NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

NktHvrіa k7i

Mltvы s™ёй m§ncэ paraskevэ, narečennэй pstnicэ.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

S™az nevёsto hrt0va, mnogostradalьnaz m§nce paraskevo! Vёmы, ćkw t ю4nosti tvoeS tы2 vseю dušeю tvoeю i3 vsёmъ serdcemъ tvoi1mъ vozlюbi1la є3si2 cRS slavы, hrtA sp7si1telz, i3 є3mY є3di1nomu ўnevёstilasz є3si2, neimyщыmъ vs‰ i3mBnіz tvo‰ rastoči1vši. Tы2 si1loю blgočestіz, cэlomydrіemъ že i3 pravednostію ćkw lučami s0lnečnыmi prosіsla є3si2, posredЁ nevёrnыhъ svstw poži1vši i3 bezbosznennw tBmъ hrtA bGa propovёdavši. Tы2 t dneй ю4nosti tvoeS, t rodi1teleй naučena bhvši, dni6 i3skupi1telьnыhъ strteй gDa našegw ї}sa hrtA blgogovёйnw čestvovala є3si2, є3gHže radi i3 samA v0leю postradala є3si2. Tы2, desni1ceю ѓgGla b9іz t neiscёlьnыhъ r†nъ di1vnw i3scэlena bhvši i3 vosprіemši neizrečennuю svёtlostь, nevBrnыz muči1tєli ўdivi1la є3si2. Tы2, i4menemъ gDa našegw ї}sa hrtA i3 si1loю mltvы tvoeS vъ kapiщэ kzhčestэmъ vs‰ jdwlы d0lu povergši, vo prahъ sokruši1la є3si2. Tы2, svэщami njpalsema syщi, є3di1noю mltvoю tvoeю ko vsesi1lьnomu gDu ўgasi1la є3si2 džgnь є3stestvennый, i3 tёmže plamenemъ, čudesnэ vozžžennыmъ črez8 ѓgGla b9іz, nei1stwvыz bezzak0nniki popali1la є3si2, i3 mn0gъ nar0dъ lюdeй kъ poznanію i4stinnagw bGa privelA є3si2. Tы2, vo slavu gDa mečnoe ўsэčenіe vo glavY prіemši, d0blestvennw skončala є3si2 stradalьčeskій tv0й p0dvigъ, i3 dušeю tvoeю na nb7sA vъ čert0gъ voždelёnnagw tvoegw2 ženihA hrtA, cRS slavы, vosteklA є3si2, i4že takw nj tebЁ vozglasi1ti blgovoli2: raduйtesz, pravednіi, ćkw m§nca paraskeva ўvэnčasz! Tёmže i3 mы2, dnesь vo hramъ seй (tv0й) sošedšesz, poklonenіe ti2 radostnw prin0simъ, i3 vziraющe na s™yю tvoю2 їkHnu, so ўmilenіemъ vopіemъ ti2: q vsečtcnaz paraskevo! Vёmы, ćkw velіe i4maši derznovenіe ko gDu: ўmoli2 u5bo є3go2 člvэkolю1bca i3 nj nasъ grёšnыhъ, da terpёnіe i3 blgodyšіe vъ bэdahъ i3 sk0rbnыhъ njbstosnіihъ namъ daruetъ, da podastъ že blgodenstvennoe i3 mi1rnoe žitіE, zdravіe i3 sp7senіe i3 vo vsemъ blg0e pospэšenіe blgočesti1vэйšemu, samoderžavnэйšemu, veli1komu gosudarю našemu, їmperatoru nіkolaю ґlexandroviču, i3 vsemY carstvuющemu d0mu: ntečestvu že našemu da nizp0sletъ s™0e svoE blgoslovenіe i3 mi1rъ, i3 vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ da podastъ tvoi1mi s™hmi mltvami vъ vёrэ i3 blgočestіi ўtverždenіe i3 vъ hrtіanstэй lюbvi2 prespёznіe: da njči1stitъ nasъ grёšnыhъ t vsskіz skvernы i3 por0ka: da njgradi1tъ nasъ s™hmi svoi1mi ѓgGlы, da zastypitъ, sohrani1tъ i3 pomi1luetъ vsёhъ svoeю blgodatію, i3 naslёdniki i3 pričastniki nbcnagw svoegw2 crtvіz vs‰ nы2 da sodёlaetъ, ćkw da tvoi1mi s™hmi mltvami, vseslavnaz nevёsto hrt0va paraskevo, sp7senіe ўluči1vše, proslavimъ vsi2 pres™0e i3 velikolёpoe i4mz di1vnagw vo s™hhъ svoi1hъ i4stinnagw bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ mosk0vskoй paraskevіevskoй, na pstnickoй ќlicэ, cRkvi.

Q s™az i3 preblžennaz m§nce hrt0va paraskevo, krasoto2 dэvi1českaz, m§nkwvъ pohvalo2, čistotы2 w4braze, velikodyšnыhъ zercalo, premydrыhъ ўdivlenіe, vёrы hrtіanskіz hrani1telьnice, jdwlьskіz lьsti2 njbliči1telьnice, є3đlіa b9estvennagw pob0rnice, zapovэdeй gDnihъ revni1telьnice, spod0blьšazsz prіiti2 ko pristaniщu vёčnagw pok0z i3 vъ čert0zэ ženihA tvoegw2 hrtA bGa svёtlw veselsщazsz, sugybыmъ vэncemъ dёvstva i3 myčeničestva ўkrašennaz! M0limъ tS, s™az m§nce: bydi nj nasъ pečalьnica ko hrtY bGu, є3gHže preblžennэйšimъ zrёnіemъ pri1snw veseli1šisz: moli2 vsemlctivago, i4že sl0vomъ džči slэpы6mъ tverze, da i3zbavitъ nasъ t bolёzni nčesъ našihъ, tэlesnыhъ vkypэ i3 duševnыhъ: razženi2 tvoi1mi s™hmi mltvami temnый mrakъ pribhvšій t grэhHvъ našihъ: i3sprosi2 ў nc7A svёtwvъ svёtъ blgodati dušє1vnыmъ i3 tэlє1snыmъ nčesє1mъ našыmъ: prosvэti2 nasъ, njmračennыhъ grэhmi2, svёtomъ b9іz blgodati, da tvoi1hъ radi s™hhъ mltvъ dastsz bez8očє1snыmъ sladkoe zrёnіe. Q veli1kaz ўg0dnice b9іz! Q myžestvennэйšaz dёvo! Q krёpkaz m§nce s™az paraskevo! S™hmi tvoi1mi mltvami bydi namъ grBšnыmъ pom0щnica, hodataйstvuй i3 moli1sz nj njkasnnыhъ i3 ѕэlw2 neradi1vыhъ grёšnicэhъ, ўskori2 na p0moщь namъ, i4bo ѕэlw2 nemoщni є3smы2. Moli2 gDa, či1staz dэvi1ce, moli2 miloserdago, s™az m§nce, moli2 ženihA tvoego2, nepor0čnaz hrt0va nevёsto, da tvoi1mi mltvami pos0bstvovani, mraka že grэh0vnagw i3zbhvše, vo svёtэ i4stinnыz vёrы i3 dэsnій b9estvennыhъ vni1demъ vo svёtъ vёčnый dnE nevečernzgw, vo gradъ veselіz pri1snagw, vъ nemže tы2 nhnэ svёtlw blistaeši slavoю i3 veselіemъ bezkonečnыmъ, slavosl0vzщi i3 vospэvaющi so vsёmi nbcnыmi si1lami trisіstelьnoe є3di1noe b9estvo2, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Premydraz i3 vsehvalьnaz hrt0va m§nca paraskeva, myžeskuю krёpostь prіemši, ženskuю že nemoщь tvergši, dіavola pobэdi2 i3 muči1telz posrami2, vopію1щi i3 glag0lющi: prіidi1te, tёlo moE mečemъ ssэchte i3 ngnemъ sožgi1te, ѓzъ bo raduющisz i3dY ko hrtY ženihY moemY. ToS mltvami, hrtE b9e, sp7si2 dyšы našz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.