НАСЛОВНА » Свештене књиге (Свето Писмо) » Богослужбени Апостол

Богослужбени Апостол

Къ тjту послaніе с™aгw ґпcла пavла

Знамєнaніz къ тjту є3піст0ліи

(№) Њ ўчи1телехъ ключи1мыхъ на слyжбу, и3 на њбличeніе проти1вныхъ.

(в7) На велsщихъ плотскaz њчищє1ніz твори1ти, и3 њ дух0вной добродётели.

(G) Њ ўчeніи, и4мже подобaетъ ўчи1ти вездЁ комyждо.

(д7) Њ рабёхъ, да и3 тjи хrт0вэ бlгодaти дост0йнw раб0таютъ.

(є7) Њ послушaніи влaсти во хrт0во под0біе.

(ѕ7) Њ ўчeніи, ћкw подобaетъ ўклонsтисz t є3ретjческихъ ўчeній.

Сказaніе къ тjту послaніz с™aгw ґпcла пavла.

СіE посылaетъ t нікоп0лz, тaмw бо њзимЁ. Винa же послaнію сіS: въ кри1тэ њстaви тjта, да ўстр0итъ по градHмъ кли1ріки, мнHгимъ же сyщымъ тaмw начинaющымъ, и3звётомъ зак0на, прельщaти лю1ди. СіE ўвёдэвъ пavелъ, пи1шетъ къ тjту, и3 пeрвэе ќбw бlгодарS бGа за є3гw2 бlгоговёинство, сказyетъ ћже њ хrтЁ вёрэ не н0вэй бhти, но t вёка ўгот0ваннэ, и3 њбэтовaннэ є4й бhвши t бGа. Тaже њ поставлeніи кли1рікwвъ, и3 сего2 ўчи1тъ, кaкw, и3 каковhмъ и5мъ бhти подобaетъ: и3 запрещaти повелэвaетъ є3мY проти1вzщымсz здрaвэй вёрэ, и3 наипaче сyщымъ t њбрёзаніz. Вёдэти же кри1тzнъ, ћкw прaздни сyть, и3 трeбуютъ прещeніz. И# вс‰ научи1въ, бр†шна чи1ста бhти чи6стымъ: и3 каковhмъ бhти подобaетъ пресвЂтерwмъ самhмъ, дHлжнымъ сyщымъ ўцэломудрsти ю4ныz: сказyетъ, кaкw подобaетъ рабHмъ служи1ти свои1мъ владhкамъ. И# вкрaтцэ рещи2, воспомzнyвъ, ћкw сп7сова бlгодaть не t дёлъ нaсъ њправдA, но свои1мъ чlвэколю1біемъ. И# завэщaвъ зак0нныхъ свaрwвъ tвращaтисz, ѓки неполeзныхъ сyщихъ, сказyетъ є3мY по є4же послaти къ немY ґртeму, да и3 сaмъ пріи1детъ къ немY, и3 повелэвaетъ є3мY, да ўчи1тъ и3 свои1хъ дHбрымъ дэлHмъ прилэжaти. И# тaкw скончавaетъ послaніе.

ГлавA пeрваz.

(за? ™) с< № Пavелъ* (Ѓvгуста к7є: Пavелъ*) рaбъ б9ій, ґпcлъ же ї}съ хrт0въ, по вёрэ и3збрaнныхъ б9іихъ, и3 рaзуму и4стины, ћже по благочeстію: в7 Њ ўповaніи жи1зни вёчныz, ю4же њбэтовA нел0жный бGъ, прeжде лётъ вёчныхъ: G Kви1 же во временA своS сл0во своE проповёданіемъ, є4же мнЁ поручeно бhсть, по повелёнію сп7си1телz нaшегw бGа: д7 Тjту при1сному чaду по џбщей вёрэ, благодaть, ми1лость, ми1ръ t бGа nц7A, и3 гDа ї}са хrтA, сп7са нaшегw.

Преступи2 ґпcлу, въ зачaло ™в.

(за?) (№) є7 Сегw2 рaди* (Въ четверт0къ к7и недёли: Чaдо тjте, сегw2 рaди*) њстaвихъ тS въ кри1тэ, да недоконч†ннаz и3спрaвиши, и3 ўстр0иши по всёмъ градHмъ пресвЂтеры, ћкоже тебЁ ѓзъ повелёхъ. ѕ7 Ѓще кто2 є4сть непор0ченъ, є3ди1ныz жены2 мyжъ, ч†да и3мhй вёрна, не во ўкорeніи блудA, и3ли2 непокори1ва. з7 Подобaетъ бо є3пcкпу без8 пор0ка бhти ћкоже б9ію строи1телю: не себЁ ўгождaющу, не дeрзу, не напрaсливу, не гнэвли1ву, не піsницэ, не бjйцэ, не скверностzжaтельну: } Но страннолюби1ву, благолю1бцу, цэломyдренну, прaведну, препод0бну, воздержaтельну: f7 Держaщемусz вёрнагw словесE по ўчeнію, да си1ленъ бyдетъ и3 ўтэшaти во здрaвэмъ ўчeніи, и3 проти1вzщыzсz њбличaти. (в7) ‹ Сyть бо мн0зи непокори1ви, суесл0вцы, и3 ўм0мъ прельщeни, и3 наипaче сyщіи t њбрёзаніz: №i И$хже подобaетъ ўстA заграждaти: и5же всS д0мы развращaютъ, ўчaще ±же не подобaетъ, сквeрнагw рaди прибhтка. в7i Речe же нёкто t ни1хъ св0й и5мъ прор0къ: кри1тzне при1снw лжи1ви, ѕлjи ѕвёріе, ўтрHбы прaздныz. Gi Свидётельство сіE и4стинно є4сть. Е#sже рaди вины2 њбличaй и5хъ нещaднw, да здрaви бyдутъ въ вёрэ: д7i Не внимaюще їудeйскимъ бaснемъ, ни зaповэдемъ человBкъ, tвращaющихсz t и4стины.

(за? ™а) є7i Вс‰ ќбw чи1ста* (Въ пzт0къ к7и недёли: Чaдо тjте, вс‰ чи1ста*) чи6стымъ: њсквернє1нымъ же и3 невBрнымъ ничт0же чи1сто: но њскверни1сz и4хъ и3 ќмъ и3 с0вэсть. ѕ7i БGа и3сповёдуютъ вёдэти, ґ дёлы tмeщутсz є3гw2, мeрзцы сyще, и3 непокори1ви, и3 на всsко дёло благ0е неискyсни.

ГлавA вторaz.

с< № Тh же глаг0ли, ±же подобaетъ здрaвому ўчeнію.

Конeцъ четверткY.

в7 Стaрцємъ трeзвєнымъ бhти, чє1стнымъ, цэломyдрєннымъ, здрaвствующымъ вёрою, люб0вію, терпёніемъ. G Стaрицамъ тaкоже во ўкрашeніи с™олBпнымъ, не клевети6вымъ, не вінY мн0гу порабощє1ннымъ, доброучи1тельнымъ: д7 Ћкw да ўцэломyдрzтъ ю4ныz, мужелю1бицамъ бhти, чадолю1бицамъ, є7 Цэломyдрєннымъ, чи6стымъ, д0мы д0брэ прaвzщымъ, благи6мъ, покарsющымсz свои1мъ мужє1мъ, да не сл0во б9іе хyлитсz. ѕ7 Ю$ношы тaкожде моли2 цэломyдрствовати. з7 Њ всeмъ же сaмъ себE подавaz џбразъ д0брыхъ дёлъ, во ўчeніи °незави1стное° (°цёлость°), чeстность, нетлёніе, } Сл0во здрaвое, незаз0рное, да проти1вный посрами1тсz, ничт0же и3мёz глаг0лати њ нaсъ ўк0рно. (д7) Рабы6, свои1мъ господє1мъ повиновaтисz, во всeмъ благоугHднымъ бhти, не прекослHвнымъ, ‹ Не крaдущымъ: но вёру всsку kвлsющымъ блaгу, да ўчeніе сп7си1телz нaшегw бGа ўкрашaютъ во всeмъ.

Конeцъ пzткY.

(за? ™в) №i Kви1сz бо* (На кRщeніе гDне: Чaдо тjте, kви1сz*) бlгодaть б9іz сп7си1тельнаz всёмъ человёкwмъ, в7i Наказyющи нaсъ, да tвeргшесz нечeстіz и3 мірски1хъ похотeй, цэломyдреннw и3 прaведнw, и3 благочeстнw поживeмъ въ нhнэшнэмъ вёцэ. Gi Ждyще блажeннагw ўповaніz, и3 kвлeніz слaвы вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA. д7i И$же дaлъ є4сть себE за ны2, да и3збaвитъ ны2 t всsкагw беззак0ніz, и3 њчи1ститъ себЁ лю1ди и3збрaнны, ревни1тели дHбрымъ дэлHмъ.

Преступи2 кRщeнію.

Чти2 тjту:

є7i Сі‰ глаг0ли, и3 моли2, и3 њбличaй со всsкимъ повелёніемъ, да никт0же тS °преwби1дитъ° (°презирaетъ°).

ГлавA трeтіz.

(є7) с< № Воспоминaй тBмъ, начaльствующымъ и3 владёющымъ, повиновaтисz и3 покорsтисz, и3 ко всsкому дёлу блaгу готHвымъ бhти: в7 Ни є3ди1нагw хyлити, не сварли6вымъ бhти, но ти6химъ, всsку kвлsющымъ кр0тость ко всёмъ человёкwмъ. G Бёхомъ бо и3ногдA и3 мы2 несмhсленни, и3 непокори1ви, и3 прельщeни, раб0тающе похотeмъ, и3 сластeмъ разли1чнымъ, въ ѕл0бэ и3 зaвисти живyще, мeрзцы сyще, и3 ненави1дzще другъдрyга.

Преступи2 тjту.

Чти2 кRщeнію:

д7 Е#гдa же бlгодaть и3 человэколю1біе kви1сz сп7са нaшегw бGа: є7 Не t дёлъ прaведныхъ, и5хже сотвори1хомъ мы2, но по своeй є3гw2 ми1лости, спасE нaсъ бaнею пакибытіS, и3 њбновлeніемъ д¦а с™aгw, ѕ7 Е#г0же и3зліS на нaсъ nби1льнw ї}съ хrт0мъ, сп7си1телемъ нaшимъ: з7 Да њправди1вшесz блгdтію є3гw2, наслёдницы бyдемъ по ўповaнію жи1зни вёчныz.

Конeцъ кRщeнію.

(за?) } Чaдо тjте,* (Въ пaмzть є7-гw соб0ра: Чaдо тjте,*) вёрно сл0во, и3 њ си1хъ хощY тS °їзвэщaти° (°ўтверди1ти°), да пекyтсz дHбрымъ дэлHмъ прилэжaти вёровавшіи бGу: сі‰ сyть полє1зна человёкwмъ и3 дwбрA. f7 Бyихъ же стzзaній и3 родосл0вій и3 рвeній, и3 свaрwвъ зак0нныхъ tступaй: сyть бо неполeзны и3 сyетны. (ѕ7) ‹ Е#ретікA человёка, по пeрвомъ и3 втор0мъ наказaніи tрицaйсz: №i Вёдый, ћкw разврати1сz таковhй, и3 согрэшaетъ и3 є4сть самоwсуждeнъ.

Чти2 тjту:

в7i Е#гдA послю2 ґртeму къ тебЁ, и3ли2 тmхjка, потщи1сz пріити2 ко мнЁ въ нікоп0ль: тy бо суди1хъ њзимёти. Gi Зи1ну зак0нника и3 ґполлHса, ск0рw предпосли2, и3 да ничт0же и4ма скyдно бyдетъ.

Преступи2 тjту.

д7i Да ўчaтсz же и3 нaши дHбрымъ дэлHмъ прилэжaти въ нyжнаz трeбwваніz, да не бyдутъ безпл0дни.

Чти2 тjту:

є7i Цэлyютъ тS со мн0ю сyщіи вси2, цэлyй лю1бzщыz ны2 въ вёрэ: бlгодaть со всёми вaми. Ґми1нь.

Конeцъ тjту, и3 соб0ру.

Конeцъ послaніz, є4же къ тjту, кри1тскіz цRкве прeжде є3пjскопу свzщeнну бhвшу: напи1сано бhсть t нікоп0лz макед0нскагw: и4мать въ себЁ главы2 G: зач†лъ цRк0вныхъ д7: стіхHвъ, м7ѕ: знаменaній чeрныхъ ѕ7: без8 червлeныхъ.

 

Коментарисање није више омогућено.