НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји додатни

Минеји додатни

Декeмвріа з7i

Прпdбныхъ новом§нкъ паjсіа и3 ґввакyма, и3 и5же съ ни1ми, страдaвшихъ въ бёлградэ.

На вели1цэй вечeрни, Бlжeнъ мyжъ, ґнтіфHнъ №.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7, самоглaсны, прпdбномyченикwмъ:

Свzщeный и3 чyдный настA прaздникъ, свэтозарeніемъ д¦а свэтоводsщи нaсъ, сошeдшесz u5бо празднолю1бцы, достохвaльными пёсньми возвели1чимъ дв0ицу мyченикwвъ свzщeнныхъ, твeрдаго ґдамaнта и3гyмена паjсіа, и3 д0блественнаго діaкона ґввакyма, и3 пр0чій бжcтвенный соб0ръ страстотeрпєцъ, не хотsщихъ tрещи1сz хrтA, всsческихъ животA, но нyждною смeртію ўмирaюще вы6шнzz наслёдоваху.

Воспоeмъ вёрніи въ пёснехъ, мyдрагw паjсіа съ д0блимъ ґввакyмомъ, и3 пр0чее мн0жество слaвныхъ страстотeрпєцъ, не хотsщыz повинyтисz ѕлы6мъ повелёніємъ ѕлоимени1тагw мучи1телz, но твeрдою смeртію ўмирaюще, сокруши1ша свирёпство ґг†рzнъ безб0жныхъ, и3 сeрбію всю2 њзари1ша лучaми страдaній свои1хъ д0блественнэйшіи.

Пріиди1те лю1діе воспоeмъ бGовэнчaненъ п0лкъ новоzвлeнныхъ мyчєникъ, непор0чное за хrтA заколeніе, сjи бо ўмрeти произв0лиша за всsческихъ животA, и4бо въ сердцaхъ носsще цёлу бжcтвенную печaть хrт0ву, не повинyшасz ѕлоимени6тымъ ѕвёрємъ ґг†рzнскимъ, но зак0ннw пострадaвше, прaвды вэнцы2 пріsша, и3 нhнэ на небесёхъ м0лzтсz њ душaхъ нaшихъ.

И$ны стіхи6ры свzтhхъ мyчєникъ, глaсъ в7:

Мyчєницы всебlжeнніи, вельми2 хrтA возлюби1вше, страстє1мъ тогw2 мyжески ўпод0бистесz, себE сами1хъ tверг0стесz до концA, кроплeній кровeй њбагри1сте зeмлю, на дрек0лэхъ набадaеми стрaшную смeрть под8eмше безсмeртіz спод0бистесz, и3 нhнэ на небесёхъ наслаждaетесz.

Мyчєницы всехвaльніи, в0ини всеси1льнагw цRS и3 бGа, мучи1телей прещeніz и3 гр0зныz смeрти не ўбоsстесz, но бlгодeрзостнw tлучи1вшесz, потщaстесz чaшу мучeніz и3спи1ти, призывaz бжcтвенное и4мz бGа живaгw, t нег0же получи1ти слaви и3 свётлости ћвэ спод0бистесz.

Мyчєницы достослaвніи, nр{жницы всехвaльніи, хrтY вв0инившесz, и3 тогw2 люб0вію ўкрёпльшесz, ѕлочє1стыz ґг†рzнскаz tверг0сте, и3 ўмирaюще за хrтA, бlгослaвнw побёдами ўкраси1стесz, сегw2 рaди нhнэ весели1тесz въ нбcныхъ пок0ищахъ.

Слaва, глaсъ д7:

Весели1тесz нб7сA, торжествyйте на земли2 вси2 nтечестволю1бцы, дунaве и3 сaво, рёки, взыгрaйте струsми, сe бо днeсь ди1венъ ю4ноша хrт0въ, д0блественный діaконъ ґввакyмъ, не восхотёвъ tрещи1сz хrтA, и3дS крёпкw къ смeрти не ўбоsвсz и3 смертон0сный дрек0ль на рaмо носS, велеглaснw си1це поsше: нёсть вёры лyчше хrтіaнскіz. Сeрбъ хrт0въ є4сть, рaдуетсz смeрти. Стрaшный б9ій сyдъ ждeтъ и3 ґгaрzны. Вh же творитE что2 вaмъ г0дэ бывaетъ. Ск0рw и3 тyрки возмeздіе пріи1мутъ. БGъ вaмъ спорyчникъ и3 б9іz прaвда. Тёмже поругaвъ свирёпство ґгaрzнское, всели1сz во вёки въ цaрство нбcное.

И# нhнэ, предпрaзднства, глaсъ в7,

Ґндрeа пЂрскагw: Пріиди1те вси2 хrт0во ржcтво2 предпрaзднуемъ вёрнw, и3 мhсленнэ пёніе ћкw ѕвэздY предлагaюще: волхвHвъ славослHвіz, съ пaстырьми возопіи1мъ: пріи1де и3збавлeніе человёкwвъ, и3з8 дёвственныхъ ложeснъ, вBрныz призывaющее.

Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2.

На літjи, стіхи1ра хрaма и3 прпdбномyченикwвъ, глaсъ в7:

Прпdбном§нцы хrтHвы, kви1стесz ћкw бGоплетeннаz плени1ца, благодaтію дрyгъ дрyгу свzзyеми, и3 къ высотЁ восходsще, и3 ліsніемъ кр0ве зeмлю њсвzщaюще. Тёмже и3 вэнцы2 пріsсте ћвэ неувzдaеміи, и3 слaву вёчную, весeліе и3 рaдость концA не и3мyщую, и3 цaрство нбcное, со всёми страдaвшими съ вaми, съ ни1миже поминaйте нaсъ ко гDу.

Мyчєницы гDни, с0лнца свэтлёе возсіsвшіи, блистaніе страдaній вaшихъ просвэщaетъ концы2, и3 всS сeрбіа њс™и1сz ліsніемъ кр0ве вaшеz, вh бо вaшz вы6z хrтY преклони1вше, пріsсте заколeніе, и3 ћкw жє1ртвы совершє1нныz бGу принес0стесz, сегw2 рaди м0лимъ вaсъ, и3спроси1те нaмъ прегрэшeній њставлeніе.

Слaва, глaсъ д7:

Днeсь торжествyетъ правослaвнаz б0сніz, и3 вс‰ странA сeрбскаz, и3зрsднэе же тернавскаz nби1тель свzтaгw бlговёщеніz, къ си6мъ же и3 грaдъ бёлградъ, воспэвaюще вкyпэ ди1внаго ю4ношу хrт0ва, д0блественнаго діaкона ґввакyма. Торжествyетъ б0сніz, ћкw породи2 таковaго ю4ношу, торжествyетъ и3 сeрбіz, ћкw воспитA є3го2, nби1тель бlговёщеніz, ћкw њсвzти2 є3го2, грaдъ же бёлградъ, ћкw кр0вію є3гw2 мyченическою њбагрeнъ бhсть. Мh же воспэвaюще є3го2 м0лимсz, моли2 њ нaсъ, мyчениче ґввакyме, во є4же спcти1сz всBмъ нaмъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Пресвzтaz дв7о бцdе, м™и ми1лостиваz, сE прибэгaемъ къ твоeй бlгости, воздвизaюще џчи сердeцъ нaшихъ къ тебЁ, и3 колBна преклонsюще съ плaчемъ м0лимъ тS, не прeзри нaшегw воздыхaніz, и3 бyди нaмъ покр0въ и3 пом0щница въ дeнь сyдный.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ G:

Ћкоже ѕвёзды њзарsютъ вселeнную всю2, вh же положeни на высотY страдaніz њзарsете всE nтeчество вaше, сегw2 рaди вёрнw ўбlжaетесz.

Стjхъ: ЧтcнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Не поколебaша вaсъ ков†рствіz, ни мнHгаz и3скушє1ніz, но kви1стесz столпи2 непоколеби1міи, тёмже и3 побёду вёчную взsсте.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Вели1кагw бlгослaвіz спод0бистесz, хrт0ви страдaльцы, на дрек0лэхъ возвhсившесz, ћкоже дрeвле вLка на кrтЁ, и3 нhнэ моли1тесz њ спасeніи дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ ѕ7, самоглaсенъ:

Земнaгw житіS всS вмэни1сте ўмeты, ћкоже научи2 бжcтвенный пavелъ, т0кмw да ї}са пріwбрsщете. Сегw2 рaди д0блэ пострадaвше, на небесёхъ њбитaете, вэнцен0сцы великоимени1тіи.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Даніи1лъ мyжъ желaній, кaмень без8 рyки tсёченъ ви1дэвъ тS гDи: младeнца без8 сёмене рождeна пронаречE тS, и3з8 дв7ы воплощeнна сл0ва, непремённаго бGа, и3 спaса дyшъ нaшихъ.

На благословeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw и4стинніи в0ини хrтHвы, кр0тостію и3 смирeніемъ возсіsсте, и3 за хrтA д0блественнw пострадaсте, прпdбном§нцы паjсіе и3 ґввакyме, но смeрть вaша велеглaснw возвэщaетъ всBмъ: лyчше є4сть за хrтA и3 nтeчество страдaти, нeжели без8 хrтA и3 всецёлый мjръ сeй стzжaти. Двaжды.

И# Бцdе дв7о: Е#ди1ножды.

На ќтрени По шестоpaлміи є3ктеніA, и3 посeмъ Бгъ гDь, тропaрь прпdбномyченикwвъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

По № стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ №:

ХrтA пострадaвшагw стопaмъ послёдовавше, мн0гихъ рaнъ и3скушeніе пріsсте, но щит0мъ любвE и3 вёры воwружeни, не поколебaстесz мн0гихъ мyкъ приложeньми. Тёмже и3 прaвды вэнeцъ t руки2 хrт0вы пріsсте, и3 ѓгGломъ ћвэ ўпод0бившесz, слaвнw прослaвистесz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

И#з8 нетлённыz nтрокови1цы бGъ воплощaетсz, є3г0же безпл0тныхъ ли1цы трепeщуще слaвzтъ, ћкw всёхъ творцA и3 є3ди1наго непремённаго, и3 человёцы на земли2 всегдA пою1тъ воспэвaюще: гDу поeмъ, слaвнw бо прослaвисz.

По в7 стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ в7:

Свэтоzвлeнніи свэти1льницы, бжcтвенніи хrтHвы мyчєницы, струsми кровeй безб0жіz плaмень ўгаси1вше, њбнажaеми и3 рaнами сокрушaеми, непрел0жни пребhсте. Пaче хrт0вы любвE ничт0же предпочитaюще, и3 нhнэ со ѓгGлы бGу предстоsще, и3спроси1те нaмъ прегрэшeній и3збавлeніе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Г0ру тS, дв7о, преднаписA ћвэ, бжcтвенный прbр0къ даніи1лъ, тріe же џтроцы ўзрёвше плaмень њрошaющъ, пёсненнw восхвалsютъ твоего2 сн7а, ћкw зижди1телz, и3 спaса, и3 гDа.

Полmелeй.

Величaніе: Ўбlжaемъ вaсъ прпdбном§нцы, паjсіе и3 ґввакyме, и3 чтeмъ свzтyю пaмzть вaшу, наст†вницы монaхwвъ и3 собесBдницы ѓгGлwвъ.

Pал0мъ и3збрaнный:

ТерпS потерпёхъ гDа:

По полmелeи, сэдaленъ, глaсъ }:

Џбразъ мyжества показaстесz, пред8 ѕлочести1выми тyрки ћснw и3сповёдающе вёру хrт0ву, сегw2 рaди велич†йшаz страд†ніz пріsсте, но и3 вели1кое мн0жество вёрныхъ бGу привед0сте, и5же смeртію мyченическою безсмeртную слaву, кyпнw съ вaми њбрэт0ша, съ ни1миже моли1тесz њ спасeніи дyшъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Прbр0къ даніи1лъ тайнонаучaетъ пречи1стаz, и3 предживописyютъ бGомyдренніи тріE џтроцы ржcтво2 твоE, чрезъ џбразы зрsще и3з8 ўтр0бы твоеS прошeдшаго несказaннw, жизнодaвца, спaса и3 гDа.

Степє1нна, № ґнтіфHнъ, д7 глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Положи1ша тр{піz рабHвъ твои1хъ, брaшно пти1цамъ нбcнымъ.

Стjхъ: ПлHти прпdбныхъ твои1хъ ѕвёрємъ земны6мъ.

Тaже: Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе t луки2, зачaло …д.

По н7 pалмЁ, стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Прbр0чески ќбw вопіsше давjдъ во pалмёхъ: вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz. Вh же мyчєницы хrтHвы, самёми дёлы сл0во и3сполнsюще, вмэни1стесz вои1стинну ћкw џвцы заколeніz, и3 проліsвше кр0вь свою2 ћкw в0ду, внид0сте въ цaрство нбcное. Тёмже моли1тесz ко гDу, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7, и3 прпdбномyченикwвъ, глaсъ }, на ‹.

КанHнъ прпdбномyченикwвъ, глaсъ }, мирко, є3гHже краегранeсіе:

Преподобномyченики слaвлю, въ пeрвыхъ же бGор0дичнахъ:

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь возслeмъ лю1діе чyдному бGу нaшему, свободи1вшему ї}лz t раб0ты, пёснь побёдную пою1ще и3 вопію1ще: пои1мъ тебЁ є3ди1ному вLце.

Посли2 мнЁ гDи, согрэшeній мои1хъ мн0гихъ њставлeніе, и3 дaруй ми2 сл0во, ћкw да возмогY похвали1ти д0блєсти и3 страд†ніz прпdбныхъ паjсіа и3 ґввакyма.

Разжигaеміи люб0вію хrт0вою, вс‰ земн†z преwби1дэсте, прпdбном§нцы паjсіе и3 ґввакyме, тёмже и3 вэнцы2 мучeніz t десни1цы вhшнzгw пріsсте.

Е#стеств0мъ земнjи, житіeмъ же ћкw ѓгGли kви1стесz, тёмже и3 чaшу мучeніz ўсeрднw и3спи1сте, хrтA и3сповёдающе.

БGор0диченъ: М™и свzтaz, бцdе, тS nрyжіе непобэди1мое на враги2 предлагaемъ: тs бо и4мамы, всенепор0чнаz, надeжду нaшегw спасeніz.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ ћкw гDь, и3 нёсть прaведенъ ћкw бGъ нaшъ, є3г0же поeтъ всS твaрь: нёсть прaведенъ пaче тебE гDи.

Пёснь воспоeмъ nтечестволю1бцы вhшнему бGу, цэломyдреннымъ смhсломъ слaвzще, бGомyдраго паjсіа и3 д0блzго ґввакyма.

Џба кyпнw слaвzще: паjсіа и3 ґввакyма, воспэвaемъ съ ни1ми и3 мн0жество мyчєникъ, и5же не восхотёша tрещи1сz хrтA, но на дрек0лэхъ ўмр0ша за ны2.

Душaми же совершeни свzтjи, хrтA возлюби1ли є3стE пaче всёхъ, и3 ѕлочести1вый џнъ, ґгaрzнинъ, не возм0же прельсти1ти вaсъ тлённою слaвою.

БGор0диченъ: И#збaви нaсъ t нyждъ нaшихъ, м™и хrтA бGа, р0ждшаz всёхъ творцA, да вси2 зовeмъ ти2: рaдуйсz є3ди1но предстaтельство дyшъ нaшихъ.

Сэдaленъ, глaсъ }:

Nгнеп†льныz страстeй двиз†ніz ўмертви1вше воздержaніемъ прпdбніи, послёдующе стопaмъ вLце хrтY, ћкоже жeртва жи1ва и3 њсвzщeнна принес0стесz бGу, закалaємы рукaми ґгaрzнскими.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Њдержи1мы прегрэшє1ніи мн0гими чcтаz, тS предстaтельницу є3ди1ну стzжaвше дв7о, вопіeмъ бlгодaрственнw: спаси2 ны2 пресвzтaz бGоневёсто, тh бо є3си2 мjра прибёжище.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џтча, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва человэколю1бче.

Џбразъ бhли є3стE кр0тости и3 воздержaніz, но и3 непребори1ми бhсте мучи1телей прещeніємъ, сегw2 рaди прославлsемъ вaсъ страдaльцы слaвніи.

БGомeрзскихъ и3 ѕлочести1выхъ ґг†рzнъ не ўбоsстесz, но вс‰ ўвэщ†ніz и4хъ лє1стнаz tри1нусте, и3 ћкw ѓгнцы за хrтA заклaни бhсте.

Непобэди1ми kви1стесz свzтjи, свэтодaвца же бGа возлюби1сте, є3гHже си1лою ўкрэпи1вшесz, мучи1телz посрами1сте.

БGор0диченъ: Рaдуйсz пречи1стаz бцdе, ѓгGлwвъ ўдивлeніе, прbр0кwвъ пр0повэдь, и3 ґпcлwвъ немHлчнаz ўстA: моли1сz сн7у твоемY и3 бGу нaшему, да сохрани1тъ нaсъ и3 мёсто сіE, прпdбномyчєникъ молeніемъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2 свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Q непрaведнагw ўбіeніz! Њ чyднагw терпёніz, непобэди1мыхъ страдaлєцъ! И$же кр0тостію и3 терпёніемъ побэди1ша гордhню мучи1телей.

Мн0жества мyчєникъ, и4же на дрек0лэхъ за хrтA ўмр0ша, кyпнw съ паjсіемъ и3 ґввакyмомъ, воспои1мъ пaмzть гlг0люще: мyчєницы свzтjи моли1те бGа њ нaсъ.

Ўмaлили є3стE страстeй н0щь, и3 безстрaстіz дeнь пости1гли є3стE, смeрть за хrтA пріsсте д0блественнw, сегw2 рaди вопіeмъ вaмъ: моли1те бGа њ нaсъ.

БGор0диченъ: КрасотA цeркве ты2 є3си2 дв7о владhчице, царeй держaва и3 похвалA, спаси2 мёсто сіE и3 лю1ди на тS надёющыzсz, бGоневёстнаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS спасE, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3з8 глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Чи1сто kви1сz житіE вaше, даровaніемъ прес™aгw дyха, посредЁ ѕлочести1выхъ мучи1телей не ўбоsстесz, и3 нhнэ на небесёхъ при1снw весели1тесz.

Е$же во хrтЁ си1лу стzжaсте, прещeніz мучи1телей, нижE смeрти, ўбоsстесz, но ўмирaюще kви1стесz крёпльшіи мучи1телей.

Не довлёютъ ўстA человёчєска и3сповёдати пHдвиги вaшz и3 болBзни, ±же за вёру гDню мyжески претерпёсте.

БGор0диченъ: Џблаче мhсленнагw с0лнца и3 неизречeннагw, и3зс0хшую дyшу мою2 њроси2 свhше, молю1 тz и3 бyди ми2 вhну покр0въ и3 пом0щница.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Въ мЂрэхъ с™е:

Въ мjрэ сeмъ ѓгGльскимъ џбразомъ пожи1вше, житіeмъ же є3ђліе и3сполнsюще, положи1сте дyшы сво‰ за вёру и3 nтeчество, ўмирaюще kви1стесz крёпльшіи мучи1телей, сегw2 рaди прославлsемъ вaсъ, свzтjи прпdбном§нцы паjсіе и3 ґввакyме.

Јкосъ: Ѓще не вы2 свzтjи, подaсте ми2 сл0во грёшному и3 недост0йному рабY вaшему, кaкw возм0глъ бы и3зрещи2 вс‰ труды2 и3 ѕлострад†ніz в†ша. Вh бо є3стE монaхwмъ похвалA и3 ўтверждeніе, мyченикwмъ слaва и3 ўдобрeніе, и3 всBмъ вBрнымъ џбразъ бlгочeстіz и3 твeрдости. Сегw2 рaди прославлsемъ вaсъ, свzтjи прпdбном§нцы паjсіе и3 ґввакyме.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: благословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки.

И$стиннw вмэсти1лище хrтA самaго бhли є3стE, и4стиною и3 люб0вію послужи1сте бGу, є3мy же є3ди1ному вопіsли є3стE: благословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки.

К0ль мн0гое мн0жество пHдвигъ и3 болёзней вaшихъ, ±же за хrтA и3 nтeчество своE д0блественнw под8sсте, зовyще и3 вопію1ще: благословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки.

И#мyще крёпость гDню, мучи1телей свои1хъ низложи1сте, и3 сокруши1сте дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти, зовyще и3 вопію1ще: благословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки.

БGор0диченъ: Мои1хъ страстeй плaмень ўгаси2, и3 и3збaви мS льсти1вагw, ћкw препрослaвленна є3си2 во вёки.

Пёснь }.

Їрм0съ: Побэди1тєли мучи1телz и3 плaмене благодaтію твоeю бhвше, зaповэдемъ твои6мъ ѕэлw2 прилэжaще, џтроцы вопіsху: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Страд†ніz в†ша бжcтвєннаz, вои1стинну превзыд0ша похвалє1ніz, ћкw тёломъ тлённымъ дaже и3 безплHтныz враги2 побэди1сте вопію1ще: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Ласк†ніz бGомeрзскихъ ґг†рzнъ tри1нусте, взирaz на возда‰ніz с{щаz на небесёхъ, ±же хrт0съ пред8угот0ва вопію1щымъ є3мY t души2: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

ЃгGлwвъ вHинства ўдиви1шасz, и3 соглaснw прослaвиша хrтA, таков0е терпёніе даровaвшаго вaмъ, вопію1щымъ є3мY: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

БGор0диченъ: Рaдость, и3 покр0въ, и3 пристaнище нaше ты2 є3си2 бlгословeннаz, и3 тS славосл0вимъ, ћкw р0ждшую хrтA бGа нaшего: є3г0же поeмъ вс‰ дэлA ћкw гDа, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снисхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ человёкъ. Тёмже пречcтую бцdу вёрніи величaемъ.

Ви1дэвъ всеви1дzщее џко п0двиги вaшz, и3 побёдную хрaбрость на враги2, вэнчaетъ вaсъ вэнцы2 њдолёніz.

Ликyюще на небесёхъ нhнэ, непобэди1маz прпdбномyчєникъ дв0ица, соглaснw со мн0жествwмъ мyчєникъ, поминaйте и3 всёхъ нaсъ, непрестaннw вaсъ величaющихъ.

Ю$же бGъ пред8угот0ва, слaву на небесёхъ, наслёдовасте свzтjи, и4бо ѓще и3 ћкw мeртви положeни на земли2, но въ небeснаz пресели1стесz.

БGор0диченъ: Преслaвнаz бGороди1тельнице, хrтіaнъ предстaтельнице, и3зми1 ны всsкіz нyжды да тS поeмъ во вс‰ вёки.

Свэти1ленъ.

Свётлостію житіS своегw2 на земли2 возсіsсте, въ терпёніи же и3 и3сповёданіи свётльшіи нбcныхъ ѕвёздъ kви1стесz, кр0вію же вaшею грaдъ бёлградъ њсвzти1сz и3 всS странA сeрбскаz. Тёмже дост0йнw вaсъ почитaемъ, творsще чcтнyю пaмzть вaшу.

БGор0диченъ: Пресвzтaz, пребlгословeннаz м™и б9іz, не прeзри ны2 согрёшшыz, но ми1лостивнw при1зри и3 спаси2 нaсъ, разорsющи молвY и3скушeній, ћкw бGа р0ждши дв7о, твори1ти м0жеши вс‰ є3ли6ка х0щеши.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7:

Съ высоты2 просвэти1вшесz, чи1стымъ п0мысломъ и3 крёпкою с0вэстію, къ мyченическому пріид0сте и3скушeнію, не повинyстесz ѕлочести1вому мучи1телю, и3 не tверг0стесz хrтA, но біeми и3 на дрек0лэхъ набадaеми, непоколеби1ми пребhсте.

T бGа вседержи1телz крёпость вaмъ даровaна бhсть, низложи1ти всю2 крёпость ѕмjеву, прпdбном§нцы паjсіе и3 ґввакyме, хrтHвы чcтнjи nр{жницы, и5же рaнами за хrтA ўслаждaстесz, смотрsz ±же на нбcи2 бжcтвєннаz возда‰ніz, и3 слaдость неиждивyщую: є3sже на всегдA спод0бистесz.

Бжcтвєннаz витjйствуz, ґввакyме діaконе, мучи1телz посрами1лъ є3си2, и4бо прещeніz не ўбоsвсz, и3дS крёпкw къ смeрти велеглaснw пёлъ є3си2: нёсть вёры лyчше хrтіaнскіz, тёмже и3 тyрки ўдивлeни бsху. Мh же прaзднующи днeсь пaмzть твою2 м0лимъ тS, со страдaвшими съ тоб0ю, њчищeніе нaмъ и3спроси2, ћкw хrт0въ nрyжникъ.

Мyчєницы страстотє1рпцы хrтHвы, неизрэчє1нныz болBзни мyкъ мyжественнw претерпёвше, кровьми2 вaшими всю2 зeмлю њсвzти1сте, мн0жайшими же рaнами и3 болёзньми бGу всещeдрому присв0истесz, и3 нhнэ въ нбcныхъ селeніихъ д0брэ почивaете, и3 мlтвами свои1ми сп7сeніе р0ду сeрбскому и3спрошaете.

Слaва, глaсъ є7:

НастA дeнь свэтон0сный пaмzти прпdбномyченикwвъ паjсіа и3 ґввакyма, пострадaвшихъ въ бёлградэ за хrт0во и4мz, кyпнw со мн0жествомъ непребори1мыхъ мyчєникъ, и4хже нечести1вый ѕвёрь ґгaрzнскій, ўжaсною смeртію повелЁ ўби1ти, и4бо не повинyшасz є3гw2 повелёнію: tрещи1сz хrтA, но со дерзновeніемъ и3сповёдаша хrтA цRS и3 бGа. Сегw2 рaди и3 вэнцы2 побёды t негw2 пріsша, мyчєницы свzтjи, и3 мlтвєнницы њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Мн0гими прегрэшeньми самоwсуждeна сyща, и3збaви мS владhчицэ њсуждeніz, ћкw р0ждшаz судію2, и3 бGа всsческихъ всепётаz.

Славосл0віе, вели1кое. Тропaрь прпdбномyченикwвъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка:

Е#ктєніи2, и3 tпyстъ.

На літургjи: Бlжє1нна t канHна прпdбномyченикwвъ пёснь G и3 ѕ7.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Положи1ша тр{піz рабHвъ твои1хъ, брaшно пти1цамъ нбcнымъ.

Стjхъ: ПлHти прпdбныхъ твои1хъ ѕвёрємъ земны6мъ.

Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §f.

Ґллилyіа, глaсъ №: ТерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мlтву мою2.

Стjхъ: Ћкw тебЁ рaди ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь дeнь.

Е#ђліе, t матfeа, зачaло lи.

Причaстенъ: Рaдуйтесz прaведніи њ гDэ, пр†вымъ подобaетъ похвалA.

 

Коментарисање није више омогућено.