НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Мaіа д7i

С™aгw їсjдwра, хrтA рaди ю3р0дивагw, рост0вскагw чудотв0рца.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Свётлw возсіS, ћкw с0лнце свэтозaрнаz пaмzть твоS, лучaми њблистaющи твои1хъ добродётельныхъ дэsній, всебlжeнне їсjдwре, и3 њзарsющи вёрныхъ рaзумы свётомъ чудeсъ твои1хъ. Сію2 ќбw прaзднующе, рaдостнw тS слaвимъ, и3 вёрнw ўблажaемъ, ўг0дниче хrтA бGа нaшегw: є3г0же моли2, t тли2 и3 бёдъ и3збaвитисz, вёрою прaзднующымъ всечестн0е твоE ўспeніе.

Земнhй ѓгGлъ, и3 нбcный человёкъ kви1лсz є3си2, преблажeнне, и3ст0чникъ ўмилeніz, ми1лости течeніе, пучи1на чудeсъ, струS и3сцэлeній, їсjдwре досточyдне, мaслина б9іz вои1стинну плодови1та, є3лeемъ трудHвъ твои1хъ просвэщaz вёрнw хвaлzщихъ тS, и3 молS человэколю1бца t бёдъ и3збaвити, люб0вію чтyщыz всечестнyю пaмzть твою2.

Рaзумъ тв0й, бlжeнне, бжcтвеннымъ свётомъ сіsz, тэлє1сныz стр†сти превзhде, непримёсенъ дHльнимъ носS џбразъ, и3 воwбражaz себE бжcтвенными добродётельми, показaсz вeсь свэтоoбрaзенъ, поспэшeніемъ д¦а прес™aгw, їсjдwре бGомyдре, првdнымъ похвалA. Съ ни1миже моли2 хrтA бGа нaшего, t бёдъ и3збaвити пою1щыz тS.

И$ны стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Блажeнне їсjдwре бGомyдре, чи1стаz твоS душA, правовёрнымъ смhсломъ сіsющи, њблистaющи добродётелей свэтлостьми2, њзарsетъ вёрныхъ и3сполнeніе, бэс0вскую тмY tгонsщи. Тёмже ћкw причaстника тS невечeрнэй благодaти, ўблажaемъ благочeстнw вси2, досточyдне.

И#мёz дyшу ми1лостивну, и3 чи1стъ п0мыслъ, и3 сeрдце б0дро, вёру неблaзненну, и3 люб0вь вои1стинну нелицемёрну: t земли2 престaвилсz є3си2 къ нбcнымъ, и3 съ ли1ки прaведныхъ водворsешисz. Тёмже тS почитaемъ сщ7eнными пёсньми, и3 благочeстнw вси2 слaвимъ, досточyдне їсjдwре.

Бжcтвенными ўчє1ніи ўкрэплszсz, стр†сти плотск‡z t души2 tгнaлъ є3си2, и3 с™ёй трbцэ селeніе преwчищeнное бhлъ є3си2. Тёмъ къ бжcтвеннэй жи1зни престaвилсz є3си2, бGу соблюдaющему и3 нhнэ невреди1мо твоE блажeнное тёло, бжcтвеннымъ суд0мъ, и4мже сaмъ вёсть, прославлszй тS ћвэ, їсjдwре.

Слaва, глaсъ №:

Ћкw течeніе д0брэ скончaвшему, и3 вёру соблю1дшему непор0чну, и3 враги2 безплHтныz терпёніемъ свои1мъ попрaвшему возложи1сz на честнhй тв0й вeрхъ, побёды вэнeцъ пресвётелъ, t руки2 вседержи1телz бGа: є3гHже рaди мjръ, и3 ±же въ нeмъ сyєтства преwби1дэлъ є3си2. Тёмъ и3 с™az твоS чи1стаz душA на нб7сA востечE рaдующисz, прaведныхъ же ли1цы срэт0ша тS веселsщесz, и3 нбcнаz селє1ніz свётлw воспріsша: блажeнное же и3 честн0е тёло твоE на земли2 пребывaетъ нетлённw, вBрнымъ подаS и3сцэлeніе. Тёмже вёрою прaвою, и3 тeплымъ желaніемъ, с™0му твоемY гр0бу припaдающе, бGомyдре їсjдwре, пр0симъ и3спроси1ти ў хrтA бGа нaшегw, грaду твоемY непоколеби1му и3 безмzтeжну пребhти t навBтъ врaжіихъ, и3 погaнскагw нашeствіz, в0инству нaшему побёды на враги2, ўмирeніz мjру, и3 спасeніz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, прaздника и3ли2 бGор0диченъ.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA є7.)

Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе благолёпіz, и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ: пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый, препод0біе: поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz: п0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t благокрyгла лyка nблакHвъ на намёреніе полетsтъ: и3 t каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь падyтъ грaды: вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz, рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ, и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните, судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те, держaщіи мн0жєства и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA G.)

Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ, и3 є4же t нaсъ шeствіе, сокрушeніе: nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено, и3 вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw благодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA д7.)

Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz: сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости житіE несквeрное. Благоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ, престaвленъ бhсть: Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7:

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Д0мъ и3 жили1ще д¦а прес™aгw, мyдре їсjдwре, бhлъ є3си2. Тёмже и3 нaсъ д0мы томY содёлай, свzтyю твою2 пaмzть почитaющихъ.

Стjхъ: Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2.

ЖитіE твоE ћкw с0лнце, въ сердцA вёрныхъ возсіS, зарю2 чудeсъ и3спущaz. Тёмже и3 нaсъ свётомъ невечeрнимъ њзари2, всечестнyю твою2 пaмzть почитaющихъ.

Стjхъ: Прaведникъ, ћкw фjніxъ, процвэтeтъ, ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz.

Не престaй молsсz, їсjдwре, њ при1сныхъ твои1хъ рабёхъ, и5хже д¦0внымъ твои1мъ житіeмъ просвэти1лъ є3си2, да вси2 честн0е твоE ўспeніе веселsщесz почитaемъ.

Слaва, глaсъ т0йже. Самоглaсенъ:

T нечeстіz во благочeстіе пришeдый, свётомъ разyмнымъ t бGа просвэщeнъ бhвъ, возненави1дэлъ є3си2 nтeческое безб0жіе, и3 возлюби1лъ є3си2 и4стинную вёру хrт0ву, грaда нaшегw ћкw дости1гнувъ, и3 въ нeмъ чи1стымъ, и3 непор0чнымъ житіeмъ гDеви ўгоди1лъ є3си2, и3 мнHгіz лю1ди ўдиви1лъ є3си2 чудесы2, бGоблажeнне їсjдwре: по нhнэ и3мёz дерзновeніе ко вLцэ всёхъ бGу, моли2 њ и5же вёрою творsщихъ всечестнyю твою2 пaмzть, притекaющихъ со ўсeрдіемъ къ чудeсному гр0бу твоемY, и3збaвитисz страстeй душeвныхъ же вкyпэ и3 тэлeсныхъ, и3 всsческихъ бёдъ и3 и3скушeній, и3 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Просвэти1всz бжcтвенною благодaтію, бGомyдре, цэломyдріемъ мн0гимъ и3 терпёніемъ, во врeменнэй жи1зни течeніе д0брэ скончaлъ є3си2. Тёмъ и3 по смeрти kви1 тz свётлость житіS твоегw2, и3сточaеши бо и3сцэлeній благодaть, и5же съ вёрою притекaющымъ ко свzт0му твоемY гр0бу, їсjдwре блажeнне: моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

На ќтрени, по №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

T ю4ности ћкw свэти1льникъ возсіsлъ є3си2, блажeнне, ѕёльнымъ воздержaніемъ ўмертви1лъ є3си2 плотск†z взыгр†ніz: тёмъ и3 на высотY востeклъ є3си2 бGоразyміz, преслaвне, пожи1въ въ мjрэ бGоуг0днw, посрами1лъ є3си2 бэсHвскаz њполчє1ніz, їсjдwре всеблажeнне. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Въ ти1ну впaдъ грэхHвъ, и3 нёсть мнЁ постоsніz, лю1тэ потопи1 мz бyрz прегрэшeній. Но ћкw р0ждши сл0во, є3ди1наго чlвэколю1бца, на мS рабA твоего2 при1зри, и3 и3збaви мS всsкагw грэхA, и3 страстeй душетлённыхъ, и3 всsкагw њѕлоблeніz лукaвагw ўбjйцы, бцdе неискусомyжнаz: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе дaти ми2, тебe бо надeжду и4мамъ, рaбъ тв0й.

По в7-й стіхол0гіи, сэдaленъ, глaсъ д7:

Ћкw въ домY вои1стинну, на мёстэ пyстэ, посреди2 безyмныхъ человBкъ всели1всz, бGомyдре їсjдwре, всsко њѕлоблeніе претерпэвaz, дHбрыz дётели ћкоже fmміaмъ бlгов0ненъ, и3 жeртву благопріsтну бGу принeслъ є3си2. Тёмже дерзновeніе стzжaвъ къ немY, моли2, даровaти њчищeніе согрэшeній, вёрою хвaлzщымъ свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Прибёжище сyщымъ въ лю1тыхъ, примэнeніе къ бGу согрэшaющымъ, пречcтаz вLчце, спаси2 нaсъ t всsкагw њбстоsніz и3 њѕлоблeніz человёческа, и3 стрaшнагw мучeніz, и3 страстeй безчeстіz, несумнённою вёрою тS при1снw призывaющихъ, дв7о всепётаz.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Ћкw врачA премyдра и3 ўг0дника гDнz бGопріsтна, къ чудeсному твоемY гр0бу прикасaющесz, бGомyдре, сошeдшесz люб0вію и3 вёрою, во pалмёхъ и3 пёніихъ возрaдуемсz слaвzще хrтA, таковyю благодaть тебЁ даровaвшаго и3сцэлeній, їсjдwре всеблажeнне. Моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти, вёрою и3 люб0вію прaзднующымъ всечестнyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS бжcтвA, и3 ћкw младeнца млек0мъ питaеши зижди1телz и3 гDа. Тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ, и3 ўповaетъ на него2.

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й, внегдA моли1тимисz къ тебЁ.

Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Человёче б9ій, вёрный рaбе, ўг0дниче хrт0въ, соверши1телю тогw2 бжcтвенныхъ повелёній, мyжу ди1вный въ чудесёхъ, ст0лпе и3 ўтверждeніе грaду нaшему, цrтвіz нбcнагw наслёдниче, бGоблажeнне їсjдwре, дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, не престaй, молsсz њ душaхъ нaшихъ.

КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7, и3 с™aгw на }. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2 чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ и3 раздэли1въ м0ре: ї}лz же бэглецA, пэшех0дца, спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

Вhспрь житіE стzжaвъ бlгодэsніемъ бжcтвеннымъ, и3 вeсь свэтоoбрaзенъ бhвъ, просвэщeніе ми2 низпосли2, ћкw да рaдуzсz восхвалю2 пресвётлое житіE твоE, є4же д0брэ соверши1въ, воспріsлъ є3си2, ±же ўгот0ва бGъ лю1бzщымъ є3го2, бGомyдре їсjдwре.

Бжcтвеннымъ разжeгсz желaніемъ, вс‰ nтeчєскіz tвeрглъ є3си2 нрaвы, хrтa же њбрэсти2 потщaлсz є3си2. И# сегw2 рaди бёгаz, ўдали1всz нечести1выхъ сожи1тельства, благочeстіz свётомъ њзарeнъ бhлъ є3си2, и3 бжcтвенными добродётельми ўкрaшенъ, досточyдне їсjдwре.

Дремaніz вёждома не дaлъ є3си2, блажeнне їсjдwре, нижE пок0z твоемY тёлу, д0ндеже сн0мъ прaведнымъ почи1въ, и3 непоколеби1мь бhлъ є3си2 ћкw ст0лпъ, вр†гъ неви1димыхъ њполчeніемъ, бGу при1снw предстоS во всен0щномъ стоsніи и3 славосл0віи: тёмже t негw2 нhнэ прослaвилсz є3си2.

БGор0диченъ: Ћкw л0жницу бжcтвенную, и3 лёствицу къ нбcнэй возводsщую высотЁ человёческое є3стество2, кади1льницу же невещeственнагw и3 свэтон0снагw ќглz, въ ложеснёхъ понeсшу бGоизбрaнную nтрокови1цу мRjю, вси2 ўблажaемъ, зовyще: рaдуйсz, чcтаz, р0ждшаz начaльника жи1зни нaшеz.

Катавaсіа прaздника.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ, и3 зeмлю на водaхъ њсновaвый, на кaмени мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2: ћкw нёсть свsтъ, пaче тебє2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Глаг0лwмъ бжcтвєннымъ послёдуz, и3 си6мъ вhну поучazсz, и3сп0лнилсz є3си2 в0дъ бlгодaтныхъ, и3 и3сточи1лъ є3си2 пот0ки чудeсъ, и3 чyждь бhвъ всsкагw плотскaгw желaніz, воспэвaz глаг0лалъ є3си2 бGу, їсjдwре: нёсть свsтъ пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Бlгоутр0біе стzжaлъ є3си2, ми1лостивому бGу под0бствовавъ, расточи1лъ є3си2 богaтство ўбHгимъ: тёмже на нб7сёхъ присносyщее блажeнство тебЁ ўгот0васz. Е#г0же получи1въ, їсjдwре, вопіeши: нёсть свsтъ пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Бlгоугоди1въ зижди1телю дёлы бжcтвенными, наслёдовалъ є3си2 благи1хъ воспріsтіе: дрeва ќбw жив0тнагw при1снw наслаждazсz, блажeнне їсjдwре, воспэвaеши непрестaннw: нёсть свsтъ пaче тебє2, чlвэколю1бче.

БGор0диченъ: С™hхъ ѓгGлъ сyщи с™ёйши, ћже си1хъ содётелz во твоeй ўтр0бэ понeсшаz, и3 р0ждшаz, бGоoтрокови1це чcтаz, и3збaвителz человёкwмъ. Тёмже ти2 соглaснw вопіeмъ: нёсть свsты и3 пречи1сты, рaзвэ тебє2, вLчце.

Сэдaленъ, глaсъ д7:

T земли2 воззвaвый тS на вBчныz nби1тєли, соблюдaетъ и3 по смeрти невреждeно тёло твоE, свsте: тh бо въ цэломyдріи и3 чистотЁ житіE п0жилъ є3си2, не пораб0тивсz плотски6мъ страстeмъ, їсjдwре бGомyдре. Тёмже тS люб0вію почитaемъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

СтэнA непобэди1маz нaмъ хрістіaнwмъ є3си2, бцdе дв7о: къ тебё бо прибэгaюще невреди1ми пребывaемъ, и3 пaки согрэшaюще, и4мамы тS моли1твенницу. Тёмъ благодарsще вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Зaповэдемъ бжcтвєннымъ соверши1тель kви1всz, неукл0ннымъ рaзумомъ, всеблажeнне, nтeческагw небрeглъ є3си2 невёрствіz: t ю4ности бо житіE и3мёлъ є3си2 несквeрно, и3 ми1лостивенъ рaзумъ, досточyдне, зовhй непрестaннw: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Ни мjра возмущeніе, ни влaсти ўдержaніе, ни слaва врeменнаz, нижE тлёемое богaтство, твоеS къ бGу любвE возмог0ша ўклони1ти, їсjдwре, но благоволи1лъ є3си2 вои1стинну житіE и3зрsдно, бжcтвеннымъ рачeніемъ ўкрэплsемь взывaz при1снw: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Возвышazсz бжcтвенными повелBніи вhну, вр†гъ неви1димыхъ смири1лъ є3си2 возвышє1ніz ўмилeніz слезaми, ћкоже кeдръ при1снw сhй напоsемь, пріsлъ є3си2 и3сцэлeній дётель, їсjдwре, суд0мъ прaведнымъ всsчєскаz њправдaющагw, є3мyже предстоS, вопіeши: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

БGор0диченъ: Преукрaшена бжcтвенною слaвою, всsчєскаz t не сyщихъ сл0вомъ состaвльшаго, бGа сл0ва родилA є3си2, чlвёка вои1стинну бhвша: є3г0же њ нaсъ рабёхъ твои1хъ молsщи непрестaй, бцdе м™и приснодв7о, вёрою тебЁ зовyщихъ: си1лэ твоeй слaва, вLчце.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Свётомъ невещeственнымъ трисіsннагw б9ествA њзарeнъ, досточyдне їсjдwре, н0щь житіS настоsщагw непоткновeннw прешeлъ є3си2: и3 нhнэ въ вёчныхъ њби1телехъ съ ли6ки препод0бныхъ водворszсz, поминaй нaсъ всечестнyю твою2 пaмzть на земли2 торжествyющихъ.

Нhнэ є4же њ тебЁ чyдо вeліе зри1мо є4сть, и3 ќжаса и3сп0лнено, бGоблажeнне їсjдwре: кaкw на мнHга лBта землeю покровeнно, нетлённо твоE тёло во гр0бэ лежaще соблюдaетсz, судьбaми, и4миже вёсть бGъ, прославлsz тS.

БGопріsтному твоемY начинaнію и3 чyдному совершeнію по хrтЁ житіS твоегw2, ѓгGльстіи чи1ни ўдиви1шасz, бGомyдре їсjдwре: и4бо во пл0ти сhй, тёхъ житію2 подражaтель kви1лсz є3си2. Тёмже и3 дaръ прозрёніz t бGа пріsлъ є3си2, є4же пресл†внаz твори1ти чудесA.

БGор0диченъ: Моли2 и3зъ тебє2 р0ждшагосz гDа, дв7о nтрокови1це чcтаz, сохрани1ти рабы6 тво‰ t сопроти1вныхъ њбстоsній и3 бэс0вскагw и3скушeніz, тS вои1стинну б9ію м™рь и3сповёдающихъ, и3 страстeй душетлённыхъ свободи1ти, и3 вёчнагw њсуждeніz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Струи6 бlгодaти, ћкw мЂро бlгов0нно, t с™aгw твоегw2 гр0ба и3стекaютъ, всебогaте, веселsще сердцA вёрныхъ, t любвE къ тебЁ приходsщихъ, и3 прогонsюще ков†рства духHвъ лукaвыхъ, си1лою д¦а прес™aгw, їсjдwре.

Во дв0рэхъ гDа саваHfа насаждeнъ, ћкоже фjніxъ, процвёлъ є3си2, бGомyдре, и3 страстeй вои1стинну тлетв0рныхъ побэди1тель kви1лсz є3си2, їсjдwре, поспэшeніемъ б9eственнымъ. Тёмже и3 рaдости прaведныхъ спод0билсz є3си2, досточyдне.

Цrтвіz б9іz возжелaвъ, течeніе д0брэ скончaлъ є3си2, и3 вёру соблю1лъ є3си2 несквeрну, віногрaдъ бhвъ благопл0денъ, бGозвaнне їсjдwре, приносS всекр†сныz гр0зды добродётели, содётелю всёхъ бGу, вэнцeмъ нетлёніz тебE ўкраси1вшему.

БGор0диченъ: И#збрA тебE гDь во всёхъ р0дэхъ, бlгословeннаz въ женaхъ, непор0чнаz дв7о бцdе, ћкw прекрaсное селeніе прострaнное, б9eственную л0жницу и3 ківHтъ с™hни, и3 свёщникъ, и3 трапeзу, чcтаz.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Взбрaнному и3 ди1вному въ прaведницэхъ, и4же u5бо t хrтA дaръ чудeсъ пріи1мшему, похв†льныz нhнэ принесeмъ глаг0лы: но ћкw и3мёz дерзновeніе ко с™ёй трbцэ, ю4же моли2, и3збaвитисz t бёдъ рабHмъ твои6мъ, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, бGомyдре їсjдwре.

Јкосъ: Кaкw возмогY грёшный и3 сквeрный ѓзъ вкyпэ душeю и3 тёломъ и3списaти, є4же во пл0ти сhй равноaгGльное житіE твоE, и3 пресл†внаz чудесA; ѓще ќбw мн0зи премyдріи не дости1гнутъ и3сповёдати мн0гагw твоегw2 терпёніz и3 смирeніz, и3 тeплыz ко хrтY любвE: но nбaче надёzсz на твоE безѕл0біе, q блажeнне, си1це вопію1 ти: рaдуйсz, пресвётлаz ѕвэздо2, t зaпада возсіsвшаz и3 къ вост0ку пришeдшаz: рaдуйсz, возненави1дэвый nтeческую и3 бGомeрзскую вёру, хrтa же є3ди1наго, над8 всёми сyщаго бGа всёмъ сeрдцемъ возлюби1вый, и3 томY невозврaтнымъ желaніемъ послёдовавый: рaдуйсz, бyйственное и3 ю3р0дственное, є4же по ґпcтолу, жи1тельство и3збрaвый: рaдуйсz, премэни1вый тлBннаz и3 несто‰щаz надeждею бyдущихъ бл†гъ: рaдуйсz, дрeвнему јwву ўпод0бивыйсz терпёніемъ: рaдуйсz, страстотeрпче хrт0въ непобэди1мый, но при1снw побэди1вый діaвола твои1мъ смирeніемъ: рaдуйсz, ћкw дрeвній џнъ лaзарь ни1щій, почивaz нhнэ въ л0нэхъ ґвраaмлихъ: рaдуйсz, и4же по tшeствіи мjра сегw2, сyщымъ въ бэдaхъ и3 и3скушeніихъ гот0въ њбрэтazсz предстaтель и3 застyпникъ: рaдуйсz, вездЁ призывaющихъ тS бhстрw предварsеши: рaдуйсz, бGомyдре їсjдwре.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Б9іz снисхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA, сегw2 рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw во цвётницэ ликyюще, поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Си1лою ўкрэплsемь всемогyщагw бGа, плHти ўмертви1лъ є3си2, и3 ±же д0лу влекyщаz мудров†ніz, всебогaте, чистот0ю и3 бдёніемъ непрестaннымъ, и3 рaзумъ горЁ стzжaлъ є3си2, вопіS непрестaннw, їсjдwре: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Свётлости рaди житіS твоегw2, ўдиви1 тz гDь въ чудесёхъ, бGомyдре їсjдwре, купцY ќбw въ м0ри ўтопaющу скорёйшимъ kвлeніемъ предстaлъ є3си2, досточyдне, и3 t глубины2 сего2 и3збaвилъ є3си2, вопію1ща: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Г0рнее цrтвіе, весeліе присносyщное, и3 слaву неувzдaющую, богaтство неистощи1мое, и3 є4же прпdбныхъ наслаждeніе, п0честь трудHвъ твои1хъ воспріsлъ є3си2 t бGа, бlгодётелz всёхъ. Е#мyже нhнэ предстоS, вопіeши: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Е#г0же родилA є3си2 гDа, вLчце чcтаz, не престaй молsщи, и3з8sти мS при1снw t вр†гъ њскорблsющихъ мS, и3 тsжкое брeмz грэхHвъ мои1хъ расточи1ти, бGоневёстнаz, ћкw да рaдуzсz вопію2: бlгословeнъ, пречcтаz, пл0дъ твоегw2 чрeва.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Не т0кмw въ житіи2 сhй, но и3 по tшeствіи мjра, мнHжайшаz чудесA t честнaгw твоегw2 гр0ба содэвaютсz приходsщымъ съ вёрою, всеблажeнне їсjдwре, и4бо недyги прог0ниши си1лою д¦0вною, и3 t бёдъ и3зимaеши. Тёмже не престаю1ще вопіeмъ: свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Дерзнyвша ќбw їерeа и3звэщeніе пріsти њ свzтёмъ тэлеси2 твоeмъ, б9eственнаz ѓбіе си1ла напрaснw порази2: но твои1ми моли1твами и3сцэлeніе получи2, всехвaльне їсjдwре. Тёмже и3 мы2 веселsщесz вопіeмъ: свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Добродётельнымъ нрaвомъ, и3 сeрдцемъ смирeннымъ, ми1лостивъ ты2 kви1лсz є3си2, досточyдне їсjдwре, трeбующымъ t тебє2 п0мощи, при1снw помогaz, и3 чудeсъ дэsніемъ ўдивлsz, вёрою гDеви вопію1щыz: свzщeнницы, п0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Ґдaма содётель въ ложеснaхъ твои1хъ, чcтаz, зи1ждетсz, и3 млек0мъ питaетсz, питazй всsко дыхaніе, дв7о бцdе. Тёмже ћкw м™рь б9ію, вёрніи тS прославлsемъ, и3 превозн0симъ чcтую во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее небeсъ. Тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Зрёти при1снw возжелaвъ слaву бGа нaшегw, їсjдwре, мн0гихъ добродётелей разли1чными џбразы себE ўдобри1лъ є3си2: и3 свэщY носS ўкрaшену є3лeемъ терпёніz твоегw2, возшeлъ є3си2 въ свэтон0сный черт0гъ, со ѓгGлы сhй kснёе наслаждaешисz бGовидёніz.

Ћкw ќтреннее с0лнце возсіS пaмzть твоS въ мjрэ сyщымъ, сердцA њзарsющи бжcтвенною свётлостію: тh бо свёта и3 днE, ћкw вои1стинну сhнъ kви1лсz є3си2, бGомyдре їсjдwре: тёмже тS непрестaннw ўблажaемъ.

Премyдростію ўкрашazсz, и3 рaзумомъ просвэщazсz, смирeніемъ сeрдца рaдуzсz, высот0ю же житіS сіsz, досточyдне, въ нбcнаz селє1ніz прешeлъ є3си2: и3 тaмw въ ли1цэ прaведныхъ предстоS, нaсъ поминaй чтyщихъ тS, блажeнне їсjдwре.

БGор0диченъ: Свёта бжcтвеннагw пріsтелище, лучaми бжcтвA мjръ њзари1вшагw, ви1дэна былA є3си2, бGоблагодaтнаz, м0стъ же и3 лёствица на высотY земны6z возводsщи, дв7о: тёмже вёрніи, ўблажaюще тS, величaемъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Ўдали1всz бёгаz мірски1хъ сожи1тельства, хrтY надъ всёми бGу нaшему, непор0чнымъ житіeмъ благоугоди1лъ є3си2, всеблажeнне їсjдwре, є3г0же нhнэ моли2 њ нaсъ рабёхъ твои1хъ, вёрою прaзднующихъ всечестнyю пaмzть твою2. Двaжды.

БGор0диченъ: Мyдрость v3постaсную и3 сл0во пресyщное, и3 врачA всёхъ хrтA р0ждшаz, дв7о, стрyпы и3 ћзвы души2 моеS и3сцэли2 лю6тыz и3 многоврeмєнныz, и3 сeрдца моегw2 стр†стнаz ўтоли2 помышлє1ніz.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7. Глaсъ д7

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Дaлъ є3си2 при1тчу терпёніz и3 мyжества, преблагjй гDи, прaведнаго їсjдwра, и3 многочудeснаго добродётельми и3 словесы2 и3 дёлы сіsюща, цэломyдріемъ ўкрашaема и3 кр0тостію. Тёмъ твоE неизречeнное смотрeніе слaвимъ, ї}се всеси1льне и3 сп7се дyшъ нaшихъ. Двaжды.

Прaведенъ и3 неѕл0бивъ, и4стиненъ же и3 непор0ченъ, и3 вёренъ, ўклонszсz t всsкіz ѕл0бныz вeщи, показaлсz є3си2, їсjдwре блажeнне, просвэщeнъ добродётельми, и3 благочeстіемъ сіsz. Тёмъ тS ўблажaемъ, и3 свzт0е твоE и3 честн0е днeсь прaзднуемъ ўспeніе, рaдующесz, бGомyдре.

Цэломyдріемъ и3 благовёріемъ, ћкw багрzни1цею многоцённою, њдёzвсz, їсjдwре, прaвдою же и3 кр0тостію, ћкw бжcтвеннымъ, вэнцeмъ вэнчaлсz є3си2, со стрaждущими хrтA рaди, цaрствовати возжелёлъ є3си2. И# нhнэ цRю2 си1лъ предстои1ши, ї}су всеми1лостивому и3 сп7су дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ }:

Добродётелей твои1хъ, бGомyдре їсjдwре, и3справлє1ніz ўzсни1ша вёрныхъ сердцA: кт0 бо слhша безмёрное твоE смирeніе, и3 терпёнію не ўдиви1сz; ±же ко всBмъ кр0тости и3 безѕл0бію, къ скорбsщымъ ми1лованію, и3 къ сyщымъ въ бэдaхъ ск0рому поможeнію, къ плaвающымъ немzтeжному пристaнищу, и3 въ пyть шeствующымъ благ0му поспэшeнію вс‰ бGолёпнw научи1лъ є3си2, досточyдне. И# нhнэ неувzдaемымъ вэнцeмъ вэнчaлсz є3си2 t руки2 вседержи1телz бGа: є3г0же моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ. Славосл0віе вели1кое и3 tпyстъ.

На літургjи: Блажє1нна, пёснь G и3 ѕ7.

Прокjменъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi.

Ґллилyіа: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Е#ђліе матfeа, зачaло ‹.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.