Молитве Светима

Ґпрjліа д7i

Мlтва с™ы6мъ м§нкwмъ ви1лєнскимъ: ґнтHнію, їwaнну и3 є3vстafію, и3з8 слyжбы.

С™jи м§нцы ґнтHніе, їwaнне и3 є3vстafіе! При1зрите съ нбcнагw черт0га на трeбующихъ вaшеz п0мощи и3 не tвeргните прошeній нaшихъ, но, ћкw при1сніи бlгодётєли и3 ход†таи нaши, моли1те хrтA бGа, да, чlвэколюби1въ и3 многомлcтивъ сhй, сохрани1тъ нaсъ t всsкагw лю1тагw њбстоsніz: t трyса, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемeнникwвъ и3 междоус0бныz брaни. Да не њсyдитъ нaсъ грёшныхъ по беззак0ніємъ нaшымъ, и3 да не во ѕло2 њбрати1мъ бlг†z, дарyємаz нaмъ t всещeдрагw бGа, но во слaву с™aгw и4мене є3гw2 и3 въ прославлeніе крёпкагw вaшегw заступлeніz. Да мlтвами вaшими дaстъ нaмъ гDь ми1ръ п0мыслwвъ, t пaгубныхъ страстeй воздержaніе и3 t всsкіz сквeрны ўдалeніе: и3 да ўкрэпи1тъ во всeмъ мjрэ свою2 є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcльскую цRковь, ю4же стzжaлъ є4сть чтcн0ю своeю кр0вію. Моли1тесz прилeжнw, с™jи м§нцы, да бlгослови1тъ хrт0съ бGъ помaзанника своего2, бlгочести1вэйшаго госудaрz їмперaтора ніколaz ґлеxaндровича, вeсь є3гw2 цaрствующій д0мъ и3 всю2 є3гw2 держaву, да ўтверди1тъ во с™ёй своeй правослaвнэй цRкви живhй дyхъ прaвыz вёры и3 бlгочeстіz: да вс‰ ч†да є3S, t суемyдріz и3 суевёріz свободи1вшесz, д¦омъ и3 и4стиною покланsютсz є3мY, и3 њ соблюдeніи є3гw2 зaповэдей ўсeрднw потщaтсz: да мы2 вси2 въ ми1рэ и3 бlгочeстіи поживeмъ въ настоsщемъ вёцэ, и3 дости1гнемъ бlжeнныz вёчныz жи1зни на нб7си2, бlгодaтію гDа нaшегw ї}са хrтA є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 держaва, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Земнhхъ чeсти и3 слaвы tвeргшесz, д0бліи и3 честнjи страдaльцы, вёры рaди крёпкw и3 мyжественнw м{ки претерпёсте, на смeрть себE дaвше за жи1знь всёхъ вLку: тёмже и3 хrт0съ преслaвнw столп0мъ w4блачнымъ съ небесE вaсъ њзари2, и3 п0честьми и3 вэнцы6 t пrт0ла слaвы вэнчA. Со ѓгGлы томY предстоsще, моли1те сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И$нъ тропaрь, глaсъ т0йже:

T к0рене непл0дна, пребlжeнніи, возрасти1вше правослaвныz вёры вBтви, первом§нкwмъ тезоимени1ти kви1стесz: ѕлaгw бо и3 нечести1вагw кнsзz ћрости не ўбоsстесz, повелэвaюща хrтA tрещи1сz. Сегw2 рaди мyченичєскіz вэнцы2 пріeмше и3 со ѓгGлы пrт0лу вLчню предстоsще, њ нaсъ моли1тесz, пребlжeнніи, правослaвнw чтyщихъ с™yю пaмzть вaшу.

Величaніе: Величaемъ вaсъ, страстотeрпцы с™jи ґнтHніе, їwaнне и3 є3vстafіе, и3 чтeмъ честн†z страд†ніz в†ша, ±же за хrтA претерпёли є3стE.

 

Коментарисање није више омогућено.