НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји додатни

Минеји додатни

Септeмвріа к7г

Зачaтіе честнaгw слaвнагw прbр0ка, п®тeчи и3 крести1телz гDнz їwaнна.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма. На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры на ѕ7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Свzщeнствуz бжcтвенный захaріа, и3 внyтрь бhвъ бжcтвеннэйшагw хрaма, и3 людeй прошє1ніz приносS бlгодётелю и3 всещeдрому, бжcтвеннэйшаго ѓгGла ви1дэ вопію1ща є3мY: моли1тва и3 молeніе твоE ўслhшасz, дерзaй стaрче, и3 не не вёруй мнЁ: воз8имёеши бо nтрочA, бжcтвеннаго п®тeчу, въ рождeнныхъ женaми преимyщаго, и3ліин0ю си1лою, хrтY предшeствующаго.

Стрaненъ kвлsешисz мнЁ видёніемъ и3 сл0вомъ, стрaненъ и3 глаг0лы и3 возвэщeньми, захaріа противовэщA. Ѓзъ бо спасeніz лю1демъ пріид0хъ проси1ти, ґ не ч†да пріsти, ћкw ты2 приглашaеши: сопроти1вна тS њбрэтaю прошeній, и3 помышлsю не и4стинствовати тS. Кaкw бо, є4же глаг0леши, и3звёстнw kви1тсz; є3лісавeть бо непл0ды є4сть, и3 ѓзъ же, ћкw вёси, стaрецъ.

Что2 не вёруеши словесє1мъ мои6мъ, захaріе; лжи1во благовёщеніе глаг0леши приноси1ти мнЁ; б9ій ґрхaгGлъ є4смь, ±же ми2 повелBнна сyть, сі‰ тебЁ глаг0лю, съ тоб0ю стоS: понeже не вёровалъ є3си2, и3 не ћтъ вёры, бyдеши глyхъ и3 безглaсенъ, д0ндеже ќбw ќзриши мои1хъ глагHлъ бжcтвенное сбытіE. Е#гдa же роди1тъ є3лісавeть тебЁ сл0ва глaсъ, вели1каго п®тeчу, ўzснsющусz љзhку, благослови1ши бGа ї}лева.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Вmзантjево: T непл0днагw днeсь чрeва, пл0дъ моли1твы прозzбE їwaннъ предтeча, весели1сz пустhне, и3 ликyй человёчество: сe бо покаsніz проповёдникъ грzдeтъ, во чрeвэ мaтерни воплощaтисz. Пріиди1те рaдующесz въ слaвнэмъ є3гw2 зачaтіи, празднолю1бцы ликyимъ вопію1ще: и4же въ рождeнныхъ женaми б0льшій сhй, не престaй моли1тисz, њ вёрою совершaющихъ бжcтвенное твоE зачaтіе: ћкw да њбрsщемъ њчищeніе грэхHвъ, и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Кто2 тебE не ўблажи1тъ:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

И#дyщу во с™†z с™hхъ свsто, свzщeнному прbр0ку, с™0му с™hй, ћкоже писaсz, предстaвъ ѓгGлъ приглашaше, глаг0лz: ўслhшасz моли1тва твоS, и3 разрэшaетсz нhнэ є3лісавeтино непл0дство, и3 роди1тъ тебЁ, стaрче, сhна, їwaнна п®тeчу, свэти1льника с0лнца, прbр0ка высочaйшагw, и3 глaсъ, и3зъ дв7ы бGоoтрокови1цы сл0ва возсіsвшагw.

Стjхъ: И# ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz.

Глаг0ли ми2 ћвственнэйше, по чемY познaю сіE; пaки ко ѓгGлу бlжeннэйшій стaрецъ речE: ћкw ви1диши, и3сп0лненъ бо днjй є4смь, є3лісавeть же непл0ды є4сть. Кaкw u5бо мнЁ глаг0лы вэщaеши пaче є3стествA; ўдивлsюсz, tню1дъ не и4стинствующа тS нhнэ помышлsю, q человёче! Tиди2: ѓзъ бо лю1демъ и3збавлeніz и3спрошaю, ґ не nтрочA пріsти, вeщь неудобопріsтну.

Стjхъ: Служи1ти є3мY препод0біемъ и3 прaвдою предъ ни1мъ, вс‰ дни6 животA нaшегw.

БGа вседержи1телz ґрхaгGлъ ѓзъ є4смь, гавріи1лъ мнЁ и4мz, стaрцу речE безтэлeсный: и3 нhнэ њгл0хни, и3 молчaнію научи1сz, не вёровавъ мои6мъ глаг0лwмъ.

Е#гдa же роди1тъ ти2, трубY сл0ва сопрyжница, д¦у ўzснsющу тв0й љзhкъ, возопіeши ћвственнэйше: прbр0къ высочaйшагw назовeшисz, q nтрочA! Тогw2 пред8угот0вати бlгодaтію стєзи2, ћкw благоволи2.

Слaва, глaсъ ѕ7: Самоглaсенъ:

ЃгGлъ и3зъ непл0дныхъ ложeснъ произшeлъ є3си2, крести1телю: t самhхъ пелeнъ въ пустhню всели1лсz є3си2, печaть же всёхъ прbр0кwвъ показaлсz є3си2. Е#г0же бо nни2 многоoбрaзнw прови1дэша, и3 гадaтельнэ проповёдаша, сего2 крести1ти во їoрдaнэ, ўдост0илсz є3си2. Глaсъ же ўслhшалъ є3си2 n§ескій съ нб7сE свидётельствующь тогw2 сн7овство2: и3 д¦а ви1дэлъ є3си2 голуби1цы въ ви1дэ, глaсъ влекjй на крещaемаго. Но, q прbр0кwвъ всёхъ вhшшій! Не престaй моли1тисz њ нaсъ, вёрнw твою2 совершaющихъ пaмzть.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Никт0же притекazй къ тебЁ, посрaмленъ t тебє2 и3сх0дитъ, прес™az бцdе дв7о: но пр0ситъ бlгодaти, и3 пріeмлетъ даровaніе, къ полeзному прошeнію.

Тропaрь, глaсъ д7:

Пeрвэе нераждaющаz непл0ды возвесели1сz: сe бо зачалA є3си2 сlнца свэти1льника ћвэ, просвэщaти и3мyща всю2 вселeнную, слэпот0ю недyгующую. Ликyй, захaріе, вопіS со дерзновeніемъ: прbр0къ вhшнzгw є4сть, хотsй роди1тисz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeное:

На повечeріи, по трис™0мъ кондaкъ п®тeчи.

На ќтрени, по №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Е#лісавeть непл0дствіz свободи1сz: дв7а же, пaки дв7а пребhсть, є3гдA глaсомъ гавріи1ловымъ во чрeвэ зачaтъ. Но во ўтр0бэ пред8игрaетъ, и4же во чрeвэ дёвственнэмъ бGа пред8увёдавъ и3 вLку, п®тeча їwaннъ, во спасeніе нaше воплощaема. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ:

Рaдуйсz, горо2 с™az и3 бGох0днаz: рaдуйсz, њдушевлeннаz купино2 и3 неwпaльнаz: рaдуйсz, є3ди1не къ бGу мjра м0сте, преводsщій смє1ртныz къ вёчнэй жи1зни: рaдуйсz, нетлённаz nтрокови1це, неискусомyжнw р0ждшаz спасeніе дyшъ нaшихъ.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Г0рлица пустынолю1бнаz, свzщeнный крести1тель, проповёдавый покаsніе, и3 kви1вый хrтA бhвша чlвёка, всёхъ грэшaщихъ роди1сz предстaтель, всBмъ њбуревaємымъ помощствyz неtстyпнэ: тогw2 мольбaми, хrтE, спаси2 мjръ тв0й. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е#ди1на р0ждшаz творцA всёхъ, є3ди1на ўкраси1вшаz человёчество ржcтв0мъ твои1мъ, пречcтаz, и3збaви мS сэтeй льсти1вагw веліaра, постaви мS на кaмени хrт0выхъ хотёній, того2 молsщи прилёжнэ, є3г0же воплоти1ла є3си2.

Џба канHна nктHиха безъ м§ничнwвъ: и3 с™aгw на ѕ7.

КанHнъ, їwaнна дамаски1на, глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху, пэшешeствовавъ ї}ль, но бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Непл0дствующіz души2 моеS помышлє1ніz неплHднаz и3ст0ргни, непл0дныz прозzбeніе, благохвали1ти начинaющу, твоE во ўтр0бэ мaтерни с™0е зачaтіе.

Свzщeнный захaріz въ хрaмъ вшeдъ, ви1дэ бжcтвеннаго ѓгGла, є3мY ћвэ возвэщaюща: сhна въ стaрости, свzщeнниче, пріи1меши п®тeчу.

Свэти1льникъ сlнца слaвы свэтозaренъ, во чрeвэ зачинaетсz возсіsти мaтерни, и4мже тмA разрэшaетсz страстeй, и3 непл0дствіz ќзы, вели1кій п®тeча.

БGор0диченъ: Во чрeвэ твоeмъ вLку, въ мaтерни носи1ма, бцdе пречcтаz, чрeвэ ви1дэвъ, взыгрaсz ћвэ їwaннъ, ћкw сyщій тогw2 п®тeча.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Непл0ды днeсь пл0дъ свzщeнный зачинaетъ, и4же напослёдокъ всE непл0діе дyшъ сэки1рою мhсленною tсэщи2 хотsщъ, бlгодaтію.

Њгл0хнувъ внyтрь хрaма, захaріе вели1кій, глaсъ сл0ва возвэщeніемъ стрaшнымъ пріeмлетъ, и3 свётлw величaетъ гDа бlгоутр0бнаго.

Показaвый стезю2 твeрду вBрнымъ покаsніz, повелёніемъ ѓгGла во чрeвэ мaтерни прозzбE, бжcтвеннымъ совётомъ пaче надeжди, слaвный п®тeча.

БGор0диченъ: Во чрeвэ носи1маго хrтA дв7ы ћкw познA, и4же и3зъ непл0дове, взыгрaсz, провозвэщaz рaдость пришeдшую на зeмлю, сётованіz вс‰ и3збaвити.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Кадsщу въ хрaмэ захaріи свzщeнному, гавріи1лъ съ нб7сE предстA, глаг0лz къ немY: ћкw въ стaрости твоeй воз8имёеши пл0дъ бlгослaвенъ: и3 непл0дство пeрвое є3лісавeти нhнэ разрэши1тсz ѓбіе, и3 непл0дства рождeніе: и3 зачeнши роди1тъ проповёдника ї}сова же и3 п®тeчу. Тёхъ мольбaми, сп7се мjра, спаси2 дyшы нaшz. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Чи1стаz, всенепор0чнаz, и3 неискусобрaчнаz, є3ди1на безлётнаго сн7а и3 сл0во б9іе въ лётэ р0ждшаz, того2 со с™hми и3 честнhми ґпcлы, м§ники и3 прbрHки, и3 прпdбными, моли2 даровaти нaмъ њчищeніе, и3 вeлію ми1лость.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Глaсъ ѓгGловъ тS, сyщw ѓгGла хrт0ва пришeствіz, свzщeннику свzщeннw провозвэсти2, и3зъ чрeва непл0днагw прозzбaти, бlжeнне п®тeче.

Прeжде безчaднаz и3 нераждaющаz нhнэ весели1сz непл0ды, ћкw хrт0ва крести1телz и3 п®тeча плодороди1ши всеслaвнw, є3лісавeто досточyднаz.

Сэки1рою, п®тeче, твоеS моли1твы, страстeй мои1хъ тeрніе, и3 помышлeній и3ст0ргни преткновє1ніz, и3 плодон0сенъ м0й ќмъ добродётельми, всебlжeнне, сотвори2.

БGор0диченъ: Чрeво тS ношaше вс‰ носsщаго дв7ы, є3гдA крести1тель во ўтр0бэ носи1мь тебЁ поклони1сz, хrтE, и3 и3грaz веселsшесz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

И#дyщу внyтрь с™и1лища, и3 закHнныz творцY слyжбы приносsщу, kви1сz прbр0ку с™hй ѓгGлъ, возвэщaz п®тeчи бжcтвенное зачaтіе.

Кaкw бyдетъ сіE мнЁ kвлeнно; є4смь бо стaрецъ, ћкw ви1диши, и3 непл0дну сопрyжницу и4мамъ, речE захaріа ко ґрхaгGлу: є3стествA проти6вныz мнЁ глаг0леши глаг0лы.

Къ сaррэ воззри2 ґвраaмовэ, и3 ви1ждь, кaкw џна їсаaка къ стaрости роди2, человёче, и3 глаг0лємымъ прaведнw вёруй, стaрцу приглашaше вели1кій ѓгGлъ.

БGор0диченъ: Бlгословeнна въ женaхъ ты2, бGорaдованнаz, ћвэ є3лісавeть вопіsше тебЁ, є3гдA раждaющу безмyжнw познa тz, є3ди1ну по ржcтвЁ нетлённу пребhвшу.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре, воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Сомнённо и4мамъ помышлeніе ѓзъ, и3 не вёрую словесє1мъ твои6мъ, ґрхaгGлу речE свzщeнникъ: людeй бо спасeніz, не t мои1хъ чрeслъ плодA прошY.

Создaтель є3стествA, ѓгGлwвъ цRь, служи1тель tвэщA, пришeствіz своегw2 ѓгGла, благоволи2 роди1ти тебЁ, мои6мъ словесє1мъ не не вёруй, человёче.

Ви1дъ тв0й џгненъ, и3 вз0ръ тв0й стрaшенъ, и3 чyднw сл0во твоE, захaріа речE служи1телю: но ќбw не вёрую тебЁ, пaче є3стествA глаг0лющу ми2 стр†нныz глаг0лы.

БGор0диченъ: Свэти1льникъ сlнца, во џблацэ мaтерни ўтр0бэ скрывaема познaвъ, сhй въ тeмнэмъ ложеснA селeніи, поклони1сz рaдуzсz, и3 и3грaше.

Кондaкъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Весели1тсz свётлw захaріа вели1кій, со всеслaвною є3лісавeтію сопрyжницею, дост0йнw зачинaюще їwaнна п®тeчу, є3г0же ґрхaгGлъ благовэсти2 рaдуzсz, и3 человёцы достод0лжнw почти1мъ, ћкw таи1нника благодaти.

Јкосъ: Свzщeнное є3ђліе разгнeмъ, є4же лукA нaмъ написA свzщeнный и3 чyдный, и3 п®тeчево ќзримъ зачaтіе свётлое и3 честн0е. Глаг0летъ бо: ћкw вни1де стaрецъ и3 прaведный захaріа во с™†z с™hхъ, є4же покади1ти во врeмz чреды2, предстA є3мY гавріи1лъ благовэствyz, и3 глаг0лz: воз8имёеши сhна, свzщенноначaльниче, въ стaрости, прbр0ка же и3 п®тeчу, глaса же и3 проповёдника, и3 свэти1льника присносвётлаго, и3 таи1нника благодaти.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Не вёровавъ мои6мъ глаг0лwмъ, њглохновeніе пріими2 kвлeннэйше: и3 раждaемь є3гдA ќзриши глaсъ сл0ва, воспріими2 глaсъ, бlгословeнъ є3си2, вопіS, ї}левъ б9е.

ЛунЁ є3лісавeти примэшazсz многосвётлый ћкw с0лнце, захaріа свэтон0сна свэти1льника свёта породи2, свэтsща нaмъ сyщымъ во тмЁ страстeй держи6мымъ лю1тэ.

И#гр†ніz ћкw глаг0лы ўпотреби1въ, хrтE, вели1кій п®тeча, поклони1сz тебЁ во чрeвэ дёвственнэмъ, сaмъ носи1мь ўтр0бою є3лісавeтиною, ї}се: nтцє1въ нaшихъ, б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: ЛунA є3лісавeть внyтрь носsщи ѕвэздY бжcтвеннагw п®тeчу, поклони1сz свётлому џблаку марjи, сlнце носsщей хrтA, плотоноси1ма t неS на спасeніе нaше.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#зъ плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Жених0въ дрyгъ пред8уготовлsетсz, глaсъ же сл0ва начaло пріeмлетъ, и3 въ непл0днэй нhнэ ўтр0бэ питaетсz, всецRS вели1кій в0инъ.

НеплHднымъ сердцaмъ дёлатель процвэтE, страстeй сэки1ра ўжE куeтсz, телeцъ честнhй воздержaніz питaетсz, п®тeча вели1кій, лю1діе весели1тесz.

Ќзы ћкоже дрeвле непл0дныz, моегw2 помышлeніz си1це њкаменeніе разрэши2, крести1телю: и3 плоды2 покаsніz мS сотвори2 возращaти, и3 жи1ти во вёки.

БGор0диченъ: Чревон0сную тS, nтрокови1це, ћкw є3лісавeть ви1дэ, бжcтвеннэ возрaдовасz, внyтрь є3S младeнцу взыгрaвшусz, ћкw познaвшу своего2 вLку.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно. Е#г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўбlжaемъ.

Хrт0въ вели1кій и3 бжcтвенный п®тeча, непл0днаz нhнэ вратA tвeрзъ, водворsетсz, ћкw въ цaрскихъ, въ бокY мaтере: да ћкw в0инъ произhдетъ, всецRS пути6 ўготовлsz.

Б9ій прbр0че стaрче ликyй, роди1ши бо сhна, є3гHже б0льшій въ человёцэхъ не востA, їwaнна гDнz п®тeчу: взыгрaй є3лісавeть, землS всS рaдуйсz, хвалY всёхъ творцY бGу приносsщи.

Нaсъ вёрою благохвaлzщихъ тS, помzни2 нhнэ гDень прbр0че, и3 п®тeче, t душeвныхъ страстeй и3збавлsz: спасaй ны2 t бёдъ, къ нбcнэй стези2 путев0ждствуz бGолёпнw, приснобlжeнне.

БGор0диченъ: Чи1стую м™рь ћвэ познa тz, непл0дныхъ ќзъ є3лісавeть, ћкw њщути2 разрэшeну себE, и3 носsщу п®тeчу, во ўтр0бэ твоeй всeльшагосz, чcтаz дв7о маріaмь бGорaдованнаz.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Со ўчєники2:

П®тeчево слaвное зачaтіе предвозвэщaетъ и3зъ дв7ы хотsщаго роди1тисz цRS: ћкw сeй t є3лісавeти непл0дныz и3 безчaдныz, стaрца же и3 їерeа захaріи вели1кагw: и4хже моли1твами, и3 бGор0дицы, и3 їwaнна кrти1телz твоегw2, гDи, спаси2 и3 ўщeдри вс‰. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Сотвори2 ћкw и4стиннw съ тоб0ю вели6чіz сн7ъ предвёчный, совётомъ n§ескимъ: жи1знь бо безсмeртную безстрaстнw родилA є3си2, и3 пребылA є3си2 ћкw прeжде ржcтвA, м™рскихъ и3збёгши, и3 дв7а по ржcтвЁ пребылA є3си2, дв7о.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Весели1тсz твaрь въ зачaтіи твоeмъ, прbр0че и3 предтeче, кrти1телю їwaнне: бжcтвенное бо твоE рождeніе предзнаменyетъ нaмъ вLчнее ржcтво2. И# сегw2 рaди соглaснw сyщіи на земли2 дост0йнw восхвалsемъ тS.

Ћкw чyдное свидётельство њбрётъ ѓгGлъ, зачaти непл0дныz, марjи прив0дитъ, ко ўвэрeнію приносS. Тёмъ и3 мы2 є3лісавeти непл0дствіе и3 захaрію сопрyжника є3S, и3 їwaнна восхвaлимъ.

БGоустр0енный свэти1льникъ присносyщнагw свёта, женихA дрyгъ, сlнца слaвы вели1кій свэтон0сецъ, живhй глaсъ б9іz сл0ва, п®тeча пришeствіz гDнz, ѓгGльскимъ приглашeніемъ нhнэ зачинaетсz.

Жeртвенникъ бжcтвенный благов0ніz хrт0ва, њдеснyю стоsніе пріи1мъ, и3 знaніе є3гw2 благов0нствуz, знаменaтельнэ познавaешисz, п®тeче: предстaтельствомъ ѓгGловымъ, њдеснyю с™hхъ проwбразyемь.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

Е#лісавeть зачaтъ п®тeчу бlгодaти, дв7а же гDа слaвы. Цэловaстэсz џбэ мaтєри, и3 младeнецъ взыгрaсz: внyтрь бо рaбъ хвалsше вLку. Ўдиви1вшисz мaти предтeчева, начaтъ вопи1ти: tкyду мнЁ сіE, да м™и гDа моегw2 пріи1де ко мнЁ; да спасeтъ лю1ди tч†zнныz, и3мёzй вeлію ми1лость.

Славосл0віе вели1кое, и3 тропaрь с™aгw.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

Е#ктєніи2, и3 прHчаz.

Њ Славосл0віи же вели1комъ да не почуди1шисz: возм0жно ќбw є4сть, ћкоже ўстaвъ и3з8zвлsетъ, и3 nсмоглaснику пэвaему, и3 ГDеви пои1мъ: глаг0лему, сотвори1ти и3 вели1кое славосл0віе.

На літургjи: Бlжє1нна t канHна, пёснь G-z, и3 ѕ7-z.

Прокjменъ, глaсъ з7:

Возвесели1тсz првdникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2.

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й:

Ґпcлъ, къ галaтwмъ, зачaло ©i, t полY:

Брaтіе, ґвраaмъ двA сhна и3мЁ:

Ґллилyіа, глaсъ д7: Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ:

Е#ђліе луки2, зачaло в7:

Во врeмz џно, бhсть во дни6 и4рwда царS:

Конeцъ: Поношeніе моE въ человёцэхъ.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.