НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Мaіа д7

С™hz прпdбномyченицы пелагjи.

Стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Е#гдA мановeніемъ бжcтвеннымъ, бжcтвенными њгласи1ласz є3си2 глагHлы, бlжeннаz, ћкоже землS слaвнаz тучнA, пріsла є3си2 сердeчными браздaми сёмz словeсное, и3 стори1чествующій клaсъ прорасти1ла є3си2, всBмъ вёрнw чтyщымъ тS, м§нице вои1стинну пелагjе, сердцA бlгодaтію наслаждaющи.

Е#ди1наго рачи1телz хrтA добр0ту взыскaвши, добр0ты мjра ми1мw теклA є3си2, къ присноживы6мъ же и3ст0чникwмъ потщaласz є3си2 с™aгw крещeніz, и3 си1хъ нап0лншисz, жaждею страдaніz ѓбіе распали1ласz є3си2: тёмже ѕэлw2 въ разжжeнъ сосyдъ вшeдши ўсeрднw, концA б9eственнагw спод0биласz є3си2.

Невёста и3збрaнна и3 чистA, t неискусомyжныz рождeнному невёста былA є3си2, пeрвэе врeменнагw женихA, слaвнаz, ўмA прaвостію твоeю возгнушaвшисz, и3 земнhz њбагрeныz nдeжды: тёмже вёчнующую слaву, и3 њдэsніе нетлёніz, м§нице пелагjе, нhнэ воспріsла є3си2.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ѓгница твоS, ї}се, пелагjа зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й, люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz крещeнію твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, ћкw да цrтвую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: но ћкw жeртву непор0чную, пріими1 мz съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. ТоS моли1твами, ћкw ми1лостивъ, спаси2 дyшы нaшz.

КанHнъ, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Пелагjи хвалY и4стиннw плетY.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Пучи1ну твои1хъ чудeсъ плaвающу, хлaдъ дух0вный нhнэ ми2 подaждь, м§нице хrт0ва пелагjе, прехвaльнаz, и3 ко пристaнищу бlгоути1шному твои1хъ похвалeній настaви.

T младeнства проразумённw зижди1телю твоемY возложи1вшисz, честнaz, тлённыхъ tвeргла є3си2 люб0вь, пелагjе всеслaвнаz: мyжески же стр†сти бжcтвенною си1лою попрaла є3си2.

Бaни бжcтвенныz желaющи, слaвнаz, пріsти крещeніz, с™и1телz њбрётши хrт0ва, пелагjе, притеклA є3си2, и3 приwбщи1вшисz свёта бжcтвеннагw, м§нице, и3сп0лниласz є3си2.

БGор0диченъ: С™hхъ с™ёйши былA є3си2, дв7о чcтаz, с™hхъ с™aго хrтA на рукY носи1вши, бжcтвенными си1лами всю2 твaрь содержaщаго.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Ћкоже землS благA, пріeмши словє1снаz сёмена, мyченице хrт0ва всемyдраz, сі‰ богaтнw и3зрасти1ла є3си2. Двaжды.

Ўпрaвиласz є3си2, ћкw и3збрaнна, ко вLцэ и3 бGу тщaщисz, м§нице хrт0ва слaвнаz, бжcтвенными ўкрэплsема ўчє1ніи.

БGор0диченъ: Возстaвила є3си2, q чcтаz, пaдшій м0й џбразъ, р0ждши ћвэ вин0внаго пaче є3стeственнагw воскrніz.

Кондaкъ с™hz, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Врeмєннаz презрёвши, и3 нбcныхъ бл†гъ причaстница бhвши, вэнeцъ страдaніz рaди пріи1мши, пелагjе всечестнaz, ћкw дaръ принеслA є3си2 крHвныz пот0ки вLцэ хrтY. Моли2, t бёдъ и3збaвити нaсъ, твою2 пaмzть почитaющихъ.

Тaже сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Люб0вію хrт0вою дyшу распaльши, вошлA є3си2 мyжески въ ѕэлw2 разжжeнный, бGомyдраz, кон0бъ, пелагjе, и3 былA є3си2 вLцэ твоемY бlгов0ннаz жeртва. Тёмже днeсь всесвzтyю твою2 пaмzть творsще, воспэвaемъ тS.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

ВLчнею багрzни1цею њдёzна, бaнею, преслaвнаz, пакибытіS всеS житeйскіz крaсныz багрzни1цы совлеклaсz є3си2, м§нице пелагjе всечестнaz.

Желaніемъ нбcныхъ крас0тъ, ±же на земли2 њмрачи1вши желaніе, стrтон0сице: тёмже њкрили1ласz є3си2, хrтY вопію1щи и3 глаг0лющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Њсквернeнную вёру њстaвльши, ко хrтY притеклA є3си2 мyдрэ, пелагjе м§нице всеслaвнаz, јдwльскую попрaвши всsку прeлесть, бGопріsтнаz.

БGор0диченъ: Неискусобрaчнw родилA є3си2, q дв7о, и3 по ржcтвЁ kви1ласz є3си2 дёвствующи пaки: тёмже нем0лчными глaсы, рaдуйсz, вLчце, тебЁ вёрою несумнённою взывaемъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

ВозмоглA є3си2 врaжіе разруши1ти свирёпство, прехвaльнаz пелагjе, кrт0мъ вLчнимъ ўкрёпльшисz и3 бlгодaтію. Двaжды.

Нhнэ рaдуешисz вои1стинну, сочетaвшисz женихY твоемY, пресвётлаz, мучeніемъ, твоегw2 дёвства свэщY и3мyщи.

БGор0диченъ: ГDь въ тS, бGомaти, всели1сz, человёка назидaz, въ тлёніе пaдшаго прeлестію ѕміи1ною.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Зак0ннw хrтY ўневёстившисz, скончaла є3си2 мучeніz течeніе, и3 призывaющи твоего2 женихA, въ пристaнище ти1хое сегw2 ўтверди1ласz є3си2. Двaжды.

И#зплетeсz твоемY верхY прекрaсенъ вэнeцъ прaвды, бGомyдраz пелагjе, м§нице вэнцен0сице, вёру бо дaже до концA соблюлA є3си2 безпор0чнw.

БGор0диченъ: Ћдъ пeрвэе во ќши є4vы и3зліS строп0тный ѕмjй: тh же сего2 є3ди1на tтрzслA є3си2, бGомaти, губи1телz томY р0ждши.

Кондaкъ и3 јкосъ прaздника.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Пeщнымъ џбразомъ, сокровeннымъ, м§нице, nргaномъ бжcтвенною распалaема люб0вію хrт0вою, терпsщи взывaла є3си2: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи. Двaжды.

Њдэвazй нeбо џблаки, слaвнаz м§нице, њбнажeну сyщу бжcтвенныz nдeжды, просвэти1 тz пою1щую: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

БGор0диченъ: Вhшнzгw њсвzщeнное бжcтвенное селeніе, рaдуйсz, тоб0ю бо дадeсz рaдость, бцdе, зовyщымъ: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz вLчце.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ћкw м§ница, ћкw ѕэлw2 нел0жна хrт0ва прехвaльнаz, сегw2 си1лу бGосл0вила є3си2, всёхъ бGомyдреннw научaющи, и3 къ бlгочeстію лю1ди привлеклA є3си2, пою1щыz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. Двaжды.

Ћвэ ўневёстившисz хrтY, мучи1телz стремлeніе всE погаси1ла є3си2, премyдрости пучи1ну и3сточaющи, пелагjе всечестнaz, и3 вэнцы6 треми2, м§нице, ўкраси1ласz є3си2, пою1щи: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: И#зъ nц7A безначaльнагw, сн7а, и3 д¦а с™aго и3сповёдуемъ, вёрніи, и3зъ тебє2, всенепор0чнаz, глаг0люще воплоти1тисz собезначaльное, є3динор0дное сл0во, nц7Y и3 бжcтвенному д¦у, и3 вопіeмъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Сл0во и3зрещи2 не м0жетъ твои1хъ похвaлъ, пелагjе, пучи1ну бо чудeсъ и3сточaеши, твоегw2 женихA си1лою и3 бlгодaтію: є3г0же нhнэ моли2, вс‰ спасти2 пою1щыz тS.

Стaвши на суди1щи, невёсто, вэнцен0сице пелагjе, желaнію крaйнему спод0биласz є3си2, м§нице, предстaти, и3 пи1щу воспріsла є3си2 вёчнагw наслаждeніz.

Мjру ми1ръ подaти твоего2 женихA ўмоли2, м§нице пелагjе бGомyдраz, цRковь сохрани1ти t напaстей, и3 благодaтію тS пою1щыz њзари1ти.

БGор0диченъ: Kви1ласz є3си2 дв7а и3 м™и, пaче є3стествA, бGороди1тельнице, сл0во зачeншаz џ§ее, воплощeнно сіE р0ждши: и4мже нhнэ спасaеми, тS, бцdе, величaемъ.

 

Коментарисање није више омогућено.