НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ґпрjлліа в7i

Прпdбнагw nц7A нaшегw и3 и3сповёдника васjліа, є3пcкпа парjйскагw.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Съ похвалaми пaмzть твоS сотворsетсz свётлw, с™и1телю васjліе, и3 рaдости наполнsетъ правосл†вныz соб0ры, ћкw прaвду возлю1бльшагw, и3 цэломyдріz чистотY, и3 кр0тость, и3 ти1хость всегдA и3зрsднw почeтша и3 совершeннw.

Пavлу бжcтвенному под0бzсz во и3згнaніихъ терпэли1внw, с™и1телю васjліе, жи1знь скончaлъ є3си2 въ нyждахъ и3 ск0рбехъ, неwскyднw ўтэснsемь, и3 прехождє1ніz при1снw творS, нhнэ же безпечaльное и3 неизмённое t бGа њбрёлъ є3си2 селeніе и3 наслаждeніе.

Ћкw с™и1тель бGопріsтенъ мhсленнагw селeніz назирaеши незаходи6маz, и3 прем‡рнаz зрёти спод0билсz є3си2, њдёzнъ въ препод0біе, прaвдою њбложeнъ, и3 благолёпіz красотY разyмныхъ лицeмъ къ лицY зри1ши, пребогaте.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Спаси1 мz, вLчце пречcтаz, ћже сп7са хrтA неизречeннw р0ждшаz: тs бо є3ди1ну стzжaхъ предстaтельницу, и3 неwбори1мую стёну, и3 покр0въ, и3 рaдованіе, и3 души2 моеS бжcтвенное ўтэшeніе, ты2 u5бо мS и3збaви неусыпaющагw чeрвіz, и3 nгнS вёчнующагw, м™и хrтA бGа.

КrтобGор0диченъ: Что2 зри1мое видёніе, є4же мои1ма nчи1ма ви1дитсz, q вLко; содержaй всю2 твaрь на дрeво воздви1женъ бhвъ, и3 ўмирaеши всBмъ даsй жи1знь; бцdа плaчущисz гlг0лаше, є3гдA ўзрЁ на кrтЁ возноси1ма, и3зъ неS неизречeннw возсіsвшаго бGа и3 чlвёка.

КанHнъ. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ, ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Несказaнный свётъ тебЁ и3 трисіsненъ, въ неподви1жимэмъ цrтвіи нбcнэмъ возсіS, џ§е, и3 прaведныхъ весeліе дост0йнw тS пріsтъ.

Tверз0шасz вратA тебЁ є3дє1мскаz, и3 къ с™и1телємъ приложи1лсz є3си2 с™и1тель, и3 первор0дныхъ цRкви сочетaлсz, достослaвне.

Зак0ннw пострадaвъ, и3 чи1сто свzщeнство до концA соблю1дъ, съ нбcными ликовaти сщ7eнники спод0билсz є3си2.

БGор0диченъ: Пл0ти по v3постaси соедини1всz, и4же t тебє2 пріsтіемъ, всёхъ зижди1тель пр0йде несказaннw, бGомaти, и3 человёкwмъ прибли1житисz благоизв0ли.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Досточyднаz и3 преслaвнаz пaмzть твоS рaдостнw правослaвныхъ ўвеселsетъ соб0ры.

Џблакъ тэлесE совлeкъ, препод0бне, и3 сою1зwвъ разрэши1всz, къ бGу прибли1жилсz є3си2.

Кончи1ну блажeнную и3 наслаждeніе, прпdбне, и3збрaнныхъ, ћкw и3збрaненъ, дост0йнw пріsлъ є3си2.

БGор0диченъ: И#мёz тS пом0щницу, не постыждyсz, пречcтаz м™и б9іz: и3мёz тS предстaтельницу, вр†гъ мои1хъ и3збaвлюсz.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Вели1кое с0лнце вселeннэй возсіsлъ є3си2 добродётельми твои1ми, сіsньми и3 чудeсъ свэтлостьми2 просвэти1лъ є3си2 вёрныхъ составлє1ніz, и3 потреби1лъ є3си2 страстeй њмрачeніе: џ§е васjліе, хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннаz ски1ніz былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречcтаz м™и дв7о, чистот0ю ѓгGлы превозшeдшаz, пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, њсквернeна плотски1ми прегрэшeньми, њчи1сти моли1твъ твои1хъ бжcтвенными водaми, подаю1щи, чcтаz, вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница сл0ва, нетлённаz дв7о м™и, на кrтЁ зрsщи повёшена и3зъ неS безъ болёзни прозsбшаго, м™рски под0бнw рыдaющи, вопіsше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE. Кaкw стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Моли6твы творS къ бGу, вознесeнную мhсль низложи1лъ є3си2 ѕломyдренныz є4реси, и3 цRковь, џ§е, возвесели1лъ є3си2.

Въ ски1ніzхъ нбcныхъ тS подвигопол0жникъ, џ§е, всели2, и3 неwслaбное твоE противлeніе къ противоб0рцємъ пріeмь.

Предaній рaди храни1мыхъ цRкве б9іz, tгн†ніz претерпёлъ є3си2, побBды пріeмлz скончaлсz є3си2.

БGор0диченъ: БGа, є3г0же родилA є3си2, чcтаz дв7о, сего2 моли2, рабHмъ твои6мъ даровaти согрэшeній прощeніе.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2, гDи, спаси1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не вёмы.

Бжcтвеннаz всeльшисz бlгодaть въ тS, бGон0се, пaстырz вёрнэйша цRкве тS показA.

Ўмертви1въ пл0ти твоеS мудровaніе и3 стр†сти, жи1зни дyху послёдовалъ є3си2, слaвне.

Цэломyдреннw и3 прaведнw житіE твоE соверши1въ, бGомyдре, пріsлъ є3си2 добродётелей воздаsніе.

БGор0диченъ: Сyщи прес™hй хрaмъ, безстрaстіz и3ст0чника родилA є3си2, дв7о м™и всенепор0чнаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Просвэщaемь красот0ю нбcныхъ сіsній, прест0лъ, и4же на земли2, њстaвилъ є3си2, прпdбне: и3 наслёдіе нетлённо въ земли2 кр0ткихъ, ћкw кротчaйшій, воспріsлъ є3си2.

Прeлести смэsсz хyльныхъ є3рет‡къ, бжcтвенному и3 благочeстному правослaвныхъ рaзуму, преусeрднw научи1лъ є3си2 їкHну чествовaти сп7сову, досточyдне.

Желaніе твоE къ бGу и3сп0лнисz, преслaвне, престaвисz бо къ немY бжcтвеннw рaдуzсz: и3 нhнэ свётлwсти с™hхъ, џ§е, зри1ши и3 красwты2.

БGор0диченъ: Мeртвости и3 тли2 и3збaвисz человёчество: є3стеств0мъ бо жизнотв0рца безсёменнw родилA є3си2, дв7о всенепор0чнаz, на благодэsніе восхвалsющихъ тS вёрнw.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Въ вhшнихъ и3щS:

Вhшнzгw свётомъ њзари1всz, бlжeнне, просвэщaеши вс‰, и5же люб0вію чествyющыz твоE, џ§е, честн0е страдaніе, васjліе свzщеннострадaльне: моли2 хrтA бGа непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Q несказaннагw весeліz, є3гHже спод0билсz є3си2, всеблажeнне, пріsти, въ невещeственнэмъ свётэ живhй, и3 поS: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Вэнцeмъ бжcтвеннагw благолёпіz, всебlжeнне, краснw2 ўдобрsемь, ликyеши, вопіS съ вhшними вHинствы: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Таи1нникъ сhй трbцы, тaйнамъ служи1тель нбcнымъ, вLку нaмъ ми1лостива сотвори2, вопію1щымъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Е$vы дрeвнюю клsтву преложи1ла є3си2, чcтаz, на бlгословeніе, сн7а б9іz р0ждши: є3мyже вси2, бlгословeнъ є3си2, зовeмъ, во вёки вс‰.

Пёснь }.

Їрм0съ: Побэди1тели мучи1телz и3 плaмене, благодaтію твоeю бhвше, зaповэдемъ твои6мъ ѕэлw2 прилэжaще, џтроцы вопіsху: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ск0рбныхъ житіS, и3 лю1тагw сліsніz и3збaвленъ, рaдость, всебlжeнне, и3 весeліе, є4же пaче сл0ва, пріsлъ є3си2, поS: бlгослови1те, вс‰ дэлA, гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Дух0вными ўчє1ніи тeплэ противлszсz, љзыковрє1діz хyльникwвъ, џ§е, ўд0бнэ разрэши1лъ є3си2, свzщеннотаи1нниче: бlгослови1те, поS, вс‰ дэлA, гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Ћкw красно2 мёсто, въ нeже всели1лсz є3си2, свzщенноzвлeнне: ћкw красно2, џ§е, селeніе, и3дёже пребывaеши, поS: бlгослови1те, вс‰ дэлA, гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ: Предстaтельницу вси2 вёрніи стzжaхомъ тS, пречcтаz, и3 твои1ми моли1твами лю1тыхъ и3збaвльшесz, хrтY вопіeмъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA, гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стину бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.

Свsто твоE житіE, џ§е, препроводи1лъ є3си2, и3 бGу ўгоди1въ дёлы твои1ми, нбcное цrтво пріsлъ є3си2, мyдре.

Течeніе скончaвъ, вёру же соблю1дъ, и3 п0двигъ соверши1въ, васjліе, прaвды пріsлъ є3си2 рaдуzсz вэнeцъ.

Звaніе, пребlжeнне, получи1лъ є3си2 бжcтвенное, и3 совершeнное желaній и3сполнeніе: нhнэ ќбw молS не престaй њ стaдэ твоeмъ.

БGор0диченъ: Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.

 

Коментарисање није више омогућено.