НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји додатни

Минеји додатни

Ноeмвріа к7в

Прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ сmмеHна и3 сaввы, кти1торwвъ сщ7eнныz nби1тели хиландaрскіz на свzтёй горЁ ґfHнстэй.

Совершaетсz въ т0йже nби1тели наyтріе вх0да во хрaмъ прес™hz владhчицы нaшеz бцdы и3 приснодв7ы марjи, вкyпэ со слyжбою хрaма.

На вели1цэй вечeрни: Бlжeнъ мyжъ. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Добродётелей б9eственною колесни1цею восходS, сaвво слaвне, къ бGу, є3г0же возлюби1лъ є3си2, востeклъ є3си2 всeю дш7eю и3 сeрдцемъ твои1мъ, и3 є3гw2 њзарє1ніи њсіsемь, всегдA, џгненный ст0лпъ показaлсz є3си2. Е#г0же моли2 t тли2 и3 бёдъ и3збaвити сz вёрою совершaющымъ всечcтнyю пaмzть твою2.

Просіsвъ ћкw с0лнце, лучaми словeсъ твои1хъ њсвэти1лъ є3си2 вс‰ концы2 земли2, и3 сeрбію њзари1лъ є3си2 лучaми благодaти, догмaтствуz благочcтнw и3 ўчS, приснохвaльне, є3ди1наго гDа во двою2 є3стеств{ сего2 почитaти, ћкw владhку всsческихъ со nц7eмъ и3 д¦омъ.

Просвэщeнъ бжcтвеннымъ д¦омъ, сmмеHне всебlжeнне, сынHвнимъ стопaмъ послёдовалъ є3си2, и3 на свzтёй горЁ бhли є3стE, чyдніи, б9ій д0мъ и3 бlгопріsтенъ въ нeй воздви1гше, въ нeмже нн7э пою1тъ монaшествующихъ мн0жєства, хвaлzщіи нн7э вaсъ, nтцы2 бжcтвенніи, и3 хrтA величaющи.

Всsкую добродётель ўсeрднw воздёлавъ, бGодухновeнне, и3 помaзавсz д¦омъ помaзаніемъ с™hмъ, сщ7eнникъ свzщeннэйшій ћвэ показaлсz є3си2 и3 пaстырь и4стиненъ и3 вёры поб0рникъ. Сегw2 рaди всS цeрковь прaзднуетъ пaмzть твою2, свzщeннw совершaющи и3 сп7са слaвzщи.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Е$же по w4бразу соблю1дше невреди1мw, ќмъ владhку на стр†сти п†губныz п0стнически постaвльше, на є4же по под0бію ћкw м0щнw возшли2 є3стE: мyжески бо є3стество2 понyдивше, потщaстесz хyждшее покори1ти лyчшему, и3 пл0ть поработи1ти дyху. Тёмже монaшествующымъ kви1стесz вeрхъ, жи1теліе пустhнніи, бlготекyщихъ њбучи1теліе, пр†вила добродётели и3звBстнэйшаz, и3 нн7э на нбcёхъ, зерцaлwмъ разрэши1вшымсz, nтцы2 нaши бGомyдріи, чи1стэ зри1те с™yю трbцу, молsщесz несрeдственнэ њ и5же вёрою и3 люб0вію чтyщихъ вaсъ.

И# нн7э, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Кто2 тебE не ўблажи1тъ, прес™az дв7о, кт0 ли не воспоeтъ твоегw2 пречcтагw ржcтвA; безлётнw бо t nц7A возсіsвый сн7ъ є3динор0дный: т0йже t тебE чи1стыz пр0йде, неизречeннw вопл0щсz: є3стеств0мъ бGъ сhй, и3 є3стеств0мъ бhвъ чlвёкъ нaсъ рaди, не бо двою2 є3стеств{ несли1тнw познавaемый, того2 моли2, чи1стаz всебlжeннаz поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz.

На літjи стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №:

Да рaдуетсz днeсь нeбо свhше, и3 џблацы весeліе да кропsтъ, њ ѕэлw2 преслaвныхъ вели1чіихъ бGа нaшегw: сe бо двeрь на вост0ки зрsщаz, р0ждшисz t непл0дове безпл0дныz по њбэтовaнію и3 бGу њсщ7eна бhвши въ жили1ще, днeсь въ хрaмъ, ћкw непор0чное приношeніе прив0дитсz, да рaдуетсz дв7дъ брzцaz въ гyсли: приведyтсz, речE, цRю2 дBвы въ слёдъ є3S, бли6жнzz є3S приведyтсz внyтрь ски1ніи б9іz, внyтрь њчисти1лища є3гw2, воспитaтисz въ жили1ще, прeжде вBкъ t nц7A нетлённw р0ждшагwсz, во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Глaсъ д7: Прпdбніи nтцы2, добродётєли ўсeрднw воздёлавше, њргaны свzтaгw дyха kви1стесz, и3 t негw2 пріи1мше чудeсъ дёйство, научи1сте чlвёки презирaти наслаждeніz помышлeніz, nтцы2 требlжeнніи.

Въ прем‡рныz ски6ніи дyхъ тв0й, с™и1телю сaвво џтче мyдре, хrт0съ бGъ дост0йнw пріS: тh бо трbцы проповёдникъ показaлсz є3си2, є3ди1ное б9ество2 сію2 воспёвъ ћвэ, дёйственное хотёніе по є3стествY є3ди1ному всем0щному, подобsсz ґпcлwвъ и3 nц7є1въ ўчeнію въ мjрэ, тёмже чудeсъ дёйство хrт0съ нн7э тебЁ дaруетъ, ўтверждaz твоE днeсь преставлeніе, правослaвнw слaвимъ прослaвльшагw тS гDа.

Глaсъ ѕ7: Прaздникъ рaдостенъ въ концёхъ днeсь, свzтaz пaмzть бGон0сныхъ nц7є1въ, сmмеHна и3 сaввы: сегw2 рaди сeрбіа сорaдуетсz, прaзднуz въ пёснехъ и3 въ пёніzхъ. Прaзднуимъ же и3 мы2, брaтіе, рaдостнw всечcтнyю и4хъ пaмzть совершaюще во хвалeбныхъ пёніzхъ, и3 къ ни6мъ возопіи1мъ: рaдуйсz, сmмеHне слaвне и3 таи1нниче всёхъ владhки хrтA бGа нaшегw, рaдуйсz, сaвво бGодухновeнне, проповёдниче вёры и3 ўчи1телю вселeнныz. Ћкw и3мyще дерзновeніе, чето2 свэтозaрнаz, хrтA бGа нaшегw, моли1те поми1ловати дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ є7:

Препод0бніи nтцы2, глaсъ є3ђліа гDнz ўслhшавше, мjръ њстaвили є3стE, богaтство и3 слaву въ ничт0же вмэни1вше, тёмже всBмъ вопіsли є3стE: возлюби1те бGа, и3 њбрsщете благодaть вёчную: ничт0же предпочти1те пaче любвE є3гw2, да є3гдA пріи1детъ въ слaвэ своeй, њбрsщете пок0й со всёми свzтhми. И$хже мlтвами, хrтE, сохрани2 и3 спаси2 дyшы нaшz.

И# нн7э, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Блажи1мъ тS, бцdе дв7о, и3 слaвимъ тS, вёрніи, по д0лгу, грaдъ непоколеби1мый, стёну неwбори1мую, твeрдую предстaтельницу и3 прибёжище дyшъ нaшихъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7:

Рaдуйсz, путеводи1телю слэпhхъ, настaвниче ю4ношества, слaвне, стaрыхъ жeзле, блуждaющихъ пaстырю, грёшникwвъ и3справлeніе, лyже бlгоухaннэйшій, мmропол0жниче дyха, златострyйнаz рэко2, неwбуревaемое пристaнище, с™hz трbцы хрaме, пaмzтствовавшихъ пою1ще тS и3збавлszй t скорбeй и3 болёзней и3 вёчнагw мучeніz, хrтA молsй дaрующагw мjру вeлію ми1лость.

Стjхъ: ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Рaдуйсz, бlгочeстіz свэти1льниче, цeркве свётлое џтче с0лнце, слaво монaшествующихъ, прaвило молчaніz, бGомhсліz и3 дёланіz ўчи1телю и3зрsднэйшій, с™и1телю бGоглаг0ливе, премyдрости и3 вёдэніz сокр0вище, сaвво слaвне, трbцы селeніе, nргaне д¦а, pалти1рю њдушевлeнне, ўстA гDнz, и3зводsщаz t недост0йнагw дост0йное. ХrтA u5бо моли2, даровaти душaмъ нaшимъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Ст0лпъ свэтsщійсz добродётельми ўтверждeнный и3 џблакъ њсэнsющій kви1лсz є3си2 сyщымъ въ пустhни, къ нб7у t земли2 къ бGу взирaющихъ предводszй, кrтA жезл0мъ развeрзый м0ре стrтeй, ўстремлeніе же ґмали1ка њбрати1вый въ бёгство. Невозврaтный нбcный пyть њбрёлъ є3си2, бGоблажeнне, и3 неизречeнную чaсть со безпл0тными прест0ла, є3мyже сmмеHне предстоS, хrтA u5бо моли2, даровaти душaмъ нaшимъ вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ }:

Монaхwвъ мн0жества настaвники вaсъ почитaемъ, nтцы2 бжcтвенніи, вaшею бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ. Блажeни є3стE хrтY раб0тавшіи, и3 врaжію си1лу њбличи1вшіи, ѓгGлwвъ собесBдницы, прпdбныхъ соприч†стницы и3 првdныхъ. Съ ни1миже моли1тесz гDу, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

И# нн7э, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Безневёстнаz дв7о, ћже бGа неизречeннw зачeнши пл0тію, м™и бGа вhшнzгw, твои1хъ рабHвъ мwльбы2 пріими2, всенепор0чнаz, всBмъ подаю1щи њчищeніе прегрэшeній: нн7э н†ша молє1ніz пріeмлющи, моли2 спасти1сz всBмъ нaмъ.

Тропaрь прпdбныхъ, глaсъ №:

Њби1тели хиландaрскіz свzщeнныхъ строи1телей и3 ґдHна свэти1льники, сeрбіи похвалY, сmмеHна величaйшагw прпdбныхъ лёпоту, и3 р0дъ є3гw2 чyдный, с™и1телz гlю сaвву, пріиди1те соглaснw почти1мъ гlz: моли1те хrтA бGа њ пaствэ вaшей, блажeнніи, и3 њ є4же цRкви своб0днэй бhти t њбстоsній.

На ќтрени. По №-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ }:

Пaстырское разумёніе воспріsвъ, монaшествующихъ ст0лпе и3 стэно2, д0брэ ўпaслъ є3си2 сyщіz разyмныz пaствы твоеS: возлюби1въ бо хrт0во бжcтвенное ўчeніе, въ ни1хъ сл0во посёzлъ є3си2, всемyдре, tсю1ду же и3 поревновaти ѓгGльскому жи1тельству подви1глъ є3си2 вс‰, є3динодyшнw слaвити бGа бGомyдреннw, сaвво џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа грэхHвъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, т0йже: И# нн7э, бGор0диченъ:

Нбcную двeрь, и3 ківHтъ, всесвzтyю г0ру, свэтозaрный џблакъ воспои1мъ нбcную лёствицу, словeсный рaй, є4vино и3збавлeніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище, ћкw сп7сeніе въ нeй содёласz мjрови, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. Сегw2 рaди вопіeмъ є4й: моли2 сн7а твоего2 и3 бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти, благочcтнw покланsющымсz прес™0му ржcтвY твоемY.

По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ д7:

Њбнови1ла є3си2, чи1стаz, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ, и3стлёвшее во страстeхъ земнор0дныхъ мeртвенное существо2, и3 воздви1гла є3си2 вс‰ t смeрти къ животY нетлёніz: тёмже тS по д0лгу блажи1мъ вси2, дв7о препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2.

По полmелeи, сэдaленъ, глaсъ G:

Столпи2 непоколеби1міи бlгочeстіz, њсновaніе бGодухновeнное цeркве kви1стесz nтцы2 слaвніи: всеs бо сeрбіи концы2 просвэти1сте сл0вомъ вёры, сaвво слaвне, съ сmмеHномъ бGомyдрымъ, моли1те хrтA бGа даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, т0йже, И# нн7э, бGор0диченъ глaсъ т0йже:

Бжcтвеннаz ски1ніz былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречcтаz дв7о м™и, чcтот0ю ѓгGлы превозшeдшаz, пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, њсквернeна плотски1ми прегрэшeньми, њчcти мlтвъ твои1хъ бжcтвенными водaми, подаю1щи, чи1стаz, вeлію ми1лость.

Степeнна: №-й ґнтіфHнъ, д7 глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ ±же воздадe ми;

Тaже: Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе t матfeа, зачaло м7г.

Слaва: Мlтвами прпdбныхъ твои1хъ:

И# нн7э: Мlтвами бцdы:

Поми1луй мS, б9е:

Стіхи1ра самоглaсна, глaсъ ѕ7:

Прпdбніи nтцы2, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній вaшихъ, тёмже на нбcёхъ њбрэли2 є3стE мздY трудHвъ вaшихъ, дeмwнскіz погуби1ли є3стE полки2, и3 ѓгGльскіz погуби1ли є3стE чи1ны, и4хже житію2 непор0чнw поревновaли є3стE, дерзновeніе и3мyще ко хrтY бGу, ми1ръ и3спроси1те душaмъ нaшымъ.

КанHнъ бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7, и3 с™hхъ, на }.

КанHнъ с™hхъ, є3гHже краестр0чіе по ґлфави1ту. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHна погрузи2, чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, крестоoбрaзнw порази1въ и3 раздэли1въ м0ре, ї}лz же бэглецA, пэшех0дца спасE, пёснь бGу воспэвaюща.

Вост0къ добродётелей бhвъ, с0лнце незаходи1мое, с™и1телю џтче, нн7э восхвалsющему тS и3 просsщему воспёти тS, твои1ми мlтвами дaруй ми2 дост0йнw да воспою1 тz, сaвво с™и1телю, џтче нaшъ.

Цaрское презрёвъ бlгор0діе, богaтство и3 слaву, мyдре, и3 взeмъ кrтъ, џтче, на рaмена, хrтY послёдовалъ є3си2, чи1стымъ п0мысломъ є3мY слёдуz, прпdбне сaвво с™и1телю и3зрsднэйшій.

Земледёлавъ добродётельми и3 труды2, сёмz бжcтвенное въ душaхъ, џтче, вёрныхъ посёzлъ є3си2, и3 нн7э стори1чествующій клaсъ б9eственныхъ дёлъ воздaлъ є3си2 земледёлателю и3 творцY, сmмеHне, вёрныхъ похвало2.

БGор0диченъ: БGоzвлeніz тебE рaди ўдост0исz, бGоблагодaтнаz, смeртное є3стество2, неwдержи1маго бо во чрeвэ твоeмъ њбитaвшаго, пaче ўмA и3 сл0ва, благословeннаz, родилA є3си2, пребывaющи дв7а чи1стаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Небeснагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цeркве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не человэколю1бче.

Дaры свэтодaтельными њзарeнъ, прпdбне, дeмwнскій мрaкъ всецёлw tгнaлъ є3си2 и3 свётъ возсіsлъ є3си2 въ сёни смeртнэй сэдsщымъ.

На гDа всю2 бжcтвенніи прпdбніи, возложи1вше надeжду никaкоже поколебaстесz є4же tпaсти t лyчшаго стоsніz, но зак0ннw соверши1сте бжcтвенное течeніе ўмA прaвостію.

ЖитіS чcтаго ўлучи1ти потщaвшесz, пл0ть на земли2, бGон0сніи, ўмертви1ли є3стE, и3 нн7э безсмeртную чaсть наслёдовали є3стE, хrтY, блажeнніи, соцaрствующе.

БGор0диченъ: Въ сёнь смeртную впaвъ, чи1стаz, тS призывaю, б9eственную п0мощь твою2 ск0рw посли1 ми, ћкw да спасeнъ бhвъ, дост0йнw люб0вію ўблажaю тS, ћкоже прореклA є3си2.

Сэдaленъ, глaсъ }:

Дyшу предaвше любви2 хrт0вы, земн†z вс‰ њстaвивше мyдре, всели1стесz, прпdбніи, въ пустhнехъ и3 горaхъ: вкуси1вше бо t дрeва вёдэніz, слaвніи, ѓки t в0дъ таи6нницы, ѓгGльски возсіsли є3стE. Тёмже тмY плотскyю превозшeдше, мрaкъ дeмwнскій tгнaли є3стE, блажeнніи сmмеHне и3 сaвво слaвніи: моли1те хrтA бGа прегрэшeній њставлeніе даровaти люб0вію прaзднующымъ с™yю пaмzть вaшу.

Слaва, т0йже: И# нн7э, бGор0диченъ:

Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцA, ћкw неискусомyжнаz м™и и3збaвителz, пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz всепётаz, беззак0нію мS сyщи сквeрно жили1ще, и3 дeмwнwвъ и3грaлище, въ рaзумэ бhвша, потщи1сz t си1хъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити, свётло жили1ще добродётельми содёлавши, свэтодaтельнаz и3 нетлённаz, причaстіz спод0би, и3 свёта невечeрнzго мlтвами твои1ми.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрёніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Наи1тіе б9eственнагw дyха kви2 вы2 свэти1льники, чудесы2 сіsющыz, сmмеHне и3 сaвво всехвaльніи.

Бжcтвеннымъ њзарeніємъ ввэрsеми, kви1стесz ѓки nгни2 просвэщaюще вёрныхъ всёхъ п0мыслы, всебlжeнніи.

Врачевaній благодaть владhка всёхъ вaмъ даровA и3 влaсть и3згонsти нечи6стыz д¦и, nтцы2 досточyдніи.

БGор0диченъ: Въ нёдрэхъ сэдsй, чи1стаz, џтчихъ, нн7э въ твои1хъ нёдрэхъ, чи1стаz, почи2, тлённое є3стество2 и3справлsz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2 свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Благод†тныz струи6 и3згонsющыz недyги, и3 влaсть на дyхи нечи6стыz даровA тебЁ хrт0съ, мyдре, є3стеств0 бо, џтче, побэди1въ, пaче є3стествA дарHвъ дyха причaстникъ бhлъ є3си2.

Чи1стымъ ўм0мъ и3 души2 крёпостію, бGоблажeнне, вр†жіz вс‰ навёты на зeмлю низвeрглъ є3си2, кrтъ ћкw ски1петръ, воспріи1мъ на рaмена со сaввою, всебlжeнніи.

Со безпл0тными, съ прпdбными же и3 с™и1тели, со ґпcли совершaемъ вaше торжество2, бGон0се сaвво со nтцє1мъ твои1мъ сmмеHномъ, соглaснw всегдA вaсъ ўбlжaюще.

БGор0диченъ: Молsщи не престaй њ воспэвaющихъ тS, свzтaz владhчицэ, сhна твоегw2 и3 бGа и3 владhку и3 гDа, ћкw да дaсть всBмъ нaмъ nставлeніе грэхHвъ и3 рaйскихъ блaгъ наслаждeніе.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, спасE, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е сп7сeніz моегw2.

И#ст0чникъ и3сцэлeній животворsщій вои1стинну гр0бъ тв0й содёласz, сmмеHнэ, є3мyже предстоsще вси2 вёрніи, и3сцэлє1ніz воспріeмлемъ.

ЖитіE твоE знамени1то, слaва џтче вёчна, пyть же тв0й свётелъ, кончи1на чeстна, пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ, сaвво слaвне.

Tвeрглъ є3си2 сyщую на земли2 чeсть и3 слaву легкоги1бнущую, вёчный же жив0тъ и3 достоsніе непоколеби1мое, всебlжeнне, воспріsлъ є3си2, въ нбcныхъ селeніzхъ водвори1вшись незhблемэйше.

БGор0диченъ: Вседержи1телевою си1лою, вс‰ носsй, во њб8sтіzхъ твои1хъ, ћкw смeртный носи1мь бЁ, дв7о всенепор0чнаz, и3збавлsz нaсъ t руки2 врaжіz.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Г0рнюю жи1знь возлюби1вше, слaвніи, жи1знь сyщую на земли2 презрёсте. Сегw2 рaди въ вhшнихъ со ѓгGлы всегдA ликyюще, моли1те њ всёхъ нaсъ.

И#нhй кондaкъ, глaсъ д7:

Днeсь сmмеHнъ съ сaввою, блажeнніи, въ д©э пришeдше, спасaютъ t њбстоsній пaству и4хъ: сjи бо трbцу проповёдаша є3ди1наго бGа, цeркве kви1шасz ўтверждeніе, въ прпdбныхъ мmроточи1вый и3 во с™hхъ чудотв0рецъ: сjи бо показaшасz, цReй похвалA и3 нар0да и4хъ крёпость.

Јкосъ: Кто2 возм0жетъ дост0йнw похвали1ти твои1хъ натрижнeній и3 подвигHвъ и3 трудHвъ мн0гихъ слaву и3 вели1чіе; но мlтвами твои1ми спомози1 ми, и3 дaждь ми2 благодaть дyха, ћкw да и3зрекY тво‰ борє1ніz вёрнw, и3 воспою2 пaче сл0ва си1лу твою2 и3 крёпость, всебlжeнне, є4юже ковaрнаго врагA посрами1лъ є3си2, сaвво бGон0се съ сmмеHномъ бGомyдрымъ, не престaйте моли1ти њ всёхъ нaсъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: благословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки.

И#збaвите t всsкагw врeда и3 плэнeніz врaжескагw вaрварскагw, прибэгaющыz къ вaшей бжcтвеннэй защи1тэ њ сmмеHне хвaльне съ сaввою во вёки.

Тёло, дyшу же и3 с®це, и3 помhслъ и3 ќмъ њчи1стивше, въ нбcный нн7э престaвистесz брaчный черт0гъ, q сmмеHне хвaльне съ сaввою во вёки.

Жeзлъ си1лы держA спаси1тельный кrтъ, сaвво д0блэ, и3спыт†ніz терпэли1вw под8eмлеши, великодyшнw воспэвaz: благословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки.

БGор0диченъ: Тh мz спаси2, дв7о, и3 и3схити2 и3зъ руки2 борю1щагw и3 ковaрнагw врагA человэкоубjйцы, ћкw да пою2, спасaемый, твою2 слaву во вёки.

Пёснь }:

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы благослови1те, свzщeнницы во вс‰ вёки.

Подви1жническому жи1тельству предавaz себE, пріsтелище показaвшесz вмэсти1тельное д¦а животворsщагw, пою1ще непрестaннw: лю1діе превозноси1те хrтA во вёки.

Престaвившисz, предвари1лъ є3си2 во грaдъ сіHнъ, во њби1тєли же вBчныz приспёлъ є3си2, и3 нбcную чaсть за труды2 њбрётъ, со ѓгGльскими ликосто‰ніи воспэвaеши: џтроцы благослови1те, свzщeнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те хrтA во вёки.

Всесвётелъ ћкw с0лнце, пусты6ни просвэти1лъ є3си2, мр†чныz tгнaвъ дeмwны, и3 ст0лпъ всесвётелъ досzзaющь до нб7а бhлъ є3си2, чудотвHрнаz сі‰ніz и3спускaz, взывaлъ є3си2 непрестaннw: свzщeнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те хrтA во вёки.

БGор0диченъ: Невёсто б9іz всенепор0чнаz, прибэгaющыz къ тебЁ и3схити2 t плёна стrтeй, и3 самовладhчнюю своб0ду, чи1стаz, цRкви правослaвныхъ подaждь, вёрою пою1щымъ: свzщeнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те хrтA во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeніи тоб0ю дв7о чи1стаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.

Рaдости и3 весeліz д¦0внагw всёхъ вaша пaмzть и3сполнsетъ, слaвніи, вёрою и3 люб0вію сію2 прaзднующихъ.

Pалмы2 и3 пBніи нн7э вaсъ похвалsемъ и3 ўблажaемъ въ пёснехъ днeсь, къ бжcтвенному хрaму вaшему прибэгaюще.

Q џтче бGон0се, сaвво їерaрше съ сmмеHномъ nтцeмъ твои1мъ, моли1тесz њ нaсъ, почитaющихъ с™yю пaмzть вaшу.

БGор0диченъ: Бlголюби1ваz дв7о, њѕл0бленную грэх0мъ дyшу мою2 ўдобри2, всебlг0е сл0во пл0тію носи1вшаz.

Свэти1ленъ: Чудотв0рцы свэти1льницы, сmмеHне со сaввою, ўврачyйте дyшы нaшz и3 тэлесE недyги, t гDа пріи1мше благодaть и3сцэлeній.

БGор0диченъ: Сyщихъ t бGа даeмыхъ мjру бл†гъ, ты2 причи1ною былA є3си2, пречcтаz, но и3 нн7э ўми1лостиви сн7а твоегw2, бцdе, њ џбщемъ спасeніи.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }:

Q преслaвнагw чудесE! Свэтосіsнный и3 рaдостный nтцє1въ прaздникъ нн7э нaмъ возсіS, сmмеHна и3 сaввы: тёмже пріиди1те вёрою сни1демъ вкyпэ въ пaмzти и4хъ веселsщесz, и3 возопіи1мъ: молє1ніи и4хъ спаси2 ны2, гDи человэколю1бче, ћкw всебlгjй. Двaжды.

Џтче сmмеHне бGомyдре, свэтосіsній ќмъ, чи1стw њзарsемъ, и3мёzй, стrтeй ўмири1лъ є3си2 и3дёже неизречє1ннаz добр0та неwписyемаz, њ нaсъ всегдA моли1сz, хвaлzщихъ тS.

Сaвво бGоглаг0льниче всемyдре, свzщeнства прaвило, цэломdріz w4бразъ, монaхwвъ ўкрэплeніе, цeркве ўтверждeніе, любвE свэти1ло, прест0лъ чyвства, и3ст0чникъ чудeсъ, љзhкъ џгненный, ўстA сладкоглаг0ливаz, сосyдъ б9іzгw д¦а и3 рaй ќмный бhлъ є3си2, бGоблажeнне.

Слaва, глaсъ в7:

Добродётелей лёствица и3 w4бразъ показaшасz на земли2 тaинственнw, свzтjи, и5хже восхвaлимъ ћкw п0стникwвъ ўкрашeніе, подвизaшасz бо вои1стинну ћкw вели1кій ґнтHній, безмёрное u5бо смирeніе kви1ша и3 ўпaсше нар0дъ и4хъ благочcтнw, во њгрaду с™yю введ0ша, и3дёже ли1къ ѓгGлwвъ пребывaетъ. Сегw2 рaди вопіeмъ прилёжнw: не забyдите пaствы вaшеz, сaвво и3 сmмеHне всебlжeнніи, спасaти дyшы нaшz.

И# нн7э, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

ВсE ўповaніе моE на тS возлагaю, м™и б9іz, сохрани1 мz подъ кр0вомъ твои1мъ.

Славосл0віе вели1кое. Тропaрь с™hхъ. Слaва, и3 нн7э, прaздника. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ.

На літургjи: Блажeнна t канHна прaздника, пёснь №: и3 с™hхъ пёснь ѕ7.

Прокjменъ, глaсъ з7:

Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву.

Ґпcлъ, ко галaтwмъ, зачaло сGi.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3го2 восх0щетъ ѕэлw2.

Е#ђліе, t матfeа, зачaло м7г.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ.

 

Коментарисање није више омогућено.