НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Мaіа к7а

С™aгw благовёрнагw кн7зz кwнстантjна и3 ч†дъ є3гw2: міхаи1ла и3 fе0дwра, мyромскихъ чудотв0рцєвъ.

Совершaетсz соб0ръ и4хъ въ мyромэ.

Стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Пріиди1те, вси2 вёрніи, дух0внw торжествyемъ, пріиди1те, и3 ўслhшите, є4же мы2 њбрэт0хомъ преслaвнw, въ гли1нныхъ сосyдэхъ благодaть кипsщую, t грHбъ ћвльшуюсz, блажeннагw кнsзz кwнстантjна съ чaды, міхаи1ломъ и3 fе0дwромъ. Къ ни6мже вкyпэ си1це возопіи1мъ: бlжeнніи и3 треблажeнніи, хrтY моли1тесz њ грaдэ ср0дствіz вaшегw, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Кто2 не почуди1тсz, и3ли2 кто2 не похвaлитъ, слhшавъ вели1кую слaву, во всёхъ странaхъ преслaвную, бGоспасaемагw грaда мyрома, величaющасz и3 вhсzщасz пaче и3нёхъ градHвъ, и3мёюща въ себЁ богaтство неwскудэвaемо, и3 сокр0вище неги1блемо, н0выхъ чудотв0рцєвъ, кнsзz кwнстантjна прехвaльнаго, съ міхаи1ломъ и3 fе0дwромъ; къ ни6мже молsщесz глаг0лемъ: хrтY моли1тесz, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Q вели1кое и3 несказaнное тaинство, є4же нaмъ tкрhсz на похвалeніе, во всёхъ странaхъ! Ѓще бо гдЁ kви1сz є3ди1нъ свэти1льникъ, мh же свhше њбрэт0хомъ тріeхъ вкyпэ, сіsющихъ ћкw с0лнце, и3 чудесA точ†ща дeнь и3 н0щь. Тогw2 рaди къ ни1мъ возопіи1мъ, си1це глаг0люще: моли1тесz хrт0ви, блажeнніи, со всёми свzтhми є3гw2, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Всsчєскаz днeсь и3сп0лнишасz рaдости и3 весeліz, слhшавше н0вое и3 преслaвное чyдо, ћкw грaду мyрому њбрётесz св0й просвэти1тель и3 настaвникъ, и3 ўчи1тель, благовёрный кнsзь кwнстантjнъ, и3 двA сы6на є3гw2, міхаи1лъ и3 fе0дwръ, и3збaвльше нaсъ t прeлести јдwльскіz, просвэти1ша с™hмъ крещeніемъ: къ ни6мже вкyпэ рцeмъ сликовствyюще си1це: сE врeмz благопріsтно, сE дeнь спасeніz, сE цэльбaмъ рёки точaхусz непрестaннw. Тёмъ хrтY молsщесz, тaкw вопіeмъ: гDи, моли1твами с™hхъ твои1хъ поми1луй нaсъ.

И# нhнэ, прaздника.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz G.

Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе.

Возлю1бленніи, ѓще сeрдце нaше не зaзритъ нaмъ, дерзновeніе и4мамы къ бGу. И# є3гHже ѓще пр0симъ, пріeмлемъ t негw2, ћкw зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ, и3 ўгHднаz предъ ни1мъ твори1мъ. И# сіS є4сть зaповэдь є3гw2, да вёруемъ во и4мz сн7а є3гw2 ї}са хrтA, и3 лю1бимъ дрyгъ дрyга, ћкоже дaлъ є4сть зaповэдь нaмъ. И# соблюдazй зaпwвэди є3гw2, въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ нeмъ: и3 њ сeмъ разумёемъ, ћкw пребывaетъ въ нaсъ, t д¦а, є3г0же дaлъ є4сть нaмъ. Возлю1бленніи, не всsкому дyху вёруйте, но и3скушaйте дyхи, ѓще t бGа сyть: ћкw мн0зи лжепрор0цы и3зыд0ша въ мjръ. Њ сeмъ познавaйте д¦а б9іz и3 дyха лeстча: всsкъ дyхъ, и4же и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа є4сть. И# всsкъ дyхъ, и4же не и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа нёсть: и3 сeй є4сть ґнтjхрістовъ, є3г0же слhшасте, ћкw грzдeтъ, и3 нhнэ въ мjрэ є4сть ўжE. Вы2 t бGа є3стE, ч†дца, и3 побэди1сте тёхъ, ћкw б0лій є4сть, и4же въ вaсъ, нeжели и4же въ мjрэ. Nни2 t мjра сyть, сегw2 рaди t мjра глаг0лютъ, и3 мjръ тёхъ послyшаетъ. Мы2 t бGа є3смы2: и4же знaетъ бGа, послyшаетъ нaсъ: и3 и4же нёсть t бGа, не послyшаетъ нaсъ.

Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе.

Возлю1бленніи, ѓще си1це возлюби1лъ є4сть нaсъ бGъ, и3 мы2 д0лжни є3смы2 дрyгъ дрyга люби1ти. БGа никт0же нигдёже ви1дэ: ѓще дрyгъ дрyга лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пребывaетъ, и3 любы2 є3гw2 совершeнна є4сть въ нaсъ. Њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ пребывaемъ, и3 т0й въ нaсъ, ћкw t д¦а своегw2 дaлъ є4сть нaмъ. И# мы2 ви1дэхомъ и3 свидётельствуемъ, ћкw nц7ъ послA сн7а, сп7си1телz мjру. И$же ѓще и3сповёсть, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій, бGъ въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ бз7э. И# мы2 познaхомъ и3 вёровахомъ люб0вь, ю4же и4мать бGъ въ нaсъ: бGъ любы2 є4сть, и3 пребывazй въ любви2, въ бз7э пребывaетъ, и3 бGъ въ нeмъ пребывaетъ.

Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе.

Возлю1бленніи, ѓще кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, л0жъ є4сть: и4бо не любsй брaта своегw2, є3г0же ви1дэ, бGа, є3гHже не ви1дэ, кaкw м0жетъ люби1ти; И# сію2 зaповэдь и4мамы t негw2, да любsй бGа, лю1битъ и3 брaта своего2. Всsкъ вёруzй, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ, t бGа рождeнъ є4сть: и3 всsкъ любsй р0ждшаго, лю1битъ и3 рождeннаго t негw2. Њ сeмъ вёмы, ћкw лю1бимъ ч†да б9іz, є3гдA бGа лю1бимъ, и3 зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ. Сіs бо є4сть любы2 б9іz, да зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ, и3 зaпwвэди є3гw2 т‰жки не сyть. Ћкw всsкъ рождeнный t бGа, побэждaетъ мjръ: и3 сіS є4сть побёда побёждшаz мjръ, вёра нaша. Кт0 є3сть побэждazй мjръ; т0кмw вёруzй, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ G.

Под0бенъ: Вeліz кrтA.

Величaвый падeсz, и3 рыдaютъ вс‰ лук†ваz є3гw2 вHинства, ви1дzще вётвь сyщую, всели1чною си1лою бжcтвенною благоприсаждaему и3 прославлsему, и3 свётлw вэнчавaему t бGа, вели1кагw кнsзz кwнстантjна, начaльника нaшегw.

Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Жестосeрдіи бGа не разумёша, и5же вотщE шатaхусz: t лицa же днeсь міхаи1ла и3 fе0дwра цRковь и4хъ весели1тсz и3 рaдуетсz: хrт0съ бо постaви и4хъ кнsзи земли2 своeй.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Вторhй ты2 бhлъ є3си2 кwнстантjнъ цaрь, дёломъ и3 сл0вомъ и3 и4менемъ, и3 н0вому ўпод0билсz є3си2 влади1міру. Тaкожде и3зрасти1лъ є3си2 нaмъ двЁ џтрасли, міхаи1ла и3 fе0дwра: съ ни1миже моли2 њ нaсъ хrтA, кнsже кwнстантjне, чlвэколю1бца.

Слaва, глaсъ }:

Ћкw трbцэ поб0рницы, міхаи1лъ и3 fе0дwръ, да похвaлzтсz со nтцeмъ и4хъ, со кнsземъ кwнстантjномъ вкyпэ, сицевhми глаг0лы: рaдуйсz, міхаи1ле, мyромскаz похвало2: рaдуйсz, вёрныхъ прави1телю, fе0дwре блажeнне: рaдуйсz, кнsже кwнстантjне, настaвниче нaшъ, и3 вёры нaшеz храни1телю, и3 притекaющихъ къ тебЁ пристaнище ти1хое: рaдуйсz, к0реню вёры, и3 молeбниче молsщихсz тебЁ, и3 величaющихъ тS вёрнw.

И# нhнэ, прaздника.

Тропaрь, глaсъ д7:

Кwнстантjнъ днeсь вeселw ликовствyетъ, предстоS прест0лу с™hz трbцы, ви1дz nтeчествіе своE, мaстію дух0вною сіsющее: є3мyже послёдоваша, міхаи1лъ и3 fе0дwръ, сhнове є3гw2, и3 м0лzтсz вси2 тріE вкyпэ њ душaхъ нaшихъ.

На ќтрени, по №-й стіхол0гіи сэдaленъ, прaздника. По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ с™hхъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Г0рдаго ѕмjz, на нб7о положи1вшаго ўстA, и3 зeмлю потреби1ти хвaлzщагосz, слaвный кнsзь кwнстантjнъ свzтhмъ крещeніемъ посрами1въ, вёру ўтверди2, и3 цє1ркви воздви1же въ слaву хrтA бGа нaшегw. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Безневёстнаz чcтаz бцdе дв7о, є3ди1на вёрныхъ предстaтельнице и3 покр0ве, бёдъ и3 скорбeй и3 лю1тыхъ њбстоsній вс‰ и3збaви, на тS ўповaніе, nтрокови1це, и3мyщыz, и3 дyшы нaшz спаси2 бжcтвенными моли1твами твои1ми.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Днeсь ѓгGли б9іи рaдуютсz на нб7сёхъ, въ пресвётлую пaмzть твою2, кнsже кwнстантjне слaвне: спaслъ бо є3си2 t всsкагw лукaвствіz и3 жeртвъ дeмwнскихъ грaдъ и3 лю1ди. И# нhнэ моли2 съ чaды хrтA бGа, даровaти нaмъ вeлію ми1лость. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Рaдуйсz, дв7о м™и, горо2 с™az, є3дeмскій раю2, и3зъ неsже роди1сz хrт0съ бGъ безсёменное сл0во, и4мже жи1знь мjрови прозzбE.

Степє1нна, № ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Вeтхую прeлесть бэс0вскую прогнaвъ, ћкw хrт0въ ўг0дникъ, и3 њбнови1въ, просвэти1лъ є3си2 всёхъ нaсъ с™hмъ крещeніемъ, царю2 кwнстантjну и3 кнsзю влади1міру поревновaвъ. Сегw2 рaди нем0лчнw вопіeмъ ти2 си1це: рaдуйсz, кнsже кwнстантjне преслaвне мyромскій, и3зрасти1вый нaмъ двЁ џтрасли пречє1стны, кнsзz міхаи1ла и3 кнsзz fе0дwра: съ ни1миже моли1сz нhнэ хrтY бGу њ душaхъ нaшихъ.

КанHнъ, творeніе господи1на монaха міхаи1ла н0вагw. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Воспою2 тебЁ, гDи б9е м0й, ћкw и3звeлъ є3си2 лю1ди и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, покрhлъ же є3си2 колесни6цы фараHновы и3 си1лу.

Воспою1 ти, гDи б9е м0й, пёснь дух0вную, слaвz кнsзz кwнстантjна мyромскаго съ чaды, міхаи1ломъ и3 fе0дwромъ вкyпэ.

И$же дaруz сёмена сёющему, ты2 мнЁ дaруй благодaти рaзумъ, и3 разрэши1въ сою1зъ љзhка, њбнови1 мz, сп7се, къ славосл0вію блажeнныхъ твои1хъ.

И#збрaлъ є4сть вLка своемY стaду хrт0съ кр0ткаго царS ї}лю: т0йже и3 тебE и3збрaлъ є4сть вёрнаго кнsзz н0вому ї}лю.

БGор0диченъ: Невёстникъ свэтови1дэнъ показaсz чрeво твоE, nтрокови1це, за милосeрдіе и3зъ тебє2 вопл0щшагwсz, и3 всёхъ бGоразyміz зарeю просвэти1вшагw.

Пёснь G.

Їрм0съ: Лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою: сегw2 рaди ўтверди1сz въ гDэ сeрдце моE.

Пріиди1те, цэломyдріz рачи1тели, честнyю тр0ицу почти1мъ, міхаи1ла и3 fе0дwра съ кwнстантjномъ вкyпэ, с™yю трbцу возлюби1вшыz чи1стымъ сeрдцемъ, и3 душeю совершeнною.

T к0рене чeстна и3зрaстше слaвніи, брaтіе благор0дніи, міхаи1ле и3 fе0дwре, помоли1тесz со nтцeмъ вaшимъ кнsземъ кwнстантjномъ хrтY бGу њ творsщихъ пaмzть вaшу.

Пріиди1те, новокрещeнніи рwссjйстіи соб0ри, цэлyйте любeзнw честнyю рaку блажeннагw кwнстантjна кнsзz, пeрвагw просвэти1телz преслaвнагw грaда мyрома.

БGор0диченъ: ТS предстaтельницу твeрду, бGороди1тельнице, стzжaхомъ, и3 ўповaніе на тS возл0жше спасaемсz, и3 къ тебЁ прибэгaюще њграждaемсz.

Сэдaленъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вели6чіz тво‰:

Спасaz прeжде гDь ї}лz t раб0ты, т0йже и3 нhнэ рук0ю кнsзz кwнстантjна съ чaды, всёхъ нaсъ t прeлести јдwльскіz и3збaви. Тёмже молsщесz вопіeмъ къ ни6мъ си1це: моли1те, блажeнніи, спасти1сz нaмъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

М™и с™az неизречeннагw свёта, ѓгGльскими тS пёсньми почитaюще, благочeстнw величaемъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ слaвное смотрeніе твоE, хrтE б9е, ћкw роди1лсz є3си2 t дв7ы, да t лeсти и3збaвиши зовyщыz: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Е#лeны ты2 н0выz и3 кwнстантjна правовёрнагw и3 влади1міра прехвaльнагw вожделёвъ добродётєли, кwнстантjне кнsже досточyдне, нhнэ зовeши съ чaды твои1ми: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Лю1тw двизaшесz льстeцъ хrтіaны воевaти, превели1кій же гDь показa тz слaвна с™hмъ крещeніемъ: тоб0ю бо nтeчество твоE просвэти1вшисz t негw2, и4же тебЁ цrтво своE подадE.

Всеусeрднw послёдуz nтeчєскимъ стопaмъ, ревни1телz и3мyща д0брому, міхаи1ле слaвне, fе0дwра при1снаго брaта твоего2: благочeстіемъ бо совокyплени душaми и3 тэлесы2 kви1стесz.

БGор0диченъ: Воплощeнна тS, гDи, t неискусобрaчныz nтрокови1цы возжелёвше, въ воню2 мЂра твоегw2 потек0ша, nтeцъ съ чaды, твои1мъ снэдaеми бжcтвеннымъ люблeніемъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: T свёта пресэкjй первор0дный свётъ, ћкw во свётэ дэлA пою1тъ тS, хrтE, содётелz, во свётэ твоeмъ пути6 нaшz напрaви.

T безб0жныхъ јдwлъ вс‰ и3збaвилъ є3си2, и3 ко хrтY бGу привeлъ є3си2, џ§е, вBрныz кнsзи ч†да тво‰, міхаи1ла и3 fе0дwра, и3 вс‰ лю1ди нHвыz грaда мyрома, кwнстантjне.

Ћкw nтцA благочести1ва люб0вію свsзани, и3 того2 лю1бzще благочeстнw, свётлостію въ вaшемъ nтeчествіи сіsете ћкw с0лнце, міхаи1ле вкyпэ и3 fе0дwре.

Кwнстантjнъ ты2 н0вый kви1лсz є3си2, влади1міру под0бzсz и3звэсти1лсz є3си2 вселeннэй: t всёхъ бо родHвъ тS бGъ и3збрaвъ прeжде вBкъ въ послBдніz дни6, кнsже.

БGор0диченъ: ТS nрyжіе непобэди1мое на враги2 предлагaемъ, тS њсновaніе и3 надeжду нaшегw спасeніz, бGоневёстнаz, и4мамы.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: ВнегдA скорбёти ми2, возопи1хъ ко гDу, и3 ўслhша мS бGъ спасeніz моегw2.

ЦRю2 вёчному нhнэ ты2 предстои1ши, кнsже кwнстантjне, десни1цею є3гw2 вэнчaнъ є3си2, помоли1сz є3мY за ны2 недостHйныz.

Ю$ношески хрaбровавше, мyжески прeлесть возненави1дэсте мрaчныхъ јдwлwвъ, џ§ее наказaніе пріи1мше, веселитeсz нhнэ.

Кwнстантjнъ кнsзь пётъ да бyдетъ съ міхаи1ломъ слaвнымъ, и3 съ fе0дwромъ чyднымъ: kви1шасz бо просвэти1тели и3 храни1тели грaду нaшему.

БGор0диченъ: Всю2 тS голуби1цу предобрY, и3 свётелъ крjнъ њбрётъ, и3 ўд0льный цвётъ, q бGомaти! Жени1хъ мhсленный въ тS всели1сz.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

И#зрsдному воев0дэ, и3 правовёрному кнsзю кwнстантjну, съ сын0ма є3гw2 вкyпэ, nтeчество є3гw2 хвaлzщесz вопіeтъ, и3мёющее є3го2 начaльника и3 застyпника, ћкw и3збaвльшесz и4мъ t прeлести и3 сквeрны јдwльскіz. Сегw2 рaди вопіeмъ є3мY си1це: рaдуйсz, кнsже кwнстантjне пребlжeнне.

Јкосъ: ЃгGлъ пл0тію њдёzнъ на земли2 kви1сz, п0сланъ t бGа ўгот0вати бжcтвенный прaвый пyть, и4же соверши2 си1лою гDнею. Дивлsхусz бо и3 рaдовахусz нбcніи чи1нове, и3 вопіsху съ земнhми си1це: рaдуйсz, є3гHже рaди вёра гDнz провозсіS: рaдуйсz, прaвыz вёры ўкрэпи1телю: рaдуйсz, беззак0нныz лeсти потреби1телю: рaдуйсz, высото2 добродётели, до нб7сE досzзaющаz: рaдуйсz, познaвый с™yю бцdу мRjю: рaдуйсz, ћкw є3си2 вBрнымъ кнsзь: рaдуйсz, ми1лостынею бGа њдолжи1вый: рaдуйсz, свэщE, тмY просвэщaющаz: рaдуйсz, с0лнце њсушaющо невёріе: рaдуйсz, ћкw тоб0ю наставлsеми, покланsемсz своемY творцY: рaдуйсz, кнsже кwнстантjне преблажeнне.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ґвраaмстіи и3ногдA въ вавmлHнэ џтроцы пeщный плaмень попрaша, пёсньми взывaюще: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ћсныz ѕвёзды, на твeрди нбcнэй водрузи1вшесz, трbцы равночи1сленніи, кнsзь кwнстантjнъ съ чaды, зeмлю чудесы2 нелeстнw просвэщaютъ.

Ћкw н0ваz вётвь к0рене бGонасаждeнна, кнsзь кwнстантjнъ, н0вый влади1міръ kви1сz: ћкоже ко џнъ и3зрасти2 двЁ џтрасли, рwмaна и3 давjда: сeй же міхаи1ла и3 fе0дwра.

Преслaвнw прослaвисz б9іz благодaть, самобрaтнею люб0вію міхаи1ла и3 fе0дwра, ћкw и3 по смeрти неразлyчни бёху: но и3 дyшы и3 тэлесA вкyпэ и3мyща лежaтъ.

БGор0диченъ: Преукрaшена б9іею слaвою kви1ласz є3си2 чcтаz є3ди1на t вёка, сл0во б9іе пріeмши, дв7о м™и. Тёмже бlгословeнна ты2 въ женaхъ, пренепор0чнаz вLчце.

Пёснь }.

Їрм0съ: Во џбразэ ѓгGла, ћвльшагосz въ пещи2 џгненнэй пэсносл0вцємъ, хrтA бGа п0йте џтроцы, свzщeнницы благослови1те, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Разyмнw житіE совершaz, цaрскимъ вэнцeмъ t ю4ности ўкрaшенъ, всеслaвный кнsже кwнстантjне: вeліz слaва є3си2 твоемY nтeчеству и3 похвалA.

С0лнца свэтлёйши kви1сz пaмzть вaша, блажeнніи, блистaющи благодaтію с™aгw д¦а, вaсъ пою1щихъ, міхаи1ле и3 fе0дwре, со nтцeмъ кwнстантjномъ вкyпэ.

На земли2 ќбw положeни бhсте ћкw мeртви: но на нб7си2 ликовствyете со ѓгGлы, вели1кихъ дарHвъ t хrтA спод0бльшесz, дyхи нечи6стыz и3 бwлёзни прогони1ти.

БGор0диченъ: И#збaви страстeй душепaгубныхъ, и3 плєни1цы прегрэшeній раст0ргни, и4миже соплет0хомсz: вси1 бо согрёшшіи њчищeніz пр0симъ, подaти, бцdе, мольбaми твои1ми своб0ду.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Бжcтво2 твоE нетлённо kви1сz: бGъ и3зъ бокY твоє1ю пр0йде, ћкw плотон0сецъ kви1сz на земли2, и3 съ человёки поживE. ТS, бцdе, тёмъ вси2 величaемъ.

Ли1цы людeй рwссjйскихъ предстоsтъ ти2 нhнэ, молsщесz прилёжнw, кнsже кwнстантjне премyдре, помоли1сz њ всёхъ нaсъ вседержи1телю бGу, въ трbцэ того2 величaющихъ.

Сhнове рwссjйстіи, пріиди1те, стецeмсz къ пречестнёй цRкви н0выхъ чудотв0рцєвъ, кнsзz кwнстантjна, ўг0дника хrт0ва, и3 сынHвъ є3гw2 міхаи1ла и3 fе0дwра, и3 похвaльными пёсньми си1хъ возвели1чите.

Возшeдъ нhнэ, къ немyже возжелёлъ є3си2, њчи1стивъ лю1ди тво‰ t їдwлослужeніz, и3 просвэти1въ с™hмъ крещeніемъ, хвалsсz поeши, кнsже кwнстантjне съ чaды, си1це глаг0лz: сE ѓзъ, гDи, и3 дёти мо‰.

БGор0диченъ: Пл0тію пріити2 восхотёвъ, ўкраси1вый сл0вомъ вс‰, и3 тS є3ди1ну с™ёйшу всёхъ њбрётъ, бцdу показA и4стинную, м™и дв7о: є3г0же съ тоб0ю вси2 величaемъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Посэти1лъ ны2 є4сть:

Пріиди1те, вси2 вёрніи, похвалaми сошeдшесz возвели1чимъ кнsзz кwнстантjна съ міхаи1ломъ и3 fе0дwромъ. Сjи бо kви1шасz трbцы равночи1сленніи, и3 ѓгGлwмъ ссeльницы: съ ни1миже м0лzтсz нhнэ є4й њ душaхъ нaшихъ. Двaжды.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Кrтъ ћкw nрyжіе держaвнw рукaма носS, вёру ћкw щи1тъ, надeжду ћкw бронS, люб0вь ћкw лyкъ, воwружи1лсz є3си2 на прeлесть мyжески, и3 вс‰ лю1ди тво‰ научи1лъ є3си2, покланsтисz є3ди1ному бGу въ трbцэ. Е#мyже со дерзновeніемъ, кнsже кwнстантjне, съ чaды моли1сz њ душaхъ нaшихъ. Двaжды.

Богaтство њстaвльше земн0е, nтeческому послёдовасте благочeстію, міхаи1ле бlжeнне съ fе0дwромъ слaвнымъ, и3 слaву тлёющую нивочт0же вмэни1вше, вhшнzгw наслёдіz спод0бистесz, и3 тaмw со ѓгGлы предстоитE с™ёй трbцэ: є4йже со дерзновeніемъ моли1тесz њ душaхъ нaшихъ.

Ґпcлwмъ є3диноревни1телz, сего2 кнsзz кwнстантjна прехвaльнаго, nтцA и3 ўчи1телz грaда мyрома, сошeдшесz восхвaлимъ, t тмы2 къ свёту прибли1жившесz, џчи и3 сердцA њчи1стивше, пaмzть є3гw2 воспоeмъ, њбрётше того2 съ чaды, правовёрна вождA въ цrтво нбcное.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Рaдостнw вси2 прaзднующе днeсь пaмzть блажeнныхъ, пёсньми си1хъ и3 хвалaми прослaвимъ, и3 сп7са хrтA бGа возвели1чимъ, и4же на земли2 ўдиви2 си1хъ чудесы2 и3 цэльбaми преслaвными. Къ ни1мже взывaюще си1це глаг0лемъ: рaдуйтесz, блажeнніи, бlгодaть t бGа пріeмше, вс‰ стр†сти и3 болBзни и3сцэлsти. Рaдуйсz, кwнстантjне чyдне, съ міхаи1ломъ слaвнымъ и3 fе0дwромъ вели1кимъ хrтY бGу молsщесz, и3збaвитисz нaмъ t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

На літургjи блажє1нна, прaздника пёснь рzдовaz: и3 с™hхъ пёснь ѕ7, на д7.

Прокjменъ, глaсъ }:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:

Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло ©.

Ґллилyіа, глaсъ №: Вознес0хъ и3збрaннаго t людeй мои1хъ.

Стjхъ: ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь.

Е#ђліе їwaнна, зачaло lє t полY.

Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

 

Коментарисање није више омогућено.