НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји додатни

Минеји додатни

Ноeмвріа д7

И$же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ всеS сeрбіи, просвэти1телей, и3 ўчи1телей, с™и1телей сaввы, ґрсeніа и3 маxjма.

На мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на д7 глaсъ №, под0бенъ.

Свzтjи сeрбстіи просвэти1тєли и3 ўчи1тєли, сaвво, ґрсeніе, и3 маxjме! При пrт0лэ ћкw предстоsще тріmпостaснаго и3 нераздёльнаго б9ествA держaвы, и3спроси1те ми1ръ мjру, и3 nтeчеству и3збавлeніе, и3 душaмъ нaшымъ вeліz ми1лости.

Свётлый прaздникъ возсіS, и3 весeліz дeнь п0лнъ сyщи, в0ньже совершaемъ пaмzть вaшу б9eственніи їерaрси: їерaрхwвъ рaдованіе, и3 красото2 церк0внаz: сaвво, ґрсeніе и3 маxjме. Вaшими бGопріsтными мlтвами, ми1ръ мjру и3спроси1те, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

СвBтлыz п0двиги въ животЁ своeмъ, на земли2 показaсте nтцы2 свzщeннэйшіи, свэтлBйшаz же даров†ніz t хrтA бGа воспріsсте на нбcёхъ. Тёмже ћкw трbце со дерзновeніемъ предстоитE, ми1ръ мjру проси1те, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Ћкw nрли2 высокопaрніи, всю2 странY њблетaюще nтeчества своего2, и3 сл0во сп7сeніz возвэщaюще, є4рєси tражaюще. БGопроповёдницы с™jи, ґрхіерє1и бGомyдріи, сaвво свzщeнне, и3 ґрсeніе досточyдне, со маxjмомъ слaвнымъ, моли1те сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ в7:

ҐнтHніево: Б9eственною люб0вію разжeгшесz с™jи: роди1телей њстaвльше наслBдіz, в0льнэй нищетЁ дaвшесz, стрaнствіемъ ўпод0бльшесz самомY хrтY бGу. Тёмже t негw2 пaстыри даны2 бhсте словє1снымъ є3гw2 nвцaмъ, и5хже ўпас0сте на ѕлaцэ бlгочeстіz, и3 къ немY престaвльшесz во вёчную жи1знь, и3 со їерaрхи свzтhми зрsще слaву є3гw2, є3мyже моли1тесz њ всёхъ, вёрою прaзднующихъ нhнэшнее вaше торжество2, їерaрси бGомyдріи.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Ћкw плодови1та лозA дв7а, и3зрасти2 тебE пл0да жив0тнагw, плодоноси1ти мjрови вeлію и3 богaтую ми1лость.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ.

Рaдуйсz тр0ице чcтнaz, трbцу и3 нераздёльную проповёдавшаz ћснw, всBмъ желaющымъ сп7сти1сz.

Стjхъ: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

С™и1телємъ є3стE слaва, и3 правослaвныхъ похвалA, nтцы2 мyдри, и3 наст†вницы всBмъ ко спасeнію.

Стjхъ: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Рaдуйсz с™и1телю сaвво цaрскаz џтрасле, рaдуйсz ґрсeніе чудодёйственне, рaдуйсz маxjме н0вое процвэтeніе, рaдуйсz тр0ице чcтнaz, трbцы жили1ще.

Слaва, глaсъ №:

ҐнтHніево: Пріиди1те вёрни, днeсъ восхвaлимъ хrтHвыz їерaрхи, тр0ицу бжcтвенную чyдную. Къ ни6мъ же возопіи1мъ: сaвво бGомyдре, ўчи1телю нaшъ и3 первосэдaтелю. Ґрсeніе чудотв0рче, монaхwвъ рaдованіе, маxjме преслaвне, цэломyдріz рачи1телю, с™и1тєли хrт0ви, ўкрашє1ніz сє1рбскаz, моли1тесz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Рaдуйсz бцdе дв7о, рaдуйсz похвало2 всеS вселeнныz, рaдуйсz пречи1стаz м™и б9іz бlгословeннаz.

Тaже, тропaрь глaсъ д7.

Ґпcлwмъ є3динорaвніи1, и3 свzти1телємъ первопрест0льніи, всеS сeрбіи просвэти1теліе и3 ўчи1теліе: сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, м0лите хrтA бGа, мjръ вселeннэй даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeное.

И# tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни, поeмъ Бlжeнъ мyжъ, № ґнтіфHнъ.

На ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ }. И# поeмъ стіхи6ры глaсъ д7. Самоглaсенъ. Творeніе ґнтHніа їеродіaкона монастырS рaковца.

Разрэши1сz сою1зъ невёденіz, и3 плени1цы раздрaшесz мр†чныz, свётъ возсіS бGовёдэніz. И$бо хrт0съ мhсленное с0лнце, ѓки ѕвёзды свэтоз†рныz тр0ическій ли1къ бGон0сныхъ nц7є1въ, ґпcльскою ўкрaшенныz мyдростію, и3 пред†ніz и4хъ и3звBстныz храни1тєли, бlгочести1вымъ проповёданіемъ душеврє1дныz развёzти плeвелы низпослA. Къ ни6мъ же крестон0сніи лю1діе вёрою вопіeмъ: q їерaрси преwсвzщeнніи, пaстыри бGомyдріи сaвво, ґрсeніе, и3 маxjме, моли1тесz спасY њ душaхъ нaшихъ.

Сосyди свzтjи и3 њсщ7eнніи бGу, є3щE t млaденства вы2 бhсте nтцы2 с™jи, сегw2 рaди вс‰ кр†снаz мjра сегw2, ћкw нес{щаz њстaвльше, и3 хrт0во и4го лeгкое на рaмена сво‰ взeмше, ўстрeмльшесz є3динeнію, и3 моли1твеннымъ серп0мъ стrтeй и3зничeниz посёкше, и3 ѓгGльски на зeмли пожи1сте. Тёмже бlгодaть всес™aго дyха, бжcтвенныхъ т†инъ дёлатєли достHйныz kви2, и3 пaстыри показA словeсныz пaствы, ю4же б0дреннw на пaжитехъ рaйскіz слaдости ўпас0сте, и3 престaвльшесz бlгочeстне, пастыреначaльнику хrтY, є3г0же моли1те їерaрси свzщeннэйшіи, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

T вhшніz мyдрости напои1сте св0й рaзумъ, и3 ћкw рёки воды2 и3сточaюще ўчє1ніz nтцы2 бGомyдри, напаsюще дyшы вёрныхъ, є4реси запалє1ніz погашaюще, бhвше правотЁ дётєли, t бGа њбогати1вшесz чудесы2, ўвэрsюще повёдаємаz, ўпраздни1сz ѕл0ба льсти1ваго, и4стина хrт0съ нhнэ прославлsетсz, и4же послBдніz дни6 ґпcлwмъ соoбр†знаz показA, къ ни6мъ же возопіи1мъ: ґрхіерє1и чcтнjи, бGопроповBдницы бжcтвенніи, тричи1сленный ли1че бGон0сныхъ nтцє1въ, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме. Трbцу нhнэ ўмоли1те, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Бжcтвеннаz бlгодaть всес™aго д¦а, словeснаго стaда бGодухновє1нныz пaстыри сотвори2, ю4же t волкHвъ расхищє1нныz соблюд0сте їерaрси свzщeннэйши, свzщeнную жи1знь свою2 бGорачи1тельнэ соверши1вше, преид0сте вёчнэй и3 всеблажeннэй, рaдующесz приснопaмzтни, ћкw совокyпльшесz ґпcльскому ли1ку на нбcи2, при1снw зрsтъ слaву вседержи1телz. И%мже хrтолюби1вое собрaніе сошeдшесz вопіeмъ: сeрбстіи первосвzти1тєли и3 ўчи1тєли: сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, моли1тесz прес™ёй трbце, ми1ръ мjру даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Соглaснw днeсъ вёрніи сотворsюще ли1ки, и3 стeкшесz воспоeмъ трисвётлую зарю2 б9іz цeркве, бGонHсныz nтцы2. Сjи бо премyдри худHжницы вс‰ научaюще невBжи знaнію душепитaтельному, и4же дёлающе мздY пріeмлемъ вёчнующую жи1знь, сегw2 рaди тёми вопіeмъ: рaдуйсz трbце є3диносyщнэй вели1ки ўгHдницы, тр0ице блажeннаz, сaвво первосэдaтелю чcтнhй, ґрсeніе чудотв0рче и3 маxjме всеизрsдный, моли1тесz њ душaхъ нaшихъ.

Ћкw вёрніи раби2 вLцэ своемY хrтY, вёрнw послужи1сте прпdбніи nтцы2, вручє1нныz талaнты ўсугублsюще премyдри, не ћкоже лэни1ви въ земли2 скрhвше. Тёмже и3 суг{быz пHчести пріeмше на нбcёхъ, бжcтвенніи їерaрси, и5мже благочести1вое собрaніе совокупи1вшесz вопіeмъ: нaши просвэти1тєли и3 ўчи1тєли, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, и3новBрныz kзhки ўкроти1те, и3 безбHжныz ґгaрzни разжени1те, бGопріsтными мlтвами вaшими, и3 спаси1те дyши нaшz.

Рaдуйсz тр0ице свzщeннаz, трbцы всесвётлое жили1ще, и4же t чрeслъ мaтернихъ прилэпи1вшесz бGу, и3 сегw2 благодaтію пaстыри бhвше словeсныхъ nвeцъ, и3 сі‰ воспитaсте на ѕлaцэ бlгочeстіz, љзhкъ џгненъ и3мyще, и4мже є3ресeй попали1сте хврaстіе, правослaвіе ўzсни1сте, и3 лю1ди сво‰ научи1сте благовёрію, и3 д0брэ престaвльшесz свzтjи во с™yю жи1знь вёчную. Тёмже сщ7eнное собрaніе, бlгочести1вій сeрбскій р0де, хвалY бGу ты2 воздaй, восп0й пёснь н0ву, и3 похвали2 свэтон0сную зарю2 мhсленнагw с0лнца, и5мже возопіeмъ: бGодухновeнни столпи2, їерaрси преwсвzщeніи б9іz цeркве, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме! Вaшими ўчє1ніи њзари1шесz бGоразyмію свётомъ, и3 спcніе ўлучи1хомъ t хrтA бGа спaса дyшъ нaшихъ.

Прес™hz живоначaльныz є3диносyщныz и3 нераздёльныz трbцы рачи1тєли бhсте, преблажeннаz тр0ице сщ7eннаz, и3 послёдоватєли и4скреннэйши, и3 с™aгw и4мене проповBдницы велеглaснэйши, њсвzщeніz главы6, t kзhка бGон0снагw, и4мже ўпраздни1сz лeсть многоб0жіz, процвэтE прaвда бGознaніz, неусhпными трудaми їерaрхwвъ преслaвныхъ, и4миже вопіeмъ: раздэлє1нныz тэлеси2, и3 совокyплєнныz д¦омъ, бGу предстоsщыz, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, прилёжнw моли1тесz сп7сти1сz нaмъ.

Слaва, глaсъ }.

ҐнтHніево: Даровaніемъ всес™aго д¦а, ўкрaшени с™jи їерaрси, проповёданіемъ б9іz сл0ва, ћкw же ќдицею t тмы2 безб0жіz, бGовёдэніz свёту ўловлsюще kзhки, и3 ћкw бlгочeстіz побHрницы непребори1ми, бGоглaснымъ kзhкомъ є3ресeй противлeніе ўпраздни1ша, и3 вс‰ научи1ша пёти, трbцу є3ди1ну непремённую, ћкw бGосл0віz трубы6 глaснэйшыz, и4миже возопіи1мъ: ґрхіерє1и честнjи, пaстыри пред0бри, сeрбстіи свэти1льницы пресвётли, с™и1телємь красото2, цeркве бlголёпіе, с™и1тели хrтHвы, трbце бGон0снаz: сaвво, ґрсeніе, и3 маxjме, м0лите сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ЦRь нбcный за человэколю1біе:

Вх0дъ, и3 прокjменъ днE. И# чтє1ніz G.

На літjи, стіхи6ры, глaсъ №. Самоглaсенъ.

ҐнтHніево: Стецeмсz нhнэ бGолюби1віи, и3 трапeзы дух0вныz насhщшесz, сего2 созывaетъ нaсъ всечcтн0е торжество2 своеS пaмzти, с™и1телей бжcтвеннаz тр0ица, и3 питі‰ предлагaютъ по прошeнію коегHждо, пріиди1те nбёдуимъ, и3 хвалY принесeмъ нaшымъ, рaдуйтесz гlг0люще, благословeнніи л0зы, мmроухaнніи гр0зды, пи1во дух0вное и3скaпающи, и3 дyши вёрныхъ людeй свои1хъ напаsющи, рaдуйтесz свэти1льницы пресвётли, зарeю бlгочeстіz вселeнную њзарsющи, рaдуйтесz всеS сeрбіи, просвэти1теліе и3 ўчи1теліе, всебlжeни їерaрси хrт0ви, с™и1тєли сaвво, ґрсeніе, маxjме, въ свёту невечeрнему ћкw престaвльшесz, со ґпcли весели1тесz, хrт0ву предстоsще пrт0лу, ходaтайствуйте ми1ръ мjру, и3 nтeчеству и3збавлeніе, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Нб7о днeсъ свhше рaдуетсz, и3 землS весели1тсz, человёкwмъ сердцA и3грaютъ, и3 всS твaрь ликовствyетъ, совершaющи нhнэ прaздникъ рaдованіz, и3 хrт0ва цeрковь красyетсz, трудaми всечcтнhхъ їерaрхwвъ хrт0выхъ, дух0внw весели1тсz, со сщ7eнными чaды свои1ми, мh же q празднолю1бцы, хвалaми почти1мъ нaшz просвэти1тєли: рaдуйсz нaша красото2 сaвво бGомyдре, и4же земноцaрственную слaву презрёвъ, любвE рaди б9іz. Рaдуйсz чудодёйственне џтче ґрсeніе, при1сными мlтвами бGу бесёдовавъ, и3 t негw2 вдaлсz є3си2 пaстырь хrт0ва стaда. Рaдуйсz цэломyдріz ст0лпе, н0вое процвэтeніе маxjме пребlжeнне. Тёмже nтцы2 сщ7eннэйши, мlтву сотвори1те, њ всёхъ прaзднующихъ всечcтн0е вaше торжество2.

Глaсъ в7.

Просвэти1тєли нaшz, просвэти1вшыz всю2 странY nтeчества своегw2, ўчeніемь ґпcльскимъ є4рєси разгнaвшыz, и3 многоб0жіz џбразъ разруши1вшыz бlгочeстіz проповёданіемъ, три2 крёпки столпи2 церк0вніи, пріиди1те сошeдшесz, q хrтон0сніи сeрбстіи лю1діе, благопохвaлимъ нaшz ўчи1тєли прем{дрыz, заблyдшымъ настaвники, tчazннымъ ўтёху, печ†льнымъ весeліе, хромы6мъ хождeніе, болsщымъ и3сцэлeніе, во мрaцэ сyщымъ свэти6ла нелє1стнаz, бGомyдріи nтцы2, бGон0сніи пaстыри, и5мже возопіи1мъ: началопaстырz хrтA ўченицы2, и5же дyшу положи1вше њ стaдэ своeмъ, и3 пріeмше ко сп7су дерзновeніе, є3мyже моли1тесz їерaрси бжcтвенніи, всебlжeнне с™и1телю сaвво бGопріsтне, ґрсeніе преwсщ7eнне, и3 маxjме мyдре, ћкw да ми1лостивъ бyдетъ нaмъ дeнь сyдный, и3 спасeтъ дyши нaшz ћкw человэколю1бецъ.

Глaсъ G.

Разyмнw разсмотри1въ ћже прех0дитъ вск0рэ, земн0е наслаждeніе, ѓбіе nтцA њстaвивъ, вкyпэ и3 цaрствіz наслёдіе, во ґfHнскую всели1лсz є3си2 г0ру, въ нeйже ѓгGльски пожи1въ, свидётельствовавъ чудесы2, б9eственнымъ мановeніемъ пaки возврати1всz toню1дуже tшeлъ є3си2, и3 благодaтію всес™aго дyха, первос™и1тель nтeчеству твоемY, сeрбстэй земли2 бhлъ є3си2, и3 всеизрsдна стzжaвъ ўченикA, ґрсeніа чyднаго мyжа желaніz, и4же тебЁ сщ7енноначaльствовавъ сaвво бGомyдрэ, и3 віногрaдъ хrт0въ є3г0же ты2 воздёлавъ, напаsше дух0вными водaми. Тёмже сщ7eннаz дв0ице со маxjмомъ слaвнымъ, хrтA бGа м0лите, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ є7.

Воструби1мъ труб0ю пёсней, воскли1кнемъ люб0вію, и3 восплeщемъ рукaми рaдующесz, во всечcтн0е торжество2 їерaрхwвъ хrт0выхъ, цaріе и3 кнsзи да стекyтсz, ликовствyюще, пaстыріе и3 ўчи1теліе, пастыреначaльника хrтA подобноревни1тєльныz пaстыри, сошeдшесz да восхвaлимъ: трисвётлую зарю2, мhсленное с0лнце возвэщaющую, ст0лпъ правослaвіz, цэвни1цу д¦а, возглашaющую бlгочeстіz пyть, и3 њбличaющую ѕлосл†внаz ўчє1ніz: nгненHсныz kзhки, попалsющыz є3ресeй тeрніе: бGодохновeнныz мyжи, пустынолю1бную добр0ту, ґрхіерeєвъ похвалY, цeркве бlголёпіе ґпcльскихъ догм†тъ тє1плыz храни1тєли, сeрбское вели1кое ўкрашeніе, си1це рцeмъ: q всес™ы їерaрси хrтHвы сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, предвари1те вск0рэ на п0мощь нaшу, вaсъ тeплэ призывaющихъ, и3 спаси1те стaдо своE t всsкихъ напaстей, мlтвами вaшими.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Гeрманово: Воструби1мъ труб0ю пёсней, прекл0ншисz бо свhше всецRS м™и дв7а, бlгословeнми вэнчавaетъ воспэвaющыz ю5, цaріе и3 кнsзи да стекyтсz, и3 цRи1цэ да восплeщутъ. Въ пёснехъ, цRS р0ждши, и5же смeртію держи6мыz пeрвэе, разрэши1ти человэколю1бнw бlговоли1вшаго, пaстыріе и3 ўчи1теліе, д0брагw пaстырz пречcтую м™рь сошeдшесz восхвaлимъ, свёщникъ златозaрный, свэтон0сный џблакъ, нбcъ прострaннэйшую, њдушевлeнный ківHтъ, nгнезрaчный вLчень пrт0лъ, маннопріeмную златнyю стaмну, затворeную сл0ва двeрь, всёхъ хrтіaнъ прибёжище. Пёснми бGоглaсными похвалsюще си1це рцeмъ: палaто сл0ва, спод0би смирeнныхъ нaсъ нбcнаго цaрствіz, ничт0же бо невозм0жно ходaтайству твоемY.

На стіх0внэ, стіхи6ры, глaсъ в7. Самоглaсенъ.

Кjими пёсненными добр0тами воспоeмъ їерaрхи гDни; раздэлє1нныz тэлеси2, и3 совокуплє1нныz дyхомъ, бGодухновє1ннаz ўстA, бжcтвєннаz велBніz всBмъ повBдающаz ћснw, покаsніz трубы6, бlгочeстіz побHрницы непребори6мыz, неруши6мыz столпи2 правослaвіz, бGонHсныz nтцы2, свzщeннэйшыz ґрхіерє1и, сє1рбскаz свэти6ла. Трbческимъ просвэщє1ннаz свётомъ, тр0ице бGомyдраz, и5хже рaди шат†ніz врагHвъ хrт0съ низложи2, и3мёzй вeлію ми1лость.

Стjхъ: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть, прпdбныхъ є3гw2.

Кjими похвaльними вэнцы2 ўвzзeмъ просвэти1тєли нaшz; и4миже ўвёдэхомъ и4стину, и3 t тмы2 свёту вознес0хомсz, ґпcлwмъ равнодётелныz бGонHсныz nтцы2, первопaстырz хrтA ўченики2, и3 смирeніz ревни1телей, їерaрхwвъ ўкрашeніе, монaхwвъ свzщеннолёпную добр0ту, трисіsнную бlгочeстіz ѕвэздY, зeмлю сeрбскую просвэщaющую ћснw. Свzти1телz сaвву, ґрсeніа, и3 маxjма. И$хже мlтвами є4рєси хrт0съ низложи2 и3мёzй вeлію ми1лость.

Стjхъ: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

К‡z похв†льныz п0чєсти принесeмъ свzти1телємъ хrтHвымъ; преиспещрє1ннымъ добродётелію, и3 ўкрашє1ннымъ бGосл0віz мyдростію, с™остію кипsщымъ, пaстырємъ с™оизбр†нымъ, бlгочeстіz ўчи1телємъ, правослaвіz насади1телємъ, њрyжникwмъ хrтHвымъ, преwсвzщє1ннымъ вели6кимъ ґрхіерewмъ нaшымъ, рэкaми д¦Hвнаz даров†ніz точaщымъ, всю2 сeрбскую странY веселsщымъ течeніємъ: сaвву, ґрсeніа и3 маxjма. И%хже рaди проти6вныz хrт0съ низлагaетъ, и3мёz вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ д7.

Весели1сz сeрбіе, со њкрeстными странaми, слaва бо гDнz на тебЁ возсіS, красyйсz нhнэ и3 ликyй, и4бо равнодётельніи дрeвле с0браннымъ въ сіHнэ, дэsнію џнэхъ ревнyюще, и4хже и3 даровaній воспріeмницы бhвше, и3 неизглаг0ланыхъ зри1тєли въ тебЁ просіsша, творsще ди6внаz, ўтверждaюще прекланsющихсz падeнію, и5мже возопіи1мъ: трисвётліи зари6 незаходи1мое возвэщaющіи хrтA с0лнце, и3 трикрёпцыи столпи2 цeркве, правослaвіz наст†вницы, бlгочє1стіz проповёдницы, с™и1телей бжcтвеннаz тр0ице, трbцэ нераздёлнэй ћкw предстоsще сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, є4йже моли1тесz, њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

При1зри на молє1ніz р†бъ твои1хъ всенепор0чнаz:

На благословeніи хлёбwвъ. Тропaрь с™hхъ, глaсъ д7.

Ћкw ґпcлwмъ є3динорaвніи2, и3 с™и1телемъ первопрест0льніи, всеS сeрбіи просвэти1теліе и3 ўчи1теліе: сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, вLку всёхъ моли1те, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость. Двaжды.

И# Бцdе дв7о: Е#ди1ножды.

И# tпyстъ. Чтeніе.

На ќтрени, На БGъ гDь. Тропaрь с™hхъ, двaжды.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Е$же t вёка ўтаeное:

По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ №:

Мjрэ живи2:

Трубы6 д¦а восхвaлимъ бGонHсныz їерaрхи, воспёвшыz пёснь бlгочeстіz, дyшы веселsщыz слhшащихъ. Тёмже тёми вопіeмъ, q свzтaz тр0ице, трbцы вeліи ўгHдницы, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, вaшу пaмzть чтyщымъ вёрнw, и3спроси1те спcніе t хrтA бGа мlтвами вaшими.

Слaва, глaсъ }.

Первопрест0льники нaшz и3 ўчи1тєли, б9eствєнныz ґрхіпaстыри, и3 просвэти1тєли, бGонHсныz nтцы2 вёрою воспои1мъ, бlговёрніи сeрбстіи нар0ди, сjи бо бlгочeстнэ живyще на земли2, духHвнаz ч†да сво‰ на твeрди правослaвнагw ўчeніz водрузи1ша, и4хже догмaты и3мyще ѓки знaменіе спасeніz, рaдующесz вопіeмъ: їерaрси бGомyдріи, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, моли1те хrтA бGа, согрэшeній прощeніе даровaти, совершaющимъ вёрнw всечcтн0е вaше торжество2.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Нбcную двeрь и3 ківHтъ, прес™yю г0ру, свётлый џблакъ, воспои1мъ, неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище, ћкw спcніе въ нeй содёzсz мЂра, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній, сегw2 рaди и3 вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у твоемY, прегрэшeній њставлeніе даровaти, бlгочcтнw покланsющымсz всес™0му ржcтвY твоемY.

По в7 стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7. Под0бенъ:

Вёрою творsщыz вaшъ прaздникъ свzщeннэйши, t бёдъ и3з8eмлете требогaтіи їерaрси, цeркве забрaло и3 бlголёпіе, тр0ице пrнобlжeннаz.

Слaва, глaсъ G.

Нhнэ рaдостнэ крестон0сніи лю1діе, состaвимъ прaздникъ, и3 винY сегw2 t чи1ста сeрдца сошeдшесz бlгопохвaлимъ, вопію1ще и3 гlг0люще, и5же бGа тeплэ возлюби1вше, и3 t негw2 мyдрости нбcныz спод0бльшесz свzтjи, и3 лю1ди сво‰ научи1сте їерaрси всебlжeнніи, слaвити трbцу є3диносyщную, цaрствующую во вёкъ вёка.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Б9eственнаz ски1ніz былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречи1стаz м™и дв7о, чист0тою ѓгGлы превозшeдшаz. Пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, њсквернeна плотски1ми прегрэшeнми, њчи1сти мlтвъ твои1хъ бжcтвенными водaми, подаю1щи чcтаz вeлію ми1лость.

Величaніе: Величaемъ вaсъ с™и1тели хrтHвы, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, и3 чтeмъ с™yю пaмzть вaшу, вh бо м0лите за нaсъ, хrтA бGа нaшегw.

По полmелeй сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрость и3 сл0во:

Премyдрости водaми напои1сте рaзумъ свzщeннэйшіи, tри1нусте земн†z свzтjи мудров†ніz, ўм0мъ всeльшесz къ нбcнымъ, и3 ћкw рёки воды2 и3зливaете бGослHвнаz ўчє1ніz, и3 напаsете жaждущыz дyшы невещeственными водaми бGознaніz. Тёмъ и3 є4рєси ўпраздни1сте бlгочeстіz гlг0ломъ, и3 ћкw правослaвіz побHрницы, и3 цeркве вели1цыи заст{пницы, пріeмше воздаsніе трудHвъ свои1хъ, безконeчное наслаждeніе, їерaрси блажeннэйшіи, моли1те хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти, прaзднующымъ люб0вію, с™yю пaмzть вaшу.

Слaва, глaсъ т0йже.

Си1лою словeсъ бжcтвенныхъ, вс‰ ѕлы6z њбы6чаи и3зкорени1сте премyдріи їерaрси, и3 бlги1ми научи1сте лю1ди сво‰ nтцы2 прехвaльніи. Тёмже и3 чудесы2 прослaвистесz t гDа, и3сцэлє1ніz и3зливaете, даров†ніz подаeте всBмъ приходsщымъ вёрою, пaстыри д0бріи, и4стины свидётєли. Тр0ице бGон0снаz, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме! Моли1тесz ко хrтY бGу, согрэшeніємъ нaшымъ њставлeніе подaти, совершaющымъ люб0вію свzт0е торжество2.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Бlгодaрственное похвалeніе д0лжнэ, ћкоже вд0ваz џна двA лє1пта, приношY тебЁ вLчце њ всёхъ даровaніихъ твои1хъ, тh бо kви1ласz є3си2 покр0въ кyпнw и3 п0мощь, напaстей и3 скорбeй при1снw мS и3з8имaющи. Тёмже ћкw t среды2 горsщіz пeщи и3збaвльсz њскорблsющихъ мS, t сeрдца взывaю ти2: бцdе помози1 ми, молsщи хrтA бGа прегрэшeній њставлeніе дaти мнЁ тs бо и3мёю надeжду рaбъ тв0й.

Степeнна, № ґнтіфHнъ, д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Стjхъ: Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Е#ђліе t їwaнна, зачaло lз.

По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра, глaсъ в7. Самоглaсенъ.

Вёрою люб0вію собери1тесz днeсъ бlгочести1ви рачи1теліе: хвалY принесeмъ спаси1телю бGу нaшему, дaвшему нaмъ бlгочeстіz ўчи1телей, и5же въ послBдніz р0ды дрeвле бhвшымъ равнодётельни бhвше. БGонHсныz nтцы2, свzщeннэйшыz їерaрхи, сє1рбскаz порождє1ніz пріиди1те да восхвaлимъ. Нaшz просвэти1тєли и3 ўчи1тєли, свzщeннаго сaвву, цaрскую џтрасль, чyднаго ґрсeніа мyжа желaніz, и3 достохвaльнаго маxjма свzщeнства похвалY, и5мже возопіи1мъ: ћкw д0брэ течeніе соверши1вше, взsстесz дyхомъ на нбcA, со ґпcли и3 їерaрхи пrт0лу слyжите гDа слaвы, къ немyже и3мyще дерзновeніе свzтjи, њ ср0дствэ своeмъ мlтву сотвори1сте, є4же свободи1тисz t раб0ты ѕловёрныхъ ґг†рzнъ, и3 сокруши1ти и4хъ вознесeнную бр0вь, и3 подъ н0ги вёрныхъ людeй nтeчества своегw2 покори1ти, ћкw да и4хъ њѕлоблeніz и3збaвльшесz, и3 въ ми1рэ бlгочeстнw пожи1вше, пaмzть вaшу прaзднуемъ, вaсъ прослaвльшаго сп7са прославлsемъ, спасaющаго дyшы нaшz.

КанHнъ бцdы на ѕ7, и3 с™hхъ на }.

КанHнъ бцdы глaсъ }, є3sже краегранeсіе сицев0е:

Слaвлю бGа во пл0ти р0ждшую.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чeрмное м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.

Сосyдъ тS њбрёте чистоты2 бцdе гDь, и3 всели1сz въ тS, всемY мjру спcніе содёла.

Заи1мствова t пречи1стыхъ кровeй твои1хъ бцdе пл0ть, б9іе сл0во,њбожи2 человёчество.

Ты2 є3ди1на бhвше жили1ще сн7а б9іz, чист0тою преб0льша є3си2 всёхъ, бцdе дв7о м™и животA.

КанHнъ с™hхъ, глaсъ №.

Їрм0съ: Хrт0съ раждaетсz, слaвите: хrт0съ съ нб7eсъ, срsщите: хrт0съ на зeмли, возноси1тесz. П0йте гDеви вс‰ землS, и3 весeліемъ восп0йте лю1діе, ћкw прослaвисz.

ХrтY t ю4ности прилэпи1вшесz с™jи чудотв0рцы, тёмъ даровaніе t негw2 пріeмше слaву с™hхъ, и3 вели1кое дерзновeніе, ходaтайствуйте дaръ хвалeніz, ћкw да почти1мъ пHдвиги и3 труды2 вaшz бGомyдріи.

Трbческимъ свётомъ просвэти1сте рaзумъ їерaрси, тёмъ земн0е мудровaніе tвeргше, ћстэсz, премyдро непреходsщагw пріsтіz трудHвъ, въ нeмже, соб0рнw рaдуетсz во слaвэ вёчнующей.

БGор0диченъ: Рaдуйсz є3ди1на р0ждшаz и3ст0чника жи1зни гDа. Рaдуйсz и3збaвльшаz є4vу t клsтвы, рaдуйсz, всемY р0ду человёческому tвeрзшаz рaй, бцdе чcтаz неискусобрaчнаz.

И$нъ канHнъ, глaсъ д7.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz дyха, и3 сл0во tрhгну цари1цэ мaтери, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

При1зри на худор0дный м0й љзhкъ тр0ице прехвaльнаz, и3 nстротY подaждь ми2, ћкw да хвалY возслeмъ гDу, вaсъ прослaвльшаго дост0йнэ.

Неисточaемаz рэкA мyдрости, nргaнъ дyха гремsщъ, и4стинное сл0во слaву б9ію повёдающее, тр0ица бhвше пrнопaмzтнаz.

Неисчeтны труды2 на земли2 в†ша, рaди людeй свои1хъ їерaрси, но воздаsніе неизглаг0ланное, но и3 даровaніе неисчeтно.

БGор0диченъ: Ўтр0бу дёвичу њсвzти1лъ є3си2 пріsтіемъ пл0ти сл0ве б9ій, и3 њбнови1лъ є3си2 вeсь р0дъ человёческій ржcтв0мъ многоми1лостиве твои1мъ.

Каfавaсіz: Tвeрзу ўстA мо‰.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 стэнA неруши1маz р0ду человёческому, пречи1стаz дв7о м™и б9іz, и3 спасeніz ходaтаица.

Твою2 дв7о п0мощь низпосли2 всBмъ рабHмъ твои6мъ, вёрою t тебЁ просsщимъ бlгодaтнаz.

Тоб0ю клsтіе всер0дное tsтсz и3 бlгословeніе даровaсz, бцdе. Тёмже тS вhну добр0тэй3 ўбlжaемъ.

БGор0диченъ: Рaдуйсz прbр0кwвъ прозрёніе рaдуйсz ґпcлwвъ проповёданіе, рaдуйсz и4нокwвъ жeзле, рaдуйсz вселeніz похвало2 и3 вLчце бцdе неискусобрaчнаz.

Глaсъ д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ, на пrт0лэ б9ествA, во џблацэ лeгцэ, пріи1де ї}съ пребжcтвенный нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва хrтE си1лэ твоeй.

Во и4стину t прeлести влечeте человёки, во свётэ бGознaніz, бGодухновeнными ўчє1ніи вaшими сщ7eннэйшіи nтцы2, си1це и3 ко спасeнію наставлsюще.

СE мhсленнаго с0лнца лучи2, возсіsютъ въ сердцA сумsщихъ, и3 послёднэйщую и4скру и3згонsетъ несогласyющуюсz предaніе с™hхъ, и5хже ўбlжaемъ ћкw тeплыz вёры поб0рники.

Нhнэ да ликyетъ прозsбшаz вaсъ всS сeрбіа, и3 да хвaлитсz ўвёнчана трудaми вaшими, бGон0сніи nтцы2, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, ю4же и3збaвите и3зъ рyкъ ґгaриныхъ чaдъ.

БGор0диченъ: Нетлённо дёвство ржcтв0мъ браконеискyснымъ, невреждeна чистотA дв7ы м™и бывaетъ, наи1тіемъ бо д¦а раждaетъ, прeжде вBкъ t nтцA рождeнное сл0во, ўжE ўбlжaемъ.

Каfавaсіz: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz д¦0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Сэдaленъ.

Kви1стесz ґпcлwмъ соoбрaзни въ послBдніz дни6, слaвни їерaрси. И$бо дадeсz вaмъ тaйны kвлeніе, благодaтію бо д¦а сказyюще рачи1тельнw всBмъ содержaніе є3S. Цэломyдрите внимaющыz гlг0лwмъ, и3 t ти1ны є3ретjческаz возводsще стaдо, пaстыри д0бри полагaющіи дyшу њ nвцaхъ, и3 tгонsете жезл0мъ бGодухновeнныхъ словeсъ мhслєнныz в0лки. Тёмже слhшасте бlг†z словесA t гDа, и3 внид0сте въ рaдость безгрёшную, ґпcльскіz ли1ки зрsще весели1тесz, трbце бGомyдраz: сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, свzти1тєли бGопріsтни, сeрбстіи ўчи1тєли, моли1те хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти, вёрнw совершaющымъ всес™0е вaше торжество2.

Слaва, глaсъ т0йже.

Вeліе дерзновeніе и4мате ко гDу преwсщ7eннэйши їерaрси, мlтвами свои1ми, ми1лостива њ р0дэ своeмъ сотвори1те бGоглаг0ливи nтцы2, ћкw да ўкрэпи1тъ мhшцу на и3новBрныz kзhки и3 сокруши1тъ и5хъ. Напaденіz, и3 наси1ліz бGомeзрскихъ и3 ѕлочести1выхъ ґг†рzнъ и3збaвитисz, ходaтайствомъ вaшимъ небоzвлeнни, ћкw да всёхъ тёхъ и3збaвльшесz бlгочcтнw въ ми1рэ живyще, лётнw вaше прaзднуемъ торжество2, бGобlжeнніи ґрхіерє1и, моли1те хrтA бGа, да ми1лостивъ нaмъ бyдетъ, и3 спасeтъ всsкагw њѕлоблeніz.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

На всsкъ дeнь и3 чaсъ чрезъ мwmсeа и3 прbр0ки, взывaетъ мS сн7ъ тв0й на покаsніе, q гпcжE вLчце! Но ѓзъ не т0кмw си1мъ но и4же ѓще кто2 и3 t мeртвыхъ востaше, не брeгу внимaти что2 ќбw бyдетъ, и3 на твоE надёюсz ѓзъ њкаsнный, т0кмw къ тебЁ со слезaми вопію2: напрaви слyхъ и3 ќмъ м0й къ призывaющему мS сн7у твоемY, да и4миже вёсть судьбaми настaвитъ мS на пyть покаsніz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи смотрeніz твоего2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ тво‰ чудесA.

Да бывaютъ нaмъ на враги2 мhслєнныz и3 ч{вственныz моли6твы тво‰ бцdе, ѓки копіE ўzзвлsющее сердцA и4хъ, къ сн7у твоемY и3 бGу нaшему.

Рsсны златhми њдёzна и3 ўкрашeна ћкw всёхъ цRS м™и nдеснyю предстои1ши бцdе, въ мlтвахъ твои1хъ поминaй нaсъ.

Шат†ніz г0рдыхъ ўпраздни2 бцdе, возми2 t рyкъ и4хъ смирє1нныz раби2 твои2 дв7о, молeбнw вопію1щихъ: спаси2 нaсъ м™и б9іz.

И$нъ.

Їрм0съ: Жeзлъ и3зъ к0рене їессeова, и3 цвётъ t негw2 хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2 хвaльный пріwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щьсz t неискусомyжныz невещeственный и3 б9е: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Вещeственною њбложeни пл0тію їерaрси, ґгaрzнское жи1тельство ведyще, посредЁ м0лвъ тишaйшее. Тёмже ти1хому и3 невещeственному свёту служaще, съ невещeственными ли1ки и3 зовeте: слaва си1ле твоeй гDи.

Щит0мъ бGодухновeнныхъ словeсъ, ўмертви1вше и3 кичeніе є4реси, и3 ст0лпъ правослaвныхъ догмaтwвъ воздви1гше ўтверди1вше, ґпcлwмъ дэлоwбрaзни сaвва, ґрсeній и3 маxjмъ. И%мже зовeмъ: њ р0дэ мlтву с™jи сотвори1те, їсмaительскагw и4га свободи1тисz.

Њбyвше нHзэ во ўгот0ваніе бlговэствовaніz є3ђльскаго мЂра, шeствующе ўчaще во и4мz nц7A, и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, и3 рaзумы просвэти1вше людeй свои1хъ, рaдующесz равноапcльни nтцы2, ћкw ўсугублsюще талaнты, ўсугублsюще и3 мздY t гDа благословeній.

БGор0диченъ: Рaдуйсz бlгоплодови1таz лозо2 дв7о, t неsже и3зрастE цвётъ хrт0съ, и3 њбожи2 пріsтіемъ пл0ти человёчества, рaдуйсz грёшныхъ ми1лостиваz моли1твеннице, рaдуйсz пристaнище њбуревaємымъ. Рaдуйсz дв7о марjе м™и б9іz, невёсто неневёстнаz.

Глaсъ д7.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz, д¦0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Витjйствующе неизречeно прекрaснаz, и3 сказyюще недомhслєннаz, дохновeніемъ прес™aгw д¦а, тайноводsще неизглаг0ланному наслаждeнію пaству свою2, и4стинни пaстыри: сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, началопaстырz хrтA ўченицы2 кротчaйши.

На гDа надeжду и3мyще с™jи, препоsсавше чрє1сла и4стиною, и3 њб0лкшесz въ брwнS прaвды, стaша проти1ву неви1димыхъ врагHвъ, взeмше побэди1тельнаz, вэнчaвшесz t всецRS хrтA бGа, вэнцы2 знаменозри1тельними, ћкw д¦а в0ини пред0бліи.

Пaче с0лнечныхъ л{чь возсіsсте житіeмъ свzтhмъ їерaрси гDни, и3 повёданіемъ б9іихъ велёній, тмY безб0жныz є4реси прогонsюще свzщeннэйшіи, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме.

БGор0диченъ: T безначaльнагw nц7A соприсyщное сл0во, нашeствіемъ д¦а с™aго, родилA є3си2 дв7о мaти. Тёмже и3 престaвиласz є3си2 є3мY, во вёчную жи1знь, њ всeмъ мjрэ мlтву принеси2, милосeрдіz вLку содёлай вLчцею.

Катавaсіа: Сэдsй въ слaвэ, на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ, пріи1де ї}съ пребжcтвенный нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва хrтE си1лэ твоeй.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Стrтeй мS мглы2, ћкw t глуб0кіz н0щи и3збавлszй, ќтреневати спод0би дyхъ м0й молю1сz, во свётэ днE повелёній твои1хъ хrтE.

Просвэти2 нaсъ повелє1ніи твои1ми гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою, тв0й ми1ръ подaждь нaмъ человэколю1бче.

Не и3мyще и3н0гw и3збавлeніz, рaзвэ тебE м™и б9іz, тебЁ м0лимсz: t всsкагw лови1тельства сохрани2 нaсъ, бцdе дв7о.

Душегуби1тєльныz стр†сти tжени2 t менE њкаsннагw, и3 чистоты2 сосyдъ мS содёлай, да порyганъ ћвитсz врaгъ м0й, њ м™и сл0ва и3 дв7о, ћкw да слaвлю тS спасaеми.

Ўкрэпи1сz на мS врaгъ м0й, и3 сладострaстіемъ бори1тъ дyшу мою2 t сегH мz и3збaви чcтаz всенепор0чнаz дв7о м™и б9іz.

И$нъ.

Їрм0съ: БGъ сhй ми1ра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща послaлъ є3си2 нaмъ: тёмъ бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, человэколю1бче.

Пrт0лъ ўкраси1сте прехвaльніи первос™и1тельства, въ странaхъ д0му своегw2 nтeчества, б9іz велBніz и3з8zвлsюще. Тёмже сугyбw прослaвлени бhвше, нетлёніемъ, и3 чудeсъ даровaніемъ, t вhшніz премyдрости б9іz, їерaрси хrт0ви премyдріи, тр0ице досточyднаz.

На высотY воздержaніz, кри1лами бжcтвенныz любвE возлетёсте требlжeнніи nтцы2, и3 зарeю просвэщeнніи нераздёльныz трbцы, ю4же ўмоли1те тр0ице свzщeннэйшаz, њ своб0дэ nтeчества своегw2: сaвво, ґрсeніе и3 маxjме.

Слaвою и3 чeстію вэнчA вaсъ сопrносyщное сл0во џ§ее, прпdбніи nтцы2, и3 даровaніемъ жи1зни вёчныz, ю4же и3спроси1те всBмъ вёрою совершaющымъ пaмzть вaшу.

БGор0диченъ: Кто2 не ўдиви1тсz слhшай ржcтво2, и3 невреждeнное дёвство, и3 не возвели1читъ бGа нaшего, и4же за и3збавлeніе всёхъ бhсть зри1мъ, и3 нhнэ є4сть, є3мyже м™и дв7а, ю4же величaемъ.

Глaсъ д7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Б9eственною благодaтію ўкрёпльшесz ўгHдницы вLчніи, побэди1теліе kви1стесz, движeніе пл0ти ўмертви1вше, ѓгGльски житіE вёдуще, первопрест0льницы бhсте лю1демъ свои6мъ, и5хже назирaюще спасaйте t всsкагw њбстоsніz, їерaрси бGомyдріи.

Вы2 бhсте с0ль земли2 nтeчества своегw2 свzти1теліе, њбуsвшую ѕловёріемъ д0бру сотвори1сте, вы2 и3 путеводи2 къ пути2 спаси1тельному, рачи1теліе хrт0ви тр0ице пречyднаz: сaвво вели1кій первопaстырю сeрбскій и3 ўчи1телю, ґрсeніе мyдрый настaвниче, маxjме свётлый бGолю1біz џбразе.

Сeрбскій р0де благочести1вый, ликyй и3 весели1сz нhнэ, чcтнyю пaмzть бGон0сныz тр0ицы, тебE роди1вшей є3ђліемъ, прaзднуй и3 принеси2 похв†льнаz вопію1щи: сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, слaво нaша и3 похвало2, и3 просвэщeніе.

БGор0диченъ: М™и дёвствуетъ, и3 дв7а, раждaетъ, nбоS бо є3стествA ўстaвы прех0дzтъ. Но и3дёже дёйствуетъ бGъ, и3зчезaетъ нeмощь, мh же земнор0дніи дивsщесz, бGа слaвимъ, тS дв7у и3 м™ръ свою2 си1льнэ возвели1чившую.

Катавaсіа: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй, ты2 бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 роди1ла є3си2 безлётнагw сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, многоми1лостиве хrтE б9е нaшъ

Въ ри1зу безстyдіz њблек0хсz nкаsнный, ни воззрёти возмогY на нбcную высотY, но тебЁ молю1сz м™и б9іz: на стезю2 настaви мS покаsніz.

Мн0жєства мои1хъ лукaвыхъ дэsній безстyдіz, њкружaютъ смирeнную дyшу мою2, t си1хъ и3збaви мS нбcнаz цари1цэ, дв7о м™и б9іz.

Њбучaхсz t младhхъ ногтeй, на вс‰каz ѕл†z дэ‰ніz, и3 њбладaша мн0ю. Нhнэ пріид0хъ въ чyвство, и3 познaхъ ћкw нелBпаz, и3 въ намёреніи є4смь каsтисz, бцdе дв7о, ты2 поспёшествуй ми2.

И$нъ.

Їрм0съ: И#зъ ўтр0бы їHну и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ, дв7у же всeльшесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее пр0йде сохрaньше нетлённу, є3г0же бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeну.

Е#ди1нъ њ бз7э стzжaвше рaзумъ, їерaрси гDни, є3динодyшнw сохрaнше красотY душeвную, є3ди1но дёлающе, є3диноwбрaзную мздY пріeмше, t є3ди1нагw въ трeхъ ли1цэхъ бGа нaшегw, є3г0же моли1те свzти1теліе всBмъ дaти спcніе.

Со сaввою почти1мъ ґрсeніа и3 маxjма, ћкw дyха всес™aго достHйнаz жили6ща, ћкw свzщеннотаи1нники гDни, и3 свэти6ла всеS сeрбіи, ћкw цeркве забрaло, и3 с™и1телємъ похвалY и3 ўкрашeніе, и3 всBмъ вBрнымъ рaдованіе.

Прє1днzz зрsще рaдующесz ћкw пріeмлемо вaмъ, не п0мнzше преходsщаz треблажeнніи. Сегw2 рaди под8eмше неисчє1тныz труды2, возвэщaюще спасeніz пyть, лю1демъ свои6мъ їерaрси преслaвніи.

БGор0диченъ: Прeйде зак0ннаz сёнь, бGъ прих0дитъ t дёвыz ўтр0бы, благодaтію своeю р0дъ человёческій t льсти1ваго прeлести свободи2. Е#мyже вопіeмъ: приснодв7ы мaтере твоеS мlтвами хrтE б9е поми1луй нaсъ.

Глaсъ д7.

Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечcтн0е совершaюще празднество2 бGомyдріи бGомaтере, пріиди1те рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Глaсу є3ђльскому повинyвшесz бжcтвенніи рачи1теліе, вели1чества слaву њстaвльше, и4го лeгкое хrт0во пріsша, џбразы смирeніz показaша, и3 высотY благор0діz на высотЁ нбcнэй њбрётше, toню1дуже зовyщымъ спcніе ходaтайствуйте, свzти1теліе: сaвво, ґрсeніе и3 маxjме незаходи6маz свэти6ла всеS сeрбіи.

Ћкw и4скрени рабы6 вовэрeніz талaнты ўсугублsюще вLцэ своемY, nтцє1въ трисвётлаz свэщA, тр0ица бGон0снаz приснопaмzтна, тёмже въ рaдость вшeдше приснопребывaющую гDа своего2, пречестнjи ґрхіерє1и и3 предстaтєли хrт0ви цeркве, сaвва со ґрсeніемъ и3 маxjмомъ слaвніи.

Нелицемёрную вёру, и3 люб0вь, непремённую надeжду и3 ўмилeніе, всен0щное стоsніе, и3 всsкое и3н0е ўмерщвлeніе пл0ти, любвE своеS рaди, собезначaльное сл0во nц7Y џ§ее свhше зрsй, и3 мздY даsніz подaвъ, ю4же и3спроси1те вопію1щымъ: рaдуйсz тр0ице бGомyдраz, б9eственное ўдобрeніе вBрнымъ, и3 свzти1телємъ вeрхъ и3 ўкрашeніе.

БGор0диченъ: Ўтэшeніе скорбsщихъ, надeждо ненадёемыхъ, печaлующихъ рaдосте, неискусомyжнаz мaти, бцdе дв7о, тS м0лимъ раби2 твои2, сокруши2 и3новёрныхъ ков†рства. Правовёрнw вёрующихъ сн7а твоегw2, и3 и4стиннw бцdу тS и3сповёдающихъ, всенепор0чнаz и3збaви, зовyщихъ тебЁ бlгодaтнаz: рaдуйсz всесвzтaz марjе м™и б9іz.

Катавaсіа: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Возбрaнной.

Ћкw бlгочeстіz проповёдателей, и3 нечeстіz њбличи1телей, бGозд†нныz столпи2 цeркве и3 забр†ла, с™и1телємъ џбразъ и3 надписaніе, бGонHсныz nтцы2 сошeдшесz восхвaлимъ: сaвву сщ7eннаго, ґрсeніа бGомyдраго и3 маxjма чyднаго. Сjи бо свэти1льницы пресвётли, незаходи1ми вшeдше свётъ бGоначaльницы, вс‰ просвэти1те зовyщыz, їерaрси преслaвніи: рaдуйсz тр0ице пречyднаz, всеS сeрбіи вели1кое ўкрашeніе.

Јкосъ: Тр0ицу свzтyю почти1мъ, во с™и1телехъ вели1кое ўкрашeніе, ћкw три2 свэти6ла цeркве б9іz, добродётелми сіsющыz, и3 просвэщaюща лю1ди сво‰ зарeю бGознaніz, и3 и3зничeніz є3ресeй и3з8 к0рене4 и3згонsющыz, и3 плоды2 бlгочє1стіz насаждаю1щыz. Врeменными вBчнаz стzжавшымъ, принесeмъ хвалY їерaрхwмъ хrтHвымъ сію2: рaдуйсz тр0ице пречcтнaz, живоначaльныz трbцы велми2 любє1знэйшаz жили1ща t млaденства бhвшаz. Рaдуйсz тр0ице пrнопaмzтнаz, є3диносyщныz трbцы непребори1ми побHрницы. Рaдуйсz тр0ице достослaвнаz, трbцы v3постaсми, бжcтв0мъ же нераздёльныz є3ди1ницы, велеглaсніи проповёдницы: рaдуйсz прпdбныхъ похвало2, сaвво равноaгGльне: рaдуйсz п0стникwвъ начертaніе ґрсeніе: рaдуйсz монaхwвъ добр0то маxjме н0вое процвэтeніе. Рaдуйсz тр0ице прехвaльнаz, на дeмwни побёду взeмшаz, пост0мъ и3 мlтвами. Рaдуйсz тр0ице бGон0снаz, къ бGу во мн0зэмъ дерзновeніи со ґрхіерeйскими ли1ки предстaвшаz. Рaдуйсz бlголёпіе бGодаровaнное хrтолюби1выz пaствы. Рaдуйсz тр0ице пречyднаz, всеS сeрбіи вели1кое ўкрашeніе.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2, попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е во вёки.

Ми1лости твоеS, чcтаz дв7о мaти, пучи1ну, и3злeй, на њкаsнную дyшу мою2 бцdе, и3 спаси1 мz на тS надёющагосz рабA твоего2, въ дeнь и3спытaніz.

Ржcтво2 твоE безсёменное, и3 дёвство невреждeнное, преднаписA дрeвле купинA неwпaльнw горsщаz, нhнэ же вещeй сбытіE ви1дzще дв7о бцdе, дивsщесz вопіeмъ: бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е во вёки.

Согрэшє1ніz мо‰ ѓзъ вёмъ, ћкw мS претzг0ша, и3 нёсть спасeніz надeжда мнЁ, но тебЁ м0лимсz бGа р0ждшей, дв7о мaти, тh мz спаси2 tчazннаго рабA твоего2, да зовeмъ ти2: бlгословeнна є3си2 бGа пл0тію р0ждшаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы бlгочeстію совоспи1танни, ѕлочести1ваго велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посреди2 плaмене стоsще поsху: nц7є1въ б9е бlгословeнъ є3си2.

Жезл0мъ ўчeніz бlгочести1вагw, в0лки входsщыz и4нудэ во њгрaду хrт0ва стaда, tгони1сте премyдри пaстыри, и3 нhнэ безбHжныz ґгaрzны, моли1твенною пaлицею tжени1те свzщeннэйши, t бGодaнныz вaмъ хrтон0сныz пaствы, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме. И$бо вeліе дерзновeніе и4мате ко вLцэ хrтY, є3мyже поeте: nц7є1въ б9е бlгословeнъ є3си2.

ГлубинY премyдрости почeрпше свzщeннэйши, t и3ст0чника присноподaтельнаго жив0тныz воды2 мyдрости, ю4же t ќстъ и3зливaете с™и1теліе гDни, нашє1ствіz є3ресeй потопи1сте, жaждущыz бlгочeстіемъ напои1сте. Тёмъ рaдующесz вопіeмъ: nц7є1въ б9е бlгословeнъ є3си2.

Правослaвіz рeвностію дыхaюще бGодохновeнніи пaстыріе, ст0лпъ ѕл0бы є3ретjческіz разори1вше, и3 въ нeмъ гнэздaющагосz врагA њбнажи1вше. Тёмъ же спасeнніи t прeлести лю1діе поsху: nц7є1въ б9е бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Рaдуйсz черт0же всесвётлый нбcнаго цRS, рaдуйсz неwбымeннагw носи1вшаz хrтA дв7о. Рaдуйсz м™и вседержи1телz неискусомyжнаz. Рaдуйсz вселeніz похвало2 и3 рaдости ходaтаице, рaдуйсz всBмъ молsщымъ ти сz ми1лости подaтельнице и3 спcніе зовyщымъ: nтцє1въ б9е бlгословeнъ є3си2.

Глaсъ д7.

Їрм0съ: Въ пeщи ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію бlгочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

Сокрyшше чє1люсти хитроплетeннаго врагA, побэдонHснаz взeмше рaдуютсz. ЃгGли вэнчaютъ главы6 вaшz вэнцeмъ возмeздіz, пaства же бGолюби1ваz съ весeліемъ поeтъ взывaюще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

Nргaни дyха пёснь соглaсную къ бGосл0вію возшумsщи, сотрzсaющи зрaкъ здaніz смертон0сныz прeлести, преб9eственнаz дyха дэйстви1тельнаz благодaть, вaсъ содёла свzти1теліе премyдри, зовyщымъ: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

ЧCтн0е днeсъ вaше совершaюще торжество2, правослaвніи же їерaрси соблюди1те t всsкіz напaсти и3 бэды2, ћкw да спасeнніи рaдующесz воспоeмъ: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: ВсецRS носи1ло рaдуйсz дв7о, бlгословeніе возврати1вшаz прeжднее человёческому р0ду, и3 рaй tвeрзшаz заключeнный чcтаz, вBрнымъ былA є3си2 пом0щница всегдA, и3 нhнэ зовyщымъ: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

Катавaсіа: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшаго, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша добродётелію препоsсавшесz, бlгочeстіz рачи1тєли џтроцы, взывaюще: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

На горЁ свzтёй прослaвльшасz, и3 купинЁ nгнeмъ пrнодв7ы мwmсeови тaйну ћвльшагw, гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

На высотЁ безстрaстіz возведи1 мz, q м™и сл0ва и3 дв7о, лежaщаго во глубинЁ стрaсти њкаsннаго, ћкw да присноблажeнныz слaвы причaстникъ kвлю1сz, зовY: гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

ГлубинA tчazніz менE погл0хну пречи1стаz, и3 душA моS г0ресть ѓда њщути2 содрогнyсz, тебЁ душaмъ спаси1телz р0ждшей. Бцdе дв7о моли1сz, t сегH мz и3збaви зовyща: гDа п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Плaмень лю1тыz и3 смертон0сныz слaдостна стрaсти, рос0ю бlгодaти твоеS погаси2 бGороди1тельнице, да постыди1тсz врaгъ м0й тоб0ю побэждeнъ бGомaти, да ликyz ѓзъ возвели1чу тS спасaемь всепётаz, и3 воспою2 съ весeліемъ: гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Чyда преестeственнагw, росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь џбразъ: не бо2 ћже пріsтъ пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь б9ествA дв7ы, въ ню1же вни1де ўтр0бу. Тёмъ воспэвaюще воспоeмъ: да бlгослови1тъ твaрь вс‰ гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Вои1стинну чyдо превeліе слhшающымъ є4сть, кaкw бGолю1біz џбразъ сaвва всесвzтhй. Вели1чества слaву и3 ски1петръ цaрствіz ни во чт0же и3мЁ. Б9eственныz любвE и3сп0лненъ и3 смирeніz ревни1тель ґfHна пости1гъ, въ нeмъ живyщымъ бЁ похвалA, и3 nтeчеству дадeсz пaстырь и4стиненъ.

Ревнyz ўчи1телю твоемY бGомyдрому сaввэ, тёмже и3 по бlжeнномъ ўспeніи є3гw2, свzщенноначaльства пrт0лъ ўкрашaz, ґрсeніе всечcтне хrт0въ їерaрше, бhлъ є3си2 свэти1ло всеS сeрбіи, сіsz лучaми добродётели, и3 бlгочeстіz проповёданіемъ, чудодёйственный пaстырю.

Ѓще и3 на послёдокъ ты2 просіsлъ є3си2 свsтостію џ§е маxjме, но дародаsніе ничи1мже мeнше дрeвнихъ, и4бо и3 ли1ку їерaршескому t бGа причтeнъ є3си2 всехвaльне, со первопaстыри с™hми зри1ши слaву є3динор0днагw t nц7A, подъ лёты бhвша и3зволeніемъ, томY мlтву принеси2 њ р0дэ.

БGор0диченъ: Прeлестію рaй затвори2 прелeстникъ діaвwлъ. Прaoц7а и3згнA дрeво запрещeнное вкуси1вшагw, но перворождeнъ t nц7A безначaльный сн7ъ, и4мже вс‰ бhсть, не терпS зрёти г0рдость лукaвагw, пріи1мъ џбразъ прельщeнагw, содёйствомъ свzтaгw д¦а, t чcтёйшіz всеS твaри дэви1ческіz твоеS кр0ви бцdе, и3 сотрE си1лу дeмwна, є3мyже воспоeмъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Глaсъ д7.

Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2, ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2 є4сть. ТогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

T ю4ности возл0жшесz цRю2 и3 вLцэ своемY, хrтY, и3сповёдающе преслaдкое и4мz є3гw2 невёдущымъ, и3 научaюще вс‰ съ весeліемъ воспёти: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Нhнэ свётитсz сeрбіа nтeчество с™hхъ и3 бlжeнныхъ свzщенноначaльникъ, благочести1вый же р0дъ рaдостнэ прaзднуетъ вaшъ прaздникъ, ґрхіерeйскаz красото2, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, и3 хвaлитсz вопіeтъ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Ли1къ с™hхъ и3 б9eственныхъ, во с™и1телехъ вели1кое ўкрашeніе, сaвву, ґрсeніа и3 маxjма, благочестнемyдренw восхвaлимъ вёрни, сjи бо ны2 правослaвными догмaты ўтверди1ша, и3 воспёти научи1ша: гDа п0йте дэлA, и3 превозн0сите є3го2 во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Бцdе пrнодв7о человёкwмъ покр0ве, твою2 всемогyщую низпосли2 рабHмъ твои6мъ, и3 сокруши2 ґг†рzнскаz стрэл‰ніz, своб0дни покажи2 смирє1нныz ны2, вои1стинну и4стинную бцdу тS и3сповёдающыz, и3 смирeннw сн7у твоемY воспэвaющыz: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz всебlжeннаz бцdе, чcтаz пrнодв7о.

Проzвлeнное на горЁ законопол0жнику во nгни2 и3 купинЁ, ржcтво2 пrнодв7ы, въ нaше вёрныхъ спcніе, пёснми нем0лчными величaемъ.

Т0йже припёвъ къ си6мъ тропарє1мъ.

БGъ гDь и3 kви1сz на земли2 плотон0сецъ, рaдуйсz дв7о неискусобрaчнаz, t твоеs бо кр0ве заи1мствова. И$мже тлS потреби1сz, и3 спcніе мjру бhсть, тS бцdе пёснми нем0лчными величaемъ.

Чистоты2 чистёйши сосyдъ тS є3ди1ну њбрёте ї}съ на земли2 бцdе, и3 ћкоже сaмъ вёсть въ тS всели1сz, содёла спасeнію дёлу рyкъ твои1хъ.

На нбcи2 ѓгGли тS ћкw м™ръ создaтелz своего2 воспэвaютъ, є4же рaдуйсz бlгодaтнаz марjе. Мh же на зeмли вопіeмъ ти2 бцdе дв7о: бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, и4мже спасeсz мjръ.

Глaсъ №.

Їрм0съ: Тaинство стрaнное ви1жу и3 преслaвное: нб7о, вертeпъ: пrт0лъ херувjмскій, дв7у: ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE невмэсти1мый хrт0съ бGъ: є3г0же воспэвaюще величaемъ.

Бlгодaть всес™aго дyха дёйствоваше ћкw nргaнwмъ благопотрє1бнымъ, внyтрь во вaсъ свzщeннэйшіи nтцы2. Тёмъ же ўстнЁ дви1жастэ, љзhкомъ ўдарsюще, и3спущaете глaсъ, и4стинное бGосл0віz ўчeніе.

Незаходи1маго с0лнца пресвBтлыz ѕвэзды2, дaстесz всeй сeрбіи. И# с™и1телемъ крaйнее зерцaло, стaду же пaстыри бGодaнни, њ ни1хъ же дyшу полагaюще, с™и1тєли гDни, сaвво, ґрсeніе и3 маxjме.

Ћкw стрэлY и3спущaете бlгочeстіz пр0повэдь, и3 сеS си1лою безъ вёсти сотвори1сте ѕломyдрствующихъ. Непребори1ми в0ини ї}съ хrт0ви, пребlжeннаz тр0ице, трbцы вели1ки ўгHдницы.

БGор0диченъ: Палaту всёхъ цRS, и3 пrт0лъ nгнезрaченъ, вси2 вёрни вёмы тS неискусобрaчнаz дв7о чcтаz. Тёмже тS нем0лчными пёснми, воспэвaюще величaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Рaзумъ нераз{мнымъ раздрaвше слэп0тствовавшій, б9eственни свzщеннонач†льницы, и3 просвэщeнъ њщути1вше, хвалeніе прин0симъ вaми просвэщeніе дaвшему нaмъ, є3ди1ному во трbцэ бGу нaшему.

Свэтон0сную пaмzть бGон0сныхъ їерaрхwвъ, сошeдшесz вс‰ сє1рбскаz племенA, торжeственнw прaзднуимъ, ћкw нaшихъ ґпcлwвъ свhше дaнныхъ: сaвву свzщeннаго, ґрсeніа чyднаго, и3 маxjма мyдраго.

Сeрбскаz пресвётлаz ѕвэздо2, њзарsющаz ќмъ и3 сердцA людeй свои1хъ лучeю бGовёдэніz, трегyбаz бGон0снаz церк0внаz красото2, їерaрхwвъ похвало2, нaше рaдованіе, ґрхіерє1и прес™и.

Трbченъ: Е#диночcтнаz слaвою, безначaльнаz трbце, нераздёльнаz бжcтв0мъ, раздэлeна же ли1цы, б9е џ§е и3 сн7е и3 дш7е, є3ди1ницу во трbцэ, и3 трbцу во є3ди1ницэ, вёрнw тS и3сповёдающыz спасaй.

БGор0диченъ: Рaдуйсz ши1ршаz нбcъ дв7о, вмёщшаz бGа во ўтр0бэ твоeй. Рaдуйсz купино2 несгарaемаz, ржcтв0мъ нетлённо сохрaншаz дёвство, рaдуйсz м™и є3мманyила бцdе.

Катавaсіа.

Свэти1ленъ,

Под0бенъ: Тіверіaдское м0ре:

Т†йнаz днeсъ д¦а трубы6, свzщє1нныz їерaрхи пёснми почти1мъ, сjи бlгочeстіz побHрницы и3 проповBдницы, є4ресь прогнaша, правослaвіе насади1ша.

Незаходи6мыz ѕвэзды2 мhсленныz твeрди, бGонHсныz nтцы2 сошeдшесz восхвaлимъ, q сeрбскій р0де крестон0сный, сво‰ ўчи1тєли и3 просвэти1тєли, сaвву, ґрсeніа и3 маxjма, ћкw nрyжники гDни.

БGор0диченъ: При1зри всепётаz бцdе, на лю1ди њѕлоблє1нныz, и3 п0мощь твою2 подaждь дв7о, и4бо мы2 немощнjи сyще, тS м0лимъ вLчце мjра.

На Хвали1те, стіхи6ры, на ѕ7, глaсъ є7. Самоглaсенъ.

ҐнтHніево: Рaдуйсz с™и1телей тр0ице бжcтвеннаz, дyха б9eственнагw бGодохновeнніи nргaни, глашaющіи пyть спасeніz бGодаровaнному стaду лю1демъ свои6мъ. БGоздaнніи столпи2 бlгочeстіz, волнє1ніz тишинY цeркве смущaющыz, сyєтнаz творsщи. Треo1стри небоковaніи мєчи2, посэкaющи ѕлосл0віz тeрніе, и3 конeчнw є4ресь и3скоренsющи. Їерaрси всес™jи: сaвво џ§е нaшъ, ґрсeніе и3 маxjме: трbцэ ћкw предстои1те съ ли1ки с™и1тєль, т0й моли1тесz премyдри, ми1ръ мjру даровaти, и3 цeрквамъ є3диномhсліе, nтeчеству же свобождeніе, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Рaдуйсz с™и1телей тр0ице бжcтвеннаz, с™и1телємъ велелёпнаz красото2, и4же бGа t ю4ности возлю1бльшаz, и3 t негw2 мн0жае возлю1блена бhвшаz. И# чcтн†z сэд†лища всес™aгw д¦а, добродётелми содёластесz свzщeннэйшіи, и3 первос™и1тєли и4стинэйши всeй сeрбіи, ю4же бlгочeстіz водaми њбагри1сте, и3 є3ретікHвъ с0нми погрузи1сте, во препод0біи и3 прaвдэ ўпaсше пaству свою2. Возшeдсте и3дёже ґпcлwвъ ликосто‰ніz, съ ни1миже ликовствyюще, ґрхіерє1и всечcтнjи, хrтA м0лите, низпослaти ўмирeніе мjру всемY, и3 цeрквамъ є3диноглaсіе, р0ду же на враги2 побёду, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Рaдуйсz с™и1телей тр0ице бжcтвеннаz, крэпч†йшаz забр†ла цeркве б9іz, неруши1маz стэно2 правослaвіz, твeрди храни1теліе є3ђльскихъ велёній, и3 и3сп0лнителіе теплёйшіи, бGопи6санныz скриж†ли, и3з8zснsющи зак0нъ н0выz бlгодaти новопросвэщeнному своемY р0ду: є3мyже ўчи1тєли є3стE и3 просвэти1тєли, nтцы2 бGон0сни. Тёмже проповBдницы покаsніz, свэтозaрное с0лнце, вели1кое сeрбское ўкрашeніе, с™и1тели хrт0ви: сaвво, ґрсeніе и3 маxjме, хrтY ћкw предстои1те со всёми свzтhми, хrтA моли1те q преwсвzщeннэйши ґрхіерє1и, подaти мjру ми1ръ, цeркви є3диномышлeніе, nтeчеству и3збавлeніе, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И$ны стіхи6ры, глaсъ }.

Чт0 тz наречeмъ пречyднаz тр0ице; свэтозaрное с0лнце, ћкw сeрбскіz р0ды бlгочeстіz лучeю просвэти1ли є3стE. Треo1стрыz и3 nгненHсныz стрёлы, сострэлsющыz во мрaцэ п†губныz є4рєси. Пребыв†ющыz сердцA, духHвныz вожди2, t печaли въ рaдость вводsщыz дyшы вёрныхъ. МнHга вaша и3менA, и3 бHльша даров†ніz, с™и1теліе слaвніи, моли1те сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Чт0 тz и3менyемъ тр0ице пречcтнaz; ќмное сіsніе д¦а, просвэщaющее ќмъ дyшу и3 сeрдце лю1демъ свои6мъ. Крати1ръ въ нeмъ же пи1во, и4мже пaству свою2 напаsете. Рaзумъ правослaвіz, трубY цeркве, трубsщую бlгочє1стнаz с™hхъ nтє1цъ пред†ніz. ЎстA премyдрости, ўчeніе бGосл0віz и3звэств{ющаz ћснw. Незаходи1мое нaше свэти1ло, сaвво ґрсeніе и3 маxjме, мнHгаz в†ша и3менов†ніz, но бHльшаz даров†ніz, моли1те сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Чт0 тz наречeмъ тр0ице прехвaльнаz; цэвни1цу, возглашaющую бlгодaти вeсну. Небошeственники, ћкw на земли2 ѓгGльски пожи1ша. БGос0бранный бжcтвенный п0лкъ, вс‰ противлsющыzсz и4стинэ ўмертви1вши. БGон0сную тр0ицу, є3диносyщную и3 нераздёльную во є3ди1ницэ трbцу, бGа нaшего бlгослови1вшыz вёрою нaмъ. МнHга вaша и3менA, но бHльшаz даров†ніz, моли1те сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ.

ҐнтHніа монaха: Во с™и1телехъ вели1кое ўкрашeніе, и3 цeркве пресвBтлыz ѕвэзды2, всеS сeрбіи просвэти1телей и3 ўчи1телей, nц7є1въ похвалA и3 вёрныхъ ўдобрeніе, бGонHсныz nтцы2, свzщє1нныz ґрхіпaстыри, вёрою q хrтоимени1ти! Вси2 сошeдшесz, бGопохвaлимъ зовyще: рaдуйсz бжcтвенный п0лче, д¦омъ с™hмъ вводи1мый, порази1вый вс‰ воюю1щыz на цeрковь гDню. Рaдуйсz бGос0бранный ли1че свzтhй, тaинственною зарeю просвэщeный, и4же прaщею бGодухновeнныхъ словeсъ ўмертви1вый г0рдагw. Рaдуйсz бGоизбрaннаz тр0ице, t ўтр0бы њсвzщeннаz бGу, но q бGобlжeнніи nтцы2: сaвво бGомyдре, ґрсeніе пречyдне и3 маxjме прехвaльне! Съ невещeственными ли1ки невещeственному пrт0лу ћкw предстои1те, прилёжну мlтву сотвори1те њ р0дэ своeмъ, є3мyже и3збaвитисz и4га безб0жныхъ ґг†рzнъ, и3 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Жив0тъ и3 нетлёніе и3 ми1ру спcніе, во ўтр0бэ твоeй носи1ла є3си2 бцdе, ґдaма дрeвнэйшаго, хrтA бGа нaшего, є3ди1на бlгословeннаz.

Славосл0віе вели1кое, глaсъ №. И# tпyстъ.

На літургjи: Бlжeнны, пёснь G-z и3 ѕ7-z на }.

Прокjменъ, ґпcла, глaсъ д7:

Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Стjхъ: НбcA повёдаютъ слaву б9ію:

Ґпcлъ ко є3врewмъ, зачaло тlє.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: ЧCтнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Е#ђліе t матfeа, зачaло №i.

Причaстенъ: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ, пр†вымъ подобaетъ похвалA.

 

Коментарисање није више омогућено.