НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ґпрjлліа к7ѕ

С™aгw сщ7енномyченика васjліа, є3пcкпа ґмасjйскагw:

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Надъ всёми, бlжeнне, страстьми2 цaрствовалъ є3си2, зак0номъ бжcтвеннымъ, слaвне, ўтверждaемь, и3 п0мыслъ ћснw самодeржца сотв0рь, и3 бhвъ б9ій предстaтель, по достоsнію помaзаніе свsто пріsлъ є3си2, и3 стaду в0ждь бhлъ є3си2 словeсному, с™и1телємъ и3 страдaльцємъ ўдобрeніе.

Ћкw nвнA t стaда тS, васjліе пребlжeнне, цaрь беззак0нный tлучи2, и3 цRS проповёдающа хrтA бGа нaшего, пожрeнаго ћкw ѓгнz, закалaетъ тS непрaведнw, и3 повелэвaетъ тS въ м0ре воврещи2, ходaтайствуz тебЁ нбcное цrтво, и3 вёчнующую слaву.

Въ водaхъ стези6 тво‰ преслaвнw сотвори1лъ є3си2, васjліе слaвне: по кончи1нэ бо ввeрженъ бhвъ, ћкоже предрeклъ є3си2, крёпкw преплhвъ, и3 грaду твоемY себE ґмасjйскому tдaвъ брeмz чeстнw, непостhдна моли1твенника, и3сцэлeній рэкY, и3 недyгwвъ разли1чныхъ њчисти1лище.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Ћже бGа невмэсти1маго во чрeвэ твоeмъ вмэсти1вшаz, чlвэколю1бнw чlвёка бhвша, и3 нaше смэшeніе и3зъ тебє2 пріи1мша, и3 њбожи1вша ћвэ, не прeзри менє2, всечcтаz, нhнэ скорбsща: но ўщeдри ск0рw, и3 разли1чныz враждh же и3 врeда лукaвагw свободи2.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz тS на дрeвэ ћкw ви1дэ, ѓгница р0ждшаz рыдaше, и3 м™рски ти2 вэщaше: сн7е возжелённе, кaкw на дрeвэ кrтнэмъ повёшенъ є3си2, долготерпэли1ве; кaкw рyцэ и3 н0зэ твои2, сл0ве, пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2, вLко;

КанHнъ. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Пёти тS, слaвне, ўсeрдствующу, премyдрость ми2 подaждь, и3 рaзума сл0во, моли1твами твои1ми, бжcтвєнныz п0двиги тво‰ восхвали1ти, хrт0вы рaди любвE, ю4же показaлъ є3си2 крёпкw.

МЂромъ бlгодaти с™и1тель kви1лсz є3си2, помaзавсz, свzщeнне, хrтY дост0йнw сaмъ сS ћкw жeртва мучeніемъ чистA, и3 безкрHвныz жє1ртвы приносS.

Побёдною ўкрaшенъ багрzни1цею страдaній твои1хъ, и3 кр0ви вэнцeмъ ўдобрeнъ, цaрь страстeй показaлсz є3си2, с™и1телю: разгнaвъ же прeлесть, цaрствуеши со хrт0мъ.

БGор0диченъ: Создaвый человёка пeрвэе t земли2, во чрeвэ твоeмъ воплощaетсz, и3 чlвёкъ совершeнъ бывaетъ. Тёмже во двою2 сущєствY, бцdе, совершeнна знaемъ є3го2, пренепор0чнаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE, нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Жeртва ты2 хrтY сaмъ привeлсz є3си2, ћкоже непор0чна, nгнeмъ твоеS, мyдре, с0вэсти, страдaніемъ всесожжeнъ. Двaжды.

Премyдрости сл0вомъ, њсновaніемъ хrт0съ ўтверди2 на кaмени, непрекл0ннw возведe тz, васjліе слaвне, ћкоже пaстырz мyдра.

БGор0диченъ: Р0дъ земнhй ржcтв0мъ твои1мъ, пречcтаz, разрэши1сz дрeвніz вои1стинну клsтвы. Тёмже бжcтвеннагw твоегw2 зрaка под0біе почитaемъ, вLчце.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Бжcтвеннымъ д¦омъ просвэщeнъ, гордhню мучи1телz со дерзновeніемъ пaстырскимъ велемyдреннw посрами1лъ є3си2, и3 прешeдъ прeлести пучи1ну, ко пристaнищу бжcтвенному дости1глъ є3си2. џ§е прпdбне, хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннаz ски1ніz былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречcтаz м™и дв7о, чcтот0ю ѓгGлы превозшeдшаz, пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, њсквернeна плотски1ми прегрэшeньми њчи1сти моли1твъ твои1хъ бжcтвенными водaми, подаю1щи, чcтаz, вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница сл0ва, нетлённаz дв7а м™и, на кrтЁ зрsщи повёшена и3зъ неS безъ болёзни прозsбшаго, м™рски под0бнw рыдaющи, вопіsше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE, кaкw стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz тебE вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz, зовsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.

На жи1зненнэй водЁ бжcтвенныхъ и3стHчникъ, џ§е, на травё же вёры, пaлицею ўчeній твои1хъ, мyдре, хrт0во настaвилъ є3си2 стaдо, васjліе преблажeнне.

Глаг0лы бGомyдрыми, м§ниче хrт0въ, беззак0ннагw њбличи1лъ є3си2 и3 ѕлоимени1тагw лmкінjа благодерзновeннэ бGомeрзское безyміе: побёдою же п0чести вэнчaлсz є3си2.

Неразсэдaемое њсновaніе водрузи1лъ є3си2, мyдре, ты2 на кaмени вёры, треволнє1ніz, свzщенном§ниче, крёпкw лeсти јдwльскіz претерпёлъ є3си2, сію2 разорsz си1лою хrт0вою.

БGор0диченъ: И#сцэли2 сокрушeніе, м™и б9іz, є3стествA человёческагw, безначaльное сл0во во двою2 р0ждши сущєствY нераздёльнw, всенепор0чнаz: пл0ти почитaемъ под0біе.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Ўкрэплsемь, слaвне, t хrтA, њбличи1лъ є3си2 лeсть јдwльскую, с™и1телю: начaльнику же сеS, ћкоже худёй пти1цэ, наругaлсz є3си2, крёпкw, м§ниче, вёры течeніе прешeдъ, мyдре. Двaжды.

Ћкоже другjй мwmсeй, м0ре нечeстіz ћвэ, вёры жезл0мъ раздэли1лъ є3си2, н0ваго, преблажeнне васjліе, ї}лz, ћкw во њбэтовaнную зeмлю провeлъ є3си2, къ свёту бGоразyміz.

БGор0диченъ: Бжcтвенное под0біе зрaка твоегw2, бцdе чcтаz, вси2 nбрaзнw въ поклонeніе и3мyще, соб0ръ є3ретjчествующихъ при1снw словeснw tгонsемъ, и5же твои1ми богатsщіисz мольбaми и3 п0мощію, пренепор0чнаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна, въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се, цRю2 си1лъ.

Не терпsше лю1тый и3 беззак0нный мучи1тель, є4же въ словесёхъ дерзновeніz твоегw2, м§ниче: и3 діaволъ лю1тw воwружaетъ на тS лmкінjа, слaвне. Двaжды.

Мнёвъ твою2 твeрдость и3 дeрзость, свsте, ўмzгчи1ти ласкaньми, ѕлодёй томи1тель, надeжды, мyчениче, погрэши2, ногaми твои1ми сокруши1всz держaвнw.

БGор0диченъ: Твои1мъ ржcтв0мъ болёзней є4vа и3збaвисz, бцdе: и3збaвителz бо р0ду родилA є3си2 человёческому, є3ди1на ўдобрeніе, пречcтаz вLчце.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Царeво повелёніе преwби1дэвъ, цrтво нбcное получи1лъ є3си2, васjліе: въ нeмже ликyz, поминaй нaсъ чтyщихъ пaмzть твою2, сщ7енном§ниче:

Пёснь з7.

Їрм0съ: Спасhй во nгни2 ґвраaмскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда прaведнw ўловлsше: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Г0рдый врaгъ и3 вельми2 хвалsйсz, ћкw птенцA разори1ти зeмлю, сопротивлeніемъ твои1мъ побэди1сz держaвнw, и3 ћвэ ни1зу падeсz подъ н0зэ твои2 свzщeннэи, свzщенномyчениче.

Свётомъ вёры ћвэ јдwльское њмрачeніе ты2 tгнaлъ є3си2, мyдре, хrтY хвалaми, бlжeнне, поS, ћкоже џтроцы пeрвэе: б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Ни ласк†ніи твeрдость, ни прещє1ніи, с™и1телю, мучи1телей, васjліе, не њслaбилъ є3си2 tню1дъ, слaвне, душeвную крёпость: но не ўsзвенъ, ћкоже цвёты, и3скушє1ніz ты2 претерпёлъ є3си2.

БGор0диченъ: Зак0ны, чcтаz, ржcтвA превозшлA є3си2, зижди1телz р0ждши ћвэ всеS твaри. Тёмже и4стинную тS бцdу, всепётаz, вёрніи преблагочeстнw нhнэ и3сповёдуемъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Стрэлaми премyдрости, с™и1телю, низл0жь подъ н0зэ лeсть, пребlжeнне, вэнцы2 вэнчaлсz є3си2 побёдными, ћкw поб0рникъ преслaвенъ вёры, бжcтвеннымъ д¦омъ: гDа, зовhй, воспэвaйте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Вhю прeлести, с™и1телю, мечeмъ вёры посёклъ є3си2, ўсёченъ бhвъ во главY твою2, слaвне, и3 t хrтA вэнeцъ побёды пріsлъ є3си2, вопіS: бlгослови1те, вс‰ дэлA, гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Совокупи1сz тэлеси2 твоемY, бlжeнне, главA по tсэчeніи, є4же и3 преслaвнw, и3 безмёрнаz пучи1на принесE њкормлeніемъ, свsте, бжcтвеннагw д¦а: и3 нhнэ со ѓгGлы ликyz, со nц7eмъ слaвиши сн7а и3 бжcтвеннаго д¦а.

БGор0диченъ: Ћдъ ѕміи1нъ, дв7о, є4vинъ tсёкла є3си2 ржcтв0мъ твои1мъ, сл0во ћкw р0ждши пл0тію v3постaсное, во ўтр0бэ, пречcтаz, твоeй совокyплена стрaшнw, nц7Y v3постaсное сл0во: є3гHже плотск0е под0біе почитaемъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть, тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz мjрови бlгословeніе процвэлA є3си2: тёмъ тS вси2 величaемъ.

Въ пристaнище ћвэ ўстреми1всz, преслaвне, треволнє1ніz бyри јдwльскіz прешeлъ є3си2, бжcтвеннымъ њкормлeніемъ д¦а, съ вhшними ликyz си1лами: помzни2, бlжeнне, чтyщыz тS. Двaжды.

Бжcтвеннэ ликyz, васjліе слaвне, со ѓгGлы, побBднаz ў прест0ла всёхъ бGа же и3 вLки, рaдуzсz ми1лостивнw назирaеши нaсъ, ћкw пaстырь и3 с™и1тель, пою1щыz тS.

БGор0диченъ: Безсёменнw безначaльнаго сн7а р0ждши бGа сл0ва, м™и дв7о, всE њбнови1ла є3си2 є3стество2 нaше, њбветшaвшее прегрэшeніемъ преступлeніz. Тёмже тS, вLчце, непрестaннw величaемъ.

 

Коментарисање није више омогућено.