НАСЛОВНА » Свештене књиге (Свето Писмо) » Богослужбени Апостол

Богослужбени Апостол

Надписaніе глaвъ ґпcльскихъ дэsній, писмены2 на знаменовaнное

Е$же ќбw черни1ломъ, то2 показyетъ главы6: червлeніи же, чaстнаz въ ни1хъ сyщихъ дэsній раздэлє1ніz.

(№) Ўчeніе њ хrт0вэ воскrніи и3 њ kвлeніи ко ўченикHмъ, и3 њ њбэщaніи дaра с™aгw д¦а, и3 њ видёніи вознесeніz хrт0ва, и3 њ слaвномъ втор0мъ є3гw2 пришeствіи.

(в7) Петр0ва бесёда къ вёровавшымъ, њ смeрти и3 њ tвержeніи їyды предaтелz.

(№) Въ нeмже и3 њ введeніи матfjевэ, и3 њжрeбіеному бlгодaтію и3 моли1твою.

(G) Њ сшeствіи с™aгw д¦а на вёровавшыz, бhвшемъ въ дeнь пентик0стіи.

(№) Въ нeмже ўчeніе петр0во њ сeмъ t прорHкъ.

(в7) Њ стrти и3 њ воскrніи, и3 њ вознесeніи хrт0вэ, и3 њ дaрэ с™aгw д¦а.

(G) Њ вёрэ тaмw сyщихъ, и3 њ спасeніи кRщeніемъ.

(д7) Њ є3динeніи и3 њ њбщeніи п0льзы, и3 њ приложeніи вёрующихъ.

(д7) Њ и3сцэлeніи њ хrтЁ роди1вшасz хр0ма, и3 њ петр0вэ ўчeніи, и3 њбличeніи млcтыни свидёніz на спасeніе и4хъ.

(№) Въ нeмже и3 нашeствіе ґрхіерeємъ зaвистію бhвшагw дёла, и3 сyдъ чудесE, и3 и3сповёданіе петр0во си1лы ї}съ хrт0вы и3 бlгодaти.

(в7) Њ запрещeніи ґрхіерeйстэмъ ко ґпcлwмъ, ћкw непод0бно дерзaти њ и4мени хrт0вэ, и3 њ tпущeніи ґпcльстэ.

(G) Бlгохвалeніе њ цRкви, и3 вёрнэ терпёніи ґпcльстэ.

(є7) Њ є3динодyшнэй џбщинэ всёхъ вёровавшихъ.

(№) Въ нeмже њ ґнaніи и3 сапфЂрэ, и3 њ г0рцэй и4хъ смeрти.

(ѕ7) Ћкw ґпcлwмъ ввє1рженымъ бhвшымъ въ темницY, ѓгGлъ гDнь н0щію и3зведE, повелёвъ невозбрaннw и4мъ проповёдати ї}са.

(№) Въ нeмже, ћкw втор0е ґрхіерeємъ пaки є4мшымъ |, ћкw њ т0мъ ктомY не ўчи1ти, би1вше пусти1ша |.

(в7) Гамаліи1ловъ рaзумъ вёренъ њ ґп0столэхъ, съ при1тчами нёкіими и3 ўказaніи.

(з7) Њ њсвzщeніи седми2 діaкwнъ.

(}) Жид0вское востaніе и3 њболгaніе на стефaна, и3 бесёда є3гw2 њ завётэ б9іи, и4же ко ґвраaму, и3 њ nбоюнaдесzте патріaрсэхъ.

(№) Въ нeмже њ глaдэ жи1тнэ, и3 њ познaніи сынHвъ їaкwвль, и3 њ њбётэ мwmсeови, и3 њ kвлeніи къ немY на горЁ сінaйстэй.

(в7) Њ и3сх0дэ ї}левэ, и3 њ сотворeніи тельцA, до лётъ соломHнихъ, и3 цRк0внагw здaніz.

(G) И#сповёданіе вhше нбcныz слaвы ї}съ хrт0вы ћвльшіzсz є3мY, є3sже рaди и3 побіeнъ бhсть кaменіемъ стефaнъ, благочeстнw ќспе.

(f7) Њ гонeніи цRк0внэмъ t сavла, и3 њ погребeніи стефaновэ.

(№) Въ нeмже њ філjппэ ґпcлэ, мнHги и3сцэли1вшемъ въ самарjи.

(‹) Њ сjмwнэ волхвЁ, вёровавшемъ и3 кrти1вшемсz со и3нёми мн0гими.

(№) Въ нeмже њ петр0вэ и3 їwaнновэ къ ни1мъ послaніи, и3 њ сшeствіи с™aгw д¦а на крeщшыzсz.

(№i) Ћкw не на мздЁ, ни лицемёрwмъ, но с™ы6мъ, вёрою даeтсz причaстіе с™aгw д¦а.

(№) Въ нeмже њ лицемёріи сjмwновэ, и3 лукaвомъ є3гw2 п0мыслэ.

(в7i) Ћкw бlги6мъ и3 вBрнымъ поспэшествyетъ бGъ во спасeніе, ћвэ t бесёды бhвшіz на кaженицэ.

(Gi) Њ б9іи съ нб7сE звaніи пavла на ґпcльство хrт0во.

(№) Въ нeмже њ и3сцэлeніи и3 кRщeніи пavловэ t ґнaніи, по tкровeнію б9ію: и3 њ дeрзости є3гw2, и3 бесёдэ варнaвли ко ґпcлwмъ.

(д7i) Њ є3нeи разслaбленнэмъ, и3 и3сцэлёвшемъ въ лЂдэ петр0мъ.

(№) Въ нeмже њ тавjfэ вдоволю1бицэ, ю4же пeтръ воскреси2 t мeртвыхъ моли1твою во їoппjи.

(є7i) Њ корни1ліи, є3ли1кw къ немY ѓгGлъ глаг0ла, и3 є3ли1кw пaки къ петрY съ нб7сE њ звaніи kзhкъ речeно бhсть.

(№) Въ нeмже, ћкw призвA петрA, и3 пріи1де къ корни1лію.

(в7) Пaки њ бесёдэ, и4хже ѓгGлъ свидётельствова, и3 повэствовA къ корни1лію.

(G) Петр0во ўчeніе во хrтA, и3 дaръ с™aгw д¦а, и5же t kзы6къ вёровавшымъ.

(ѕ7i) Ћкw пeтръ по рsду всS бы6вшаz повэствyетъ ґпcлwмъ прёвшымсz съ ни1мъ.

(№) ТогдA и3 варнaву tпусти2 во ґнтіохjю къ брaтіи.

(з7i) Прор0чество ґгaвово њ глaдэ вселeнстэмъ, и3 њ плодон0сіи къ сyщей брaтіи во ґнтіохjи.

(}i) Їaкwва ґп0стола ўбіeніе t и4рwда.

(№) Въ нeмже петр0во ћтіе t и4рwда, и3 кaкw ѓгGлъ б9іимъ повелёніемъ и3зведE є3го2 и3з8 темни1цы: пeтръ же показaвсz н0щію брaтіи, tи1де.

(в7) Въ нeмже и3 њ мучeніи стрaжстэ, пот0мъ и3 њ поги1бели нечести1вагw и4рwда.

(f7i) Tпущeніе варнaвле и3 пavле t с™aгw д¦а въ кЂпръ, и3 є3ли6ка сотвори1ста и4менемъ ї}съ хrт0вымъ, на волхвA є3ллЂму коренaтца.

(к7) Пavлово свётлое ўчeніе во хrтA, t зак0на же и3 t прорHкъ повэствовaніе є3ђльское.

(№) Въ нeмже, ћкw њбличeніе словeсно.

(в7) Њ преложeніи проповёдавшихъ во kзhцэхъ: гонeніе же и4хъ тY, и3 њ tшeствіи во їконjю.

(к7а) Кaкw во їконjи проповёдаша хrтA, мнHгимъ же вёровавшымъ, и3 и3згнaни бhша ґпcли.

(к7в) Њ и3сцэлёвшемъ рождeнэ хромцЁ въ лЂстрэхъ ґпcлома, и3 за то2 мни1ма бёста бGа t тозeмєцъ.

(№) Въ нeмже и3 њ побіeніи кaменіемъ ґпcлъ t грaжданъ.

(к7г) Ћкw не подобaетъ њбрёзоватисz вёрующымъ t kзы6къ, ўчeніемъ и3 суд0мъ ґпcльскимъ.

(№) Въ нeмже послaніе и4хъ къ kзhкwмъ њ сохранeніихъ.

(в7) Прерэкaніе пavле къ варнaвэ, мaрка рaди.

(к7д) Њ ўчeніи тімоfeа, и3 њ tшeствіи пavловэ въ макед0нію по tкровeнію.

(№) Въ нeмже њ вёрэ, и3 њ спасeніи нёкіz жены2 їудeаныни: и3 њ и3сцэлёвшей рабhни, и3мyщей дyхъ пытли1въ, є3sже рaди госп0діе є3S би1ша пavла.

(в7) Њ бhвшемъ тY трyсэ и3 чудеси2, кaкw вёрова темни1чный стрaжъ въ тY н0щь, и3 крести1сz со всёмъ д0момъ свои1мъ.

(G) Ћкw ўмолє1на бhвша ґп0стола тY, тогдA и3зыд0ста и3з8 темни1цы.

(к7є) Њ распрёніи бhвшемъ въ солyнэ проповёданіz рaди: бэжaніе же пavле въ бeрію, и3 tтyду во ґfи1ны.

(к7ѕ) Њ трeбищномъ писaніи во ґfи1нэхъ, и3 њ філос0фстэмъ проповёданіи, и3 њ благочeстіи пavловэ.

(к7з) Њ ґкЂлэ и3 прискjллэ, и3 њ непокорeніи корjнfzнъ: њ благоволeніи же б9іи, и3 проповёданіи, и3 њ tкровeніи пavлу.

(№) Въ нeмже њ крjспэ старёйшинэ соб0ра, вёровавшемъ со и3нёми нёкіими, и3 кrти1вшемсz.

(в7) Ћкw распрёнію воздви1гшусz въ корjнfэ, пavелъ tи1де: пришeдъ же во є3фeсъ, и3 побесёдовавъ и3зhде.

(G) Њ ґполлHсэ, мyжэ словeснэ и3 вёрнэ.

(к7и) Њ крещeніи, и3 њ дaрэ с™aгw д¦а, дaннэмъ моли1твою пavлею вёровавшымъ во є3фeсэ, и3 њ и3сцэлeніи лю1дстэ.

(№) Въ нeмже и3 њ сынёхъ скevиныхъ, ћкw не подобaетъ начинaти невBрнымъ и3 недостHйнымъ сyщымъ вёры: и3 њ и3сповёданіи вёровавшихъ.

(в7) Њ распрёніи бhвшемъ въ є3фeсэ на ґп0столы t дими1тріа сребросёчца.

(к7f) Њбхождeніе пavлово.

(№) Въ нeмже и3 њ смeрти и3 њ воскrніи є3vтЂховэ моли1твою въ трwaдэ, и3 ўчeніе пaстырско къ є3фeсскимъ попHмъ.

(в7) Въ нeмже плaваніе пavле t є3фeса до кесарjи палестjнскіz.

(l) Прор0чество ґгaвово њ приклю1чшихсz пavлу во їерусали1мэ.

(lа) Поучeніе їaкwвле къ пavлу, ћкоже не мнёти не њставлsюща жидHмъ њбрёзоватисz.

(lв) Њ бhвшемъ безчи1ніи на пavла во їерусали1мэ: и3 кaкw є3го2 тhсzщникъ tsтъ t їудє1й.

(№) Въ нeмже пavлово ўстроeніе себE рaди, и3 звaніе є3гw2 на ґп0стольство.

(в7) Въ ни1хже ґнaніа къ пavлу въ дамaсцэ, и3 њ kвлeніи и3 глaсэ б9іи, бhвшемъ тогдA въ цeркви къ немY.

(G) Ћкw хотS њ си1хъ пavелъ біeнъ бhти, рeкъ: ћкw ри1млzнинъ є4смь, њслaбленъ бhсть.

(lг) Е#ли1кw пavелъ вшeдъ въ с0нмище пострадA, и3 речE ѓбіе: ї}льтzнинъ є4смь.

(lд) Њ совётэ бhвшемъ на пavла t жидHвъ, и3 њ и3сповёданіи. Е#гw2 къ лmсjю.

(№) Въ нeмже, ћкw п0сланъ бhсть пavелъ ко кнsзю въ кесарjю съ в0ины и3 кни1гами.

(lє) ТертЂллово њклеветaніе на пavла, и3 tвётъ пavловъ пред8 воев0дою.

(lѕ) Њ фи1ліxовэ и3змэнeніи, и3 њ фи1стовэ введeніи, њ и3спытaніи же пavловэ, и3 њ њставлeніи.

(lз) Ґгрjппово и3 вернікjино пришeствіе, и3 вопрошeніе њ пavлэ.

(№) Въ нeмже tвётъ пavловъ њ зак0нэ и3 вёрэ є3гw2, и3 њ воззвaніи є3гw2 во благовэствовaніе.

(в7) Ћкw ничи1мже њби1дитъ їудє1й пavелъ, ґгрjппа речE фи1сту.

(lf) Плaваніе пavле въ ри1мъ бэдaми мн0гими и3 вели1кими и3сп0лненно.

(№) Въ нeмже и3 ўчeніе пavле къ сyщымъ съ ни1мъ, њ ўповaніи спасeніz.

(в7) Морскaz бэдA пavлz, и3 кaкw спасeнъ бhсть въ мелітjйстэмъ њт0цэ: и3 коли1ка чудесA сотвори2 въ нeмъ пavелъ.

(lf) Кaкw t мелjта въ ри1мъ пріи1де пavелъ.

(м7) Њ бесёдэ пavли, ±же въ ри1мэ, ко їудeємъ.

Глaвъ ќбw всёхъ, м7, послёдующихъ же и5мъ lє, ±же и4мутъ знaмєніz червлє1наz їст0рій дэsній ґп0стольскихъ.

Сказaніе и3звёстное послaніzмъ напи1саннымъ въ кни1зэ сeй.

Пeрвое, дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ.

Пот0мъ послaній соб0рныхъ, сeдмь:

Їaкwвле соб0рное послaніе, є3ди1но.

Петр0ва собHрнаz посл†ніz, двA.

Їwaннова собHрнаz посл†ніz, три2.

Їyдино соб0рное послaніе, є3ди1но.

С™aгw ґпcла пavла посл†ніz разли1чна сyть д7i.

Къ ри1млzнwмъ послaніе, є3ди1но.

Къ корjнfzнwмъ посл†ніz, двA. в7 G

Къ галaтwмъ послaніе, є3ди1но. д7

Къ є3фесeємъ послaніе, є3ди1но. є7

Къ філіпписjємъ послaніе, є3ди1но. ѕ7

Къ колоссaємъ послaніе, є3ди1но. з7

Къ солyнzнwмъ посл†ніz, двA. } f7

Къ тімоfeю посл†ніz, двA. ‹ №i

Къ тjту послaніе, є3ди1но. в7i

Къ філим0ну послaніе, є3ди1но. Gi

Ко є3врeємъ послaніе, є3ди1но. д7i

Въ лёто ¤ѕ§а, њглавлeнъ бhсть ґпcлъ t и3сaіи монaха, и3 tкрhты бhша суббHты, и3 недBли, и3 понедёльники, и3 вт0рники, и3 срєды2, и3 четвертки2, и3 пzтки2, дабы2 разyмно бhло нaскорэ и3з8wбрётеніе, тaкожде и3 по мцcамъ ґп0столы с™ы6мъ: и3 посл†ніz tкyду пи1сана, и3 ки1мъ напи1сана бhша.

 

Коментарисање није више омогућено.