Молитве Светима

Ноeмвріа №i и3 ѓvгуста Gi

Мlтва бlжeнному маxjму, хrтA рaди ю3р0дивому, моск0вскому чудотв0рцу.

Ўг0дниче б9ій, моли1твенниче нaшъ тeплый и3 ск0рый пом0щниче, бlжeнне маxjме! Припaдающе къ рaцэ мощeй твои1хъ, прославлsемъ многотр{дныz п0двиги ю3р0дства твоегw2 хrтA рaди. Возлюби1въ бо є3ди1наго бGа t всеS души2 твоеS, мірски1ми красотaми наслаждaтисz не восхотёлъ є3си2, любвE ср0дникwвъ, богaтства и3 слaвы врeменныz tрeклсz є3си2, и3 безпрію1тное житіE возлюби1лъ є3си2. Прилежaвъ же њ сп7сeніи души2, пл0ть твою2, нагот0ю тэлeсною, мрaзомъ и3 зн0емъ, пост0мъ и3 бдёніемъ и3 на земли2 лежaніемъ и3знури1лъ є3си2, и3 вс‰ стр†сти є3S дyхови покори1лъ є3си2, на земли2 небeснw, во пл0ти же дух0внw пожи1въ. Тaже ўм0мъ вeсь ко прем‡рнымъ взeмсz, плотскyю мyдрость tри1нулъ є3си2, и3 бhвъ мyдръ њ хrтЁ, ю3р0дъ мjрови показaлсz є3си2, t неразyмныхъ мнHгіz њби6ды и3 біє1ніz бlгодyшнw претерпэвaz и3 мнHги нечести6выz на пyть сп7сeніz наставлsz. Тёмже по скончaніи твои1хъ п0двигwвъ всепрaведный судіS нетлёніемъ честнhхъ твои1хъ мощeй и3 мн0гими чудесы2 тS прослaви, дyшу же твою2 с™yю въ нбcныz њби1тєли всели2, и3дёже предстоS пrт0лу непристyпнагw б9eственнагw свёта, въ нeмъ, ћкоже въ зерцaлэ, нaшz н{жды зри1ши, прошє1ніz слhшиши, и3 ћкоже дрyгъ хrт0въ, и4маши вeліе къ немY дерзновeніе моли1тисz њ нaсъ. Сегw2 рaди ўсeрднw пр0симъ тS: помоли1сz гDу бGу њ нaсъ къ земли2 привeрженныхъ, да и3 мы2, въ подражaніе твоемY ґгGлопод0бному на земли2 житію2, въ сyетныхъ житeйскихъ попечeніихъ и3 въ земнhхъ наслаждeніихъ никaкоже погрsзнемъ и3 душeю ко тлBннымъ мjра сегw2 блaгwмъ прилэплsтисz не дeрзнемъ. Моли1сz, ўг0дниче хrт0въ, да њбрати1тъ гDь нaшz мы6сли и3 жел†ніz къ нбcнымъ и3 да ўкрэпи1тъ бyдущихъ нетлённыхъ сокр0вищъ желaти, да подaстъ нaмъ си1лу къ побэждeнію страстeй, мhслей и3 желaній грэх0вныхъ, да плэни1тъ нaшъ ќмъ въ послушaніе вёры, да и3збaвитъ t высокоyміz, суемyдріz, л0жныхъ пaгубныхъ ўчeній, и3 мyдрость дух0вную нaмъ дaруетъ: тaже њкаменє1ннаz сердцA н†ша слезaми ўмилeніz и3 њ грэсёхъ сокрушeніz да раствори1тъ, и3 да согрёетъ | къ нaшему создaтелю люб0вію и3 братолю1біемъ ко бли6жнимъ нaшымъ. М0лимсz тебЁ, маxjме бlжeнне: и3спроси2 всBмъ, во всsкой нyждэ сyщымъ и3 ко твоемY заступлeнію прибэгaющымъ, всsкій дaръ коемyждо бlгопотрeбенъ: больны6мъ и3сцэлeніе, печ†льнымъ ўтэшeніе, бёдствующымъ п0мощь, њби1жєннымъ защищeніе. Принеси2 ко гDу с™yю мlтву и3 њ всёхъ нaсъ многогрёшныхъ, ћкw да не по грэхHмъ нaшымъ воздaстъ нaмъ, нижE по беззак0ніємъ нaшымъ накaжетъ нaсъ, но да tврати1тъ всsкій гнёвъ, прaведнw дви1жимый на ны2, и3 да пробaвитъ млcть свою2 на нaсъ, t всsкихъ нyждъ, бёдъ, напaстей, скорбeй и3 болёзней и3збавлsz, и3 и4миже вёсть судьбaми да настaвитъ нaсъ на пyть сп7сeніz, и3 пр0чее врeмz житіS нaшегw въ покаsніи и3 бlгочeстіи преити2 нaмъ да пом0жетъ, и3 да спод0битъ нaсъ хrтіaнскую кончи1ну неболёзнену, непостhдну и3 ми1рну пріsти и3 нбcнагw цrтвіz наслёдіе получи1ти со всёми с™hми во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ є7:

Нагот0ю тэлeсною и3 терпёніемъ њбнажи1лъ є3си2 вр†жіz ков†рствіz, њбличaz непод0бное є3гw2 дэsніе: ѕёльнэ страждA с0лнечный вaръ и3 н{ждныz вели6кіz стyдєни, мрaза и3 nгнS не чyлъ є3си2, б9іею п0мощію покрывaемь, маxjме премyдре. Њ вёрою творsщихъ пaмzть твою2 чeстнw, и3 ўсeрднw притекaющихъ къ рaцэ мощeй твои1хъ, моли2 и3збaвитисz t бёдъ и3 падeніz и3збэжaти.

 

Коментарисање није више омогућено.