НАСЛОВНА » Свештене књиге (Свето Писмо) » Богослужбени Апостол

Богослужбени Апостол

Соб0рное послaніе пeрвое с™aгw ґп0стола їwaнна бGосл0ва

Знамєнaніz соб0рнагw послaніz їwaннова пeрвагw.

(№) Е#ђльское бGосл0віе њ хrтЁ.

(№) Въ нeмже и3 њ внимaніи є4же не согрэшaти.

(в7) Ћкw соблюдeніе зaповэди б9іz рaзумъ ўтверждaетъ.

(в7) Њ любви2, без8 неsже нёсть спасeніz.

(№) Въ нeмже ўчeніе њ бlгодaти, комyждо по в0зрасту, и3 њ tвращeніи любвE, ћже къ мjру.

(G) Њ лжи1выхъ брaтіzхъ tмє1тникъ t бGа: и3 ћкw бlгочeстіе є4же во хrтA, џ§ее и3сповёданіе: џ§ее бо славосл0віе, сн7у є4сть бGосл0віе.

(№) Въ нeмже њ б9іи д¦0внэ даровaніи, во с™hни на ўповaніе въ рaзумъ б9ій.

(в7) Ћкw всsкъ и4же њ гDэ, кромЁ грэхA є4сть: согрэшazй же t діaвола є4сть.

(д7) Њ любви2 ћже ко и4скреннему, и3 њ nбhчаи подaтельнэ.

(№) Въ нeмже њ с0вэсти блaзэ, сyщей въ вёрэ ї}съ хrт0вэ.

(в7) Њ разсмотрeніи духHвъ, во и3сповёданіе вочеловёченіz гDнz.

(є7) Њ братолю1біи во бlгочeстіи.

(ѕ7) Њ бGосл0віи ї}совэ въ слaвэ џ§и: и3 њ побёдэ на діaвола, вёрою ї}съ хrт0вою, въ жи1знь.

(з7) Њ под8sтіи согрэшaющагw брaта моли1твою, и3 њ несогрэшeніи.

(№) Въ нeмже tметaніе бэс0вскіz лeсти.

Сказaніе соб0рнагw послaніz їwaннова пeрвагw.

СіE посылaетъ бlжeнный їwaннъ списaвый с™0е є3ђліе, ўтверждaz и3 воспоминaz вёровавшымъ ўжE въ гDа. И# пeрвэе ќбw, ћкоже во є3ђліи, си1це и3 въ сeмъ послaніи бGосл0вствуетъ њ бз7э сл0вэ, сказyz того2 при1снw бhти въ бз7э, и3 ўчи1тъ nц7A свётъ бhти: да и3 си1це ўразумёемъ сл0ва, ћкоже сіsніе t негw2 бhти. БGосл0вствуz же повёдаетъ не н0во бhти є4же по нaмъ тaинство, но и3з8 начaла ќбw и3 при1снw бhти є3мY: нhнэ же ћвльшеесz гDемъ, и4же є4сть жи1знь вёчнаz, и3 бGъ и4стиненъ. И# вин0вное же пришeствію є3гw2 и3 kвлeнію полагaетъ глаг0лz, на разорeніе дэлHмъ діaвольскимъ бhвшее сіE, и3 да нaсъ свободи1тъ t діaвола и3 смeрти. И# вёдати нaмъ nц7A, и3 того2 самaго сн7а, гDа нaшего ї}са хrтA. Пи1шетъ ќбw ко всsкому в0зрасту, къ дётемъ, ко ю4ношамъ, къ стaрцємъ, ћкw бGъ ќбw познaнъ бhсть, ґ діaволе дёйство побэди1сz, пр0чее ўпраздни1вшейсz смeрти. Тaже пр0чее во всeмъ послaніи ўчи1тъ њ любви2, хотS нaсъ да другъдрyга лю1бимъ, понeже и3 хrт0съ возлюби1лъ є4сть нaсъ. Тaже по рsду сказyетъ њ разли1чіи стрaха и3 любвE, и3 ч†дъ б9іихъ и3 ч†дъ діaволихъ: и3 њ грэсЁ смeртнэ и3 њ несмeртнэ, и3 њ разли1чіи духHвъ. И# пр0чее раздэлsетъ, кот0рый ќбw д¦ъ t бGа є4сть, кот0рый же льстeчь; и3 когдA ќбw познавaемсz ч†да б9іz, когдa же діaволz; и3 њ к0емъ грэсЁ д0лжни є3смы2 моли1тисz њ согрэшaющихъ, и3 њ к0емъ не подобaетъ моли1тисz; и3 ћкw не любsй бли1жнzгw, нёсть дост0инъ хrтіaнскому звaнію, ни м0жетъ глаг0латисz хrт0въ: и3 є3динeніе сн7а ко nц7Y сказyетъ, и3 ћкw tметazйсz сн7а, ни nц7A и4мать. Разсуждaетъ же въ послaніи сeмъ, глаг0лz: что2 є4сть св0йственно ґнтjхрісту; бhти же сіE є4же глаг0лати, не бhти ї}са самого2 хrтA: си1це сказyz, ћкw не сyщу џному, того2 рещи2 бhти лжи1ва. Ўчи1тъ же во всeмъ послaніи не пренемогaти вёрующымъ въ гDа, ѓще ненави1дими бывaютъ въ мjрэ, но пaче рaдоватисz: ћкw нeнависть мjра kвлsетъ вёрующыz прейти2 t сегw2 мjра, и3 бhти пр0чее нбcныz жи1тели. И# на концё же послaніz пaки воспоминaетъ глаг0лz: ћкw сн7ъ б9ій жи1знь вёчнаz є4сть, бGъ и4стиненъ: и3 ћкw да семY раб0тающе, храни1мъ себE t јдwлъ.

ГлавA пeрваz.

(за? …и) (№) с< № Е$же бЁ* (Мцcа мaіа въ }-й дeнь: Е$же бЁ*) и3спeрва, є4же слhшахомъ, є4же ви1дэхомъ nчи1ма нaшима, є4же ўзрёхомъ, и3 рyки нaшz њсzзaша њ словеси2 жив0тнэмъ: в7 (И# жив0тъ kви1сz, и3 ви1дэхомъ, и3 свидётельствуемъ, и3 возвэщaемъ вaмъ жив0тъ вёчный, и4же бЁ ў nц7A, и3 kви1сz нaмъ.) G Е$же ви1дэхомъ и3 слhшахомъ, повёдаемъ вaмъ, да и3 вы2 nбщeніе и4мате съ нaми: nбщeніе же нaше со nц7eмъ и3 съ сн7омъ є3гw2 ї}сомъ хrт0мъ. д7 И# сі‰ пи1шемъ вaмъ, да рaдость вaша бyдетъ и3сп0лнена. (№) є7 И# сіE є4сть њбэтовaніе, є4же слhшахомъ t негw2, и3 повёдаемъ вaмъ ћкw бGъ свётъ є4сть, и3 тмы2 въ нeмъ нёсть ни є3ди1ныz. ѕ7 Ѓще речeмъ, ћкw nбщeніе и4мамы съ ни1мъ, и3 во тмЁ х0димъ, лжeмъ, и3 не твори1мъ и4стины. з7 Ѓще ли же во свётэ х0димъ, ћкоже сaмъ т0й є4сть во свётэ, nбщeніе и4мамы дрyгъ ко дрyгу, и3 кр0вь ї}са хrтA сн7а є3гw2 њчищaетъ нaсъ t всsкагw грэхA.

Конeцъ бGосл0ву.

(за? …f) } Ѓще речeмъ,* (Въ четверт0къ lд-z недёли: Возлю1бленніи, ѓще речeмъ,*) ћкw грэхA не и4мамы, себE прельщaемъ, и3 и4стины нёсть въ нaсъ. f7 Ѓще и3сповёдаемъ грэхи2 нaшz, вёренъ є4сть и3 прaведенъ, да њстaвитъ нaмъ грэхи2 нaшz, и3 њчи1ститъ нaсъ t всsкіz непрaвды. ‹ Ѓще речeмъ, ћкw не согрэши1хомъ: лжA твори1мъ є3го2, и3 сл0во є3гw2 нёсть въ нaсъ.

ГлавA вторaz.

с< № Ч†дца моS, сі‰ пишY вaмъ, да не согрэшaете: и3 ѓще кто2 согрэши1тъ, ходaтаz и4мамы ко nц7Y, ї}са хrтA првdника. в7 И# т0й њчищeніе є4сть њ грэсёхъ нaшихъ: не њ нaшихъ же т0чію, но и3 њ всегw2 мjра. (в7) G И# њ сeмъ разумёемъ, ћкw познaхомъ є3го2, ѓще зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ. д7 Глаг0лzй, ћкw познaхъ є3го2, и3 зaпwвэди є3гw2 не соблюдaетъ, л0жъ є4сть, и3 въ сeмъ и4стины нёсть. є7 И$же бо ѓще блюдeтъ сл0во є3гw2, пои1стиннэ въ сeмъ любы2 б9іz совершeнна є4сть. Њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ є3смы2: ѕ7 Глаг0лzй въ нeмъ пребывaти, д0лженъ є4сть, ћкоже џнъ ходи1лъ є4сть, и3 сeй тaкожде да х0дитъ.

Конeцъ четверткY.

(за? o7) (в7) з7 Возлю1бленніи, не зaповэдь* (Въ пzт0къ lд-z недёли: Возлю1бленніи, не зaповэдь*) н0ву пишY вaмъ, но зaповэдь вeтху, ю4же и3мёсте и3спeрва: зaповэдь вeтха є4сть сл0во, є4же слhшасте и3спeрва. } Пaки зaповэдь н0ву пишY вaмъ, є4же є4сть пои1стиннэ въ нeмъ и3 въ вaсъ, ћкw тмA ми1мw х0дитъ, и3 свётъ и4стинный сeй сіsетъ. f7 Глаг0лzй во свётэ бhти, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, во тмЁ є4сть досeлэ. ‹ Любsй брaта своего2, во свётэ пребывaетъ, и3 соблaзна въ нeмъ нёсть: №i Ґ ненави1дzй брaта своего2, во тмЁ є4сть, и3 во тмЁ х0дитъ, и3 не вёсть кaмw и4детъ, ћкw тмA њслэпи2 џчи є3мY. (№) в7i ПишY вaмъ чaдца, ћкw њставлsютсz вaмъ грэси2 и4мене є3гw2 рaди. Gi ПишY вaмъ nтцы2, ћкw познaсте безначaльнаго. ПишY вaмъ ю4нwши, ћкw побэди1сте лукaваго. д7i ПишY вaмъ дёти, ћкw познaсте nц7A. Писaхъ вaмъ nтцы2, ћкw познaсте и3ск0ннаго. Писaхъ вaмъ ю4нwши, ћкw крёпцы є3стE, и3 сл0во б9іе въ вaсъ пребывaетъ, и3 побэди1сте лукaваго. є7i Не люби1те мjра, ни ±же въ мjрэ: ѓще кто2 лю1битъ мjръ, нёсть любвE џ§и въ нeмъ. ѕ7i Ћкw всE є4же въ мjрэ, п0хоть плотскaz, и3 п0хоть nчи1ма, и3 г0рдость житeйскаz, нёсть t nц7A, но њ мjра сегw2 є4сть. з7i И# мjръ прех0дитъ, и3 п0хоть є3гw2: ґ творsй в0лю б9ію пребывaетъ во вёки.

Конeцъ пzткY.

(за? o7а) (G) }i Дёти,* (Въ понедёльникъ lє-z недёли: Дёти,*) послёднzz годи1на є4сть: и3 ћкоже слhшасте, ћкw ґнтjхрістъ грzдeтъ, и3 нhнэ ґнтjхрісти мн0зи бhша: t сегw2 разумэвaемъ, ћкw послёдній чaсъ є4сть. f7i T нaсъ и3зыд0ша, но не бёша t нaсъ: ѓще бы t нaсъ бhли, пребhли ќбw бhша съ нaми: но да kвsтсz, ћкw не сyть вси2 t нaсъ. к7 И# вы2 помaзаніе и4мате t с™aгw, и3 вёсте вс‰. к7а Не писaхъ вaмъ, ћкw не вёсте и4стины, но ћкw вёсте ю5: и3 ћкw всsка лжA t и4стины нёсть. к7в Кт0 є3сть лжи1вый, т0чію tметazйсz, ћкw ї}съ нёсть хrт0съ: сeй є4сть ґнтjхрістъ, tметazйсz nц7A и3 сн7а. к7г Всsкъ tметazйсz сн7а, ни nц7A и4мать: ґ и3сповёдаzй сн7а, и3 nц7A и4мать. к7д Вы2 ќбw є4же слhшасте и3спeрва, въ вaсъ да пребывaетъ. И# ѓще въ вaсъ пребyдетъ є4же и3спeрва слhшасте, и3 вы2 въ сн7э и3 nц7Ё пребyдете. к7є И# сіE є4сть њбэтовaніе, є4же сaмъ њбэщA нaмъ, жив0тъ вёчный. (№) к7ѕ Сі‰ писaхъ вaмъ њ льстsщихъ вaсъ: к7з И# вы2 помaзаніе є4же пріsсте t негw2, въ вaсъ пребывaетъ, и3 не трeбуете, да кто2 ўчи1тъ вы2: но ћкw то2 сaмо помaзаніе ўчи1тъ вы2 њ всeмъ, и3 и4стинно є4сть, и3 нёсть л0жно: и3 ћкоже научи2 вaсъ, пребывaйте въ нeмъ. к7и И# нhнэ ч†дца, пребывaйте въ нeмъ, да є3гдA kви1тсz, и4мамы дерзновeніе, и3 не посрами1мсz t негw2 въ пришeствіи є3гw2. к7f Ѓще вёсте, ћкw прaведникъ є4сть, разумёйте, ћкw всsкъ творsй прaвду, t негw2 роди1сz.

ГлавA трeтіz.

с< № Ви1дите, каковY люб0вь дaлъ є4сть nц7ъ нaмъ, да ч†да б9іz наречeмсz, и3 є3смы2: сегw2 рaди мjръ не знaетъ нaсъ, занE не познA є3гw2. в7 Возлю1бленніи, нhнэ ч†да б9іz є3смы2, и3 не u5 kви1сz, что2 бyдемъ: вёмы же, ћкw є3гдA kви1тсz, под0бни є3мY бyдемъ, и3 ќзримъ є3го2, ћкоже є4сть. G И# всsкъ и3мёzй надeжду сію2 нaнь, њчищaетъ себE, ћкоже џнъ чи1стъ є4сть. (в7) д7 Всsкъ творsй грёхъ, и3 беззак0ніе твори1тъ: и3 грёхъ є4сть беззак0ніе. є7 И# вёсте, ћкw џнъ kви1сz, да грэхи2 нaшz в0з8метъ и3 грэхA въ нeмъ нёсть. ѕ7 Всsкъ и4же въ нeмъ пребывazй, не согрэшaетъ: всsкъ согрэшazй, не ви1дэ є3гw2, ни познA є3гw2. з7 Чaдца, никт0же да льсти1тъ вaсъ: творsй прaвду, прaведникъ є4сть, ћкоже џнъ прaведенъ є4сть. } Творsй грёхъ, t діaвола є4сть, ћкw и3спeрва діaволъ согрэшaетъ. Сегw2 рaди kви1сz сн7ъ б9ій, да разруши1тъ дэлA діaволz. (пz\к) f7 Всsкъ рождeнный t бGа, грэхA не твори1тъ, ћкw сёмz є3гw2 въ нeмъ пребывaетъ: и3 не м0жетъ согрэшaти, ћкw t бGа рождeнъ є4сть. ‹ Сегw2 рaди kвлeна сyть чaда б9іz, и3 чaда діaволz.

Конeцъ понедёльнику.

(за? o7в) Всsкъ* (Во вт0рникъ lє-z недёли: Возлю1бленніи, всsкъ*) не творsй прaвды, нёсть t бGа, и3 не любsй брaта своегw2. №i Ћкw сE є4сть завэщaніе, є4же слhшасте и3спeрва, да лю1бимъ другъдрyга: (д7) в7i Не ћкоже кaінъ t лукaвагw бЁ, и3 заклA брaта своего2: за кyю винY заклA є3го2; ћкw дэлA є3гw2 лукaва бёша, ґ брaта є3гw2 прaвєдна. Gi Не чуди1тесz брaтіе моS, ѓще ненави1дитъ вaсъ мjръ. д7i Мы2 вёмы, ћкw преид0хомъ t смeрти въ жив0тъ, ћкw лю1бимъ брaтію: не любsй бо брaта, пребывaетъ въ смeрти. є7i Всsкъ ненави1дzй брaта своего2, человэкоубjйца є4сть: и3 вёсте, ћкw всsкъ человэкоубjйца не и4мать животA вёчнагw въ себЁ пребывaюща. ѕ7i Њ сeмъ познaхомъ люб0вь, ћкw џнъ по нaсъ дyшу свою2 положи2: и3 мы2 д0лжни є3смы2 по брaтіи дyшы полагaти. з7i И$же u5бо и4мать богaтство мjра сегw2, и3 ви1дитъ брaта своего2 трeбующа, и3 затвори1тъ ўтр0бу свою2 t негw2, кaкw любы2 б9іz пребывaетъ въ нeмъ; }i Чaдца моS, не лю1бимъ сл0вомъ, нижE љзhкомъ, но дёломъ и3 и4стиною. f7i И# њ сeмъ разумёемъ, ћкw t и4стины є3смы2, и3 пред8 ни1мъ смирsемъ сердцA нaша: к7 ЗанE ѓще зазирaетъ нaмъ сeрдце нaше, ћкw б0лій є4сть бGъ сeрдца нaшегw, и3 вёсть вс‰.

Конeцъ вт0рнику.

(за? o7г) (№) к7а Возлю1бленніи, ѓще сeрдце нaше* (Въ срeду lє-z недёли: Возлю1бленніи, ѓще сeрдце нaше* Сіe же и3 на вечeрни бGосл0ву, чтeніе №.) не зaзритъ нaмъ, дерзновeніе и4мамы къ бGу: к7в И# є3гHже ѓще пр0симъ, пріeмлемъ t негw2: ћкw зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ, и3 ўгHднаz пред8 ни1мъ твори1мъ. к7г И# сіS є4сть зaповэдь є3гw2, да вёруемъ во и4мz сн7а є3гw2 ї}са хrтA, и3 лю1бимъ другъдрyга, ћкоже дaлъ є4сть зaповэдь нaмъ. к7д И# соблюдazй зaпwвэди є3гw2, въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ нeмъ: и3 њ сeмъ разумёемъ, ћкw пребывaетъ въ нaсъ, t д¦а, є3г0же дaлъ є4сть нaмъ.

ГлавA четвeртаz.

(в7) с< № Возлю1бленніи, не всsкому дyху вёруйте, но и3скушaйте дyхи, ѓще t бGа сyть: ћкw мн0зи лжепрор0цы и3зыд0ша въ мjръ. в7 Њ сeмъ познавaйте д¦а б9іz, и3 дyха лeстча: всsкъ д¦ъ, и4же и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа є4сть. G И# всsкъ дyхъ, и4же не и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа нёсть: и3 сeй є4сть ґнтjхрістовъ, є3г0же слhшасте, ћкw грzдeтъ, и3 нhнэ въ мjрэ є4сть ўжE. д7 Вы2 t бGа є3стE чaдца, и3 побэди1сте тёхъ: ћкw б0лій є4сть и4же въ вaсъ, нeжели и4же въ мjрэ. є7 Nни2 t мjра сyть, сегw2 рaди t мjра глаг0лютъ, и3 мjръ тёхъ послyшаетъ. ѕ7 Мы2 t бGа є3смы2: и4же знaетъ бGа, послyшаетъ нaсъ: и3 и4же нёсть t бGа, не послyшаетъ нaсъ. Њ сeмъ познавaемъ д¦а и4стины, и3 дyха лeстча.

Конeцъ средЁ, и3 пареміи2 пeрвой.

(є7) з7 Возлю1бленніи, возлю1бимъ другъдрyга, ћкw любы2 t бGа є4сть: и3 всsкъ любsй, t бGа рождeнъ є4сть, и3 знaетъ бGа. } Ґ не любsй, не познA бGа: ћкw бGъ любы2 є4сть. f7 Њ сeмъ kви1сz любы2 б9іz въ нaсъ, ћкw сн7а своего2 є3динор0днаго послA бGъ въ мjръ, да жи1ви бyдемъ и4мъ. ‹ Њ сeмъ є4сть любы2, не ћкw мы2 возлюби1хомъ бGа, но ћкw т0й возлюби2 нaсъ, и3 послA сн7а своего2 њчищeніе њ грэсёхъ нaшихъ.

(за?) №i Возлю1бленніи,* (ПареміA вторaz: Возлю1бленніи*) ѓще си1це возлюби1лъ є4сть нaсъ бGъ, и3 мы2 д0лжни є3смы2 другъдрyга люби1ти.

(за?) (ѕ7) в7i Б* (Септeмвріа к7ѕ: Возлю1бленніи, бGа*) никт0же нигдёже ви1дэ. Ѓще другъдрyга лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пребывaетъ, и3 любы2 є3гw2 совершeнна є4сть въ нaсъ. Gi Њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ пребывaемъ, и3 т0й въ нaсъ, ћкw t д¦а своегw2 дaлъ є4сть нaмъ. д7i И# мы2 ви1дэхомъ и3 свидётельствуемъ, ћкw nц7ъ послA сн7а сп7си1телz мjру: є7i И$же ѓще и3сповёсть, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій, бGъ въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ бз7э. ѕ7i И# мы2 познaхомъ и3 вёровахомъ люб0вь, ю4же и4мать бGъ въ нaсъ. БGъ любы2 є4сть, и3 пребывazй въ любви2, въ бз7э пребывaетъ, и3 бGъ въ нeмъ пребывaетъ.

Конeцъ пареміи2 втор0й.

з7i Њ сeмъ совершaетсz любы2 съ нaми, да дерзновeніе и4мамы въ дeнь сyдный: занE ћкоже џнъ є4сть, и3 мы2 є3смы2 въ мjрэ сeмъ. }i Стрaха нёсть въ любви2, но совершeнна любы2 в0нъ и3згонsетъ стрaхъ: ћкw стрaхъ мyку и4мать: боsйсz же, не соверши1сz въ любви2. f7i Мы2 лю1бимъ є3го2, ћкw т0й пeрвэе возлюби1лъ є4сть нaсъ.

Конeцъ ґпcлу.

(за? o7д) к7 Ѓще* (Въ четверт0къ lє-z недёли: Возлю1бленніи, ѓще* Сіe же и3 пареміA трeтіz.) кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, л0жъ є4сть: и4бо не любsй брaта своегw2, є3г0же ви1дэ, бGа, є3гHже не ви1дэ, кaкw м0жетъ люби1ти; к7а И# сію2 зaповэдь и4мамы t негw2, да любsй бGа, лю1битъ и3 брaта своего2.

ГлавA пsтаz.

с< № Всsкъ вёруzй, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ, t бGа рождeнъ є4сть: и3 всsкъ любsй р0ждшаго, лю1битъ и3 рождeннаго t негw2. в7 Њ сeмъ вёмы, ћкw лю1бимъ ч†да б9іz, є3гдA бGа лю1бимъ и3 зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ. G Сіs бо є4сть любы2 б9іz, да зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ, и3 зaпwвэди є3гw2 тsжки не сyть. д7 Ћкw всsкъ рождeнный t бGа, побэждaетъ мjръ: и3 сіS є4сть побёда побёждшаz мjръ, вёра нaша. є7 Кто2 є4сть побэждazй мjръ, т0кмw вёруzй, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій;

Конeцъ пареміи2 G.

ѕ7 Сeй є4сть пришeдый вод0ю и3 кр0вію и3 д¦омъ, ї}съ хrт0съ, не вод0ю т0чію, но вод0ю и3 кр0вію: и3 д¦ъ є4сть свидётельствуzй, ћкw д¦ъ є4сть и4стина. з7 Ћкw тріE сyть свидётельствующіи на нб7си2, nц7ъ, сл0во, и3 с™hй д¦ъ: и3 сjи три2 є3ди1но сyть. } И# тріE сyть свидётельствующіи на земли2, д¦ъ и3 водA, и3 кр0вь: и3 тріE во є3ди1но сyть. f7 Ѓще свидётельство человёческое пріeмлемъ, свидётельство б9іе б0ле є4сть: ћкw сіE є4сть свидётельство б9іе, є4же свидётельствова њ сн7э своeмъ. ‹ Вёруzй въ сн7а б9іz, и4мать свидётельство въ себЁ: не вёруzй бGови, лжA сотвори1лъ є4сть є3го2, ћкw не вёрова во свидётельство, є4же свидётельствова бGъ њ сн7э своeмъ. №i И# сіE є4сть свидётельство, ћкw жив0тъ вёчный дaлъ є4сть нaмъ бGъ, и3 сeй жив0тъ въ сн7э є3гw2 є4сть. в7i И#мёzй сн7а б9іz, и4мать жив0тъ: ґ не и3мёzй сн7а б9іz, животA не и4мать. Gi Сі‰ писaхъ вaмъ вёрующымъ во и4мz сн7а б9іz, да вёсте, ћкw жив0тъ вёчный и4мате, и3 да вёруете во и4мz сн7а б9іz. д7i И# сіE є4сть дерзновeніе, є4же и4мамы къ немY, ћкw ѓще чесw2 пр0симъ по в0ли є3гw2, послyшаетъ нaсъ. є7i И# ѓще вёмы, ћкw послyшаетъ нaсъ, є4же ѓще пр0симъ, вёмы, ћкw и4мамы прошє1ніz, и4хже проси1хомъ t негw2. (з7) ѕ7i Ѓще кто2 ќзритъ брaта своего2 согрэшaюща грёхъ не къ смeрти, да пр0ситъ, и3 дaстъ є3мY жив0тъ, согрэшaющымъ не къ смeрти. Е$сть грёхъ къ смeрти: не њ т0мъ глаг0лю, да м0литсz. з7i Всsка непрaвда грёхъ є4сть, и3 є4сть грёхъ не къ смeрти. }i Вёмы, ћкw всsкъ рождeнный t бGа не согрэшaетъ: но рождeнный t бGа блюдeтъ себE, и3 лукaвый не прикасaетсz є3мY. f7i Вёмы, ћкw t бGа є3смы2, и3 мjръ вeсь во ѕлЁ лежи1тъ. к7 Вёмы же, ћкw сн7ъ б9ій пріи1де, и3 дaлъ є4сть нaмъ свётъ и3 рaзумъ, да познaемъ бGа и4стиннаго, и3 да бyдемъ во и4стиннэмъ сн7э є3гw2 ї}сэ хrтЁ: сeй є4сть и4стинный бGъ, и3 жив0тъ вёчный. (№) к7а Ч†дца, храни1те себE t трeбъ јдwльскихъ. Ґми1нь.

Конeцъ четверткY.

Конeцъ соб0рнагw послaніz їwaннова пeрвагw, и3мyщагw въ себЁ глaвъ є7: зач†лъ цRк0вныхъ з7: стіхHвъ Rє: знаменaній чeрныхъ з7: послёдующихъ и5мъ червлeныхъ }.

 

Коментарисање није више омогућено.