г0же спасeна t м0рz, сyдъ б9ій жи1ти не њстaви. є7 Т0й же ќбw tтрsсъ ѕмію2 во џгнь, ничт0же ѕло2 пострадA. ѕ7 Nни1 же чazху є3го2 хотsща возгорётисz, и3ли2 пaсти внезaпу мeртва: на мн0зэ же (тогw2) чaющымъ, и3 ничт0же ѕло2 въ нeмъ бhвше ви1дzщымъ, претв0ршесz, глаг0лаху б0га того2 бhти. з7 Џкрестъ же мёста џнагw бsху сє1ла пeрвагw во џстровэ и4менемъ поплjа, и4же пріи1мъ нaсъ, три2 дни2 любeзнэ ўчреди2. } Бhсть же nтцY поплjеву nгнeмъ и3 °воднhмъ° (°кр0внымъ°) труд0мъ њдержи1му лежaти: къ немyже пavелъ вшeдъ, и3 помоли1всz, и3 возл0жъ рyцэ свои2 нaнь, и3сцэли2 є3го2. f7 Семy же бhвшу, и3 пр0чіи и3мyщіи недyги во џстровэ т0мъ, прихождaху, и3 и3сцэлэвaхусz: ‹ И%же и3 мн0гими честьми2 почт0ша нaсъ, и3 tвозsщымсz нaмъ, ±же на потрeбу, вложи1ша. (lf) №i По трeхъ же мёсzцэхъ tвез0хомсz въ корабли2 ґлеxандрjйстэмъ, подпи1саномъ діоскyры, презимёвшемъ во џстровэ. в7i И# доплhвше въ сmракyсы, пребhхомъ дни2 три2. Gi Tтyду же tплhвше, пріид0хомъ въ ригjю: и3 по є3ди1номъ дни2 возвёzвшу ю4гу, во вторhй дeнь пріид0хомъ въ поті0лы: д7i И#дёже њбрётше брaтію, ўмолeни бhхомъ t ни1хъ пребhти днeй сeдмь: и3 тaкw въ ри1мъ и3д0хомъ. є7i И# t тaмw брaтіz, слhшавше ±же њ нaсъ, и3зыд0ша во срётеніе нaше дaже до ґппjева торгA, и3 тріeхъ корчeмницъ, и5же ви1дэвъ пavелъ, и3 бlгодари1въ бGа, пріsтъ дерзновeніе. ѕ7i Е#гдa же пріид0хомъ въ ри1мъ, с0тникъ предадE ќзники воев0дэ: пavлу же повелЁ пребывaти nс0бь, соблюдaющымъ є3го2 в0инwмъ. (м7) з7i Бhсть же по днeхъ трeхъ, созвaти пavлу сyщыz їудeєвъ пє1рвыz: сшeдшымсz же и5мъ, глаг0лаше къ ни1мъ: мyжіе брaтіе, ѓзъ ничт0же проти1вно сотв0рь лю1демъ, и3ли2 nбhчаємъ nтeчєскимъ, ќзникъ t їерусали1млzнъ прeданъ бhхъ въ рyцэ ри1млzнwмъ: }i И%же разсуди1вше ±же њ мнЁ, хотsху пусти1ти, занE ни є3ди1нэй винЁ смeртнэй бhти во мнЁ. f7i Сопроти1въ же глаг0лющымъ їудeємъ, нyжда ми2 бhсть нарещи2 кeсарz: не ћкw kзhкъ м0й и3мёz въ чес0мъ њклеветaти. к7 СеS рaди ќбw вины2 ўмоли1хъ вaсъ ви1дэти, и3 бесёдовати: надeжды бо рaди ї}левы вери1гами си1ми њбложeнъ є4смь. к7а Nни1 же къ немY рёша: мы2 нижE писaніz њ тебЁ пріsхомъ t їудє1й, нижE пришeдъ кто2 t брaтій возвэсти2, и3ли2 глаг0ла что2 њ тебЁ ѕло2. к7в М0лимсz же t тебE слhшати ±же мyдрствуеши: °њ є4реси бо сeй° (°њ ўчeніи бо сeмъ°) вёдомо є4сть нaмъ, ћкw всю1ду сопроти1въ глаг0лема є4сть. к7г Ўстaвивше же є3мY дeнь, пріид0ша къ немY въ страннопріeмницу мн0жайшіи, и5мже сказaше свидётельствуz цrтвіе б9іе, и3 ўвэрsz и5хъ ±же њ ї}сэ, t зак0на мwmсeова и3 прbрHкъ, t ќтра дaже до вeчера. к7д И# џви ќбw вёроваху глаг0лємымъ, џви же не вёроваху. к7є Несоглaсни же сyще дрyгъ ко дрyгу tхождaху, рeкшу пavлу глаг0лъ є3ди1нъ: ћкw д0брэ д¦ъ с™hй глаг0ла и3сaіемъ прbр0комъ ко nц7є1мъ нaшымъ, к7ѕ Глаг0лz: и3ди2 къ лю1демъ си1мъ, и3 рцы2: слyхомъ ўслhшите, и3 не и4мате разумёти: и3 ви1дzще ќзрите, и3 не и4мате ви1дэти. к7з Њдебелё бо сeрдце людeй си1хъ, и3 ўши1ма тsжкw слhшаша, и3 џчи свои2 смэжи1ша: да не кaкw ўви1дzтъ nчи1ма, и3 ўши1ма ўслhшатъ, и3 сeрдцемъ ўразумёютъ, и3 њбратsтсz, и3 и3сцэлю2 и5хъ. к7и Вёдомо u5бо да бyдетъ вaмъ, ћкw kзhкwмъ послaсz спасeніе б9іе, сjи и3 ўслhшатъ. к7f И# сі‰ томY рeкшу, tид0ша їудє1и, мн0гое и3мyще междY соб0ю состzзaніе. l Пребhсть же пavелъ °двA лёта и3сп0лнь своeю мзд0ю,° (°цёла двA лёта на своeмъ и3ждивeніи°) и3 пріимaше всS приходsщыz къ немY, lа Проповёдуz цrтвіе б9іе, и3 ўчS ±же њ гDэ нaшемъ ї}сэ хrтЁ, со всsкимъ дерзновeніемъ невозбрaннw.

Конeцъ суббHтэ.

Конeцъ дэsній с™hхъ ґпcлъ, и5хже списA лукA є3ђлjстъ, (є3ди1нъ сhй t седми1десzтихъ,) и3мyщихъ въ себЁ глaвъ к7и: зач†лъ цRк0вныхъ н7а: стіхHвъ ¤№ѕ: знаменaній чeрныхъ м7: послёдующихъ же и5мъ червлeныхъ lє.

 

Коментарисање није више омогућено.