NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Dekemvrіa d7

Mltvы s™ёй velikom§ncэ varvarэ, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Mltva №.

S™az slavnaz i3 vsehvalьnaz velikom§nce hrt0va varvaro! S0brannіi dnesь vo hramэ tvoemъ b9estvennэmъ lю1dіe, racэ moщeй tvoi1hъ poklansющesz i3 lюb0vію cэlyющe, strad†nіz tvo‰ myčeničєskaz i3 vъ ni1hъ samago strtopol0žnika hrtA pohvalami ўblžaemъ, i3 tebE, i3zvёstnaz želanіz našegw hodataice, m0limъ: moli2 sъ nami i3 nj nasъ ўmolsemago t svoegw2 miloserdіz bGa, da mi1lostivnw ўslhšitъ nasъ, prossщihъ є3gw2 blgosthnю, i3 ne tstavitъ t nasъ vs‰ ko sp7senію i3 žitію2 n{žnaz prošє1nіz, hrtіanskuю že konči1nu žitіS našegw bezbolёznennu, neposthdnu, mi1rnu i3 b9estvennыhъ t†inъ pričastnu da daruetъ, i3 vsBmъ na vsskomъ mёstэ, vo vsskoй sk0rbi i3 njbstosnіi, trebuющыmъ є3gw2 člvэkolю1bіz i3 p0moщi, veli1kuю svoю2 podastъ mlctь, da blgodatію b9іeю i3 tvoi1mъ teplыmъ predstatelьstvomъ, dušeю i3 tёlomъ vsegdA zdravi prebыvaющe, slavimъ di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ bGa ї}leva, ne ўdalsющago p0moщi svoeS t nasъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Premydraz i3 vsekrasnaz s™az velikom§nce hrt0va varvaro! Blženna є3si2, ćkw prem‡rnaz mydrosti b9іz pl0tь i3 kr0vь ne kvi2 tebЁ, no samъ bGъ nc7ъ nbcnый, i4že tebE, vёrы radi t nevёrnagw ntcA njstavlennuю, i3zgnannuю i3 ўmerщvlennuю, vъ dщerь sebЁ vozlю1blennuю prіstъ: za tlёnnoe zemnagw i3mёnіz naslёdіe, pl0ti netlёnіe darovA: trudы2 myčeničєskіz ўpokoenіemъ vo crtvіi nbcnэmъ ўvэnčA: vremennoe tvoE žitіE, smertію є3gw2 radi presэčennoe, sicev0ю vozproslavi p0čestію, ćkw dyšu sъ li6ki nbcnыhъ včini2 d¦Hvъ, tёlo že, na zemli2 vo hramэ i4hъ ѓgGlьskomъ položennoe, ѓgGlwmъ zapovёda sohrani1ti cёlo, čestno i3 mnogočudesno. Blženna є3si2, hrtY sn7u b9ію, ženihY nbcnomu, ўnevёщennaz dёvo, є3g0že dobr0tы tvoeS rači1telz i3mёti želaющi, vsю2 sebE stradanіemъ, ranami, ўdHvъ rёzanіemъ i3 samыz glavы2 ўsэčenіemъ, ѓki ќtvarьmi. Dražaйšimi potщalasz є3si2 ўkrasi1ti: da takw, ćkw ženA vёrna, glavЁ svoeй, myžu hrtY, dyhomъ i3 tёlomъ soedini1šisz nerazlyčnw, glag0lющi: njbrэt0hъ, є3g0že vozlюbi2 dušA moS, ўderžahъ є3go2, i3 ne njstavihъ є3gw2. Blženna є3si2, ćkw s™hй d¦ъ na tebЁ poči1lъ є4stь, i4mže duh0vnыmi duhHvnaz razsuždati naučena bhvši, vs‰ dyhi lukavstvіz vo jdwlэhъ ćkw p†gubnыz tri1nula є3si2, i3 є3di1nago bGa d¦a poznavši, ćkw i4stinnaz pokl0nnica, d¦omъ i3 i4stinoю klanztisz i3zv0lila є3si2, propovёdničeski glag0lющi: trbcu čtY, є3di1no bžctvo2. Sію2 u5bo s™yю trbcu, ю4že vъ žitіi2 i3 smerti i3spovёdanіemъ i3 stradanіemъ tvoi1mъ proslavila є3si2, ўmoli2 nj mnЁ, predstatelьnice moS, ćkw da i3 ѓzъ vsegdA tr0йstvennoю, vёrы, lюbvE i3 nadeždы, tyюžde s™yю trbcu počitaю dobrodёtelію. I$mamъ svэti1lьnikъ vёrы, no prazdenъ blgi1hъ dёlъ є3lea: tы2, mydraz dёvo, stradalьčeskuю pl0tь tvoю2, kr0ve i3sp0lnenu i3 ranami prelivaющusz, ѓki svэti1lьnikъ i3myщaz, daždь t є3lea tvoegw2, da tёmъ duševnuю moю2 svэщY ўkrasi1vъ, spod0blюsz po tebЁ vni1ti vъ čert0gъ nbcnый. Preselьnikъ ѓzъ є4smь na zemli2 i3 prišlecъ, ćkože vsi2 ntcы2 moi2: tы2 u5bo, bl†gъ vёčnыhъ naslёdnice i3 blžennaz njbёda vo crtvіi nbcnэmъ pričastnice, ćkw vъ stranstvіi žitіS, trapezы b9estvennыz ўgoщenіz, si1ce i3 vo i3sh0dэ t mjra, želaemagw spod0bi mS napytstvovanіz: i3 є3gdA vъ konecъ sn0mъ smerti načnY ўsыpati, sotvori2, ćkw da blgodatію b9estvennыhъ tёla i3 kr0ve t†inъ ўkrэplenъ, preйdY vъ krёposti ćdi toS dalekій pytь smerti, daže do gorы2 nbcnыz: i3 tamw, є3g0že tы2 črez8 tri2 džkna b†nnыz prežde vёroю bGa trbcu ўzrёla є3si2, sego2 kypnw sъ tob0ю licemъ kъ licY da ўdost0юsz vi1dэti i3 slaviti є3go2 vъ neskončaєmыz vёki.

Mltva G.

Kъ tebЁ, ćkw ko i4stinnomu sk0ragw i3scэlenіz i3 mnogočydnagw vračevanіz i3st0čniku, s™az dёvo varvaro velikom§nce, ѓzъ nemoщnhй pribэgaю, i3 ko tvoi6mъ s™ы6mъ moщemъ ўserdnw pripadaz, molю1sz: vi1ždь r†nы grэhHvnыz i3 vsetэlesnuю ćzvu, vi1ždь nemoženіe duši2 moeS, i3 sіE, njbhčnыmъ tvoi1mъ miloserdіemъ i3 blgostію ponuždaema, i3scэli1ti potщi1sz. Vonmi2 glasu molenіz moegw2, ne prezri t njkasnnagw moegw2 serdca prinosi1moe stenanіe, i3 v0plь m0й ўslhši, ćkw tы2 є3si2 moE pribёžiщe. S™yю, є3dinosyщnuю i3 nerazdэli1muю trbcu, ю4že tremi2 džknы vъ bani ntečestэй sozdannыmi i3z8wbrazi1la є3si2, nj mnЁ grёšnэmъ i3 neterpэli1vэmъ moli2, da pomi1luetъ mS nhnэ i3 vъ denь smerti moeS. Pomoli1sz že nc7Y nbcnomu, da mS, vsёmi grэhmi2 priklonennago i3 ni1zu poveržennago, vozdvi1gnetъ na slavosl0vіe svoE, i3 ўstr0itъ mS vsegdA gorЁ i3mёti serdce, gHrnzz mydrstvovati, ґ ne zemn†z. Ўmoli2 hrtA sn7a b9іz, i4že mltvu tvoю2 stradalьčeskuю vъ temni1cэ ўslhša, da mS, lэni1vago kъ mltvamъ i3 vo ўnhnіi mn0zэ ѓki vъ temni1cэ sэdsщa, kъ sk0romu tečenію putemъ zapovэdeй b9іihъ nastavitъ, i3 da podastъ mnЁ nj є4že neprestannw moli1tisz ўserdnoe hotёnіe. Prizovi2 i3 d¦a s™ago, čistotы2 neiznursemago i3st0čnika, vъ p0dvizэ stradalьčestэmъ tS či1stuю dёvu ўkrэpi1všago i3 t studA nagotы2 kril0ma svoi1ma zaщiti1všago, ćkw da i3 mnЁ stydnomu i3 neči1stomu serdce či1sto sozi1ždetъ, i3 dyhъ pravъ njbnovi1tъ vo ўtr0bэ moeй: pače že da podastъ mnЁ ўserdnw podvizatisz vъ žitіi2 či1stэmъ, i3 ўkrэpi1tъ mS na tvorenіe blgi1hъ dёlъ. Vёruю, ćkw vs‰ sі‰ m0žeši mnЁ, q s™az velikom§nce varvaro, ў pres™hz trbcы i3shodataйstvovati: i3 ѓщe vosh0щeši, si1lьna є3si2 pomoщi2 mnЁ, ćkw proslavivšaz bGa vo ўdesёhъ tvoi1hъ stradalьčeskihъ. I# vёmъ, dёvo s™az, ćkw ničt0že tebЁ nevozm0žno, t0kmw ѓщe ne prezriši slezъ i3 vozdыhanіz moegw2: segw2 radi kъ čestnёй s™hhъ moщeй tvoi1hъ čudotv0rnыhъ racэ pripadaю, i3 tebЁ na nb7si2 dušeю prebыvaющeй poklanszsz, derzaю moli1tvennw glag0lati: da bydutъ ќši tvoi2 vnemlющэ glasu mltvы moeS, i3 tvoE s™0e predstatelьstvo da ne dastъ mi2 bez8 i3spovёdanіz i3 pokasnіz ўmreti: i4bo, ѓщe vъ k0emъ blgodёtelьstvэ proslavlsema є3si2, no vъ semъ naipače, ćkw vsskъ, i3mёzй nadeždu na tS i3 vsegdA vъ p0moщь prizыvazй tS, t vnezapnыz i3zbэži1tъ smerti, t nesže i3 menE njkasnnago i3zbavi, dёvo či1staz, velikom§nce varvaro, i3 vsem0щnыmi tvoi1mi mltvami ўdost0й mS njdesnyю hrtA sn7a b9іz stati i3 slhšati glasъ glag0lющій: blgjй rabe i3 vёrnый, vni1di vъ radostь gDa tvoegw2.

Troparь, glasъ }:

Varvaru s™yю počti1mъ: vr†žіz bo sBti sokruši2, i3 ćkw pti1ca i3zbavisz t ni1hъ p0moщію i3 njryžіemъ krtA, vsečestnaz.

I$nъ troparь, glasъ d7:

Ѓgnice preblžennaz varvaro, b9estvennэ njzari1všisz svёtomъ s™hz trbcы tris0lnečnыmъ i3 vъ kupёli kreщenіz ўtverdi1všisz, vъ pobэždenіe lesti ntečeskіz, vёru i3spovёdala є3si2 hrt0vu. Tёmže, vsečestnaz, svhše blgodatь tebЁ darovA bGъ, i3scэlsti nedygi i3 bolBzni vs‰: є3g0že moli2, velikom§nce, da sp7setъ dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.