НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Мaіа к7в

С™aгw мyченика васілjска.

Стіхи6ры, глaсъ д7

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Цrтво недви1жимое цrтвовавъ пріsлъ є3си2, васілjске слaвне, и3 предстои1ши цRю2 си1лъ, со всёми рaдуzсz ѓгGльскими вHинствы. Съ ни1миже поeши, бlжeнне, непрестaннw бжcтвенную пёснь, блист†ніи и3 причащє1ніи бжcтвенными свётлw њзарsемь.

Твои2 н0зэ свzзaвше, гвоздьми2 пригвозди1ша, є3гдA шeствовалъ є3си2 стезeю, рaдуzсz, мучeніz, прехвaльне: си1ми же попрaлъ є3си2 главY врaжію, и3 до концA сокруши1лъ є3си2, и3 шeствовалъ є3си2 крёпкw шє1ствіz небє1снаz, вLцэ побэдон0сецъ ћвльсz, слaвне.

Моли1тва твоS и3зрасти2 дрeво непрозsбшее пeрвэе, и3 и3ст0чникъ и3сточи2 жи1вы в0ды: течeніемъ же твоеS кр0ве землS њсвzти1сz, воздyхъ же душeвнымъ возшeствіемъ, пребогaте. Тёмже вёрою тв0й свzтhй совершaемъ, васілjске, всепрaзднственный дeнь, въ џньже зак0ннw подвизaлсz є3си2.

Ѓще ќбw прилучи1тсz въ п0стъ, и3щи2 стіхи6ры бGор0дицы сегw2 мёсzца въ к7 дeнь.

На ќтрени канHнъ, їHсифъ, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

Превели1каго васілjска хвалю2.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь возслeмъ, лю1діе, чyдному бGу нaшему, свободи1вшему ї}лz t раб0ты, пёснь побёдную пою1ще и3 вопію1ще: пои1мъ тебЁ є3ди1ному вLцэ.

Сeй свётлый тв0й прaздникъ бlгочeстнw хвaлzщыz, м§ниче многострадaльне, цRS хrтA моли2 спасти2, и3 нбcнагw цrтвіz причaстники бhти.

Вeсь люб0вію хrт0вою ўкрёпльсz, пребогaте, пл0ть преwби1дэлъ є3си2, ћкw растлётисz хотsщу, и3 претерпёлъ є3си2 м{ки, нрaвомъ мyжественнымъ њбличи1въ јдwльскую прeлесть.

Н0щь неразyміz, просвэщeніемъ прес™aгw д¦а њсіsемь, прешeлъ є3си2, васілjске, и3 страдaній свётлостію kви1лсz є3си2 ћкw с0лнце, всю2 твaрь свётлw њзарsz.

БGор0диченъ: Руно2 предзрsше гедеHнъ, пречcтую ўтр0бу твою2, р0су нбcную, дв7о, пріeмшую, м0ре и3зсушaющую, nтрокови1це, безб0жіz, и3стazвшыz напои1вшую рaзумы.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Кр0вію страдaніz јдwльское разгорёніе погаси1лъ є3си2, и3 пи1щи, м§ниче, пот0ка наслаждaешисz рaдуzсz.

М§ника трbцы тS и3збрaнна дв0ица, слaвне, страдaлєцъ њстaвльши, ко хrтY tи1де.

Пожидaеши стрaждущыz съ тоб0ю, и3зрэши1всz тэлесE, хrтA гDа и3сповёдуz всёхъ царS, васілjске многострадaльне.

БGор0диченъ: Да њбрsщу тS, пречcтаz, руководsщу мS всегдA къ добродётелемъ, и3 къ покаsніz пути2 вводsщу.

Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Е#ди1ному цRю2 нhнэ предстои1ши рaдуzсz, діади1мою свётлою и3 nдeждею t твои1хъ њбагрeнною кровeй свzщeннw њбложeнъ, и3 њбожeнъ чи1стымъ причaстіемъ: тёмже днeсь всес™yю пaмzть твою2 совершaюще, поeмъ тS.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Ўповaніе хрістіaнъ, прес™az дв7о, є3г0же родилA є3си2 бGа, пaче ўмa же и3 сл0ва, непрестaннw моли2 съ вhшними си1лами, подaти њставлeніе грэхHвъ нaшихъ всёхъ, и3 и3справлeніе житіS вёрою и3 люб0вію при1снw тS слaвzщымъ.

Кrтобогор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница ѓгнца и3 пaстырz повёшена на дрeвэ мeртва зрsщи, плaчущи вэщaше, м™рски восклицaющи: кaкw претерплю2 твоE є4же пaче сл0ва, сн7е м0й, сни1тіе, и3 вHльныz стrти, б9е пребlгjй;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Зeмлю дёлавъ рaломъ, мyчениче, души2 твоеS, стори1ческій клaсъ принeслъ є3си2 страдaніz, въ жи1тницахъ бжcтвенныхъ соблюдaемь.

Свzщeненъ ўслhшалъ є3си2 свhше, преблажeнне, глaсъ, кончи1ну тебЁ и3звэствyющъ страдaніz, и3 ликHмъ мyчєникъ сочтaвшій тS.

Твeрдw показyz, слaвне, супротивлeніе, претерпёлъ є3си2 вери1гами1 свsзанъ, и3 прeлести рэшS всsку сою1зу.

СатанY ўдави1лъ є3си2 бжcтвенными, страстотeрпче, жи1лами болёзней твои1хъ: тёмже побёды ўкраси1лсz є3си2, васілjске мyчениче, вэнцeмъ.

БGор0диченъ: Nц7Y є3диносyщный, kви1сz по всемY человёкwмъ под0бенъ, вопл0щсz, ћкоже и3зв0ли, t твои1хъ кровeй, всенепор0чнаz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2, гDи, спаси1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ бо тебє2 и3н0гw не вёмы.

Зак0ннw пострадaти вед0мь, беззак0ннующихъ си1лою д¦а, м§ниче бGомyдре, посрами1лъ є3си2.

Шeствовавъ дeрзостнэ стезю2 мучeніz, ж†ла сокруши1лъ є3си2 борцA, слaвне.

Вонзє1ніz твои1хъ гвоздeй, бGомyдре, водружє1ннаz, врагA борцA главY до концA сокруши1ша.

БGор0диченъ: Въ под0біи пл0ти родилA є3си2, бцdе, недомhслимаго и3 непостижи1маго бGа.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

На дрeво вознeсшагосz проповёдуz, на сyсэ свsзанъ бhлъ є3си2 дрeвэ: и3 сіE твои1хъ моли1твъ њдождeньми показyеши сhро, и3 ли1ствіемъ совершeннымъ ўкрaшено, на ўтверждeніе благочести1выхъ, васілjске, и3 слaву болёзней твои1хъ.

Разрэшeна тS плотски1хъ пристрaстей беззак0нніи непрaведнw свzзyютъ, и3 желёзными пригвождaютъ гвоздьми2, и3 д0лгимъ путeмъ в0дzтъ, кр0вію всю2 зeмлю њсвzщaюща, м§ниче многострадaльне.

СтоS свsзанъ рукaма, впери1лъ є3си2 сердeчное џко къ бGу, и3 и3ст0чникъ потещи2 воды2 живhz того2 ўмоли1лъ є3си2 въ пaмzть твою2 всеслaвную, и3 душaмъ и3сцэлeніе блажeнне.

БGор0диченъ: Сокрушє1ніz nкаsнныz души2 моеS, и3 лBтныz и3сцэли2 стр†сти: врачa бо дyшъ и3 тэлeсъ несказaннw, дв7о, р0ждши, и3 спаси1 мz на тS надeжду мою2, всенепор0чнаz, возл0жшаго.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Во страдaніи крёпокъ и3 мyжественъ kви1лсz є3си2, и3 въ чудесёхъ преди1венъ, kвлeннw хrт0во и4мz предносS, мучи1телz посрами1лъ є3си2. Тёмъ тS почитaемъ, васілjске, при1снw зовyще, всечeстне: рaдуйсz, мyченикwвъ свётлаz добр0то.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Ўкрашeніе мyченикwвъ показaлсz є3си2, въ прекрaсныхъ жили1щахъ, преблажeнне, живhй, и3 t нaсъ, люб0вію тS чтyщихъ, мірскyю бyрю tжени2 твои1ми моли1твами.

Д0мъ трbцы показaлсz є3си2, и3стук†нныz же, и3 хрaмы јдwльскіz низлагaz, мyдре, и3 поS вLцэ: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Подавaетъ тебЁ п0честь вLка, пострадaвшу крёпкw, и3 низл0жшу хи1трwсти вр†жіz, и3 пою1щу соглaснw: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Другaz твeрдь показaлсz є3си2, ћкw с0лнце, страд†ніz стzжaвъ, и3 ћкw ѕвёзды твои1хъ чудeсъ, васілjске, свzщeнную свётлость, и3 п0лность, во вёки.

БGор0диченъ: СE, ю4же речE дв7у бжcтвеннымъ д¦омъ вели1кій и3сaіа, во ўтр0бэ бGа зачaтъ и3 роди2. Е#мyже поeмъ: гDи б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Побэди1тели мучи1телz и3 плaмене благодaтію твоeю бhвше зaповэдемъ твои6мъ ѕэлw2 прилэжaще, џтроцы вопіsху: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Побэди1тель мучи1телей и3 духHвъ, слaвне, лукaвствіz показaлсz є3си2, поs тz ўкрёпльшаго непрестaннw: благослови1те вс‰ дэлA гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Ўмертви1лсz є3си2 мjру, мє1ртвымъ вдыхaющему жи1знь вLцэ, васілjске слaвне м§ниче, неукл0ннw послёдуz, поeши: благослови1те вс‰ дэлA гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Тёломъ м{ки терпS, твeрдостію души2, бGомyдре, собезпл0тными бжcтвенными ликyеши ѓгGлы, хвалY бGу приносS, и3 вопіS: п0йте вс‰ дэлA гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ: Kви1ласz є3си2 ши1рши небeсъ, вмэсти1вша бGа въ ложеснaхъ, тэсноты2 лукaвагw и3збавлsющаго, вс‰ пою1щыz, прес™az nтрокови1це: благослови1те вс‰ дэлA гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. Тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

Вётриломъ, блажeнне, кrтнымъ мучeніz прешeдъ бyрю, ти1хое цrтвіz пристaнище дости1глъ є3си2, и3 ћкоже купeцъ д0бръ, врeмz спaслъ є3си2 благочeстіz, хrтY всёхъ цRю2 и3 бGу нaшему.

Ћкоже дрeвле џгнь съ нб7сE fесвjтzнинъ и3ліA сведE, си1це, бlжeнне, твоeю моли1твою плaмень свeлъ є3си2, и4мже попали1сz хрaмъ јдольскій, и3 к†пища дeмwнскаz пожг0шасz, и3 бGъ творeцъ величaетсz.

ТэлесE разрэшaешисz, мyдре, мeчнымъ ўсэчeніемъ, пріeмшымъ тв0й мyдрымъ си1ламъ бжcтвенный д¦ъ, побёждшій благодaтію лукaвствіz лю6тыz, пребогaте, дyхи, и3 нhнэ въ вhшнихъ живeши вэнцен0сецъ, васілjске, цrтвіz.

ЗемлS ќбw, м§ниче, погребeніемъ, нб7о же душeю њсвzти1сz твоeю, бGодухновeнне: ћкоже бо багрzни1цею свётлою, t кр0ве твоеS њдёzнъ, хrтY бGу нaшему сцaрствуеши всегдA, поминaz вёрнw поминaющихъ тS.

БGор0диченъ: Е#стеств0мъ ќбw бGъ сhй, но претерпёлъ є3си2 њдёzтисz въ чlвёка, въ ложеснA непорHчныz в0лею всeльсz, человэколю1бче. Тёмже сугубоестeственна вёдzще хотBніz тво‰, тS величaемъ, м™рь твою2 вёрнw ўблажaюще.

 

Коментарисање није више омогућено.