НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји додатни

Минеји додатни

Ноeмвріа l

С™aгw и3 всехвaльнагw ґпcла ґндрeа первозвaннагw.

По предначинaтельномъ pалмЁ, поeмъ: Блажeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи воззвaхъ: Стіхи6ры на }, глаc д7:

Под0бенъ: Звaнный свhше:

И$же п®тeчевымъ свётомъ воwбражeнъ, є3гдA њзарeніе v3постaсное слaвы n§ескіz kви1сz, человёческій р0дъ за бlгоутр0біе сп7сти2 хотS: тогдA пeрвый ты2, слaвне, къ немY притeклъ є3си2, њзарeнъ бhвъ въ рaзумэ совершeннэйшею лучeю тогw2 б9ествA, toнyдуже и3 проповёдникъ и3 ґпcлъ бhвъ хrтA бGа нaшегw, є3г0же моли2, сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz. Три1жды.

И$же п®тeчевымъ глaсомъ њглашeнъ, є3гдA всес™0е сл0во воплоти1сz, жи1знь нaмъ подаS, и3 сп7сeніе сyщымъ на земли2 бlговэствyz: тогдA томY, премyдре, послёдовалъ є3си2, и3 себE крaйнее и3 всес™0е, ћкw начaтокъ томY њсвzти1лъ є3си2, є3г0же и3 познaвъ, и3 возвэсти1лъ є3си2 ср0днику твоемY бGа нaшего. Е#г0же моли2, сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz. Три1жды.

И$же и3з8 непл0дове прозsбшему ўчени1къ бhвъ, є3гдA дёвственное ржcтво2 возсіS, бlгочeстіz ўчи1тель, и3 цэломyдріz показyz чистотY: тогдA ты2 теплёйшій добродётели рачи1тель, ґндрeе бlжeнне, бhлъ є3си2, восхождє1ніz въ сeрдцэ твоeмъ полагaz, и3 t слaвы къ неизречeннэй взsлсz є3си2 слaвэ хrтA бGа нaшегw. Е#г0же моли2, сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz. Двaжды.

Слaва, глаc д7:

Рhбъ лови1тву њстaвивъ, ґпcле, человёки ўловлsеши тр0стію пр0повэди, низпущaz, ћкоже ќду бlгочeстіz льщeніе, и3 возводS и3з8 глубины2 лeсти kзhки вс‰, ґндрeе ґпcле, верх0внагw сhй є3динокр0вный, и3 вселeнныz кyпнw проповёдниче велеглaсный, молsсz не престaй њ нaсъ, вёрою и3 люб0вію бlгохвaлzщихъ, всехвaльне, при1снw честнyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, предпрaзднства, глаc т0йже:

И#сaіе, ликyй, сл0во б9іе воспріими2, прорцы2 nтрокови1цэ марjи, купинY горёти nгнeмъ и3 не сгарaти зарeю бжcтвA. Виfлеeме, бlгоукраси1сz, tвeрзи вратA, є3дeме: и3 волсви2 и3ди1те, ви1дэти сп7сeніе въ ћслэхъ повивaемое, є3г0же ѕвэздA показA верхY вертeпа, жизнодaвца гDа, сп7сaющаго р0дъ нaшъ.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz G.

Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе. (Зачaло o7г.)

Возлю1бленніи, ѓще сeрдце нaше не зaзритъ нaмъ, дерзновeніе и4мамы къ бGу: И# є3гHже ѓще пр0симъ, пріeмлемъ t негw2: ћкw зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ, и3 ўгHднаz пред8 ни1мъ твори1мъ. И# сіS є4сть зaповэдь є3гw2, да вёруемъ во и4мz сн7а є3гw2 ї}са хrтA, и3 лю1бимъ дрyгъ дрyга, ћкоже дaлъ є4сть зaповэдь нaмъ. И# соблюдazй зaпwвэди є3гw2, въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ нeмъ: и3 њ сeмъ разумёемъ, ћкw пребывaетъ въ нaсъ, t д¦а, є3г0же дaлъ є4сть нaмъ. Возлю1бленніи, не всsкому дyху вёруйте, но и3скушaйте дyхи, ѓще t бGа сyть: ћкw мн0зи лжепрор0цы и3зыд0ша въ мjръ. Њ сeмъ познавaйте д¦а б9іz, и3 дyха лeстча: всsкъ д¦ъ, и4же и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа є4сть. И# всsкъ дyхъ, и4же не и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа нёсть: и3 сeй є4сть ґнтjхрістовъ, є3г0же слhшасте ћкw грzдeтъ, и3 нhнэ въ мjрэ є4сть ўжE. Вы2 t бGа є3стE ч†дца, и3 побэди1сте тёхъ: ћкw б0лій є4сть и4же въ вaсъ, нeжели и4же въ мjрэ. Nни2 t мjра сyть, сегw2 рaди t мjра глаг0лютъ, и3 мjръ тёхъ послyшаетъ. Мы2 t бGа є3смы2: и4же знaетъ бGа, послyшаетъ нaсъ: и3 и4же нёсть t бGа, не послyшаетъ вaсъ.

Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе. (Зачaло o7г, t полY.)

Возлю1бленніи, ѓще си1це возлюби1лъ є4сть нaсъ бGъ, и3 мы2 д0лжни є3смы2 дрyгъ дрyга люби1ти. БGа никт0же нигдёже ви1дэ. ѓще дрyгъ дрyга лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пребывaетъ, и3 любы2 є3гw2 совершeнна є4сть въ нaсъ. Њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ пребывaемъ, и3 т0й въ нaсъ, ћкw t д¦а своегw2 дaлъ є4сть нaмъ. И# мы2 ви1дэхомъ и3 свидётельствуемъ, ћкw nц7ъ послA сн7а сп7си1телz мjру: И$же ѓще и3сповёсть, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій, бGъ въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ бз7э. И# мы2 познaхомъ, и3 вёровахомъ, люб0вь, ю4же и4мать бGъ въ нaсъ. БGъ любы2 є4сть, и3 пребывazй въ любви2, въ бз7э пребывaетъ, и3 бGъ въ нeмъ пребывaетъ.

Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе. (Зачaло o7д.)

Возлю1бленніи, ѓще кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, л0жъ є4сть: и4бо не любsй брaта своегw2, є3г0же ви1дэ, бGа, є3гHже не ви1дэ, кaкw м0жетъ люби1ти; И# сію2 зaповэдь и4мамы t негw2, да любsй бGа, лю1битъ и3 брaта своего2. Всsкъ вёруzй, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ, t бGа рождeнъ є4сть: и3 всsкъ любsй р0ждшаго, лю1битъ и3 рождeннаго t негw2. Њ сeмъ вёмы, ћкw лю1бимъ ч†да б9іz, є3гдA бGа лю1бимъ, и3 зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ. Сіs бо є4сть любы2 б9іz, да зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ, и3 зaпwвэди є3гw2 т‰жки не сyть. ћкw всsкъ рождeнный t бGа, побэждaетъ мjръ: и3 сіS є4сть побёда побёждшаz мjръ, вёра нaша. Кт0 є3сть побэждazй мjръ, т0кмw вёруzй, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій;

На літjи стіхи1ра хрaма, и3 ґпcла, глаc №:

Воспои1мъ вёрніи петр0ва ср0дника ґндрeа, хrт0ва ўчн7кA, т0й бо м0ре мрeжами и3спытaвъ и3ногдA, ры6бы ўлови2: нhнэ же вселeнную тр0стію л0витъ кrтA, и3 kзhки t прeлести њбращaетъ ко крещeнію: и3 хrтY предстоS пр0ситъ ми1ра мjру и3 дш7aмъ нaшымъ вeліz млcти.

Џгнь ќмный просвэщaющь мы6сли и3 њпалsющь грэхи2, внyтрь пріeмъ въ сeрдцы ґпcлъ хrт0въ и3 ўчн7къ, сіsетъ ќбw тaинственными лучaми ўчeній, во kзhческихъ непросвэщeнныхъ сердцaхъ: сжигaетъ же пaки хвр†стнаz нечести1выхъ баснодэ‰ніz, џгнь бо д¦а таков0е и4мать дёйство. Q чyдо стрaнно и3 стрaшно! Брeнный љзhкъ, брeнное є3стество2, тёло пeрстное, ќмное и3 невещeственное пріsтъ знaніе: но, q таи1нниче неизречeнныхъ и3 зри1телю нбcныхъ! Моли2 њзари1тисz дш7aмъ нaшымъ.

Слaва, глаc }.

Малaxа: Желaемаго бGа во пл0ти ўви1дэвъ на земли2 ходsща, бGови1дче первозвaнне, є3динокр0вному вопіsлъ є3си2 рaдуzсz: њбрэт0хомъ, q сjмwне, желaемаго! Сп7су же дв7дски возопи1лъ є3си2: и4мже џбразомъ желaетъ є3лeнь на и3ст0чники в0дъ, си1це желaетъ дш7A моS къ тебЁ, хrтE б9е. Toнyдуже и3 желaнію желaніе приложи1въ, кrт0мъ прех0диши, къ немyже возжелёлъ є3си2, ћкw и4стинный ўчн7къ, и3 мyдрый подражaтель бhвъ кrт0мъ тогw2 стrтeй: тёмже и3 слaвы џбщникъ є3гw2 бhвъ, прилёжнw моли1сz њ дш7aхъ нaшихъ.

И# нhнэ, глаc т0йже:

ВLчце, пріими2 мlтвы р†бъ твои1хъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz нyжды и3 печaли.

На стіх0внэ стіхи6ры, глаc є7:

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz, словeсное нб7о, слaву б9ію всегдA повёдающе, пeрвый хrтA зовyща послyшавъ тeплэ, и3 безtстyпнw съ ни1мъ пребывaz: t негHже просвэщaемь ўви1дэлъ є3си2 свётъ вторhй, и3 сyщыz во тмЁ м0лніzми твои1ми просвэти1лъ є3си2, бlгости тогw2 подражaz. Тёмъ всес™0е твоE совершaемъ торжество2, и3 мощeй рaку рaдостнэ цэлyемъ: t неsже и3сточaеши сп7сeніе просsщымъ и3 вeлію млcть.

Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz гlг0лы и4хъ.

Пeрвый добродётелей њбрэтaтель, бlгоутр0біz рaди, нaшимъ њбложeннагw, ґндрeе бGомyдре, є3стеств0мъ, совокупи1лсz є3си2 є3мY разжжeнною люб0вію, є3динокр0вному вопіS: є3г0же проповёдаша прbр0цы въ д©э, њбрэт0хомъ, грzди2 къ є3гw2 красотЁ, да привлечeни бyдемъ и3 душeю и3 помышлeніемъ, ћкw да свэтов0дствуеми тогw2 свэтлостьми2, н0щь прeлести и3 тмY невёдэніz tженeмъ, хrтA бlгословsще, подаю1щаго мjру вeлію млcть.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Kзhки, невёдущыz бGа, ћкw и3з8 глубины2 невёдэніz ўлови1лъ є3си2 мрeжею твои1хъ словeсъ: и3 возмущaеши ћвэ сл†наz морS, к0нь хрaбрэйшій kви1лсz є3си2 владhчествующагw м0ремъ, приснопэвaемый, и3 гни1лость безб0жіz и3зсуши1лъ є3си2, с0ль честнyю вложи1въ мyдрость твою2, є4йже и3 ўдиви1шасz, ґпcле слaвне, њбуsвшей мyдрости безстyднэ присвоsющіисz, хrтA не вёдуще подаю1щаго мjру вeлію млcть.

Слaва, глаc G.

Гeрманово: Скр0вника петр0ва и3 хrт0ва ўченикA, рhбъ лови1телz и3 ловцA человёкwвъ въ пёснехъ почти1мъ ґндрeа ґпcла: ї}совымъ бо ўчeніемъ вс‰ наказaвъ догмaты, и3 ћкw льщeніе рhбамъ плHти беззакHннымъ предадE, и3 ты6z ўлови2. Тогw2 мlтвами, хrтE, подaждь лю1демъ твои6мъ ми1ръ и3 вeлію млcть.

И# нhнэ, предпрaзднства, глаc т0йже:

ЇHсифе, рцы2 нaмъ: кaкw t с™hхъ, ю4же пріsлъ є3си2 дв7у непрaздну прив0диши въ виfлеeмъ; ѓзъ, гlг0летъ, прbр0ки и3спытaвъ, и3 tвётъ пріи1мъ t ѓгGла, ўвёрихсz, ћкw бGа роди1тъ марjа несказaннw, є3гHже на поклонeніе волсви2 t востHкъ пріи1дутъ, съ дaры честнhми служaще. Воплоти1выйсz нaсъ рaди, гDи, слaва тебЁ.

Тропaрь, глаc д7:

Ћкw ґпcлwвъ первозвaнный и3 верх0внагw сyщій брaтъ вLцэ всёхъ, ґндрeе, моли1сz, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 дш7aмъ нaшымъ вeлію млcть.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ воскrный, глаc т0йже:

Е$же t вёка ўтаeнное, и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство: тоб0ю бцdе сyщымъ на земли2 kви1сz бGъ, въ несли1тномъ соединeніи воплощaемь, и3 кrтъ в0лею нaсъ рaди воспріи1мъ, и4мже воскRси1въ первоздaннаго, сп7сE t смeрти дyшы нaшz.

На ќтрени, по №-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глаc №,

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Ћкw бжcтвеннаго ўчн7кA и3 первозвaннаго всёхъ хrт0выхъ ўчн7кHвъ похвалsемъ тS люб0вію, ґндрeе ґпcле, и3 вёрнw вопіeмъ ти2: и3збaви пaству твою2, є4йже t бGа ввёрилсz є3си2, всsкіz ск0рби и3 нyждъ, и3 соблaзнwвъ, и3 всsкагw њѕлоблeніz.

Величaніе ґпcлу ґндрeю:

Величaемъ тS, ґпcле хrт0въ, ґндрeе первозвaнне, и3 чти1мъ болBзни и3 труды2 тво‰, и4миже труди1лсz є3си2 во бlговёстіи хrт0вэ.

Pал0мъ и3збрaнный:

И#сповёдzтъ небесA чудесA тво‰, гDи. Вмёстw nтє1цъ твои1хъ бhша сhнове твои2. БGъ богHвъ гDь гlг0ла, и3 призвA зeмлю. Вeлій гDь нaшъ, и3 вeліz крёпость є3гw2. Т0й дaстъ си1лу и3 держaву лю1демъ свои6мъ: бlгословeнъ бGъ.

По полmелeи, сэдaленъ, глаc є7,

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Ґпcла вси2 восхвaлимъ, ћкw самови1дца сл0ва, и3 б9eственнаго проповёдника, и3 kзhкwвъ дух0внаго ловцA, ћкw вои1стинну: и4бо приведE ны2 въ познaніе хrт0во ґндрeй бGогlг0ливый, вeлій и4стиннw нaшъ предстaтель: и3 нhнэ м0литсz непрестaннw, во є4же сп7сти2 дш7ы нaшz.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ, глаc д7.

Прокjменъ, глаc д7:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz гlг0лы и4хъ.

Е#ђліе t матfeа, за? f7.

Слaва, глаc ѕ7:

Мlтвами с™aгw всехвaльнагw ґпcла ґндрeа первозвaннагw, млcтиве, њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

И# нhнэ, глаc т0йже:

Мlтвами бцdы, млcтиве, њчи1сти мн0жєства согрэшeній нaшихъ.

Тaже, глаc ѕ7:

Поми1луй мS, б9е:

Стіхи1ра по н7-мъ pалмЁ, глаc №, творeніе ґндрeа їерусали1мскагw:

Первозвaнный ўчени1къ, и3 подражaтель стrти, соwбразyz тS, гDи, ґндрeй ґпcлъ, и4же во глубинЁ невёдэніz прельщaємыz и3ногдA, ќдицею кrтA твоегw2 возвлeкъ, приведE тебЁ. Тёмже и3 сп7сшесz вёрніи вопіeмъ ти2: моли1твами є3гw2, пребlгjй, жи1знь нaшу ўмири2 и3 сп7си2 дш7ы нaшz.

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7, и3 ґпcла двA канHна, на }.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь №.

Їрм0съ, глаc №: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 сп7сшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

Катавaсіа, глаc №: Хrт0съ раждaетсz, слaвите: хrт0съ съ нб7съ, срsщите: хrт0съ на земли2, возноси1тесz. П0йте гDеви всS землS, и3 весeліемъ восп0йте лю1діе, ћкw прослaвисz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Да ўтверди1тсz сeрдце моE въ в0ли твоeй хrтE б9е, и4же над8 водaми нб7о ўтверждeй втор0е, и3 њсновaвый на водaхъ зeмлю, всеси1льне.

Катавaсіа: Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2 гDи.

Сэдaленъ, глаc },

Под0бенъ: Премyдрости:

Ћкw первозвaннаго всёхъ ўчн7кHвъ, и3 самови1дца сл0ва и3 служи1телz, ґндрeе ґпcле, по д0лгу чти1мъ тS: ѓгнцу бо, взeмлющему грэхи2 мjра, несомнённою вёрою тeплэ послёдовалъ є3си2: toнyдуже и3 стrти є3гw2 џбщникъ показaлсz є3си2, пл0тію претерпёвшагw нaсъ рaди в0льнw смeрть. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: моли1сz хrтY бGу, грэхHвъ њставлeніе подaти, прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Д¦омъ прови1дz прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2 вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz: внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz. Слaва си1лэ твоeй, гDи.

Катавaсіа: Жeзлъ и3з8 к0рене їессeова, и3 цвётъ t негw2 хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2 и3з8 горы2 хвaльный, пріwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щьсz t неискусомyжныz невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, сн7е б9ій, и3н0гw бо рaзвэ тебE бGа не знaемъ: и4мz твоE и3менyемъ, ћкw бGъ живhхъ и3 мeртвыхъ є3си2.

Катавaсіа: БGъ сhй ми1ра, nц7ъ щедрHтъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща послaлъ є3си2 нaмъ: тёмъ бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Прbр0ка їHну подражaz вопію2: жив0тъ м0й бlже, свободи2 и3з8 тли2, и3 сп7си2 мS сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.

Катавaсіа: И#з8 ўтр0бы їHну младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее пр0йде сохрaньшее нетлённу: є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

Кондaкъ, глаc в7,

Под0бенъ: Въ мlтвахъ:

Мyжества тезоимени1таго бGогlг0льника, и цRкве возслёдователz верх0внаго, петр0ва ср0дника восхвaлимъ: занE ћкоже дрeвле семY, и3 нhнэ нaмъ воззвA: пріиди1те, њбрэт0хомъ желaемаго.

Јкосъ: Дрeвле ќбw дв7дъ возстsгаетъ грёшнаго, ћкw менE, повёдати б9іz бlгосл0внэ њправд†ніz: nбaче къ вёрэ ўчи1тъ пaки, и3 слезaми мн0жайшими и3згlг0льствуетъ: днeсь бо глaсъ є3гw2 ѓще ўслhшите, сердeцъ не њжесточи1те, ћкw нёкогда ї}ль преwгорчи2. Нав0дитъ же пр0чее во pалмЁ: гDеви вс‰ землS восп0йте, пріиди1те, њбрэт0хомъ желaемаго.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Сyщымъ въ пещи2 nтрокHмъ твои6мъ сп7се, не прикоснyсz нижE стужи2 џгнь. ТогдA тріE, ћкw є3ди1нэми ўсты2 поsху, и3 бlгословлsху глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Катавaсіа: Џтроцы бlгочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посреди2 плaмене стоsще поsху: nтцє1въ б9е бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли, и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA и3 гDа, п0йте сщ7eнницы, прослaвите џтроцы, бlгослови1те лю1діе и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Катавaсіа: Чyда преестeственнагw, росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь w4бразъ: не бо2 ±же пріsтъ пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь б9ествA дв7ы, въ ню1же вни1де ўтр0бу. Тёмъ воспэвaюще воспоeмъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Свэтон0сный џблакъ, в0ньже всёхъ вLка, ћкw д0ждь съ нб7сE на руно2 сни1де, и3 воплоти1сz нaсъ рaди, бhвъ чlвёкъ, безначaльный, величaемъ вси2 ћкw м™рь бGа нaшегw чтcую.

Катавaсіа: Тaинство стрaнное ви1жу и3 преслaвное: нб7о, вертeпъ: пrт0лъ херувjмскій, дв7у: ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE невмэсти1мый хrт0съ бGъ: є3г0же воспэвaюще величaемъ.

Свэти1ленъ:

Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Сл0во пребезначaльное њбрётъ тS, всебlжeнне, первозвaнна показA всёхъ ґпcлwвъ, ґндрeе приснопaмzтне: и3 сегw2 стопaмъ возслёдуz, показaлсz є3си2 путев0ждь заблyждшихъ, къ нбcному сі‰ возводS бжcтвенному шeствію.

Слaва, глаc в7:

Под0бенъ: Жены2 ўслhшите:

Петр0ва скр0вника, ўчн7кHвъ пeрвэйшаго, самови1дца и3 слугY бhвшаго сл0ва, ґндрeа ґпcла преслaвнw восхвaлимъ: kзhки бо просвэти2, и3 рaспzтъ бhвъ, кончи1ну под8eмлетъ, ћкw ўчн7къ вLки.

И# нhнэ, глаc т0йже, бGор0диченъ:

БGа, є3г0же родилA є3си2, дв7о всенепор0чнаz, моли2 њ всёхъ, бlгочeстнw тS чтyщихъ, съ первозвaннымъ ґндрeемъ, ўлучи1ти бжcтвеннагw њсіsніz твоегw2 сн7а, и3 стоsніz и3збрaнныхъ и3 с™hхъ: и4бо м0жеши, ћкw х0щеши.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глаc №:

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Виfсаjдо, нhнэ весели1сz: въ тебё бо процвэт0ша t мaтернz ўд0ліz бlгов0ннэйшіи крjни пeтръ и3 ґндрeй, мjру всемY пр0повэдь вёры бlгов0инствующе бlгодaтію хrт0вою: є3г0же и3 стrтє1мъ пріwбщи1шасz.

Ґндрeе, рaдуйсz и3 и3грaй, ћкw пріsлъ є3си2 ћвэ во словеси2 сіsніи, сlнце слaвы хrтA жизнодaвца, є3г0же и3 держaсz вёрою проповёдалъ є3си2. Того2 моли2 непрестaннw њ нaсъ, вёрою воспэвaющихъ тS.

Тайноучи1тель бжcтвеннагw строeніz хrт0ва, и3збрaнный пeрвыхъ, ўчн7къ бhти сл0ва, ґндрeй бGови1децъ, вопіS гlг0летъ, є3динокр0внаго петрA ўви1дэвъ, њбрэт0хомъ мессjю, є3г0же писaніе и3 прbр0цы предпроповёдаша.

Пaтрскій тS грaдъ пaстырz стzжA, и3 градодeржца бжcтвеннаго, и3 бёдъ всsческихъ и3збaвителz и3 храни1телz тS, ґндрeе мyдре, бlгодaрнw чтyщій тS: но моли2 непрестaннw њ нeмъ, сп7сти1сz невреждeнну.

Слaва, глаc }:

Проповёдника вёры и3 слугY сл0ва, ґндрeа восхвaлимъ: т0й бо и3з8 глубины2 человёки ўловлsетъ, вмёстw тр0сти кrтъ въ рукaхъ держA, и3 ћкw ќже низпущaz си1лу, возв0дитъ дyшы t лeсти врaжіz, и3 прин0ситъ бGу дaръ бlгопріsтенъ при1снw. Того2, вёрніи, въ ли1цэ ўчн7къ хrт0выхъ восхвaлимъ, да м0литсz съ ни1ми: ћкw да млcтивъ бyдетъ нaмъ въ дeнь сyдный.

И# нhнэ, предпрaзднства, глаc т0йже:

Воспріими2, виfлеeме, б9ію митроп0лію: свётъ бо незаходи1мый въ тебЁ роди1тисz прих0дитъ. ЃгGли, ўдиви1тесz на нб7си2: человёцы, прослaвите на земли2: волсви2, и3з8 персjды пресл†вныz дaры принеси1те: пaстыріе свирsюще, трис™0е пёніе пэсновосп0йте: всsкое дыхaніе да хвaлитъ вседётелz.

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи: бlжeнны t канHнwвъ ґпcла, пёснь G-z и3 ѕ7-z на д7.

Прокjменъ, глаc }:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz гlг0лы и4хъ.

Ґп0столъ къ корjнfzнwмъ, за? рlа.

Ґллилyіа, глаc №.

Е#ђліе t їwaнна, за? д7.

Причaстенъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz гlг0лы и4хъ. Ґллилyіа, три1жды.

Тропaрь, глаc д7:

Ћкw ґпcлwвъ первозвaнный и3 верх0внагw сyщій брaтъ вLцэ всёхъ, ґндрeе, моли1сz, ми1ръ вселeннэй даровaти, и3 дш7aмъ нaшымъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глаc в7:

Под0бенъ: Въ мlтвахъ:

Мyжества тезоимени1таго бGогlг0льника, и3 цRкве возслёдователz верх0внаго, петр0ва ср0дника восхвaлимъ: занE ћкоже дрeвле семY, и3 нhнэ нaмъ воззвA: пріиди1те, њбрэт0хомъ желaемаго.

Величaніе ґпcлу ґндрeю:

Величaемъ тS, ґпcле хrт0въ, ґндрeе первозвaнне, и3 чти1мъ болBзни и3 труды2 тво‰, и4миже труди1лсz є3си2 во бlговёстіи хrт0вэ.

 

Коментарисање није више омогућено.