НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји додатни

Минеји додатни

Декeмвріа Gi

С™aгw свzщенномyченика гавріи1ла, патріaрха сeрбскагw.

На вели1цэй вечeрни, Бlжeнъ мyжъ, ґнтіфHнъ №. На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры на }, глaсъ ѕ7. Самоглaсны:

Безкр0вную жeртву приноси1лъ є3си2 бGу, ћкw зак0ннэйшій первопrт0льникъ сeрбскіz цeркве хrт0вы, и3 бhлъ є3си2 предстaтель теплёйшій р0да сeрбскагw, просвэщaz є3го2 свётомъ непристyпнымъ, и3 приводS всёхъ хrтY пастыреначaльнику.

Водружeнъ на кaмени твeрдыz вёры хrт0вы, никaкоже поколебaлсz є3си2 ласк†ніи беззак0нныхъ ґг†рzнъ, нижE прил0ги болёзненными, но твeрдымъ п0мысломъ и3 рaдостнымъ сeрдцемъ бlгодерзнyлъ є3си2 вои1стинну къ п0двигомъ, тёмже и3 вэнцы2 небє1сныz слaвы воспріsлъ є3си2, џтче гавріи1ле приснопaмzтне.

Крёпостію д¦0вною препоsсанъ, бGон0се џтче гавріи1ле, низложи1лъ є3си2 крёпости льсти1вагw, не ўбоsвсz мучи1тельныхъ болёзней ни нyждныz смeрти, ћже безб0жное с0нмище подви1же на тS, но со дерзновeніемъ хrтA и3сповёдалъ є3си2, и4же и3 всели1 тz въ цrтво нбcное, и3дёже ликyеши при1снw со всёми свzтhми.

И$ны стіхи6ры, глaсъ в7:

Кjими д¦0вными похвалaми восхвaлимъ бlжeннаго гавріи1ла, д0блz во с™и1телехъ, и4же бhсть пaстырь д0брый и3 ўчи1тель тeплый, но и3 страстотeрпецъ за хrтA, и4бо житіE своE м§нчески скончA, тёмъ и3 вэнцeмъ цRскимъ t бGа вэнчaнъ бhсть, и3 нhнэ на нб7си2 м0литъ њ всёхъ съ вёрою и3 люб0вію чтyщихъ с™yю пaмzть є3гw2.

Кjими достод0лжными пёсньми состaвимъ бlгопріsтенъ ли1къ, къ прославлeнію бGон0снагw nц7A гавріи1ла, правослaвіz настaвника, чистоты2 и3 бlгочeстіz ўчи1телz, д0блzгw стrтотeрпца хrт0ва, є3г0же по смeрти чудесы2 прослaви хrт0съ бGъ нaшъ, и3мёzй вeлію ми1лость.

Кjими похвaльными добр0тами ўвzзeмъ свётлаго свzщенномyченика гавріи1ла, патріaрха сeрбскагw, и4же t свои1хъ њб0лганъ бhсть, t ґг†рzнъ же непрaведнw њсуждeнъ и3 повёшенъ, сегw2 рaди нетлённое цrтво на нбcёхъ воспріsлъ є4сть, въ нeмже нhнэ рaдуzсz предстои1тъ хrтY, є3г0же м0литъ даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ }:

Пріиди1те лю1діе во свzтhй хрaмъ сeй, и3дёже днeсь возн0ситсz слaва бGу на нбcёхъ, и3 поeтсz хвалA сщ7енномyченику гавріи1лу, патріaрху сeрбскому, є3г0же ни грHзнаz прещє1ніz, ни льсти1тєльнаz ласк†ніz мучи1телева, t хrтA разлучи1ти возмог0ша, но дeрзостнw гlг0летъ къ мучи1телю: ѓзъ непови1ненъ є4смь, хrтa же гDа моегw2 не восхощY tрещи1сz д0ндеже є4смь, д0ндеже рaзумъ и3мёю. Вс‰ п0чести вaшz и3 богaтства возми1те себЁ, ѓзъ не трeбую и4хъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ЦRь нб7eсный:

Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2.

На літjи стіхи1ра хрaма, и3 свzщенномyченика, глaсъ №:

Весели1тсz днeсь цeрковь хrт0ва, торжествyетъ патріархjа сeрбскаz, пою1щи п0двиги тво‰, pалмы2 и3 каждє1ніи чтyще ќзы тво‰, чествyюще пeрсть мощeй твои1хъ, ћкw ґрwмaты мmропомaзанную, свzщeнными твои1ми страдaньми, гавріи1ле приснопaмzтне.

Люб0вію хrт0вою вельми2 горS, д0блественнw за хrтA ревновaлъ є3си2, мучи1телей прещє1ніz ни во чт0же вмэни1въ мн0гіz бэды6 претерпёлъ є3си2, послэди1 же непрaведное њсуждeніе и3 нyждную смeрть, свzщенном§ниче гавріи1ле досточyдне, но свzщeнными страдaньми твои1ми њзарsеши всю2 странY сeрбскую, и3 просвэщaеши вс‰ земны6z концы2.

Слaва, глaсъ д7:

ПреднаписA свzщeнный џбразъ свzщeнныхъ нрaвwвъ твои1хъ бGоглаг0ливый пavелъ, є3гдA речE: так0въ нaмъ подобaетъ ґрхіерeй, прпdбенъ, вёренъ, неѕл0бивъ, несквeрненъ, да си1ленъ бyдетъ во здрaвэмъ ўчeніи ўтэшaти, проти1вzщыzсz же њбличaти. Тh бо самёми дёлы сл0во сіE и3сп0лнилъ є3си2, на послёдокъ и3 нyждную смeрть воспріsвъ, всели1лсz є3си2 въ цrтво нбcное.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Вёдzще тS всёхъ бhвшихъ цRи1цу, слaвимъ тS при1снw, бGомaти всепётаz, рaдости винA былA є3си2 нaмъ, и3 весeліz и4стиннагw, бGа бо родилA є3си2, t не сyщихъ вс‰ сотв0ршаго, сегw2 рaди рaдостное пэсносл0віе со ѓгGломъ гавріи1ломъ тебЁ зовeмъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ G:

Свётомъ совершeннымъ њсіsемь, и3 ликHмъ свzщє1ннымъ сочинsемь, и3 м§нческимъ благослaвіемъ ўкрашaемь, свzщенном§ниче гавріи1ле бlжeнне, безсмeртныz слaвы спод0билсz є3си2.

Стjхъ: Прaведникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ, ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ ўмн0житсz.

Кр0токъ и3 неѕл0бивъ бhлъ є3си2, ти1хъ же и3 смиренномyдръ, и3 бжcтвенныz любвE и3сп0лненъ, при кончи1нэ же и3 м§нческими вэнцы2 ўкраси1лсz є3си2.

Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни, во дв0рэхъ бGа нaшегw процвэтyтъ.

Сіsz nдeждами, ±же t кр0вэ, џтче гавріи1ле свzщeнне, востeклъ є3си2 свётлw во с™†z с™hхъ, слaвою небeсною вэнчaемъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

С™и1тель сhй и3 пастыреначaльникъ, показaлсz є3си2 д0блественный м§никъ, тeмъ б9eственне нбcнаz наслёдовалъ є3си2, и3 нhнэ прест0лу зижди1телz въ слaвэ предстои1ши.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Подъ кр0въ тв0й, вLчцэ, вси2 земнор0дніи прибэгaюще, вопіeмъ ти2: бцdе, ўповaніе нaше, и3збaви ны2 t безмёрныхъ прегрэшeній, и3 спаси2 дyшы нaшz.

На бlгословeніи хлёбwвъ: Тропaрь, глaсъ №:

Непрaведнымъ суд0мъ њсуждeнъ бhвъ и3 повёшенъ, ћкw жeртва свzщeнна, живA и3 њдушевлeнна, вLце своемY хrтY пожрeнъ бhлъ є3си2, тёмже и3 жeртвеннику нб7сному пріsтъ бhлъ є3си2, свzщенном§ниче гавріи1ле приснопaмzтне. Двaжды.

И# Бцdе дв7о: Е#ди1ножды.

На ќтрени По шестоpaлміи, є3ктеніA и3 посeмъ БGъ гDь: тропaрь с™aгw двaжды.

Слaва, и3 нhнэ бGор0диченъ:

Гавріи1лу вэщaвшу:

По №-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ №:

Сщ7eнную nдeжду твою2 њбагри1въ кровьми2, съ нeюже вмэсти1лсz є3си2, бlжeнне, во с™†z с™hхъ, и3дёже свётлw зри1ши б9eственную свётлость трbческую, и3 м0лишисz непрестaннw њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже.

Вели6чіz тебE, всечи1стаz, сотвори2 хrт0съ бGъ нaшъ, є3г0же моли2 при1снw, возвели1чити и3 въ нaсъ богaтую ми1лость є3гw2, пренепор0чнаz вLчцэ.

По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ в7:

Пріиди1те воспои1мъ чтcнyю пaмzть свzти1телz гавріи1ла, пэсносл0вzще того2 свBтлыz п0двиги и3 борє1ніz, и4миже многоковaрственнаго врагA пребори1въ, вэнeцъ побэди2 и3сплeлъ є4сть, и3 нhнэ со ѓгGлы трbцэ предстои1тъ, ю4же м0литъ, спасти2 дyшы нaшz.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже.

И#збaви нaсъ t всёхъ напaстей, и3 t мн0гихъ собл†знъ ѕмjевыхъ и3 тмы2, всенепор0чнаz, ћже пор0ждшаz нaмъ свётъ невечeрній.

Полmелeй.

Величaніе: Величaемъ тS свzщенном§ниче свzтhй гавріи1ле, и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2, тh бо м0лиши за нaсъ хrтA бGа нaшего.

Pал0мъ и3збрaнный:

Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы:

По полmелeи, сэдaленъ, глaсъ }:

БезкрHвныz жє1ртвы бGу приноси1лъ є3си2, пострадaвъ же крёпкw, принeслсz є3си2 жeртва, нaсъ рaди пожeршемусz, є3г0же прилёжнw моли2, бGобlжeнне, џтче гавріи1ле спасти2 вс‰ люб0вію пою1щыz тS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже.

ВLчцэ дв7о чи1стаz, и3збaви нaсъ лю1тыхъ всёхъ, ўмолsющи сн7а твоего2 повёшеннаго на дрeвэ, и3 спод0би нaсъ дост0йнw њдеснyю є3гw2 стaти, є3гдA пріи1детъ во слaвэ своeй.

Степeнна, № ґнтіфHнъ, д7 глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цeркви прпdбныхъ.

Тaже: Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе t луки2, зачaло …з.

По н7 pалмЁ, стіхи1ра глaсъ ѕ7:

Пріиди1те днeсь вси2 сeрбстіи соб0ри, пёніемъ и3 пёсньми д¦0вными, достод0лжнw почти1мъ пaмzть свzщенномyченика гавріи1ла, и4же пaству свою2 многотрyднw пaслъ є4сть, вёры же рaди пострадA дaже до смeрти, и3 ко хrтY рaдуzсz пресели1сz, къ немyже возопіи1мъ: мlтвами, хrтE, ґрхіерeа твоегw2, дaруй нaмъ прегрэшeній прощeніе и3 вeлію ми1лость.

КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, и3 свzщенномyченика на }.

КанHнъ свzщенномyченика, глaсъ в7, прHта мирко, є3гHже краегранeсіе:

Д0блесть гавріи1лову чествyю, въ бGор0дичнахъ же и3 въ сэдaльнэ:

Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, въ м0ри дрeвле лю1ди настaвльшему, и3 въ нeмъ фараHна со всев0инствомъ погрузи1вшему, пёснь побёдную, ћкw прослaвисz.

Дyшу мою2, и3 сeрдце, и3 ќмъ, просвэти2, молю1сz, и3 настaви мS, приснопaмzтне бlгочeстнw пёти п0двиги тво‰.

Nдeждами, ±же t кр0ве, њблeклсz є3си2 џтче гавріи1ле, и3 во с™†z востeклъ є3си2 вэнчaемъ свётлw слaвою с™hхъ.

Бlгосл0віемъ м§нческимъ ўкрашaемь, сохранsй нaсъ, и3 вс‰ вёрою прaзднующыz твою2 пaмzть, бlжeнне.

БGор0диченъ: Прeжде тебE р0ждшагосz и3зъ nц7A, родилA є3си2, пребылa же є3си2 нетлённа, и3 по ржcтвЁ дв7а: тёмже тS и4стинную бцdу и3сповёдуемъ, препётаz.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G.

Їрм0съ: Непл0дствовавшій м0й ќмъ, плодон0сенъ, б9е, покажи2 ми2, дёлателю д0брыхъ, насади1телю благи1хъ, благоутр0біемъ твои1мъ.

ЛикHмъ свzщє1ннымъ, бlжeнне, сочинsемь, съ ни1миже њ мjрэ моли1сz хrтY, да и3збaвитъ нaсъ t всsкагw ѕлA, и3 спод0битъ цrтвіz своегw2 нб7eснаго.

Е#диносyщное сл0во проповёдалъ є3си2, є3гHже рaди м§ническую смeрть претерпёлъ, є3си2, тёмже и3 вэнeцъ слaвы t негw2 пріsлъ є3си2.

Совершeннымъ свётомъ њсіsемь, любвE бжcтвенныz и3сп0лненъ бhлъ є3си2, м§нческими же вэнцы2 ўкраси1всz, всели1лсz є3си2 въ цrтво нбcное.

БGор0диченъ: РодилA є3си2 в0лею џтчее сл0во, наи1тіемъ бжcтвеннаго д¦а, пресвzтaz дв7о мaти, ґрхіерeєвъ слaво: тёмже тS поeмъ и3 величaемъ.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Nсновaніе и3мёz въ є3ђліи, пaстырь нарeклсz є3си2 и3 с™и1тель чeстенъ, бGобlжeнне гавріи1ле, кр0вію же мучeніz себE ўкраси1лъ є3си2, и3 къ невещeственнымъ ликHмъ престaвилсz є3си2, съ ни1миже моли2 хrтA бGа, поми1ловати дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

ТебЁ прибэгaемъ вси2, м™и б9іz, и3збaви нaсъ t всёхъ напaстехъ, њчищeніе и3спроси2 нaшымъ прегрэшeніємъ, є3ди1на бо ты2 человёкwмъ є3си2 и3справлeніе.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz: разумёхъ дэлA тво‰, и3 диви1хсz, и3 возопи1хъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Твою2 пaмzть прaзднующыz вёрою сохранsй, приснопaмzтне гавріи1ле, млcтива творS хrтA бGа нaшегw.

Геeнскагw nгнS потщи1сz и3збaвити нaсъ, бGобlжeнне гавріи1ле, свётлое же жили1ще добродётелей соверши2, и3 свёта невечeрнzгw спод0би.

ЃгGльскимъ ликHмъ сочтaвсz, с™е, просвэщaеши свhше чудeсъ зарsми дyшы пою1щихъ тS.

БGор0диченъ: Ѓлчущыz лю1ди тво‰ бжcтвенныхъ бл†гъ и3сп0лни, всесвzтaz дв7о м™и, и3 не њстaви нaсъ и5же тS ўстнaми и3 душeю проповёдуемъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: МглY души2 моеS, спасE м0й, разгнaвъ свётомъ зaповэдей твои1хъ, њзари1 мz, ћкw є3ди1нъ цRь мjра.

Вёмы тS д0блественна м§нка и3 и3сцэлeній и3ст0чника, свzти1телю гавріи1ле бGомyдре, и3 цeркве ўтверждeніе.

Разжегaемь слaдостнэ хrт0вымъ желaніемъ, пл0ть покори1лъ є3си2 дyху, помaзавсz ћкw мЂромъ м§ническою кр0вію, тёмъ слaвы безсмeртныz спод0билсz є3си2.

Ї}са хrтA, t nц7A возсіsвшаго прeжде денни1цы, и3сповёдаz, пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, тёмже тS по д0лгу слaвимъ.

БGор0диченъ: Мн0гихъ прегрэшeній зн0емъ и3стazвшую дyшу мою2, прохлади2 ходaтайствомъ твои1мъ, дв7о чи1стаz, и3 њчи1сти t всsкіz нечистоты2, тh бо є3си2 вои1стинну двcтву и3 чистотЁ вмэсти1лище.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бeздна мS мн0га грэх0внаz њкружaетъ, и3 вопію2 ти2, прbр0ка подражazй: t тли1 мz гDи возведи2.

И#сп0лненъ бhвъ любвE бжcтвенныz, хrтA дeрзостнw и3сповёдалъ є3си2, и3 вэнцы2 м§нческими ўкраси1лсz є3си2.

Ласк†ніz безб0жныхъ тyркwвъ њплевaлъ є3си2, не ўбоsвсz мучи1телей, нижE смeрти, но за хrтA д0блественнw пострадaлъ є3си2.

Nгнепaльною люб0вію прилэпи1всz хrтY, ўкрэпи1лсz є3си2 дyхомъ, мучи1тельское свирёпство низложи1лъ є3си2, и3 вэнeцъ t бGа дост0йнw пріsлъ є3си2.

БGор0диченъ: И#зъ ўтр0бы твоеS вопл0щшагосz пэсносл0вzще, тS славосл0вимъ, ћкw м™рь б9ію, и3 рaдостнw вопіeмъ ти2: рaдуйсz њбрaдованнаz, препётаz.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Первопrт0льникъ и3 їерaрхъ и4стинный бhлъ є3си2, и4стинэ хrтY послёдовалъ є3си2, мучeніz вэнцeмъ и3 сщ7eнства мaстію и4стинно просіsлъ є3си2, за и4стину д0блественнw пострадaвъ, и4стинное и3 бGови1дное наслёдіе получи1лъ є3си2.

Јкосъ: Ћкw рaбъ вёрный и3 свzщeнный, вшeлъ є3си2 въ рaдость гDа твоегw2, тh бо талaнтъ вёры страдaніемъ твои1мъ многосугyбw и3зрасти1лъ є3си2, и3мёz крёпость непобэди1му, держaву неизмённу и3 непретв0рну, процвёлъ є3си2 страдaній плоды2 nби6льны, тeмъ за и4стину д0блественнw пострадaвъ, и4стинное и3 бGови1дное наслёдіе получи1лъ є3си2.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Пeщь дрeвле всегремsщую ўгаси1вый, и3 џтроки тyчею д¦0вною њроси1вый, бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Вои1стинну вeсь ликyz, бGобlжeнне гавріи1ле, съ м§нческими соб0ри рaдуzсz поeши: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

ЎмA чистот0ю и3 души2 свётлостію сіsz, kви1лсz є3си2 на земли2 хрaмъ хrт0въ, премyдрости сокр0вище, нhнэ же на нбcёхъ цaрствуеши со владhкою твaри, є3мyже поeмъ: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Чeстна пред8 гDемъ смeрть твоS вои1стинну, и4бо за хrтA пострадaлъ є3си2, не њстaви стaдо, є4же стzжaлъ є3си2 труды2 твои1ми, но моли2 ўлучи1ти дерзновeніе въ дeнь судA и3 нaмъ пою1щымъ: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Р0ждшую пл0тски мjрови свётъ и4же t свёта, свzщeнными глaсы тS добр0ту їaкwвлю поeмъ бцdе всенепор0чнаz, тh бо нaмъ є3си2 стэнA, и3 п0мощь неwбори1маz.

Пёснь }.

Їрм0съ: T не сyщихъ во є4же бhти привeдшаго сл0вомъ вс‰, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Е#динор0днаго сн7а б9іz и3сповёдалъ є3си2, є3мY є3ди1ному служи1лъ є3си2, њ нeмже непрестaннw взывaz: п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Свётомъ бGопознaніz просвэти1 мz, свzщенном§ниче гавріи1ле приснопaмzтне, да вhну хrтA слaвлю и3 глаг0лю: п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Тезоимени1те крёпости б9іz, крёпокъ бhлъ є3си2 во страдaніи, и3 смeрть под8sлъ є3си2 взывaz: п0йте и3 превозноси1те хrтA во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: КупинA, ћже прeжде проwбразовaше стрaнное тaинство ржcтвA твоегw2, неwпaльна пребhвши, пренепор0чнаz: и4бо џгнь бжcтвA родилA є3си2, и3 неwпaльна пребылA є3си2, nтрокови1це, тёмже тS вси2 р0ди поeмъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Преестeственнw пл0тію зачeншую во чрeвэ, t nц7A безлётнw предвозсіsвшее сл0во, въ пёснехъ нем0лчныхъ величaемъ вёрніи.

Вэнeцъ благодaтей положи1сz на главЁ твоeй, бGобlжeнне гавріи1ле, ћкw скончaвшему течeніе, и3 соблю1дшему вёру некрaдому, и3 прaведныхъ чи1нове краснH тz пріsша.

ЎстA, глагHлющаz беззак0ннw на тS, загради1шасz, тh же возвhшенъ на дрeво, хrтY ўпод0билсz є3си2, є3г0же моли2 да спасeтъ дyшы нaшz.

Ю#д0ль плачeвную њстaвилъ є3си2, и3 въ нбcныхъ черт0зэхъ всели1лсz є3си2, пріeмлющи же б9ію свётлость, неви1димыхъ добрHты ћвственнw смотрsеши.

БGор0диченъ: Nтрокови1це чи1стаz, м™и пренепор0чнаz, души2 моеS њѕлоблeніе и3сцэли2, и3 сeрдце ўкрэпи2, р0ждшаz преблагaго сл0ва хrтA, всёхъ ўблажaюща и3 ўкрэплsюща.

Свэти1ленъ: Трис0лнечнаго бжcтвA свётъ невечeрній просіS въ тебЁ, гавріи1ле преблажeнне, содёла тS чcтое пріsтелище б9eственныхъ даровaній, сегw2 рaди и3 всели1лсz є3си2 въ нбcныхъ черт0зэхъ, и3дёже м0лишисz њ всёхъ нaсъ.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Поeмъ тS свzщeнными глaсы добр0ту їaкwвлю, р0ждшую пл0тски мjрови и4же t свёта свётъ, просвэщaющь всю2 подс0лнечную.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }:

Чт0 тz нарекY, свzти1телю, правослaвныхъ ўтверждeніе, ћкw пастыреначaльника цeркве сeрбскіz, и4стины поб0рника, ћкw за и4стину д0блественнw пострадaлъ є3си2, свzщенномyченика, и4бо мучeніz вэнцeмъ вэнчaлсz є3си2, но ћкw предстоS прест0лу с™hz трbцы, моли1сz прилёжнw, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Чт0 тz и3менyемъ, слaвне, сщ7eнникwвъ рaдованіе, стrтотeрпцєвъ добр0ту, бlгочeстіz подaтелz, свzти1телz и4стинна и3 свzщeнна ўчи1телz, и4же кр0вію мучeніz себE ўкраси1въ, къ невещeствєннымъ престaвилсz є3си2 ликHмъ, съ ни1миже моли2 њ нaсъ хrтA бGа, поми1ловати дyшы нaшz.

Что2 тебE воспою2, бlжeннэйше гавріи1ле, ћкw kви1лсz є3си2 с™и1тель и3 м§никъ, тёмже нб7снаz б9eственне наслёдовалъ є3си2, и3 нhнэ прест0лу зижди1телz предстои1ши. Мh же воспэвaюще сщ7eнную пaмzть твою2, м0лимъ тS: моли2 њ нaсъ хrтA бGа, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ, и3 вeлію ми1лость.

Чт0 тz наречeмъ, свzщeннэйше џтче, вёмы бо тS правослaвіz столпA и3 цeркве ўтверждeніе, мучeніz пyть прошeдша, и3 пред8 безб0жными ґгaрzны, хrтA д0блественнw и3сповёдавша, тёмже м0лимъ тS, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко хrтY бGу, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ №:

Пріиди1те сeрбстіи лю1діе, рaдостенъ ли1къ состaвимъ, восхвалsюще nтцA нaшего, свzщенномyченика гавріи1ла, патріaрха сeрбскагw, кроплeніемъ чcтнhхъ кровeй свои1хъ, порфЂру цaрскую себE њбагри1вшаго, и3 вмэсти1вшагосz съ весeліемъ въ б9eственное цrтво, и3 возопіeмъ є3мY: пaстырю вёрный и3 м§ниче за вёру, моли1твениче теплёйшій моли1сz вhну хrтY бGу нaшему, њ спасeніи стaда твоегw2.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Q всеми1лостиваz мaти б9іz, застyпнице ўсeрднаz, предстaтельнице всегw2 р0да чlвёческагw, ўкрэпи2 нaсъ на дэ‰ніz б9eствєннаz, дaждь нaмъ ненавётнw нбcную шeствовати стезю2, да твои1мъ заступлeніемъ, ўкл0ншесz путeй ѕлок0зненнагw, дости1гнемъ въ нбcнаz жили6ща, и3 џбщницы бyдемъ слaвы присносyщныz.

Славосл0віе вели1кое. Тропaрь свzщенномyченика.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Гавріи1лу вэщaвшу:

Е#ктєніи2, и3 tпyстъ.

На літургjи: Бlжeнна t канHна свzщенномyченика, пёснь G-z, и3 ѕ7-z.

Прокjменъ, глaсъ }:

Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, хвалeніе є3гw2 въ цeркви прпdбныхъ.

Ґпcлъ, ко є3врeємъ, зачaло тlд.

Ґллилyіа, глaсъ в7: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Е#ђліе, t луки2, зачaло к7д.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ.

 

Коментарисање није више омогућено.