НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Мaіа Gi

С™hz мyченицы глmкeріи.

Стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Мyчєницы твои2, гDи:

Глаг0лwмъ внимaющи бGоблажeннаz сл†дкимъ бжcтвеннагw д¦а, г0ресть всsку плотски1хъ њстaвила є3си2 страстeй: и3 смeртію къ безсмeртнэй слaвэ, глmкeріе, преминyла є3си2, хrтA молsщи, всBмъ даровaти вeлію ми1лость.

Ўzзви1сz люб0вію твоeю слaдкою, вLко, глmкeріа, и3 г0рькую ћзвъ болёзнь претерпэвaетъ, сл0ве б9ій. Тёмже къ неболёзненному преставлsетсz наслаждeнію, ћкw несквeрна и3 нетлённа: тоS моли1твами, дaруй всBмъ, сл0ве, вeлію ми1лость.

Д0брэ и3сповёдавши хrт0во и4мz, твоегw2 женихA, предъ враги2 беззак0ннующими, зак0ннw пострадaла є3си2 є3гw2 рaди, честнaz, на ќды ссэкaема крёпкw, ѕвёри побэждaющи мyжески: и3 нhнэ м0лишисz, всBмъ даровaти вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ѓгница твоS, ї}се, глmкeріа зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й, люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую, и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz крещeнію твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, ћкw да цrтвую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: но ћкw жeртву непор0чную, пріими1 мz, съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. ТоS моли1твами, ћкw ми1лостивъ, спаси2 дyшы нaшz.

КанHнъ. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Г0рести мS и3збaви страстeй, твои1ми, глmкeріе, къ бGу моли1твами: ћкw да твою2 пaмzть воспою2, и3 дHбліz слaвлю п0двиги тво‰.

Ўzзви1вшисz люб0вію хrт0вою, кrтнымъ всеoрyжіемъ побэди1ла є3си2 врагA, и3 побёды пріsла є3си2 вэнeцъ, q глmкeріе, дёво прехвaльнаz!

Кaменію приношaющіи чeсть, тS кaменіемъ побивaютъ, взирaющую t души2 къ жив0му кaменю вLцэ, тебЁ даровaвшему побёду, бGоневёсто.

БGор0диченъ: Вои1стинну р0ждши є3стеств0мъ бGа, и4стиннw слhшишисz бцdа, вои1стинну и3меновaніе по коемyждо, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ чcтаz, носsщи.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Не щи1тъ, ни копіE, но кrтную побёду вёрою несумнённою пріeмши, ўсeрднw возшлA є3си2 къ борeніємъ, и3 дHблимъ подвигHмъ къ міродeржца к0знемъ.

ТS, женишE, желaющи, не ўжасaюсz смeрти: твои1ми добр0тами наслаждaема, г0ресть tлагaю рaдующисz, мyку и3 лю6таz томлє1ніz, глmкeріа стрaждущи, и4стиннw взывaше.

За власы2 повёшена, и3 желёзными ноготьми2 стрyжема, тёломъ бwлёзни терпsше, наслаждeніе неболёзненное, и3 женихA добр0ту прозрsщи, всечестнaz, ўмA чистот0ю.

БGор0диченъ: Ўмерщвлeна мS дрeвле, къ животY, пречcтаz, пaки возвелA є3си2 є3ди1на, v3постaсную жи1знь р0ждшаz: є4йже прирази1вшисz разсёдесz ћвэ смeрть враждeбнаz.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Дв7у лю1бzщи бцdу марjю, соблюлA є3си2 нетлённо твоE двcтво: люб0вію же ко гDу ўсeрдствовавши, пострадaла є3си2 мужемyдреннw дaже до смeрти: сегw2 рaди и3 сугyбымъ тS, дёво м§нице, вэнцeмъ вэнчaетъ хrт0съ бGъ.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Nдeждами свётлw ўкрaшена, свzщeнныхъ и3 чyдныхъ пHдвигъ твои1хъ, ћкоже невёста, дёво, хrт0ва, къ нетлённому сегw2 возшлA є3си2 черт0гу, и3 красоты2 є3гw2 наслаждaешисz. Но моли2, спасти1сz нaмъ t всsкіz нyжды, люб0вію пою1щымъ тS.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Бlжeнную стrть твою2 м§ница бGомyдраz и3з8wбражaющи, претерпэвaетъ повёшеніе, и3 ћзвъ бwлёзни, всеси1льне.

Кaплzми кровeй твои1хъ џгнь ўгасE сyетства: потоплeни же бhша пот0цы многоб0жіz, всеблажeннаz.

Заушeніемъ лани1тъ твои1хъ ли1ца дeмwнwвъ, мyченице, зауши1ла є3си2: сокрушeніе же лицA твоегw2 ћкw прaхъ прeлєсти и3стни2.

Тёло ўранsющіи твоE, ревновaвшей житію2 безпл0тну, пaдше ўморeни бhша, безпл0тныхъ бжcтвенными мановє1ніи.

БGор0диченъ: Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2 мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Добр0тами ўслаждaема, добротвори1телz ї}са красот0ю, въ благов0ніе мЂра тогw2 востеклA є3си2 страдaньми, њпалsема желaніемъ, разжигaема люб0вію тогw2, глmкeріе, свётлостію.

T и3стHчникъ спасeніz почeрпши присножив0тно и3сцэлeніе, распали1ласz є3си2 жaждею мучeніz: и3 ўскори1вши потеклA є3си2, и3 пи1вши стaла є3си2 ўпок0ившисz желaніемъ любвE крaйніz, бGоневёсто.

Нбcною пи1щею тS, мyченице, въ темни1цэ питaютъ ѓгGли: пи1щи бо ми1ра, и3 живhхъ жи1зни возжелaла є3си2, є4йже предстA вои1стинну въ рsснахъ ўкрaшена ћзвами твоегw2 страдaніz.

БGор0диченъ: М™рнее дерзновeніе, є4же къ сн7у твоемY, и3мyщи, всечcтаz, ср0днагw промышлeніz, є4же њ нaсъ, не прeзри, м0лимсz, ћкw тебE и3 є3ди1ну хrтіaне ко вLцэ њчищeніе ми1лостивнw предлагaемъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Ћкw с0лнце t з†падъ мyченица возсіsвши, просвэщaетъ вёрныхъ сердцA бlгодaтію, и3 попалsетъ полки2 мрaчныхъ бэсHвъ зарsми страдaніz.

Кrтными зарsми њсвэщaема, неразyміz тмы2 tбэжaла є3си2: сердцa же вёрою вопію1щихъ, глmкeріе страстотeрпице, просвэти1ла є3си2.

К0жныхъ ри1зъ тлёніz совлечeсz мyченица слaвнаz, копіeмъ ўбіeна въ лицE и3 главY, суровств0мъ мyчащагw, тебЁ, хrтE, даю1щему крёпость пою1щи благодaрнw.

БGор0диченъ: Н0во носsщи nтрочA, прeжде вBкъ бGа, всенепор0чнаz, и3зъ тебє2 вопл0щшасz, не престaй молsщи, спасти2 пою1щыz тS.

Кондaкъ и3 јкосъ прaздника.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше, џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пучи1ну неврeднw преплылA є3си2 страдaніz, и3 волнY болёзней преминyла є3си2 небyрнw, во прист†нища дости1гла є3си2 ти6хаz, бжcтвенными прохлаждeньми благопреплhвши, пою1щи: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пavлwва гонє1ніz, бGомyдраz, и3з8wбражaющи, повелёніемъ мучи1тельскимъ, t грaда во грaдъ прех0диши чaстw, подвизaющисz проти1ву нач†лъ тмы2, и3 вhшній грaдъ дости1гла є3си2, пою1щи: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Въ пeщь ввeржена бhвши, не њпали1сz: и4бо на р0су преложи2 џгнь, ю4ношы три2 въ вавmлHнэ спасhй, преслaвнаz.

БGор0диченъ: Ћкw њдушевлeнъ ковчeгъ, пріsла є3си2 сл0во безначaльное: ћкw свsтъ хрaмъ, зижди1телz вмэсти1ла є3си2: ћкw прест0лъ nгнезрaченъ, н0сиши вLку, бGомaти, всеS твaри.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Насади1телz твaри, ты2 многопл0денъ віногрaдъ kви1ласz є3си2, глmкeріе, вои1стинну, носsщи страдaніz грHздіz, и3згнетє1ны, мyченице, точи1лы мyченическими, и3 ўмилeніz віно2 проливaющи, вёрою хrтY пою1щымъ: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

ПHстланнымъ, слaвнаz, џстрымъ кaменіємъ, терпёла є3си2 порэв†ніz неукл0ннымъ ўм0мъ, ўловлsеши же блюсти1телz, и3 свzзaвши бжcтвенными плени1цами јдwльскіz разрёшшасz льсти2, и3 м§ника прив0диши сл0вомъ прaведнw пёти: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Ћкоже даніи1лъ загради2 ѕвэрeй ўстA бжcтвенными пёсньми, моли1твъ твои1хъ, всечестнaz, џгнь ўгаси1ла є3си2, беззак0ннующихъ њбличи1вши: тёломъ мeртвеннымъ безсмeртіе стzжaла є3си2, ѓгGлwмъ ўпод0бившисz, съ ни1миже поeши: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Глаг0лwмъ твои6мъ послёдующе, ўблажaемъ, пречcтаz, тS бlжeнную, пл0тію р0ждшую вои1стинну бlжeннаго, во свётэ живyщаго незаходи1мэмъ, и3 свэтодaтелz, и3 жизнодaвца, и3 вLку. Е#г0же, џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снисхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. Тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

Ќмъ тв0й зрёніемъ къ бGу ўслаждaемь, соблюдaла є3си2 себE безболёзненнw, твоE многострадaльное тёло, дв7о, є3гдA предъ суди1щемъ ўzзвлsема мучи1телей, страдaла є3си2 твeрдw, побэждaющи безтэлє1сныz враги2 съ тёломъ.

Њбручи1ласz є3си2, нетлённаz дёво, рождeнному t дв7ы бGоoтрокови1цы, и3 принеслA є3си2 ћкw дaръ семY, мyченице, страдaніе, многови1дными рaнами, непрaведную смeрть: тёмже черт0га тS нбcнагw вои1стинну спод0би.

И#мyщи крилB зл†ты, сіsющыz зарeю д¦а, мyченице, возлетёла є3си2, цвёты ўкрaшена, бжcтвенными свэтлостьми2, и3 въ сaмыхъ нбcныхъ бжcтвенныхъ жили1щахъ вои1стинну почи1ла є3си2, наслаждaющисz ћснw њбожeніz.

Ликyеши нhнэ рaдостнw со ѓгGлы, предъ лицeмъ зижди1телz твоегw2, ўzснsема зарsми, tтyду и3стекaющими всегдA: но поминaй нaсъ вёрою совершaющихъ твою2 пaмzть слaвную, глmкeріе страстотeрпице прехвaльнаz.

БGор0диченъ: Селeніе былA є3си2 б9іе, невмэсти1маго въ ложеснA вмёщши, прeжде безпл0тнаго, воплощeнна ўжaснw р0ждши. Е#г0же моли2, чcтаz, согрэшeній прощeніе всBмъ даровaти, вёрою тS всегдA величaющымъ.

 

Коментарисање није више омогућено.