НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ґпрjлліа №i

С™aгw сщ7енномyченика ґнтЂпы, є3пcкпа пергaма ґсjйскагw.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

М§никъ свzщeненъ, и3 с™и1тель бlгопріsтенъ, и3 пaстырь и4стиненъ, ст0лпъ непреврaтенъ, бlгочeстіz степeнь, забрaло цRкве, с™и1телей добр0та, и3ст0чникъ чудeсъ, ґнтЂпо, бhлъ є3си2. Тёмже тS ўблажaемъ бlгочeстнw пёсньми, и3 бжcтвенное твоE днeсь совершaемъ торжество2.

Прaвиломъ словeсъ твои1хъ церк0вный, слaвне, ћкw к0рмчій и3зрsденъ, корaбль ўпрaвилъ є3си2, вhше в0лнъ плaваz прелeстныхъ, и3 всесквeрными козньми2 чуждaгw не погружeнъ: пострадaвъ же крёпкw, и3 врагA побэди1въ, ко хrтY прешeлъ є3си2, є3гHже стrти поревновaлъ є3си2.

МЂро тво‰ м0щи и3сточaютъ всегдA, с™и1телю бGодухновeнне: хrт0во же бlгоухaніе вои1стинну бhлъ є3си2, прeлести ѕлосмрaдіе низложи1въ, терпэли1внw ћкw страдaлецъ, м§ниче, сопротивлeніемъ. Тёмже тS м0лимъ: помzни2 вс‰ вёрою тS поминaющыz, ко гDу дерзновeніе стzжaвъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Њдожди1 ми, вLчце, твоеS ми1лости бeздну, и3 њпaльшеесz зн0емъ страстeй сeрдце моE, ћкw ми1лостива нап0й, nтрокови1це: и3 ўмилeніz к†пли точи1ти непрестaннw сотвори2, молю1сz, и4миже ўтэшeніz спод0блюсz, чcтаz, є4же получи1ти и4мутъ, и5же и4скреннw плaкавшіисz.

Кrтобогор0диченъ: Распинaема хrтA чlвэколю1бца ви1дzщи пречcтаz, и3 рeбра и3скоповaєма копіeмъ, плaчущи вопіsше: что2 сіE, сн7е м0й; чт0 ти безблагодaтніи лю1діе воздaша, за ±же сотвори1лъ є3си2 дHбраz и5мъ, и3 тщи1шисz безчaдствовати мS, вселюбeзнэйшій; ўдивлsюсz, бlгоутр0бне, твоемY в0льному распsтію.

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ:

И#ли2 сeй, глaсъ т0йже:

Јдwльскіz лє1сти ўпраздни1лъ є3си2, ґнтЂпо, и3 діaвольскую попрaвъ си1лу, предъ богоб0рцы дерзновeннw хrтA и3сповёдалъ є3си2. Тёмже со ѓгGльскими чи1ны въ вhшнихъ водворszсz, вLцэ всёхъ славосл0віе приносS, и3 њ нaсъ молeбное бlгодарeніе предлагaеши, бlгодaть цэльбы2 дaруz. Сегw2 рaди тS чти1мъ, сщ7енномyчениче ґнтЂпо, моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

КанHнъ, творeніе їHсифово, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Свётлаго въ м§ницэхъ ґнтЂпу чествyю.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Зарeю трис0лнечныz бlгодaти њсіsемь, свётлый тв0й сeй прaздникъ совершaющыz њзари2, стрaстнагw и3збавлsz, м§ниче ґнтЂпо, њмрачeніz.

Сл0во б9іе тS, всемyдре, свидётелz и4стинна свои1хъ показA страстeй, ѕлочeстіе потреблsющаго, и3 дeмwнwвъ всsкое лукaвство побэждaющаго.

Ўмертви1въ плотск†z мудров†ніz мн0гими пощє1ніи, свzщeнства бжcтвеннагw свzщeнною ўкраси1лсz є3си2 nдeждею: и3 безкр0внw пожeрлъ є3си2 тебє2 рaди мeртва бhвшаго.

БGор0диченъ: Свёта твоегw2 блистaньми њзари2, nтрокови1це всенепор0чнаz, въ нощи2 страстeй и3 и3скушeній њдержи1мое сeрдце моE, прaвды сlнце всBмъ неизречeннw возсіsвшаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

И#сточи1лъ є3си2 рёки ўчeніz вёрныхъ напоsющыz, и3 м{тныz в0ды многоб0жіz и3зсуши1лъ є3си2.

Крёпостію, бlжeнне, хrт0вою гонsщихъ крёпость ссёклъ є3си2, и3 терпэли1внw пострадaлъ є3си2, и3 м§нически вэнчaлсz є3си2.

Дeмwнwмъ служaщыz, чествовaти бGа и4стиннаго ўвёрилъ є3си2, пл0ть мeртвенную, прпdбне, богaтствомъ бlгоутр0біz понeсшаго.

БGор0диченъ: И#збавлsющаго человёки плэнeніz врaжіz, чcтаz, и3збaвителz родилA є3си2. Тёмже бlгочeстнw тS слaвимъ.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Бжcтвенными ќгльми бжcтвенныz любвE разжжeнъ, м§ниче ґнтЂпо, безб0жіz плaмень ўгаси1лъ є3си2, и3 въ разжжeнъ вложeнъ бhвъ кон0бъ, къ невечeрнему свёту tшeлъ є3си2, џ§е прпdбне, хrтA бGа моли2, грэхHвъ њставлeніе даровaти нaмъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннагw є3стествA не tлyчсz, пл0ть бhвъ во чрeвэ твоeмъ: но бGъ вочlвёчсz и3 пребhсть, и4же по ржcтвЁ м™рь тS дв7у, ћкw прeжде рождествA сохрани1въ всенепор0чную, є3ди1нъ гDь: того2 прилёжнw моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница сл0ва, нетлённаz дв7а м™и, на кrтЁ зрsщи повёшена и3зъ неS безъ болёзни прозsбшаго, м™рски под0бнw рыдaющи, вопіsше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE! Кaкw стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Не поколебA столпA твоегw2 сeрдца пребеззак0ннующихъ противлeніе, м§ниче страстотeрпче: тёмже распалsемь рeвностію вёры, kви1лсz є3си2 nгнS си1льнэйши.

Дремaніемъ нечeстіz њдержи6мыz возбуждaz, прехвaльне, ўчє1ніи с™aгw д¦а, къ рaзуму воздви1глъ є3си2 и4стиннагw познaніz.

Смири1лъ є3си2 вhсость дeмwнскую, къ бGу возвышeньми, ґнтЂпо, прилэжS, и3 восхождeньми бжcтвенными њбожaемь, и3 бGови1денъ познавaемь.

БGор0диченъ: По ржcтвЁ ћкw прeжде ржcтвA сохрани1ласz є3си2, дв7о м™и нетлённаz: зижди1телz бо всёхъ родилA є3си2, и3зъ тебє2 человёческое тёло в0лею понeсшаго.

Пёснь є7. Їрм0съ:

Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3з8 мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Возшeлъ є3си2 на г0ру добродётелей, бlжeнне, и3 въ рaзумъ вшeлъ є3си2 крaйнэйшагw мрaка, и3 бGу бесёдовалъ є3си2.

ГлагHлъ твои1хъ плени1цами и3зъ глубины2 безб0жіz ўлови1лъ є3си2, с™и1телю, заблyждшыz человёки, и3 бlгодaтію спaслъ є3си2.

Тёло nгню2 на снёдь предaлъ є3си2, свhше, с™и1телю, t бGа бжcтвенную р0су богaтнw пріeмлz.

БGор0диченъ: Сhй въ зрaцэ б9іи пребжcтвенный, всели1сz во чрeво твоE, зрaкъ м0й понесhй гDи, всенепор0чнаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Распeнъ воздержaніемъ ўдесA, бlжeнне, въ пощeніи подвизaвсz, м§ническими вэнчaлсz є3си2 п0двиги, ±же под8sлъ є3си2, ўмA, ґнтЂпо, твeрдостію.

Стоsлъ є3си2 предъ суди1щемъ, проповёдуz воплощeніе тебє2 рaди и3стощи1вшагwсz, и3 пілaтову суди1щу предстaвшагw, страстотeрпче, и3 кrт0мъ врагA ўмори1вшагw.

Болsщымъ врачество2 є4сть цeрковь, въ нeйже, бlжeнне м§ниче, терпэли1вое твоE лежи1тъ тёло, бжcтвенную зарю2 даровaній и3спущaетъ д¦а.

БGор0диченъ: С™hй ї}съ всели1выйсz во ўтр0бу твою2, и4же во с™hхъ, дв7о, почивazй, и3 прославлszй вёрою и4стинною сего2, nтрокови1це, слaвzщыz.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Ґпcлwвъ сопрест0льникъ, и3 с™и1телей ўкрашeніе бhлъ є3си2, бlжeнне, мyченически прослaвивсz, возсіsлъ є3си2 ћкоже с0лнце, всёхъ просвэщaz, ґнтЂпо свzщeнне, разруши1лъ є3си2 безб0жіz н0щь глуб0кую: сегw2 рaди тS почитaемъ, ћкw бжcтвеннаго сyща сщ7енномyченика, и3 цэлeбъ подaтелz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: благословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Ю$ныz три2 џтроки и3з8wбразyz, ґнтЂпо мyдре, ћкоже посреди2 пeщи стaлъ є3си2, лю1тw разжжeннагw мёднагw сосyда, взывaz: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Да свёта непристyпнагw kви1шисz причaстникъ, тмY лукaвыхъ духHвъ, бGомъ просвэщeнъ, мимотeклъ є3си2, бlгословeнъ є3си2, б9е м0й, зовhй, гDи.

Стр†сти разли6чны рукодёйствомъ, ґнтЂпо, д¦а ўтолsеши человёкwвъ, м§ниче, хrтHвымъ под0бzсz стrтeмъ, бlгословeнъ є3си2, б9е м0й, зовhй, гDи.

БGор0диченъ: T кровeй, nтрокови1це, дв7и1ческихъ твои1хъ вои1стинну вопл0щсz сл0во nц7Y собезначaльное, нaше сокрушeніе и3справлsz: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2, пренепор0чнаz вLчце.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Нhнэ не въ зерцaлэхъ зри1ши, ни въ гадaніихъ, д0брыхъ послёднее, лицeмъ же пaче къ лицY, прешeдшымъ сёнемъ, вопіS рaдостнw тS прослaвльшему: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

ТS началопaстырz хrтA, бжcтвенное nвчA д0брэ ўпaсшаго, тогw2 стaда, премyдре, ћкw ѓгнца беззак0нніи всесожигaютъ nгнeмъ, ґнтЂпо, пою1ща: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

На кaмени бжcтвенныхъ зaповэдей сeрдца твоегw2 ўтверди1лъ є3си2 стwпы2. Лю1тыхъ мyкъ вётры, ласкaтельными же бyрzми непоколебaлсz є3си2, пэснопоS, ґнтЂпо премyдре: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Ћкw м™и всёхъ творцA, ћкw бжcтвенный хрaмъ вседержи1телz, ћкw землS неwрaннаz, недёланный клaсъ прозsбшаz, дв7о м™и, вBрны вопію1щыz сохрани2: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Їерaршески, с™и1телю, свzщeнное скончaлъ є3си2 течeніе, свzщeннэйшую жи1знь твою2 свzщeннэйше соверши1въ, рaдуzсz потeклъ є3си2, къ тебЁ люби1мому, ґнтЂпо мyчениче свzщeннэйше.

Ћкw добродётельными ви1ды ўдобрeнъ бhвъ, слaвою мучeніz, всебlжeнне, њсвzти1сz, и3 прешeлъ є3си2 къ крaсному гDу, причaстіемъ њбожaемь, бGопріsтне.

Ты2 гDнею люб0вію разжжeгсz, м§ниче ґнтЂпо, въ разжжeнъ ўсeрднw вшeлъ є3си2 сосyдъ, всесожигaемь, и3 бGу пріsтна, џ§е, жeртва принeслсz є3си2.Свzщeнныхъ твои1хъ мощeй свzщeннаz, бlжeнне, рaка мЂро и3сцэлeній т0читъ, ѕлосмр†дныz стр†сти tгонsщи, и3 твою2 слaвzщыz пaмzть ћвэ благоухaющи.

БGор0диченъ: Носsщаz хrтA на рукY, мановeніемъ носsщаго вс‰, сего2 ћкw бGа и3 вLку, чcтаz, моли2, ўщeдрити ны2, бцdу чcтую и3сповёдающыz тS всегдA, непор0чнаz.

 

Коментарисање није више омогућено.