НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ґпрjлліа є7

С™hхъ м§никъ, fеодyла и3 ґгаfоп0да, и3 и5же съ ни1ми.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Бжcтвеннагw супрyга страд†ніz и3 труды2, совокyпльшесz вёрою, къ под0бнэй рeвности впери1вше рaзумы, хrтA прилёжнw молsще, и3 глаг0люще: и4же с™hхъ прославлeй, ћкw блaгъ, и3 нaсъ ўтверди2 стрaхомъ твои1мъ.

Ћкw тезоимени6тна зв†ніz пріeмше мyдріи, и3 б9eствєннаz дэ‰ніz и3спрaвльше, вельми2 под0бнw, стrтотeрпцы, въ стезsхъ прaвыхъ бGу раб0тасте, и3 мучeніz чaшу вои1стинну и3спи1сте спаси1тельную.

Безб0жіе ћкоже и4но пресёкше м0ре, въ зeмлю безстрaстіz, въ нбcное цrтво внид0сте дост0йнw, и3дёже пи1щи пот0къ и3стекaетъ и3 свётъ непрел0жный, м§ницы хrтHвы, сіsетъ присносyщный.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Всегуби1тельныхъ страстeй мои1хъ nгнеп†льнаz стремлє1ніz, њрошeніемъ бжcтвеннагw в0льнагw дождS твоегw2 погаси2, дв7о: да и3 ѓзъ, ћкw џтроцы, бGу сyщему t тебє2 бlгодарю2, слaвz и3 бlгословS бlгость твою2, вLчце.

КrтобGор0диченъ: Воздви1жена ћкw ви1дэ на кrтЁ ѓгнца, непор0чнаz дв7а, плaчущи вопіsше: слaдкое моE чaдо, что2 н0вое и3 преслaвное видёніе; кaкw содержaй всsчєскаz г0рстію, на дрeвэ пригвождaешисz пл0тію;

КанHнъ, їHсифъ, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Твои1хъ воспэвaю мyчєникъ, хrтE, красотY.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Бжcтвеннымъ мучeніz вэнцeмъ ўвsзшесz, просвэщeни добр0тою мhсленною, вLцэ предстоитE њ нaсъ молsщесz, прекрaсніи великом§ницы.

Красно2 къ бGу творsще, мyдріи, присвоeніе, безлёпотныz ѕл0бы себE бlгочeстнw ўдали1сте и3 съ ли1ки, рaдующесz, стrтотeрпєцъ причт0стесz.

В0дъ животворsщагw д¦а сyще и3сп0лнени, неразyміz дрeвле зн0емъ тaющыz напои1сте бlгодэsніемъ, свzтjи, бжcтвєннымъ повинyющесz велёніємъ.

БGор0диченъ: Сп7са и3 вседётелz гDа во чрeвэ носи1ла є3си2, є3г0же ґгаfоп0дъ вкyпэ со слaвнымъ fеодyломъ проповёда, сyща бGа и3 чlвёка, дв7о м™и всенепор0чнаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Глаг0лы твои1хъ плени1цъ препeнсz врaгъ падE, и3 ћвственнw њбличи1сz, м§ниче страстотeрпче fеодyле.

Люб0вію сyщею къ бGу ўкрэпи1въ дyшу, показaлъ є3си2 всю2 врaжію си1лу, м§ниче ґгаfоп0де, некрёпку.

И#сцэлє1ніz вBрнымъ t приснотекyщихъ пот0кwвъ точaще, и3ст0чникъ страстeй, слaвніи, бжcтвенною си1лою и3зсушaете.

БGор0диченъ: И#збавлsющаго человёки t плэнeніz врaжіz, чcтаz, и3збaвителz родилA є3си2, пл0тію нaшею њбложeна.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Брaтіz по бlгодaти д¦а, є3динонрaвніи вёрою бlгочести1вою сyще с™jи, вои1стинну великоимени1тіи, въ моли1твахъ и3 пощeніихъ житіE проходsще, лю1ди привлек0сте къ бжcтвенному познaнію. Тёмже, д0бліи в0ини, прeлесть мyжески плэни1сте, и3 зак0ннw пострадaвше, вэнцы2 получи1сте. Моли1те хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть вaшу.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Премyдрость и3 сл0во въ твоeмъ чрeвэ зачeнши, неwпaльнw, м™и б9іz, мjрови родилA є3си2 мjръ содержaщаго, и3 во њб8sтіихъ понеслA є3си2 вс‰ носsщаго, питaтелz всёхъ и3 творцA твaри. Тёмже молю1 тz, всес™az дв7о, и3 вёрнw слaвлю тS, и3збaвитисz мнЁ t прегрэшeній, и3 въ дeнь судA, є3гдA предстaти и4мамъ предъ лицeмъ создaтелz моегw2, вLчце дв7о чcтаz, твою2 п0мощь тогдA подaждь ми2: вс‰ бо м0жеши, є3ли6ка х0щеши, всепётаz.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz, и3 и3збaвителz ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше плaчущи и3 г0рькw рыдaющи, вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлzй тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. Долготерпэли1ве гDи, ми1лости бeздно и3 и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz и3 дaруй согрэшeній њставлeніе, вёрою пою1щымъ бжcтвєнныz стrти тво‰.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ћкw свэти1льницы возсіsвше пресвётліи, мучeніz свэтлостьми2, вселeнныz и3сполнeніе просвэщaютъ, слaвніи мyчєницы, прeлести њмрачaюще ѕломhсліе.

Блажeнную супрyгу благоyмную, и3 пріи1мшую вэнeцъ мучeніz, ѓгGли почуди1шасz и3 человёцы похвали1ша терпёніz д0блесть.

Рaдуzсz fеодyлъ вопіsше: въ пyть текY, гDи, твои1хъ свидётельствъ, и3 наслаждaюсz богaтнw твоегw2 сіsніz, кyпнw съ твeрдымъ ґгаfоп0домъ.

БGор0диченъ: Витjйствующе воплощeніе вLки, и3зъ твоеS возсіsвша ўтр0бы, бцdе, м§ницы слaвніи, спаси1тельное и3спи1ша пи1во мучeніz рaдующесz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Н0ги тво‰ ћвэ на правотЁ постaвилъ є3си2, прехвaльне ґгаfоп0де, честнaгw мучeніz, враги2 препинaющыz.

В0ду жи1зни страстон0сцы текyщую въ сeрдцы стzжaвше, слaвный конeцъ вод0ю пріsсте.

Течeніе јдwльскагw прещeніz и3зсуши1сте, ввeржени страдaльцы во глубинY морскyю, и3 в0лею ўмерщвлeни.

БGор0диченъ: М™и б9іz, души2 моеS њѕлоблє1ніz ўврачи2, р0ждшаz всебlгaго сл0ва, вс‰ ўблажaющаго.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

В0дъ жив0тныхъ сyще и3сп0лнени, достохвaльную кончи1ну потоплeніемъ в0дъ пріsсте, ѕл0бы въ ни1хъ предстaтелz потопи1сте.

Бlгодaтію и3 си1лою б9іею соблюдaеми, не преврати1стесz пожрeти мє1рзскимъ кумjрwмъ: но жeртву вLцэ себE чи1сту принес0сте.

Nр{жіz вр†жіz въ вaсъ и3знемог0ша, и3з8wщрє1нныz бо стрёлы вaшегw мyжества вонз0сте, страдaльцы, въ сeрдце є3гw2 д0блественнw.

БGор0диченъ: И#сцэли2 души2 моеS стр†сти, всенепор0чнаz, безстрaстіz р0ждши и3ст0чникъ: и3 ўстaви томи1тельство, непрестaннw смущaющихъ, чcтаz, сeрдце моE.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію бlгочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Рaзумомъ бжcтвеннымъ въ леvjтскую nдeжду њдёzлсz є3си2, сію2 мучeніz свётлостію свzщeннw свэтлёйшу содёлавъ: и3 нhнэ предстои1ши, ґгаfоп0де, сл0ву рaдуzсz.

Первом§ника слyжбою ўкрашaемь, сл0ву пожрeнному, бlжeнне, служи1ти, ґгаfоп0де, спод0билсz є3си2, бlгословeнъ є3си2, вопіS, въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Е#диноyміемъ є3ди1но мhслzще, досточyдніи, є3ди1нъ смeрти и3скyсъ за хrтA претерпёсте, зовyще: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

БGор0диченъ: Преукрaшену добродётелей, чcтаz, свётлостію, сл0во добродётелію покрhвый нб7сA, њбрётъ тS, всели1сz въ тS, пренепор0чнаz, и3 человёческое є3стество2 њнебеси2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Словесы2 твои1ми лeсть помрачaz, мyдре fеодyле, мyдростію благодaтною њзарsемь просіsлъ є3си2, предъ суди1щемъ благочeстіе возглашaz и3 ѕлочести1выхъ заграждaz ўстA, зовhй: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Скрhти морскaz глубинA в†ша тэлесA никaкоже возм0же, с™jи: на сyшу бо сі‰ и3здаeтъ бжcтвеннымъ мановeніемъ неистлBнна, и3сточ†юща нaмъ ди6внаz чудесA, вопію1щымъ: вс‰ дэлA, благослови1те, гDнz, гDа.

Вeсь пораб0тивсz тебє2 рaди въ рaбіи џбразэ ћвльшемусz, слaвне, и3 по смeрти промышлeніе сиротaмъ kвлsешисz творS и3 вдовaмъ, вLчнее законоположeніе и3сполнsz, ћкw благоразyменъ рaбъ гDень, пребlжeнне fеодyле.

Пелєны2 вaшz и3 р†ны, и3 борє1ніz, fессалонікjа чти1тъ: тогH бо воспитaніе kви1стесz, и3 въ т0мъ блажeнную кончи1ну, ћкw страдaльцы вои1стинну, пріsсте, и3 цRковь первор0дныхъ чeстнw нhнэ ўzснsете.

БGор0диченъ: Не премэни1въ є3стествA хrт0съ, и3зъ тебє2 во всего2 человёка њблечeсz, бGорaдованнаz вLчце: є3гHже стrть fеодyлъ и3 ґгаfоп0дъ крёпцэ и3з8wбрази1вше, вопію1тъ: вс‰ дэлA, бlгослови1те, гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

СE нhнэ что2 добро2 вопіsху, и3ли2 что2 красно2, страстотeрпцы, но є4же жи1ти во грaдэ живaгw бGа, соблю1дше благочeстіz соyзъ, дaже до смeрти нерэши1мь;

Ћкw свидётельства течeніе скончaвше, страдaльцы, ликосто‰ніz вhшнихъ чинHвъ вaсъ воспріsтъ, неувzдaющими, слaвніи, вэнчaеми вэнцы2.

Днeсь свётлw прaзднуетъ слaвнаz fессалонікjа, всsкъ грaдъ и3 странY созывaющи въ пaмzть вaшу, съ выс0кимъ проповёданіемъ, q ґгаfоп0де и3 fеодyле!

Взsстесz къ неизречeннэй слaвэ свэтоzвлeннw, ћкоже стrтотeрпцы: є3sже спод0битисz вёрою вaшу совершaющымъ пaмzть всегдA, ћкw дерзновeніе и3мyще, моли1тесz, пречестнjи.

БGор0диченъ: Свётомъ мS твоегw2 бlгоутр0біz, во тмЁ неразyміz лежaщаго њзари2, є3ди1на свэтодaвца р0ждшаz, и3збaвителz и3 гDа, с™ы6z вэнчaющаго.

 

Коментарисање није више омогућено.