НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Мaіа з7

Воспоминaніе на нб7си2 ћвльшагwсz знaменіz честнaгw кrтA, во грaдэ їеrли1мэ, t с™aгw л0бнагw мёста протzжeннагw ѕвэздaми, дaже до с™hz горы2 є3леHнскіz, въ G чaсъ днE, при царЁ кwнстaнтіи, сhнэ вели1кагw кwнстантjна.

И# пaмzть с™aгw мyченика ґкaкіа.

Стіхи6ры кrтA, на ѕ7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Днeсь рaдуетсz вёрныхъ мн0жество бжcтвенное, kвлsетсz бо нбcный кrтъ концє1мъ, њсіzвaетъ твeрдь свётомъ непристyпнымъ, воздyхъ њзарsетъ, и3 земли2 лицE ўкрашaетъ: поeтъ бжcтвенными пёсньми цRковь хrт0ва, слyжитъ почитaющи, свhше ю5 соблюдaющій, кrтъ бжcтвенный и3 пречyдный, є3гHже си1лою ўкрэплsеми, вLцэ пристyпимъ, зовyще: ўмири2 мjръ и3 просвэти2 дyшы нaшz.

Ћкоже честнёйша лёствица, ви1дэнъ бhсть днeсь всечестнhй кrтъ и3 слaвный, t земли2 въ нбcнымъ прев0дитъ, вёрою несумнённою сего2 почитaющыz. Рaдуютсz вси2 kзhцы, тeплэ притекaющіи ко крещeнію, и3 цRковь ћкw невёста ўкрашaетсz џбразомъ бжcтвеннымъ: є3г0же бо сокрhти тщaхусz їудє1и, свhше воздyхъ њзарsетъ, и3 спасaетъ вёрою къ немY притекaющыz.

Жeзлъ бжcтвенныz си1лы съ высоты2 kви1сz, въ сіHнэ нaмъ п0сланъ кrтъ, преwблистaz бlгодaтію, свётомъ безмёрнымъ, на крaніевэ мёстэ слaвнэмъ, возсіS нбcный кrтъ въ концёхъ распeншагwсz бGа нaшегw, проповёдаz всBмъ, є4же стrти рaди мjрови спасeніе. Е#мyже покланsющесz, воспоeмъ нем0лчнw, и3 вёрою пр0симъ, ўмири1ти мjръ, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Возвэсти1ша нб7сA слaву твою2, гDи, стрaшное кrтA твоегw2 знaменіе, и3 землS всS со стрaхомъ поклони1сz. Мh же, славосл0вzще, благодaрнw тебЁ вопіeмъ: бGъ сhй безстрaстенъ, пл0тію пострадaти за ны2 в0лею пріsлъ є3си2, спаси2 лю1ди, ±же стzжaлъ є3си2 твоeю кр0вію.

И# нhнэ, прaздника. Тропaрь, глaсъ }:

КrтA твоегw2 џбразъ нhнэ пaче с0лнца возсіS, є3г0же t горы2 с™hz дaже до л0бнагw мёста простeрлъ є3си2, и3 въ нeмъ твою2, сп7се, крёпость ўzсни1лъ є3си2, си1мъ ўкрэплsz и3 вBрныz нaши цари2: ±же и3 спасaй вhну въ ми1рэ, моли1твами бцdы, хrтE б9е, и3 спаси2 нaсъ.

Слyжба м§ника ґкaкіа поeтсz на повечeріи.

КанHнъ ґкaкіа, творeніе fеофaново. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Добр0тою безѕл0біz, слaвне, ўкрaшенъ, д0брыхъ винЁ и3ст0чнику со дерзновeніемъ предстaлъ є3си2: є3г0же нhнэ нaмъ благопремённа твои1ми мольбaми ўстр0й.

Молeбникъ и4стинный днeсь нaсъ ґкaкій, выс0кимъ проповёданіемъ вопіS, созывaетъ на трапeзу: со тщaніемъ ќбw тецeмъ и3 весeліемъ, мучениколю1бцы.

Водaмъ причaщсz њставлeніz крещeніемъ, сыновство2 пріsтъ бlгодaти б9іz: и3 втор0му крещeнію мучeніz кр0вію спод0билсz є3си2, преблажeнне.

Не терпS беззак0ніz, слaвне, возноси1мо зрёти, хrт0во б9ество2 ћснw предъ суди1щемъ проповёдалъ є3си2 мучи1телей, ґкaкіе, безѕл0бію ћкw тезоимени1тъ.

БGор0диченъ: Въ тебЁ, њбрaдованнаz пречcтаz, ви6дэна бhша б9іz шє1ствіz проzвлeннw, дв7у сохрaншагw, и3 по ржcтвЁ нетлённу тS р0ждшую соблю1дшагw.

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE: нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Рaзумомъ б9eственнымъ и3 премyдростію и3 сл0вомъ ўкрaшенъ, мyдрыхъ плетє1ніz нераз{мнаz разори1лъ є3си2: тёмже твою2 слaвную пaмzть почитaемъ.

Мyжественнымъ и3 твeрдымъ сіsz смhсломъ, ты2 развращє1ніz нечести1выхъ, и3 њполчє1ніz побэди1лъ є3си2, и3 прeлести разори1лъ є3си2 ўтверждє1ніz.

Ўкрэплsемь си1лою бGа вседержи1телz, гнил0е и3 немощн0е безб0жіz њбличи1лъ є3си2: тёмже побэдон0сца тS, м§ниче, проповёдуемъ.

Кaльнагw питіS и3 прелeстнагw, и3 ти1ны и3збёглъ є3си2, благочeстіz просвэщeніемъ и3 свэтолyчными сі‰ніи ќмъ њсіsz, мyчениче ґкaкіе.

БGор0диченъ: Держaву смeрти и3 клsтвы дрeвніz њсуждeніе, зачeнши жи1знь, бGороди1тельнице, ўпраздни1ла є3си2: тёмже твоE пречcтое чти1мъ ржcтво2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Неwбори1мь ћкоже ст0лпъ, вёрою пребhсть, ни мучeній тyчами, ни ћзвленными приложє1ніи, ни біeній вётры колeблемь, но взывaше велеглaснw: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Њкормлsемь вётрилы, и3 дых†ніи д¦а с™aгw, блажeнне, въ пристaнищи ти1сэ ты2 почи1лъ є3си2, и3 стремлeніz в0лнъ и3 вётрwвъ не ўжасaлсz є3си2, мyчениче хrт0въ всечeстне.

МолS держaву б9ію непобэди1мую, њдолэвaлъ є3си2 всю2 супроти1вную си1лу: и3 всE nрyжіе и4хъ tsтъ рaдуzсz, ћкw побэди1тель, достослaвне.

Наставлsемь бжcтвеннымъ kвлeніемъ, течeніz конeцъ грaдъ царeвъ сотвори1въ, є3гHже граждани1нъ бhлъ є3си2, преблажeнне, всsко нашeствіе вaрварское tрэвaz.

БGор0диченъ: Ўмерщвлeнна мS, дв7о, и3 неизбёжными њдержи1ма грэхA свzз†ніи, є3ди1на бGомaти, возстaви, ћже жи1знь зачeншаz вёчную, и3збавлeніе всBмъ вBрнымъ даю1щую.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Нечести1віи не ќзрzтъ слaвы твоеS, хrтE: но мы2 тS, є3динор0дне, n§ескіz слaвы сіsніе бжcтвA, t н0щи ќтренююще, воспэвaемъ тS, чlвэколю1бче.

Крeстъ понeслъ є3си2 на рaмэхъ неукл0ннw, хrтY послёдуz, къ жи1зни нетлённэй ведyщему тS, и3 къ свёту невечeрнему вводsщу, пребогaте.

ГHрькіz тёла, всеблажeнне, р†ны, и3 ўдeсъ tсэчє1ніz, пи1щу безконeчную тебЁ и3сходaтаиша и3 мyченическій вэнeцъ, и3 ѓгGльское рaдованіе.

Ю$ноша неѕл0бивъ и3 цэломyдръ и3 кр0токъ, и3 крёпокъ на стр†сти тэлє1сныz, и3 на дeмwны жeстокъ, и3 невBрнымъ непристyпенъ показaлсz є3си2, всеприснопaмzтне.

БGор0диченъ: И$стиннаго бGа нaмъ р0ждшую пл0тски, nц7Y є3динор0днаго, бцdу всечcтую тS и3менyемъ, глaсъ вкyпэ состaвльше ржcтвY твоемY.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Глaдомъ тS, и5же дaра бжcтвеннагw глaдствующіи, њсуждaютъ, мyчениче, приснопитaемаго нбcными даров†ніи, и3 пи1щу некончaемую и3мyщаго.

Посрами1въ мучи1телей безб0жное шатaніе, и3 ѕлоначaльнаго ѕмjz пучи1ною потопи1лъ є3си2 твои1хъ кровeй, побэдон0сецъ къ нб7си2 возлетёлъ є3си2, ґкaкіе.

Смeртію смeрти вLчнэ, преблажeнне, под0бzсz, мyчениче, вёчнw съ ни1мъ цrтвуеши, зрёніz є3гw2 и3 рaдости насыщazсz.

БGор0диченъ: Разруши1ла є3си2 смeрти, чcтаz, њсуждeніе, и3 зак0на клsтву, хrтA р0ждшаz, разори1телz смeрти, и3 благословeніе всBмъ и3сточи1вшаго.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2.

Тyчами кровeй твои1хъ, мyчениче ґкaкіе, врагA потопи1въ, вс‰ њполчє1ніz мучи1тєльскаz посрами1лъ є3си2, дости1гъ ѓгGльскіz невещeствєнныz ли1ки, пріsлъ є3си2 нетлёніz неувzдaемый вэнeцъ: тёмже мольбaми твои1ми спаси2 t бёдъ нaсъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Спасhй во nгни2 ґвраaмскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда прaведнw ўловлsше: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Ўсёченъ во главY, къ мhсленнэй впери1лсz є3си2 церк0внэй главЁ, побёднымъ вэнцeмъ ўкрaшенъ, и3 зовhй, пребогaте: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Съ м§ники хrтHвы, ћкw всеи1стиненъ мyченикъ, сочетaлсz є3си2 терпэли1внw, безбHжныz мучи1тели побэди1въ, взывaz, ґкaкіе: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Воскрили1въ ќмъ ко блажeннэй надeжди, соблюдaемэй вBрнымъ, въ мyченическое вшeлъ є3си2 суди1ще, воспэвaz дyхомъ: б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Речє1ніz, дв7о, прbрHкъ и3 дрeвніи џбрази, твоE проwбразyютъ ћвэ, бGомaти, чcтое ржcтво2, є4же пою1ще, взывaемъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Въ вhшнюю митроп0лію, премyдре, цrтвующую и4стиннw всели1лсz є3си2, ю4же создA гDь, и3 с™ы6мъ проугот0ва, надёющымсz на него2 и3 вёрою зовyщымъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Претерпёлъ є3си2 люб0вію мyкъ томлeніе, глaдомъ же тaz поминaлъ є3си2, и3зрsдне, присносyщное наслаждeніе и3 пи1щу, и3 рaдость пребывaющую, вопію1щымъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ўд0бь и3 ѕэлw2 ск0рw рaтовалъ є3си2 супротивоб0рцы тво‰, непобэди1ма поб0рника, пом0щника же и3 застyпника, и3 сострaждуща хrтA и3мёz, пребогaте, є3мyже вопіeмъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ґкaкіе блажeнне, пронаречeнъ бhвъ, житіE неѕл0биво и3мёлъ є3си2 и3 непор0чно, ўкрaшено кр0вію страдaніz, прехвaльне, и3 добродётельми мyченическими ўдобрsемь, и3 зовhй: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Тaинство стрaнно вои1стинну, подъ с0лнцемъ є3ди1на показaла є3си2: бGа бо родилA є3си2, чcтаz, неви1димаго и3 безначaльнаго, и3 невмэсти1маго всёми, и3 непостижи1маго. Е#мyже вопіeмъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz мjрови бlгословeніе процвэлA є3си2. Тёмъ тS вси2 величaемъ.

И#мhй, бlжeнне, страдaльческагw противлeніz, сіsтельное є4же t побёды, прест0лу предстaлъ є3си2 вLчню, со ѓгGльскими ликyz в0инствы, и3 всBмъ спасeніz просS, твою2 пaмzть блажaщымъ.

Свэтл† тво‰ на враги2, пребогaте, побBднаz храбHрства, тебё же п0чєсти мн0гw б0льше тв0й подвигопол0жникъ подавaше, и3 бжcтвеннагw свэтоли1тіz и3сполнeніе. Тёмже тS вси2 ўблажaемъ.

Бли1зъ бhлъ є3си2 хrтA, всед0блественне, и4бо стрaсть и3 ск0рбь претерпёлъ є3си2: тёмже тS видёніz ћснw и3 бGовидёніz спод0би, и4мже на земли2 вины6 стzжaлъ є3си2, и3здалeча сі‰ њблобызaz.

БGор0диченъ: Краснёйшій добр0тою тв0й пл0дъ, всенепор0чнаz, пaче всёхъ kви1сz, зарeю твaрь ўкрашaz добротвори1тельныz красоты2: є3г0же прилёжнw молsщи, спасти1 тz непрестaннw величaющыz.

Стіхи6ры с™aгw ґкaкіа, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

На є3ди1наго ѕмjz ћрость взeмъ, и3 хrт0вою непребори1мою и3 непобэди1мою си1лою препоsсавсz, бGомyдре ґкaкіе, ѕлhхъ њбрэтaтелz на зeмлю низвeрглъ є3си2, превознесeнную низложи1въ си1лу, и3 сеS дёйствующыz служи1тели посрами1лъ є3си2.

Ѕлhхъ tчуждeнію, д0брыхъ присвоeнію поучи1всz свhше, дёломъ бhлъ є3си2, и4мже пронарeклсz є3си2 пeрвэе, ґкaкіе премyдре, ѓще и3 пaче пр0званъ, є4же бЁ п0слэжде: пр0мыслъ бо вели1кихъ вещeй винY, неизречeннw и3 неви1димw предлагaетъ и3здалeча.

Вeлій во грaдэхъ, и3 всёмъ цaрствующій, честнhй тв0й хрaмъ, ћкw вэнeцъ цaрскій и4мать, и3 столпA предлагaетъ стzжaвшымъ тS, мyдра граждани1на, и3 храни1телz пріsтна, и3 д0блz nрyжника, внез†пнаz врагHвъ и3 супостaтwвъ наи6тіz tгонsща.

БGор0диченъ: Ўблажaю тS, пречcтаz, человёки и3схи1тившую и3зъ глубины2 ѕHлъ и3 нечazніz: пэсносл0влю тS, бGоневёсто, присноблажeнную, и3 слaвлю твоE, чcтаz, недоумённое ржcтво2, ћкw родилA є3си2 сп7са мjра, и3 клsтвы свободи1ла є3си2, дв7о, прaдэдніz человёчество.

КrтобGор0диченъ: На кrтё тz ћкw ўзрЁ пригвождeна, гDи, ѓгница и3 м™и твоS дивлsшесz, и3 что2 видёніе сіE, взывaше, сн7е вожделённе; сі‰ тебЁ невёрный соб0ръ воздадE беззак0нный, и4же мн0гихъ твои1хъ чудeсъ наслади1выйсz; но слaва неизглаг0ланному сошeствію твоемY, вLко.

КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 кrтA на ѕ7. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесни6цы фараHнwвы и3 си1лу є3гw2 ввeрже въ м0ре крёпкій во бранeхъ, воспоeмъ пёснь н0вую, ћкw прослaвисz.

Kви1лъ є3си2 на земли2 зарю2 кrтA, и4мже діaвола низложи1въ, человёческій р0дъ спaслъ є3си2, гDи: тёмже поeмъ слaву твою2.

Рaзума непок0рство, кrт0мъ и3збaвитель разори2 враждY, џ§имъ благоволeніемъ. Поeмъ є3мY пёснь н0ву, слaвнw бо прослaвисz.

Ћкw во є3дeмэ жив0тное дрeво всади1лъ є3си2, хrтE, тaкw ски1петръ побэдотв0рный кrтъ тв0й, свэтови1днw возсіsлъ є3си2 на г0ру с™yю.

БGор0диченъ: Ю$же прbр0ческій прови1дэ ли1къ, ћкоже двeрь нбcную и3 неwпали1мую купинY, тS, дв7о м™и чcтаz, бGа р0ждшую познaхомъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою: сегw2 рaди ўтверди1сz въ гDэ сeрдце моE.

Ћкw щит0мъ защищaеми, непобэди1магw кrтA знaменіемъ, вLко, є3гHже не терпS мeрзскій, и3счезaетъ съ дeмwнскимъ мн0жествомъ.

Вс‰ кrтъ тв0й возвесели2, распsтаго тS бGа и3сповёдающыz: и3 ћкw пресвётлою и3 непристyпною красот0ю њсіS.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, м™и неискусобрaчнаz, бGа сл0ва во ўтр0бэ твоeй вмэсти1вшаz, и3 р0ждши воплощeннаго бGа, кyпнw и3 чlвёка.

Сэдaленъ, глaсъ д7

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Показaвый кrтA бжcтвенный џбразъ на нб7си2, сyщыz на земли2 настaвити къ твоемY познaнію, хrтE б9е, днeсь просіS невечeрнzz свётлость, и3 свётъ лицA твоегw2 на нaсъ знaменасz. Тогw2 ќбw вси2 и4мамы вёрніи, nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ слyхъ тв0й, гDи, ћкw kви1лсz є3си2 на земли2, и3 прослaвихъ твою2 си1лу.

Тaйнw ќбw пeрвэе, чyвственнw же днeсь, просіsлъ є3си2, хrтE, пречcтагw кrтA твоегw2 џбразъ.

Беззак0нныхъ бGоубjйцъ дeрзость, кrтнымъ џбразомъ просвэти1въ, и3з8wбличи1лъ є3си2, сп7се щeдре.

Ўтверди1лъ є3си2 хrтіaнскую вёру, невещeственнымъ твои1мъ свётомъ, кrтъ нaмъ, хrтE, начертaвъ.

БGор0диченъ: М™и чcтаz, бlгословeннаz вLчце, є3г0же родилA є3си2 бGа, моли1твами твои1ми ми1лостива сотвори2 нaмъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Возсіsвый свётъ и3 просвэти1вый ќтро, и3 показaвый дeнь, слaва тебЁ, слaва тебЁ, ї}се, сн7е б9ій.

Смертон0сное дрeво во є3дeмэ ґдaму, дрeвле преступи1вшему, смeрть принесE: кrтъ же живон0сный, нhнэ ћвльсz, мjра просвэти2 концы2.

Состaвивый сл0вомъ первоздaнное сіsніе, ћкw сн7у nц7ъ кrтъ нhнэ свэтозaренъ написyетъ, распeншемусz свидётельствуz бжcтво2.

Во свётэ незаходи1мэ превhспренній свётъ, во nц7Ё ќзримъ вёрою, хrтE, тS сн7а и3 тв0й д¦ъ душaмъ нaшымъ просіsнъ.

БGор0диченъ: Болёзней м™рнихъ, nтрокови1це, не познaла є3си2, преестeственнw зачeнши бGа и3 р0ждши пл0тію: тёмже тS вси2 дост0йнw слaвимъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: ВнегдA скорбёти ми2, возопи1хъ ко гDу, и3 ўслhша мS бGъ спасeніz моегw2.

Да покрhютсz ќбw џчи беззак0нныхъ, кrтныz бо добр0ты блистaющіz не могyще зрёти.

Да насладsтсz зарeю пречcтагw кrтA, бGа вёдzщіи, на дрeвэ распeншагосz пл0тію.

БGор0диченъ: Ћже бGа р0ждшаz, дв7о неискусобрaчнаz, њ нaсъ, не престaй, сн7а твоего2 молsщи.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Tвeрзый нб7сA заключє1ннаz, на нб7си2 пресвBтлыz лучы2, на земли2 возсіS пречcтый кrтъ: тёмже сіsніе є3гw2 дёйства пріeмше, къ незаходи1мому наставлsемсz свёту, и3 во бранeхъ и4мамы є3го2 nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

Јкосъ: Знaменіе сE стрaшное вели1кагw бGа ви1дэ вели1кій кwнстантjнъ, и3 слhшаше гlг0лющу въ нeмъ ї}су, пeрвэе глаг0лавшу царю2 хrтіaнъ вёрныхъ самодержaвному: дaже ќбw до вторaгw пришeствіz, сeй твоемY грaду достоsніе сохранsz, и3 пребyдетъ дaже до скончaніz, и3 градHмъ всBмъ первосэдaніе. Стэнa же томY бyдетъ кrтъ, nрyжіе ми1ра, непобэди1маz побёда.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Спасhй во nгни2 ґвра†мскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда прaведнагw ўловлsше: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Вознeсшеесz на кrтъ сlнце въ полyдне, є3г0же зрsщи чyвственное с0лнце, лучы2 сво‰ скры2: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

БGови1дцу во nгни2 дрeвле бесёдова и3 мрaцэ: кrтоzвлeннымъ же блистaніемъ, ћкw бGъ слaвимь днeсь: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

T свёта и3 во свётэ свётъ соприсносyщный сіsz, и3 пречcтымъ твои1мъ свётомъ, кrтA твоегw2 побёду показaлъ є3си2: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Несказaннw во ўтр0бэ, и3 преестeственнw пріeмшую непремённаго бGа, за милосeрдіе къ человёкwмъ пришeдшаго, благочeстнw воспоeмъ ћкw м™рь бGа нaшегw во вёки.

Пёснь }.

Їрм0съ: Во џбразэ ѓгGла ћвльшагосz въ пещи2 џгненнэй пэсносл0вцємъ, хrтA бGа п0йте, џтроцы, свzщeнницы, бlгослови1те, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

На пrт0лэ слaвы ви1дэна бhвша, и3 на дрeвэ кrтнэмъ пригвождeна существ0мъ пл0ти, п0йте, џтроцы, свzщeнницы, благослови1те, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Свётомъ пречcтымъ воwбрaжшаго на крaніевэ кrтъ, на горЁ с™ёй, п0йте, џтроцы, свzщeнницы, бlгослови1те, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Славосл0вzще є3ди1наго t трbцы, зарeю кrтною вселeнную просвэщaюща, п0йте, џтроцы, свzщeнницы, бlгослови1те, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Неизречeннw и3 безъ сёмене зачeншую, и3 р0ждшую рaдость вселeнныz, хrтA бGа, п0йте, џтроцы, свzщeнницы, бlгослови1те, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Дрeвле во nгни1 же и3 мрaцэ, непокори6вымъ ўзак0нивый: нhнэ же вёрнымъ твои6мъ лю1демъ, кrтA твоегw2 џбразъ начертaвъ, пaче свэти6лъ сіsющь: є3г0же дост0йнw величaемъ.

Плaкасz тм0ю твaрь распeншихъ тS дeрзости: нhнэ же бlголёпнэйшимъ свётомъ живон0сный просіS кrтъ тв0й, хrтE, цRк0вную показA сокровeнную красотY.

Њ тебЁ ўповaніе возвhсивше, богaтіи лю1діе твои2, тебЁ на мольбY кrтъ, и3 стрaшную кр0вь твою2 предлагaютъ: по бlгопребhтнw подaждь нaмъ, сл0ве б9ій, и3збавлeніе.

БGор0диченъ: Просвэти2 нaсъ, р0ждшаz свётъ непристyпный, дв7о, и3 и3сп0лни нaсъ весeліz и3 рaдости, и3 бжcтвеннагw рaзума, чи1стымъ сeрдцемъ тS бlгоразyмнw величaющыz.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: ЎченикHмъ:

Кrтъ, храни1тель всеS вселeнныz: кrтъ, красотA цRкве: кrтъ, царeй держaва: кrтъ, вёрныхъ ўтверждeніе, кrтъ, ѓгGлwвъ слaва и3 дeмwнwвъ ћзва. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На літургjи прокjменъ, глaсъ з7:

Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію нwгY є3гw2, ћкw свsто є4сть.

Стjхъ: ГDь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе.

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рк7є.

Ґллилyіа, глaсъ №: Помzни2 с0нмъ тв0й:

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ:

Е#ђліе їwaнна, зачaло ….

Причaстенъ: Знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи.

 

Коментарисање није више омогућено.