НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ґпрjлліа }i

Прпdбнагw nц7A нaшегw їwaнна, ўченикA с™aгw григ0ріа декаполjта.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Џ§е їwaнне прпdбне, њкрили1въ ќмъ къ бGу вёрою, мірскaгw смэшeніz возгнушaлсz є3си2 неустaвнагw, и3 крeстъ тв0й взeмъ, всеви1дцу послёдовалъ є3си2, тёло непокори1вое п0двиги воздержaніz п0мыслу пораб0тивъ, си1лою бжcтвеннагw д¦а.

Ћкоже с0лнце многосвётло, добродётелей свётомъ, и3 чудeсъ сіsньми, њбрёлъ є3си2 григ0ріа, їwaнне преслaвне. Просвэти1лъ є3си2 душє1вныz џчи, и3 тє1мныz стр†сти tгнaлъ є3си2, и3 свётъ бhлъ є3си2, и3 къ сіsнію незаходи1мому рaдуzсz, џ§е, преминyлъ є3си2, пребlжeнне.

ВсE житіE препроводи1лъ є3си2 въ безм0лвіи мн0зэ, и3 въ плaчи и3 слезaхъ, монaхъ бhвъ и4стиненъ вёрою, нестzжaніемъ ўкрaшенъ, и3 воздержaніемъ ўдобрsемь, и3 стрaненъ, и3 пришлeцъ на земли2 kвлsz себE. Тёмже њбрёлъ є3си2, д0брыхъ наслаждeніе, досточyдне.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Пл0ть t кровeй твои1хъ пріeмь первовёчный бGъ, тS предстaтельницу показA человёкwмъ, чcтаz. Тёмже и3збaви рабы6 тво‰ t всsкіz бэды2 и3 њбстоsніz, и3 сётей лукaвагw врагA, и3 сіsніz причасти1тисz спод0би и3збрaнныхъ, вс‰ слaвzщыz и3 покланsющыzсz тебЁ.

КrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Что2 зри1мое видёніе, є4же мои1ма nчи1ма ви1дитсz, q вLко; содержaй всю2 твaрь, на дрeво воздви1женъ бhвъ, и3 ўмирaеши всBмъ даsй жи1знь, бцdа плaчущисz гlг0лаше, є3гдA ўзрЁ на кrтЁ возноси1ма, и3зъ неS неизречeннw возсіsвшаго бGа и3 чlвёка.

КанHнъ. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2 чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ и3 раздэли1въ м0ре, ї}лz же бэглецA, пэшех0дца спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

Страстeй мS треволнeніемъ всегдA смущaема, и3 молв0ю помышлeній нhнэ потоплsема, твоeю моли1твою, препод0бне, къ безстрaстіz ўстремлeнію, и3 къ спаси1тельному пристaнищу, бlжeнне їwaнне, ўпрaви.

Прел0жсz произволeніемъ, прпdбне, къ нб7си2 вои1стинну, ѓгGльски, џ§е, на земли2 пожи1въ, ўмертви1въ твоE мудровaніе плотск0е воздержaніемъ. Тёмже б9іе жили1ще kви1лсz є3си2, їwaнне чyдне.

И$же пaче ўмA получи1ти, бlжeнне, возжелёвъ крaсныхъ, настaвника њбрёлъ є3си2, къ подвигHмъ тS бжcтвєннымъ воздвизaюща, їwaнне бGомyдре, григ0ріа слaвнаго, є3гHже стопaмъ послёдовалъ є3си2.

БGор0диченъ: Сhй со nц7eмъ и3 д¦омъ, соприсносyщное и3 є3динор0дное сл0во, и3зъ тебє2 kви1сz на земли2 ћкw чlвёкъ, бцdе марjе, и3 мjръ вeсь спасE, пёснь гDеви воспэвaющій.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ, и3 зeмлю на водaхъ њсновaвый, на кaмени мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2: ћкw нёсть свsтъ, пaче тебє2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Трезвeніемъ ўмA нбcныz добрHты зрS, и3 никaкоже печaльми взsлсz є3си2 вeщными, кри1лы же њблегчавaемь нестzжaніz, џ§е, вeсь преложeнъ бhлъ є3си2.

Безм0лвіz рачи1тель бhвъ, любомолчaннагw пaстырz григ0ріа, їwaнне требlжeнне, ±же въ житіи2 смущє1ніz ўсeрднw њстaвилъ є3си2, и3 моли1твами непрестaнными бжcтвенную тишинY ўлучи1лъ є3си2.

Зак0ну дyха себE, бGомyдре, повинyлъ є3си2, проти1ву семY борю1щійсz зак0нъ ўмертви1въ твeрдыми воздерж†ніи и3 пощeніемъ, и3 моли1твами прилeжными, и3 бдBніи, бlжeнне.

БGор0диченъ: Ћже къ нaмъ свётлаz цRю1ющагw всёми вBки, непроходи1маz двeрь, ты2 показaласz є3си2 вои1стинну, є4юже сaмъ пр0йде, запечaтану пaки њстaвль тS, пренепор0чнаz.

Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Погрeбъ лук†ваz дeмwнwвъ ловлє1ніz воздерж†ніи мн0гими и3 мольбaми, џ§е, мeртвъ во гр0бэ лежA, нетлёненъ пребhлъ є3си2. Тёмже рaдующесz всесвzтyю твою2 пaмzть прaзднуемъ, съ весeліемъ сeрдца хrтA величaюще.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Безневёстнаz чcтаz бцdе дв7о, є3ди1на вёрныхъ предстaтельнице и3 покр0ве, бёдъ и3 скорбeй, и3 лю1тыхъ њбстоsній, вс‰ и3збaви, на тS ўповaніе, nтрокови1це, и3мyщыz, и3 дyшы нaшz спаси2 бжcтвенными моли1твами твои1ми.

КrтобGор0диченъ: Зрsщи тS, хrтE, всенепор0чнаz м™и, мeртва на кrтЁ простeрта, вопіsше: сн7е м0й, собезначaльне nц7Y и3 д¦у, что2 неизречeнное твоE сіE смотрeніе, и4мже спaслъ є3си2 пречcтыхъ рyкъ твои1хъ, щeдре, создaніе;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Терпёніz кaмень показaлсz є3си2, бlжeнне, сопроти1вными волнaми всегдA біeмь, никaкоже благочeстіz колeблz мы6сли. Тёмже тS вLка, ћкоже пречeстенъ кaмень, въ сокр0вищахъ вёчныхъ положи2.

ТS nц7ъ щедр0тъ пріsтъ, ћкw и4скреннw сего2 возлюби1вша, и3 въ зaповэдехъ є3гw2, џ§е, пребывaюща, и3 сhна причaстника благодaтію сотвори1въ, присносyщныz тS слaвы, їwaнне бGомyдре, спод0би.

Ћкw ми1лостивъ и3 смиреномyдръ, ћкw кр0токъ, ћкw любвE и3сп0лненъ и3 вёры, и3 надeждею твою2 дyшу и3мёz, їwaнне, ўтверждeнну, просіsлъ є3си2 и3 сл0вомъ. И# дёлы посреди2 монaхwвъ, ходS въ жи1зни, приснопaмzтне.

БGор0диченъ: Ты2 вBрнымъ похвалA є3си2, безневёстнаz, ты2 заступлeніе, ты2 прибёжище хrтіaнъ, стэнA и3 пристaнище: къ сн7у бо твоемY мольбы6 н0сиши, всенепор0чнаz, и3 спасaеши t бёдъ, вёрою и3 люб0вію бцdу чи1сту тS знaющихъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Ћкоже неѕл0бива ѓгнца, на ѕлaцэ воздержaніz воспитaема тS, пaстырь вели1кій во дворы2 вBчныz всели2, їwaнне бlжeнне, и3 десны6мъ свои6мъ nвцaмъ сопричaстника, препод0бне, показA.

Дневнyю тzготY, џ§е, и3 вaръ крёпкw понeслъ є3си2, добродётелей б9eственныхъ віногрaдъ д0брэ дёлавъ: тёмже въ вeчеръ житeйскагw tшeствіz мздY пріsлъ є3си2 дост0йну.

Съ п0стническимъ с0нмомъ, џ§е, всели1тисz вои1стинну спод0билсz є3си2, и3 съ првdныхъ ли1комъ рaдоватисz тебЁ прибhсть, видёніемъ и3 дёльнымъ любомyдріемъ, tбёгшу вeщи, прехвaльне.

БGор0диченъ: Ўмерщвлeннаго, дв7о, жaломъ смeрти и3 преступлeніz, воскреси1 мz, жи1знь зачeншаz несоздaнную, и3 р0ждшаz мjру и3збaвителz и3 цRS, и3 къ свёту настaви, чcтаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Слeзъ твои1хъ кaплzми страстeй и3зсуши1лъ є3си2 пучи1ну, и3 всю2 мhсленнагw врагA попрaлъ є3си2 некрёпкую си1лу, їwaнне бlжeнне, t хrтA ўкрэплsемь.

Ћкw свэтлосіsнно тS злaто и3скушeно, преслaвне, воздержaніz nгнeмъ, хrт0съ положи2 цRь нетлённый, въ нетлённыхъ, џ§е, сокр0вищахъ вёчныz жи1зни.

Ћкw с0лнце на земли2 добродётельми сіsюща григ0ріа њбрётъ, души2 твоеS џчи тогw2 сіsньми просвёщь словeсными, свэтлёйша показaлсz є3си2 ѕвэздA.

БGор0диченъ: Селeніе б9іе, бжcтвенно вои1стинну и3 пречcтно, воспоeмъ благочeстнw марjю пречcтую: бGа бо вмэсти2, пріeмши невмэсти1маго и3 непостижи1маго.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Воздержaніемъ, џ§е, житіE ўкраси1въ, и3 пл0ть ўмертви1лъ є3си2: тёмже и3 побэди1лъ є3си2 вр†жіz прил0ги, пребlжeнне, и3 прешeлъ є3си2 къ бGу въ безск0рбный и3 вёчный жив0тъ, ћкw дост0инъ наслёдникъ, їwaнне: є3мyже моли1сz спасти1сz нaмъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше, џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nц7є1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Судіи2 втор0е помышлsz пришeствіе, t џчію души2 с0нъ tлагaлъ є3си2, мyдре, ўнhніz, и3 спасaемь пёлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

T младhхъ ногтeй благyю чaсть и3збрaлъ є3си2, џ§е мyдре, раб0тати гDеви со стрaхомъ, и3 сегw2 совершaти њправд†ніz: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Дух0вныхъ и3сп0лнена днeй бhвша, ћкw пшени1цу зрёлу въ вhшнихъ жи1тницахъ, бGъ тS, бGон0се, положи2 пою1ща: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Ћже є3си2 мjру гпcжA, ћже бGа воплощeнна пор0ждши, безyмнw пораб0тившуюсz безмёстными грэхи2 дyшу мою2 спаси2, бlгословeннаz чcтаz, да славосл0влю тS.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, сщ7eнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Ћкw ми1лwть и3ліинY бlгодaть благорaсленнw наслёдовавъ, џ§е їwaнне, слaвнагw пaстырz твоегw2, сeю раст0ргнулъ є3си2 слaдостей пучи1ну и3 спасeнъ бhвъ непотоплeнъ, kви1лсz є3си2 ѓгGлwмъ сограждани1нъ, съ ни1ми взывaz: лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.

Нaсъ рaди њбнищaвшему пребlг0му гDу, џ§е їwaнне, благочeстнw ўпод0билсz є3си2, пти1цамъ равно2 нестzжaніе содержaлъ є3си2: и3 бlгъ вёчныхъ богaтство стzжaлъ є3си2, воспэвaz: свzщeнницы, бlгослови1те, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

Къ животY непрестaнному, къ рaдости нетлённэй, къ весeлію пaче ўмA, пребогaте, престaвилсz є3си2 рaдуzсz, и3 къ крaсному благолёпію, ко ѓгGльскому пребывaнію, вопіS: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.

БGор0диченъ: Њсвsщшисz д¦омъ, бцdе пренепор0чнаz, вои1стинну пріsла є3си2 во чрeвэ безначaльнаго сн7а и3 присносyщнаго, въ тебЁ, чcтаz, воплощaема на благодэsніе вёрнw пою1щымъ: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ: тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Њбнови1въ рaломъ моли1твы, їwaнне, души2 твоеS браздY, добродётелей сію2 насёzлъ є3си2 благочeстіz, и3 живонHснаz сёмена. Тёмже и3сцэлeній бGопод0бныхъ и3 бжcтвенныхъ даровaній пожaлъ є3си2 клaсъ, и4мже питaеши пою1щыz тS.

Течeніе скончaвъ п0стное, и3 вёру соблю1дъ, блажeнне, ћкw вои1стинну и3сп0лненъ в0зраста дух0внагw, прaведный вэнeцъ пріsтъ, бGомyдре, t хrтA: и3 нhнэ почи1лъ є3си2 въ жили1щахъ свётлыхъ съ прaведными, преслaвне.

Пожaлъ є3си2 твои1хъ болёзней возда‰ніz, престaвльсz къ совершeнію неболёзненному и3 чи1стому, всsкагw и3змэнeніz и3 претворeніz, несмёсну г0ршагw и3 сопроти1внагw преложeніz: въ нeмже всели1лсz є3си2, вёрнw тS пою1щихъ ко вLцэ, џ§е, помzни2.

БGор0диченъ: Tвeржєнныz нбcнагw житіS, и3 пaдшыz nкаsннw въ смeрть, пaки нaсъ, м™и бhвши и3збaвителz, призвалA є3си2, пречcтаz, и3 къ пeрвому тещи2 спод0била є3си2 nтeчеству. Тёмже тS, бGомaти, непрестaннw величaемъ.

 

Коментарисање није више омогућено.