NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Dekemvrіa Gi

S™agw svzщennomyčenika gavrіi1la, patrіarha serbskagw.

Na veli1cэй večerni, Blženъ myžъ, ґntіfHnъ №. Na GDi, vozzvahъ: stіhi6rы na }, glasъ ѕ7. Samoglasnы:

Bezkr0vnuю žertvu prinosi1lъ є3si2 bGu, ćkw zak0nnэйšій pervoprt0lьnikъ serbskіz cerkve hrt0vы, i3 bhlъ є3si2 predstatelь teplёйšій r0da serbskagw, prosvэщaz є3go2 svёtomъ nepristypnыmъ, i3 privodS vsёhъ hrtY pastыrenačalьniku.

Vodruženъ na kameni tverdыz vёrы hrt0vы, nikakože pokolebalsz є3si2 lask†nіi bezzak0nnыhъ ґg†rznъ, nižE pril0gi bolёznennыmi, no tverdыmъ p0mыslomъ i3 radostnыmъ serdcemъ blgoderznylъ є3si2 voi1stinnu kъ p0dvigomъ, tёmže i3 vэncы2 nebє1snыz slavы vosprіslъ є3si2, džtče gavrіi1le prisnopamztne.

Krёpostію d¦0vnoю prepossanъ, bGon0se džtče gavrіi1le, nizloži1lъ є3si2 krёposti lьsti1vagw, ne ўbosvsz muči1telьnыhъ bolёzneй ni nyždnыz smerti, ćže bezb0žnoe s0nmiщe podvi1že na tS, no so derznovenіemъ hrtA i3spovёdalъ є3si2, i4že i3 vseli1 tz vъ crtvo nbcnoe, i3dёže likyeši pri1snw so vsёmi svzthmi.

I$nы stіhi6rы, glasъ v7:

Kjimi d¦0vnыmi pohvalami voshvalimъ blžennago gavrіi1la, d0blz vo s™i1telehъ, i4že bhstь pastыrь d0brый i3 ўči1telь teplый, no i3 strastoterpecъ za hrtA, i4bo žitіE svoE m§nčeski skončA, tёmъ i3 vэncemъ cRskimъ t bGa vэnčanъ bhstь, i3 nhnэ na nb7si2 m0litъ nj vsёhъ sъ vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ s™yю pamztь є3gw2.

Kjimi dostod0lžnыmi pёsnьmi sostavimъ blgoprіstenъ li1kъ, kъ proslavlenію bGon0snagw nc7A gavrіi1la, pravoslavіz nastavnika, čistotы2 i3 blgočestіz ўči1telz, d0blzgw strtoterpca hrt0va, є3g0že po smerti čudesы2 proslavi hrt0sъ bGъ našъ, i3mёzй velію mi1lostь.

Kjimi pohvalьnыmi dobr0tami ўvzzemъ svёtlago svzщennomyčenika gavrіi1la, patrіarha serbskagw, i4že t svoi1hъ njb0lganъ bhstь, t ґg†rznъ že nepravednw njsuždenъ i3 povёšenъ, segw2 radi netlёnnoe crtvo na nbcёhъ vosprіslъ є4stь, vъ nemže nhnэ raduzsz predstoi1tъ hrtY, є3g0že m0litъ darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ }:

Prіidi1te lю1dіe vo svzthй hramъ seй, i3dёže dnesь vozn0sitsz slava bGu na nbcёhъ, i3 poetsz hvalA sщ7ennomyčeniku gavrіi1lu, patrіarhu serbskomu, є3g0že ni grHznaz preщє1nіz, ni lьsti1tєlьnaz lask†nіz muči1televa, t hrtA razluči1ti vozmog0ša, no derzostnw glg0letъ kъ muči1telю: ѓzъ nepovi1nenъ є4smь, hrta že gDa moegw2 ne voshoщY treщi1sz d0ndeže є4smь, d0ndeže razumъ i3mёю. Vs‰ p0česti vašz i3 bogatstva vozmi1te sebЁ, ѓzъ ne trebuю i4hъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

CRь nb7esnый:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz tri2.

Na lіtji stіhi1ra hrama, i3 svzщennomyčenika, glasъ №:

Veseli1tsz dnesь cerkovь hrt0va, toržestvyetъ patrіarhja serbskaz, poю1щi p0dvigi tvo‰, palmы2 i3 každє1nіi čtyщe ќzы tvo‰, čestvyющe perstь moщeй tvoi1hъ, ćkw ґrwmatы mmropomazannuю, svzщennыmi tvoi1mi stradanьmi, gavrіi1le prisnopamztne.

Lюb0vію hrt0voю velьmi2 gorS, d0blestvennw za hrtA revnovalъ є3si2, muči1teleй preщє1nіz ni vo čt0že vmэni1vъ mn0gіz bэdы6 preterpёlъ є3si2, poslэdi1 že nepravednoe njsuždenіe i3 nyždnuю smertь, svzщennom§niče gavrіi1le dostočydne, no svzщennыmi stradanьmi tvoi1mi njzarseši vsю2 stranY serbskuю, i3 prosvэщaeši vs‰ zemnы6z koncы2.

Slava, glasъ d7:

PrednapisA svzщennый džbrazъ svzщennыhъ nravwvъ tvoi1hъ bGoglag0livый pavelъ, є3gdA rečE: tak0vъ namъ podobaetъ ґrhіereй, prpdbenъ, vёrenъ, neѕl0bivъ, neskvernenъ, da si1lenъ bydetъ vo zdravэmъ ўčenіi ўtэšati, proti1vzщыzsz že njbličati. Th bo samёmi dёlы sl0vo sіE i3sp0lnilъ є3si2, na poslёdokъ i3 nyždnuю smertь vosprіsvъ, vseli1lsz є3si2 vъ crtvo nbcnoe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Vёdzщe tS vsёhъ bhvšihъ cRi1cu, slavimъ tS pri1snw, bGomati vsepёtaz, radosti vinA bыlA є3si2 namъ, i3 veselіz i4stinnagw, bGa bo rodilA є3si2, t ne syщihъ vs‰ sotv0ršago, segw2 radi radostnoe pэsnosl0vіe so ѓgGlomъ gavrіi1lomъ tebЁ zovemъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ G:

Svёtomъ soveršennыmъ njsіsemь, i3 likHmъ svzщє1nnыmъ sočinsemь, i3 m§nčeskimъ blagoslavіemъ ўkrašaemь, svzщennom§niče gavrіi1le blženne, bezsmertnыz slavы spod0bilsz є3si2.

Stjhъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz.

Kr0tokъ i3 neѕl0bivъ bhlъ є3si2, ti1hъ že i3 smirennomydrъ, i3 bžctvennыz lюbvE i3sp0lnenъ, pri konči1nэ že i3 m§nčeskimi vэncы2 ўkrasi1lsz є3si2.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

Sіsz ndeždami, ±že t kr0vэ, džtče gavrіi1le svzщenne, vosteklъ є3si2 svёtlw vo s™†z s™hhъ, slavoю nebesnoю vэnčaemъ.

Slava, glasъ ѕ7:

S™i1telь shй i3 pastыrenačalьnikъ, pokazalsz є3si2 d0blestvennый m§nikъ, temъ b9estvenne nbcnaz naslёdovalъ є3si2, i3 nhnэ prest0lu ziždi1telz vъ slavэ predstoi1ši.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Podъ kr0vъ tv0й, vLčcэ, vsi2 zemnor0dnіi pribэgaющe, vopіemъ ti2: bcde, ўpovanіe naše, i3zbavi nы2 t bezmёrnыhъ pregrэšenій, i3 spasi2 dyšы našz.

Na blgoslovenіi hlёbwvъ: Troparь, glasъ №:

Nepravednыmъ sud0mъ njsuždenъ bhvъ i3 povёšenъ, ćkw žertva svzщenna, živA i3 njduševlenna, vLce svoemY hrtY požrenъ bhlъ є3si2, tёmže i3 žertvenniku nb7snomu prіstъ bhlъ є3si2, svzщennom§niče gavrіi1le prisnopamztne. Dvaždы.

I# Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na ќtreni Po šestopalmіi, є3ktenіA i3 posemъ BGъ gDь: troparь s™agw dvaždы.

Slava, i3 nhnэ bGor0dičenъ:

Gavrіi1lu vэщavšu:

Po №-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ №:

Sщ7ennuю ndeždu tvoю2 njbagri1vъ krovьmi2, sъ neюže vmэsti1lsz є3si2, blženne, vo s™†z s™hhъ, i3dёže svёtlw zri1ši b9estvennuю svёtlostь trbčeskuю, i3 m0lišisz neprestannw nj dušahъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže.

Veli6čіz tebE, vseči1staz, sotvori2 hrt0sъ bGъ našъ, є3g0že moli2 pri1snw, vozveli1čiti i3 vъ nasъ bogatuю mi1lostь є3gw2, prenepor0čnaz vLčcэ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ v7:

Prіidi1te vospoi1mъ čtcnyю pamztь svzti1telz gavrіi1la, pэsnosl0vzщe togo2 svBtlыz p0dvigi i3 borє1nіz, i4miže mnogokovarstvennago vragA prebori1vъ, vэnecъ pobэdi2 i3splelъ є4stь, i3 nhnэ so ѓgGlы trbcэ predstoi1tъ, ю4že m0litъ, spasti2 dyšы našz.

Slava i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže.

I#zbavi nasъ t vsёhъ napasteй, i3 t mn0gihъ sobl†znъ ѕmjevыhъ i3 tmы2, vsenepor0čnaz, ćže por0ždšaz namъ svёtъ nevečernій.

Polmeleй.

Veličanіe: Veličaemъ tS svzщennom§niče svzthй gavrіi1le, i3 čtemъ s™yю pamztь tvoю2, th bo m0liši za nasъ hrtA bGa našego.

Pal0mъ i3zbrannый:

Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы:

Po polmelei, sэdalenъ, glasъ }:

BezkrHvnыz žє1rtvы bGu prinosi1lъ є3si2, postradavъ že krёpkw, prineslsz є3si2 žertva, nasъ radi požeršemusz, є3g0že prilёžnw moli2, bGoblženne, džtče gavrіi1le spasti2 vs‰ lюb0vію poю1щыz tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže.

VLčcэ dv7o či1staz, i3zbavi nasъ lю1tыhъ vsёhъ, ўmolsющi sn7a tvoego2 povёšennago na drevэ, i3 spod0bi nasъ dost0йnw njdesnyю є3gw2 stati, є3gdA prіi1detъ vo slavэ svoeй.

Stepenna, № ґntіfHnъ, d7 glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, hvalenіe є3gw2 vъ cerkvi prpdbnыhъ.

Taže: Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe t luki2, začalo …z.

Po n7 palmЁ, stіhi1ra glasъ ѕ7:

Prіidi1te dnesь vsi2 serbstіi sob0ri, pёnіemъ i3 pёsnьmi d¦0vnыmi, dostod0lžnw počti1mъ pamztь svzщennomyčenika gavrіi1la, i4že pastvu svoю2 mnogotrydnw paslъ є4stь, vёrы že radi postradA daže do smerti, i3 ko hrtY raduzsz preseli1sz, kъ nemyže vozopіi1mъ: mltvami, hrtE, ґrhіerea tvoegw2, daruй namъ pregrэšenій proщenіe i3 velію mi1lostь.

KanHnъ bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7, i3 svzщennomyčenika na }.

KanHnъ svzщennomyčenika, glasъ v7, prHta mirko, є3gHže kraegranesіe:

D0blestь gavrіi1lovu čestvyю, vъ bGor0dičnahъ že i3 vъ sэdalьnэ:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, vъ m0ri drevle lю1di nastavlьšemu, i3 vъ nemъ faraHna so vsev0instvomъ pogruzi1všemu, pёsnь pobёdnuю, ćkw proslavisz.

Dyšu moю2, i3 serdce, i3 ќmъ, prosvэti2, molю1sz, i3 nastavi mS, prisnopamztne blgočestnw pёti p0dvigi tvo‰.

Ndeždami, ±že t kr0ve, njbleklsz є3si2 džtče gavrіi1le, i3 vo s™†z vosteklъ є3si2 vэnčaemъ svёtlw slavoю s™hhъ.

Blgosl0vіemъ m§nčeskimъ ўkrašaemь, sohransй nasъ, i3 vs‰ vёroю prazdnuющыz tvoю2 pamztь, blženne.

BGor0dičenъ: Prežde tebE r0ždšagosz i3zъ nc7A, rodilA є3si2, prebыla že є3si2 netlёnna, i3 po ržctvЁ dv7a: tёmže tS i4stinnuю bcdu i3spovёduemъ, prepёtaz.

Katavasіa: Hrt0sъ raždaetsz:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nepl0dstvovavšій m0й ќmъ, plodon0senъ, b9e, pokaži2 mi2, dёlatelю d0brыhъ, nasadi1telю blagi1hъ, blagoutr0bіemъ tvoi1mъ.

LikHmъ svzщє1nnыmъ, blženne, sočinsemь, sъ ni1miže nj mjrэ moli1sz hrtY, da i3zbavitъ nasъ t vsskagw ѕlA, i3 spod0bitъ crtvіz svoegw2 nb7esnago.

E#dinosyщnoe sl0vo propovёdalъ є3si2, є3gHže radi m§ničeskuю smertь preterpёlъ, є3si2, tёmže i3 vэnecъ slavы t negw2 prіslъ є3si2.

Soveršennыmъ svёtomъ njsіsemь, lюbvE bžctvennыz i3sp0lnenъ bhlъ є3si2, m§nčeskimi že vэncы2 ўkrasi1vsz, vseli1lsz є3si2 vъ crtvo nbcnoe.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2 v0leю džtčee sl0vo, nai1tіemъ bžctvennago d¦a, presvztaz dv7o mati, ґrhіereєvъ slavo: tёmže tS poemъ i3 veličaemъ.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Nsnovanіe i3mёz vъ є3đlіi, pastыrь nareklsz є3si2 i3 s™i1telь čestenъ, bGoblženne gavrіi1le, kr0vію že mučenіz sebE ўkrasi1lъ є3si2, i3 kъ neveщestvennыmъ likHmъ prestavilsz є3si2, sъ ni1miže moli2 hrtA bGa, pomi1lovati dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

TebЁ pribэgaemъ vsi2, m™i b9іz, i3zbavi nasъ t vsёhъ napastehъ, njčiщenіe i3sprosi2 našыmъ pregrэšenієmъ, є3di1na bo tы2 čelovёkwmъ є3si2 i3spravlenіe.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi, slyhъ tv0й, i3 ўboshsz: razumёhъ dэlA tvo‰, i3 divi1hsz, i3 vozopi1hъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Tvoю2 pamztь prazdnuющыz vёroю sohransй, prisnopamztne gavrіi1le, mlctiva tvorS hrtA bGa našegw.

Geenskagw ngnS potщi1sz i3zbaviti nasъ, bGoblženne gavrіi1le, svёtloe že žili1щe dobrodёteleй soverši2, i3 svёta nevečernzgw spod0bi.

ЃgGlьskimъ likHmъ sočtavsz, s™e, prosvэщaeši svhše čudesъ zarsmi dyšы poю1щihъ tS.

BGor0dičenъ: Ѓlčuщыz lю1di tvo‰ bžctvennыhъ bl†gъ i3sp0lni, vsesvztaz dv7o m™i, i3 ne njstavi nasъ i5že tS ўstnami i3 dušeю propovёduemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: MglY duši2 moeS, spasE m0й, razgnavъ svёtomъ zapovэdeй tvoi1hъ, njzari1 mz, ćkw є3di1nъ cRь mjra.

Vёmы tS d0blestvenna m§nka i3 i3scэlenій i3st0čnika, svzti1telю gavrіi1le bGomydre, i3 cerkve ўtverždenіe.

Razžegaemь sladostnэ hrt0vыmъ želanіemъ, pl0tь pokori1lъ є3si2 dyhu, pomazavsz ćkw mĐromъ m§ničeskoю kr0vію, tёmъ slavы bezsmertnыz spod0bilsz є3si2.

Ї}sa hrtA, t nc7A vozsіsvšago prežde denni1cы, i3spovёdaz, postradalъ є3si2 daže do kr0ve, tёmže tS po d0lgu slavimъ.

BGor0dičenъ: Mn0gihъ pregrэšenій zn0emъ i3stazvšuю dyšu moю2, prohladi2 hodataйstvomъ tvoi1mъ, dv7o či1staz, i3 njči1sti t vsskіz nečistotы2, th bo є3si2 voi1stinnu dvctvu i3 čistotЁ vmэsti1liщe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bezdna mS mn0ga grэh0vnaz njkružaetъ, i3 vopію2 ti2, prbr0ka podražazй: t tli1 mz gDi vozvedi2.

I#sp0lnenъ bhvъ lюbvE bžctvennыz, hrtA derzostnw i3spovёdalъ є3si2, i3 vэncы2 m§nčeskimi ўkrasi1lsz є3si2.

Lask†nіz bezb0žnыhъ tyrkwvъ njplevalъ є3si2, ne ўbosvsz muči1teleй, nižE smerti, no za hrtA d0blestvennw postradalъ є3si2.

Ngnepalьnoю lюb0vію prilэpi1vsz hrtY, ўkrэpi1lsz є3si2 dyhomъ, muči1telьskoe svirёpstvo nizloži1lъ є3si2, i3 vэnecъ t bGa dost0йnw prіslъ є3si2.

BGor0dičenъ: I#zъ ўtr0bы tvoeS vopl0щšagosz pэsnosl0vzщe, tS slavosl0vimъ, ćkw m™rь b9ію, i3 radostnw vopіemъ ti2: raduйsz njbradovannaz, prepёtaz.

Kondakъ, glasъ d7:

Pervoprt0lьnikъ i3 їerarhъ i4stinnый bhlъ є3si2, i4stinэ hrtY poslёdovalъ є3si2, mučenіz vэncemъ i3 sщ7enstva mastію i4stinno prosіslъ є3si2, za i4stinu d0blestvennw postradavъ, i4stinnoe i3 bGovi1dnoe naslёdіe poluči1lъ є3si2.

Jkosъ: Ćkw rabъ vёrnый i3 svzщennый, všelъ є3si2 vъ radostь gDa tvoegw2, th bo talantъ vёrы stradanіemъ tvoi1mъ mnogosugybw i3zrasti1lъ є3si2, i3mёz krёpostь nepobэdi1mu, deržavu neizmёnnu i3 nepretv0rnu, procvёlъ є3si2 stradanій plodы2 nbi6lьnы, temъ za i4stinu d0blestvennw postradavъ, i4stinnoe i3 bGovi1dnoe naslёdіe poluči1lъ є3si2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Peщь drevle vsegremsщuю ўgasi1vый, i3 džtroki tyčeю d¦0vnoю njrosi1vый, blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Voi1stinnu vesь likyz, bGoblženne gavrіi1le, sъ m§nčeskimi sob0ri raduzsz poeši: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

ЎmA čistot0ю i3 duši2 svёtlostію sіsz, kvi1lsz є3si2 na zemli2 hramъ hrt0vъ, premydrosti sokr0viщe, nhnэ že na nbcёhъ carstvueši so vladhkoю tvari, є3myže poemъ: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Čestna pred8 gDemъ smertь tvoS voi1stinnu, i4bo za hrtA postradalъ є3si2, ne njstavi stado, є4že stzžalъ є3si2 trudы2 tvoi1mi, no moli2 ўluči1ti derznovenіe vъ denь sudA i3 namъ poю1щыmъ: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: R0ždšuю pl0tski mjrovi svёtъ i4že t svёta, svzщennыmi glasы tS dobr0tu їakwvlю poemъ bcde vsenepor0čnaz, th bo namъ є3si2 stэnA, i3 p0moщь newbori1maz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: T ne syщihъ vo є4že bhti privedšago sl0vomъ vs‰, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

E#dinor0dnago sn7a b9іz i3spovёdalъ є3si2, є3mY є3di1nomu služi1lъ є3si2, nj nemže neprestannw vzыvaz: p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Svёtomъ bGopoznanіz prosvэti1 mz, svzщennom§niče gavrіi1le prisnopamztne, da vhnu hrtA slavlю i3 glag0lю: p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Tezoimeni1te krёposti b9іz, krёpokъ bhlъ є3si2 vo stradanіi, i3 smertь pod8slъ є3si2 vzыvaz: p0йte i3 prevoznosi1te hrtA vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: KupinA, ćže prežde prowbrazovaše strannoe tainstvo ržctvA tvoegw2, newpalьna prebhvši, prenepor0čnaz: i4bo džgnь bžctvA rodilA є3si2, i3 newpalьna prebыlA є3si2, ntrokovi1ce, tёmže tS vsi2 r0di poemъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Preestestvennw pl0tію začenšuю vo črevэ, t nc7A bezlёtnw predvozsіsvšee sl0vo, vъ pёsnehъ nem0lčnыhъ veličaemъ vёrnіi.

Vэnecъ blagodateй položi1sz na glavЁ tvoeй, bGoblženne gavrіi1le, ćkw skončavšemu tečenіe, i3 soblю1dšemu vёru nekradomu, i3 pravednыhъ či1nove krasnH tz prіsša.

ЎstA, glagHlющaz bezzak0nnw na tS, zagradi1šasz, th že vozvhšenъ na drevo, hrtY ўpod0bilsz є3si2, є3g0že moli2 da spasetъ dyšы našz.

Ю#d0lь plačevnuю njstavilъ є3si2, i3 vъ nbcnыhъ čert0zэhъ vseli1lsz є3si2, prіemlющi že b9ію svёtlostь, nevi1dimыhъ dobrHtы ćvstvennw smotrseši.

BGor0dičenъ: Ntrokovi1ce či1staz, m™i prenepor0čnaz, duši2 moeS njѕloblenіe i3scэli2, i3 serdce ўkrэpi2, r0ždšaz preblagago sl0va hrtA, vsёhъ ўblažaющa i3 ўkrэplsющa.

Svэti1lenъ: Tris0lnečnago bžctvA svёtъ nevečernій prosіS vъ tebЁ, gavrіi1le preblaženne, sodёla tS čctoe prіsteliщe b9estvennыhъ darovanій, segw2 radi i3 vseli1lsz є3si2 vъ nbcnыhъ čert0zэhъ, i3dёže m0lišisz nj vsёhъ nasъ.

Slava i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Poemъ tS svzщennыmi glasы dobr0tu їakwvlю, r0ždšuю pl0tski mjrovi i4že t svёta svёtъ, prosvэщaющь vsю2 pods0lnečnuю.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ }:

Čt0 tz narekY, svzti1telю, pravoslavnыhъ ўtverždenіe, ćkw pastыrenačalьnika cerkve serbskіz, i4stinы pob0rnika, ćkw za i4stinu d0blestvennw postradalъ є3si2, svzщennomyčenika, i4bo mučenіz vэncemъ vэnčalsz є3si2, no ćkw predstoS prest0lu s™hz trbcы, moli1sz prilёžnw, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Čt0 tz i3menyemъ, slavne, sщ7ennikwvъ radovanіe, strtoterpcєvъ dobr0tu, blgočestіz podatelz, svzti1telz i4stinna i3 svzщenna ўči1telz, i4že kr0vію mučenіz sebE ўkrasi1vъ, kъ neveщestvєnnыmъ prestavilsz є3si2 likHmъ, sъ ni1miže moli2 nj nasъ hrtA bGa, pomi1lovati dyšы našz.

Čto2 tebE vospoю2, blžennэйše gavrіi1le, ćkw kvi1lsz є3si2 s™i1telь i3 m§nikъ, tёmže nb7snaz b9estvenne naslёdovalъ є3si2, i3 nhnэ prest0lu ziždi1telz predstoi1ši. Mh že vospэvaющe sщ7ennuю pamztь tvoю2, m0limъ tS: moli2 nj nasъ hrtA bGa, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ, i3 velію mi1lostь.

Čt0 tz narečemъ, svzщennэйše džtče, vёmы bo tS pravoslavіz stolpA i3 cerkve ўtverždenіe, mučenіz pytь prošedša, i3 pred8 bezb0žnыmi ґgarznы, hrtA d0blestvennw i3spovёdavša, tёmže m0limъ tS, ćkw i3mёzй derznovenіe ko hrtY bGu, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ №:

Prіidi1te serbstіi lю1dіe, radostenъ li1kъ sostavimъ, voshvalsющe ntcA našego, svzщennomyčenika gavrіi1la, patrіarha serbskagw, kroplenіemъ čctnhhъ kroveй svoi1hъ, porfĐru carskuю sebE njbagri1všago, i3 vmэsti1všagosz sъ veselіemъ vъ b9estvennoe crtvo, i3 vozopіemъ є3mY: pastыrю vёrnый i3 m§niče za vёru, moli1tveniče teplёйšій moli1sz vhnu hrtY bGu našemu, nj spasenіi stada tvoegw2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Q vsemi1lostivaz mati b9іz, zastypnice ўserdnaz, predstatelьnice vsegw2 r0da člvёčeskagw, ўkrэpi2 nasъ na dэ‰nіz b9estvєnnaz, daždь namъ nenavёtnw nbcnuю šestvovati stezю2, da tvoi1mъ zastuplenіemъ, ўkl0nšesz puteй ѕlok0znennagw, dosti1gnemъ vъ nbcnaz žili6щa, i3 džbщnicы bydemъ slavы prisnosyщnыz.

Slavosl0vіe veli1koe. Troparь svzщennomyčenika.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Gavrіi1lu vэщavšu:

E#ktєnіi2, i3 tpystъ.

Na lіturgji: Blženna t kanHna svzщennomyčenika, pёsnь G-z, i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ }:

Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, hvalenіe є3gw2 vъ cerkvi prpdbnыhъ.

Ґpclъ, ko є3vreєmъ, začalo tld.

Ґllilyіa, glasъ v7: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

E#đlіe, t luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.