НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Мaіа в7i

И%же во с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, є3піфaніа, є3пjскопа кЂпрскагw: и3 гeрмана, патріaрха кwнстантіноп0льскагw.

И# с™aгw сщ7енномyченика є3рмогeна, патріaрха моск0вскагw. (Слyжба є3гw2 пи1сана феvруaріа въ з7i дeнь.)

Стіхи6ры є3піфaніа, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz, п0стникwвъ вои1стинну, пaлицею премyдрыхъ ўчeній твои1хъ, ўпасhй ѓгнца сего2, на пaжитехъ вои1стинну правослaвіz, є3піфaніе, хrтA пастыреначaльника, кр0ткое nвчA, є4же на тебЁ воспитaнное воздержaніz, и3 всeльшеесz нhнэ во њгрaдэ вhшніz жи1зни: и3дёже со с™и1тєли ликyz и3 м§ники, всBмъ, бGомyдре, люб0вію совершaющымъ пaмzть твою2, всегдA моли1сz, ми1ръ даровaти нaмъ и3 вeлію ми1лость.

Рaдуйсz, благочeстіz свэти1ло, зарsми џгненныхъ словeсъ твои1хъ просвэти1вый вселeнную, и3 попали1вый врагHвъ хвр†стнаz ўчє1ніz, є3піфaніе, nгнeмъ, и5же въ бyри невёдэніz сyщыz, къ пристaнищу бGоразyміz благоути1шному призывaz: nргaнъ, њглашaемь дыхaніz д¦а, цвётомъ чудeсъ непрестaннw и3сточaz пучи1ну, и3 смeрти и3збавлsz. ХrтA ўмоли2, душaмъ нaшымъ даровaти вeлію ми1лость.

Рaдуйсz, мhсленнаz рэко2, и3сп0лнена в0дъ дух0вныхъ, ўкрашeніе цRк0вное, свzщенноначaліz прaвило, монaшествующихъ ст0лпъ, є3піфaніе, њсновaніе правослaвныхъ, цRк0вное водружeніе, ст0лпъ крёпости, нечeстію супроти1вниче, трубо2 бGоглaснаz, славjй многовэщaнный, нбcный ќме, б0дрый љзhче, и4же зак0ну бжcтвенному поучи1всz, благодaтію хrт0вою: є3г0же моли2, душaмъ нaшымъ дaти вeлію ми1лость.

И$ны стіхи6ры с™aгw гeрмана, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи м§ницы:

Ле0нтіево мудровaніе твeрдw, гeрмане, низложи1лъ є3си2: и4же ѕлочeстіz и3сп0лнь, поклонeніz честнhхъ їкHнъ хrт0выхъ nкаsнный, и3 всёхъ с™hхъ tвeржесz, но словесы2 твои1ми, бGоzвлeнне, и3з8wбличи1всz ћкw безyменъ, и3 несмhсленъ пребhсть.

Лeвъ безб0жный ѕвёрь, и4же бGа ненави1дz, ґнтjхрістовъ предотeча, поклонeніе хrт0ва џбраза tвeргъ, препод0бне, наслёдіz вёрныхъ и3звeржесz. Тёмже м0лимъ тS, ћкоже џнагw моли1твами твои1ми, настоsщее tжени2 смущeніе.

Желaніе ўлучи1лъ є3си2, є4же тебЁ, бGоzвлeнне, и3здалeче желaемое kвлeннw: и4бо ко вLцэ твоемY, со дерзновeніемъ, гeрмане блажeнне, нhнэ свzщеннолёпнw вшeлъ є3си2. Е#мyже предстоS, наслаждaешисz њбожeніz, ми1ръ мjрови и3спроси2.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви ми1лость твою2 t нaсъ: но моли1твами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

КанHнъ с™aгw є3піфaніа, творeніе їwaнна монaха. Глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: ТвоS побэди1тельнаz десни1ца бGолёпнw въ крёпости прослaвисz: тa бо, безсмeртне, ћкw всемогyщаz, проти6вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 новосодёлавшаz.

Во ўг0днэмъ вёрою пожи1въ зак0нэ писaній, вLчній под8sлъ є3си2 kрeмъ: ўкраси1всz же, пребогaте, свэти1льникъ показaлсz є3си2, земны6z просвэщaz концы2.

Желaніемъ бжcтвеннагw зак0на њб8sтъ бhвъ, и3 непрaведнагw разсуди1въ прaведное, џ§е є3піфaніе, nбрaзнw пріsлъ є3си2 спаси1тельную вёру трbческую, ћкоже t б9eственнагw проразумёніz.

Цэли1тель пл0ти же и3 души2, бGови1дэнъ бhсть тебЁ человёкъ, под8zрeмникомъ твои1мъ стрaстное ўби1лъ є4сть стремлeніе, и3 и3сцэли2 души2 невёрное мудровaніе.

БGор0диченъ: Вeсь џбразъ м0й пріeмъ, и4же во џбразэ б9іи пeрвэе зри1мый, вeсь њбнови1лъ є4сть, во твою2 ўтр0бу бGолёпнw всeльсz, чcтаz. Тёмже бцdу вёрою тS вси2 слaвимъ.

И$нъ канHнъ с™aгw гeрмана, творeніе fеофaна. Глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: ТвоS побэди1тельнаz десни1ца бGолёпнw въ крёпости прослaвисz: тa бо, безсмeртне, ћкw всемогyщаz, проти6вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 новосодёлавшаz.

Свzщeніz nдeждою ўкрaшенъ, бlжeнне, пожи1лъ є3си2: сл0вомъ же бlгодaти, вёрныхъ пречестны6z соб0ры, kви1лсz є3си2, бGоzвлeнне, просвэщaz ўчє1ніи.

Колесни1ца бhлъ є3си2 добродётелей, на ню1же всёдъ, къ бGу tшeлъ є3си2, мjра красотY њстaвль, и3 гнилyю слaву, нбcный таи1нникъ своeю премyдростію бhвъ.

T промышлeніz проувёдэнъ бhвъ, ћкw свzщeнникъ бGоглaсенъ сhй, џ§е, и3збёглъ є3си2 томи1тельнагw сквeрнагw ўбjйства, препод0бне, бGу соблюдaющу тS десни1цею вседержи1тельною.

БGор0диченъ: Кyю ти2 дост0йную пёснь нaше принесeтъ неможeніе, т0кмw њбрaдовательную, є4йже нaсъ гавріи1лъ научи2: рaдуйсz, бцdе дв7о, м™и неневёстнаz;

Пёснь G.

Їрм0съ: Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, и3 ми1лостивнw въ нE воwбрaжсz, препоsши мS съ высоты2 си1лою, є4же вопи1ти тебЁ, с™hй: њдушевлeнный хрaме, неизречeнныz слaвы твоеS, чlвэколю1бче.

ЧернY nдeжду ви1дэвъ подaвшагw, проси1вшу ми1лости, тэлeсныма nчи1ма: свётлою же ри1зою њдёzна разyмнw ўзрёвъ, бжcтвенною бlгодaтію просвэти1лсz є3си2 къ вёрэ непор0чнэй.

Слhшавъ глаг0лы благочести6выz, вeщи возгнушaлсz є3си2 ќбw, и3 житіE возжелaвъ невещeственно, ћкw и3 кр0ви сопричaстну твоeй, и3 рaзума причaстну пріи1мъ сестрY, kви1стасz супр{га блажє1ннаz.

Мeртвыхъ помышлeній tврати1всz, пребlжeнне є3піфaніе, возжелaлъ є3си2 жив0му служи1ти бGу: и3 къ бжcтвенному хрaму вёрнw притeклъ є3си2, пріeмъ џбразъ свётлый, пребогaте, мeртвыхъ твои1хъ kвлsz tпадeніе.

БGор0диченъ: С™hхъ с™aго хrтA свsтw породилA є3си2, с™hни с™0е селeніе, во с™hхъ почивaющаго, є3мyже вопіeмъ: свzтA цRкви њдушевлeннаz, пречcтыz слaвы твоеS, чlвэколю1бче.

И$нъ.

Їрм0съ: Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, и3 ми1лостивнw въ нE воwбрaжсz, препоsши мS съ высоты2 си1лою, є4же вопи1ти тебЁ, с™hй: њдушевлeнный хрaме, неизречeнныz слaвы твоеS, чlвэколю1бче.

И$же бжcтвеннымъ проразумёніемъ провёдый твоегw2 нрaва своб0дное, и3 душeвное, мyдре, благор0діе, рукaми беззак0нныхъ ўбіeнну бhти тебЁ бGъ возбрани2, и3 дёвственныхъ чи1ну, скоплeніе премyдрw њбличи2.

Ви1дэти желaz ћвэ, блажeнне, свётлость мhсленную, бжcтвеннагw њбожeніz, свzщенноначaліе твоE ўкраси1лъ є3си2, житіeмъ цэломyдреннымъ и3 мyдрыми ўчeньми, правослaвнw напрaвилъ є3си2 стaдо.

На вели1кое сэдaлище вшeдъ, вельми2 просвэти1лъ є3си2 цRк0вное, џ§е, и3сполнeніе, ўчeній пёсньми, гeрмане прехвaльне, с™и1телю препод0бне, и3 свэти1льниче вселeнныz пречeстне.

БGор0диченъ: И#зъ тебє2 процвэтE, чcтаz, цвётъ неувzдaемый, благоухaz всE человёчество, бжcтвеннымъ мЂромъ своегw2 є3стествA, nц7Y собезначaльный, и3 и3зъ тебє2 бhвъ подъ лётомъ, дв7о всенепор0чнаz.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Н0гъ твои1хъ њбyщи, ћкоже мwmсeй во с™ёмъ мёстэ tложи1въ, бжcтвєннымъ тaйнамъ научи1лсz є3си2 духHвнымъ: и3 воздержaніz болёзньми ўмертви1въ тёло твоE, преслaвныхъ чудeсъ твaрь и3сп0лнилъ є3си2. Тёмже и3 бGодохновeннагw писaніz неизречє1ннаz всBмъ благоразсуди1лъ є3си2, бGон0се џ§е нaшъ, с™и1телю є3піфaніе, моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, и4нъ сэдaленъ, глaсъ т0йже:

Во свzщeнную њблeксz nдeжду, показaлсz є3си2 пос0бникъ хrт0ви, не ўбоsвсz беззак0ннагw царS, џ§е нaшъ: вhи не преклони1лъ є3си2 безб0жному велёнію, заушє1ніz терпS, поношє1ніz и3 прещє1ніz. Тёмже льстeцъ ћростію разгорёвсz, въ темни1цэ тS затвори2, дaже до кончи1ны, блажeнне. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти нaмъ, чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, прaздника.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Г0ру тS, бlгодaтію б9іею приwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3зъ тебє2 и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во спасeніе нaше и3 њбновлeніе.

Моли1твенникъ ћкоже рaбъ пристyпль ко крещeнію, сыноположи1лсz є3си2 и4мъ, и3 наслёдникъ и4стиненъ б9ій, є3піфaніе, и3 хrтY снаслёдникъ бhлъ є3си2, бGолёпнw томY пожи1въ.

Зри1тъ твоE многоукрaшено лицE, и3 неизречeнною пaстырь слaвою, и3 вэнцeмъ благолёпнымъ, слaвную главY твою2, пaче є3стествA вэнчaну, слaвне, чи1стагw твоегw2 сeрдца џбразы.

Бhлъ є3си2 пріsтелище бжcтвенныz благодaти, препод0бне, и3 расточи1лъ є3си2 мyдрэ богaтство врeменное хrтY, и3 и3мёніемъ нбcнымъ њбогaщсz, некрaдомое сокрhлъ є3си2, ћкоже разyмный судіS, є3піфaніе.

Ю$ныхъ tвeрглъ є3си2 во ю4ности мудровaніе: ўкрёпльжесz стaрческими t мyдрыхъ и3 разyмныхъ, стрaхомъ, блажeнне, бжcтвеннымъ, поучeніемъ словeсъ дух0вныхъ, рачи1тель премyдрости бhлъ є3си2.

БGор0диченъ: С™hхъ с™az бцdе всепётаz, чazніе kзhкwвъ и3 спасeніе вёрныхъ, и3зъ тебє2 возсіS и3збaвитель и3 жизнодaвецъ, и3 гDь: є3г0же моли2, спасти1сz рабHмъ твои6мъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Г0ру тS, бlгодaтію б9іею приwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3зъ тебє2 и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во спасeніе нaше и3 њбновлeніе.

Ўмертви1въ премyдрэ пл0ти взыгр†ніz, сщ7еннотаи1нниче гeрмане, любомyдріz просвэщeніемъ ќмъ ўzсни1лъ є3си2, дух0внымъ тaйнw наставлeніемъ ўкрaшенъ, хrтY зовhй: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Tврещи1сz пречcтнhхъ хrт0выхъ и3з8wбражeній ѕлочести1вый врaгъ понyди тS, въ неразyміе бо ввeргсz, твои1ми и3з8wбличи1сz ћвэ ўчє1ніи, слaвне: но неисцёльнw недyгуz, нечyвственъ пребhсть.

ГлагHлъ њбличeніе твои1хъ зрS ѕвэроимени1тый, мyдре, ѕвэроoбрaзнымъ ўм0мъ съ прест0ла низведE свzщeннагw: но вмёстw сегw2 њбогати1лсz є3си2 свzщеннодёйствомъ, всеблажeнне, нбcнымъ.

БGор0диченъ: Рaдость тебЁ ћвэ t нб7съ приносS, ґрхістрати1гъ, чcтаz, благовэсти2, рeкъ: бGъ пріи1детъ съ пл0тію и3зъ тебє2, дв7о пречcтаz, на спасeніе люб0вію пою1щымъ тS.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2, хrтE, и3 њсвэти1вый кrт0мъ твои1мъ мjра концы2, сердцA просвэти2, свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правослaвнw пою1щихъ тS.

Препод0бнw твоE чрeво хлёбомъ и3 вод0ю ўтэсни1лъ є3си2, ћкw вaриво и3мёвъ с0ль, и3 стр†сти ўдержaлъ є3си2 пл0ти, во пл0ти житію2 безпл0тныхъ под0бzсz.

Ўщeдрилъ є3си2 тaющихъ въ жaжди зн0z, и3 зн0й премэни1лъ є3си2, бGолёпнw знaмєніz начинaz, ћкw служи1тель и3зрsденъ, твоемY под0бzсz вLцэ, віно2 въ в0ду преложи1лъ є3си2, блажeнне.

И#збёглъ є3си2 тщjz человBкъ слaвы, и3 въ пустhню ћкоже тв0й вLка всели1лсz є3си2, и3скушє1ніи, мyдре, вLчними, къ борeнію неви1димыхъ, неможeніе твоE ўкрэплsz.

БGор0диченъ: Сл0во бжcтвенное, сл0вомъ во ўтр0бэ вмэсти1ла є3си2, пaче сл0ва, бцdе: того2 ќбw моли2, t безсловeсныхъ дэsній, и3 сластeй смертон0сныхъ свободи1ти рабы6 тво‰.

И$нъ.

Їрм0съ: Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2, хrтE, и3 њсвэти1вый кrт0мъ твои1мъ мjра концы2, сердцA просвэти2, свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правослaвнw пою1щихъ тS.

До концA хrтA возлю1бль, бGопріsтне, возлю1бленъ бhлъ є3си2 t негw2 дост0йнw, и3 пріsлъ є3си2 даровaній пучи1ну: и4бо, мyдре, ўчє1ніи твои1ми цRковь просвэти1лъ є3си2.

Пёсньми, гeрмане, бGодохновeнными ўzсни1лъ є3си2 ли1ки вёрныхъ, и3 бжcтвєннаz и3сполнє1ніz: и4бо всE под0бное ўтверждeніе, џ§е, твоегw2 сeрдца правосл†вныz просвэти2.

Рaдуйсz, м§никwвъ страдaніе, и3 побBды њбличи1въ, похвалaми и3 словесы2 сложeнными, и3 ѓбіе, слaвне, nбрaзными шародёйствы во є3ди1но совокуплsz nбоS.

БGор0диченъ: Веселsтсz нбcныz си6лы, зрsще тS: рaдуютсz съ ни1ми человёкwвъ собр†ніz: ржcтв0мъ бо твои1мъ соедини1шасz, дв7о бцdе, є3г0же дост0йнw слaвимъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3збавлszй, вмэни1хомсz, ћкw џвцы заколeніz, спаси2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ: тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.

Бэс0встіи тS под0бницы њкружи1вше, ґгaрzнстіи внyчата: вLцэ же под0бzсz твоемY, сопроти1вzщагосz возблагодётельствовалъ є3си2, и3 свётло показaлъ є3си2, џ§е, друг0е џко.

Содётель тв0й въ тебЁ почи1вый, д¦а тS nргaнъ, и3 б0га ћкоже мwmсeа фараHну показA, ґр†вскимъ жили1щємъ: вои1стинну бо kви1лсz є3си2, џбразу сегw2 под0бzсz.

СотрzсE ґссmрjйскаго царS дyхъ гонsщаго, бhсть же вёстникъ твоeй, џ§е, добродётели, и3 бжcтвенныz бlгодaти: и4бо того2 вёсть слaвити бGъ слaвzщыz.

БGор0диченъ: Веселsтсz њ тебЁ, дв7о пречcтаz, р0да нaшегw прaoц7ы, є3дeмъ воспріeмше тоб0ю, є3г0же преступлeніемъ погуби1ша: тh бо чистA, и3 прeжде ржcтвA, и3 по ржcтвЁ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3збавлszй, вмэни1хомсz, ћкw џвцы заколeніz, спаси2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ: тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.

Напоsетсz ўчє1ніи твои1ми, всемyдре, и3 словесы2, цaрское свzщeніе, лю1діе же хrт0ви возлю1бленніи, бGозвaнніи, и3 къ бGу наставлsютсz наказ†ніи твои1ми.

Поминaй тS пою1щыz, препод0бне, бGу нhнэ предстоS, и3сп0лненъ бжcтвенныz добр0ты и3 нетлённыz красоты2: и3 къ животY настaви моли1твами твои1ми.

Восхождeніе, мyдре, житію2 положи1лъ є3си2, t слaвы и3 си1лы, къ нбcнэй слaвэ и3 крёпости, слaвне, преминyz воздерж†ніи: д0ндеже хrтY желaемому, рaдуzсz, бесёдовалъ є3си2.

БGор0диченъ: Нhнэ, пречcтаz, твоего2 рабA и3збaви t всsкагw њбстоsніz, треволнeніz же и3 бyри страстeй, и3 къ твоемY пристaнищу настaви: тh бо є3си2 мнЁ предстaтельница и3 и3справлeніе.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Свzщеннонач†льникъ чyдную дв0ицу восхвaлимъ, вёрніи, по д0лгу, съ гeрманомъ бжcтвеннаго є3піфaніа: сjи бо попали1ша безб0жныхъ љзhки, догмaты премyдрэйшыz возл0жше всBмъ, правослaвнw пою1щымъ при1снw благочeстіz вели1кое тaинство.

Јкосъ: Ћкw свzщeнныхъ добр0ту, и3 слaву правослaвныхъ, дв0ицу свzтyю почти1мъ дост0йнw: сjи бо kви1шасz нaмъ столпи2 ўтверждeніz, на враги2 неви6димыz и3 ви6димыz всегдA, вёры же столпи2 непрекл0нніи, и3 цRкве ўкрашeніе красно2. Е#г0же носsщи прaвw и3справлsетъ, ќмнw вопію1щи: возвесели1сz во мнЁ дyхъ м0й вои1стинну, nдeжду мою2 ћкоже прeжде воспріeмши, ю4же є3ретіцы2 растерзaша, непою1ще благочeстіz вели1кое тaинство.

Пёснь з7.

Їрм0съ: ТебE ќмную, бцdе, пeщь, разсмотрsемъ вёрніи: ћкоже бо џтроки спасE три2 превозноси1мый, мjръ њбнови2 во чрeвэ твоeмъ всецёлъ, хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

T бжcтвенныz десни1цы пріeмъ чудeсъ дaръ, просsщымъ ў тебє2 тyне, џ§е, и3сцэлє1ніz всBмъ раздaлъ є3си2, ћкоже вLка тебЁ повелЁ, хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Пaдаетъ на ногY твоє1ю валszсz ґссmрjйскій цaрь: стыдётисz бо добродётели вёсть и3 сопостaтъ. Всsкагw же покарsетъ є3ди1ный во с™hхъ почивaz, хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Сл0во молчи1тъ, и3справлє1ніz тво‰, и3 чудeсъ мн0жество, никaкоже возм0же сказaти, всеблажeнне: пескa бо преминyетъ, є4же хrт0съ тебЁ даровA, хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ

Трbченъ: Трисвётлаz є3ди1нице, неwскyдный безмёрныz бeздны свёте, назирaеши тво‰ пэвцы2: превозноси1мый, безначaльный џ§е, и3 сн7е собезначaльный, и3 дш7е соприсносyщный, хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

БGор0диченъ: Ты2 и3ст0чникъ жи1зни р0ждши, ўмерщвлeнна мS лю1тэ бэс0вскими наведє1ніи, чcтаz всенепор0чнаz, њживи2 моли1твами твои1ми, твоемY сн7у воспэвaюща: хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

И$нъ.

Їрм0съ: ТебE ќмную, бцdе, пeщь, разсмотрsемъ вёрніи: ћкоже бо џтроки спасE три2 превозноси1мый, мjръ њбнови2 во чрeвэ твоeмъ всецёлъ, хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Вeсь въ тебЁ с™aгw д¦а и3зліsсz и3ст0чникъ: и3сточaеши бо ћкw рёки, џ§е досточyдне, зaпwвэди спаси1тєльныz и3 бGокр†снаz ўчє1ніz, прехвaльнаго величaz бGа во вс‰ вёки.

Пэсносл0вz благочeстнw, ўzсни1лъ є3си2 вLчніz прaздники, воспэвaz пёсненнw, њбожeнъ бhвъ: вс‰ с™ы6z же твои1ми мусікjzми, къ добродётели помазyz мyдрэ вёрою пою1щыz: хвaльный nтцє1въ б9е и3 препрослaвленъ.

Трbченъ: Е#ди1но начaло во є3ди1нствэ непресэк0мэмъ, во v3постaсэхъ тріeхъ, бGосл0внымъ љзhкомъ вопіS, всBмъ проповёдалъ є3си2 безначaльна роди1телz, є3динор0днаго же собезначaльна сн7а, и3 соестeственна бжcтвеннаго д¦а ћснw, и3 є3диносyщна.

БGор0диченъ: На тебE, чcтаz бцdе, положи1хъ всю2 надeжду, и3 къ тебЁ прибэгaю всегдA: спаси1 мz, всенепор0чнаz, и3 и3збaви моли1твами твои1ми, њдержaщіz молвы2 и3 смущeніz, лю1тыхъ мои1хъ страстeй и3 падeній.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пещи2 џтроцы ї}лєвы, ћкоже въ горни1лэ, добр0тою благочeстіz чистёе злaта блещaхусz, глаг0люще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ты2 сл0вомъ њбличи1лъ є3си2 мyдрэ є3ресeй прeлесть, и3 сіsніемъ благочeстіz tгнaлъ є3си2 тyю, вопіS, є3піфaніе: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

На прест0лъ вознeссz выс0къ, надъ страстьми1 бо цaрствовалъ є3си2, пл0ть же ўдержaвъ, ты2 ўпaслъ є3си2 хrт0во стaдо, зовhй: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Да ликyетъ всsко мhсленное и3 словeсное существо2, въ пaмzть с™и1телz и3 ўг0дника хrт0ва, вёрнw зовyщее: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

БGоуг0днw ты2 бGосл0вивъ, ћкw њсновaніе ўчeній, всBмъ бGосл0віе њстaвилъ є3си2 твоE, и4мже џ§е поeмъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, пrт0ле слaвный б9ій, рaдуйсz, вёрныхъ стэно2, є4юже свётъ сyщымъ во тмЁ возсіS хrт0съ. И# тS блажaще вопіeмъ: вс‰ дэлA, дв7у бlгослови1те, и3 славосл0вите пречcтое є3S ржcтво2.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пещи2 џтроцы ї}лєвы, ћкоже въ горни1лэ, добр0тою благочeстіz чистёе злaта блещaхусz, глаг0люще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Сіsній блист†ніи свёта трисlнечнагw, свэщeю, свzщенноzвлeнне, наслаждazсz, и3 нhнэ зовeши рaдуzсz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDи, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Мн0гагw свёта и3 сіsніz, џ§е, спод0бленъ въ сeлэхъ нбcныхъ и3 въ жили1щахъ, нaсъ вопію1щихъ помzни2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ћкw соблю1дъ бGови1днw и3 по џбразу б9ію, їкHны с™hхъ воздви1глъ є3си2, вёдый на первоoбрaзное преходи1ти, всsку чeсть же, прехвaльне, и3 слaву, гDа п0йте, вопіS, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Новоoбрaзнw пaче є3стествA, дв7о, зачeнши сл0во, nц7Y соестeственна сн7а, дв7ою пребылA є3си2. Тёмъ тS поeмъ вс‰ дэлA, и3 рaдуйсz, тебЁ вопіeмъ, и3 превозн0симъ, чcтаz, во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Џбразъ чcтагw ржcтвA твоегw2 nгнепали1маz купинA показA неwпaльнаz: и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти, м0лимсz, пeщь, да тS, бцdе, непрестaннw величaемъ.

Предёлъ дётели житіE твоE, и3 видёніz бжcтвеннагw, џ§е, словесA тво‰ бGом{дрымъ вои1стинну лю1демъ њстaвисz, є3піфaніе блажeнне слaвне. Тёмже тS по достоsнію восхвалsюще, величaемъ.

Невёстэ хrт0вэ предстA, цRкви, слaвне є3піфaніе, и3 ўти1ши ћже на ню2 воздви1женную, моли1твами твои1ми, свирёпую бyрю, ћкw и3мёz дерзновeніе ко вLцэ и3 человэколю1бцу

Трbченъ: ЦRю2 царeй, с™az є3диноначaльнаz трbце, всёми вLчествующаz, пою1щымъ тS согрэшeній прощeніе, и3 житіS всегw2 ўстроeніе неteмлемо подaждь, є3піфaніа моли1твами.

БGор0диченъ: Q пaче ўмA чудeсъ твои1хъ! Б9іе бо сл0во пл0ть бhвшее, є3ди1на родилA є3си2 нaмъ пaче є3стествA, м™и дв7о, всsчєскаz бжcтвенною в0лею ћвэ содержaща: є3г0же њ всёхъ ўмоли2.

И$нъ.

Їрм0съ: Џбразъ чcтагw ржcтвA твоегw2 nгнепали1маz купинA показA неwпaльнаz: и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти, м0лимсz, пeщь, да тS, бцdе, непрестaннw величaемъ.

Рэши1ти и3 вzзaти согрэшє1ніz влaсть съ нб7сE пріeмъ, по зак0ну ћкw свzщeнникъ, преблажeнне, пою1щымъ тS, џ§е, њставлeніе моли1твами твои1ми подaждь: да тS вси2 ўблажaемъ.

Њбрёлъ є3си2 возда‰ніz болёзней твои1хъ свzщенноzвлeннw, гeрмане всеблажeнне: блажeнную пріи1мь кончи1ну, и3 жи1знь вёчную воспріи1мь, бжcтвеннагw видёніz непрестaннw наслаждaешисz.

Вeсь себE возложи1лъ є3си2 всеви1дцу сл0ву, и3 вседержи1телю добрA слyжба показaлсz є3си2 свzщeннаz, жeртву пріsтну, и3 благоуг0дну приносS гDеви, твои1хъ трудHвъ пBніz.

БGор0диченъ: Ўстaви плотск0е мудровaніе, и3 страстeй, дв7о, ўтиши2 смущeніе, прибэгaющагw, бGороди1тельнице, къ покр0ву твоемY, и3 надeжду њсновaніz тS и3мyщагw, и3 бжcтвеннымъ предстaтельствомъ њбогaщшасz и3 заступлeніемъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Пріиди1те, вёрніи, почти1мъ бжcтвенное и3 всесвzщeнное їерaрхwвъ совокуплeніе, въ пёніихъ пёсненныхъ, бжcтвеннаго є3піфaніа и3 гeрмана, разори1вшыz є3ресeй њмрачeніе, и3 благочeстіz зарeю просвёщшыz всю2 твaрь.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На літургjи: прокjменъ, глaсъ №:

ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, внуши1те, вси2 живyщіи по вселeннэй.

Ґпcлъ къ є3врewмъ, зачaло т}i.

Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости:

Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцэ є3гw2, и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw2.

Е#ђліе матfeа, зачaло №i.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.