НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ґпрjлліа G

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніки1ты и3сповёдника, и3гyмена nби1тели мидікjйскіz.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Сл0вомъ ўправлsz дyшы, бжcтвенный строи1тель показaлсz є3си2, тайнов0ждь же вёренъ, сёмена спаси1тєльнаz влагaz и3 жнS многог0бзенный пл0дъ, бGон0се: сeй вLцэ твоемY прин0сиши, рaдуzсz, є3мyже нhнэ предстоS, бlжeнне, помzни2 стaдо твоE сіE, при1снw чтyщее тS, бGодохновeнне.

Кр0токъ бhвъ и3 пр0стъ, правослaвіz рeвностію kви1лсz є3си2 рaтуz: вёрою бо ћкw бронsми њбложeнъ, и3 ћкw копіeмъ воздержaніемъ, ніки1то бGомyдре, всsкую хyльную є4ресь њбличи1лъ є3си2, бжcтвенный сп7са џбразъ почитaz, и3 служS, бGон0се, ўстaвwмъ nтeчєскимъ ћвэ послёдуz.

Е#гдA во и3згнaніихъ тS г0рькихъ, и3 въ тeмнэйшихъ мёстэхъ, тeмнэйшій мучи1тель заключи2 ѕвёрскимъ суровств0мъ, рaйское селeніе во ўмЁ њбносS, рaдуzсz же дyхомъ, џ§е, претерпёлъ є3си2: є3гHже нhнэ бlголёпіе ви1дэти вои1стинну спод0билсz є3си2, бlжeнне, болёзней возда‰ніz пріeмлz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е#ди1на невмэсти1маго бGа нетэсномёстнw во чрeвэ носи1ла є3си2, чlвёка бhвша за блaгость, прес™az бGоневёсто. Тёмже молю1 тz, ўтэснsющихъ мS страстeй и3змэни2, ћкw да тёсную и3 прaвую стезю2 шeствовавъ, дости1гну ћже къ жи1зни, дв7о, водsщую.

Кrтобогор0диченъ.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Е#гдA несквeрнаz ѓгница ви1дэ своего2 ѓгнца, на заколeніе ћкw человёка в0лею влек0ма, плaчущи глаг0лаше: безчaдствовати мS нhнэ тщи1шисz, хrтE, р0ждшую тS. Что2 сіE сотвори1лъ є3си2, и3збaвителю всsческихъ; nбaче воспэвaю и3 слaвлю твою2, ю4же пaче ўмA и3 сл0ва, крaйнюю бlгость, чlвэколю1бче.

КанHнъ, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе, кромЁ бGор0дичнwвъ:

ТвоE чествyю всесвётлое житіE, џ§е.

Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Свётомъ бжcтвеннагw блистaніz, џ§е, њзарsемь, твою2 жи1знь бGу њсвzти1лъ є3си2, и3здётска и3збрaвъ дёвства свэтон0сную свётлость, є4юже ўпод0билсz є3си2 безпл0тныхъ чистотЁ.

Настaвникомъ бжcтвеннымъ и3 честнhмъ, д¦омъ помaзанъ бGови1днымъ, монaшествующихъ џбразомъ чи1стw бесёдовалъ є3си2, и3 пребhлъ є3си2 многосвётлою њсіsемь зарeю, бGон0се, житіE чистёйшо стzжaвъ.

Ўкрэпи1всz си1лою кrтA, стр†сти ўвzди1лъ є3си2 плотск‡z и3 ќмъ просвэти1лъ є3си2, q ніки1то всемyдре! Прилэжaніемъ ўчeній дух0вныхъ, бжcтвеннагw зрёніz богaтство неиждивaемо пл0дствовавъ.

Цэломyдріемъ, бlжeнне, просвёщсz и3 чистот0ю, ко свzщeнному возведeнъ бhлъ є3си2 начaльству: свzщeнства бо свэтлёйшею ўкраси1лсz є3си2 nдeждею бжcтвенныхъ тaинствъ, прпdбне, ходaтай познавaемь.

БGор0диченъ: Превhшши kви1ласz є3си2, чcтаz, всsкіz ви1димыz и3 неви1димыz, приснодв7о, твaри: зижди1телz бо родилA є3си2, ћкw бlговоли2 воплоти1тисz во ўтр0бэ твоeй. Е#г0же со дерзновeніемъ моли2, спасти2 пою1щыz тS.

Пёснь G.

Їрм0съ: ПроцвэлA є4сть пустhнz ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цeрковь, пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.

Нбcное стzжaвъ жи1тельство, прпdбне, свэтови1денъ и3 свётелъ бlгочeстіz, q ніки1то, бhлъ є3си2 свэти1льникъ, мн0гими ўкрaшенъ даровaньми.

Ўмертви1въ мудров†ніz пл0ти твоеS, прпdбне, добродётелію њживи1лъ є3си2 бGомyдреннw души2 бжcтвенное, и3 жи1зни нетлённыz спод0билсz є3си2.

Рaдуzсz, препроводи1лъ є3си2 твоE житіE, слaвне, преиспещрeнъ добр0тами и3 крaсными богатёz даровaньми, въ ни1хже ўтверди1сz сeрдце твоE.

Возсіsлъ є3си2 ћкw с0лнце монaшествующихъ чинHмъ, добродётельми ўкрашaемь, q ніки1то бGомyдре прпdбне! Тёмъ тS рaдующесz ўблажaемъ.

БGор0диченъ: Просвэщaющаго концы2, прес™az, родилA є3си2 пл0тію несоздaннаго, и3 прeжде всёхъ nц7Y собезначaльнаго: тёмже тS бцdу вёрою чти1мъ.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2.

Водвори1лсz є3си2 въ горaхъ безм0лвіz, мyдре, воспитaлсz є3си2 во грaдэхъ воздержaніz ћвэ, возвhсивсz nбою1ду, њстaвилъ є3си2 долэрє1тныz сл†сти, жи1знь дости1глъ є3си2 нбcную, во nби1тель всели1всz, въ нeйже м0лиши њ нaсъ бGа.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Дв7о всенепор0чнаz, ћже пресyщнаго бGа р0ждшаz, со безпл0тными того2 непрестaннw моли2, њставлeніе прегрэшeній и3 и3справлeніе житіS дaти нaмъ прeжде концA, вёрою и3 люб0вію пою1щымъ тS по д0лгу, є3ди1на всепётаz.

КrтобGор0диченъ: Дв7о пренепор0чнаz, м™и хrтA бGа, nрyжіе пр0йде твою2 прес™yю дyшу, є3гдA распинaема ви1дэла є3си2 в0лею сн7а и3 бGа твоего2: є3г0же, бlгословeннаz, молsщи не престaй, прощeніе прегрэшeній нaмъ даровaти.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Кореносёчецъ страстeй, бGон0се, показyемь, души2 чистот0ю бGоб0рныхъ и3ст0ргнулъ є3си2 всsкую душегyбную прeлесть, свzщеннотаи1нниче пречeстне.

Взeмъ побёды, пребогaте, вэнeцъ, въ сeлэхъ нбcныхъ нhнэ почивaеши, блажeнне, стр†сти tтрsсъ, и3 въ безстрaстіе, џ§е, њдёzвсz.

Жeртву ћкw непор0чну, џ§е, житіE твоE хrтY принeслъ є3си2, бжcтвенныz любвE и3сп0лненъ и3 п0стничества ўкрашaемь добр0тою, преблажeнне.

Вит‡йства душетлBнныz, бGомyдре, є4реси ћснw и3з8wбличи1лъ є3си2, хrт0ву чтyщъ бжcтвенную їкHну и3 бGом™ре, и3 с™hхъ всёхъ, свzщeннэйшій.

БGор0диченъ: Ћкw похвалY, ћкw держaву мjра и3 ўтверждeніе, ћкw пристaнище благоути1шно, ћкw весeлію вин0вну тS, пречcтаz, слaвимъ, красsщіисz вси2 въ слaвэ твоeй.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2, хrтE б9е: тоб0ю бо, вLко, къ свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz, приведeніе и4мамы.

Ћкw кр0токъ, въ земли2 кр0ткихъ всели1лсz є3си2, ніки1то мyдре, поб0рникъ бhвъ по и4стинэ, всеприснопaмzтне, и3 и3сповёданіz вэнцeмъ свётлw ўкрашaемь.

Къ бжcтвенному свёту нhнэ престaвилсz є3си2, прпdбне, свёта бhвъ сhнъ возлю1бленъ, въ рaдости и3 красотЁ съ ли1ки ѓгGльскими рaдостнw веселsсz.

Неизречeнныz слaдости рaйскіz бhлъ є3си2 нhнэ причaстникъ: пристaнище бо всеблагоути1шное њбуревaємымъ показaлсz є3си2, и3 ѓлчущымъ, бlжeнне, препитaтель бhлъ є3си2.

БGор0диченъ: Глаг0лы тво‰ поминaюще, нhнэ тS ўблажaемъ: тоб0ю, пренепор0чнаz, блажeнство несказaнное и3 жи1знь нестарёемую и4стиннw воспріsхомъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Бlжeнныхъ надeждъ получи1лъ є3си2, џ§е всеблажeнне, бlжeнства вLчнz бhвъ наслёдникъ, и3 бжcтвеннагw њсіsніz.

СвэтонHсныz свэщы2 и3мёz суг{бы, и3сповёданіz твоегw2 и3 п0стничества, въ нб7сA вмэсти1лсz є3си2, бGон0се ніки1то пребогaте.

Наслаждazсz безконeчныz и3 бжcтвенныz слaдости, въ нбcныхъ нhнэ, џ§е, ски1ніихъ, њ нaсъ моли2 всёхъ вLку и3 гDа.

БGор0диченъ: Нhнэ къ тебЁ прибэгaю, пречcтаz, спаси1 мz мольбaми твои1ми, и3 соблюди2: є3ли6ка бо х0щеши, м0жеши, ћкw м™и всемогyщагw.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Нбcный ќмъ и3 житіE стzжaвъ, сіsеши ћснw, ћкоже с0лнце свётлостію дёлъ, просвэщaеши сyщыz во тмЁ житeйстэй, џ§е ніки1то, и3 приводS всёхъ къ бGу, моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су дух0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

ТвоS кр0тость вельми2 въ пeрсть смири2 мучи1телz суровство2, чaстыми мольбaми сего2 ўмори1вши: вёсть бо в0лю твори1ти боsщихсz є3гw2 гDь.

Гр0мъ догмaтwвъ твои1хъ, и3 свэтон0снаz м0лніz житіS твоегw2 мjръ ўzсни2, вBрныz њзарsющи бGовэщaнными сіsньми, словесh же и3 дэ‰ніи свётлw, свzщеннотаи1нниче бGоблажeнне.

Крёпостію вжилsемь ўтёшителz, дeмwнскихъ полкHвъ и3 сётей є3ретjческихъ, бGомyдре, и3збэжaлъ є3си2: и3 къ нбcнэй высотЁ возшeлъ є3си2, съ ли1ки безпл0тныхъ нhнэ водворszсz.

БGор0диченъ: Хрaмъ былA є3си2 свzщeнъ вс‰ хотёніемъ, дв7о, создaвшагw: тог0 бо вмэсти1ла є3си2 всёми невмэсти1маго, мjръ њбновлsюща. Тёмже тS бцdу проповёдуемъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дBйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Всsко превозшeдъ чyвство, треблажeнне, мhсленному нhнэ прибли1жилсz є3си2 свёту, всечeстне, бGовидёніz сподоблsемь и3 просвэщeніz и3сполнsемь, зовhй: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Мeртвостію страстeй ћвэ њблечeнъ, къ живон0сному и3зшeлъ є3си2 ликовaнію, всебlжeнне, благочeстіемъ разжизaемь, и3 добродётельми њсіsемь, зовhй: превозноси1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Всsку добродётель, бGомyдре, t младeнства и3звhкъ, при кончи1нэ пHдвигъ твои1хъ вэнцeмъ ўкрашaемь, бlгодaтнымъ показaлсz є3си2, и3 п0честь пріsлъ є3си2, поS: превозноси1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Свhше нaсъ нhнэ назирaеши, џ§е, твоемY вLцэ предстоS, побёды тезоимени1те, дерзновeніе мн0го и3мёz, и3 душeвнагw просS, слaвне, спасeніz, свzщенноzвлeнне, стaду твоемY.

БGор0диченъ: Ты2 nц7Y неразлyчнаго, въ ложеснaхъ бGомyжнw пожи1вша, безсёменнw зачалA є3си2, и3 несказaннw родилA є3си2, бGороди1тельнице пречcтаz: тёмже тS спасeніе всёхъ нaсъ познавaемъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. Тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Бжcтвенныz свётлости ћкw чи1стъ спод0билсz є3си2, добродётелей ви1ды њблистazсz, и3 и3сповёданіz вэнцeмъ ћвэ ўкрашaемь: тёмже всепрaзднственный прaздникъ тв0й ўблажaемъ.

Смhсленнw, бlжeнне, твою2 жи1знь соверши1лъ є3си2, повелёньми сп7са ўправлsемь: нhнэ же сёни прешeдшей, прерaдостнw жи1знь вёчную дост0йнw получи1лъ є3си2, бGоzвлeннw свzщeннэйше.

Текyщихъ быстрw2 претeклъ є3си2 мzтeжъ, къ ти1хому же, ніки1то, цrтва хrт0ва рaдуzсz ўстреми1лсz є3си2 пристaнищу: къ немyже нaсъ настaви, џ§е, тS блажaщыz, и3 твою2 пaмzть почитaющыz.

БGор0диченъ: ТS свидёніz сёнь проwбразовA, въ нeйже скриж†ли и3 стaмна, и3 златhй ковчeгъ: ћкоже бо nнA џныz, тaкw и3 ты2 безначaльнаго сл0ва во ўтр0бэ вмэсти1ла є3си2, бцdе, воплощaема.

 

Коментарисање није више омогућено.