Молитве Светима

Ноeмвріа д7i

Мlтвы прпdбному філjппу, и3рaпскому чудотв0рцу, чтHмыz въ філjппо-и3рaпской пyстыни, новгор0дскіz є3пaрхіи.

Мlтва №.

Прпdбне и3 бGобlжeнне џтче нaшъ філjппе! Пріими2 нhнэ нaсъ молsщихсz и3 припaдающихъ ко всечестн0му и3 многоцэлeбному твоемY гр0бу, и3дёже с™0е твоE и3 многотрyдное пок0итсz тёло: занE дyхомъ твои1мъ с™ёй трbцэ предстои1ши при1снw. Моли1сz u5бо њ нaсъ чaдэхъ твои1хъ, џтче прпdбне, да и3збaвимсz t всsкихъ скорбeй и3 болёзней душeвныхъ и3 тэлeсныхъ, и3 бlгочeстнw въ настоsщемъ житіи2 пожи1вше, въ бyдущемъ вёцэ мlтвами твои1ми со всёми с™hми покланsтисz спод0бимсz въ трbцэ слaвимому бGу, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Мlтва в7.

Q бGобlжeнне и3 прпdбне џтче нaшъ філjппе, с™hz трbцы вёрный ўг0дниче, пустhнный жи1телю, с™hхъ ѓгGлwвъ равностоsтелю, чудотв0рче ми1лостивый! Ўслhши нaсъ молsщихсz тебЁ днeсь, и3 ко гр0бу твоемY припaдающихъ t твоеS п0мощи не tри1ни. Вёмы бо, ћкw ѓще пречестн0е тёло твоE и3 земн†z нBдра сокрhша, но бGоуг0днаz и3 чи1стаz душA твоS ў пrт0ла вLчнz съ ли6ки с™hхъ предстои1тъ дерзновeннw. Ћкоже u5бо въ жи1зни твоeй мнHгимъ рyку п0мощи п0далъ є3си2, бlжeнне, тaкw и3 нhнэ подaждь нaмъ свhше твою2 п0мощь, џтче прпdбне, и3 бyди пом0щникъ комyждо: въ м0ри плaвающымъ бyди ўпрaвитель, въ бэдaхъ стрaждущымъ ск0рый предстaтель, сyщымъ въ болёзнехъ и3 недyзэхъ, печaлехъ же и3 ск0рбехъ ўтёшитель и3 и3збaвитель, и3 безпомHщнымъ п0мощь: спаси2 и3 ны2 ч†да тво‰, t и3скушeніи лукaвагw и3 t всsкагw ѕлA, при1снw на ны2 находsщагw. Q застyпниче нaшъ и3 предстaтелю тeплый філjппе бlжeнне! Не забyди наслёдіz твоегw2 въ конeцъ, нижE разори2 завёта, є3г0же њбэщaлъ є3си2 нaмъ рабHмъ твои6мъ, и3 по преставлeніи твоeмъ посэщaти ны2. Ѓще ќбw въ скудовёріи нaшемъ и3 согрэши1хомъ пред8 бGомъ, nбaче тS и4мамы nтцA себЁ и3 настaвника, и3 ходaтаz њ сп7сeніи нaшемъ. Сегw2 рaди ко гр0бу твоемY припaдающе м0лимсz: подaждь нaмъ бlгодaть въ нyждахъ и3 сп7сeніе вёчное, да кyпнw съ тоб0ю слaвити бyдемъ пречтcн0е и3 великолёпое и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

 

Коментарисање није више омогућено.