НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји додатни

Минеји додатни

Феvруaріа Gi

И$же во с™hхъ nц7A нaшегw сmмеHна, сeрбскагw ўчи1телz и3 мmрот0чца н0вагw.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Бжcтвеннагw разумёніz пріи1мъ сmмеHне сіsніе, џчи просвэти1въ твои2 с®чніи, є4реси мрaкъ tвeрглъ є3си2, правослaвіz же вёру ћкw хорyгви воздви1глъ є3си2, и3 t кнsзz тмы2 лю1ди тво‰ и3схи1тилъ є3си2, и3 бlгочeстіемъ си1хъ просвэти1лъ є3си2, твою2 пaмzть дост0йнw слaвимъ, молsще мlтвами твои1ми, ї}са чlколю1бца спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz. Двaжды.

Цrтвующагw всёми цRS хrтA, ћкw си1ленъ в0инъ, проти6вныz вёрэ низложи1лъ є3си2, и3 лю1ди тво‰ невреди1ми t си1хъ соблю1лъ є3си2, и3 всBмъ и4же въ житіи2 добродётелію џ§е nби1ленъ, ћкw мaслина многоплодови1та, вои1стинну kви1лсz є3си2: и3 нhнэ мaстію мЂра твоегw2 њсщ7aеши, твою2 пaмzть сmмеHне пою1щыz, и3 молsщыz мlтвами твои1ми ї}са чlколю1бца, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Пrнwсyщагw житіS свётлости и3 є4же со ѓгGлы пребывaніz сmмеHне воспоминaz, свётлыхъ житіS џ§е и3збэжaвъ, кrтъ тв0й воспріeмъ, распeншемусz тебE рaди, послёдовалъ є3си2, и3 въ пустhни постA течeніе соверши1лъ є3си2: нhнэ же во свётлостехъ с™hхъ весели1шисz. Тёмъ твою2 пaмzть дост0йнw слaвимъ, молsще ї}са чlколю1бца спасти2 и3 просвётити дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ є7.

Прпdбне џ§е глaсъ є3ђліа гDнz ўслhшавъ, мjръ њстaвилъ є3си2 богaтство и3 слaву въ ничт0же вмэни1въ, тёмже всBмъ вопіsлъ є3си2: возлюби1те бGа, и3 њбрsщете блгdть вёчную: ничт0же предпочти1те пaче любвE є3гw2, да є3гдA пріи1детъ въ слaвэ своeй, њбрsщете пок0й со всёми с™hми: є3гHже мlтвами хrтE сохрани2 и3 спаси2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

ТебЁ м0лимсz ћкw б9іи м™ри, блгcвeннаz моли2 њ спасeніи дyшъ нaшихъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ G.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Богaтство на земли2 рaдуzсz раздaвъ, нhнэ вeселw на небесёхъ пріeмлеши, сmмеHне воздаsніе.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть, прпdбныхъ є3гw2.

Слaву съ сн7омъ презрёвше тлённую, бжcтвенныz слaвы во вёки спод0бистесz, и3дёже нhнэ њ нaсъ моли1тесz.

Стjхъ: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ и3 возрaдуютсz:

И#збaвите nц7ы2, ко хrтY мlтвами вaшими, t всsкихъ бёдъ и3 њѕлоблeній вaшу пaмzть почитaющихъ.

Слaва, глaсъ }.

ЦRS всёхъ хrтA бGа люб0вію, дyшы сво‰ ўzзви1вше, цrтвіz красоты2 њстaвивше, ни6жнzz всS ћкw нес{щаz преминyвше, є3ђльскихъ томY послёдовали є3стE: и3 д0брэ подвизaвшесz въ пустhни, смирeніемъ и3 воздержaніемъ, бэсHвскіz полки2 ўничижи1ли є3стE, тёмже безконeчныz жи1зни спод0бившесz, съ нбcными ли1ки нhнэ весели1тесz съ ни1миже бGон0сніи nц7ы2 сmмеHне и3 сaвво, сп7сY всёхъ моли1тесz: ўмири1ти мjръ и3 спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Кр0въ тв0й бцdе дв7о, врачевство2 є4сть д¦0вное: в0нъ бо прибэгaюще t душeвныхъ нед{гъ и3збавлsемсz.

Тропaрь, глaсъ G.

Бжcтвенною бlгодaтію просвэти1всz, и3 по смeрти показyеши свётлостъ житіS твоегw2: и3сточaеши бо мЂро бlгоухaніz, притекaющымъ къ рaцэ мощeй твои1хъ: и3 лю1ди тво‰ настaвилъ є3си2 къ свёту бGоразyміz, сmмеHне џ§е нaшъ, хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

ТS ходaтайствовавшую:

Е#ктеніA, и3 tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ }, и3 поeмъ стіхи6ры, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz п0стникwвъ:

Рaдуйсz сmмеHне бlжeнне, рaзумомъ трbцы њзари1всz,и3 лю1ди тво‰ къ нeй вёрою просвэти1лъ є3си2, и3 си1лою кrтA ўкрэплsемъ. Душегуби1тельныz є4рєси низложи1лъ є3си2 и3 цRкви с™hz воздви1глъ є3си2, слaвити же вопл0щшагосz сн7а, рaвна nц7Y и3 д¦у научи1лъ є3си2, прaвдою и3 ми1лостію ўкрашazсz, и3 всёми дёлы бжcтвенными њбогащaемъ kви1лсz є3си2: и3 нhнэ со безпл0тными рaдуzсz предстои1ши, съ ни1ми же хrт0ви моли1сz, душaмъ нaшимъ подaти вeлію млcть. Двaжды.

Рaдуйсz сmмеHне бGон0се, и4стинною люб0вію ўzзви1всz, нaсъ рaди на земли2 стрaнствовавшагw, и3 t дв7ы вопл0щшагwсz хrтA бGа, цrтвіz кр†снаz преwби1дэлъ є3си2, р0да же и3 чaдъ ўчужди1всz, чlки ўдиви1лъ є3си2 ўстранeніемъ мjра, бёсы посрами1лъ є3си2 смирeніемъ твои1мъ, ѓгGльскіz ли1ки рaдости и3сп0лнилъ є3си2: съ ни1миже водворszсz, свёта и3сполнszсz б9eственнагw, и3 пребогaтагw наслаждazсz сіsніz: хrт0ви џ§е моли1сz, даровaти мjрови вeлію млcть.

Прпdбне џ§е сmмеHне досточyдне, горы2 ґfHна дошeдъ, и3 ревни1тель бhвъ въ нeй постsщымсz, ю4ношески въ стaрости подви1гсz воздержaніемъ и3 мlтвами, село2, дyшу твою2 њбнови1въ, и3 тyчами слeзными напои1въ сію2, трbческую блгdть въ нeй посёzвъ, и3 возрасти1въ, и3 крaсное тоS нhнэ kви1лсz є3си2 пріsтелище: нhнэ же рaка твоS kви1сz и3сп0лнь с™aгw д¦а. МЂро и3сцэлeніz и3зливaющи, ю4же мы2 лю1діе твои2 њбстоsще бlжeнне, мlтвами м0лимсz хrтY бGу, даровaти нaмъ вeлію млcть.

И$ны стіхи6ры њ мmроизли1тіи є3гw2, глaсъ в7. Самоглaсны:

МЂро бlгов0нно, ћкw рэкA д¦а блгdтію наводнsема, рaка мощeй твои1хъ ћвэ и3сточaетъ, и3 бэсHвъ полки2 мhсленнw погружaетъ, бlгочести1выхъ же людeй стрaсти и3 чeрность њчищaетъ, и3 дyшъ сквeрну њмывaетъ, и3 с®ца весeліемъ напаsетъ, тебЁ џ§е предстоsщихъ и3 молsщихсz ко гDу: моли1твами твои1ми и3збaвитисz дш7етлённыхъ томлeній. Двaжды.

Плотск0е роди1тельство, въ д¦0вное сыновство2 повинyвъ, твоемY сhну ю4ноши, въ стaрости послушли1въ въ пустhни сmмеHне kви1лсz є3си2. Тёмже и3 во гр0бэ, ћкw жи1въ сhй послyшалъ є3си2, послaніе є3гw2 люб0вію пріeмъ, мЂро t мощeй твои1хъ и3сточи1лъ є3си2 и4же вёрою чeрплюще богати1мсz. Тёмъ с®цA и3 дyшы њсщ7aюще, вaсъ прослaвльшагw хrтA величaемъ, ћкw ди1вна во с™hхъ свои1хъ.

И#сточи1вый в0ду и3зъ сyха кaмене, существо2 є3стествA претворszй ћкоже х0щетъ, и4же всеS твaри гDь крёпостію, и3 стэнопи1санное твоегw2 џбраза под0біе и3зъ сухaгw вaра мmроточи1во сmмеHне џ§е kви1лъ є4сть. И# ћкw дрeвле непокори1ваго ї}лz, бlгопокори6выz лю1ди тво‰ ўдивлsетъ, знaменми же и3 чудесы2 прославлsетъ предъ ни1ми, ћкw мwmсeа своегw2 ўг0дника.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Всечестнhй прaздникъ с™hz твоеS пaмzти, сmмеHне џ§е всебlжeнне, люб0вію собрaвшесz дост0йнw ўблажaюще гlемъ: рaдуйсz, бlгочeстіz начaло людeй твои1хъ, и3зъ ни1хже тeрніе є4реси и3скорени1въ, правослaвныz вёры л0зу насади1лъ є3си2. Рaдуйсz, трbцы поб0рниче, цRквей воздвижeніе, и3 ни1щихъ богати1телю. Рaдуйсz, смирeніz џбразе и3 стрaнствіz ўчи1телю, и4же текyщее цrтво tри1нувъ, п0стнически въ пустhни пожи1лъ є3си2, и3 нhнэ со ѓгGлы ў хrтA весели1шисz, къ немyже њ нaсъ съ ни1ми моли1сz, спасти1сz душaмъ нaшимъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Кто2 тебE не ўбlжи1тъ прес™az дв7о: кт0 ли не воспоeтъ твоегw2 пречcтагw ржcтвA: безлётнw бо t nц7A возсіsвый сн7ъ є3динор0дный: т0йже t тебE чcтыz пр0йде, неизречeннw вопл0щсz, є3стеств0мъ бGъ сhй: и3 є3стеств0мъ бhвъ чlкъ нaсъ рaди, не во двою2 лицY раздэлsемый, но во двою2 є3стеств{ несли1тнw познавaемый. Того2 моли2 чcтаz, всебlжeннаz, поми1ловатисz душaмъ нaшимъ.

Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz.

На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ д7.

Бlжeнъ є3си2 вои1стинну сmмеHне џ§е досточyдне, тh бо и4стинное совершeніе є3ђльски подражaвъ, богaтство раздaлъ є3си2 трeбующымъ, и3 взeмъ кrтъ тв0й бGон0се, си1мъ ўчaщему послёдовалъ є3си2, земнhми нбcнаz и3змэни1въ, тлёнными слaву нетлённую возмезди1лъ є3си2 рaдуzсz, и3 нhнэ со ѓгGльскими ли1ки, на нбcёхъ сцaрствуеши хrтY бGу: є3гHже моли2 препод0бне, всsкіz соблaзни ѕмjевы и3збaвитисz, на земли2 твою2 пaмzть творsщымъ.

Тaйными на нб7си2 блистaнми, пресвётлыz трbцы њзарsемъ сmмеHне приснобlжeнне, причaстіемъ б9іей бlгодaти выс0къ бывaеши: и3сточaеши бо на земли2 мЂро и3сцэлeніz, њбогащaz вёрою приходsщыz, но ћкw пrт0лу предстоS хrтA бGа, t негHже џ§е њбожaемъ, вёрою твою2 пaмzть творsщымъ бжcтвенную, t и3скушeній многоoбрaзныхъ моли2 и3збaвитисz, и3 спасти1сz душaмъ нaшимъ.

Разшeдшесz по земли2 ћкw и3сполни1теліе є3ђліz, nтeчество и3 р0дъ њстaвисте: nбaче, и3 по смeрти живyще, людeй свои1хъ всsчески неwстaвисте: б9іимъ бо мановeніемъ t чужестрaнствіz во сво‰ пріид0сте. Тёмже и3 цRковь б9іz вeселw м0щи вaшz пріsтъ, и3 си1ми ўкраси1вшисz рaдуетсz, мhсленнw же и3сповёдаетсz гlющи: просвэти1сz добр0та моS, пaче всsкіz лёпоты: вели1читъ слaва моS гDа, воздaвшагw ми2 дв0ицу с™yю, сhна со nтцeмъ невэстов0жды, и3 ўтверждeніе вёры, пріsтіе дост0инствъ мои1хъ: сe бо ґрхіерewвъ вели1кій вeрхъ, сaвва прехвaльный, и3 сmмеHнъ ди1вный и3 многопётый шeствіе д¦омъ на нб7сA сотв0рше, въ нёдрэхъ мои1хъ тэлeснw пaки водвори1шасz, пріиди1те праздниколю1бцы коег0ждо си1хъ вкyпэ похвaлимъ: џвагw ќбw, ћкw цrтво њстaвивша, въ пустhни пости1вшасz, смирeніемъ вознесeнна, и3 мЂро и3сточaюща. Џваго же пустhнное воспитaніе, ћкw м§нка пощeніемъ, и3 ћкw ґпcлwвъ проповёданіе, nбои1хъ и3зsщнэ труди1вшихсz, и3 во всёхъ хrтY ўг0ждшихъ. Къ немyже ћкw и3мyще дерзновeніе, м0лzтсz спасти1сz душaмъ нaшимъ.

Слaва, глaсъ є7.

Вострyбимъ труб0ю пёсней, всёхъ къ похвалeнію дост0йному, бGон0сныхъ nц7ъ нhнэ созывaюще. ЦRіе и3 кнsзи да дивsтсz, и4же всёхъ цRS и4скрєннимъ рабHмъ, и4же кнsзz тмы2, смирeніемъ низложи1ша. Пaстыріе и3 ўчи1теліе, прпdбніи же и3 п0стницы вси2 сошdешесz восхвaлимъ: nтцA u5бо, ћкw пeрвагw вёры настaвника, рэкY млcтыни, ск0рбныхъ ўтэшeніе, и3 всёхъ болsщихъ ми1лованіе. Сhна же, ћкw мlтвами бGодaнна, и3 млек0мъ пощeніz воспитaнна, и3зрsдна пaстырz же и3 ўчи1телz: џба наст†вника людeй свои1хъ, и3 тeпла къ бGу мlтвами п®ест†телz, и4хже похвалsюще, си1це рцeмъ: q nтцы2 и3 пaстыри, д0бріи, сmмеHне прпdбне, и3 сaвво сщ7eнне! Трbцэ нhнэ ћкw п®естоитE, моли1те спасти1сz дш7aмъ нaшимъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Гeрмана патріaрха: Вострyбимъ труб0ю пёсней, прекл0ншисz бо свhше всецари1ца м™и дв7а бlгословeнми вэнчавaетъ воспэвaющыz ю5. ЦRи2 и3 кн7зи да стекyтсz, и3 цRцэ да восплeщутъ въ пёснехъ цRS р0ждшую, смeртію њдержи1мыz пeрвэе, разрэши1ти чlколю1бнw бlгоизв0лившагw. Пaстыріе и3 ўчи1теліе д0брагw пaстырz, пречcтую м™рь сошeдшесz да восхвaлимъ. Свёщникъ златозaрный, свэтон0сный џблакъ, нб7съ прострaннэйшу, њдушевлeнный же ківHтъ, nгнезрaчный вLченъ пrт0лъ, маннопріeмную златyю стaмну, заключeнную сл0ва двeрь. Всёхъ хrтіaнъ прибёжище, пёснми бGоглаг0ливыми похвалsюще си1це рцeмъ: палaто сл0ва, спод0би смирeнныхъ нaсъ нбcнагw цrтвіz, ничт0же бо невозм0жнw ходaтайству твоемY.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Нбcныхъ крас0тъ сіsніемъ, разyмнw џ§е просвэщaемь, вс‰ ±же на земли2 кр†снаz њстaвивъ, и3 за вс‰ хrтA стzжaвъ: тёмъ свётлую твою2 пaмzть пёснми слaвимъ, и3 тв0й гр0бъ с™hй вёрою њблобызaимъ, молsщесz, мlтвами твои1ми ко гDу, получи1ти животA вёчнагw свётлости.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Пришeствіемъ с™hхъ мощeй твои1хъ, n§ество твоE њбогати1сz, и3 свётлаz цRковь твоS си1хъ пріeмши, и3 мmроподaтельны и4хъ и3мyщи краси1тсz, и3 всS вёрныz созывaетъ, свэтон0сную и3 с™yю пaмzть твою2 прaздновати, тaйнw къ ни1мъ гlющи: струи2 и3сцэлeніz, мЂро почерпи1те; вёру, ћкw вёрнw даю1ще приходsщымъ, празднолю1бцы пріими1те.

Стjхъ: ЧCтнA п®е гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Прbр0ческаz словесA совершaемаz ви1дzще, гlемъ: првdницы во вёки живyтъ, t тебE хrтE воздаsніемъ: сe бо nц7ъ съ сhномъ, и3 по смeрти пaче животA хвали1ми. Џвъ ќбw мЂро и3сточaz kви1сz: џвъ же цёлъ и3 неразруши1мъ бlгоухaетъ, џба tгонsща дyхи лукaвствіz, t тебE прославлsема свhше: џба чудесы2 ўдивлsема, си1лою твоeю.

Слaва, глaсъ G.

Бlгочeстіz и4стинныz проповёдники, и3 цRкве пресвётлыz ѕвэзды2, сmмеHна пeрвагw вёры поб0рника, сaвву же и4стиннагw ўчи1телz, и3 служи1телz є3ђліа, и3 сказaтелz хrт0выхъ сщ7eнныхъ тaинъ, nбои1хъ пёснми похвaльными почти1мъ. Сjи бо пaче с0лнца просіsша въ вёрнэй твeрди, ћкw лучaми ўчeніемъ, въ н0щи невёдэніz сyщихъ возвед0ша. Сjи плeвелы ѕлочeстіz и3стерзaвше, бlгочeстіемъ лю1ди сво‰ возрасти1ша. И# богaтую правовёріемъ ни1ву воздёлаша. Сjи и4стиннагw віногрaда хrт0ва гр0здъ зрёлъ, и4стинную вёру, на стeбліzхъ чaдъ свои1хъ н0сzтъ: є3г0же вёрніи kдyще, съ весeліемъ стецeмсz къ ни1мъ, молsщесz: сmмеHне бGон0се, сaвво сщ7eнне, сeрбскаz похвало2 и3 ўдобрeніе: пaстыріе и3 ўчи1теліе, пeрвагw пaстырz и3 ўчи1телz хrтA моли1те: душaмъ нaшимъ подaти вeлію млcть.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Безъ сёмене t б9eственнагw д¦а, в0лею же џ§ею, зачaла є3си2 сн7а б9іz: t nц7A безъ м™ре прeжде вBкъ сyща, нaсъ же рaди, и3зъ тебE безъ nц7A бhвша, пл0тію родилA є3си2, и3 мLнца млек0мъ питaла є3си2: тёмже не престaй моли1ти и3збaвитисz t бёдъ дш7aмъ нaшимъ.

На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь, глaсъ G.

Бжcтвенною бlгодaтію просвэти1всz, и3 по смeрти показyеши свётлость житіS твоегw2: и3сточaеши бо мЂро бlгоухaніz, притекaющымъ къ рaцэ мощeй твои1хъ: и3 лю1ди тво‰ настaвилъ є3си2 къ свёту бGоразyміz, сmмеHне џ§е нaшъ, хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію млcть.

И# Бцdе дв7о:

На ќтрени, На БGъ гDь, тропaрь с™aгw двaжды, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

По №-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости и3 сл0во:

Млcтва бGа, млcтію себЁ џ§е ўстр0ити хотS, млcтивъ стzжaлъ є3си2 рaзумъ, и3 млcтивнw ни1щыz ўщeдрилъ є3си2: нестоsщимъ богaтствомъ смhсленнw, во вёки недви1жимое и3скупи1лъ є3си2: є4же нhнэ воспріeмлz рaдуешисz, сmмеHне бGон0се, и3 всебlжeнне: моли2 хrтA бGа, прегрэшeній прощeніе даровaти, чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безсёменнw р0ждшую бGа пл0тію, вси2 бlжи1мъ р0ди чlчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS б9ествA, и3 ћкw мLнца млек0мъ питaеши зижди1телz и3 гDа. Тёмъ ѓгGльскій и3 чlческій р0дъ дост0йнw слaвимъ всес™0е ржcтво2 твоE и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти, покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

Ќтро бlголёпнw возсіsвъ лю1демъ твои6мъ, тмY глуб0кую є4реси tгнaвъ џ§е, и3 дyшы и4хъ просвэти1лъ є3си2 вёрою. Тёмже цRковь твоS свэтозaрнаz, м0щи тво‰ и3мyщи, поeтъ днeсь свэтон0сную твою2 пaмzть сmмеHне, хrтA величaющи. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Настaви ны2 на пyть покаsніz, ўклонsющіzсz пrнw къ безпyтіемъ ѕHлъ, пребlгaгw прогнёвающыz гDа, неискусобрaчнаz блгcвeннаz мRjе, прибёжище tчazнныхъ чlкwвъ, б9іе пребывaніе.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Прем®сть и3 сл0во:

Міродержaніz и3 мjрскихъ крас0тъ ћкw с0ніz льстsщаz њстaвивъ, и3 во ґfHнстэй пустhни съ сн7омъ всели1всz, и3дёже словeсное стaдо гDви собрaвше, и4мже и3 всесвётліи свэти1льницы kви1стесz смирeніемъ проходsще. Тёмже люб0вію восхвалsюще, величaемъ и3сх0дную всес™yю вaшу пaмzть, молsщесz бGон0сніи nтцы2, сaвво и3 сmмеHне хrтY бGу, пaству вaшу въ ми1рэ, и3 сою1зэ любвE сохрани1ти.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

T трbцы є3ди1нагw преестeственнw зачeнши дв7о, и3 чyднw сегw2 породилA є3си2 пaче сл0ва и3 мhсли, и3 џбщнw б9eственнагw є3стествA ўстр0ила є3си2 чlвёческое є3стество2, дрeвле и3згнaнное. Тёмже сошeдшесz, ржcтв0мъ твои1мъ вси2 спaсшіисz всенепор0чнаz, твои1мъ словесeмъ послёдующе д0лжнw тS ўблажaемъ: молsще хrтA бGа прегрэшeній њставлeніе даровaти, вёрою тS слaвzщымъ м™рь є3гw2.

Тaже степeнна, №-й ґнтіфHнъ, д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть, прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе t матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7. Самоглaсна:

ВозсіS днeсь преслaвнw, всесвётлаz твоS сmмеHне пaмzть, созывaющи нaсъ празднолю1бцєвъ, къ похвалeнію во слaвэ хrтA бGа нaшегw: и4же прири1щуще къ рaцэ мощeй твои1хъ, мmроисцэлeніz дaры пріeмлемъ. Но ћкw и3мёz дерзновeніе, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшимъ.

КанHнъ прес™hz бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, глaсъ }. И# с™aгw двA канw6на, на }.

КанHнъ с™aгw, глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ли1цы ї}льтестіи невлaжными стопaми п0нтъ чeрмный и3 влaжную глубинY прогнaвше, всаdники трістaты враги2 ви1дzще въ нeй погружeны, съ весeліемъ поsху: пои1мъ бGу нaшему ћкw прослaвисz.

Fесвjтzнина рeвностію, ст{дныz є4рєси потреби1лъ є3си2: съ ни1миже ко хrтY, мlтвами твои1ми ст{дныz мо‰ п0мыслы потреби1ти моли1сz. Ћкw да возмогY дерзновeннw похвали1ти тS сmмеHне бGон0се пrнобlжeнне.

Е#гдA сіsніемъ прес™hz трbцы прпdбне џ§е њзари1всz, є4реси мрaкъ њстaвивъ, лю1ди тво‰ возвeлъ є3си2 t тмы2 невёдэніz, во свётэ бGоразyміz, сmмеHне бGон0се, и3 пrноблажeнне.

Њ бз7э вёрою возмогaz, є3ретjческое шатaніе низложи1лъ є3си2, и3 р0гъ вёрныхъ цRкве вознeслъ є3си2, хrтA nц7Y сн7а є3диносyщна, и3 д¦у равночeстна, трbцу нераздэли1мую во є3ди1номъ бжcтвЁ лю1ди тво‰ чести2 научи1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Добр0тою блгdти преукрашeннаz бGорaдованнаz, џ§ее сл0во пл0тію ћвльшеесz, за бlгосeрдіе неизречeнное, пaче ўмA и3 сл0ва блгcвeннаz родилA є3си2: пребhвши дв7ою по ржcтвЁ несквeрнаz.

Другjй канHнъ с™aгw њ мmроизли1тіи, глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Посёченный несэк0магw пресэчE, и3 ви1дэ с0лнце зeмлю, ю4же не ви1дэ: лю1таго врагA водA потопи2, и3 непроходи1мое пр0йде ї}ль. пёснь же воспэвaшесz: гDеви пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Сл0во рaзума подaждь ми2 безначaльне сл0ве: и4маши бо богaтство млcрдіz, безчи1сленныхъ твои1хъ судeбъ, да и3 ѓзъ душeвнагw мрaка и3збёгнувъ, сквeрну же ўмA њчи1стивъ, дост0йно воспою2 твоегw2 ўг0дника.

БGосвётла тS свэти1льника познaхомъ, свётомъ бGоразyміz лю1ди тво‰ сmмеHне џ§е њзари1вша, и3 тмY є4реси tгнaвша пeрвэе: нhнэ же мЂромъ мощeй твои1хъ всS њбlгоухaеши. Тёмъ свэтон0сную твою2 пaмzть прaзднуемъ.

И#справлeніемъ вёры џ§е просіsвъ, рэкY млcтыни и3зъ сeрдца твоегw2 ни1щымъ и3сточи1лъ є3си2, tню1дуже мЂра и3ст0чники и3зливaеши: и4хже струи6 веселsтъ грaдъ б9ій, твою2 цRковь: въ нeйже твою2 пaмzть прaзднуемъ.

Рaка мощeй твои1хъ сmмеHне, клaдzзь kви1сz и3сцэлє1ніz, и3сточaющи мЂро бlгоухaніz: и4мже с®це моE њмhй молю1сz ти2, бlгоухaніе показyz хrтY, и3 ќмъ м0й њбвесели2, твою2 свэтон0сную пaмzть воспэвaти.

Ћкw двA свэти6ла вёрою лю1ди сво‰ просвэти1сте, чудeсными блистaнми, сл0ва проповёданіемъ, мрaкъ є4реси t ни1хъ tгнaвше: и3 нhнэ погaнъ нах0да, и3 всsкіz ск0рби, мlтвами вaшими сaвво и3 сmмеHне си1хъ и3збaвите.

БGор0диченъ: ЦRковь пресвётлую б9ію вёдый тS, всёхъ твaрей вои1стинну вhшшую, сmмеHнъ тв0й ўг0дникъ бGомaти, свётлу на земли2 цRковь, во твою2 слaву воздви1же чcтаz: въ нeйже чcтыми глaсы, бlжaщыz тS сп7сaй.

Катавaсіz, по ўстaву.

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію, и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю џ§ею v3постaсною мyдростію хrтE: нёсть бо с™ъ, пaче тебE чlвэколю1бче.

Њ бlгочeстіи зави1димъ, брaтнею нeнавистію въ темни1цэ затворsешисz: и3дёже џбразомъ м§ника геHргіz, ѓгGлъ џ§е kвлsетсz ти2, т‰жкіz њк0вы t тебE растерзaz, и3 t смертон0сныz ћмы сmмеHне и3зведe тz.

Суемyдренный плaча дост0инъ, њ твоeй любви2 негодyz, кaинъ нрaвомъ, пaки ўби1ти тS покуси1сz, мн0жество и3ноплемeнныхъ на тS совокупи1въ. И$хъ же њ гDэ возмогaz, копіE њбращaz сmмеHне низложи1лъ є3си2.

И$же на тS сBти ўгот0вавъ, въ ни1хъ под0бнw ўвzзaеть, бGу мeсть свою2 на нeмъ tдaвшу: и3 ћкоже дрeвле м0ремъ фараHна, и3 сего2 рёчными водaми потопи2, тебE џ§е прославлsz дост0йнw, ћкw на негw2 ўповaвша.

БGор0диченъ: Е#ди1на ты2 пор0ка непричaстна, и3 сквeрны не и3мyщи дв7о чcтаz, пок0ище же пaче kви1ласz є3си2 нбcныхъ бlгъ, въ тs бо всели1сz хrт0съ, добродётели всS с™hнz пренепор0чнаz: є3г0же м0ли пор0ка нaсъ и3збaвити мlтвами твои1ми.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ и3 землю2 на водaхъ њсновaвый, на кaмени мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2, ћкw нёсть с™ъ, пaче тебE, є3ди1не чlвэколю1бче.

Бlжeнъ мyжъ дв7домъ пeрвэ наречeсz, и3 нaми нhнэ похвалsемъ, совёта нечести1выхъ сmмеHнъ непріeмь, и3 пути2 беззак0нныхъ ўклони1всz, зак0ну же гDню поучazсz, дрeво плодови1то насади1всz, д¦а блгdтію напаsемь.

Плоды2 добродётелей, бlгоухaніz дёлателю хrтY приношaz kви1лсz є3си2, t негHже блгdть пріeмъ, мЂро нhнэ и3сточaеши, просвэти1вшисz же пaмzть твоS, во вёки прослaвисz: сmмеHне бGон0се, похвало2 лю1демъ твои6мъ.

Pал0мски ћкw фjніxъ вёрою сmмеHне во хrтЁ процвёлъ є3си2, и3 ћкw кeдръ, бlгочeстіемъ чaда тво‰ ўмн0жилъ є3си2, и3 мЂромъ мощeй твои1хъ ўмащaz, твою2 пaмzть люб0вію пою1щихъ.

Всёхъ крaсныхъ мjра ч{вствіz прешeдъ, смhсломъ џтче бGомyдрымъ, къ вhшней жи1зни ўм0мъ преложи1всz: и3дёже нhнэ со ѓгGлы весели1шисz, и3 мЂра твоегw2 и3ст0чники, лю1ди тво‰ рaдостнw напаsеши.

Свёту вели1кому предстоsще, и3 toнyдными зарsми њсіsеми, и3 пребогaтыми лёпотами сіsюще, дyшы рaбъ свои1хъ сmмеHне и3 сaвво просвэти1те, є4же воспёти свэтон0сную вaшу пaмzть дост0йнw.

БGор0диченъ: Дои1ши млек0мъ всёхъ дв7о питaтелz, рождeннагw безъ тли2, и3з8 пречcтагw твоегw2 тёла, и3 держи1ши на рукY всS содержaщагw, и3 сокрушeнныхъ тлeю пaки назидaюща: и3 нaсъ во вёрэ неподви1жимыхъ наздaти, моли1сz.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Другjй ґвраaмъ нрaвомъ и3 дёлы kви1лсz є3си2, млcтію и3 вёрою ўкрашazсz, nтeчества и3 р0да и3зшeлъ є3си2 бGа послушaніемъ, и3 въ странaхъ чужди1хъ ўг0днw томY пожи1лъ є3си2, тёмъ и3 ґвраaмле причaстіе тебЁ даровaсz, и3дёже нhнэ воспріeмлz рaдуешисz: и3 рaка мощeй твои1хъ и3сточaетъ мЂро и3сцэлeніz, тво‰ сhны веселsщи пою1щыz тS: сmмеHне џтче бGон0се, моли2 хrтA бGа прегрэшeній њставлeніе даровaти, чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Е#гдA пріи1детъ суди1ти всю2 зeмлю, всёхъ вLка и3 творeцъ, nвцaмъ мS сопричти2 деснhмъ њсуждeннагw: и3 кромёшніz тмы2, и3 всsкагw мучeніz, твоегw2 непотрeбнаго рабA и3схити2 молю1сz, да бlгодaрнw величaю богaтство твоеS бlгости, бцdе всенепор0чнаz, и3 вопію1 ти рaдуzсz: моли1сz хrтY бGу прегрэшeній дaти мнЁ, тебe бо и4мамъ надeжду рaбъ тв0й.

Пёснь д7.

Їрм0съ: ЛюбвE рaди щeдре твоегw2 џбраза, на кrтЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3 растazшасz kзhцы, тh бо є3си2 чlколю1бче крёпость моS и3 хвалeніе.

Нераздёльнымъ свётомъ бжcтвA трисвётлыz трbцы сmмеHне, лю1ди тво‰ њсіsніемъ просвэти1лъ є3си2: є4юже џ§е возмогaz в0лки є3ретіки2 tгнaлъ є3си2 вопіS: слaва си1лэ твоeй гDи.

Е#ди1нствомъ вёры и3 надeжды, и3 любвE сою1зомъ дш7у твою2 прпdбне и3мёz ўтверждeнну, млcтивъ и3 прaвъ с®цемъ kви1лсz є3си2: и3 сегw2 рaди ћкw прaведнику свётъ и4стины возсіS тебЁ, и3 тогw2 супрyгу весeліе.

Добр0ты вожделёвъ недомhслимыz, ћже въ житіи2 д0брэ ўстр0ивъ, свeрстники же и3 ч†да њстaвивъ, богaтство и3 цrтво џ§е преwби1дэвъ, кrтон0снw пустhню наслёдовалъ є3си2, и3 съ сhномъ ўпраздни1всz вопіS: слaва си1лэ твоeй гDи.

БGор0диченъ: Њживи1 мz є3ди1на застyпнице вёрныхъ, тh бо м™и бGа былA є3си2, творцa же и3 содётелz, пріeмша нaшъ џбразъ пренепор0чнаz, и3 спaсшагw t тли2 и3 смeрти, и3 слaвою б9іею прослaвльша.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи смотрeніz твоего2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ тво‰ чудесA.

Ґвраaма страннопріsтіемъ под0бzсz, јwва млcтивное нищелю1біемъ подражaz, џко слэпhмъ, и3 ногA хромы6мъ, nтeцъ си6рымъ, и3 всBмъ ми1лованіе kви1лсz є3си2, и3 пaче си1хъ и3зsщнэйшаz взыскaлъ є3си2.

Ю$ношеское совершeніе возлюби1въ, богaтство твоE ни1щымъ раздaлъ є3си2, и3 цrтво њстaвивъ, хrтY послёдовалъ є3си2. Тёмже на нб7сёхъ сокр0вище тебЁ даровaлъ є4сть, toнyдуже богaтство, мЂро сmмеHне и3сточaеши.

T бlгоутр0бнагw твоегw2 с®ца, богaтою рук0ю є4же къ ни1щымъ, мЂро нhнэ и3стекaетъ, лю1ди тво‰ ўмащaz прпdбне, тво‰ добродётєли похвалsющыz: возмeздна бо бhша тебЁ џтче пeрвымъ втор†z.

Ћкw рaйскій крjнъ вёрою процвёлъ є3си2, и3 ћкw мaслина млcть и3сточaz kви1лсz є3си2, и3 ћкw шип0къ тaйный процвёлъ є3си2 пощeніемъ: сегw2 рaди бlгов0ніz и3 чcтнaгw мЂра цRковь твою2 и3сполнsz, бlгоухaеши лю1ди тво‰.

Тлёемыz слaвы красотY возненави1дэвше, мjра и3 міродержaніz мhслію бGомyдрою и3збэжaвше, и3 въ пустhни пощeніемъ просвёщшесz сmмеHне и3 сaвво, пaмzть вaшу пою1щихъ мlтвами вaшими њзари1те.

БGор0диченъ: П0мощь и3мени1ту њбрётше тS бцdе сaвва и3 сmмеHнъ твои2 ўгHдницы, є3ресeй хрaмы раз0рше, и3 цRкви въ слaву всёхъ бGа сн7а твоегw2 воздвиг0ша: въ ни1хже чcтаz вLчице, застyпницу хrтіaнъ тебE пою1щихъ спасaй.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Нhнэ востaну, прbр0чески речE бGъ, нhнэ прослaвлюсz, нhнэ вознесyсz, пaдшагw пріeмь t дв7ы, и3 къ свёту ќмному возносsй моегw2 бжcтвA.

Слaвенъ въ житіи2 земнaгw цrтвіz, богaтствомъ и3 си1лою kви1лсz є3си2, и3 сіE п0стническимъ и3змэни1въ, хrтA цRS на земли2 вопл0щшагосz, нищетЁ џ§е ўпод0билсz є3си2: тёмъ мн0гими тS дaрми њбогати1лъ є4сть.

Текyщими нестоsтельными, сто‰щаz и3 вBчнующаz, и3 врeменными и3 тлёнными нбcнаz и3змэни1въ: и3дёже со ѓгGлы ликyz рaдуешисz. Њ нaсъ и4же твою2 пaмzть сmмеHне совершaющихъ моли1сz.

Q д0брыz кyпли твоеS, и3 премyдрагw премэнeніz! Погибaющимъ богaтствомъ, вёчное и3скупи1лъ є3си2, и3 ни1жнею влaстію вhшнее цrтво и3змэни1въ: въ нeмже нhнэ џ§е веселsсz, ко хrтY њ нaсъ моли1сz.

БGор0диченъ: И$стинную тS бцdу свёмы пречcтаz вLчце, и3 и3зъ тебE р0ждшагwсz бGа сл0ва вёдуще во двою2 существ{ проповёдуема и3 в0ли, самовлaстнw познавaему хrтA бGа м™рь бGоневёстнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тьмA nкаsннаго. Но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Ўпразни1тесz и3 разумёйте, дв7домъ ўслhшавъ, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, бGа гlюща: цrтво мzтeжное сmмеHне њстaвивъ, въ пустhни пощeніемъ ўпраздни1лсz є3си2, ћкw под0бнw разумёти бGа, и3 t негw2 разумётисz.

Свэти1льника мhсленнw пресвётла, лю1діе твои2 получи1вше тS весели1мсz: бжcтвенною бо вёрою тоб0ю просвэщaеми, и3 мЂромъ с™hхъ твои1хъ мощeй сmмеHне њбlгоухaеми њбогaщшесz рaдуемсz.

Слhшахомъ тво‰ ди6внаz пeрвэ, слaвы цrтвіz преwби1дэніе, нhнэ же преслaвнаz ви1димъ чудесA: стэнопи1санное бо твоегw2 џбраза под0біе, t сухaгw вaра мощeмъ под0бнw мЂро и3сточaетъ.

Таков0ю слaвою прослaви тS, так0выми чудесы2 ўдиви1 тz, таковhz п0чести даровA тебЁ на земли2, и4же богaтыz дaры даeтъ хrт0съ лю1бzщымъ є3гw2, въ нбcныхъ џ§е, и4хже џко не ви1дэ кто2 дов0ленъ и3згlати.

Къ животY нестарёющемусz, и3 рaдости нетлённэй, къ весeлію вои1стинну пaче ўмA сmмеHне и3 сaвво престaвистесz: дётельнымъ бо любомyдріемъ вещeственныхъ tбёгше невещeствєннаz получи1сте.

БGор0диченъ: Стрaнное твоE зачaтіе nтрокови1це, стрaнное и3 стрaшно є4же пaче ўмA чcтаz твоE ржcтво2, ўстрaншеесz дрeвле t бGа чlческое существо2 томY собирaющи вLчце, и3 добр0ту пeрвую назидaющи.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бyрz мS мн0гихъ согрэшeній мои1хъ потоплsетъ, и3 и3знемогaетъ дyхъ м0й: но ты2 гDи ћкw млcтивъ сшeдъ, возведи2 жив0тъ м0й.

Научeнъ вhшнею сmмеHне премyдростію, и3 ни6жнzz презрёвъ ћкw нес{щаz, въ пустhни пощeніемъ всели1лсz є3си2, бGу же пrнw и3сповёдаzсz, и3 къ немY џ§е люб0вію прилэплszсz, рaдостнw пожи1лъ є3си2.

И#скyсенъ въ житіи2 земн0му в0инству, на супостaты побBды мнHгіz постaвивъ: и3 во и4ночествэ смирeніемъ и3 мlтвами бэсHвъ полки2 мhсленнw побэди1лъ є3си2 сmмеHне џ§е, во nбои1хъ хвали1мъ.

Пaче ќмныz слaвы, рaйскіz добр0ты наслаждeніz, и3 свёта разyмнагw сyщіz рaдости надeждею џ§е ўвеселsемъ, въ пустhни ўсeрднw съ сhномъ пожи1лъ є3си2: тёмъ ў хrтA во вёки съ ни1мъ сmмеHне рaдуешисz.

БGор0диченъ: Њ нaсъ моли2 сhна твоегw2, гDа же и3 бGа чcтаz вLчце, вседержи1тельною си1лою всS носsщагw, и3 въ немощн0е пл0ти и3зъ тебE њблeкшасz, дв7о всенепор0чнаz, на бlгодэsніе чlкwвъ чlколю1бецъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

T мн0гихъ служи1мь, послужи1ти и3зв0лилъ є3си2, t пребогaта ўб0гъ хотS бhти вои1стинну џ§е, д0брою и3змёною и3змэни1всz, pал0мски под0бнw рещи2: сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw.

Хрaмъ себE бGу сотвори1въ, цRковь тогw2 м™ре съ сн7омъ въ горЁ с™ёй воздви1глъ є3си2, ю4же и3 њбlгоухaлъ є3си2 мЂромъ с™aгw твоегw2 тёла: ћже нhнэ бlголёпіемъ, сhны твои1ми ўкрашaема гр0бъ тв0й њбновлsетъ, пaмzть твою2 прaзднующихъ.

Дёлы добродётелей живоначaльное дёйство t живоначaльныz трbцы пріeмь, мeртвость гр0ба забвeніz ходaтаz, ћкw животочaщъ нhнэ kвлsеши: непотаи1 бо твои1хъ и3справлeній сmмеHне, струsми мЂра твоегw2.

БLгть вседётельнаz д¦а пeрвэе селeніе въ тебЁ њбрётши, нhнэ рaку мощeй твои1хъ њсэнsющи мЂра и3здаю1щую клaдzзь, сію2 содёла: t негHже бLгть бlжaще тS почерпaемъ, сmмеHне прпdбне, и3 и4нокwвъ ўкрашeніе.

Непрекл0нніи столпи2 цRкве хrт0вы, сmмеHне и3 сaвво kви1стесz: вh бо ћкw пeрсть, є4реси попрaвше, лю1ди сво‰ возвhсисте къ вёрэ бlгочeстіz. Тёмъ ѓгGлwмъ согрaждане бhсте, воспэвaюще съ ни1ми: с™ъ, с™ъ, с™ъ, nц7ъ, и3 сhнъ, и3 д¦ъ с™hй.

БGор0диченъ: И$же мановeніемъ всS содержaй, и3 цrтвуzй вёки всёми хrт0съ бGъ, и3зъ тебE бGомaти воплоти1сz безстрaстенъ сhй бжcтв0мъ, менE рaди кrтY сочтaсz, є3гHже стрaсти желaюще твои2 ўгHдницы, цrтво земн0е њстaвльше, п0стнически томY сраспsшасz.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Е$же њ нaсъ и3сп0лнивъ:

ЃгGльское возлюби1въ на земли2 житіE, міродержaніе и3 мjръ њстaвивъ, пощeніемъ хrтY сmмеHне послёдовалъ є3си2, къ немyже лю1бzщихъ тS ґпcльски настaвилъ є3си2, вопіS: возлюби1те бGа, ћкоже џнъ возлюби2 нaсъ.

Јкосъ: И$же до распsтіz и3 смeрти нaсъ рaди смири1вшагwсz, кrтъ пощeніемъ смири1всz џ§е, понeслъ є3си2: и3 тёмъ хвaлzщагосz пrт0лъ св0й ўтверди1ти на џблацэхъ, ћкоже на г0рдагw д0блественнэ подви1гсz, низложи1лъ є3си2. Тёмъ велми2 тS прослaви хrт0съ, вели1кій дародaтель: є3мyже нhнэ предстоS поминaй, ћкw nтечестволю1бецъ, и3 t нападeніz проти1вныхъ стaдо твоE соблюдaй неразсыпaемо, и3 ўмащaz мЂромъ тво‰ лю1ди знаменaй, губи1телz дyшъ бэжaти t ни1хъ творsй сmмеHне мlтвами твои1ми: ґпcльски же наставлsz, и3 вопіS лю1бzщымъ тS: возлюби1те бGа, ћкоже џнъ возлюби2 нaсъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Спасaй во nгни2 ґвраaмскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ћже прaвда прaведнw ўловлsше, препётый гDи б9е nц7ъ нaшихъ благословeнъ є3си2.

Ю$ношески, въ стaрости тёсный пyть шeствовати и3зв0ливъ, къ прострaнству раS, и3 дрeва жив0тнагw дости1глъ є3си2, и3дёже нhнэ наслаждaемъ рaдуешисz, и3 нaмъ си1хъ дости1гнути, ко хrтY сmмеHне моли1сz.

Ты2 на земли2 ни1щымъ, бGа џ§е взаимовaвъ, и4же тебЁ въ нбcныхъ, прпdбныхъ и3 првdныхъ причaстіе даровA, ћкw ревни1телю и4хъ на земли2 бhвшу: и3 ѓгGлwмъ равночeстна тS ўстр0и.

Е#гHже зaповэди соблюдaz хrтA, люб0вію просвэщaемь, свётлаz мjра њстaвивъ молвh же пустhнею житeйскіz и3збэжaвъ, и3 њ гDэ џ§е поучazсz, премjрную тишинY получи1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Q вhше ўмA твои1хъ похвaлъ пречcтаz дв7о! Ћкw бGа зачeнши, содётелz же творцA и3 гDа: тёмже р0ди вси2 чlвёчестіи, и3 безпл0тныхъ ўмHвъ чинонач†ліz тS блажaтъ, и3 мы2 вси2 ћкw м™рь б9ію, непрестaннw тS слaвимъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Б9іz снисхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA, сегw2 рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw во цвётницэ ликyюще поsху: блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Разумэвaz на ни1ща и3 ўб0га, бlгъ мyжъ ми1луzй и3 даS kви1лсz є3си2, и3 бlгости б9іz спод0бивсz, бlги1хъ зeмлю наслёдовалъ є3си2: toнyдуже и3 нaсъ нhнэ сmмеHне весели1ши, њбlгоухaz струsми мЂра твоегw2.

Вседyшнw хrтA возлюби1въ, и3 тогw2 зaповэди соблюдaz, ћкw рэк0ю бlгоутр0біемъ, и3зс0хшихъ нищет0ю богaтнw напои1лъ є3си2. Тёмъ твою2 пaмzть возвели1чилъ є4сть, и3 рaку мощeй твои1хъ мЂромъ џ§е њбогати1лъ є4сть.

Въ пещи2 плaменемъ р0су и3сточи1вый, и3 и3зъ сухaгw жезлA цвётъ и3зрасти1вый, ди1венъ въ дёлэхъ свои1хъ гDь: и3 твоегw2 џбраза стэнопи1санное под0біе, и3зъ сухaгw вaра сmмеHне, мmропрозzбaющее kви1лъ є4сть.

Безмёрнымъ твои1мъ смирeніемъ, безмёрнw хвал0ю вhсzщагосz, на земли2 г0рдагw смири1лъ є3си2. Нhнэ щит0мъ мlтвъ твои1хъ, t к0зней є3гw2 лю1ди тво‰ сmмеHне защищaй, мaстію мЂра твоегw2 знаменyz пою1щыz: блcгвeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.

Свётло nтцы2 пeрвэе вaше житіE свэтлёйше же нhнэ пaмzть и3 чcтнёйши: сокр0вище бо бlгости, и3 д0мъ млcти kви1стесz, и3 пeрвыz бlгости существA спод0бистесz, сmмеHне и3 сaвво и4стинно ўбlжaеми и3 дост0йнw хвали1ми.

БGор0диченъ: Џгненными блистaніи, просвэти2 њмрачeнное моE с®це р0ждшаz на земли2 вост0ка, мhсленнагw сlнце: и4мже просвэти1вшесz твои2 служи1тели, сaвва и3 сmмеHнъ бGомaти. Лю1ди сво‰ на зaпадэ њзари1ша, и3 научи1ша пёти: блcгвeнъ бGъ nц7ъ нш7ихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ всеси1льне, посредЁ плaмене бlгочeствовавшыz, снизшeдъ њроси1лъ є3си2, и3 научи1лъ є3си2 пёти: вс‰ дэлA блcгви1те гDа.

Чyвственныхъ добр0тъ ћкw с0ніz и3збэжaвъ, и3 мhсленныхъ получи1ти вожделёвъ, въ горY с™yю вшeлъ є3си2 сmмеHне, сн7а настaвника подвигHмъ д¦0внымъ и3мёz, желaемыхъ непогрэши1лъ є3си2.

Е#ди1нагw желaz къ жи1зни ведyщагw пути2, мjра крaсныхъ мимотeклъ є3си2. Тёмъ премjрное наслёдіе стzжaлъ є3си2, toнyдуже просвэти1лъ є3си2 дш7ы пою1щихъ тS, просвэщeніz неизречeннагw сmмеHне сподоблsемь.

Сlнце на земли2 добродётелію сhна твоегw2 њбрётъ, тогw2 словесы2 џ§е просвэщaемь, ѕвэздA свэтлёйшаz kви1лсz є3си2: съ ни1мъ же предстоS хrтY бGу, њ нaсъ хвaлzщихъ вaшу пaмzть nтцы2 моли1тесz.

БGор0диченъ: И$же nц7Y є3динор0днагw, и3 t небытіS џ§имъ совётомъ всsческаz состaвившагw, сл0ва б9іz безначaльна бGолёпнw родилA є3си2, пл0тію бhвшагw нaсъ рaди чlка. Сегw2 рaди тS бGороди1тельницу правослaвнw мyдрствуемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею сп7сє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, сщ7eнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Ћкw ќтро, ћкw сlнце пaмzть твоS возсіS, просвэщaющи с®цA вёрныхъ: тh бо свёта и3 днE kви1лсz є3си2 наслёдникъ, и3дёже џ§е водворszсz нhнэ поминaй твою2 пaмzть бlжaщихъ, и3 пою1щихъ: дёти блгcви1те, сщ7eнницы восп0йте: лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Село2 мhсленное, дyшу твою2 къ ни1щымъ млcтію посёzвъ, ўгобзи1вшыzсz ти2 плоды2 живHтныz, въ вёчныхъ жи1тницахъ собрaлъ є3си2, и3 t nби1ліz нбcнагw твоегw2 богaтства, мЂромъ на земли2 бlгов0ннымъ, сhны тво‰ ўкрашaеши.

Прекрaсный душeю, тв0й џ§е сaвва любeзный, другaгw тS патріaрха ћкw пeрвагw їHсифъ, н0ваго нaмъ ї}лz прин0ситъ, не t є3гЂпта раб0ты, но t с™hz горы2: и3 въ земли2 людeй твои1хъ ўтверждeніе, мmроточи1ва положи1лъ є4сть.

ЦRковь твоS вели1каz, бжcтвенный ћкw рaй ви1дитсz, рaку мощeй твои1хъ џ§е и3мyщи цвёты разли1чныz многоwбрaзныz твоеS добродётели чудeснw прозzбaющи, и3 твою2 пaмzть сmмеHне чтyщыz њбlгоухaетъ пою1щи: џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Чужестрaнніи гр0би вaши, п0стническими вaшими тэлесы2 њс™и1шасz, землS вaша блгcви1сz пришeствіемъ мощeй вaшихъ, цRкви же вaшz ўкрашaютсz, мmроподaтельны и3 бlгоухaнны си1хъ и3мyщz: ћже t бGа ми1ромъ сп7сaйте.

БGор0диченъ: С™az, двeри tвeрзи ми2 чcтаz бцdе, сyщымъ во тмЁ свётъ неwпи1санный, њпи1саннагw пл0тію хrтA прaвды сlнце њблистaвши. Е#гHже лучaми сaвва и3 сmмеHнъ њзари1вшесz, странY людeй свои1хъ, вёрою томY присв0иша.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz, клsтву всели1ла є4сть. Тh же дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz, мjрови бlгословeніе процвэлA є3си2. Тёмъ тS вси2 величaемъ.

Мн0гъ въ млcти и3 во бlгости њбрётсz, мн0гихъ вhше ўмA бlгъ наслёдникъ kви1лсz є3си2, ћкw сн7ъ n§ескихъ сокр0вищъ. Q великодaрныz руки2! Q даровaніz превосходsщаго хrтA прослaвльшагw тS џ§е сmмеHне.

Е#ди1нагw t трbцы роди1вшагwсz, цRковь свётлу воздви1глъ є3си2, и3дёже твоS мmроточи1выz м0щи, цэльбY вёрою приходsщымъ подавaютъ. Въ нeйже лю1діе твои2 пaмzть твою2 џтче ўбlжaюще, хrтA величaемъ.

Њтzгчeнніи прегрэшeнми, и3 страстми2 преклонeнніи, къ тебЁ џтче прибэгaемъ, nбои1хъ разрэшeніе и4щуще, но ћкw и3збрaнникъ вLки хrтA, твои1ми мlтвами воздви1гни нaсъ t дш7етлённыхъ страстeй.

Нhнэ с™az твоS пaмzть, совершaющихъ ю5 њсщ7aетъ, с™о бо џтче пожи1лъ є3си2 житіE, и3 свётлости с™hхъ ўлучи1ти спод0билсz є3си2: спод0би и3 нaсъ ўлучи1ти чaсть достоsній твои1хъ, не поносS вели1честву прошeніz.

БGор0диченъ: Е#ди1нагw t трbцы, є3ди1на м™и бhвши, со дерзновeніемъ сн7у твоемY моли1сz, спасти2 t наси1ліz мучи1тельска, плэнeніz же и3 раб0ты рабы6 тво‰: ти1хость же и3 сп7сeніе подaти, тS величaющымъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ. Тёмъ тS бцdу ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Пришeствіемъ пeрвэе мощeй твои1хъ, n§ество твоE рaдости и3сп0лнисz, предстaтелz тS къ бGу стzжaвше; и3 пaмzть твою2 нhнэ торжествyюще весели1мсz, њбогащaемы мaстію мЂра твоегw2.

Ћкw столпA высокA и3 крёпка, ћкw бlга поб0рника и3 nтечестволю1бца, хrтоимени1тіи лю1діе твои2 и3мyще тS, проти1вныхъ џ§е востaніz, и3 всsкіz ѕл0бы, ко хrтY моли1твами твои1ми сmмеHне и3збавлsемсz.

Мощeй вaшихъ пріsтіемъ, цRкви вaшz на земли2 њбогaщшесz, и3 д¦омъ на нб7сёхъ, пeрвенецъ цRковь просвэщaете: въ нeйже со ґпcлы ћкw ўчи1тели, и3 со прпdбными ћкw сп0стницы, њ нaсъ сmмеHне, и3 сaвво моли1тесz.

Пrт0лу вели1кому предстоsще, призирaйте на лю1ди сво‰: и3 пріeмше нaше молeніе, ми1ръ t хrтA и3спроси1те земли2 нaшей, р0ду нaшему на сопроти1вныz побёду подaти, и3 во бlговёріи є3гw2 съ нaми ўтверди1ти.

Прпdбніи и3 пребlжeнніи, бGомyдріи и3 бGон0сніи, равноап0столы и3 чудотв0рцы, пaстыри же и3 ўчи1тели, многохвали1міи же и3 многоимени1тіи nц7ы2 сmмеHне и3 сaвво досточyдніи, t нaсъ пёснь сію2 пріeмше, сп7сaйте рабы6 сво‰.

БGор0диченъ: Плaмене џгненнагw мS свободи2 ћже пaче ўмA џгнь р0ждши непостоsнный, пришeдшагw џгнь рaзума на зeмлю воврещи2: и4мже твои2 ўгHдницы разжeгшесz бGомaти, люб0вію томY послёдоваша.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

T б9eственныz блгdти џ§е просвэщaемь. Мрaкомъ є4реси њдержи1мыz просвэти1лъ є3си2 лю1ди тво‰: и3 житіS свётлости tврещи1сz соб0ю научи1лъ є3си2. Тёмъ тS люб0вію чти1мъ сmмеHне мyдре, монaхwвъ похвало2.

Слaва, другjй.

Ћкw двA свэти6ла мhсленныz твeрди, странY людeй свои1хъ вёрою просвэщaете. Тёмже пaмzть вaшу чeстно совершaюще, слaвимъ прослaвльшую вaсъ прес™yю трbцу: сmмеHне и3 сaвво, дв0ице с™az.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

И$же тв0й всенепор0чнаz бцdе џбразъ не цэлyетъ, во џгнь вмэщaетсz геeнскій, ћкоже безyмный ѓрій: мh же пречcтаz люб0вію любызaемъ, застyпнице мjра, вёрою тS слaвzще.

На хвали1техъ, стіхи1ры на д7, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Е#гдA на земли2 зак0нно пожи1лъ є3си2, сокр0вище добродётелей њбрётсz: д0мъ tвeрстъ всsкому люб0вію и3мёz, си1рыхъ nтeцъ, и3 ни1щихъ застyпникъ kви1лсz є3си2, млcти же не пресыхazй и3ст0чникъ, млcти рaди ћвльшагwсz на земли2, хrтA сл0ва б9іz зaповэди соблюдaz, тёмъ и3 во цrтвіи є3гw2 нhнэ пріи1мленъ, сmмеHне џтче рaдуешисz.

Е#гдA промышлeніемъ вhшнzгw тебЁ жрeбій подадeсz, пeрвому поб0рнику цRквей во nтeчествіи твоeмъ бhти подви1жнw є4реси tгнaлъ є3си2, и3 вседyшнw цRкви бGу воздви1глъ є3си2, правослaвіz же вёрою лю1ди тво‰ ўтверди1лъ є3си2. Тёмъ с™yю твою2 пaмzть почитaюще, мlтвами твои1ми ко хrтY сmмеHне, м0лимсz: въ дeнь сyдный и3збaвитисz нaмъ мучeніz.

Е#гдA ко хrтY люб0вію ўzзви1всz, цrтвіz красоты2 њстaвилъ є3си2, и3 рaдуzсz томY послёдовавъ, ўсeрднw пустhню пости1глъ є3си2, и3 въ нeй бGоуг0днw пожи1лъ є3си2: и3 нhнэ д¦0вное во пл0ти дёйство, мeртвъ во гр0бэ, ћкw жи1въ показyеши, мЂро и3сточaz, лю1ди тво‰ њсщ7aеши, сmмеHне nтeчеству си2 ўдобрeніе.

Ћкw ѕвэздA ќтро возвэщaющаz, сіsеши лю1демъ твои6мъ прпdбне: пeрвэе возвэсти1въ и5мъ мhсленное ќтро хrтA бGа, и3 вёрою къ немY пaче сlнца просвэти1въ, нhнэ же покрывaеши t њѕлоблeніz вр†гъ, и3 t бyри всsкіz и3 бэды2 џ§е и3з8имaеши. Тёмъ твою2 пaмzть совершaюще хrтA сп7са восхвалsемъ, тебE прослaвльшагw сmмеHне.

Слaва, глaсъ }.

Съ похвал0ю свётлw пaмzть твоS прпdбне сотворsетсz, и3 рaдости наполнsетъ тво‰ д0блєсти похвалsющихъ. Тh бо дв7дски бGу, держaвенъ земли2 ѕэлw2 ўм0мъ взsвсz, цrтво њстaвивъ хrтY послёдовалъ є3си2, и3 въ г0ру с™yю пришeдъ: и3дёже п0стнически съ сн7омъ подвизaвсz, џчи душeвныz просвэти1лъ є3си2, и3 свётъ сmмеHне бhвъ, къ сіsнію не заходи1мому преминyлъ є3си2. Съ ни1мже нhнэ хrтY предстоsще, мlтвами вaшими къ немY поминaйте, стaдо вaше сохрани1ти t в0лкwвъ гyбzщихъ є5.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

ВLчце пріими2 мlтвы рабHвъ твои1хъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz нyжды и3 печaли.

Тaже, славосл0віе вели1кое.

И# даeтсz є3лeй брaтіи t канди1ла с™aгw, пою1ще вкyпэ стіхи6ры, глaсъ д7. Самоглaсны:

Пріиди1те праздниколю1бцы: пріи1демъ и3 мы2 брaтіе: и4бо пресвётлаz пaмzть nц7A нaшегw возсіS. Пріи1дите любeзнw сію2 совершaюще, рцeмъ: рaдуйсz свётлаz похвало2 вёры, и3 є3ресeй низложи1телю. Рaдуйсz, цRкве ўкрашeніе. Рaдуйсz, д¦а с™aгw њби1телище. Рaдуйсz, мmроточи1ве сmмеHне џтче бGон0се: всёхъ цRS хrтA бGа нaшегw моли2, и3збaвити нaсъ t соблaзни лукaвагw, и3 спaсти дyшы нaшz.

Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Предъ гDемъ смeрть вaша прпdбніи, чcтнA вои1стинну kви1сz: ћкоже бо безпл0тніи во пл0ти тэлeснэй, враги2 неви6димыz подви1гшесz побэди1ли є3стE, р0ды ќбw бlгочести1выхъ воспэвaютъ вaсъ, и3зрsднэе же чcтн†z ст†да и4нокwвъ, ћже бGолёпнw въ цRквахъ бжcтвенныхъ собрaли є3стE, въ ни1хъ же похвалsюще вaшу пaмzть сmмеHне и3 сaвво, вaшими моли1твами всsкіz напaсти соблюсти1сz нaмъ, ко хrтY моли1тесz, и3мyщему вeлію млcть.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Пріиди1те правослaвныхъ соб0ры, во всечcтн0мъ хрaмэ бGон0сныхъ nц7ъ, pал0мски соглaсную пёснь, си1хъ прослaвльшему воспои1мъ, ди1венъ є3си2 б9е во с™hхъ твои1хъ гlюще: и3 коемyждо си1хъ вкyпэ возопіи1мъ: рaдуйсz, земнhй ѓгGле, нбcный чlвёче сmмеHне прпdбне. Рaдуйсz, равноапcлwвъ ўчи1телю сaвво всесщ7eнне. Рaдуйсz, предстaтелю и3 похвало2 хrтоимени1тыхъ людeй свои1хъ. И# нhнэ ў хrтA предстоsще, прилёжнw къ немY nтцы2 моли1тесz, t всsкихъ бёдъ нaсъ и3збaвити, и3 спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Преложeніе скорбsщихъ, премэнeніе болsщихъ є3си2 бцdе всепётаz, спаси2 грaдъ и3 лю1ди, бори1мыхъ ўмирeніе, њбуревaемыхъ тишинA, є3ди1на предстaтельница вёрныхъ.

На літургjи, Бlжeнна t канHна д7-гw глaса, пёснь G-z, и3 }-гw глaса, пёснь ѕ7-z.

Прокjменъ глaсъ з7:

ЧCтнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви њ всёхъ ±же воздадe ми;

Ґпcлъ ко галaтwмъ, зачaло сGi.

Ґллилyіа, глaсъ в7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа.

Е#ђліе t мaрка, зачaло lз.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ.

 

Коментарисање није више омогућено.