NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa k7v

S™agw myčenika vasіljska.

Stіhi6rы, glasъ d7

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Crtvo nedvi1žimoe crtvovavъ prіslъ є3si2, vasіljske slavne, i3 predstoi1ši cRю2 si1lъ, so vsёmi raduzsz ѓgGlьskimi vHinstvы. Sъ ni1miže poeši, blženne, neprestannw bžctvennuю pёsnь, blist†nіi i3 pričaщє1nіi bžctvennыmi svёtlw njzarsemь.

Tvoi2 n0zэ svzzavše, gvozdьmi2 prigvozdi1ša, є3gdA šestvovalъ є3si2 stezeю, raduzsz, mučenіz, prehvalьne: si1mi že popralъ є3si2 glavY vražію, i3 do koncA sokruši1lъ є3si2, i3 šestvovalъ є3si2 krёpkw šє1stvіz nebє1snaz, vLcэ pobэdon0secъ ćvlьsz, slavne.

Moli1tva tvoS i3zrasti2 drevo neprozsbšee pervэe, i3 i3st0čnikъ i3stoči2 ži1vы v0dы: tečenіemъ že tvoeS kr0ve zemlS njsvzti1sz, vozdyhъ že duševnыmъ vozšestvіemъ, prebogate. Tёmže vёroю tv0й svzthй soveršaemъ, vasіljske, vseprazdnstvennый denь, vъ džnьže zak0nnw podvizalsz є3si2.

Ѓщe ќbw priluči1tsz vъ p0stъ, i3щi2 stіhi6rы bGor0dicы segw2 mёszca vъ k7 denь.

Na ќtreni kanHnъ, їHsifъ, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Preveli1kago vasіljska hvalю2.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь vozslemъ, lю1dіe, čydnomu bGu našemu, svobodi1všemu ї}lz t rab0tы, pёsnь pobёdnuю poю1щe i3 vopію1щe: poi1mъ tebЁ є3di1nomu vLcэ.

Seй svёtlый tv0й prazdnikъ blgočestnw hvalzщыz, m§niče mnogostradalьne, cRS hrtA moli2 spasti2, i3 nbcnagw crtvіz pričastniki bhti.

Vesь lюb0vію hrt0voю ўkrёplьsz, prebogate, pl0tь prewbi1dэlъ є3si2, ćkw rastlёtisz hotsщu, i3 preterpёlъ є3si2 m{ki, nravomъ myžestvennыmъ njbliči1vъ jdwlьskuю prelestь.

N0щь nerazymіz, prosvэщenіemъ pres™agw d¦a njsіsemь, prešelъ є3si2, vasіljske, i3 stradanій svёtlostію kvi1lsz є3si2 ćkw s0lnce, vsю2 tvarь svёtlw njzarsz.

BGor0dičenъ: Runo2 predzrsše gedeHnъ, prečctuю ўtr0bu tvoю2, r0su nbcnuю, dv7o, prіemšuю, m0re i3zsušaющuю, ntrokovi1ce, bezb0žіz, i3stazvšыz napoi1všuю razumы.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Kr0vію stradanіz jdwlьskoe razgorёnіe pogasi1lъ є3si2, i3 pi1щi, m§niče, pot0ka naslaždaešisz raduzsz.

M§nika trbcы tS i3zbranna dv0ica, slavne, stradalєcъ njstavlьši, ko hrtY ti1de.

Požidaeši stražduщыz sъ tob0ю, i3zrэši1vsz tэlesE, hrtA gDa i3spovёduz vsёhъ carS, vasіljske mnogostradalьne.

BGor0dičenъ: Da njbrsщu tS, prečctaz, rukovodsщu mS vsegdA kъ dobrodёtelemъ, i3 kъ pokasnіz puti2 vvodsщu.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

E#di1nomu cRю2 nhnэ predstoi1ši raduzsz, dіadi1moю svёtloю i3 ndeždeю t tvoi1hъ njbagrennoю kroveй svzщennw njbloženъ, i3 njboženъ či1stыmъ pričastіemъ: tёmže dnesь vses™yю pamztь tvoю2 soveršaющe, poemъ tS.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrіstіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa, pače ўma že i3 sl0va, neprestannw moli2 sъ vhšnimi si1lami, podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ, i3 i3spravlenіe žitіS vёroю i3 lюb0vію pri1snw tS slavzщыmъ.

Krtobogor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica ѓgnca i3 pastыrz povёšena na drevэ mertva zrsщi, plačuщi vэщaše, m™rski vosklicaющi: kakw preterplю2 tvoE є4že pače sl0va, sn7e m0й, sni1tіe, i3 vHlьnыz strti, b9e preblgjй;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Zemlю dёlavъ ralomъ, myčeniče, duši2 tvoeS, stori1českій klasъ prineslъ є3si2 stradanіz, vъ ži1tnicahъ bžctvennыhъ soblюdaemь.

Svzщenenъ ўslhšalъ є3si2 svhše, preblaženne, glasъ, konči1nu tebЁ i3zvэstvyющъ stradanіz, i3 likHmъ myčєnikъ sočtavšій tS.

Tverdw pokazyz, slavne, suprotivlenіe, preterpёlъ є3si2 veri1gami1 svszanъ, i3 prelesti rэšS vssku soю1zu.

SatanY ўdavi1lъ є3si2 bžctvennыmi, strastoterpče, ži1lami bolёzneй tvoi1hъ: tёmže pobёdы ўkrasi1lsz є3si2, vasіljske myčeniče, vэncemъ.

BGor0dičenъ: Nc7Y є3dinosyщnый, kvi1sz po vsemY čelovёkwmъ pod0benъ, vopl0щsz, ćkože i3zv0li, t tvoi1hъ kroveй, vsenepor0čnaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ bo tebє2 i3n0gw ne vёmы.

Zak0nnw postradati ved0mь, bezzak0nnuющihъ si1loю d¦a, m§niče bGomydre, posrami1lъ є3si2.

Šestvovavъ derzostnэ stezю2 mučenіz, ž†la sokruši1lъ є3si2 borcA, slavne.

Vonzє1nіz tvoi1hъ gvozdeй, bGomydre, vodružє1nnaz, vragA borcA glavY do koncA sokruši1ša.

BGor0dičenъ: Vъ pod0bіi pl0ti rodilA є3si2, bcde, nedomhslimago i3 nepostiži1mago bGa.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Na drevo voznesšagosz propovёduz, na sysэ svszanъ bhlъ є3si2 drevэ: i3 sіE tvoi1hъ moli1tvъ njdoždenьmi pokazyeši shro, i3 li1stvіemъ soveršennыmъ ўkrašeno, na ўtverždenіe blagočesti1vыhъ, vasіljske, i3 slavu bolёzneй tvoi1hъ.

Razrэšena tS plotski1hъ pristrasteй bezzak0nnіi nepravednw svzzyюtъ, i3 želёznыmi prigvoždaюtъ gvozdьmi2, i3 d0lgimъ putemъ v0dztъ, kr0vію vsю2 zemlю njsvzщaющa, m§niče mnogostradalьne.

StoS svszanъ rukama, vperi1lъ є3si2 serdečnoe džko kъ bGu, i3 i3st0čnikъ poteщi2 vodы2 živhz togo2 ўmoli1lъ є3si2 vъ pamztь tvoю2 vseslavnuю, i3 dušamъ i3scэlenіe blaženne.

BGor0dičenъ: Sokrušє1nіz nkasnnыz duši2 moeS, i3 lBtnыz i3scэli2 str†sti: vrača bo dyšъ i3 tэlesъ neskazannw, dv7o, r0ždši, i3 spasi1 mz na tS nadeždu moю2, vsenepor0čnaz, vozl0žšago.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Vo stradanіi krёpokъ i3 myžestvenъ kvi1lsz є3si2, i3 vъ čudesёhъ predi1venъ, kvlennw hrt0vo i4mz prednosS, muči1telz posrami1lъ є3si2. Tёmъ tS počitaemъ, vasіljske, pri1snw zovyщe, vsečestne: raduйsz, myčenikwvъ svёtlaz dobr0to.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Ўkrašenіe myčenikwvъ pokazalsz є3si2, vъ prekrasnыhъ žili1щahъ, preblaženne, živhй, i3 t nasъ, lюb0vію tS čtyщihъ, mіrskyю byrю tženi2 tvoi1mi moli1tvami.

D0mъ trbcы pokazalsz є3si2, i3stuk†nnыz že, i3 hramы jdwlьskіz nizlagaz, mydre, i3 poS vLcэ: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Podavaetъ tebЁ p0čestь vLka, postradavšu krёpkw, i3 nizl0žšu hi1trwsti vr†žіz, i3 poю1щu soglasnw: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Drugaz tverdь pokazalsz є3si2, ćkw s0lnce, strad†nіz stzžavъ, i3 ćkw ѕvёzdы tvoi1hъ čudesъ, vasіljske, svzщennuю svёtlostь, i3 p0lnostь, vo vёki.

BGor0dičenъ: SE, ю4že rečE dv7u bžctvennыmъ d¦omъ veli1kій i3saіa, vo ўtr0bэ bGa začatъ i3 rodi2. E#myže poemъ: gDi b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pobэdi1teli muči1telz i3 plamene blagodatію tvoeю bhvše zapovэdemъ tvoi6mъ ѕэlw2 prilэžaщe, džtrocы vopіshu: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pobэdi1telь muči1teleй i3 duhHvъ, slavne, lukavstvіz pokazalsz є3si2, pos tz ўkrёplьšago neprestannw: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Ўmertvi1lsz є3si2 mjru, mє1rtvыmъ vdыhaющemu ži1znь vLcэ, vasіljske slavne m§niče, neukl0nnw poslёduz, poeši: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Tёlomъ m{ki terpS, tverdostію duši2, bGomydre, sobezpl0tnыmi bžctvennыmi likyeši ѓgGlы, hvalY bGu prinosS, i3 vopіS: p0йte vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2 ši1rši nebesъ, vmэsti1vša bGa vъ ložesnahъ, tэsnotы2 lukavagw i3zbavlsющago, vs‰ poю1щыz, pres™az ntrokovi1ce: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti, t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže prečctuю bcdu, vёrnіi, veličaemъ.

Vёtrilomъ, blaženne, krtnыmъ mučenіz prešedъ byrю, ti1hoe crtvіz pristaniщe dosti1glъ є3si2, i3 ćkože kupecъ d0brъ, vremz spaslъ є3si2 blagočestіz, hrtY vsёhъ cRю2 i3 bGu našemu.

Ćkože drevle džgnь sъ nb7sE fesvjtzninъ i3lіA svedE, si1ce, blženne, tvoeю moli1tvoю plamenь svelъ є3si2, i4mže popali1sz hramъ jdolьskій, i3 k†piщa demwnskaz požg0šasz, i3 bGъ tvorecъ veličaetsz.

TэlesE razrэšaešisz, mydre, mečnыmъ ўsэčenіemъ, prіemšыmъ tv0й mydrыmъ si1lamъ bžctvennый d¦ъ, pobёždšій blagodatію lukavstvіz lю6tыz, prebogate, dyhi, i3 nhnэ vъ vhšnihъ živeši vэncen0secъ, vasіljske, crtvіz.

ZemlS ќbw, m§niče, pogrebenіemъ, nb7o že dušeю njsvzti1sz tvoeю, bGoduhnovenne: ćkože bo bagrzni1ceю svёtloю, t kr0ve tvoeS njdёznъ, hrtY bGu našemu scarstvueši vsegdA, pominaz vёrnw pominaющihъ tS.

BGor0dičenъ: E#stestv0mъ ќbw bGъ shй, no preterpёlъ є3si2 njdёztisz vъ člvёka, vъ ložesnA neporHčnыz v0leю vselьsz, čelovэkolю1bče. Tёmže suguboestestvenna vёdzщe hotBnіz tvo‰, tS veličaemъ, m™rь tvoю2 vёrnw ўblažaющe.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.