NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa k7d

S™agw myčenika savvы stratilata.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Voev0da nepobэdi1mый, stradalecъ hrabrый, i3 svэti1lьnikъ vsemjrnый bhlъ є3si2, vost0ki pHdvigъ tvoi1hъ prosvэщaz koncы2, i3 tgonS mrakъ demwnskій tsžkій, savvo veli1kій, ўdobrenіe m§nikwvъ, sograždani1ne s™hhъ bezpl0tnыhъ, i3 moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

I# vъ temni1cahъ zatvorsemь, i3 ngnemъ sožigaemь, i3 mn0gimi mykami tomi1mь, i3 na drevэ rastzgaemь, i3 zim0ю njskorblsemь, i3 ranami častыmi neprestannw bіemь, i3 vъ vodahъ blžennый konecъ, strastoterpče, prіemlz ўserdnw, nepokolebi1mь prebhlъ є3si2.

Krasenъ tы2 bhlъ є3si2 ю4noša, prebogate, t vsёhъ vsegdA ўdivlsemь, i3 tluči1lsz є3si2 ko trudHmъ stradanій nebosznennw, na vs‰ vragi2 vozdvi1glъ є3si2 pobBdы veli1kimi s™hmi tvoi1mi p0dvigi. Segw2 radi vo hvalenіi tS čti1mъ radostnw, dostočydne.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Tyčami d¦a pres™agw, prečctaz, moю2 mhslь njrosi2, ćže kaplю r0ždšaz hrtA neisčetnw, bezmBrnaz bezzakHnіz čelovёkwvъ щedr0tami i3zmhvšuю: i3zsuši2 i3st0čnikъ strasteй moi1hъ, i3 pot0ka mS spod0bi pi1щi živhz pri1snw, moli1tvami tvoi1mi.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz tS na drevэ ćkw vi1dэ ѓgnica r0ždšaz rыdaše, i3 m™rski ti2 vэщaše: sn7e vozželёnne, kakw na drevэ krtnэmъ povёšenъ є3si2, dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2, sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ, i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, vLko;

Troparь, glasъ d7:

Myčenikъ tv0й, gDi:

I#li2 seй, glasъ є7:

Zemnagw sana p0zsъ njstavivъ i3 p0čєsti, stradalьče, predъ muči1telemъ lьsti1vыmъ caremъ hrtA bGa syщa i3spovёdalъ є3si2, i3 togw2 radi mnHga strad†nіz pod8slъ є3si2, slavne. Tёmъ prekrasnыmъ pobёdы vэncemъ ўvszlsz є3si2 t cRS vsёhъ crtvuющagw, sъ nbcnыmi vHi svёtlw preukrašenъ: predstoS tomY, savvo, moli2, da spasetъ dyšы našz.

KanHnъ. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Tы2 naše, gDi, t ѓdovыhъ vratъ є3stestvo2 i3zbavlь, togo2 zatvori1lъ є3si2 vъ temni1cahъ vёčnыhъ, i3 smertь ўmertvi1vъ, ži1znь i3stoči1lъ є3si2.

I$že na zemli2, slavne, v0instvo njstavlь, nbcnыmъ činHmъ i3 v0instvwmъ, trudы2 bžctvennыmi slavnw pričelsz є3si2, savvo, slavz hrtA.

Si1loю, mydre, svhše njdёznъ, na vragi2 nepodvi1žimь i3 nepobэdi1mь kvi1lsz є3si2, si1hъ pobэždaz d0blestvennw branь, preslavne.

Prisnosіsnenъ njzari1lsz є3si2 vъ prelestnэй n0щi svэti1lьnikъ, hrtA slnca propovёduz vsBmъ pravednw, i3 tgonS tmY bezb0žіz.

BGor0dičenъ: T zemli2 preisp0dnіz nasъ i3shi1ti, i3z8 tebє2 rodi1vыйsz sn7ъ b9ій, ćkw miloserdъ, svoi1mъ voskrnіemъ kъ ži1zni vёčnэй, pri1snw poю1щыz tS.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ, gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tv0й vsadi2 vъ serdcA nasъ poю1щihъ tS.

Si1lu hrt0sъ borcA, i3 deržavu nizl0žъ smerti, njživi2 є3stestvo2 naše svoi1mъ voskrnіemъ i3 ўkrэpi2.

Teplaz, premydre, hrt0va lюbы2, tS bžctvennw razžegši, zemnhhъ i3 tlёnnыhъ vsёhъ tluči2, i3 prelesti supostata pokazA.

Poznavъ tvorcA є3di1nago gDa, davšago sebE i3zbavlenіe čelovёkwmъ, tvoю2 kr0vь dalъ є3si2 za nego2, savvo, byduщagw radi vozdasnіz.

BGor0dičenъ: PrestA muči1telьstvo smertnoe, prečctaz, i3 ѓdwva sokrHviщa ўprazdni1šasz vostanіemъ r0ždšagwsz i3zъ tebє2, i3 ži1zni sokrHviщa nap0lnišasz.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Nepodvi1žimь ćvlьsz voev0da, v†rvarskіz kHzni pobэdi1lъ є3si2, i3 postradavъ, slavne, krёpkw, polki2 prebori1lъ є3si2 vr†gъ nevi1dimыhъ. Tonyduže vэncemъ ўvszlsz є3si2 pobёdnыmъ, nj nasъ moli2 prilёžnw, savvo preblaženne, vёroю poю1щihъ tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po bz7э vo tv0й, bcde, pribэgaю smirennый, pokr0vъ bžctvennый, pripadaz molю1sz: pomi1luй, prečctaz, ćkw prevzыd0ša glavY moю2 grэsi2, i3 boю1sz, vLčce, myki, i3 trepeщu: molenіe sotvori2, čctaz, kъ sn7u tvoemY, t si1hъ i3zbaviti mS.

KrtobGor0dičenъ: I$že t beznačalьnagw nc7A roždennago, naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщe, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše: kakw slavimый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю1 tz, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, slyhъ tvoegw2 smotrenіz, i3 proslavihъ tS, є3di1ne člvэkolю1bče.

Nožemъ tsёklъ є3si2 i4stinnыhъ glagHlъ tvoi1hъ, lži2 spletє1nіz d0blestvennэ, savvo preslavne.

Cvэtyщaz tэlesE krasotA, vъ tebЁ i4stinnw kvi2, strastoterpče, duši2 tvoeS bžctvennoe blagolёpіe.

Rastyщimъ, slavne, duševnыmъ myžestvomъ, drevnzgo stradanьmi pobэdi1lъ є3si2 borcA.

BGor0dičenъ: Ćkw t ѕvёrz, čelovёka tv0й sn7ъ i3shi1tivъ smertna, kъ životY, dv7o, sego2 prestavi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2, i3n0gw b0ga ne znaemъ.

Tы2 pogrebenіemъ pl0ti borcA našego pogreblъ є3si2, i3 ćkw bGъ i3stoщi1vъ ѓda, voskresi2 mє1rtvыz svoi1mъ voskrnіemъ, hrtE, tS proslavlьšыz.

Ўkrašenэ mydrэ tvareй dobr0tэ, poznalъ є3si2 vsёhъ vLku. Tёmže є3gw2 radi, savvo, postradavъ, vэncє1vъ spod0bilsz є3si2.

Taйnыhъ poluči1vъ darovanій hrt0vыhъ, slavne, i3 togw2 nezavi1stnыmъ sіsnіemъ bžctvennw ўzsni1vsz, svэti1lьnikъ pokazalsz є3si2 vъ mjrэ, slavne.

BGor0dičenъ: I#st0čnikъ ži1zni i3zъ tebє2 vopl0щsz, voskRsъ i3stoči2 zemnor0dnыhъ є3stestvo2, bcde, i3 sіE ćkw bGъ bezsmertіz napoi2 vodami.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Pogubi1vъ smertію smertь, i4že nasъ radi v0leю mertvъ vmэni1lsz є3si2, hrtE, mє1rtvыz njživi1lъ є3si2, i3 seS ќzъ i3zbavilъ є3si2.

NJkropi1vsz hrtA bžctvennoю kr0vію, jdwlьskihъ trebъ njskvernenіz tstupi1lъ є3si2, savvo slavne, i3 svёtomъ njdёzvsz blgodati.

Zimы2 prelesti tbёglъ є3si2, i3 kъ ti1hoй vesnЁ dosti1glъ є3si2 hrt0vыmъ poznanіemъ, i4mže i3 njzari1lsz є3si2, preslavne.

BGor0dičenъ: I#stlёvšыz nы2 pregrэšenьmi, sn7ъ tv0й, prečctaz, voskrnіemъ svoi1mъ njbnovi2 i3 njnebesi2, i3 b0gi sodёla blgodatію.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Nepobэdi1mый ćvlьsz stratilatъ, v†rvarskіz kHzni pobэdi1lъ є3si2, i3 stradalьčestvovavъ, slavne, tverdёйši, mn0žestvo vragHvъ nevi1dimыhъ pobori1lъ є3si2. Tёmže vэnecъ i3splelъ є3si2 pobёdы: nj nasъ moli2 hrtA, savvo vseblženne, vёroю počitaющihъ tS.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽbrazu zlat0mu, na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ўsnyvъ hrt0sъ v0leю, ćkw mertvъ pl0tію vo gr0bэ, mє1rtvыz, i5že vo ѓdэ spsщыz t vёka, vozbudi2, i3 živon0snыmъ vostanіemъ si1hъ voskresi2, poю1щыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Nryžіe, mydre, bžctvennыhъ slovesъ, ćkw n0žъ deržavъ, vъ serdcA si1hъ vonzi1lъ є3si2 nečestvuющihъ, i3 ўzzvi1lъ є3si2 soproti1vnыhъ lHžnaz bezzakHnіz, i3 vzыvalъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Zapenъ bhvъ t vr†gъ, ne pokolebalъ є3si2 duši2, ni nizloženъ bhlъ є3si2, hrta bo i3mёz naziraющa, i3 ўkrэplsющa tS nepokolebi1ma. E#myže i3 vzыvalъ, savvo, i3 blagodarnw vospэvalъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Mertva vragA podloži2 podъ n0gi tvoi2, stradalьče, ćkože korhstь segw2 vzslъ є3si2 prelьщє1nnыz, i3 dalъ є3si2 si1hъ vLcэ vsёhъ, poznanіemъ zovyщыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Vъ krёpostь deržavnuю njdёzvsz čelovёčeskoe nemoщn0e є3stestvo2, dv7o preslavnaz, vъ vostanіe ržctvA tvoegw2, i3 vowruženo myžeski na smertь, slavitъ tS, bezsmertіz i3 ži1zni m™rь čctuю.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1ti vo vs‰ vёki.

Smerti njbrэtatelz, smertію tvoeю plotsk0e ўbi1vъ, щedre, segw2 vsBmъ pokazalъ є3si2 čelovёkwmъ vёčnuю smertь: tS prevozn0simъ, životE i3 netlёnіe.

Timёnіz vsegw2 njči1щsz bezb0žnagw, i3 služenіz jdwlьskagw, baneю, strastoterpče, kRщenіz, ziždi1telю či1stэ pristupi1lъ є3si2, savvo, vъ p0dvizэhъ terpS d0blestvennэ.

Medot0čnыmъ sl0vomъ, mydre, i3 vz0romъ sladkimъ ўdivlsz muči1telz, dёlы pobэdi1tєlьnaz na ni1hъ postavilъ є3si2, i3 vzыvalъ: tS prevozn0simъ gDa vo vёki.

BGor0dičenъ: ŽivotA moegw2 načalьnikъ, kъ smerti pl0tію pristupi1vъ, ўmertvi2 sію2. NJživi2, dv7o, lюb0vію poю1щыz tS, i3 prevoznossщыz togo2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T bGa, bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ: t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi, є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

Tы2 ўtr0bu ѓdovu rast0rgъ, щedre, i3stoщi1lъ є3si2 togo2 ćkw si1lenъ, i3 nbcnый njskudёvšій nap0lnilъ є3si2 mjrъ, vozdvi1gъ i3 njživi1vъ mє1rtvыz, i3 čelovёki vs‰ vozneslъ є3si2 razumёnіemъ tvoi1mъ.

Vostekъ na vыsotY ќmnw, strastoterpče, bžctvennagw poznanіz hrt0va, prelestь d0lu vlekyщuю njstavilъ є3si2 i3 krilы2 stradanіz kъ semY vozneslsz є3si2, prilёžnw veličaz i3 slavz є3go2, ćkw preblga.

Strёlы mladenєcъ vmэnsz strэlsnіz muči1teleй, si1loю tražaz tёhъ hrt0voю, savvo preslavne, spob0rnika i3mёlъ є3si2 togo2, i3 pomogaющa ti2 pri1snw: є3g0že vёroю i3 lюb0vію neprestannw veličalъ є3si2.

BGor0dičenъ: NJblistA, dv7o, sn7ъ i3 bGъ tv0й, nj gr0ba vostavъ, bžctvennыz zari2 i3 slavы i3sp0lni vselennuю, i3 sіsnіemъ netlёnіz, i5že vёroю svёtelъ tS džblakъ, slavzщыz prosvэti1lъ є4stь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.