НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Мaіа №

Преставлeніе прпdбнагw nц7A нaшегw пафнyтіz б0ровскагw.

Вeчеръ, Бlжeнъ мyжъ: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Прпdбне џ§е бlжeнне пафнyтіе, преслaвное житіE твоE монaхwвъ ўкрашeніе, прпdбныхъ сожи1тельниче: ґпcльскагw ўчeніz бhвъ и3сп0лненъ, и3 бжcтвеннагw д¦а жили1ще, ст0лпъ kви1лсz є3си2 бlгочeстіz. Тёмже твою2 свzщeнную пaмzть рaдостнw прaзднующымъ, моли2 t бёдъ и3 скорбeй и3збaвитисz, люб0вію чтyщымъ тS, пребlжeнне.

Прпdбне џ§е бlжeнне пафнyтіе, ты2 t ю4ности добродётєли прилёжнw возлюби1лъ є3си2: смeртное попечeніе въ сeрдцы стzжaвъ, ћкw кр0токъ и3 ми1лостивъ, и3 чи1стъ бhлъ є3си2: ќмъ тв0й безстрaстіемъ просвэти1въ, и3 бжcтвеннымъ смирeніемъ ўкраси1въ. Вёрою и3 люб0вію твою2, преслaвне, пaмzть чтyщымъ, моли2 спасти1сz, къ бGу твои1ми моли1твами.

Прпdбне џ§е пафнyтіе, всехвaльне, люб0вь и3мёлъ є3си2, совершeніе добродётелей: nби1тели твоеS вратA tвeрзлъ є3си2, ни1щымъ бhвъ покр0въ и3 прибёжище, и3 всBмъ всsкъ бhлъ є3си2: њби6димымъ помогaлъ є3си2, печ†льныz ўтэшaz, ћкw nтeцъ чадолюби1въ. Сегw2 рaди почитaемъ тS, и3 свэтон0сную пaмzть твою2 прaзднуемъ, бGоблажeнне.

И$ны стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Прпdбне џ§е премyдре пафнyтіе, слэпы6мъ подаeши свётъ, болsщымъ и3сцэлeніе, хромы6мъ здрaвіе. Ми1лостивнw прекланsешисz къ приходsщымъ вёрою къ рaцэ мощeй твои1хъ, и3 просsщымъ п0мощи твоеS: тебe бо застyпника, и3 предстaтелz, и3 храни1телz вёрніи вси2 њбрэт0хомъ, восхвалsюще тS.

Прпdбне џ§е всечeстне пафнyтіе, д0брыми добродётельми возшeдъ на колесни1цу, къ бGу востeклъ є3си2, побBдныz п0чєсти пріeмлz, ћкw ми1лwть нaмъ тёло твоE положeно во гр0бэ, џ§е, њстaвилъ є3си2 и3сточaти и3сцэлeніе, прогони1ти дyхи лук†выz. Тёмъ блажи1мъ тS, прехвaльне.

ЛикHмъ п0стничєскимъ сочетaлсz є3си2, п0стническимъ житіeмъ ўкраси1всz, бlжeнне пафнyтіе: и3 нhнэ на небесёхъ живeши, веселsсz, и3дёже ликyютъ ѓгGли. И# свётомъ вои1стинну бжcтвеннымъ њбожaемь, поминaй вhну блажaщихъ тS на земли2, и3 прес™0е твоE прaзднующихъ ўспeніе.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Е$же по џбразу соблю1дъ невреди1мо, ќмъ вLку на стр†сти п†губныz п0стнически постaвивъ, во є4же по под0бію ћкw м0щно возшeлъ є3си2: мyжески бо є3стество2 понyдивъ, потщaлсz є3си2 хyждшее покори1ти лyчшему, и3 пл0ть пораб0тити дyху. Тёмже монaшествующихъ kви1лсz є3си2 вeрхъ, жи1тель пустhнный, благотекyщихъ њбучи1тель, прaвило добродётели и3звёстнэйшее. И# нhнэ на небесёхъ зерцaлwмъ разрёшшымсz, џ§е нaшъ пафнyтіе, чи1стэ зри1ши с™yю трbцу, молsсz несрeдственнэ њ и5же вёрою и3 люб0вію чтyщихъ тS.

И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ, прокjменъ днE. Чтє1ніz G.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA є7.)

Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе благолёпіz, и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ: пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый, препод0біе: поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz: п0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t благокрyгла лyка nблакHвъ на намёреніе полетsтъ: и3 t каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь падyтъ грaды: вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz, рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ, и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните, судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те, держaщіи мн0жєства и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA G.)

Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ, и3 є4же t нaсъ шeствіе, сокрушeніе: nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено, и3 вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw благодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA д7.)

Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz: сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости житіE несквeрное. Благоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ, престaвленъ бhсть: Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи6ры, глaсъ }:

Врeмєннаz презрS, и3 дHльнаz, бGомyдре, высHкаz и3 пребыв†ющаz возлюби1лъ є3си2 бжcтвеннымъ рачeніемъ: кrтъ бо тв0й понeсъ на рaмэ, є3ђльски бGа возлюби1лъ є3си2: пощeніемъ мyжески побэди1въ бэсHвскіz полки2, съ нбcными весели1шисz ли1ки, ћкw непобэди1мь, г0рнихъ хрaма желaz, безконeчныz жи1зни спод0билсz є3си2. Но моли1сz, бGон0се пафнyтіе, сп7су всёхъ, ўмири1ти мjръ, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Пріиди1те, стецhтесz, и4ноческаz четA бGолюби1ваz, къ бжcтвеннэй пaмzти nц7A нaшегw пафнyтіа: сeй бо t ю4ны версты2 взsтъ и4го хrт0во на сS. Тёмъ и3 t негw2 пріsтъ дaръ чудодёйствіz, и3 хrтолюби6вымъ кнzзє1мъ ўчи1тель бhвъ прaвыz вёры, вельм0жамъ твeрдое защищeніе, си6рымъ ћкw nтeцъ милосeрдъ, вдовaмъ тeплое заступлeніе, скорбsщымъ ўтэшeніе, ни1щымъ сокр0вище неwскyдное. И# nби1тели твоеS вратA tвє1рсты ни1щымъ всегдA и3мёz, въ глaдное лёто вс‰ препитaлъ є3си2 приходsщыz въ д0мъ пречcтыz. И# во грzдyщее лёто моли1твою твоeю плодHвъ ўмножeніе t хrтA и3спроси1лъ є3си2 ѓлчущымъ лю1демъ. И# кнsзz, враждY и3мyща на тS, моли1твою твоeю t ґгaрzнскихъ рyкъ и3збaвивъ, согрэшeній прощeніе є3мY п0далъ є3си2: џнъ же вeлію вёру къ тебЁ стzжA. И# ґгaрzнину новокрещeнну, хотsщу зажещи2 твоE жили1ще, запрещeніемъ твои1мъ слэпотY навeдъ, покazвшусz же є3мY, моли1твою свётъ nчи1ма є3гw2 даровaлъ є3си2. Тёмъ и3 мы2 м0лимъ тS: и3збaви нaсъ t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 моли1сz хrтY бGу, ўмири1ти мjръ и3 спасти2 дyшы нaшz.

Прпdбне и3 бGоблажeнне пафнyтіе, поучи1всz во дни2 и3 въ нощи2 въ зaповэдехъ гDнихъ, спод0билсz є3си2 њбрэсти2 лёствицу нбcную, по нeйже возшeдъ, дости1глъ є3си2 г0рнzгw їеrли1ма: и3 t болёзней и3 трудHвъ дост0йну п0честь пріeмлz, со ѓгGльскими ли1ки нhнэ рaдуешисz, и3 бжcтвеннагw зрёніz наслаждaешисz є3диносyщныz трbцы. Тёмже и3 нaсъ поминaй, предстоS ў пrт0ла всёхъ цRS хrтA и3 бGа нaшегw. Ѓще бо и3 тэлeснэ љзhкъ тв0й ўмолчE, но чудесA свидётельствуютъ: рwссjйскаz же землS вельми2 тоб0ю хвaлитсz: и3мёю бо, речE, въ себЁ сокр0вище неистощaемое: сaми бо зрsще честнyю рaку мощeй твои1хъ, и3 чудесA бывaємаz, прославлsютъ прослaвльшаго гDа. Тёмже дерзновeніе и3мёz къ немY, и3 нaмъ и3спроси2 њставлeніе грэхHвъ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Џ§е пребlжeнне пафнyтіе, пустhнный бhвъ жи1телю, и4же мjръ њстaвивъ, и3 бhсть ўдручaz тёло твоE пост0мъ, и3 бдёніемъ, и3 труды2, зи1му терпS, и3 въ наготЁ пребывaz, въ моли1твахъ же ќмъ тв0й возводS къ нбcному цrтвію: и3 нhнэ со ѓгGлы водворsешисz во свётэ присносyщныz трbцы. Тёмъ и3 њ нaсъ моли1сz чlвэколю1бцу бGу, сохрани1тисz нaмъ t сэтeй лукaвагw, и3 спод0битисz деснaгw стоsніz въ дeнь стрaшнагw суди1ща хrт0ва, твои1ми, свsте, моли1твами. И# си1це хвaлzще тS рцeмъ: рaдуйсz, свэти1льниче многосвётлый, возводS ко хrтY монaхwвъ мн0жество: рaдуйсz, странЁ рwссjйстэй похвалA и3 ўтверждeніе, и3 всBмъ вBрнымъ благоути1шное пристaнище, и3 њчищeніе болsщымъ во грэсёхъ, и3 на бжcтвенное тёхъ возвышaz рачeніе. Тёмъ пречестнyю твою2 и3 свzтyю, и3 ѓгGлwмъ говёйную њбстоsще рaку, любeзнw њблобызaемъ, и3 бжcтвеннагw чlвэколю1біz пр0симъ получи1ти, твои1ми къ бGу моли1твами, и3 мjру ми1ръ даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, прaздника.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи м§ницы:

Џ§е прпdбне пафнyтіе, твоS крaснаz пaмzть п0стникwвъ собрaніе весели1тъ д0брэ, твоe же житіE, и3 чудeсъ бlгодaть, и3 є4же даровaній свэтлостьми2. ХrтA моли2, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Џ§е прпdбне пафнyтіе, твоегw2 ўстaва п0стнагw, проти1вніи ўбоsшасz, и3 пр0клzти бhша твои1ми моли1твами непрестaнными, всехвaльне: хrтa бо содётельствующа стzжaвъ. Е#г0же моли2, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Џ§е прпdбне пафнyтіе, хrтA возлюби1въ, всsко тогw2 бжcтвєннымъ стопaмъ послёдовалъ є3си2, крeстъ взeмъ, пл0ть ўмертви1лъ є3си2, и3 живeши, бGон0се, дyхомъ. И# нhнэ моли2, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ }:

Монaхwвъ мн0жества настaвника тS почитaемъ, џ§е нaшъ пафнyтіе: твоeю бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ: бlжeнъ є3си2 хrтY раб0тавъ, и3 врaжію њбличи1лъ є3си2 си1лу, ѓгGлwвъ собесёдниче, прпdбныхъ сопричaстниче и3 прaведныхъ: съ ни1миже моли1сz гDеви, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, прaздника. Тропaрь, глaсъ д7:

ЖитіS свётлостію просвэти1въ твоE nтeчество, въ моли1твахъ и3 постёхъ даровaній бжcтвеннагw д¦а и3сп0лнилсz є3си2: и3 во врeменнэй сeй жи1зни д0брэ подвизaвсz, ми1лость бlгоутр0біz всBмъ скорбsщымъ tвeрзлъ є3си2, и3 ни1щымъ бhлъ є3си2 застyпникъ. Тёмъ м0лимъ тS, џ§е пафнyтіе, моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, с™aгw. И# нhнэ, прaздника. По №-й каfjсмэ, сэдaленъ прaздника.

По в7-й, сэдaленъ, с™aгw, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Г0рнzгw желaz премjрнагw животA, мjра красотY, и3 ±же въ нeмъ тлBннаz њстaвивъ, прпdбне: тёмже въ пустhнzхъ и3 въ вертeпахъ всели1всz, грaда нбcнагw показaлсz є3си2 граждани1нъ: въ нeмже помzни2 совершaющихъ твою2 пaмzть. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Нечи1стыхъ помыслHвъ мои1хъ мн0жество, и3 безмёстныхъ мhслей њбурев†ніz, кто2 и3зрещи2 м0жетъ, всенепор0чнаz; насто‰ніz же безпл0тныхъ вр†гъ мои1хъ кто2 и3сповёсть, и3 си1хъ ѕлHбы; но твоeю мольб0ю, бlгaz, си1хъ мнЁ всёхъ и3збавлeніе дaруй.

По полmелeи, сэдaленъ прпdбнагw, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Воздержaніz п0томъ п0стнымъ погаси1лъ є3си2 плaмень страстнhй, пл0ть бо ўмертви1лъ є3си2, прпdбныхъ житію2 дост0йнw поревновaвъ, б9ій показaлсz є3си2 ўг0дникъ, бlжeнне. Тёмже къ рeвности бжcтвеннагw житіS твоегw2, ли1ки совокупи1лъ є3си2 монaшествующихъ, слaвне, тёмже сошeдшесz по д0лгу почитaемъ всечестнyю пaмzть твою2 молeбне, прпdбне бGон0се пафнyтіе, моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ми1лостиваго сл0ва и3 милосeрдаго, ћкw р0ждшаz, вLчце, всёхъ поми1луй къ тебЁ прибэгaющихъ, напaстей и3 болёзней, и3 всsкагw њѕлоблeніz, и3 вёчнующагw плaмене свободи2, ћкw да благодaрственнw мн0гихъ щедр0тъ твои1хъ богaтство прослaвимъ, и3 безмёрную ми1лость, и3 вопіeмъ ти2 всегдA: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти покланsющымсz вёрою ржcтвY твоемY.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

Воскrніе хrт0во:

Pал0мъ н7. Стіхи1ра самоглaсна, глaсъ ѕ7:

Прпdбне џ§е, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои1хъ: тёмъ на небесёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ. Дeмwнскіz погуби1лъ є3си2 полки2, и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны, и4хже житію2 безъ пор0ка поревновaлъ є3си2. Дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™aгw на }. КанHнъ прпdбнагw пафнyтіа, творeніе ўченикA є3гw2 їннокeнтіа, и4нока тоsже nби1тели. Глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 спaсшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

Н0во тебЁ пёніе принести2 молeбнw, во tверзeніе ќстъ мои1хъ, пафнyтіе бGомyдре, подaждь ми2 твои1ми моли1твами бlгодaть, ћкw да воспою1 тz.

Страстeй њмрачeніемъ порабощeна, џ§е, свётлыми твои1ми моли1твами, прпdбне пафнyтіе, нhнэ свободи2: да ћкw хrт0ва тS рабA бжcтвенными воспою2 пёсньми, ћкw прослaвисz.

ХrтY прилэплszсz t ю4ности, бlжeнне, ўм0мъ њчищeннымъ, чистот0ю и3 цэломyдріемъ тэлeснымъ дyшу просвэти1лъ є3си2, ћкw безпл0тенъ на земли2 пожи1въ. И# нhнэ въ вhшнихъ бGови предстоS, нaсъ чтyщихъ тS поминaй.

БGор0диченъ: Kви1ласz є3си2 вhшши ѓгGлъ, бGа вопл0щши р0ждшагосz и3 погребeна, и3 мє1ртвымъ нетлёніе, дв7о чcтаz, подaвшаго. Е#г0же моли2, спасти2 нaсъ, вёрнw слaвzщихъ тS.

Катавaсіа прaздника.

Пёснь G.

Їрм0съ: Да ўтверди1тсz сeрдце моE, въ в0ли твоeй, хrтE б9е, и4же надъ водaми нeбо ўтверждeй втор0е, и3 њсновaвый на водaхъ зeмлю, всеси1льне.

Бжcтвеннымъ свэтоли1тіемъ, бGомyдре, просвэщaемь, џ§е, пребlжeнне: свётлое и3 свэтон0сное твоE и3 честн0е ўспeніе люб0вію чтyщыz, прпdбне, твои1ми моли1твами просвэти2.

ЎмA твоегw2 џко, прпdбне џ§е, t страстeй мглы2 њчи1стивъ, прес™0му д¦у пріsтно чи1стымъ блистaніемъ содёлалъ є3си2, бGоблажeнне.

Твeрдостію рaзума ўкрэплsемь, всебlжeнне, разли6чнаz мечт†ніz врагHвъ њбличи1лъ є3си2, мyдре, и3 гордhню тёхъ возвhшенную низложи1лъ є3си2, препод0бне.

БGор0диченъ: И$же прeжде вBкъ рождeйсz t nц7A, и3 напослёдокъ неизречeннw и3зъ ўтр0бы твоеS пр0йде, и3 њбожи2 нaше є3стество2, м™и дв7о, препод0бныхъ ли1ки ћвэ и3зводsй.

По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника. Тaже сэдaленъ, глaсъ }:

T ю4ности, блажeнне, вс‰ њстaвль житє1йскаz, кр†снаz же и3 лёпwтнаz, и3 ўсeрднw послёдовалъ є3си2 хrтY, звaвшему тS, прпdбне. Пост0мъ, џ§е, тёло и3знури1лъ є3си2 въ моли1твахъ, непрестaннw бдS: тёмже тS всевёдый гDь д0брэ ўстроsетъ пaстырz свои6мъ nвцaмъ словє1снымъ, пафнyтіе бGон0се, моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS бжcтвA, и3 ћкw мLнца млек0мъ питaеши зижди1телz и3 гDа. Тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Д¦омъ прови1дz, прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2 вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz: внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz. Слaва си1лэ твоeй, гDи.

Зак0нъ б9ій сохранsz невреди1мw, прпdбне, чистотY и3 смиренномyдріе ты2 t младeнства и3мёлъ є3си2, и3 житіE несквeрно, и3 нрaвъ ми1лостивенъ, досточyдне.

Возвhсилъ є3си2 къ бGу сердeчное желaніе, и3 смири1лъ є3си2 п†губныz стр†сти, и3 лук†вствіz бэсHвъ низложи1лъ є3си2, прпdбне, монaшествующихъ недви1жимое њсновaніе.

Въ нищетЁ пожи1въ, блажeнне, добродётельми њбогати1лсz є3си2, и3 житіS свётлостію бhвъ и3сп0лненъ, престaвилсz є3си2 къ вhшнему грaду, џ§е пафнyтіе, и3 м0лишисz и3збaвитисz t бёдъ стaду твоемY.

БGор0диченъ: С™hхъ с™aго, пaче смhсла и3 є3стествA породилA є3си2, бцdе, њсвzщeніе и3 и3збавлeніе, и3 њставлeніе грэхHвъ, вBрнымъ ходaтайствомъ твои1мъ подаю1щи, є3гw2 слaвzщымъ воскrніе.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, сн7е б9ій: и3н0гw бо рaзвэ тебє2 бGа не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ, ћкw бGъ живhхъ и3 мeртвыхъ є3си2.

Nтeцъ си6рымъ бhлъ є3си2, и3 питaтель вдови1цамъ, скорбsщымъ ўтэшeніе, њби6димымъ пом0щникъ, пaстырь и3 настaвникъ стaду твоемY, препод0бне пафнyтіе: и3 нhнэ прилёжнw моли1сz вLцэ њ нaсъ.

И$нокъ и4стиненъ бhлъ є3си2, прострaннагw пути2 ўдалszсz, тёсный предпочитaz, дости1глъ є3си2 широты2 рaйскіz, и3 дрeва жи1зни причащaешисz: но и3 нaсъ вёрою чтyщихъ тS поминaй.

Сeрдце твоE скрижaль чи1сту нашeдши, бlгодaть с™aгw д¦а, џ§е пафнyтіе, њбрёте, даровA тебЁ совершeнно безстрaстіе, вёру твeрду и3 люб0вь нелицемёрну.

БGор0диченъ: Свzщeніz сёнь kвлsешисz, марjе, њсквернeнную сластьми2 nкаsнную мою2 дyшу њсвzти2, и3 бжcтвенныz слaвы причaстника мS сотвори2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Прbр0ка їHну подражaz, вопію2: жив0тъ м0й, бlже, свободи2 и3зъ тли2, и3 спаси1 мz, сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.

Стрaхомъ хrт0вымъ ўтверди1всz, препод0бне, тёло и3 дyшу, и3 ќмъ њчи1стилъ є3си2 t всsкіz сквeрны, и4миже зарю2 пріsтъ трис0лнечную, бGомyдре џ§е пафнyтіе, всеблажeнне.

Вeсь распsлсz є3си2 мjрови, џ§е пафнyтіе, кrтъ хrт0въ на рaмо взeмъ, блажeнне, и3 тогw2 стrтeмъ под0бzсz, причaстникъ бhлъ є3си2 воскrніz и3 слaвы лyчшіz, въ нeйже нaсъ поминaй.

Хрaмъ тS вси2 вёрніи с™aгw д¦а вёмы. Хрaмъ бо благолёпенъ воздви1глъ є3си2 бGу, и3 тогw2 р0ждшей и3меновaлъ є3си2, и3 њгрaду вeлію ўстр0илъ є3си2, и3 монaхwвъ мн0жество совокупи1лъ є3си2. И# нhнэ моли1твами твои1ми всsкъ недyгъ tгонsетсz.

БGор0диченъ: Ви1дэвши, є3г0же родилA є3си2 бGа, t мeртвыхъ востaвша, рaдости и3сп0лниласz є3си2, дв7о м™и марjе. Того2 u5бо моли2, всsку печaль, чcтаz, нaшегw сeрдца до концA потреби1ти.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Б9іимъ свэтоли1тіемъ просвэщeнъ, џ§е, п0стническое стzжaвъ жи1тельство, прпdбне, и4нокwмъ пред0брый настaвниче, и3 п0стникwмъ благ0е ўкрашeніе. Сегw2 рaди гDь труды2 тво‰ ви1дэвъ, чудeсъ дaромъ њбогати1 тz, и3сточaеши бо и3сцэлє1ніz. Мh же рaдующесz вопіeмъ ти2: рaдуйсz, џ§е пафнyтіе.

Јкосъ: Пёснь t ўстeнъ сквeрныхъ, къ похвалeнію пHдвигъ твои1хъ, џ§е, прин0ситсz, не и4мамъ бо сeрдца моегw2 чи1стагw, ћкw сіE срaмными дэsньми њскверни1хъ, и3 дyшу лукaвыми пHмыслы њсмради1хъ. Но ты2 подaждь ми2 сл0во, препод0бне, чи1стое твоE воспёти житіE, взывaющу тебЁ таков†z, преблажeнне: рaдуйсz, препод0бныхъ всёхъ похвало2: рaдуйсz, п0стникwвъ подражaтелю, и3 пустhни насади1телю: рaдуйсz, ћкw въ нeй пречeстенъ хрaмъ бцdэ воздви1глъ є3си2: рaдуйсz, ћкw въ нeмъ тоб0ю бGъ слaвитсz: рaдуйсz, д0брэ пасhй стaдо твоE t навBтъ врaжіихъ: рaдуйсz, ћкw смири1лъ є3си2 ѕлоначaльнаго врагA: рaдуйсz, ћкw посрами1лъ є3си2 бэсHвъ полки2: рaдуйсz, монaшествующихъ свэти1льниче пресвётлый, и3 ст0лпъ терпёніz: рaдуйсz, ћкw собрaлъ є3си2 монaхwвъ мн0жество во спасeніе: рaдуйсz, њ нeмже хвaлимсz вси2: рaдуйсz, є3гHже рaди и3збавлsемсz t бёдъ: рaдуйсz, џ§е пафнyтіе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Сyщымъ въ пещи2 nтрокHмъ твои6мъ, сп7се, не прикоснyсz, нижE стужи2 џгнь. ТогдA тріE, ћкw є3ди1нэми ўсты2 поsху и3 бlгословлsху, глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Смотрsz бyдущую жи1знь, блажeнне, мjрови ўмертви1лсz є3си2 вои1стинну, ћкw с0лнце возсіsвъ. Стрaхъ б9ій воспріи1мъ въ сeрдцы твоeмъ, вселeнную всю2 возвесели1лъ є3си2 ўчeньми, вопіS: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

ЗрS мучє1ніz тaмwшнzz мhсленныма nчи1ма, и3 сeрдцемъ болёзнуz вhну, чи1сто житіE п0жилъ є3си2, бGоблажeнне, и3 къ нестарёющейсz престaвилсz є3си2 пи1щи: въ нeйже нaсъ чтyщихъ тS поминaй.

Ўкраси1въ добродётельми твоE житіE, свsтw скончaвъ твою2 жи1знь. Ўснyлъ є3си2, препод0бне, с0нъ ми1ренъ. Тёмже спасaй стaдо твоE всегдA, твою2 пaмzть прaзднующыz и3 вопію1щыz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Премyдрость v3постaсную и3 сл0во присносyщное, врачA душaмъ и3 тёлwмъ пор0ждшаz, ћзвы и3 гноє1ніz души2 моеS ўврачyй, лю6тыz и3 лBтніz сeрдца моегw2 и3сцэли2 болBзни, дв7о.

Пёснь }.

Їрм0съ: Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA и3 гDа, п0йте, свzщeнницы, прослaвите, џтроцы, бlгослови1те, лю1діе, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Подвизaвсz на земли2 зак0ннw, нhнэ рaдуешисz, препод0бне, со с™hми, нбcный њбрётъ пок0й, и3 сопричaстникъ бhлъ є3си2 весeліz тёхъ и3 рaдости, взывaz: лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.

Пост0мъ ќмъ њчищaz, кр0токъ и3 неѕл0бивъ ћвльсz на земли2 кр0ткихъ живeши, бGомyдре, со всёми прaведными и3 и3збрaнными поS: лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.

Њлzденёвшую страстьми2 дyшу мою2 њчи1сти твои1ми къ бGу свzщeнными моли1твами: и3 содержaщагw мS грэх0внагw плэнeніz и3збaви, џ§е пафнyтіе бGон0се, да рaдуzсz пою2: лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.

БGор0диченъ: Пощади2 нaсъ пою1щихъ твоE, гDи, є4же t дв7ы неизречeнное ржcтво2, и3 и3збaви t стрaстныхъ бёдъ и3 скорбeй рабы6 тво‰, мольбaми пречcтыz твоеS м™ре, ћкw милосeрдъ и3 є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Живопріeмный и3ст0чникъ приснотекyщій, свэтон0сный свэти1льникъ бlгодaти, хрaмъ њдушевлeнный, сёнь пречcтую, нб7сE и3 земли2 прострaннэйшую, бцdу вёрніи величaемъ.

Ћкw ќтрw, ћкw с0лнце возсіsвши пaмzть твоS, препод0бне, вёрныхъ сердцA просвэщaетъ, и3 тмY tгонsетъ душетлённыхъ страстeй, ю4же совершaюще бlгочeстнw восхвалsемъ тS рaдостными пёсньми.

Ћкw въ раи2, џ§е, воздержaніz процвёлъ є3си2, и3 ћкw мaслина pал0мски kви1лсz є3си2, ли1ца и3 сердцA н†ша помазyz є3лeемъ трудHвъ твои1хъ, џ§е пафнyтіе, благочeстнw чтyщихъ свzщeнную пaмzть твою2.

Днeсь нaмъ возсіS честнaz пaмzть твоS, пребlжeнне, просвэщaющи дyшы и3 тэлесA, и3 страстeй мглY tгонsщи, препод0бне, подaждь моли6твы тво‰, пафнyтіе џ§е, и3 настaви на стезю2 жи1зни. Тёмже дост0йнw чтyще тS величaемъ.

БGор0диченъ: Пріeмли, пречcтаz nтрокови1це, бжcтвенную пёснь, воздаю1щи благодaть на тS надёющымсz, и3 ми1ръ и3спроси2 цRквамъ при1снw подaти, да всsкъ kзhкъ хрістіaнскій тS величaетъ.

Свэти1ленъ: Пустhню грaдъ сотвори1лъ є3си2, премyдрыми џбразы, nтцє1мъ ўкрашeніе, пафнyтіе бGомyдре, и3 сію2 соверши1лъ є3си2 ћкw мhсленный рaй, приносsщь цвёты бжcтвєнныz, є3диноoбрaзныхъ мн0жєства, дост0йнw творsщихъ пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Ћкw и3мyщи милосeрдіе и3 ми1лость вeлію, при1зри, препётаz бцdе дв7о, на моE смирeніе, и3 страстeй мглY, и3 соблaзнъ житіS разори2, nтрокови1це, и3 nгнS геeнскагw и3збaви моли1твами твои1ми.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Презирaтель д0льныхъ и3 пресeльникъ, рачи1тель вhшнихъ, и3 пустhнный граждани1нъ пафнyтій бGомyдрый, всBмъ нaмъ прaздновати предповелэвaетъ, къ бGу tшeствіz є3гw2 дeнь спаси1тельный.

ВнЁ пл0ти и3 мjра добродётельми бhвъ, тёмъ прослaви на земли2 житіeмъ гDа слaвы, џ§е бGомyдре: и3 по достоsнію t негw2 прослaвивсz, и3сцэлeній kви1лсz є3си2 бжcтвенный и3ст0чникъ, пафнyтіе бGопріsтне.

Смирeнъ, неѕл0бивъ, кр0токъ, пр0стъ, и3 молчали1въ бhлъ є3си2, џ§е, пaче человёка вои1стинну: и3 невещeственъ бhвъ въ вeщи, хрaмъ б9ій kви1лсz є3си2 по достоsнію, ±же t негw2 прибы6вшаz тебЁ даров†ніz, ми1лостивнw подавaz нaмъ.

Слaва, глaсъ д7:

Прпdбне џ§е прехвaльне, житіE благочeстно на земли2 соверши1въ, любвE лучaми просвэщaемь, монaхwвъ свэти1льниче пресвётлый, прaвило добродётели и3зрsдно, смирeніе, бдёніе, моли1тву и3 люб0вь нелицемёрну стzжaлъ є3си2. Тёмже къ рeвности бжcтвеннагw житіS твоегw2 ли1къ совокупи1лъ є3си2 монaшествующихъ: џ§е препод0бне, хrтA бGа моли2, согрэшeній њставлeніе подaти прaзднующымъ люб0вію пaмzть твою2.

И# нhнэ, прaздника.

На літургjи блажє1нна, пёснь G-z и3 ѕ7-z.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcлъ, къ галaтwмъ, зачaло сGi.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2.

Е#ђліе матfeа, зачaло ‹.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.