Молитве Светима

Мaрта №i

Мlтва с™и1телю є3vfЂмію, ґрхіепcкпу новгор0дскому, и3з8 слyжбы съ житіeмъ.

Џтче с™и1телю є3vfЂміе! Ты2 t ю4ности твоеS хrтA возлюби1лъ є3си2, и3 бlгодaтію є3гw2 ўкрэплsемь, вс‰ плотск†z мудров†ніz ўмертви1лъ є3си2, чи1стымъ же житіeмъ и3 кр0ткимъ нрaвомъ гDеви ўгоди1лъ є3си2, и3 по бlгодaти є3гw2 на прест0лэ с™и1тельства подвизazсz, kви1лсz є3си2 пaствэ хrт0вэ вели1кагw новaграда пaстырь д0брый, дyшу твою2 њ стaдэ твоeмъ полагazй. Тёмже и3 по смeрти твоeй прослaви тS пастыреначaльникъ хrт0съ подаsніемъ чудeсъ, t тебє2 и3стекaющихъ, w4бразъ добродётельнагw житіS въ тебЁ нaмъ показyz. Тёмже и3 ѓзъ грёшный и3 ўнhлый, къ рaцэ мощeй твои1хъ припaдаz, молю1сz тебЁ ўсeрднw: дaждь ми2 рyку п0мощи, воздви1гни мS мlтвами твои1ми и3з8 глубины2 грэх0вныz: сe бо волнaми страстeй плотски1хъ и3 и3нhми тьмочи1сленными житeйскими треволнє1ніи њбуревaюсz. Бyди u5бо мнЁ многогрёшному тeплый ко хrтY предстaтель и3 моли1твенникъ, да и3 ѓзъ, t потоплeніz грэх0внагw и3збaвленъ, ко пристaнищу непор0чнагw житіS бlгодaтію хrт0вою дости1гну, и3 чи1стымъ житіeмъ прослaвлю сп7си1телz моего2, кр0вію своeю менE и3скупи1вшаго: и3 тaкw житіE скончaвъ, получY жи1знь вёчную во цrтвіи нбcнэмъ, и3дёже слaвитсz пречcтн0е и3 великолёпое и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

И#збрaнъ бhвъ бGови t ю4ности, с™и1телю є3vfЂміе, и3 сегw2 рaди ґрхіерeйства сaномъ почтeнъ бhвъ, ўпaслъ є3си2 лю1ди, тебЁ бGомъ вручє1нныz: тёмже и3 по преставлeніи чудeсъ даров†ніz t гDа пріsлъ є3си2, и3сцэлsти разли6чныz недyги. Того2 моли2 њ нaсъ, совершaющихъ честнyю пaмzть твою2, да тебE вси2 непрестaннw ўбlжaемъ.

 

Коментарисање није више омогућено.