Молитве Светима

Їануaріа Gi

Мlтва прпdбному є3леазaру ѓнзерскому, и3з8 слyжбы и3 ґкafіста прпdбному.

Q прпdбне џтче нaшъ є3леазaре, безм0лвнагw и4ноческагw житіS въ пустhни сeй бGоизбрaнный начaльниче и3 њсновaтелю! М0лимъ тS мы2 смирeнніи и3 недост0йніи, њбстоsще сщ7eнный гр0бъ тв0й во хрaмэ прес™hz трbцы, и4мже мёсто сіE њсвzти1сz и3 сyщіz рaди въ тебЁ бlгодaти прbр0ческіz прослaвисz: и3спроси2, ўг0дниче б9ій, ў вседержи1телz бGа, въ трbцэ покланsемагw, є3мyже въ дерзновeніи съ ли6ки с™hхъ предстои1ши, да дaруетъ бlговёрному їмперaтору нaшему здрaвіе и3 долгодeнствіе, на враги2 побёду и3 њдолёніе, держaвэ є3гw2 ми1ръ и3 ўтверждeніе, цRквамъ бlгостоsніе, и3 всBмъ лю1демъ тишинY и3 бlгодeнствіе и3 и3з8oби1ліе плодHвъ земнhхъ. Ўгаси2 мlтвами твои1ми разжжє1нныz на ны2 стрёлы діaвwльскіz, да не прик0снетсz нaмъ ѕл0ба грэх0внаz, да бlгочeстнw скончaвше врeменное житіE, спод0бимсz наслёдовати цrтвіе нбcное и3 кyпнw съ тоб0ю слaвити nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ G:

Tвeргъ пл0ти тлBннаz, нетлённыхъ потщaлсz є3си2 дости1гнути, и3 мjра ўдали1всz, всели1лсz є3си2 въ морскjй џстровъ, и3 на нeмъ ўсeрднw мнHга лBта гDеви пораб0талъ є3си2: сегw2 рaди и3 д†ры прозрёніz и3 чудeсъ њбогати1лсz є3си2, џтче прпdбне є3леазaре. ХrтA бGа моли2 даровaти нaмъ ми1ръ и3 вeлію млcть.

 

Коментарисање није више омогућено.