Молитве Светима

Декeмвріа }

Мlтва прпdбному кmрjллу, челмог0рскому чудотв0рцу, чт0маz въ кmрjлло-челмог0рской пyстыни, nл0нецкіz є3пaрхіи.

Q пречтcнaz и3 бlгодaти с™aгw д¦а и3сп0лненнаz главо2, сосyде и3збрaнный с™hz трbцы, прпdбне џтче нaшъ кmрjлле! Ўслhши нaсъ грёшныхъ, предстоsщихъ нhнэ пред8 чтcн0ю рaкою твоeю и3 ўми1льнw молsщихсz тебЁ. Помоли1сz њ нaсъ ко всемлcтивому вLцэ ї}су хrтY, бGу нaшему, и3 р0ждшей є3го2 м™ри, вLчцэ нaшей бцdэ и3 приснодв7э мRjи, њ є4же tпусти1ти нaмъ согрэшє1ніz н†ша, ±же содёzхомъ. Вёмы бо, џтче нaшъ, ћкw, ѓще пл0тію и3 въ пeрсти почивaеши, но дyхомъ здЁ съ нaми неtстyпнw неви1димw пребывaеши, назирaz с™yю њби1тель твою2 сію2, и3 по твоемY нел0жному њбэщaнію сію2 назидaz, t всsкихъ њбстоsній сохранsеши ю5. И# ћкоже мн0гое дерзновeніе ко гDу п0стническими твои1ми пHдвиги стzжaвый, ўмоли2 є3го2 с™hми твои1ми мlтвами, подaти мjрови ми1ръ, цRкви є3гw2 с™ёй є3диномhсліе, бlгочести1вэйшему же госудaрю нaшему, їмперaтору ніколaю ґлеxaндровичу, на враги2 побёду, служaщымъ же здЁ дрyгъ ко дрyгу люб0вь и3 соглaсіе: и3 всBмъ лю1демъ, съ вёрою къ тебЁ притекaющымъ, вс‰ къ п0льзэ душeвнэй и3 тэлeснэй потрє1бнаz ў гDа и3спроси2, во є4же и3збaвитисz нaмъ всBмъ въ дeнь сyдный t стрaшныz шyіz чaсти, стaти же њдеснyю со и3збрaнными є3гw2 въ наслёдіе цrтвіz нбcнагw. Ћкw томY подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 со прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

 

Коментарисање није више омогућено.