Молитве Светима

Їануaріа в7 и3 їyліа f7i

Мlтвы прпdбному серафjму сар0вскому.

Мlтва №, и3з8 ґкafіста.

Q пречyдный џтче серафjме, вели1кій сар0вскій чудотв0рче, всBмъ прибэгaющымъ къ тебЁ скоропослyшный пом0щниче! Во дни6 земнaгw житіS твоегw2 никт0же t тебє2 т0щь и3 неутёшенъ tи1де, но всBмъ въ слaдость бhсть видёніе ли1ка твоегw2 и3 бlгоувётливый глaсъ словeсъ твои1хъ. Къ си6мъ же и3 дaръ и3сцэлeній, дaръ прозрёніz, дaръ немощнhхъ дyшъ врачевaніz, nби1ленъ въ тебЁ kви1сz, Е#гдa же призвa тz бGъ t земнhхъ трудHвъ къ нбcному ўпокоeнію, николи1же любы2 твоS престA t нaсъ, и3 невозм0жно є4сть и3счи1слити чудесA тво‰, ўмнHжившаzсz ћкw ѕвёзды небє1сныz: сe бо по всBмъ концє1мъ земли2 нaшеz лю1демъ б9іимъ kвлsешисz и3 дaруеши и5мъ и3сцэлє1ніz. Тёмже и3 мы2 вопіeмъ ти2: q прети1хій и3 кр0ткій ўг0дниче б9ій, дерзновeнный къ немY мlтвенниче, николи1же призывaющыz тS tрэвazй! Вознеси2 њ нaсъ бlгом0щную твою2 мlтву ко гDу си1лъ, да ўкрэпи1тъ держaву нaшу, да дaруетъ нaмъ вс‰ бlгопотрє1бнаz въ жи1зни сeй и3 вс‰ къ душeвному сп7сeнію полє1знаz, да њгради1тъ нaсъ t падeній грэх0вныхъ и3 и4стинному покаsнію да научи1тъ нaсъ, во є4же безпреткновeннw вни1ти нaмъ въ вёчное нбcное цrтво, и3дёже ты2 нhнэ въ незаходи1мэй сіsеши слaвэ, и3 тaмw воспэвaти со всёми с™hми живоначaльную трbцу во вёки вэкHвъ.

Мlтва в7, и3з8 ґкafіста.

Q вели1кій ўг0дниче б9ій, прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ серафjме! При1зри t г0рніz слaвы на нaсъ смирeнныхъ и3 немощнhхъ, њбременeнныхъ грэхми2 мн0гими, твоеS п0мощи и3 ўтэшeніz просsщихъ. Прини1кни къ нaмъ бlгосeрдіемъ твои1мъ и3 помози2 нaмъ зaпwвэди гDни непор0чнw сохранsти, вёру правослaвную крёпкw содержaти, покаsніе во грэсёхъ нaшихъ ўсeрднw бGу приноси1ти, во бlгочeстіи хrтіaнстэмъ бlгодaтнw преуспэвaти и3 достHйнымъ бhти твоегw2 њ нaсъ моли1твеннагw къ бGу предстaтельства. Е$й, свsтче б9ій, ўслhши нaсъ, молsщихсz тебЁ съ вёрою и3 люб0вію, и3 не прeзри нaсъ, трeбующихъ твоегw2 заступлeніz: нhнэ и3 въ чaсъ кончи1ны нaшеz помози2 нaмъ, и3 заступи2 нaсъ мlтвами твои1ми t ѕл0бныхъ навётwвъ діaвольскихъ, да не њбладaетъ нaми тёхъ си1ла, но да спод0бимсz п0мощію твоeю наслёдовати бlжeнство њби1тели рaйскіz. На тs бо ўповaніе нaше нhнэ возлагaемъ, џтче бlгосeрдый: бyди нaмъ вои1стину ко сп7сeнію путев0ждь, и3 приведи2 нaсъ къ невечeрнему свёту жи1зни вёчныz бGопріsтнымъ предстaтельствомъ твои1мъ ў пrт0ла прес™hz трbцы, да слaвимъ и3 поeмъ со всёми с™hми достопокланsемое и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а во вёки вэкHвъ.

Мlтва G.

Q прпdбне џтче серафjме, бGа и4стиннагw ўсeрдный ревни1телю, цRкве правослaвныz н0вое ўкрашeніе, хrтіaнскагw бlгочeстіz ди1вный подви1жниче! Къ тебЁ прибэгaемъ, тебE пр0симъ, тебЁ ск0рбныхъ дyшъ нaшихъ помышлє1ніz tверзaемъ. Моли2 бGа њ лю1дехъ, страстьми2 и3 сует0ю мjра сегw2 њбуревaемыхъ: не престaй моли1тисz є3мY њ всёхъ къ тебЁ притекaющихъ и3 п0мощи твоеS просsщихъ. Не прeзри мaлагw ўсeрдіz нaшегw, ўмн0жи сіE мlтвою твоeю. Дaруй нaмъ бlгодaтію б9іею t скорбeй и3збавлeніе и3 t болёзней и3сцэлeніе, ўврачyй нaшz недyги душє1вныz и3 тэлє1сныz, рaзумъ нaшъ къ познaнію правослaвныz вёры напрaви, и3 зaпwвэди б9іz вс‰ соблюдaти нaмъ помози2. Ќмъ правослaвныхъ людeй t њмрачeніz и3 невёріz сохрани2, всBмъ же хrт0ву люб0вь дрyгъ ко дрyгу и3мёти сотвори2, да тaкw во бlгочeстіи хrт0вэ преспэвaюще, въ рaдости сeрдца восклицaемъ тебЁ: рaдуйсz, пом0щниче нaшъ: рaдуйсz, и3сцэлeніе нaше: рaдуйсz, ўтэшeніе нaше: рaдуйсz, рaдосте нaша, прпdбне џтче серафjме, и3 нaсъ твоеS рaдости спод0би во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

T ю4ности хrтA возлюби1лъ є3си2, бlжeнне, и3 томY є3ди1ному раб0тати плaменнэ вожделёвъ, непрестaнною мlтвою и3 труд0мъ въ пустhни подвизaлсz є3си2, ўмилeннымъ же сeрдцемъ люб0вь хrт0ву стzжaвъ, и3збрaнникъ возлю1бленъ б9іz м™ре kви1лсz є3си2. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: сп7сaй нaсъ мlтвами твои1ми, серафjме, прпdбне џтче нaшъ.

 

Коментарисање није више омогућено.