Молитве Светима

Їануaріа Gi

Мlтвы прпdбному їринaрху, затв0рнику рост0вскому.

Мlтва №, и3з8 слyжбы прпdбному.

Q вели1кій ўг0дниче б9ій и3 преслaвный чудотв0рче, прпdбне џтче нaшъ їринaрше! При1зри на ны2 грBшныz, въ ск0рбехъ и3 њбстоsніихъ нaшихъ ўсeрднw къ тебЁ вопію1щыz и3 на тS по бз7э всE ўповaніе нaше возлагaющыz. Пр0симъ тS со ўмилeніемъ мн0гимъ: твои1мъ предстaтельствомъ ко гDу бGу и3спроси2 нaмъ ми1ръ, долгодeнствіе, братолю1біе, земли2 плодон0сіе, воздyха бlгорастворeніе, дwжди2 бlговрeмєнны, и3 свhше бlгословeніе на вс‰ начин†ніz н†ша бlг†z низведи2. И#збaви же всёхъ нaсъ с™hми твои1ми мlтвами t всsкихъ бёдъ: глaда, грaда, пот0па, nгнS, мечA, вредон0снагw чeрвіz, тлетв0рныхъ вётрwвъ, смертон0сныz ћзвы и3 внезaпныz смeрти, и3 во всsкихъ ск0рбехъ нaшихъ бyди нaмъ ўтёшитель и3 пом0щникъ, сохранsz ны2 t падeніи грэх0вныхъ и3 сподоблsz наслёдники бhти цrтвіz нбcнагw, да прославлsемъ вкyпэ съ тоб0ю всёхъ бlги1хъ подaтелz, тріеди1наго бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, во вёки вэкHвъ.

Мlтва в7, и3з8 тоsже кни1ги.

Q прпdбне џтче їринaрше! СE мы2, сщ7eннэй рaцэ мощeй твои1хъ многоцэлeбныхъ предстоsще, м0лимъ тS ўсeрднw: бyди ходaтай нaшъ при1сный, и3спроси2 нaмъ t хrтA бGа ми1ръ, тишинY, бlгодeнствіе, здрaвіе и3 сп7сeніе, и3 t всёхъ врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ њграждeніе, покрhй же нaсъ ходaтайствомъ твои1мъ t нахождeніz всsкихъ бёдъ и3 скорбeй, пaче же t и3скушeній врагA тeмнагw, да вси2 мы2 съ тоб0ю прославлsемъ всес™0е и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Мlтва G, и3з8 тоsже кни1ги.

Q вели1кій ўг0дниче хrт0въ, добропроизв0льный страдaльче, новопросіsвый чудесы2 џтче нaшъ їринaрше, рwссjйстэй земли2 ўдобрeніе, грaду рост0ву похвало2, њби1тели сeй вeліе ўкрашeніе и3 ўтверждeніе! Кто2 не ўдиви1тсz твоемY самопроизв0льному и3 долголётнему страдaльческому терпёнію; Три1десzть бо лётъ въ тёснэй и3 хлaднэй хи1жинэ себE заключи1лъ є3си2, хлaдъ, ѓлчбу и3 и3знурeніе пл0ти цrтвіz рaди нбcнагw понeслъ є3си2, къ семy же и3 и3згнaніе и3з8 њби1тели, по наваждeнію врaжію, безр0потпw претерпёлъ є3си2. Вёмы же, ћкw послэди2 ўмолeнъ бhвъ t брaтіи, ћкw неѕл0бивый ѓгнецъ, пaки во њби1тель твою2 возврати1лсz є3си2, и3 въ тyюжде тёсную хи1жину всели1лсz є3си2, ћкw ґдамaнтъ твeрдый, на неви6димаz бэсHвскаz пHлчища и3 ви6димыz враги2 тво‰ терпёніемъ себE воwружи1въ. Е#гдa же попущeніемъ б9іимъ наид0ша на њби1тель сію2 п0льстіи рaтницы, си1хъ не ўбоsлсz є3си2 смeртнагw прещeніz, но ўцэломyдривъ | сл0вомъ, во сво‰ си возврати1тисz сотвори1лъ є3си2. Сегw2 рaди всебlгjй бGъ, ви1дz твою2 вёру и3 страдaльческое долготерпёніе, дaръ прозорли1вства и3 и3сцэлeніz тебЁ даровA: бэсны6мъ бо и3сцэлeніе, хромы6мъ доброхождeніе, слэпы6мъ прозрёніе подавaлъ є3си2, и3 и3н†z мнHгаz съ вёрою къ тебЁ приходsщымъ во бlго дaже доднeсь чудодёйствуеши. Мh же недост0йніи, таков†z чудесA ви1дzще и3 рaдости и3сполнsющесz, взывaемъ къ тебЁ си1це: рaдуйсz, д0блественный страдaльче и3 бэсHвъ побэди1телю: рaдуйсz, ск0рый нaшъ пом0щниче и3 тeплый къ бGу мlтвенниче. Ўслhши u5бо и3 нaсъ грёшныхъ, молsщихсz тебЁ и3 прибэгaющихъ под8 кр0въ тв0й: kви2 ми1лостивное предстaтельство твоE њ нaсъ ко всевhшнему, и3 и3сходaтайствуй твои1ми бGопріsтными мlтвами вс‰ полє1знаz ко сп7сeнію дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ: сохрани2 с™yю њби1тель сію2, всsкій грaдъ и3 вeсь и3 всsкую странY хrтіaнскую t всёхъ навBтъ врaжіихъ: въ ск0рбехъ же и3 болёзнехъ нaшихъ подавaй нaмъ рyку п0мощи, да твои1мъ ходaтайствомъ и3 заступлeніемъ, бlгодaтію же и3 милосeрдіемъ хrтA бGа нaшегw, и3збaвимсz и3 мы2 недост0йніи, по tшeствіи t житіS сегw2, шyіzгw стоsніz, и3 да спод0бимсz деснaгw со всёми с™hми во вёки вэкHвъ.

Мlтва д7, чт0маz въ рост0вскомъ борисоглёбскомъ монастырЁ, kрослaвскіz є3пaрхіи.

Q вели1кій ўг0дниче хrт0въ, добропроизв0льный страдaльче, преди1вный затв0рниче, преслaвный чудотв0рче, прпdбне џтче нaшъ їринaрше! Съ вёрою и3 люб0вію къ тебЁ припaдаемъ и3 м0лимсz прилeжнw: kви2 нaмъ смирє1ннымъ и3 грBшнымъ моли1твенное твоE заступлeніе. Сe бо, грBхъ рaди нaшихъ, не и4мамы своб0ды ч†дъ б9іихъ проси1ти њ потрeбахъ нaшихъ гDа и3 создaтелz нaшего, но тебE предстaтелz бlгопріsтнаго къ немY предлагaемъ, и3 пр0симъ тS со ўсeрдіемъ мн0гимъ. И#спроси2 нaмъ ў бlгости є3гw2 вс‰ бlгопотрє1бныz дaры душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ: вёру прaву, надeжду сп7сeніz несомнённу, люб0вь ко всBмъ нелицемёрну, бlгочeстіе непоколеби1мое, во и3скушeніихъ мyжество, въ ѕлострадaніихъ терпёніе, въ мlтвахъ постоsнство, душaмъ и3 тэлесє1мъ здрaвіе, земли2 плодон0сіе, воздyху бlгорастворeніе, дwжди2 бlговрeмєнны и3 бlгословeніе свhше на вс‰ бlг†z дэлA и3 начин†ніz н†ша. И#спроси2, ўг0дниче б9ій, ў цRS нб7сE и3 земли2 вёрному їмперaтору нaшему ніколaю ґлеxaндровичу, самодeржцу всеS рwссjи, здрaвіе, сп7сeніе и3 на враги2 њдолёніе, и3 всемY бGохрани1мому цaрству є3гw2 ми1ръ, тишинY и3 бlгостроeніе. Сохрани2, чудотв0рче с™hй, њби1тель твою2 честнyю, въ нeйже подвизaлсz є3си2 люботрyднw, и3 вс‰ живyщыz въ нeй и3 на поклонeніе въ ню2 приходsщыz невреди6мы t и3скушeній діaвольскихъ и3 всsкагw ѕлA и3 всBмъ подaждь вс‰ къ житію2 н{жнаz, и3 кончи1ну хrтіaнскую, и3 д0брый tвётъ на стрaшнэмъ судЁ хrт0вэ: и3 моли1твами твои1ми всёхъ нaсъ приведи2 во пристaнище сп7сeніz, и3 наслёдники kви2 бhти всесвётлагw цrтвіz хrт0ва, да поeмъ и3 слaвимъ чlвэколю1біе и3 млcть въ трbцэ покланsемагw бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, и3 твоE с™0е заступлeніе, во вёки вэкHвъ.

 

Коментарисање није више омогућено.