НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ґпрjлліа }

С™hхъ ґпcлъ: и3рwдіHна, ґгaва, ґсmгкрjта, рyфа, флeгонта и3 є4рма, и3 и5же съ ни1ми.

Стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Nрли2 ћкw крилaти, всю2 зeмлю претек0сте, честн†z ўчє1ніz разсэвaюще, и3 плeвелы и3стерзaюще лeсти бlгодaтію, и3 многоклaсенъ пл0дъ дёлающе, всехвaльніи, є3г0же держaтъ мhслєнныz жи6тницы во вёки, дёлателю безсмeртному богaтнw соблюдaемь.

И#рwдіHна, ґгaва и3 ґсmгкрjта, рyфа же и3 бжcтвеннаго флeгонта ўблажи1мъ, лозы2 сyще плодови1тыz рHзги, и3скaпающе нaмъ слaдость спаси1тельную, веселsщу ж†ждущаz сердцA вёрою и4стинною бжcтвенное си1хъ совершaющихъ торжество2.

Нб7сA бhвше высокA мhслію, слaву возвэщaюще бGа нaшегw, вопл0щшагwсz в0лею, бGови1дцы ґпcли, настaвницы бlгочести1выхъ, церквeй њснов†ніz, столпи2 непоколеби1міи, бlгочeстіz прист†нища, неизглаг0ланныхъ т†инъ служи1телє, свэтоводи1телє дyшъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћже бGа невмэсти1маго во чрeвэ твоeмъ вмэсти1вшаz, чlвэколю1бнw чlвёка бhвша, и3 нaше смэшeніе и3зъ тебє2 пріи1мша, и3 њбожи1вша ћвэ, не прeзри менє2, всечcтаz, нhнэ скорбsща: но ўщeдри ск0рw, и3 разли1чныz враждh же и3 врeда лукaвагw свободи2.

КrтобGор0диченъ: На кrтё тz ћкw ўзрЁ пригвождeнна, гDи, ѓгница и3 м™и твоS дивлsшесz, и3 что2 видёніе сіE, взывaше, сн7е вожделённе; сі‰ тебЁ невёрный соб0ръ воздадE беззак0нный, и4же мн0гихъ твои1хъ чудeсъ наслади1выйсz; но слaва неизглаг0ланному сошeствію твоемY, вLко.

КанHнъ, творeніе їHсифово, глaсъ G, є3гHже краегранeсіе:

Ґпcлwмъ и3сплетeмъ бжcтвенную пёснь.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ды дрeвле, мaніемъ бжcтвеннымъ во є3ди1но с0нмище совокупи1вый, и3 раздэли1вый м0ре ї}льтєскимъ лю1демъ, сeй бGъ нaшъ, препрослaвленъ є4сть: томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw прослaвисz.

Ґпcлwвъ с™hхъ всесвzтyю соглaснw торжествyимъ пaмzть, и3 тhz воспои1мъ весeліемъ души2: прес™0е бо м0лzтъ сл0во, њчищeніе даровaти нaмъ и3 ми1лость.

Многоб0жнагw неи1стовства согни1тіе tгнaвше, сл0ва с0лію бжcтвеннагw дyшы, слaвніи, њбуsвшыz дрeвле вс‰ ўздрaвисте, и3 спасє1ны зижди1телю всёхъ предстaвисте: тёмъ и3 прославлsетесz.

Слaвный и3рwдіHнъ, рyфъ и3 флeгонтъ, и3 ґгaвъ, и3 ґсmгкрjтъ, вкyпэ и3 є4рмъ, пёсньми да ўблажaтсz, бли1жніи бhвше и3збaвителz нaшегw дрyзи и3 мyдріи ґпcли, и3 бжcтвенніи проповёдницы.

БGор0диченъ: Ми1лостиваz бцdе, ґпcлwвъ похвало2 и3 стrтотeрпцєвъ слaва, и3 вёрныхъ ўтверждeніе, ўтверди2, молю1сz, претворsемый навёты лестцA ќмъ м0й, помрачeнный преступлeньми.

Пёснь G.

Їрм0съ: И$же t не сyщихъ вс‰ приведhй, сл0вомъ созидaємаz, совершaємаz д¦омъ, вседержи1телю вhшній, въ любви2 твоeй ўтверди2 менE.

ЦеркHвнаz бhвша nчесA, мнHгимъ tверз0сте џчи, ви1дэти добр0ту недомhсленную, бGови1дніи ў§ницы2 б9eственнагw сл0ва.

Д0мъ трbцы показaлсz є3си2 свэтови1денъ, рyфе преслaвне, и3 сл0вомъ бlгодaти трє1бища низвeрглъ є3си2, и3 создaлъ є3си2 гDу цє1ркви.

Сл0вомъ твои1мъ бжcтвеннымъ њбнови1въ, рyфе мyдре, сердцA, насёzвъ спаси1тєльнаz ўчє1ніz, и3 многопл0денъ клaсъ спaсшихсz пожaлъ є3си2 спасeніе.

БGор0диченъ: По существY сhй бжcтвенному непристyпенъ, пречcтаz, пристyпенъ мнЁ нhнэ бhсть, и3 пл0ти пріsтіемъ вeсь соедини1сz крaйнzгw рaди бlгоутр0біz.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Научи1вшесz t и3ст0чника премyдрости, ўмудри1сте прeжде неразyміемъ служaщыz ўмоврeднw и3стук†ннымъ, мyдріи. Тёмже блажи1ми є3стE въ вёкъ вёка, пrт0лу предстоsше с™hz трbцы: но прилёжнw моли1тесz, њбрэсти2 разрэшeніе прегрэшeній нaшихъ, преслaвніи.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

По бз7э во тв0й, бцdе, прибэгaю смирeнный покр0въ бжcтвенный, припaдаz молю1сz: поми1луй, пречcтаz, ћкw превзыд0ша главY мою2 грэси2, и3 бою1сz, вLчце, мyки, и3 трепeщу. Молeніе сотвори2, чcтаz, къ сн7у твоемY, t си1хъ и3збaвити мS.

Кrтобогор0диченъ: И$же t безначaльнагw nц7A рождeннаго, напослёдокъ тS пл0тію р0ждшаz, на кrтЁ ви1сzща зрsщи, хrтE, ўвы2 мнЁ, любeзнэйшій ї}се, вопіsше: кaкw слaвимый ћкw бGъ t ѓгGлъ, t беззак0нныхъ нhнэ человBкъ, сн7е, хотS распинaешисz; пою1 тz, долготерпэли1ве.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Положи1лъ є3си2 къ нaмъ твeрдую люб0вь, гDи, є3динор0днаго бо твоего2 сн7а за ны2 на смeрть дaлъ є3си2. Тёмже ти2 зовeмъ благодарsще: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Врачевaніе вBрнымъ kзhкwмъ бжcтвенное приносsще, зeмлю нечeстіz лукaвную, разорeнію, мyдріи, предaсте, и3 создaсте дyшы въ вёрэ: сегw2 рaди ўблажaетесz.

Въ си1лу тоб0ю, и3рwдіHне бlжeнне, њблечeсz грaдъ пaтрскій преzвлeннw: пeрвый бо ты2 прест0лъ ўкраси1лъ є3си2, бжcтвенными просвэщaемь свэтоли6тіи с™aгw д¦а.

Грaдъ пaтрскій граждани1номъ тоб0ю вели1кимъ њбогати1сz, бlжeнне и3рwдіHне, вои1стинну, къ сіHну вhшнему приводsща сjй въ прaвду: тёмже почитaетъ тS бжcтвенными пэснопёньми.

БGор0диченъ: Сл0вомъ свzщeннымъ џ§ее сл0во зачалA є3си2, всsкагw безсловeсіz человёки, бGороди1тельнице дв7о, и3збавлsюща. Тёмже словесы2 всегдA велеглaснw бжcтвенными тS слaвимъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: На земли2 неви1димый kви1лсz є3си2, и3 человёкwмъ в0лею сожи1лъ є3си2, непостижи1мый, и3 къ тебЁ ќтренююще, воспэвaемъ тS, чlвэколю1бче.

На зeмлю пришeдша, є4же спасти2 заблyждшаго, проповёдасте сл0во, бжcтвенніи ґпcли, и3 t лeсти вс‰ человёки и3збaвисте.

Страннолёпнw прbр0чествіz тебЁ бlгодaть t бGа и3зліsсz богaтнw, бGомyдре ґгaве: провозглашaеши бо сказaніе хотsщихъ бhти kвлeннw.

Kви1лсz є3си2 и3ногдA, прознaменуz пavлу навёты и3 ќзы, и3 њѕлоблє1ніz, прbр0че ґгaве, є3гдA рyки тво‰ џнагw п0zсомъ свzзaлъ є3си2.

БGор0диченъ: Е#ди1на на земли2 ржcтво2 и3мёла є3си2 стрaнно, є3ди1нэхъ нaсъ примирsющи є3ди1ному пребезначaльному nц7Y. Сегw2 рaди є3ди1ну тS, ћкw м™рь бGа, чти1мъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, и3 и3счезaетъ дyхъ м0й: но прострhй, вLко, выс0кую твою2 мhшцу, ћкw петрa мz, ўпрaвителю, спаси2.

Положи2 свэщы2 ћкw свэтоз†рны вaсъ сл0во, вселeнную просвэщaющыz, и3 тмY рэшaщыz, бGови1дцы ґпcли, и3 показyющыz пyть спаси1тельный.

Мeртвость проповёдуz безсмeртнагw, ўмерщвлeнныхъ къ животY преставлsше, мyдрый ґсmгкрjтъ, ґпcлwвъ похвалA, v3ркaніи же твeрдое њграждeніе.

Њбрёте тS, ґсmгкрjте, рэкY в0дъ и3сп0лнену v3ркaніа д¦а, и3 честнhми напоє1ніи твои1ми напои1вшисz, принесE краснBйшаz вLцэ прозzбє1ніz.

БGор0диченъ: Зак0на тS њбразовaше ківHтъ пріeмшую зак0на бжcтвеннагw и3сполнeніе, и3 пл0тію р0ждшую, и3 по ржcтвЁ пребhвшую, приснодв7о, ћкw прeжде ржcтвA, бGоневёсто.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Kви1стесz хrтHвы ў§ницы2 и3 ґпcли всечестнjи, и3рwдіHне слaвне, ґгaве и3 рyфе, ґсmгкрjте, флeгонте со є4рмомъ, при1снw моли1тесz гDеви подaти нaмъ согрэшeній прощeніе пою1щымъ вaсъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Прeжде џбразу злат0му, персjдскому чти1лищу џтроки не поклони1шасz, тріE пою1ще посредЁ пeщи: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Њсновaвше д0брэ на кaмени вёры, kзhкwвъ и3сполнє1ніz, кaменіе дрeвле чтyщыz всyе, просвэти1сте ћвэ, бGоглаг0ливіи.

Попали1лъ є3си2, флeгонте свzщeнне, nгнeмъ бжcтвенныхъ словeсъ твои1хъ всsко лeстное тeрніе, и3 сердцA nкаsннw ўг†сшаz теплот0ю д¦а вжeглъ є3си2 kвлeннw.

МараfHнстіи жи1тели предстaтелz тS величaйша и3 ўчи1телz и3зрsдна, и3 свэти1льника, и3 настaвника и3мyще, флeгонте слaвне, почитaютъ тS непрестaннw.

БGор0диченъ: Н0въ рaй нaмъ, жи1зни дрeво, чcтаz, стzжaвши былA є3си2, є3гHже снёдь снёдію ўмерщвлє1нныz њживи2, чcтаz бGороди1тельнице.

Пёснь }.

Їрм0съ: ВавmлHнскаz пeщь џтроки не њпали2, нижE б9ествA џгнь дв7у растли2. Тёмъ со џтрwки, вёрніи, возопіeмъ: благослови1те, дэлA гDнz, гDа.

Да ўблажи1тсz ґгaвъ, флeгонтъ и3 ґсmгкрjтъ, рyфъ и3 є3рмjй слaвный, и3 и3рwдіHнъ днeсь, сл0ва бhвше бжcтвенніи ґпcли и3 свэти6ла мjра, и3 kзhкwвъ ўчи1теліе.

Е#рмjй преслaвный далмaтіи бhсть всеS настaвникъ, и3 просвэщeніе: на сію1 бо ћкw с0лнце многосвётло нaйде, творS ди6внаz и3 просвэщaz сердцA неви6дzщаz пeрвэе.

Сл0во ћкw свэти1льникъ сіsющъ, є3рмjе, носS, слaвне, сyщыz въ нощи2 лю1тыхъ сэдsщыz просвэти1лъ є3си2, и3сцэлє1ніz и3 знaмєніz творS вели6ка, привлeклъ є3си2 къ вёрэ невёрныхъ и3сполнeніе.

БGор0диченъ: ТS предстaтельство и4мамы, пречcтаz, раби2 твои2, и3 къ сн7у твоемY и3 бGу, ходaтаицу непостhдну, t бёдъ ны2 спаси2 и3 лю1тыхъ напaстей, да вёрою и3 люб0вію при1снw тS слaвимъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Купин0ю и3 nгнeмъ пропи1санную въ сінaи, законопол0жнику мwmсeю, и3 б9ій во чрeвэ неwпaльнw зачeншую џгнь, всесвётлую и3 негаси1мую свэщY, сyщую бцdу пёсньми чтyще величaемъ.

Свzщeннэйшій ли1къ состaвимъ вёрнw, є3диномышлeніемъ души2 блажaще тeплэ є4рма и3 и3рwдіHна, рyфа, ґгaва, ґсmгкрjта же вели1каго и3 флeгонта бжcтвеннаго, ћкw сл0ва самови1дцы бhвшыz.

Ћкw м†слины т†йныz kвлeни вои1стинну бGоглаг0ливіи, нaшz ўмасти1ша дyшы и3 ли1ца бlгодaтію, и3 и3збaвиша t безб0жнагw наси1ліz, и3 тмы2 неразyміz: тёмже и3 дост0йнw ўблажaютсz.

Стенaній ны2 мн0гихъ и3 раб0ты врaжіz, и3 вeтхагw запинaтелz, и3збaвисте мyдріи, и3збaвителевы ґпcли: и3 показaсте стєзи2, ведyщыz б9eственною надeждею къ цrтву нбcному.

Шестосвётнаz свэщE с™hхъ ў§ни6къ, моли2 прилёжнw трис0лнечную зарю2, просвэти1ти дyшы нaшz, всесвётлую совершaющихъ вaшу пaмzть, и3 и3збaвити t тмы2 и3 вёчнагw њсуждeніz.

БGор0диченъ: Ћкоже пламенон0снаz клещA, пріsла є3си2 во ўтр0бэ ќгль разyмный, попалsющъ нaшz стр†сти и3 просвэщaющъ дyшы нaшz, и3 рэшaщъ тмY їдwлонеи1стовства, чcтаz дв7о многопётаz.

 

Коментарисање није више омогућено.